HOTĂRÂRE nr. 523 din 24 august 1998privind înființarea Societății Naționale ”Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța” - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 7 septembrie 1998
  (la 09-02-2006, Titlul hotărârii a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )
  În temeiul Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile și al Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian,
  Guvernul României hotărăște:

  Articolul 1
  (1) Se înființează Societatea Națională ”Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța” - S.A., denumita în cele ce urmează Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța, cu sigla A.I.C., prin reorganizarea Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Constanta - Mihail Kogălniceanu" care se desființează.
  (la 09-02-2006, sintagma: Societatea Naționala "Aeroportul Internațional Constanta" - S.A. a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportul Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )
  (2) Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța este societate comercială pe acțiuni, cu capital integral de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică. Sursele de finanțare se asigura din venituri proprii și, în completare, prin transferuri de la bugetul de stat, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportul Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )
  (3) Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța este persoana juridică română, cu sediul în comuna Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, județul Constanta.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportul Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )


  Articolul 2
  (1) Capitalul social inițial al "Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța este de 6.603.903 mii lei și se constituie prin preluarea activului patrimonial al Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional Constanța”, conform datelor din bilanțul contabil al acesteia la data de 30 iunie 1998, actualizat potrivit prevederilor legale.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportului Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )
  (2) Bunurile aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Constanta - Mihail Kogălniceanu", trec în proprietatea "Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și se regăsesc în capitalul social inițial.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportului Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )
  (3) Bunurile proprietate publică de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, reprezentând piste de decolare-aterizare, cai de rulare, platforme de îmbarcare-debarcare, precum și terenurile de sub acestea, aflate în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internațional Constanța se concesionează de către Ministerul Transporturilor "Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța, în condițiile legii.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportului Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )
  (4) Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu se regaseste în valoarea capitalului social al "Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportului Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )
  (5) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică, concesionate "Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța, se constituie ca venituri proprii ale acestuia.(6) Capitalul social inițial este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și este vărsat integral la data constituirii "Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportului Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )
  (7) Terenurile aflate în proprietatea Regiei Autonome Aeroportul Internațional Constanta" care nu fac obiectul domeniului public, trec în proprietatea Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța, includerea în capitalul social al acestuia efectuându-se potrivit legislației în vigoare.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportului Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )


  Articolul 3
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, acțiunile Aeroportului Internațional Constanta sunt deținute în totalitate de statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, care își exercită drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar unic.(2) Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța va putea fi privatizat în condițiile legii, statul păstrând pachetul de acțiuni care să-i asigure poziția majoritara.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportul Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )


  Articolul 4
  (1) Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța are ca obiect principal de activitate efectuarea de prestații, servicii, lucrări de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul sau, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și posta, precum și servicii de interes public național.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportul Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )
  (2) Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța va putea efectua orice alte operațiuni și activități legale necesare realizării obiectului sau de activitate.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportul Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )
  (3) Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța elaborează norme specifice care devin obligatorii, după aprobarea lor de către Ministerul Transporturilor, pentru persoanele fizice, precum și pentru agenții economici și organele autorității de stat care își desfășoară activitatea în perimetrul aeroportului.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportul Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )


  Articolul 5
  (1) Cheltuielile de capital ale "Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța, aferente patrimoniului propriu, se asigura din surse proprii, credite interne sau externe și din alte surse atrase, potrivit legii.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportului Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )
  (2) Finanțarea programelor de investiții aeroportuare, aprobate de către Guvern până la data înființării "Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța, se asigura din surse proprii, credite bancare și, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportului Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )
  (3) Crearea de noi bunuri proprietate publică, dezvoltarea și modernizarea celor existente în scopul extinderii și modernizării activității "Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța se asigura integral de la bugetul de stat prin bugetul Misterului Transporturilor. Obiectivele de investiții respective se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportului Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )
  (4) Bunurile de natura proprietății publice, rezultate în urma finalizarii programelor de investiții aprobate de Guvern până la data înființării "Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța, precum și alte bunuri de natura proprietății publice nou-create ori rezultate în urma dezvoltării sau/și modernizării celor existente se concesioneaza "Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța în condițiile legilor în vigoare.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportului Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )
  (5) Obligațiile de plată ale "Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța, nescadente până la data înființării acestuia, conform condițiilor și perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare pentru realizarea programelor de investiții aparținând domeniului privat al statului sau domeniului privat al aeroportului, se vor asigura din surse proprii și, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportului Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )
  (6) Obligațiile de plată nescadente până la data înființării "Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța, pentru crearea de noi bunuri proprietate publică, pentru modernizarea sau dezvoltarea bunurilor proprietate publică existente, inclusiv sumele aferente din împrumuturi, împreună cu dobânzile și comisioanele se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform condițiilor și perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportului Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )


  Articolul 6

  Prestarea de servicii în interesul instituțiilor statului se va efectua pe baza unor contracte încheiate între Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța, cu avizul Ministerului Transporturilor, pe de o parte, și solicitant, pe de altă parte.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportul Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )


  Articolul 7

  Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța poate pune la dispoziție spații și utilități necesare instituțiilor statului, care desfășoară activități în cadrul "Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța și au ca scop apărarea și siguranța naționala, precum și ordinea publică. Pentru asigurarea acestor spații și utilități, "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța, cu avizul Ministerului Transporturilor, va încheia contracte cu instituțiile statului implicate în activitățile de apărare, siguranța naționala și ordine publică, care își desfășoară activitatea în cadrul aeroportului.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportul Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )


  Articolul 8
  (1) Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța este condus de adunarea generală a acționarilor, constituită din împuterniciții mandatați sa reprezinte interesele capitalului de stat.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportul Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )
  (2) Adunarea generală a acționarilor are atribuții și competente stabilite prin statut.(3) Până la privatizarea "Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor prin ministrul transporturilor sau prin împuterniciții mandatați sa reprezinte interesele capitalului de stat.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportului Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )


  Articolul 9
  (1) Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța este administrat de consiliul de administrație, ales de adunarea generală a acționarilor.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportul Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )
  (2) În perioada în care statul este acționar unic, consiliul de administrație și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor.(3) Președintele consiliului de administrație este și directorul general al "Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportului Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )
  (4) Atribuțiile consiliului de administrație și ale președintelui acestuia sunt stabilite prin statut.


  Articolul 10

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța preia activul și pasivul pe baza bilanțului contabil la data de 30 iunie 1998, precum și toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Constanta - Mihail Kogălniceanu" și se substituie în toate litigiile în curs ale acesteia.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportul Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )


  Articolul 11

  Personalul salariat al Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Constanta" - Mihail Kogălniceanu", preluat de către Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța, este considerat transferat de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportul Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )


  Articolul 12

  Prezenta hotărâre intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 13

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 38/1997 privind reorganizarea activității aeroporturilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1997, referitoare la Regia Autonomă Aeroportul Internațional Constanta - Mihail Kogălniceanu", se abroga.
  (la 09-02-2006, sintagma: Aeroportul Internațional Constanta a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 123 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 09 februarie 2006 )

  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Traian Băsescu
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Daianu
  Ministrul reformei,
  Președintele Consiliului pentru
  Reforma,
  Ioan Muresan

  București, 24 august 1998.
  Nr. 523.

  ANEXĂ

  STATUTUL
  Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A.