LEGE nr. 310 din 23 decembrie 2021privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Titlul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezenta lege reglementează prevenirea și combaterea dopajului în sport.(2) Conform reglementărilor Convenției împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, ale Convenției internaționale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006, și ale Codului Mondial AntiDoping, denumit în continuare Cod, elaborat de Agenția Mondială Anti-Doping, denumită în continuare WADA, se interzice dopajul în sport din rațiuni de natură etică și medicală.(3) În vederea prevenirii și combaterii dopajului în sport la nivel național funcționează Agenția Națională Anti-Doping, denumită în continuare ANAD, și Laboratorul de Control Doping, denumit în continuare LCD.(4) Este interzis oricărei persoane să se implice în orice activitate, alta decât programele de reabilitare sau educație antidoping, care are legătură cu controlul doping, performanța sportivă sau îngrijirea medicală într-un mediu sportiv, inclusiv în calitate de supervizor, atunci când această persoană:
  a) se află în perioada de suspendare pentru o încălcare a reglementărilor anti-doping, conform prevederilor Codului și ale prezentei legi;
  b) nu intră sub incidența Codului, dar s-a implicat direct și intenționat, în ultimii 6 ani, în activități care ar fi constituit încălcări ale reglementărilor anti-doping, dacă acestei persoane i-ar fi fost aplicabile reglementări conforme cu Codul.
  (5) Prezenta lege se aplică:
  a) sportivilor;
  b) personalului asistent al sportivilor;
  c) practicanților sportului recreativ;
  d) Ministerului Sportului și structurilor aflate în subordinea acestuia, Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Comitetului Paralimpic, federațiilor sportive naționale, ligilor profesioniste și personalului angajat al acestora sau care se află în raporturi juridice cu acestea;
  e) personalului angajat al ANAD, inclusiv persoanelor desemnate în organul de conducere al acesteia și numite în funcția de președinte sau vicepreședinte;
  f) membrilor Comisiei de audiere și ai Comisiei de apel;
  g) terților-delegați și personalului acestora implicați în orice aspect al controlului doping;
  h) personalului angajat al LCD;
  i) persoanelor implicate în orice aspect al controlului doping;
  j) organizatorilor de competiții sportive;
  k) oricărei alte persoane în raport cu care prezenta lege conferă autoritate ANAD.
  (6) În examinarea faptelor și aspectelor juridice ale unui caz de încălcare a reglementărilor anti-doping, jurisdicția exclusivă aparține organismelor de jurisdicție sportivă, instanța de ultim grad fiind Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.


  Articolul 2
  (1) Dopajul în sport reprezintă una sau mai multe încălcări ale reglementărilor anti-doping. (2) Constituie încălcări ale reglementărilor anti-doping următoarele fapte:
  a) prezența unei substanțe interzise sau a metaboliților acesteia ori a markerilor ei în proba provenită de la un sportiv. Este de datoria sportivilor să se asigure că nicio substanță interzisă nu pătrunde în organismul lor. Sportivii sunt răspunzători pentru prezența oricărei substanțe interzise sau a metaboliților ori a markerilor acesteia, depistată în probele lor. În consecință, nu este necesar să se probeze intenția, vinovăția, neglijența sau folosirea cu bună știință de către sportiv pentru a stabili o încălcare anti-doping;
  b) utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanță interzisă sau o metodă interzisă. Este de datoria sportivilor să se asigure că nicio substanță interzisă nu pătrunde în corpul lor și că nu se utilizează nicio metodă interzisă. Prin urmare, nu este necesar să se probeze intenția, vinovăția, neglijența sau utilizarea cu bună știință de către un sportiv pentru a se stabili o încălcare a reglementărilor anti-doping privind utilizarea unei substanțe interzise sau a unei metode interzise;
  c) sustragerea de la recoltarea de probe sau refuzul nejustificat sau neprezentarea nejustificată pentru recoltarea de probe a unui sportiv după înștiințarea de către o persoană autorizată în mod corespunzător;
  d) orice combinație de trei teste neefectuate și/sau încălcări legate de informațiile privind localizarea sportivilor, așa cum sunt prevăzute în standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor, săvârșite într-o perioadă de 12 luni de către un sportiv dintr-un lot de testare înregistrat;
  e) falsificarea sau tentativa de a falsifica oricare parte a controlului doping de către sportiv sau altă persoană;
  f) posesia de substanțe sau metode interzise de către un sportiv sau o altă persoană din personalul asistent al sportivului:(i) posesia de către un sportiv, în competiție, a oricărei metode interzise sau substanțe interzise sau posesia de către un sportiv, în afara competiției, a oricărei metode interzise sau substanțe interzise care este interzisă în afara competiției, dacă sportivul nu dovedește că posesia este urmare a unei scutiri pentru uz terapeutic, acordată conform prezentei legi, sau a altei justificări acceptabile;(ii) posesia de către personalul asistent al sportivilor în competiție a oricărei metode interzise sau substanțe interzise sau posesia de către personalul asistent al sportivilor, în afara competiției, a oricărei metode interzise sau substanțe interzise care este interzisă în afara competiției, în legătură cu un sportiv, o competiție sau un antrenament, dacă personalul asistent al sportivilor nu dovedește că posesia este în concordanță cu o scutire pentru uz terapeutic, acordată în condițiile prezentei legi sau a unei justificări acceptabile;
  g) traficul sau tentativa de traficare a oricărei substanțe interzise sau metode interzise de către un sportiv sau altă persoană;
  h) administrarea sau tentativa de a administra de către un sportiv sau o altă persoană orice substanță sau metodă interzisă oricărui sportiv, în competiție, ori administrarea sau tentativa de a administra oricărui sportiv, în afara competiției, orice substanță sau metodă care este interzisă în afara competiției;
  i) complicitatea sau tentativa de complicitate din partea unui sportiv sau a altei persoane, prin asistarea, încurajarea, sprijinirea, instigarea, uneltirea, acoperirea sau orice alt tip de complicitate intenționată sau tentativă de complicitate care presupune o încălcare sau o tentativă de încălcare a reglementărilor anti-doping sau încălcarea prevederilor art. 107 alin. (1)-(3);
  j) asocierea între un sportiv sau o altă persoană aflată sub autoritatea unei organizații anti-doping pe baza unui raport profesional sau de natură sportivă, pe de o parte, și, pe de altă parte, orice membru al personalului asistent al sportivului care:(i) dacă se află sub autoritatea unei organizații antidoping, face obiectul unei perioade de suspendare; sau(ii) dacă nu se află sub autoritatea unei organizații antidoping și dacă suspendarea nu a fost dispusă printr-o procedură de gestionare a rezultatelor în temeiul Codului - a fost condamnat sau - pe baza unor proceduri penale sau disciplinare sau profesionale - a fost găsit vinovat de a fi adoptat o conduită care ar fi constituit o încălcare a regulilor anti-doping în situația în care acelei persoane i-ar fi fost incidente reglementări conforme cu Codul. Statutul de descalificare al unei astfel de persoane va fi în vigoare pentru perioada cea mai lungă dintre durata de 6 ani de la data deciziei de natură penală, disciplinară sau profesională sau durata sancțiunii de natură penală, disciplinară sau profesională impuse; sau(iii) servește drept acoperire sau intermediar pentru una dintre persoanele prevăzute la pct. (i) și (ii);
  k) acțiunile unui sportiv sau ale altei persoane de descurajare sau de represalii împotriva raportării către autorități, cu excepția cazului în care astfel de acțiuni reprezintă încălcarea reglementărilor anti-doping prevăzută la lit. e).
  (3) Nu este necesar să se probeze intenția, vinovăția, neglijența sau folosirea cu bună știință de către sportiv pentru a dovedi o încălcare a reglementărilor anti-doping în sensul alin. (2) lit. a) sau utilizarea unei substanțe interzise sau metode interzise în sensul alin. (2) lit. b).(4) Dovada unei încălcări a reglementărilor anti-doping în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) este reprezentată de una dintre următoarele situații:
  a) prezența unei substanțe interzise sau a metaboliților sau markerilor acesteia în proba A a unui sportiv, în cazul în care sportivul renunță la analiza probei B și proba B nu este analizată;
  b) proba B este analizată, iar analiza confirmă prezența substanței interzise sau a metaboliților sau markerilor săi detectați în proba A a sportivului;
  c) proba A sau B a sportivului este împărțită în două părți, iar analiza părții de confirmare din proba împărțită confirmă prezența unei substanțe interzise sau a metaboliților sau markerilor acesteia identificați în prima parte a probei împărțite;
  d) sportivul renunță la analiza părții de confirmare din proba împărțită potrivit lit. c).
  (5) Prezența oricărei cantități raportate dintr-o substanță interzisă sau a metaboliților sau a markerilor acesteia în proba unui sportiv constituie o încălcare a reglementărilor anti-doping conform prevederilor alin. (2) lit. a), excepție făcând acele substanțe pentru care este identificată în mod specific o limită de decizie în Lista interzisă sau într-un document tehnic. (6) Prin excepție de la alin. (2) lit. a), Lista interzisă, standardele internaționale sau documentele tehnice pot stabili criterii speciale pentru raportarea sau evaluarea anumitor substanțe interzise.(7) În sensul alin. (2) lit. b), nu prezintă relevanță dacă tentativa de utilizare a unei substanțe interzise sau a unei metode interzise a condus la rezultatul dorit. Este suficient faptul că s-a încercat folosirea uneia dintre acestea pentru a se considera că a avut loc o încălcare a reglementărilor antidoping.(8) În situația în care sportivului i s-a acordat o SUT în conformitate cu Standardul Internațional pentru SUT, nu se va reține o încălcare a reglementărilor anti-doping în sensul alin. (2) lit. a), b), f) și h). (9) În sensul alin. (2) lit. k), constituie o încălcare a reglementărilor anti-doping orice acțiune prin care se amenință sau este menită să intimideze o altă persoană cu scopul de a descuraja acea persoană să raporteze cu bună-credință o presupusă încălcare a reglementărilor anti-doping sau o presupusă neconformitate cu Codul, către WADA, ANAD, o altă organizație anti-doping, organele de urmărire penală, un organism de reglementare sau de cercetare profesională disciplinară, un organism de audiere sau o persoană care derulează o investigație pentru WADA, pentru ANAD sau orice altă organizație anti-doping, precum și orice represalii împotriva unei persoane care, cu bună-credință, a furnizat dovezi sau informații cu privire la o presupusă încălcare a reglementărilor anti-doping sau o presupusă neconformitate cu Codul, către WADA, către ANAD, o organizație anti-doping, un organ al legii, un organism de reglementare sau de cercetare profesională disciplinară, un organism de audiere sau o persoană care derulează o investigație pentru WADA sau o organizație antidoping.(10) Represaliile, amenințarea și intimidarea prevăzute la alin. (9) includ orice faptă săvârșită, fie că fapta este lipsită de un temei de bună-credință, fie că aceasta constituie un răspuns disproporționat.


  Articolul 3
  (1) Sarcina probei privind dovedirea încălcării reglementărilor anti-doping revine ANAD în conformitate cu principiile privind sarcina probei și standardele probatorii consacrate de Cod și cu procedurile prevăzute de prezenta lege.(2) Standardul probatoriu la care se raportează ANAD constă în dovedirea încălcării reglementărilor anti-doping într-un mod suficient de convingător pentru organismele de audiere prevăzute la art. 61 alin. (2) lit. b) și c) din prezenta lege, ținând cont de gravitatea prezumției formulate. În toate cazurile, acest standard probatoriu are o pondere mai mare decât un simplu echilibru al probabilităților, însă o pondere mai mică decât o dovadă neîndoielnică.(3) Standardul probatoriu va fi balanța probabilităților, când prezenta lege sau Codul stabilesc că îi revine sportivului sau altei persoane, ce se presupune că a săvârșit o încălcare a reglementărilor anti-doping, sarcina să infirme prezumția sau să stabilească fapte sau circumstanțe specifice, cu excepția prevederilor alin. (5) lit. b) și c) și alin. (8)-(10).(4) Faptele legate de încălcări ale reglementărilor anti-doping pot fi stabilite pe baza oricăror mijloace de probă admisibile, inclusiv recunoașterea.(5) Următoarele reguli de dovedire a încălcării reglementărilor anti-doping sunt aplicabile în cazurile de dopaj:
  a) metodele analitice sau limitele de decizie aprobate de WADA după consultarea cu comunitatea științifică de specialitate sau care au făcut obiectul examinării de către experți în domeniu sunt considerate ca fiind validate științific;
  b) prezumția că laboratoarele acreditate sau aprobate de WADA au făcut analize de probe și au aplicat proceduri de păstrare a probelor în concordanță cu Standardul internațional pentru laboratoare;
  c) abaterile de la orice alt standard internațional sau alte reglementări sau politici anti-doping prevăzute în Cod sau în prezenta lege nu vor invalida rezultatele analitice sau alte probe ale încălcării reglementărilor anti-doping și nu vor constitui o apărare în raport cu o încălcare a reglementărilor anti-doping;
  d) faptele stabilite în cadrul unei decizii a unei instanțe sau a unui organism disciplinar profesional din cadrul unei jurisdicții competente, care nu face obiectul unui apel în curs, vor reprezenta dovezi de netăgăduit împotriva sportivului sau a altei persoane asupra căreia s-a luat o decizie pe baza acelor fapte, dacă sportivul sau altă persoană nu dovedește că decizia încalcă principiile generale ale dreptului;
  e) comisia care face audierea în cazul unei încălcări a reglementărilor anti-doping poate ajunge la o concluzie negativă referitoare la sportivul sau la altă persoană despre care se afirmă că a încălcat o reglementare anti-doping, pe baza refuzului sportivului sau al altei persoane de a se prezenta, după ce, într-o limită de timp rezonabilă, i s-a solicitat să participe la audiere, fie în persoană, fie telefonic, conform celor dispuse de comisia de audiere și să răspundă la întrebările comisiei sau ale ANAD.
  (6) Orice sportiv sau persoană care dorește să conteste dacă au fost întrunite condițiile pentru prezumția de validitate prevăzută la alin. (5) lit. a) sau să răstoarne această prezumție va trebui, ca o condiție prealabilă, să informeze mai întâi WADA cu privire la contestație și la temeiul acesteia. Organismul de audiere inițial, comisia de apel de la nivel național și CAS pot, de asemenea, din proprie inițiativă, să informeze WADA cu privire la contestație.(7) În termen de 10 zile de la primirea de către WADA a informării prevăzute la alin. (6) și a dosarului cazului legat de contestație, WADA va avea, de asemenea, dreptul să intervină ca parte sau ca amicus curiae sau să prezinte în alt mod dovezi în cadrul procedurii arbitrate. În spețele deduse CAS, la solicitarea WADA, completul arbitral va trebui să numească un expert științific calificat pentru a sprijini în evaluarea contestației.(8) Sportivul sau altă persoană poate respinge prezumția conform reglementării prevăzute la alin. (5) lit. b) dacă dovedește că s-a produs o abatere de la Standardul internațional pentru laboratoare, care ar fi putut cauza rezultatul pozitiv.(9) Dacă sportivul sau altă persoană respinge prezumția prevăzută la alin. (5) lit. b), demonstrând că a existat o abatere de la Standardul internațional pentru laboratoare, care, în mod rezonabil, ar fi putut cauza rezultatul pozitiv, atunci organizația anti-doping va avea obligația să stabilească faptul că respectiva abatere nu a fost cauza rezultatului pozitiv.(10) Dacă sportivul sau altă persoană demonstrează că o abatere de la unul din standardele internaționale menționate în prezentul alineat ar fi putut, în mod rezonabil, cauza rezultatul pozitiv sau încălcarea obligațiilor privind localizarea, atunci ANAD are obligația de a demonstra că această abatere nu a determinat rezultatul pozitiv sau încălcarea obligațiilor privind localizarea după cum urmează:
  a) în cazul unei abateri de la Standardul internațional pentru testare și investigații legate de recoltarea probei sau manipularea probei, pentru o încălcare a reglementărilor anti-doping bazată pe un rezultat analitic pozitiv;
  b) în cazul unei abateri de la Standardul internațional privind gestionarea rezultatelor sau Standardul internațional pentru testare și investigații legate de un rezultat pozitiv din pașaportul biologic al sportivului;
  c) în cazul unei abateri de la Standardul internațional privind gestionarea rezultatelor legate de obligativitatea înștiințării sportivului cu privire la deschiderea probei B;
  d) în cazul unei abateri de la Standardul internațional privind gestionarea rezultatelor legate de înștiințarea sportivului, care ar fi putut cauza în mod rezonabil o încălcare a obligațiilor privind localizarea.
  (11) Pentru a stabili o încălcare a prevederilor art. 2 alin. (2) lit. j), sarcina probei revine după cum urmează:
  a) ANAD sau altei organizații anti-doping care trebuie să probeze că sportivul sau o altă persoană cunoștea statutul de persoană descalificată a membrului personalului asistent al sportivului;
  b) sportivului sau altei persoane care trebuie să probeze că asocierea cu un membru al personalului asistent al sportivului descris la art. 2 alin. (2) lit. j) pct. (i) sau (ii) nu este de natură profesională sau sportivă și/sau că o astfel de asociere nu putea fi evitată într-o manieră rezonabilă.
  (12) Organizațiile anti-doping care au informații cu privire la membri ai personalului asistent al sportivului care corespund criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. j) trebuie să transmită aceste informații către WADA.


