HOTĂRÎRE Nr. 149 din 12 martie 1996
privind funcţionarea comisionarilor în vama
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 61 din 26 martie 1996  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Comisionar în vama este persoana juridică română, constituită potrivit legii, care îndeplineşte, în numele şi pentru terţe persoane juridice, declararea în detaliu a mărfurilor prin depunerea la autorităţile vamale a declaraţiei vamale scrise pentru importul, exportul, tranzitul, depozitarea şi alte operaţiuni de vamuire, prezentarea mărfurilor declarate la controlul vamal şi achitarea la vama a drepturilor cuvenite bugetului de stat.


  Articolul 2

  Comisionarul în vama poate să-şi exercite atribuţiile numai după obţinerea autorizaţiei emise de Direcţia generală a vamilor.


  Articolul 3

  Eliberarea autorizaţiei de comisionar în vama se face pe baza îndeplinirii următoarelor condiţii:
  a) obiectul de activitate să fie exclusiv de comisionar în vama;
  b) să prezinte o scrisoare de garanţie bancară în suma de 500 milioane lei, emisă de o societate bancară cu sediul în România, prin care să se asigure solvabilitatea achitării drepturilor şi taxelor vamale;
  c) sa nu exercite operaţiuni de comerţ exterior în nume propriu;
  d) sa posede spaţiu de birou necesar desfăşurării activităţii;
  e) persoanele angajate, care urmează sa desfăşoare activităţi legate de declararea şi prezentarea mărfurilor, sa nu fie funcţionar public, să fie atestate din punct de vedere profesional de către autorităţile vamale, sa nu aibă antecedente penale, sa nu fie debitoare faţă de unităţile vamale sau faţă de organele financiare, sa nu fie cercetate sau luate în evidenta pentru încălcări ale legii penale, fiscale şi vamale.


  Articolul 4

  Autorizaţia de comisionar în vama se poate acorda în termen de 45 de zile de la depunerea cererii de autorizare la Direcţia generală a vamilor.


  Articolul 5

  Cererea de autorizare trebuie să cuprindă următoarele elemente:
  a) denumirea persoanei juridice şi sediul acesteia;
  b) numărul codului fiscal;
  c) datele personale ale celor care reprezintă persoana juridică (numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul);
  d) numărul contului din banca şi societatea bancară unde acesta este deschis, precum şi mărimea capitalului social;
  e) denumirea unităţii vamale pe lângă care solicită desfăşurarea activităţii de comisionar în vama;
  f) durata pentru care solicită autorizaţia de funcţionare în calitate de comisionar în vama.


  Articolul 6

  Cererea de autorizare este însoţită de copii de pe următoarele documente:
  a) statutul societăţii comerciale;
  b) contractul de societate;
  c) certificatul de înmatriculare la Camera de comerţ şi industrie - Oficiul Registrului comerţului;
  d) certificarea privind numărul codului fiscal;
  e) cazierul judiciar al patronului, al asociaţilor şi al salariaţilor.


  Articolul 7

  Acordarea sau neacordarea autorizaţiei de comisionar în vama este notificată solicitantului de către Direcţia generală a vamilor.


  Articolul 8

  Comisionarul în vama poate fi autorizat pe lângă una sau mai multe unităţi vamale de interior sau de frontieră.
  În autorizaţia de comisionar în vama se menţionează unitatea vamală pe lângă care acesta îşi exercită activitatea.


  Articolul 9

  Autorizaţia de comisionar în vama se eliberează pe perioada nelimitată de timp sau, după caz, în funcţie de cererea solicitantului.


  Articolul 10

  Unităţile vamale procedează, semestrial, la evaluarea activităţii desfăşurate de comisionarii în vama abilitaţi sa funcţioneze pe lângă acestea.


  Articolul 11

  În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile de autorizare, comisionarul în vama achită în contul Direcţiei generale a vamilor o indemnizaţie echivalenta cu suma de 500 $ S.U.A., la cursul de schimb, valabil în ziua în care a făcut plata. Aceasta suma se virează la bugetul de stat.


