HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 iunie 2006
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
EMITENT
 • ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2006  În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările ulterioare, Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 3^1. - (1) Distribuirea aleatorie a dosarelor se realizează prin sistemul ECRIS.
  (2) La nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se utilizează, prin sistemul ECRIS, numărul unic de dosar la nivel naţional, format din numărul din registrul general electronic al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, numărul identificator al instanţei şi anul înregistrării dosarului.
  (3) Numărul identificator al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este 1."
  2. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
  "(2) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie are calitatea de ordonator principal de credite, putând delega această calitate vicepreşedintelui sau managerului economic."
  3. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) La şedinţele colegiului de conducere pot fi invitaţi şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."
  4. Alineatul (1) al articolului 71 va avea următorul cuprins:
  "Art. 71. - (1) Dosarele sunt puse la dispoziţie părţilor, reprezentanţilor acestora, avocaţilor, experţilor şi interpreţilor desemnaţi în cauză pentru studiu, numai în arhivă, după identificarea şi notarea numelui şi a prenumelui solicitantului, verificându-se actele de identitate, procurile sau delegaţiile, precum şi integritatea dosarului la restituire, fiind interzisă scoaterea dosarelor din incinta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."
  5. La articolul 71, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de alte persoane decât cele prevăzute la alin. (1), care justifică un interes legitim, cu respectarea ordinii de solicitare şi a condiţiilor prevăzute la alin. (1). Cererile, cu datele de identificare a solicitantului, se aprobă de persoana care coordonează arhiva, iar cererile formulate de ziarişti se aprobă de purtătorul de cuvânt sau, în lipsa acestuia, de persoana care coordonează arhiva."
  6. Alineatul (2) al articolului 71 va avea următorul cuprins:
  "(2) Programul de acces la arhive pentru persoanele prevăzute la alin. (1) şi (1^1) se aprobă de preşedinţii de secţii, iar pentru Secţiile Unite şi Completul de 9 judecători, de vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi se afişează la loc vizibil."
  7. Alineatul (1) al articolului 84 va avea următorul cuprins:
  "Art. 84. - (1) Biroul de informare şi relaţii publice este condus de un judecător desemnat de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu acordul prealabil al acestuia, care îndeplineşte şi rolul de purtător de cuvânt, sau de un absolvent al unei facultăţi de jurnalistică ori specialist în comunicare, numit prin concurs sau examen. În funcţie de volumul de activitate al judecătorului desemnat să conducă Biroul de informare şi relaţii publice, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu avizul Colegiului de conducere, poate dispune degrevarea parţială sau totală a acestuia de atribuţiile ce îi revin ca judecător."
  8. La capitolul VIII "Compartimentele din structura Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie", după secţiunea 6 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 6^1, cu următorul cuprins:
  "SECŢIUNEA 6^1
  Compartimentul de protecţie a muncii
  Art. 91^1. - În cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se organizează Compartimentul de protecţie a muncii, care cuprinde:
  a) serviciul de securitate a muncii;
  b) serviciul de medicină a muncii.
  Art. 91^2. - (1) Serviciul de securitate a muncii îndeplineşte funcţia de fundamentare a deciziilor în domeniul securităţii muncii şi exercită următoarele atribuţii:
  a) evaluează riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi propune măsurile de prevenire corespunzătoare;
  b) controlează, pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale;
  c) asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţie a muncii;
  d) colaborează cu serviciul de medicină a muncii pentru cunoaşterea situaţiei îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de muncă pentru stabilirea factorilor de risc de îmbolnăvire profesională şi propune măsurile de securitate corespunzătoare.
  (2) Serviciul de securitate a muncii se încadrează cu personal cu studii superioare tehnice şi cu personal cu studii medii tehnice.
  Art. 91^3. - (1) Serviciul de medicină a muncii îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) participă la evaluarea, identificarea şi comunicarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesionale;
  b) monitorizează starea de sănătate a personalului încadrat, prin controale medicale periodice;
  c) îl consiliază pe preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în fundamentarea strategiei de securitate şi sănătate la locul de muncă.
  (2) Prestarea serviciilor medicale de medicină a muncii se realizează de un medic de medicina muncii, medic de întreprindere, ajutat de un asistent medical, încadraţi în statul de funcţii şi personal al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
  Art. 91^4. - (1) La nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se constituie Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, care asigură implicarea personalului în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii.
  (2) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se compune din preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, conducătorul Compartimentului de protecţie a muncii, reprezentantul Serviciului de medicină a muncii şi 4 reprezentanţi ai personalului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, desemnaţi de preşedintele Curţii, după consultarea personalului acesteia.
  (3) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este preşedintele comitetului de securitate şi sănătate în muncă.
  (4) Conducătorul Compartimentului de protecţie a muncii asigură secretariatul Comitetului de securitate şi sănătate în muncă.
  (5) Convocarea Comitetului de securitate şi sănătate în muncă se face, trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau de cel puţin o treime din numărul membrilor săi. Convocarea şi ordinea de zi a lucrărilor se aduc la cunoştinţa membrilor Comitetului de securitate şi sănătate în muncă cu cel puţin 3 zile înainte.
  (6) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este legal constituit în prezenţa majorităţii membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi. Lucrările Comitetului de securitate şi sănătate în muncă se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de membrii săi.
  (7) Hotărârile Comitetului de securitate şi sănătate în muncă se aduc la cunoştinţa celor interesaţi.
  Art. 91^5. - Comitetul de securitate şi sănătate în muncă exercită următoarele atribuţii:
  a) aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă şi urmăreşte aplicarea acestuia, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării măsurilor cuprinse în program;
  b) analizează propunerile personalului privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale şi verifică eficienţa măsurilor luate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
  c) efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;
  d) informează inspectoratele teritoriale de protecţie a muncii în legătură cu starea protecţiei muncii în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
  e) asigură participarea personalului la luarea unor hotărâri în domeniul protecţiei muncii."
  9. După articolul 109 se introduce un nou articol, articolul 109^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 109^1. - Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care aceste prevederi nu sunt contrare celor cuprinse în prezentul regulament."


  Articolul II

  Prevederile prezentei hotărâri referitoare la Compartimentul de protecţie a muncii se aplică în termen de 60 de zile de la data rectificării bugetului de stat, în scopul asigurării personalului necesar Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru constituirea Compartimentului de protecţie a muncii.


  Articolul III

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,
  prof. univ. dr. NICOLAE POPA
  Bucureşti, 22 iunie 2006.
  Nr. 2.
  __________