  Articolul 4

  În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 1. abatere gravă - fapta angajatului ANAD sau a angajatului LCD care încalcă una din reglementările anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) și g)-k);2. acord fără prejudiciu - în sensul art. 99 și 104, un acord scris încheiat între o organizație anti-doping și un sportiv sau o altă persoană, care le permite acestora să ofere informații organizației anti-doping, într-un interval de timp precizat, cu acceptarea faptului că, în situația în care nu se încheie un acord pentru ajutor substanțial sau pentru soluționarea cazului, informațiile oferite de aceștia în acel context nu vor fi folosite de organizația anti-doping împotriva sportivului sau a altei persoane în nicio procedură de gestionare a rezultatelor desfășurată conform Codului, iar informațiile oferite de organizația antidoping în acel context specific nu vor fi folosite de sportiv sau o altă persoană împotriva organizației anti-doping în nicio procedură de gestionare a rezultatelor desfășurată conform Codului. Un astfel de acord nu va împiedica organizația antidoping, sportivul sau o altă persoană să folosească informațiile sau probele culese din orice sursă altfel decât în intervalul precizat așa cum este prevăzut în acord;3. activități anti-doping - activități privind informarea și educația anti-doping, planificarea distribuirii testărilor, menținerea unui lot de testare înregistrat, gestionarea pașapoartelor biologice ale sportivilor, efectuarea testărilor, organizarea analizelor probelor, culegerea de informații și efectuarea de investigații, procesarea solicitărilor de SUT, gestionarea rezultatelor, audieri, monitorizarea și implementarea conformității cu toate consecințele impuse, precum și orice alte activități din domeniul anti-doping care sunt efectuate de și în numele unei organizații anti-doping, așa cum este prevăzut în Cod și/sau în standardele internaționale;4. ADAMS - sistem de administrare și management antidoping, instrument de gestionare a bazei de date folosind internetul pentru introducerea, depozitarea, difuzarea și raportarea de date destinate să ajute beneficiarii și WADA în operațiunile anti-doping, în conformitate cu legislația în vigoare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal;5. administrarea - punerea la dispoziție, furnizarea, supervizarea, facilitarea sau participarea în orice alt mod la utilizarea de către o altă persoană sau tentativa unei alte persoane de a utiliza o substanță interzisă sau o metodă interzisă. Totuși, această definiție nu include acțiunile personalului medical de bună credință cu privire la o substanță interzisă sau o metodă interzisă utilizată în scopuri terapeutice legitime și legale sau în baza unei alte justificări acceptabile și activități care implică substanțe interzise care nu sunt interzise în testarea în afara competiției - decât dacă circumstanțele evaluate în ansamblul lor demonstrează că respectivele substanțe interzise fie nu sunt destinate unor scopuri terapeutice legitime și legale, fie sunt utilizate pentru a îmbunătăți performanța sportivă;6. ajutor substanțial - în sensul art. 100, conduita unei persoane care, în mod voluntar, se obligă: să declare sub semnătură sau într-un interviu înregistrat toate informațiile pe care le deține legate de încălcări ale reglementărilor anti-doping sau alte proceduri descrise la art. 99 și să coopereze pe deplin în cazul investigării și judecării oricărui caz sau spețe legate de acele informații, inclusiv, de exemplu, prin depunerea unei mărturii în cadrul unei audieri, dacă organizația anti-doping sau organismul de audiere solicită acest lucru. În plus, informațiile furnizate trebuie să fie credibile și să constituie o parte importantă a cazului sau a procedurii inițiate sau, dacă nu se inițiază un caz sau o procedură, trebuie să fi furnizat un temei suficient pe care s-ar fi putut sprijini un caz sau o procedură;7. audiere provizorie - o audiere sumară, de urgență, care are loc înaintea audierii prevăzute în titlul II cap. VIII, care presupune înștiințarea sportivului și îi oferă oportunitatea de a fi audiat, în formă orală sau scrisă;8. autoritatea pentru gestionarea rezultatelor - organizația anti-doping responsabilă de gestionarea rezultatelor într-o speță dată;9. autoritate de testare - organizația anti-doping care autorizează testarea sportivilor asupra cărora are autoritate;10. circumstanțe agravante - acțiunile săvârșite de un sportiv sau o altă persoană sau circumstanțele referitoare la aceștia care ar putea justifica impunerea unei perioade de suspendare mai mari decât sancțiunea standard. Astfel de circumstanțe și acțiuni includ, dar nu se limitează la: sportivul sau o altă persoană a folosit sau a deținut mai multe substanțe sau metode interzise, a folosit sau a deținut o substanță sau o metodă interzisă de mai multe ori sau a săvârșit mai multe alte încălcări ale reglementărilor anti-doping; există posibilitatea ca un sportiv sau altă persoană să beneficieze de efectele de sporire a performanței generate de încălcarea reglementărilor anti-doping dincolo de perioada de suspendare altfel aplicabilă; sportivul sau o altă persoană s-a angajat în comportamente înșelătoare sau obstructive pentru a evita depistarea sau judecarea unei încălcări ale reglementărilor anti-doping; sportivul sau o altă persoană s-a implicat în activități de falsificare pe parcursul procedurii de gestionare a rezultatelor. Pentru evitarea oricărui dubiu, exemplele de circumstanțe și conduite descrise aici nu sunt exclusive, iar alte circumstanțe sau conduite similare pot justifica impunerea unei perioade mai mari de suspendare;11. comitet național olimpic - organizație recunoscută de Comitetul Internațional Olimpic; 12. competiție - o singură cursă, meci, joc sau o întrecere sportivă singulară. De exemplu, un meci de baschet sau finala olimpică la cursa de 100 m. Pentru cursele pe etape și alte întreceri sportive în care premiile sunt acordate zilnic sau într-o altă modalitate intermediară, distincția între o competiție și o manifestare sportivă va fi făcută conform regulamentelor respectivei federații internaționale;13. consecințe financiare - sancțiunea de natură financiară impusă ca urmare a unei încălcări a reglementărilor anti-doping sau pentru a recupera costurile asociate acesteia; 14. control doping - toate etapele și toate procesele începând cu planificarea distribuirii testărilor și până la ultima decizie în cazul unui apel și implementarea consecințelor - incluzând aici toți pașii și toate procesele intermediare, inclusiv dar nelimitându-se la testare, investigații, informații privind localizarea, scutiri pentru uz terapeutic, recoltare și manipulare de probe, analize de laborator, gestionarea rezultatelor, precum și investigații sau proceduri cu privire la încălcările prevederilor titlului II cap. XIII;15. convenția UNESCO - Convenția internațională împotriva dopajului în sport, adoptată la cea de a 33-a sesiune a Conferinței Generale UNESCO din 19 octombrie 2005, inclusiv toate amendamentele adoptate de statele părți la Convenție și de Conferința părților la Convenția internațională împotriva dopajului în sport; 16. CAS - Curtea de Arbitraj Sportiv, denumită în cele ce urmează CAS;17. descalificare - invalidarea rezultatelor sportivului, obținute în cadrul unei anumite competiții sau manifestări sportive, cu toate consecințele ce decurg din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte și premii; 18. document tehnic - un document adoptat și publicat de WADA periodic, care cuprinde cerințele tehnice obligatorii cu privire la anumite aspecte anti-doping prevăzute într-un standard internațional;19. educație - procesul de învățare pentru insuflarea valorilor și dezvoltarea comportamentelor care să promoveze și să protejeze spiritul sportului și să prevină dopajul intenționat sau neintenționat;20. falsificare - comportament intenționat care subminează procesul de control doping, dar care nu ar fi fost inclus altfel în definiția metodelor interzise. Falsificarea include, fără limitare, oferirea sau acceptarea unei mite pentru efectuarea sau neefectuarea unei acțiuni, împiedicarea recoltării probei, influențarea sau punerea în imposibilitate a analizei probelor, falsificarea documentelor trimise la o organizație anti-doping sau o comisie SUT sau comisie de audiere, procurarea de mărturii mincinoase de la martori, săvârșirea oricărei alte acțiuni frauduloase în relația cu organizația anti-doping sau comisia de audiere, care afectează gestionarea rezultatelor sau impunerea de consecințe, precum și orice alte interferențe similare intenționate sau tentative de interferențe în orice aspect al controlului doping;21. gestionarea rezultatelor - procesul care cuprinde perioada de timp dintre notificarea prevăzută la art. 5 din Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor sau, în anumite cazuri, cum ar fi rezultate atipice, pașaportul biologic al sportivului, încălcări privind informațiile de localizare, acele etape prealabile notificării prevăzute în mod expres în art. 5 din Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor, trecând prin acuzație și până la soluționarea finală a cazului, incluzând finalul procedurii de audiere în primă instanță sau, dacă este cazul, în apel;22. informarea publică - publicarea sau distribuirea de informații către publicul larg sau persoane, altele decât persoanele care au dreptul să fie înștiințate în prealabil, în conformitate cu titlul II cap. IX;23. în competiție - perioada care începe la ora 11:59 p.m. în ziua premergătoare unei competiții în care sportivul este programat să participe și care se termină la finalul unei astfel de competiții și al procesului de prelevare a probelor legat de acea competiție, exceptând situația în care WADA aprobă, într-un anumit sport, o definiție alternativă, dacă o federație internațională oferă o justificare rezonabilă că o definiție diferită este necesară în sportul său;24. în afara competiției - orice perioadă care nu este în competiție; 25. independența instituțională - organismele de audiere în apel trebuie să fie complet independente instituțional de organizația anti-doping responsabilă cu gestionarea rezultatelor. Prin urmare, acestea nu trebuie sub nicio formă să fie administrate, legate sau subordonate față de organizația antidoping responsabilă cu gestionarea rezultatelor;26. independența operațională - aceasta înseamnă că: membrii consiliului director, angajații, membrii comisiilor, consultanții sau oficialii organizației anti-doping cu responsabilitate în gestionarea rezultatelor sau organismele afiliate, federație sau confederație membră, precum și orice persoană implicată în investigarea și procedura administrativă de cercetare prealabilă a cazului nu pot fi desemnați membri și/sau secretari/în măsura în care secretarul/grefierul este implicat în procesul de deliberare și/sau redactare a unei decizii în comisiile de audiere ale organizației anti-doping cu responsabilitate în gestionarea rezultatelor și comisiile de audiere se află în poziția de a desfășura procesul de audiere și luare a deciziilor fără interferențe din partea organizației antidoping sau a unui terț. Scopul este de a asigura că membrii comisiei de audiere sau persoanele altfel implicate în orice fel în decizia comisiei de audiere nu sunt implicate în investigarea unui caz sau în decizia de a trece la judecarea cazului;27. limită de decizie - valoarea rezultatului pentru o substanță cu prag dintr-o probă, dincolo de care se raportează un rezultat analitic pozitiv, așa cum este definit în Standardul internațional pentru laboratoare;28. lipsa vinovăției sau neglijenței - dovedirea de către sportiv sau altă persoană a faptului că nu a știut sau suspectat și că nu putea în mod rezonabil să știe sau să suspecteze, chiar prin manifestarea celei mai atente precauții, faptul că a folosit sau că i s-au administrat substanțe interzise sau metode interzise sau că, într-un alt mod, a încălcat reglementările antidoping. Exceptând cazul unei persoane protejate sau al unui sportiv practicant de sport recreativ, pentru orice încălcare a art. 2 alin. (2) lit. a), sportivul trebuie de asemenea să stabilească și modul în care substanța interzisă a ajuns în corpul sportivului;29. lipsa vinovăției sau neglijenței semnificative - dovedirea de către sportiv sau altă persoană a faptului că vinovăția sau neglijența sa, atunci când se analizează în raport cu toate circumstanțele și se iau în calcul criteriile stabilite pentru lipsa vinovăției sau neglijenței, nu a fost semnificativă în raport cu încălcarea reglementărilor anti-doping. Exceptând cazul unei persoane protejate sau al unui sportiv practicant de sport recreativ, pentru orice încălcare a art. 2 alin. (2) lit. a), sportivul trebuie de asemenea să stabilească și modul în care substanța interzisă a ajuns în corpul sportivului;30. Listă interzisă - lista care identifică substanțele și metodele interzise;31. locul unei manifestări sportive - locațiile stabilite de organismul sub egida căruia se desfășoară evenimentul;32. lot de testare înregistrat - lotul format din sportivi de elită, stabilit separat la nivel internațional de către fiecare federație internațională și, respectiv, la nivel național de către fiecare organizație națională anti-doping, care sunt supuși testării doping țintă în competiție și în afara competiției, ca parte a planului de distribuire a testărilor aparținând organizației sau federației internaționale respective și care au obligația să furnizeze informații de localizare în conformitate cu prevederile Codului și ale Standardului internațional pentru testare și investigații;33. manifestare sportivă - serie de competiții individuale organizate împreună de către un singur organism decizional;34. manifestare sportivă internațională - manifestare sportivă sau competiție în cadrul căreia Comitetul Internațional Olimpic, Comitetul Internațional Paralimpic, o federație internațională, o organizație care organizează o manifestare sportivă majoră sau altă organizație sportivă internațională răspund de manifestarea sportivă sau numesc oficiali pentru aceasta; 35. manifestare sportivă națională - manifestare sportivă sau competiție ce implică participarea sportivilor de nivel național și internațional, care nu este o manifestare sportivă internațională; 36. marker - un compus, grup de compuși sau variabile biologice, care indică utilizarea de substanțe sau metode interzise; 37. metabolit - orice substanță produsă în urma unui proces de transformare metabolică; 38. metodă interzisă - orice metodă calificată astfel în cuprinsul Listei interzise; 39. minor - o persoană fizică ce nu a împlinit vârsta de 18 ani;40. nivel minim de raportare - concentrația estimată a unei substanțe interzise sau a metaboliților sau a markerilor ei dintro probă, sub nivelul căreia laboratoarele acreditate de WADA nu raportează acea probă ca rezultat analitic pozitiv;41. oficial pentru recoltarea probelor de sânge - persoana fizică calificată și atestată de ANAD să recolteze probe de sânge de la sportivi, în conformitate cu prevederile legale;42. ofițer de control doping - un oficial care a fost instruit și autorizat de ANAD să îndeplinească responsabilitățile atribuite ofițerilor de control doping prin Standardul internațional pentru testare și investigații;43. organizator de manifestări sportive majore - asociațiile continentale ale comitetelor naționale olimpice și alte organizații internaționale sportive multidisciplinare, care funcționează drept organism decizional al oricăror manifestări sportive continentale, regionale sau internaționale; 44. organizație anti-doping - WADA sau un semnatar responsabil de adoptarea de reglementări pentru inițierea, implementarea sau aplicarea oricărei părți din procesul de control doping. Aceasta include, de exemplu, Comitetul Internațional Olimpic, Comitetul Internațional Paralimpic, alte organizații de evenimente sportive majore care efectuează testarea în cadrul evenimentelor sportive care se află sub egida lor, federații internaționale și organizații naționale anti-doping; 45. organizație națională anti-doping - entitate desemnată de fiecare țară, având autoritatea și responsabilitatea principală la nivel național de a adopta și implementa reglementările antidoping, de a coordona activitatea de prelevare a probelor, de gestionare a rezultatelor testărilor și procedura de gestionare a rezultatelor la nivel național. În România este ANAD; 46. organizație