  Articolul 12

  În exercitarea activităţii, comisionarul în vama are următoarele obligaţii:
  a) sa declare şi să prezinte mărfurile, în vederea vamuirii, prin persoana angajata care a întocmit şi a semnat declaraţia vamală;
  b) să asigure integritatea mărfurilor, în cazul în care acestea sunt depozitate în spaţii de depozitare proprii;
  c) sa achite la unitatea vamală drepturile cuvenite bugetului de stat, prevăzute în normele legale, în cazul în care plata nu se face direct de către titularul operaţiunii;
  d) sa comunice Direcţiei generale a vamilor schimbarea sediului, precum şi orice alte modificări în ceea ce priveşte activitatea de comisionar în vama;
  e) sa organizeze şi sa ţină evidenta operaţiunilor derulate în mod identic cu evidenta unităţii vamale pe lângă care funcţionează;
  f) sa păstreze timp de 5 ani toate documentele referitoare la operaţiunile efectuate;
  g) să respecte programul de lucru al unităţii vamale pe lângă care funcţionează;
  h) sa primească în custodie, să asigure depozitarea şi conservarea, cu titlu gratuit, a bunurilor ridicate în vederea confiscării de către organele de cercetare penală şi de către unităţile vamale;
  i) sa nu folosească sau sa dezvaluie în timpul activităţii şi nici după încetarea acesteia fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor şi prestigiului instituţiei vamale sau vreunui agent economic;
  j) sa păstreze secretul operaţiunilor vamale, comerciale şi financiare şi al materialelor, datelor şi informaţiilor obţinute, care nu sunt destinate publicităţii;
  k) sa informeze conducerea unităţii vamale pe lângă care funcţionează cu privire la orice încălcare a legislaţiei în domeniu de care ia cunoştinţa în procesul de vamuire;
  l) să respecte legislaţia vamală şi ordinele Direcţiei generale a vamilor emise în aplicarea acesteia;
  m) să asigure completarea corecta a documentelor vamale cu datele cerute de formularistica în vigoare şi să efectueze cu exactitate calculul sumelor cuvenite bugetului de stat;
  n) sa comunice Direcţiei generale a vamilor orice modificare cu privire la componenta personalului utilizat în activitatea de declarare a mărfurilor;
  o) să asigure depunerea declaraţiei vamale la unitatea vamală pe lângă care îşi desfăşoară activitatea, prin procedee informatice în structura utilizata de sistemul informatic integrat al activităţii vamale;
  p) pe cheltuiala sa, sa manipuleze şi sa dezambaleze mărfurile la cererea autorităţilor vamale şi să le reambaleze fără sa provoace deprecierea mărfurilor.


  Articolul 13

  Autorizaţia de comisionar în vama poate fi anulată de către Direcţia generală a vamilor în următoarele cazuri:
  a) când una dintre condiţiile prevăzute la art. 3 nu mai este îndeplinită;
  b) când una dintre obligaţiile prevăzute la art. 12 nu este respectata;
  c) dacă se dovedeşte ca autorizaţia a fost acordată în urma furnizarii unor informaţii inexacte;
  d) când comisionarul în vama îşi încetează activitatea.
  Anularea autorizaţiei de comisionar în vama poate fi generală, indiferent de numărul unităţilor vamale pe lângă care este autorizat, sau locală, când se referă numai la funcţionarea pe lângă anumite unităţi vamale.


  Articolul 14

  Anularea autorizaţiei de comisionar în vama se comunică în scris atât comisionarului în vama, cît şi unităţii vamale pe lângă care este autorizat şi îşi produce efectul din momentul primirii comunicării.


  Articolul 15

  În cazul în care motivele care au determinat anularea nu mai exista, se poate acorda o noua autorizaţie de comisionar în vama, în condiţiile prevăzute la art. 1-9.


  Articolul 16

  Autorizaţia de comisionar în vama poate fi suspendată de către Direcţia generală a vamilor pe termen de până la un an, ca urmare a unor abateri de la legislaţia vamală.
  Suspendarea autorizaţiei se comunică în scris comisionarului în vama şi unităţii vamale pe lângă care este autorizat şi îşi produce efectele din momentul primirii comunicării.
  Împotriva deciziei de anulare sau de suspendare se poate face contestaţie, în termen de 15 zile, la Ministerul Finanţelor, care este obligat sa o soluţioneze în termen de 30 de zile.
  În cazul în care comisionarul în vama nu este de acord cu soluţia data contestaţiei, acesta se poate adresa cu acţiune la instanţa de contencios administrativ competenţa.


  Articolul 17

  Autorizaţia de comisionar în vama, eliberata de Direcţia generală a vamilor anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi păstrează valabilitatea timp de 3 luni, perioada în care comisionarii în vama sunt obligaţi să urmeze procedura de autorizare prevăzută la art. 3-9 şi 11.


  Articolul 18

  Comisionarii în vama răspund pentru prejudiciile cauzate prin neîndeplinirea obligaţiilor legale privind vamuirea mărfurilor.


  Articolul 19

  Comisionarii în vama sunt obligaţi să prezinte mărfurile pentru vamuire numai la unitatea vamală pe lângă care sunt autorizaţi. Când la unitatea vamală nu sunt asigurate condiţii corespunzătoare de control, acesta se va putea efectua, în mod excepţional, la depozitele comisionarilor în vama.


  Articolul 20

  Direcţia generală a vamilor va emite norme tehnice privind autorizarea şi funcţionarea comisionarilor în vama, care se vor publică în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 21

  Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
  Pe aceeaşi dată, orice dispoziţii contrare se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Ministrul comerţului,
  Dan Ioan Popescu
  ----------------