regională anti-doping - entitate la nivel regional, desemnată de țările membre să coordoneze și să gestioneze domenii delegate din programele naționale antidoping ale acestora, care pot include adoptarea și implementarea de reglementări anti-doping, planificarea și prelevarea de probe, gestionarea rezultatelor, verificarea solicitărilor SUT, desfășurarea audierilor și coordonarea programelor educative la nivel regional; 47. participant - orice sportiv sau membru al personalului asistent al sportivului;48. pașaportul biologic al sportivului - programul și metodele prin care se colectează și se consemnează informații, în conformitate cu Standardul internațional pentru testare și investigații și Standardul internațional pentru laboratoare; 49. perioada manifestării sportive - intervalul de timp dintre începutul și sfârșitul unei manifestări sportive, stabilit de organismul care coordonează manifestarea;50. persoană - persoană fizică sau juridică și orice altă entitate; 51. persoană protejată - un sportiv sau o altă persoană fizică, care la momentul săvârșirii încălcării reglementărilor antidoping se află în una din următoarele situații: nu a împlinit vârsta de 16 ani; nu a împlinit vârsta de 18 ani și nu este inclus în niciun lot de testare înregistrat și nu a participat la nicio manifestare sportivă internațională la o categorie deschisă sau pentru alte motive decât vârsta, s-a stabilit lipsa capacității legale conform legislației naționale în vigoare;52. personal asistent al sportivului - orice antrenor, preparator, manager, agent, personal din conducerea echipei, oficial, personal medical ori paramedical, părinte sau orice altă persoană care lucrează, tratează sau acordă asistență sportivului care participă sau se pregătește să participe la competiții sportive; 53. posesia - posesia fizică, de fapt, sau reală care nu va fi dovedită decât dacă persoana exercită control exclusiv sau intenționează să exercite control exclusiv asupra substanței interzise sau a metodei interzise sau a locurilor în care se află o substanță interzisă sau o metodă interzisă. Totuși, dacă persoana nu exercită control exclusiv asupra substanței interzise sau a metodei interzise sau a locurilor în care se află o substanță interzisă sau o metodă interzisă, posesia de fapt se va demonstra doar dacă persoana a știut despre prezența substanței interzise sau a metodei interzise și a intenționat să exercite control asupra acesteia. Însă, nu se va putea considera o încălcare a reglementărilor anti-doping numai pe baza posesiei dacă, înaintea primirii înștiințării conform căreia persoana a comis o încălcare a reglementărilor anti-doping, persoana a întreprins acțiuni concrete demonstrând că nu a intenționat niciodată să aibă posesie și a renunțat la posesie declarând acest fapt în mod explicit organizației anti-doping. În pofida oricărei dispoziții contrare din această definiție, cumpărarea, inclusiv prin orice mijloc electronic sau de altă natură, a unei substanțe interzise sau metode interzise constituie posesie săvârșită de către persoana care realizează cumpărarea; 54. probă - orice material biologic recoltat pentru a fi supus controlului doping;55. produs contaminat - un produs care conține o substanță interzisă care nu este precizată pe eticheta produsului sau în informațiile accesibile printr-un demers rezonabil de căutare pe internet;56. programul observatorilor independenți - echipă de observatori și/sau auditori sub coordonarea WADA, care observă și oferă îndrumări cu privire la procesul de control doping anterior sau pe durata anumitor manifestări sportive și raportează observațiile prin intermediul programului de monitorizare a conformității al WADA; 57. represalii - acțiuni care amenință starea fizică sau mentală, reputația, posibilitatea continuării carierei sau interesele economice ale persoanelor care fac raportarea, ale familiilor sau asociaților acestora. Represaliile nu includ acuzația de încălcare a reglementărilor anti-doping formulată de o organizație anti-doping, cu bună-credință, împotriva persoanei care face raportarea;58. reprezentant al sportivului - persoana fizică cu capacitate deplină de exercițiu care reprezintă interesele sportivului pe parcursul controlului doping; 59. rezultat atipic - un raport de la un laborator acreditat de WADA sau de la un alt laborator aprobat de WADA, care necesită investigații suplimentare potrivit prevederilor Standardului internațional pentru laboratoare sau documentelor tehnice corespunzătoare, înainte de a se stabili un rezultat analitic pozitiv;60. rezultat analitic pozitiv - un raport de la un laborator acreditat de WADA sau de la un alt laborator aprobat de către WADA, care în conformitate cu Standardul internațional pentru laboratoare stabilește într-o probă prezența unei substanțe interzise, a metaboliților ori a markerilor săi sau dovada utilizării unei metode interzise;61. rezultat pozitiv pentru pașaportul biologic - un raport identificat ca un rezultat pozitiv pentru pașaportul biologic așa cum este el definit în standardele internaționale aplicabile;62. rezultat atipic pentru pașaportul biologic - un raport identificat ca un rezultat atipic pentru pașaportul biologic așa cum este el definit în standardele internaționale aplicabile;63. scutire pentru uz terapeutic (SUT) - o scutire pentru uz terapeutic permite unui sportiv care are o afecțiune medicală să utilizeze o substanță sau metodă interzisă, însă doar dacă sunt întrunite cerințele prevăzute în Cod și în Standardul internațional privind scutirile pentru uz terapeutic;64. semnatari - acele entități care acceptă Codul și se angajează să implementeze prevederile acestuia, așa cum se prevede în art. 23 din Cod;65. sport de echipă - un sport în care înlocuirea jucătorilor este permisă pe durata desfășurării unei competiții;66. sport individual - orice sport care nu este sport de echipă;67. sportiv - orice persoană care participă la activitatea sportivă la nivel internațional, definită ca atare de fiecare federație internațională, sau la nivel național, definită ca atare de fiecare organizație națională anti-doping, precum și orice altă persoană care concurează într-un sport și care este legitimată la un club sportiv sau o federație sportivă națională și orice altă persoană care participă la activități sportive la un nivel inferior;68. sportiv de nivel național - sportiv care concurează întro disciplină sportivă la nivel național, definit ca atare de fiecare organizație națională anti-doping în concordanță cu Standardul internațional pentru testare și investigații. În România, este orice sportiv care concurează într-o disciplină sportivă la nivel național și/sau internațional, legitimat la un club sportiv afiliat federațiilor naționale și/sau ligilor profesioniste sau care nu este definit ca sportiv de nivel internațional de federația internațională de care aparține; 69. sportiv de nivel internațional - sportiv care concurează la nivel internațional într-o disciplină sportivă, definit ca atare de fiecare federație internațională, cu respectarea Standardului internațional pentru testare și investigații;70. sportiv practicant al sportului recreativ - sportivul de nivel național sau de nivel internațional retras din activitatea sportivă, precum și orice persoană fizică care nu este sportiv de nivel național sau sportiv de nivel internațional și care participă la evenimente sportive organizate pe teritoriul României în scop recreațional; cu toate acestea, prezenta definiție nu va include nicio persoană care, timp de 5 ani înainte de săvârșirea unei încălcări a reglementărilor anti-doping, a fost sportiv de nivel internațional, așa cum este definit de fiecare federație internațională, în conformitate cu Standardul internațional pentru testare și investigații, sau sportiv de nivel național, așa cum este definit de fiecare organizație națională anti-doping, în conformitate cu Standardul internațional pentru testare și investigații, a reprezentat o țară la o manifestare sportivă internațională la o categorie deschisă sau a fost inclus într-un lot de testare înregistrat sau în alt lot cuprinzând informații de localizare deținut de orice federație internațională sau organizație națională anti-doping;71. standard internațional - un standard adoptat de WADA în sprijinul prevederilor Codului. Respectarea standardului internațional, spre deosebire de un alt standard, o altă practică sau procedură alternativă, este suficientă pentru a concluziona că procedurile la care se face referire în standardul internațional au fost îndeplinite în mod corespunzător. Standardele internaționale vor include orice document tehnic elaborat pe baza lor;72. stricta responsabilitate - regula conform căreia, potrivit art. 2 alin. (2) lit. a) și b), pentru a stabili încălcarea unei reglementări anti-doping, nu este necesar ca organizația antidoping să demonstreze intenția, vinovăția, neglijența sau utilizarea cu bună știință a unei substanțe și/sau metode interzise de către sportiv;73. substanță interzisă - orice substanță sau clasă de substanțe calificată astfel în cuprinsul Listei interzise;74. suspendarea - interdicția dispusă sportivului sau a unei persoane, pentru o perioadă determinată de timp, în temeiul încălcării unei reglementări anti-doping, de a participa în orice competiție sau de a desfășura orice activitate sau de a beneficia de finanțare, în conformitate cu art. 107 alin. (1)-(4); 75. suspendare provizorie - interdicția dispusă temporar până la luarea deciziei finale, sportivului sau a unei persoane față de care a fost formulată o acuzație de încălcare a regulamentelor anti-doping de a participa în orice competiție sau de a desfășura orice activitate, în conformitate cu art. 107 alin. (1)-(4);76. tentativă - implicarea intenționată într-o acțiune care constituie un pas important în desfășurarea unei activități plănuite să culmineze cu comiterea unei încălcări a reglementărilor anti-doping. În orice caz, nu se va stabili o încălcare a reglementărilor anti-doping doar pe baza tentativei de a comite o astfel de încălcare, dacă persoana renunță la tentativă mai înainte ca aceasta să fie descoperită de o terță parte, neimplicată în respectiva tentativă;77. terapeutic - care se referă sau are legătură cu tratamentul unei afecțiuni medicale cu agenți sau metode curative sau care ajută la vindecare;78. test neefectuat - nerespectarea de către sportiv a obligației de a fi disponibil pentru testare la locul și timpul indicate în formularul pentru informații privind localizarea sa, pentru perioada de 60 de minute identificate în raportarea informațiilor de localizare pentru ziua respectivă, în conformitate cu Standardul internațional pentru testare și investigații și Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor;79. terț-delegat - orice persoană căreia o organizație antidoping îi deleagă orice parte a controlului doping sau a programului de educație anti-doping, incluzând dar nelimitânduse la terți sau alte organizații anti-doping care desfășoară servicii de recoltare a probelor sau alte servicii legate de controlul doping sau programele educaționale anti-doping, pentru organizația anti-doping, sau persoane care acționează în calitate de contractori independenți care desfășoară servicii legate de controlul doping pentru organizația anti-doping, cum ar fi ofițerii de control doping sau însoțitorii care nu fac parte din personalul organizației anti-doping. Această definiție nu include și CAS;80. testări-țintă - selecționarea sportivilor pentru testare, pe baza criteriilor prevăzute în Standardul internațional pentru testare și investigații; 81. testare - parte a procesului de desfășurare a controlului doping, ce presupune planificarea distribuirii testelor, prelevarea de probe, manipularea lor și transportul de probe la laborator; 82. trafic - vânzarea, oferirea, transportul, expedierea, livrarea sau distribuirea către un terț sau posesia în oricare dintre aceste scopuri a unei substanțe interzise sau metode interzise, posesie fizică sau prin mijloace electronice sau de altă natură, de către un sportiv, un membru al personalului asistent al sportivului sau o altă persoană aflată sub autoritatea unei organizații anti-doping. Totuși, această definiție nu cuprinde acțiunile săvârșite cu bună-credință de personalul medical și care implică o substanță interzisă utilizată în scopuri terapeutice legitime și licite sau în alte scopuri justificabile și nu cuprinde acțiuni care implică substanțe interzise care nu sunt interzise în testarea în afara competiției - dacă circumstanțele în ansamblul lor nu demonstrează că substanțele interzise nu sunt destinate unor scopuri terapeutice legitime și licite sau sunt destinate să îmbunătățească performanța sportivă;83. unitatea de management al pașaportului biologic al sportivilor - laboratorul de control doping acreditat de către WADA, desemnat de către ANAD drept custodele pașaportului biologic; 84. utilizare de substanțe sau metode interzise - utilizarea, aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumul prin orice mijloace al oricărei substanțe sau metode interzise; 85. vinovăția - orice încălcare a unei îndatoriri sau orice lipsă de atenție cuvenită în conformitate cu o situație anume. Factorii care se iau în considerare în evaluarea gradului de vinovăție a unui sportiv sau a unei alte persoane includ, de exemplu, experiența sportivului sau a persoanei în cauză, faptul că sportivul sau persoana în cauză este persoană protejată, considerente speciale cum ar fi o dizabilitate, gradul de risc care ar fi trebuit perceput de către sportiv, precum și nivelul de atenție și documentare exercitat de sportiv în legătură cu ceea ce ar fi trebuit să fie nivelul de risc perceput. În aprecierea gradului de vinovăție a sportivului sau a altei persoane, circumstanțele luate în considerare trebuie să fie specifice și relevante pentru a explica abaterea sportivului sau a persoanei în cauză de la standardul de conduită preconizat. Astfel, de exemplu, faptul că un sportiv ar pierde oportunitatea de a realiza venituri considerabile pe perioada suspendării sau faptul că sportivul mai are la dispoziție o perioadă redusă în cariera sa sau momentul de referință din calendarul competițional - nu ar constitui factori relevanți care să fie luați în considerare în reducerea perioadei de suspendare conform prevederilor art. 96 și 97.


  Titlul II Organizarea activității anti-doping la nivel național

  Capitolul I Agenția Națională Anti-Doping

  Articolul 5
  (1) În vederea combaterii fenomenului de dopaj în sport funcționează Agenția Națională Anti-Doping, denumită în continuare ANAD, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, cu deplină autonomie decizională și operațională în activitatea anti-doping și de cercetare științifică în domeniu, în subordinea Guvernului, coordonată de prim-ministru, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu sediul în municipiul București, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2. (2) ANAD este independentă în deciziile și activitățile operaționale de structurile sportive și guvernamentale, inclusiv, dar fără limitare, prin interzicerea oricărei implicări în deciziile sau activitățile sale din partea oricărei persoane care este în același timp implicată în conducerea sau activitatea unei federații internaționale, a unei federații naționale, a unui organizator de evenimente sportive majore, a unui comitet național olimpic, a unui comitet național paralimpic sau a unei structuri guvernamentale cu responsabilitate în domeniul sportului sau anti-doping.


  Articolul 6

  ANAD are următoarele obiective:
  a) prevenirea și combaterea la nivel național a fenomenului de dopaj prin adoptarea și implementarea politicilor și reglementărilor anti-doping, coordonarea activității de prelevare de probe, gestionarea rezultatelor testărilor și efectuarea procedurii de gestionare a rezultatelor în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Codului și standardelor internaționale;
  b) încurajarea practicării unui sport curat, în vederea protejării sănătății sportivilor și respectării principiilor fairplay-ului în sport;
  c) prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc în conformitate cu Legea nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  d) consolidarea poziției de partener credibil și activ al României, în efortul global de luptă împotriva dopajului în sport;
  e) dezvoltarea instituțională în vederea implementării politicilor adoptate în domeniu.


  Articolul 7

  În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 6, ANAD îndeplinește următoarele atribuții:
  a) elaborează Strategia Națională Anti-Doping, în conformitate cu obiectivele și prevederile Codului, ale standardelor internaționale, ale reglementărilor Convenției împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, și ale Convenției UNESCO;
  b) inițiază proiecte de acte normative pentru armonizarea legislației naționale anti-doping cu reglementările internaționale în domeniu;
  c) răspunde de efectuarea testărilor doping și asigură gestionarea rezultatelor controlului doping;
  d) elaborează și actualizează planul național anual de testare, în conformitate cu prevederile Codului și ale Standardului internațional pentru testare și investigații;
  e) colaborează cu alte organizații anti-doping în scop de testare reciprocă;
  f) investighează rezultatele atipice și datele atipice din pașaportul biologic al sportivului;
  g) investighează orice informații rezultate din analize sau din alte surse care indică încălcarea uneia sau mai multor reglementări anti-doping, în scopul fie de a exclude suspiciunea privind încălcarea regulii/regulilor, fie de a consolida probe care să sprijine inițierea unei proceduri privind încălcarea unei reglementări anti-doping;
  h) inițiază, planifică, implementează, evaluează, promovează și/sau susține financiar, după caz, programe educative și de prevenire a dopajului în sport în conformitate cu Standardul internațional pentru educație;
  i) organizează și efectuează controale doping în competiție și în afara competiției;
  j) asigură aplicarea măsurilor concrete pentru sancționarea dopajului în sport;
  k) inițiază, susține financiar și/sau încurajează programe de promovare a fairplay-ului în sport;
  l) încurajează structurile sportive, Ministerul Sportului și Comitetul Olimpic și Sportiv Român în adoptarea unor programe de testare și educație anti-doping;
  m) colaborează cu alte autorități naționale și internaționale și instituții publice relevante, cu organizațiile guvernamentale și neguvernamentale și cu alte organizații anti-doping;
  n) elaborează și dezvoltă studii și proiecte de cercetare sociologice, comportamentale, juridice și etice în domeniul antidoping;
  o) propune măsuri specifice și colaborează cu autoritățile și instituțiile publice în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanțe și/sau metode interzise în conformitate cu atribuțiile stabilite prin Legea nr. 104/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  p) aprobă și revizuiește Lista interzisă, pe baza Listei interzise a WADA în conformitate cu Codul;
  q) întocmește lotul de testare înregistrat și ține evidența localizării sportivilor, potrivit prevederilor Standardului internațional pentru testare și investigații al WADA; asigură organizarea și funcționarea Comisiei de scutiri de uz terapeutic;
  r) ține evidența scutirilor de uz terapeutic pentru sportivi, cu excepția sportivilor de nivel internațional;
  s) elaborează normele metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping și pentru gestionarea rezultatelor;
  ș) organizează cursuri pentru formarea profesională și perfecționarea ofițerilor de control doping;
  t) înființează și organizează baza de date cu privire la ofițerii de control doping desemnați pentru recoltarea probelor în vederea asigurării persoanelor calificate pentru aducerea la îndeplinire a planului anual național de testare;
  ț) îndeplinește atribuțiile prevăzute în Legea nr. 104/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  u) prezintă anual un raport de activitate Guvernului și Parlamentului;
  v) inițiază, promovează și desfășoară activități de cercetare științifică;
  w) dă publicității, anual, raportul statistic referitor la activitățile de control doping întreprinse, copia acestuia fiind comunicată WADA;
  x) colectează, stochează, prelucrează sau comunică date cu caracter personal cu privire la sportiv și alte persoane, atunci când este necesar și aplicabil în desfășurarea activităților antidoping, în conformitate cu Codul, Standardul internațional pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și legislația națională în vigoare;
  y) aplică sancțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 8

  Pe lângă ANAD funcționează Consiliul director, ca organ consultativ.


  Articolul 9
  (1) Consiliul director al ANAD are în componență 7 membri, după cum urmează:
  a) președintele ANAD;
  b) doi reprezentanți ai aparatului de lucru al Guvernului;
  c) un reprezentant al Ministerului Sportului, desemnat de ministru, din rândul angajaților săi;
  d) un reprezentant al Comitetului Olimpic și Sportiv Român;
  e) un reprezentant al sportivilor de performanță, desemnat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român;
  f) un reprezentant al federațiilor sportive naționale, desemnat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.
  (2) Consiliul director asigură consultanță strategică independentă în legătură cu următoarele:
  a) Strategia Națională Anti-Doping;
  b) programele educative și de prevenire a dopajului în sport;
  c) programele de promovare a fairplay-ului în sport;
  d) ansamblul de măsuri ce urmează a fi luate în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanțe dopante;
  e) planul de acțiuni privind informarea, prevenirea și combaterea fenomenului de dopaj în sport;
  f) programul acțiunilor și activităților de cercetare pentru eradicarea dopajului în sport.
  (3) Activitatea Consiliului director este condusă de președintele ANAD.(4) Mandatul membrilor Consiliului director este de 5 ani, care poate fi reînnoit o singură dată. (5) Membrii Consiliului director sunt obligați să respecte secretul profesional și vor semna declarații de confidențialitate și conflict de interese. (6) Consiliul director se întrunește în ședințe ordinare trimestriale și în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui sau a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi. (7) Convocarea Consiliului director se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței și va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi și documentația necesară. (8) Membrii Consiliului director, cu excepția președintelui, care participă la ședințe, beneficiază de indemnizație de ședință de 20% din indemnizația lunară a președintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului director, ca urmare a participării la ședințe, nu poate depăși într-o lună 20% din indemnizația lunară a președintelui.


  Articolul 10
  (1) Mandatul membrilor Consiliului director, cu excepția președintelui ANAD, încetează înainte de termen, în următoarele situații:
  a) renunțarea la calitatea de membru;
  b) pierderea calității pentru care au fost numiți;
  c) deces;
  d) revocarea, pentru motive întemeiate, de către autoritatea care l-a desemnat.
  (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se desemnează un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.


  Articolul 11

  Pe lângă ANAD funcționează Consiliul de prevenire și combatere a traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, organ consultativ fără personalitate juridică, în conformitate cu prevederile art. 4-6 din Legea nr. 104/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 12
  (1) Conducerea ANAD este asigurată de un președinte, numit prin decizie a prim-ministrului pentru un mandat de 5 ani care poate fi reînnoit o singură dată și care trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) bună reputație;
  b) vechime în specialitate și în funcții de conducere în ultimii 5 ani în domeniile: juridic, economic, științele naturii, medical, educație fizică și sport;
  c) cunoștințe temeinice în domeniul prevenirii și combaterii dopajului în sport;
  d) independență politică și independență față de structurile sportive.
  (2) În vederea numirii, președintele semnează o declarație pe propria răspundere că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 13 alin. (4). (3) Președintele ANAD are rang de secretar de stat și este ajutat în activitatea sa de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului pentru un mandat de 5 ani care poate fi reînnoit o singură dată și căruia i se aplică în mod corespunzător prevederile de la alin. (1) și (2).(4) ANAD are un secretar general, înalt funcționar public, numit în condițiile legii. (5) În exercitarea atribuțiilor sale președintele ANAD emite ordine și decizii. (6) Ordinele cu caracter normativ emise de președintele ANAD se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (7) Deciziile se emit în exercitarea atribuțiilor ANAD privind gestionarea rezultatelor controlului doping și sunt acte administrative individuale.(8) Mandatul președintelui sau al vicepreședintelui ANAD încetează în următoarele cazuri:
  a) încălcarea unei reglementări anti-doping conform art. 2 alin. (2) lit. e) și g)-k);
  b) nerespectarea regimului juridic general al incompatibilităților și conflictelor de interese, precum și a incompatibilităților și interdicțiilor prevăzute la art. 13 alin. (3);
  c) expirarea mandatului;
  d) renunțarea la mandat;
  e) decesul.


  Articolul 13
  (1) Personalul ANAD este format din funcționari publici și personal contractual și este salarizat în condițiile legii.(2) Pentru ocuparea unei funcții publice de conducere sau de execuție din cadrul ANAD, cu atribuții în gestionarea rezultatelor controlului doping, potrivit fișei postului este obligatorie obținerea certificatului de ofițer control doping, în condițiile legii.(3) Președintele ANAD, vicepreședintele ANAD, secretarul general al ANAD și personalul de conducere și de execuție al ANAD au obligația de a respecta regimul juridic general al incompatibilităților și conflictelor de interese aplicabil funcției ocupate, precum și următoarele incompatibilități și interdicții:
  a) nu pot participa la luarea deciziilor cu privire la sportivii sau alte persoane cu care au avut un raport profesional sau personal în ultimii 3 ani;
  b) nu pot deține calitatea de asociat sau administrator al unui terț-delegat, personal sau printr-o altă persoană interpusă;
  c) nu pot participa la luarea deciziilor cu privire la un terț-delegat cu care au avut raporturi profesionale sau personale în ultimii 3 ani;
  d) nu pot deține calitatea de membru în comisiile de audiere și de apel.
  (4) Nu pot fi numite și menținute în funcțiile de demnitate publică de președinte, vicepreședinte, în funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici, în funcții publice de conducere și de execuție din cadrul Agenției Naționale AntiDoping, indiferent de categoria acestora, persoanele:
  a) care au fost sancționate pentru încălcarea unei reglementări anti-doping sau, în situația în care nu le-au fost incidente prevederile Codului sau ale prezentei legi, în decursul ultimilor 6 ani, în mod direct și intenționat au avut o conduită care ar fi constituit o încălcare a reglementărilor anti-doping - dacă reglementări conforme cu Codul le-ar fi fost incidente;
  b) al căror raport administrativ sau raport de muncă a încetat, ca urmare a faptului că au fost condamnate printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracțiuni cu intenție, cu excepția cazurilor în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea, în condițiile legii;
  c) care au fost destituite din funcție sau cărora le-a încetat contractul individual de muncă disciplinar pentru săvârșirea unei abateri grave, în sensul prezentei legi.
  (5) Interdicția prevăzută la alin. (4) lit. c) se menține pe o perioadă de 6 ani, de la data rămânerii definitivă, în condițiile legii, a sancțiunii disciplinare.


  Articolul 14

  ANAD transmite LCD scrisoarea de susținere în conformitate cu prevederile Standardului internațional pentru laboratoare.


  Articolul 15

  ANAD are obligația de a achita cotizațiile stabilite de către organizațiile guvernamentale și neguvernamentale internaționale, asumate prin Convenția împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, și prin Convenția internațională împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006.


  Articolul 16

  Posturile publice de radio și de televiziune pun la dispoziție, gratuit, ANAD un spațiu de emisie de minimum 30 de minute lunar, din care 50% la ore de maximă audiență, pentru difuzarea de emisiuni cu caracter educativ și materiale promoționale, în scopul prevenirii și combaterii dopajului în sport.


  Articolul 17
  (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ANAD se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) Tarifele pentru formarea și perfecționarea ofițerilor de control doping se stabilesc prin ordin al președintelui ANAD, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 18

  Organizarea, funcționarea, numărul de posturi și structura organizatorică ale ANAD se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


  Capitolul II Laboratorul de Control Doping

  Articolul 19
  (1) Laboratorul de Control Doping este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și coordonarea primministrului, finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, LCD acționează pe bază de autonomie funcțională și decizională, independent de alte autorități și instituții publice.


  Articolul 20

  LCD are următoarele obiective:
  a) prevenirea și combaterea fenomenului de dopaj în scopul practicării unui sport curat și protejării sănătății sportivilor și a populației generale prin efectuarea analizelor de control doping cu grad înalt de acuratețe pentru probele recoltate de la sportivi, în competiție și în afara competiției, în conformitate cu prevederile internaționale în domeniu, și raportarea de rezultate valide bazate pe date probatorii fiabile;
  b) susținerea și dezvoltarea fundamentului științific al controlului doping prin programe de cercetare și dezvoltare;
  c) dezvoltarea instituțională în vederea implementării politicilor internaționale și naționale adoptate în domeniu.


  Articolul 21
  (1) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 20, LCD reprezintă România în domeniul său de activitate în relațiile cu organizațiile naționale și internaționale anti-doping și achită cotizațiile și taxele stabilite de către organizațiile guvernamentale și neguvernamentale internaționale, asumate prin Convenția împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, și Convenția internațională împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006.(2) LCD are obligația de a analiza, anual, numărul minim de probe prevăzut de Standardul internațional pentru laboratoare, în vederea menținerii acreditării, provenite de la organizații antidoping conforme cu Codul.


  Articolul 22
  (1) LCD este condus de către un director, ajutat de către un director adjunct.(2) Numirea directorului, respectiv a directorului adjunct al LCD se realizează prin ordin al secretarului general al Guvernului, în urma concursului organizat cu respectarea legislației în vigoare pentru personalul contractual din administrația publică și a condițiilor specifice de ocupare impuse de Standardul internațional pentru laboratoare.(3) Modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de muncă, precum și sancționarea conducerii LCD se dispun de către secretarul general al Guvernului, în condițiile legii.


  Articolul 23

  Atribuțiile, organizarea, funcționarea, numărul de posturi și structura organizatorică ale LCD se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 24

  Personalul LCD este personal contractual și este salarizat în condițiile legii.


  Articolul 25
  (1) Personalul LCD care ocupă funcții de conducere și de execuție are obligația de a respecta regimul juridic general al incompatibilităților și conflictelor de interese.(2) Nu pot fi numite în funcțiile de conducere și de execuție, indiferent de categoria acestora, persoanele:
  a) care au fost sancționate pentru încălcarea unei reglementări anti-doping sau, în situația în care unei persoane nu i-au fost incidente prevederile Codului sau ale prezentei legi, care, în decursul ultimilor 6 ani, în mod direct și intenționat a avut o conduită care ar fi constituit o încălcare a reglementărilor anti-doping - dacă reglementări conforme cu Codul ar fi fost incidente unei astfel de persoane;
  b) care au fost destituite din funcție ca urmare a faptului că au fost condamnate printr-o hotărâre judecătorească definitivă, cu excepția cazurilor în care a intervenit reabilitarea în condițiile legii;
  c) care au fost destituite din funcție disciplinar pentru săvârșirea unei abateri grave, în sensul prezentei legi.


  Articolul 26
  (1) Tarifele pentru analiza probelor de control doping și a suplimentelor nutritive, pentru eliberarea pachetului de documente și pentru păstrarea pe termen lung a probelor de control doping se aprobă, la propunerea directorului LCD, prin ordin al secretarului general al Guvernului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Tarifele sunt aduse la cunoștința autorităților de testare prin publicare în sistemul de management și administrare antidoping ADAMS, conform prevederilor Standardului internațional pentru laboratoare. (3) Prin ordinul prevăzut la alin. (1) se pot stabili reduceri ale tarifelor în funcție de numărul de probe transmise pentru analiză.


  Capitolul III Publicarea și revizuirea Listei interzise

  Articolul 27
  (1) În vederea aplicării sancțiunilor pentru încălcarea reglementărilor anti-doping, toate substanțele interzise vor fi substanțe specifice, cu excepția celor identificate ca atare în Lista interzisă. Nicio metodă interzisă nu va fi o metodă specifică, cu excepția celor identificate în mod special ca metode specifice în Lista interzisă.(2) În vederea aplicării sancțiunilor pentru încălcarea reglementărilor anti-doping, substanțele de abuz vor include acele substanțe interzise care sunt în mod specific identificate ca substanțe de abuz în Lista interzisă. (3) Lista interzisă, în conformitate cu cea elaborată de WADA, se aprobă prin ordin al președintelui ANAD și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) ANAD va revizui Lista interzisă ori de câte ori vor apărea modificări în lista publicată de WADA. (5) Decizia WADA este definitivă și nu va face obiectul contestării de către sportivi sau alte persoane, inclusiv, dar nelimitându-se la o contestație în temeiul motivării că substanța sau metoda nu a fost un agent de mascare sau nu a avut capacitatea de a duce la creșterea performanței, nu a reprezentat un risc pentru sănătate, nu a încălcat spiritul sportiv - cu referire la:
  a) includerea de substanțe interzise și metode interzise în Lista interzisă;
  b) clasificarea substanțelor în categorii în Lista interzisă;
  c) clasificarea unei substanțe ca interzisă în orice moment sau numai în competiție;
  d) clasificarea unei substanțe sau metode ca fiind o substanță sau metodă specifică sau substanță de abuz.


  Capitolul IV Scutiri pentru uz terapeutic

  Articolul 28
  (1) ANAD asigură aplicarea procedurii de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic pentru sportivii de nivel național sau pentru sportivii rezidenți pe teritoriul României, dar care nu sunt de nivel internațional, la solicitarea scrisă a acestora, în conformitate cu procedura descrisă în Standardul internațional de acordare a SUT al WADA. (2) În situația în care ANAD refuză solicitarea, sportivul poate formula apel doar la Comisia de apel.(3) ANAD va notifica sportivilor în cauză deciziile referitoare la scutirile pentru uz terapeutic și va raporta deciziile, prin ADAMS, către WADA și alte organizații anti-doping.


  Articolul 29
  (1) Sportivii de nivel internațional au obligația de a solicita scutire de uz terapeutic federației internaționale la care sunt afiliați.(2) Dacă sportivul de nivel internațional posedă deja o SUT acordată de organizația națională anti-doping din țara sa pentru o substanță sau metodă interzisă și dacă acea SUT îndeplinește criteriile prevăzute în Standardul internațional pentru scutiri de uz terapeutic, atunci respectiva federație internațională trebuie să o recunoască. (3) Dacă federația internațională consideră că SUT nu îndeplinește acele criterii și astfel refuză să o recunoască, trebuie să informeze sportivul și ANAD printr-o notificare motivată și transmisă cu promptitudine.(4) Sportivul sau ANAD vor avea la dispoziție un termen de 21 de zile de la data notificării pentru a se adresa WADA pentru verificarea refuzului. (5) Dacă refuzul este înaintat către WADA pentru verificare, SUT acordată de organizația națională anti-doping rămâne în vigoare pentru testarea în competiții de nivel național și în afara competiției, însă nu este valabilă pentru competițiile de nivel internațional până la adoptarea unei decizii de către WADA.(6) Dacă refuzul nu este înaintat către WADA pentru verificare în termen de 21 de zile, organizația națională antidoping a sportivului trebuie să stabilească dacă SUT acordată inițial de acea organizație națională anti-doping rămâne valabilă pentru testările în competiții de nivel național și în afara competiției cu condiția ca sportivul să înceteze să mai fie sportiv de nivel internațional și să nu participe la competiții de nivel internațional.(7) Dacă federația internațională la care este afiliat sportivul de nivel internațional refuză să recunoască o SUT acordată de ANAD, exclusiv în temeiul lipsei informațiilor medicale sau de altă natură care sunt necesare pentru a proba conformitatea cu Standardul internațional pentru SUT, cererea de revizuire este inadmisibilă. În acest caz dosarul trebuie completat și prezentat din nou respectivei federații internaționale. (8) Dacă o federație internațională alege să testeze un sportiv care nu este sportiv de nivel internațional, atunci va trebui să recunoască valabilitatea SUT acordată sportivului în cauză de organizația națională anti-doping de care acesta aparține.(9) Dacă sportivul de nivel internațional nu este deja în posesia unei SUT acordată de organizația națională anti-doping de care aparține pentru substanța sau metoda în cauză, sportivul trebuie să se adreseze direct federației internaționale de care aparține pentru a obține o SUT imediat ce apare această necesitate.


  Articolul 30

  O SUT acordată de ANAD sau de orice altă organizație națională anti-doping este valabilă la orice nivel național în orice țară și nu trebuie recunoscută în mod formal de o altă organizație națională anti-doping, aceasta nefiind valabilă în situația în care sportivul devine un sportiv de nivel internațional sau concurează într-o manifestare sportivă internațională, exceptând situația în care este recunoscută de federația internațională responsabilă sau de organizatorul de evenimente sportive majore, în conformitate cu Standardul internațional pentru scutiri de uz terapeutic.


  Articolul 31
  (1) Pe lângă ANAD se constituie Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic.(2) Componența, competențele și reglementările operaționale ale comisiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al președintelui ANAD în conformitate cu Standardul internațional pentru scutiri de uz terapeutic.(3) Membrii Comisiei de acordare a scutirilor de uz terapeutic care participă la ședințe beneficiază de indemnizație de ședință de până la 20% din indemnizația lunară a președintelui ANAD. Totalul sumelor cuvenite unui membru al comisiei, ca urmare a participării la ședințe, nu poate depăși într-o lună 20% din indemnizația lunară a președintelui ANAD. (4) Pentru activitatea prestată de comisia prevăzută la alin. (1) se percepe o taxă al cărei cuantum se stabilește, prin ordin al președintelui ANAD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 32
  (1) În completarea procedurii de verificare prevăzute la art. 29, deciziile care au ca obiect SUT pot fi atacate cu apel conform prevederilor art. 110.(2) Orice decizie a unei federații internaționale sau a ANAD, în situația în care a acceptat să examineze solicitarea în numele unei federații internaționale, care nu este verificată de WADA sau care este verificată de WADA și nu este desființată, poate fi contestată cu apel doar la CAS - de către sportiv și/sau de către organizația națională anti-doping de care acesta aparține.(3) Decizia WADA de a desființa o decizie privind o SUT poate fi atacată cu apel numai la CAS de către sportiv, de către ANAD și/sau de către federația internațională relevantă.(4) Neluarea unei decizii într-un interval de timp rezonabil cu privire la o solicitare corect formulată pentru acordarea/ recunoașterea unei SUT sau pentru verificarea unei decizii privind o SUT va fi considerată drept un refuz al solicitării în cauză, declanșând în acest fel drepturile incidente de verificare sau apel.


  Capitolul V Responsabilitățile sportivilor, personalului asistent al acestora și altor persoane

  Articolul 33

  Sportivii, personalul asistent al acestora, precum și orice alte persoane sunt obligați să cunoască și să respecte legea, toate politicile și reglementările anti-doping adoptate în conformitate cu Codul și standardele internaționale care le sunt aplicabile.


  Articolul 34

  Sportivii sunt răspunzători, în contextul antidoping, pentru ceea ce ingerează sau utilizează.


  Articolul 35

  Sportivii au obligația de a fi disponibili în orice moment pentru prelevarea de probe.


  Articolul 36

  Sportivul are obligația să își decline calitatea în fața personalului medical, inclusiv a medicilor de familie și medicilor specialiști, are obligația să nu utilizeze substanțe interzise și metode interzise și trebuie să își asume răspunderea în a se asigura că niciunul din tratamentele medicale primite nu duce la încălcarea politicilor și reglementărilor anti-doping adoptate în conformitate cu prevederile Codului.


  Articolul 37
  (1) Sportivii, personalul asistent al acestora și alte persoane au obligația să coopereze cu organizațiile anti-doping în cadrul investigațiilor referitoare la încălcări ale reglementărilor anti-doping.(2) Sportivii, personalul asistent al acestora și alte persoane au obligația să informeze ANAD, organizația națională antidoping și federația internațională de care aparțin în legătură cu orice decizie adoptată de un nesemnatar al Codului prin care s-a constatat că aceștia au săvârșit o încălcare a reglementărilor anti-doping în decursul ultimilor 10 ani.(3) Sportivii au obligația să dezvăluie identitatea membrilor personalului asistent al acestora, la solicitarea unei organizații anti-doping cu autoritate asupra sportivilor.


  Articolul 38

  Personalul asistent al sportivului nu va utiliza și nu va deține substanțe interzise sau metode interzise fără o justificare acceptabilă.


  Articolul 39

  Sportivii care fac parte din Lotul de testare înregistrat al ANAD au obligația să furnizeze informații de localizare corecte și la timp și să le completeze în sistemul ADAMS.


  Articolul 40
  (1) Sportivii de nivel național sau internațional, incluși în Lotul de testare înregistrat, care se retrag din activitatea sportivă, au următoarele obligații:
  a) să notifice în scris cu 6 luni înainte de revenire faptul că revin în activitatea sportivă;
  b) să nu concureze la manifestări sportive internaționale sau naționale pe perioada retragerii din activitatea sportivă;
  c) să fie disponibili pentru testare și să furnizeze informații de localizare ANAD și/sau federației internaționale de care aparțin de la momentul revenirii în activitatea sportivă.
  (2) WADA poate acorda o scutire de la regula notificării în scris, prevăzută la alin. (1), conform prevederilor Codului. (3) Orice rezultate obținute în competiție cu încălcarea prevederilor alin. (1) vor fi descalificate, cu excepția situației în care sportivul poate dovedi că nu avea cum să cunoască, în mod rezonabil, că aceea era o manifestare sportivă de nivel internațional sau național.


  Articolul 41
  (1) În situația în care un sportiv se retrage din activitatea sportivă în timp ce execută o perioadă de suspendare, acesta trebuie să notifice în scris organizația anti-doping care a impus perioada de suspendare cu privire la această retragere. (2) Revenirea în activitatea sportivă a sportivilor prevăzuți la alin. (1) nu se va putea realiza fără o notificare scrisă adresată organizației anti-doping care a impus perioada de suspendare. (3) Înștiințarea scrisă se va remite în avans cu o perioadă de timp egală cu perioada de suspendare rămasă de executat la momentul retragerii, când aceasta este mai mare de 6 luni, iar în caz contrar, cu 6 luni înainte.(4) Pentru a participa la manifestări sportive internaționale sau naționale sportivii prevăzuți la alin. (1) au obligația de a se supune testării doping.


  Articolul 42

  Medicii, asistenții medicali și personalul paramedical trebuie să acorde o atenție deosebită tratamentului medical aplicat sportivilor și să respecte următoarele reguli:
  a) să nu recomande, să nu prescrie și să nu administreze medicamente și/sau suplimente alimentare care au în compoziție substanțe interzise, cu excepția situației în care există SUT;
  b) să nu recomande, să nu prescrie sau să nu colaboreze la utilizarea unor metode interzise care sunt incluse pe Lista interzisă, cu excepția situației în care se poate obține SUT;
  c) să prevină folosirea de către sportivi a substanțelor și/sau a metodelor interzise;
  d) să informeze sportivii și federațiile sportive naționale responsabile asupra medicației și metodelor administrate, a compoziției și efectelor asupra organismului;
  e) să informeze federația sportivă națională responsabilă, precum și Agenția, în cazul în care suspectează un sportiv că ar folosi substanțe și/sau metode interzise, pentru ca acesta să fie supus unor testări-țintă;
  f) să acorde sprijinul și să colaboreze cu ANAD și cu alte organizații anti-doping în investigațiile desfășurate cu privire la încălcarea reglementărilor anti-doping.


  Articolul 43

  Personalul angajat al ANAD, inclusiv persoanele desemnate în organul de conducere al acesteia și numite în funcția de președinte sau vicepreședinte, precum și personalul angajat cu funcții de conducere sau de execuție al LCD au obligația să cunoască și să respecte toate reglementările antidoping adoptate în conformitate cu Codul și prezenta lege.


  Capitolul VI Testarea doping și investigații

  Articolul 44
  (1) Testarea și investigațiile pot fi întreprinse în orice scop privind prevenirea și combaterea dopajului în sport. (2) Testarea doping se efectuează conform Planului național anual de testare, cu respectarea prevederilor Standardului internațional pentru testare și investigații. (3) Investigațiile și culegerea de informații în domeniul antidoping sunt întreprinse de ANAD cu respectarea Standardului internațional pentru testare și investigații.


  Articolul 45
  (1) Testarea doping se efectuează de către Agenție, din propria inițiativă, sau poate fi solicitată acesteia de către:
  a) Ministerul Sportului;
  b) Comitetul Olimpic și Sportiv Român;
  c) Federația Sportului Școlar și Universitar;
  d) federațiile sportive naționale, cluburi sau ligi profesioniste;
  e) alți organizatori de manifestări sportive, care nu sunt cuprinși într-un cadru federal;
  f) alte organizații anti-doping și organisme sportive internaționale.
  (2) Procedura de desfășurare a testării doping este reglementată în normele metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping, care se elaborează de către Agenție, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile Codului, ale Standardului internațional pentru testare și investigații și ale Standardului internațional de acordare a SUT, emise de WADA.


  Articolul 46
  (1) Oricărui sportiv i se poate solicita o probă în orice moment și în orice loc de către o organizație anti-doping cu autoritate de testare asupra sa, sub condiția limitărilor pentru testarea în cadrul manifestărilor sportive prevăzute la alin. (8)-(16). (2) ANAD are autoritate de testare în competiție și în afara competiției asupra tuturor sportivilor care sunt cetățeni, rezidenți, deținători de licență sau membri ai organizațiilor sportive din România sau care sunt prezenți în România.(3) ANAD poate testa orice sportiv care nu s-a retras în raport cu care are autoritate de testare, inclusiv sportivii care execută o perioadă de suspendare.(4) Recordul național se poate omologa numai în urma testării doping a sportivului în cauză, imediat după înregistrarea acestuia. (5) Testările pot fi efectuate oricând, fără aviz prealabil, la cea mai apropiată stație de control doping, la locurile de cazare a sportivului în perioada de pregătire, în toate locurile și incintele în care se desfășoară activități fizice și sportive sau la domiciliul sportivului, iar acesta are obligația să se supună acestor testări. (6) Dacă nu se prevede altfel în cele de mai jos, doar o singură organizație va avea autoritate de testare pentru a efectua testări la locurile de desfășurare a manifestării sportive pe durata acesteia. În cadrul competițiilor de nivel internațional care se desfășoară pe teritoriul României, autoritatea de testare este organizația sub egida căreia se organizează manifestarea sportivă. La evenimentele naționale organizate în România ANAD va avea autoritatea de a efectua testarea.(7) La solicitarea organizației sub egida căreia se organizează manifestarea sportivă, orice testare realizată pe perioada manifestării sportive, în afara locurilor de desfășurare a competițiilor din cadrul manifestării sportive, va fi coordonată cu acea organizație.(8) ANAD poate efectua testări în locurile de desfășurare a competițiilor în cadrul unei manifestări sportive, într-o competiție internațională desfășurată pe teritoriul României, cu aprobarea organizației internaționale sub egida căreia se organizează manifestarea sportivă conform alin. (6), iar, în caz de refuz, se poate adresa WADA, pentru a fi autorizată în acest sens în conformitate cu Standardul internațional pentru testare și investigații.(9) Înainte de a aproba solicitarea ANAD formulată în conformitate cu alin. (8), WADA se va consulta cu organizația internațională sub egida căreia se organizează manifestarea sportivă. (10) O altă organizație anti-doping poate efectua testări, cu aprobarea ANAD, în locurile de desfășurare a competițiilor în cadrul unei manifestări sportive naționale desfășurate în România. În caz de refuz, se poate adresa WADA, pentru a fi autorizată în acest sens în conformitate cu Standardul internațional pentru testare și investigații.(11) Înainte de a aproba solicitarea unei alte organizații antidoping de a iniția și efectua testări în cadrul unei manifestări sportive naționale în conformitate cu alin. (10), WADA se va consulta cu ANAD.(12) Decizia WADA în legătură cu prevederile alin. (8) și (10) este definitivă și nu poate fi atacată cu apel. (13) În temeiul autorizației emise, astfel de testări vor fi considerate testări în afara competiției, dacă nu se specifică altfel în autorizație. (14) Dacă nu se prevede altfel în prezenta lege sau în reglementările organizației sub egida căreia se organizează manifestarea sportivă, de gestionarea rezultatelor va fi responsabilă organizația anti-doping care a inițiat și coordonat prelevarea de probe și va fi guvernată de regulile de procedură ale acesteia. (15) În situația în care o federație internațională sau un organizator de manifestări sportive majore deleagă sau încredințează prin contract orice parte a procedurii de testare către ANAD, aceasta poate preleva probe suplimentare sau poate solicita unui laborator acreditat de WADA tipuri suplimentare de analize, din bugetul propriu al ANAD, cu notificarea prealabilă a organizatorului. (16) În situațiile în care este posibil în mod rezonabil, testarea va fi coordonată prin ADAMS cu alte organizații anti-doping, în scopul de a maximiza eficiența eforturilor de testare conjugate și pentru a evita repetări inutile ale testării.


  Articolul 47
  (1) Testarea doping în competiție se efectuează în spații adecvate numite stații de control doping, organizate conform normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu Standardul internațional de testare și investigații. (2) În cazuri excepționale, stația de control doping poate fi amenajată într-un spațiu pus la dispoziție de organizația sub egida căreia se organizează manifestarea sportivă.


  Articolul 48

  Testările doping pot fi efectuate de către ofițerii de control doping, precum și de către personalul din cadrul ANAD împuternicit în acest sens de către președintele acesteia.


  Articolul 49
  (1) Răspunderea privind recoltarea și transportarea probelor la laborator aparține ANAD sau ofițerului de control doping care le-a efectuat, după caz. (2) Probele recoltate de la sportivi se află în proprietatea autorității de testare responsabile pentru respectiva ședință de recoltare a probelor. (3) Autoritatea de testare poate transfera proprietatea asupra probelor către autoritatea pentru gestionarea rezultatelor sau o altă organizație anti-doping, la cerere.


  Capitolul VII Analiza probelor de control doping și gestionarea rezultatelor

  Articolul 50
  (1) În scopul determinării directe a unui rezultat analitic pozitiv în temeiul art. 2 alin. (2) lit. a), analiza probelor se efectuează doar de către un laborator de control doping, acreditat sau aprobat de WADA. Faptele referitoare la încălcări ale reglementărilor anti-doping pot fi stabilite prin orice mijloc de probă credibil.(2) Probele și datele analitice corelative sau informațiile cu privire la controlul doping vor fi analizate în scopul detectării substanțelor interzise și a metodelor interzise identificate în Lista interzisă, precum și a altor substanțe, la solicitarea WADA, în conformitate cu programul de monitorizare al WADA sau pentru a ajuta o organizație anti-doping să realizeze un profil al parametrilor relevanți din urină, sânge sau altă matrice a sportivului, inclusiv profilul ADN sau genomic, sau pentru orice alt scop anti-doping legitim.(3) Probele, datele analitice corelative și informațiile cu privire la controlul doping pot fi folosite în scop de cercetare, însă nicio probă nu poate fi folosită fără consimțământul scris al sportivului. Probele folosite, datele analitice corelative sau informațiile cu privire la controlul doping în scop de cercetare trebuie mai întâi procesate într-o manieră în care să se prevină asocierea cu un sportiv anume a probelor, datelor analitice corelative sau informațiilor cu privire la controlul doping.(4) Laboratorul de Control Doping subcontractează, pe bază de comandă, după consultarea ANAD sau a autorității de testare, efectuarea analizelor de către alte laboratoare acreditate WADA, în condițiile Standardului internațional pentru laboratoare.(5) Organizația anti-doping responsabilă cu gestionarea rezultatelor stabilește laboratorul acreditat sau aprobat de WADA pentru analiza probelor.(6) Laboratorul de control doping va analiza probele de control doping și va raporta rezultatele în conformitate cu Standardul internațional pentru laboratoare. (7) ANAD poate solicita laboratorului acreditat sau aprobat de WADA, desemnat în condițiile alin. (1), să analizeze probele sale pentru substanțe interzise sau metode interzise care nu sunt incluse în meniul analitic standard pentru probe. Rezultatele unor astfel de analize trebuie raportate ANAD în conformitate cu Standardul internațional pentru laboratoare și au aceeași validitate și aceleași consecințe ca orice alt rezultat analitic. (8) Laboratorul de control doping desemnat în condițiile alin. (2), conform prevederilor Standardului internațional pentru laboratoare, din propria inițiativă și din bugetul propriu, poate analiza probe pentru detectarea substanțelor interzise sau metode interzise care nu sunt incluse în meniul standard de analize ale probelor. Rezultatele unor astfel de analize sunt raportate în conformitate cu prevederile Standardului internațional pentru laboratoare și au aceeași validitate și aceleași consecințe ca orice alt rezultat analitic.(9) Nu va exista nicio limitare în ce privește autoritatea laboratorului desemnat de a repeta analize sau de a efectua analize suplimentare ale unei probe înainte ca ANAD să notifice un sportiv că proba constituie temeiul unei acuzații de încălcare a reglementărilor anti-doping prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. a). Dacă, după această notificare, ANAD dorește să efectueze analize suplimentare asupra acelei probe, poate face acest lucru doar cu consimțământul sportivului sau cu aprobarea unui organism de audiere.(10) După ce un laborator a raportat un rezultat ca negativ sau analiza probei nu a determinat în alt mod o învinuire de încălcare a reglementărilor anti-doping, proba ar putea fi păstrată și supusă în orice moment unor analize suplimentare în scopurile prevăzute la alin. (2), exclusiv la solicitarea organizației anti-doping care a inițiat și coordonat prelevarea probei sau a WADA.(11) Orice altă organizație anti-doping, cu autoritate de testare în raport cu sportivul, care dorește analizarea suplimentară a unei probe depozitate, poate să facă acest lucru cu permisiunea ANAD sau a WADA și va răspunde de orice procedură ulterioară de gestionare a rezultatelor. Orice depozitare sau analizare suplimentară a probei inițiată de WADA sau o altă organizație anti-doping se va face pe cheltuiala WADA, respectiv a celeilalte organizații. Analizarea suplimentară a probelor se va face în conformitate cu cerințele Standardului internațional pentru laboratoare.(12) În situația în care WADA, ANAD și/sau un laborator acreditat de WADA, cu aprobarea acesteia sau a ANAD, doresc să împartă o probă A sau B, cu scopul de a folosi prima parte a probei împărțite pentru analiza probei A și a doua parte a probei împărțite pentru confirmare, vor fi urmate procedurile prevăzute în Standardul internațional pentru laboratoare.(13) WADA poate, la discreția sa și în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă, să intre în posesia fizică a oricărei probe și a datelor analitice sau informațiilor corelative aflate în posesia laboratorului sau a ANAD. (14) La solicitarea WADA, laboratorul sau ANAD aflat(ă) în posesia probei sau a datelor va oferi WADA acces imediat și va facilita intrarea în posesia fizică a probelor sau a datelor.(15) Dacă WADA nu a notificat laboratorul sau ANAD, anterior preluării unei probe sau a unor date, aceasta va trimite o astfel de notificare laboratorului sau ANAD ale cărui/cărei probe sau date au fost preluate de WADA, într-un termen rezonabil după preluarea posesiei.(16) După analizarea și investigarea probelor și datelor confiscate, WADA poate desemna o altă organizație anti-doping cu autoritate de testare asupra sportivului să preia responsabilitatea gestionării rezultatelor probei sau pentru date, dacă se descoperă o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping.


  Articolul 51
  (1) Gestionarea rezultatelor stabilește procedura cu privire la soluționarea cazurilor de încălcări ale reglementărilor anti-doping. (2) ANAD organizează procedura administrativă de cercetare prealabilă referitoare la potențialele încălcări ale reglementărilor anti-doping în conformitate cu principiile prevăzute în prezentul articol și în Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor. (3) Investigarea unui rezultat atipic sau pozitiv se va face conform Standardului internațional pentru gestionarea rezultatelor. (4) În situația în care, în orice etapă a gestionării rezultatelor până la formularea acuzației de încălcare a reglementărilor antidoping, ANAD decide să nu continue procedura, va trebui să notifice sportivul, personalul asistent al sportivilor sau o altă persoană, dacă aceștia au fost deja înștiințați cu privire la procedura aflată în curs de desfășurare, și să notifice motivat organizațiile anti-doping cu drept de a formula apel în conformitate cu prevederile art. 111 și 114.(5) În situația în care intervine un litigiu între organizații antidoping cu privire la cea căreia îi revine răspunderea pentru gestionarea rezultatelor, WADA va decide cărei organizații îi revine această responsabilitate. Împotriva deciziei WADA se poate formula apel la Curtea de Arbitraj Sportiv de către oricare dintre organizațiile anti-doping implicate în litigiu, în termen de 7 zile de la comunicarea deciziei de către WADA. Apelul va fi examinat de CAS cu celeritate și va fi judecat de un arbitru unic. Orice organizație anti-doping care dorește să efectueze procedura de gestionare a rezultatelor în afara autorității prevăzute în prezentul articol poate solicita WADA aprobare în acest sens.


  Articolul 52

  În cazul gestionării rezultatelor controlului doping cu privire la încălcarea reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2), care nu presupun analiza de probe, ANAD verifică circumstanțele în care a fost săvârșită posibila încălcare a reglementărilor anti-doping și notifică cu promptitudine în conformitate cu Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor sportivul sau persoana în cauză și, simultan, informează alte organizații naționale anti-doping de care aparține sportivul sau altă persoană, federația internațională competentă și WADA, și raportează cu promptitudine informațiile în ADAMS.


  Articolul 53
  (1) Investigarea potențialelor încălcări privind obligația de a furniza informații de localizare și testele neefectuate va fi efectuată în conformitate cu Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor. (2) ANAD va transmite WADA, prin intermediul ADAMS, toate informațiile cu privire la încălcarea obligației de a furniza informații de localizare și cu privire la teste neefectuate, pentru a fi puse la dispoziție tuturor organizațiilor anti-doping relevante.


  Articolul 54

  Procedura referitoare la aducere la cunoștință de către ANAD a acuzației de încălcare a reglementărilor antidoping se realizează cu respectarea dispozițiilor referitoare la învinuire prevăzute în Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor.


  Articolul 55
  (1) Dacă un sportiv sau altă persoană se retrage în timp ce o procedură de gestionare a rezultatelor este în derulare, organizația anti-doping care efectuează procedura de gestionare a rezultatelor rămâne competentă să finalizeze procedura. (2) Dacă un sportiv sau altă persoană se retrage înainte de începerea procedurii de gestionare a rezultatelor, autoritatea de a efectua procedura de gestionare a rezultatelor revine ANAD sau altei organizații anti-doping care ar fi avut autoritate de gestionare a rezultatelor în raport cu sportivul sau altă persoană la momentul la care sportivul sau altă persoană a săvârșit o încălcare a reglementărilor anti-doping.


  Articolul 56

  ANAD este autoritate de gestionare a rezultatelor controlului doping în cazurile prevăzute la art. 46 alin. (14) și (15).


  Articolul 57
  (1) În scopul gestionării rezultatelor pentru o testare sau o analiză suplimentară întreprinsă de către WADA, din proprie inițiativă, sau pentru o încălcare a reglementărilor anti-doping descoperită de către WADA, aceasta va desemna o organizație anti-doping cu autoritate în raport cu sportivul, personalul asistent al sportivului sau altă persoană. (2) Pentru gestionarea rezultatelor legat de o probă inițiată și prelevată în timpul unui eveniment sportiv la inițiativa unui organizator de manifestări sportive majore sau de o încălcare a reglementărilor anti-doping survenită în cursul unui astfel de eveniment, organizatorul evenimentului sportiv major își va asuma responsabilitatea gestionării rezultatelor cel puțin în ceea ce privește organizarea unei proceduri de audiere pentru a determina dacă s-a săvârșit o încălcare a reglementărilor antidoping, și, în caz afirmativ, descalificările incidente în sensul art. 85 din prezenta lege, orice retragere de medalii, puncte sau premii obținute la acel eveniment sportiv și orice recuperare a costurilor aferente încălcării reglementărilor anti-doping. În situația în care organizatorul evenimentului sportiv major își asumă doar o responsabilitate limitată în gestionarea rezultatelor, cazul va fi înaintat de acesta la federația internațională relevantă în vederea finalizării procedurii de gestionare a rezultatelor.


  Articolul 58
  (1) Procedura de gestionare a rezultatelor cu privire la posibile încălcări ale prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d) va fi asigurată de federația internațională sau de ANAD sau de altă organizație națională anti-doping căreia sportivul îi transmite informații de localizare, în conformitate cu Standardul internațional privind gestionarea rezultatelor.(2) Cerințele referitoare la informațiile de localizare vor fi prevăzute în normele metodologice privind controlul doping aprobate prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 59

  Nicio procedură cu privire la încălcarea reglementărilor anti-doping nu va putea fi inițiată împotriva unui sportiv sau a altei persoane fără ca acesta/aceasta să fie înștiințat(ă) în legătură cu încălcarea reglementărilor anti-doping în cauză, în conformitate cu art. 51 alin. (4), sau fără efectuarea unor demersuri rezonabile pentru înștiințare, într-un termen de 10 ani de la data la care se consideră că a avut loc respectiva încălcare.


  Articolul 60
  (1) Înainte de finalizarea procedurii administrative de cercetare prealabilă cu privire la gestionarea rezultatelor, ANAD solicită sportivului sau altei persoane să comunice dacă renunță la audiere sau contestă acuzația ANAD referitoare la faptul că o încălcare a reglementărilor anti-doping a avut loc întro anumită perioadă de timp, în termen de 10 zile de la primirea notificării prin care se aduce la cunoștință acuzația de încălcare a reglementărilor anti-doping. (2) În situația în care sportivul sau altă persoană renunță la audiere în mod expres sau dacă nu contestă acuzația ANAD referitoare la faptul că o încălcare a reglementărilor anti-doping a avut loc într-o anumită perioadă de timp, în termenul prevăzut la alin. (1) ANAD emite o decizie în formă scrisă, motivată, datată și comunicată într-un timp rezonabil cu privire la încălcarea reglementării anti-doping săvârșită. (3) În situația în care sportivul sau altă persoană nu renunță la audiere sau contestă acuzația ANAD referitoare la faptul că o încălcare a reglementărilor anti-doping a avut loc într-o anumită perioadă de timp, în termenul prevăzut la alin. (1), Comisia de audiere va fi sesizată în conformitate cu art. 62.


  Capitolul VIII Jurisdicția anti-doping la nivel național

  Articolul 61
  (1) Prezentul capitol reglementează competența de soluționare la nivel național a cauzelor privind încălcarea reglementărilor anti-doping și alte cauze prevăzute de prezenta lege.(2) Competența, la nivel național, pentru soluționarea cauzelor cu privire la încălcarea reglementărilor anti-doping revine:
  a) ANAD;
  b) Comisiei de audiere;
  c) Comisiei de apel.
  (3) În spețe care rezultă în urma participării la o manifestare sportivă internațională sau în spețe în care sunt implicați sportivi de nivel internațional, deciziile ANAD sau ale Comisiei de audiere pot fi contestate cu apel exclusiv la CAS, în conformitate cu prevederile art. 113 alin. (2) și art. 114.


  Articolul 62
  (1) Comisia de audiere este competentă să soluționeze:
  a) învinuirile aduse de ANAD, în temeiul unei prezumate încălcări a reglementărilor anti-doping, cu referire la sportivi, personal asistent al sportivilor și alte persoane ca urmare a finalizării procedurii administrative de cercetare prealabilă în gestionarea rezultatelor;
  b) cererile de audiere ale sportivilor sau altor persoane formulate după aducerea la cunoștință a acuzației de încălcare a reglementărilor anti-doping ca urmare a finalizării procedurii administrative de cercetare prealabilă în gestionarea rezultatelor;
  c) cererile formulate de către sportivi în legătură cu suspendarea provizorie obligatorie potrivit art. 80, de suspendare provizorie opțională a sportivilor, personalului asistent al sportivilor și persoanelor față de care ANAD susține acuzația de încălcare a reglementărilor anti-doping, pentru care suspendarea provizorie nu este obligatorie;
  d) efectuarea audierilor în regim de urgență, la sesizarea președintelui ANAD pentru sportivii sau personalul asistent al sportivului sau alte persoane față de care s-a dispus o măsură de suspendare provizorie;
  e) cererile accesorii sau incidentale în legătură cu soluționarea cauzei.
  (2) Comisia de audiere va fi echitabilă, imparțială și independentă operațional, în sensul definiției de la art. 4 pct. 26.


  Articolul 63
  (1) Comisia de apel soluționează:
  a) apelurile formulate împotriva deciziilor prevăzute la art. 110;
  b) apelurile în regim de urgență.
  (2) Comisia de apel va fi echitabilă, imparțială și independentă operațional și instituțional în sensul definițiilor de la art. 4 pct. 25 și 26.


  Articolul 64
  (1) Comisia de audiere este compusă dintr-un număr de până la 12 membri, selectați pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii. Membrii Comisiei de audiere sunt selectați de către o comisie formată din 5 reprezentanți ai mediului academic și universitar.(2) Comisia de audiere este condusă de un președinte, ajutat de un vicepreședinte, aleși pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea realegerii o singură dată. Alegerea și revocarea președintelui și vicepreședintelui se realizează de către plenul Comisiei de audiere prin votul secret al majorității membrilor în funcție. (3) Calitatea de membru al Comisiei de audiere este incompatibilă cu calitatea de membru al Comisiei de apel și cu orice funcție sau calitate deținută în cadrul ANAD, Ministerului Sportului, federațiilor naționale și ligilor profesioniste, al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, al Comitetului Paralimpic Român sau al Secretariatului General al Guvernului.(4) Membrii Comisiei de audiere pot fi recuzați de către părțile implicate în soluționarea cazului, dacă există temei pentru un posibil conflict de interese. (5) Membrii Comisiei de audiere se abțin de la soluționarea cazului în situația în care se află în conflict de interese sau incompatibilitate.(6) Membrii Comisiei de audiere au obligația de a depune la data începerii mandatului declarații de confidențialitate și declarații de incompatibilitate și conflict de interese.


  Articolul 65
  (1) Membrii Comisiei de audiere își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, aprobat prin ordin al președintelui ANAD și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Comisia de audiere se reunește în plen în prezența a două treimi din numărul total al membrilor în funcție.


  Articolul 66
  (1) Membrii Comisiei de audiere sunt numiți prin ordin al președintelui ANAD conform rezultatelor selecției efectuate de către comisia prevăzută la art. 64 alin. (1). (2) Criteriile de selecție pentru a fi desemnat ca membru în Comisia de audiere sunt următoarele:
  a) să fie cetățean român cu domiciliul în România;
  b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
  c) să aibă o bună reputație;
  d) să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
  e) să nu dețină calități sau funcții de natură a genera o stare de incompatibilitate cu calitatea de membru al Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor;
  f) să nu fie suspendat din activitatea sportivă, ca urmare a săvârșirii unei încălcări a reglementărilor anti-doping;
  g) să aibă experiență de minimum 5 ani în unul dintre următoarele domenii: juridic, medical, al științelor naturii și sport și care să aibă obligatoriu experiență și/sau cunoștințe în domeniul anti-doping, cu respectarea prevederilor Codului și a Standardului internațional pentru gestionarea rezultatelor.
  (3) Selectarea membrilor Comisiei de audiere se realizează de către comisia de selecție prevăzută la art. 64 alin. (1), în baza procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției. (4) Revocarea membrilor Comisiei de audiere se face la propunerea președintelui Comisiei de audiere prin ordin al președintelui ANAD. (5) Mandatul membrilor Comisiei de audiere încetează înainte de termen în următoarele situații:
  a) renunțarea la calitatea de membru;
  b) revocarea membrilor Comisiei de audiere ca urmare a nerespectării obligațiilor ce le revin;
  c) refuzul semnării declarațiilor de confidențialitate și conflict de interese;
  d) deces;
  e) dobândirea unei calități, demnități sau funcții de natură a genera o stare de incompatibilitate cu calitatea de membru al Comisiei de audiere.
  (6) În cazurile prevăzute la alin. (5) se numește un nou membru, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.


  Articolul 67
  (1) Organizarea și desfășurarea ședințelor completelor Comisiei de audiere și alte atribuții stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de audiere se asigură de către secretariatul acesteia. (2) Secretariatul Comisiei de audiere se asigură de către ANAD și este format din 2 persoane, desemnate prin ordin al președintelui ANAD.(3) Dispozițiile privind recuzarea membrilor Comisiei de audiere se aplică în mod corespunzător și membrilor secretariatului acesteia.(4) Membrii Comisiei de audiere, care participă la ședințe, beneficiază de indemnizație de ședință de până la 20% din indemnizația lunară a președintelui ANAD și se asigură din bugetul ANAD. Totalul sumelor cuvenite unui membru al comisiei, ca urmare a participării la ședințe, nu poate depăși întro lună 20% din indemnizația lunară a președintelui ANAD.


  Articolul 68
  (1) Pentru soluționarea cauzelor de către Comisia de audiere se percepe taxa de audiere, care se face venit la bugetul ANAD.(2) Cuantumul taxei de audiere și condițiile în care se acordă ajutorul public judiciar cu privire la taxa de audiere se stabilesc prin ordin al președintelui ANAD care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 69
  (1) Comisia de apel este compusă dintr-un număr de până la 12 membri, selectați pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii. Membrii Comisiei de apel sunt selectați de către o comisie formată din 5 reprezentanți ai mediului academic și universitar.(2) Comisia de apel este condusă de un președinte, ajutat de un vicepreședinte, aleși pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea realegerii o singură dată. Alegerea și revocarea președintelui și vicepreședintelui se realizează de către plenul Comisiei de apel prin votul secret al majorității membrilor în funcție.(3) Calitatea de membru al Comisiei de apel este incompatibilă cu calitatea de membru al Comisiei de audiere și cu orice funcție sau calitate deținută în cadrul ANAD, Ministerului Sportului, federațiilor naționale și ligilor profesioniste, a Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a Comitetului Paralimpic Român sau a Secretariatului General al Guvernului.(4) Membrii Comisiei de apel pot fi recuzați de către părțile implicate în soluționarea cazului dacă există temei pentru un posibil conflict de interese. (5) Membrii Comisiei de apel se abțin de la soluționarea cazului în situația în care se află în conflict de interese sau incompatibilitate.(6) Membrii Comisiei de apel au obligația de a depune la data începerii mandatului declarații de confidențialitate și declarații de incompatibilitate și conflict de interese.


  Articolul 70
  (1) Membrii Comisiei de apel își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, aprobat prin ordin al secretarului general al Guvernului.(2) Comisia de apel se reunește în plen în prezența a două treimi din numărul total al membrilor în funcție.


  Articolul 71
  (1) Membrii Comisiei de apel sunt numiți prin ordin al secretarului general al Guvernului conform rezultatelor selecției efectuate de către comisia prevăzută la art. 69 alin. (1).(2) Criteriile de selecție pentru a fi desemnat ca membru în Comisia de audiere sunt următoarele:
  a) să fie cetățeni români cu domiciliul în România;
  b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
  c) să aibă o bună reputație;
  d) să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
  e) să nu dețină calități sau funcții de natură a genera o stare de incompatibilitate cu calitatea de membru al Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor;
  f) să nu fie suspendat din activitatea sportivă, ca urmare a săvârșirii unei încălcări a reglementărilor anti-doping;
  g) să aibă experiență de minimum 5 ani în unul dintre următoarele domenii: juridic, medical, al științelor naturii și sport și care să aibă obligatoriu experiență și/sau cunoștințe în domeniul anti-doping, cu respectarea prevederilor Codului și a Standardului internațional pentru gestionarea rezultatelor.
  (3) Selectarea membrilor Comisiei de apel se realizează în baza procedurii de selecție aprobate prin ordin al secretarului general al Guvernului.(4) Revocarea membrilor Comisiei de apel se face la propunerea președintelui Comisiei de apel prin ordin al secretarului general al Guvernului.(5) Mandatul membrilor Comisiei de apel încetează înainte de termen în următoarele situații:
  a) renunțarea la calitatea de membru;
  b) revocarea membrilor Comisiei de apel ca urmare a nerespectării obligațiilor ce le revin;
  c) refuzul semnării declarațiilor de confidențialitate și conflict de interese;
  d) deces;
  e) dobândirea unei calități, demnități sau funcții de natură a genera o stare de incompatibilitate cu calitatea de membru al Comisiei de apel.
  (6) În cazurile prevăzute la alin. (5) se numește un nou membru, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.


  Articolul 72
  (1) Organizarea și desfășurarea ședințelor completelor Comisiei de apel și alte atribuții stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de apel se asigură de către secretariatul acesteia. (2) Secretariatul Comisiei de apel se asigură de către Secretariatul General al Guvernului și este format din două persoane, desemnate prin ordin al secretarului general al Guvernului.


  Articolul 73

  Dispozițiile privind recuzarea membrilor Comisiei de apel se aplică în mod corespunzător și membrilor secretariatului Comisiei de apel.


  Articolul 74

  Membrii Comisiei de apel, care participă la ședințe, beneficiază de indemnizație de ședință de 20% din indemnizația lunară a secretarului general adjunct al Guvernului și se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului. Totalul sumelor cuvenite unui membru al comisiei, ca urmare a participării la ședințe, nu poate depăși într-o lună 20% din indemnizația lunară a secretarului general adjunct.


  Articolul 75
  (1) Pentru soluționarea cauzelor de către Comisia de apel se percepe taxa de apel care se constituie venit la bugetul de stat.(2) Cuantumul taxei de apel și condițiile în care se acordă ajutorul public judiciar cu privire la taxa de apel se stabilesc prin ordin al secretarului general al Guvernului care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 76
  (1) Procedura de audiere în fața Comisiei de audiere și a Comisiei de apel se desfășoară cu respectarea următoarelor principii:
  a) organizarea unei audieri imparțiale și într-un interval de timp rezonabil;
  b) dreptul de a fi reprezentat de avocat pe cheltuiala persoanei;
  c) dreptul de a fi informat corect și la timp despre învinuirea adusă de încălcare a reglementărilor anti-doping;
  d) dreptul de acces la dovezi relevante și dreptul de a prezenta dovezi relevante, dreptul de a depune concluzii scrise și orale, dreptul de a chema și examina martori;
  e) dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii, desemnat de completul care soluționează cauza, persoana urmând a suporta costurile;
  f) dreptul sportivului sau al altei persoane de a solicita o audiere publică. ANAD poate de asemenea solicita o audiere publicã, cu condiția ca sportivul sau cealaltă persoană să își fi exprimat consimțământul în scris în acest sens;
  g) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată și comunicată într-un timp rezonabil.
  (2) În situația în care Comisia de audiere sau Comisia de apel consideră necesară prezența la audieri a unor persoane, altele decât sportivul sau o altă persoană împotriva căreia a fost formulată acuzația de încălcare a reglementărilor anti-doping, acestea sunt obligate să se prezinte în locul, ziua și la ora comunicate, având obligația să declare tot ceea ce știu cu privire la posibila încălcare a reglementărilor anti-doping.(3) Soluționarea cauzelor în fața Comisiei de audiere sau a Comisiei de apel se desfășoară cu celeritate, în termen de 6 luni de la data sesizării Comisiei de audiere, respectiv de la data sesizării Comisiei de apel, cu posibilitatea prelungirii duratei, în cazuri temeinic motivate. (4) Amânarea pronunțării deciziilor nu poate depăși 15 zile de la data ședinței în care completul a administrat toate probele solicitate de părți și a decis închiderea dezbaterilor asupra cauzei. (5) Deciziile pronunțate de către Comisia de audiere și de către Comisia de apel se redactează în maximum 30 de zile de la pronunțare.(6) Deciziile Comisiei de audiere și ale Comisiei de apel se comunică părților în termen de maximum 10 zile de la redactare și cuprind termenul de exercitare a căii de atac și organul jurisdicțional la care se depune calea de atac. Alte entități cu drept de apel în conformitate cu art. 111 și 114 trebuie notificate simultan în conformitate cu Codul și cu Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor.


  Articolul 77

  Organizația anti-doping cu drept de a formula apel cu privire la o decizie primită în conformitate cu prevederile art. 83 poate solicita, în termen de 15 zile de la primirea deciziei, o copie a dosarului.


  Articolul 78

  Deciziile Comisiei de audiere și ale Comisiei de apel pot fi atacate cu apel potrivit art. 110 și 113.


  Articolul 79
  (1) Acuzațiile privind încălcările reglementărilor anti-doping formulate împotriva sportivului de nivel internațional și național, personalului asistent al sportivilor sau altei persoane pot face obiectul unei audieri unice în fata Curții de arbitraj sportiv, fără obligativitatea unei audieri preliminare, pe baza consimțământului sportivului, personalului asistent al sportivului sau altor persoane, al ANAD și al WADA. (2) Dacă sportivul, personalul asistent al sportivilor sau altă persoană și ANAD convin să procedeze la o audiere unică la Curtea de arbitraj sportiv, ANAD va solicita acordul WADA cu privire la această propunere. În situația în care WADA nu este de acord, atunci cazul va fi judecat de Comisia de audiere de pe lângă ANAD.(3) În situația în care toate părțile relevante convin să sesizeze CAS ca unică instanță, în momentul începerii procedurii, ANAD are obligația să notifice imediat organizațiile anti-doping cu drept de a formula apel, conform art. 111 și 114, astfel încât acestea să poată interveni în proces.


  Articolul 80
  (1) Suspendarea provizorie este o măsură care se poate dispune în situația în care sportivul, personalul asistent al sportivilor sau altă persoană căruia/căreia li s-a adus la cunoștință acuzația de încălcare a reglementărilor anti-doping nu acceptă suspendarea provizorie voluntară.(2) Suspendarea provizorie voluntară constă în acceptarea voluntară expresă de către sportiv sau o altă persoană a unei măsuri de suspendare provizorie. (3) Sportivii pot accepta, din proprie inițiativă, o măsură de suspendare provizorie voluntară dacă procedează astfel cel mai târziu până la:
  a) expirarea unui termen de 10 zile de la raportul analitic pentru proba B sau renunțarea la analizarea probei B sau a unui termen de 10 zile de la notificarea cu privire la orice altă încălcare a reglementărilor anti-doping; sau
  b) data la care sportivul concurează pentru prima oară după o astfel de raportare sau notificare.
  (4) Alte persoane pot accepta din proprie inițiativă o măsură de suspendare provizorie voluntară dacă procedează astfel în termen de 10 zile de la notificarea cu privire la încălcarea unei reglementări anti-doping.(5) Suspendarea provizorie a unui sportiv este obligatorie pe baza unui rezultat pozitiv al probei A sau a unui rezultat pozitiv din pașaportul biologic, raportat pentru o substanță interzisă sau o metodă interzisă, alta decât o substanță specifică sau o metodă specifică.(6) Suspendarea provizorie a unui sportiv sau personalului asistent al sportivilor ori a oricărei alte persoane este de asemenea impusă în cazul încălcărilor reglementărilor antidoping prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e)-i) și k).(7) Suspendarea provizorie, conform alin. (5) și (6), se dispune prin decizia președintelui ANAD, care sesizează de îndată Comisia de audiere în vederea audierii în regim de urgență a sportivului sau altei persoane.(8) Perioada de suspendare provizorie poate fi eliminată în situația în care sportivul dovedește în fața Comisiei de audiere că rezultatul pozitiv ar fi putut fi cauzat de utilizarea unui produs contaminat sau încălcarea presupune o substanță de abuz și sportivul face dovada că are dreptul la o reducere a sancțiunii conform art. 87.(9) Nu poate fi contestată cu apel decizia unui organism de audiere de a nu elimina o măsură de suspendare provizorie obligatorie în temeiul susținerilor unui sportiv referitoare la un produs contaminat precizat la alin. (8).(10) Posibilitatea unui apel în regim de urgență împotriva unei măsuri de suspendare provizorie sau a unei decizii de a nu impune o suspendare provizorie este prevăzută la art. 110 alin. (3) lit. j).(11) Dacă nu s-a comunicat deja în temeiul unei alte prevederi din prezenta lege, impunerea unei măsuri de suspendare provizorie comunicată unui sportiv sau unei alte persoane sau acceptarea voluntară a unei măsuri de suspendare provizorie sau revocarea uneia dintre acestea trebuie comunicată imediat de către ANAD în atenția organizațiilor naționale anti-doping și federațiilor internaționale de care aparține sportivul sau altă persoană și în atenția WADA și trebuie imediat raportată în ADAMS.


  Capitolul IX Confidențialitate și raportare

  Articolul 81
  (1) Numele sportivului sau altei persoane față de care s-a formulat acuzația de încălcare a reglementărilor antidoping, substanța sau metoda interzisă și natura încălcării, precum și dacă sportivul sau o altă persoană face obiectul unei măsuri de suspendare provizorie vor fi făcute publice de către ANAD, după înștiințarea acestora și a organizațiilor anti-doping relevante. (2) În termen de 20 de zile de la data la care deciziile cu privire la încălcările anti-doping au rămas definitive potrivit prezentei legi, ANAD trebuie să facă publică decizia dispusă incluzând sportul, reglementarea anti-doping încălcată, numele sportivului sau al altei persoane care a săvârșit încălcarea, substanța interzisă sau metoda interzisă implicată, dacă este cazul, precum și consecințele impuse. (3) În termen de 20 de zile, ANAD trebuie, de asemenea, să facă publice rezultatele deciziilor luate în apel în cazurile de încălcare a reglementărilor anti-doping, incluzând și informațiile precizate mai sus.(4) În toate cazurile în care s-a stabilit, după o procedură de audiere sau de apel, că un sportiv sau o altă persoană nu a săvârșit o încălcare a reglementărilor anti-doping, faptul că decizia a fost atacată cu apel poate fi făcut public. Cu toate acestea, decizia și faptele care stau la baza ei pot fi făcute publice numai cu consimțământul sportivului sau al altei persoane care face obiectul deciziei. ANAD trebuie să depună eforturi rezonabile pentru a obține acest consimțământ și, în situația în care îl obține, va face publică decizia în integralitatea sa sau într-o formă redactată pe care sportivul sau o altă persoană să o aprobe.(5) Informațiile făcute publice potrivit alin. (1)-(4) sunt prezentate și păstrate pe perioada suspendării pe pagina de internet a ANAD și ale federațiilor sportive naționale responsabile, acolo unde acestea există, dar nu mai puțin de o lună.(6) Cu excepția prevederilor alin. (1), președintele ANAD sau, în lipsa acestuia, înlocuitorul său poate formula comentarii publice cu referire la aspectele specifice ale unui caz aflat în desfășurare, doar ca răspuns la comentarii publice atribuite sportivului, altei persoane sau anturajului acestora sau altor reprezentanți sau bazate pe informații furnizate de aceștia. Altfel, nicio organizație anti-doping sau laborator sau reprezentant oficial al acestora nu va face comentarii publice cu referire la aspectele specifice ale unui caz aflat în desfășurare. (7) Informarea publică obligatorie prevăzută la alin. (2) nu va fi necesară în cazurile în care sportivul sau o altă persoană este un minor, o persoană protejată sau sportiv practicant al sportului recreativ. Orice informare publică facultativă într-un caz ce privește un minor, o persoană protejată sau sportiv practicant al sportului recreativ va fi corelată proporțional cu faptele și circumstanțele cazului.


  Articolul 82

  ANAD va notifica toate entitățile prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. a)-c), e) și g) și art. 114 în legătură cu deciziile referitoare la faptul că încălcarea nu a avut loc, impunerea unei măsuri de suspendare provizorie, acceptarea unei sancțiuni fără parcurgerea procedurii de audiere de către un sportiv sau o persoană din cadrul personalului asistent al sportivilor sau altă persoană.


  Articolul 83

  Deciziile cu privire la încălcări ale reglementărilor anti-doping vor include toate motivele avute în vedere în pronunțarea deciziei, inclusiv, dacă este cazul, motivarea opțiunii de a nu impune sancțiunea cea mai severă.


  Articolul 84

  Un element obligatoriu al fiecărei sancțiuni constă în publicarea automată a acesteia, conform prevederilor Codului și ale Standardului internațional pentru gestionarea rezultatelor.


  Capitolul X Sancțiuni

  Articolul 85
  (1) O încălcare a reglementărilor anti-doping întrun sport individual prevăzută la art. 2 alin. (2) în legătură cu o testare în competiție duce automat la descalificarea rezultatelor individuale obținute în acea competiție, cu toate consecințele decurgând de aici, inclusiv retragerea oricăror medalii, puncte și premii.(2) O încălcare a reglementărilor anti-doping produsă în cursul sau în legătură cu o manifestare sportivă poate să determine - conform deciziei organismului sub egida căruia se desfășoară manifestarea sportivă - descalificarea tuturor rezultatelor individuale obținute de sportivul în cauză în cadrul acelei manifestări sportive, cu toate consecințele decurgând de aici, inclusiv retragerea tuturor medaliilor, punctelor și premiilor, cu excepția celor prevăzute la alin. (3). Printre factorii de care trebuie să se țină seama când se decide asupra descalificării altor rezultate din cadrul unei manifestări sportive se numără, de exemplu, gravitatea încălcării reglementărilor anti-doping și dacă sportivul a fost testat negativ la celelalte competiții.(3) În situația în care sportivul dovedește lipsa vinovăției sau neglijenței în legătură cu încălcările prevăzute la alin. (2), rezultatele individuale ale sportivului la celelalte competiții nu vor fi descalificate decât dacă rezultatele sportivului în competiții, altele decât cea în care s-a produs încălcarea reglementărilor anti-doping, ar fi putut fi afectate de încălcarea de către sportiv a prevederilor art. 2 alin. (2). (4) În plus față de descalificarea automată a rezultatelor obținute în competiția în cadrul căreia s-a prelevat proba pozitivă, prin aplicarea alin. (1), toate celelalte rezultate obținute de sportiv începând cu data prelevării probei pozitive, fie în competiție, fie în afara competiției, sau cu data săvârșirii oricărei alte încălcări a dispozițiilor art. 2 alin. (2) și până la data începerii perioadei de suspendare provizorie sau de suspendare vor fi descalificate, cu toate consecințele ce rezultă din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte și premii, cu excepția cazului în care principiul echității prevede altfel.


  Articolul 86
  (1) Faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), b) și f) se sancționează cu suspendarea din activitatea sportivă pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea eliminării, reducerii sau înghețării în conformitate cu art. 93, 94 sau 99:
  a) când încălcarea reglementărilor anti-doping nu presupune o substanță specifică sau o metodă specifică, cu excepția cazului în care sportivul sau o altă persoană dovedește că încălcarea nu a fost săvârșită cu intenție;
  b) când încălcarea reglementării anti-doping presupune o substanță specifică sau metodă specifică, iar ANAD poate proba că s-a săvârșit cu intenție;
  c) în situația în care nu sunt aplicabile prevederile de la lit. a) și b), în conformitate cu art. 88, perioada de suspendare va fi de 2 ani.
  (2) În sensul dispozițiilor prezentului articol, expresia cu intenție este menită să identifice sportivii sau alte persoane care au adoptat o conduită despre care știau că reprezintă o încălcare a reglementărilor anti-doping sau în relație cu care știau că există un risc semnificativ ca respectiva conduită să constituie sau să ducă la o încălcare a reglementărilor antidoping și, în mod vădit, au desconsiderat acest risc.(3) O încălcare a reglementărilor anti-doping având ca temei un rezultat analitic pozitiv pentru o substanță care este interzisă numai în competiție va fi prezumată ca fiind săvârșită fără intenție, dacă substanța este o substanță specifică și sportivul poate dovedi că substanța interzisă a fost utilizată în afara competiției. (4) O încălcare a reglementărilor anti-doping având ca temei un rezultat analitic pozitiv pentru o substanță care este interzisă numai în competiție va fi considerată ca fiind săvârșită fără intenție, dacă substanța nu este o substanță specifică și sportivul poate dovedi că substanța interzisă a fost utilizată în afara competiției într-un context care nu a avut legătură cu performanța în sport.


  Articolul 87
  (1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale art. 86, în situația în care încălcarea reglementărilor anti-doping presupune o substanță de abuz:
  a) dacă sportivul poate stabili că orice ingerare sau utilizare a unei substanțe de abuz s-a produs în afara competiției și nu a avut legătură cu performanța în sport, atunci perioada de suspendare este de trei luni;
  b) totodată, perioada de suspendare poate fi redusă la o lună dacă sportivul sau o altă persoană finalizează în mod adecvat un program de tratament pentru substanțe de abuz aprobat de ANAD.
  (2) Perioada de suspendare, stabilită în temeiul alin. (1), nu face obiectul niciunei reduceri în temeiul dispozițiilor art. 94.


  Articolul 88

  În situația în care ingerarea, utilizarea sau posesia se produce în competiție și sportivul poate dovedi că împrejurările referitoare la ingerare, utilizare sau posesie nu au avut legătură cu performanța în sport, atunci acestea nu vor fi considerate ca săvârșite cu intenție în sensul art. 86 alin. (1) și nu vor constitui un temei pentru a se reține circumstanțe agravante în sensul art. 90.


  Articolul 89

  Perioada de suspendare pentru încălcări ale reglementărilor anti-doping, altele decât cele prevăzute în art. 86-88, dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 96 sau 99, va fi după cum urmează:
  a) pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) sau e) perioada de suspendare va fi de 4 ani, cu următoarele excepții: în situația în care sportivul nu se prezintă pentru prelevarea probei, dacă acesta poate dovedi că încălcarea reglementărilor anti-doping a fost săvârșită fără intenție, perioada de suspendare va fi de 2 ani; în toate celelalte cazuri, în situația în care sportivul sau altă persoană poate face dovada unor circumstanțe excepționale care justifică o reducere a perioadei de suspendare, perioada de suspendare va fi cuprinsă între 2 și 4 ani, în funcție de gradul de vinovăție al sportivului sau altei persoane, sau în cazul în care este implicată o persoană protejată sau un sportiv care practică sportul recreativ, perioada de suspendare va fi de maximum 2 ani până la minimum o mustrare și nicio perioadă de suspendare, în funcție de gradul de vinovăție al persoanei protejate sau sportivului care practică sportul recreativ;
  b) pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d), perioada de suspendare va fi de 2 ani, cu posibilitatea reducerii la o perioadă minimă de un an, în funcție de gradul de vinovăție a sportivului. Individualizarea alegerii între o perioadă de suspendare de 2 ani și, respectiv, de un an prevăzută de acest articol nu este aplicabilă sportivilor cu un istoric de modificare a informațiilor de localizare de ultim moment sau cu o conduită similară care generează o suspiciune gravă că sportivul a încercat să evite procedura de testare;
  c) pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) sau h), perioada de suspendare va fi de minimum 4 ani, mergând până la suspendarea pe viață, în funcție de severitatea încălcării. O încălcare a art. 2 alin. (2) lit. g) sau h) care implică o persoană protejată va fi considerată drept o încălcare deosebit de gravă și, dacă este săvârșită de un membru al personalului asistent al sportivului, pentru încălcări altele decât cele care presupun o substanță specifică, va fi sancționată cu suspendarea pe viață a respectivului membru al personalului asistent al sportivului. În plus, încălcările grave ale art. 2 alin. (2) lit. g) sau h), care pot constitui și încălcări ale unor legi și reglementări din afara domeniului sportului, vor fi raportate autorităților administrative, profesionale și judiciare competente;
  d) pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. i), perioada de suspendare va fi de la un minimum de 2 ani până la suspendare pe viață, în funcție de gravitatea încălcării;
  e) pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. j), perioada de suspendare va fi de 2 ani, cu posibilitatea reducerii perioadei la un minimum de un an, în funcție de gradul de vinovăție a sportivului sau a altei persoane și de alte circumstanțe ale cazului;
  f) pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. k), perioada de suspendare va fi de minimum 2 ani până la suspendarea pe viață, în funcție de gravitatea încălcării săvârșite de sportiv sau de altă persoană.


  Articolul 90

  În situația în care ANAD stabilește într-un caz individual care presupune o încălcare a reglementărilor antidoping, alta decât încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. g)-i) și k), că există circumstanțe agravante care justifică impunerea unei perioade de suspendare mai mare decât sancțiunea standard, atunci perioada de suspendare aplicabilă va fi mărită cu o perioadă suplimentară de suspendare de până la 2 ani, în funcție de gravitatea încălcării și natura circumstanțelor agravante, cu excepția cazului în care sportivul sau o altă persoană poate stabili că nu a săvârșit cu bună-știință încălcarea reglementărilor anti-doping.


  Articolul 91
  (1) Pentru încălcarea reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) și g)-k), prin derogare de la prevederile art. 492 și 493 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 252 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, președintele ANAD dispune destituirea din funcție, sau, după caz, încetarea contractului individual de muncă, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei emise de organul competent potrivit legii. (2) Pentru încălcarea reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) și g)-k), prin derogare de la prevederile art. 252 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, directorul LCD dispune încetarea contractului de muncă, ca sancțiune disciplinară, pentru personalul contractual de conducere și de execuție al Laboratorului de control doping, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei emise de organul competent potrivit legii. (3) Deciziile prevăzute la alin. (1) și (2) stabilesc săvârșirea abaterii grave, astfel cum aceasta este definită la art. 4 pct. 1, în conformitate cu condițiile și cu procedura prevăzute de prezenta lege.(4) Sancțiunea destituirii din funcție a președintelui, vicepreședintelui ANAD, secretarului general al ANAD sau, după caz, a încetării raporturilor de muncă ale directorului sau directorului adjunct al Laboratorului de control doping se dispune de către prim-ministru sau, după caz, de către secretarul general al Guvernului, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei Comisiei de audiere, rămasă definitivă. (5) Dispozițiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, funcții publice, funcții de conducere sau calități, indiferent de forma de exercitare a acestora, și/sau funcții pentru care angajarea se face prin contract individual de muncă, de către prim-ministru, conducătorul autorității sau instituției publice sau, după caz, organele de conducere ale uneia dintre autoritățile și instituțiile publice și ale persoanelor juridice de interes public sau persoanelor juridice de drept privat menționate la art. 1 alin. (5) lit. d)-k).


  Articolul 92

  Prevederile prezentului capitol se completează cu prevederile Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Capitolul XI Eliminarea, reducerea sau înghețarea perioadei de suspendare sau a altor consecințe

  Articolul 93

  Dacă un sportiv sau o altă persoană poate demonstra, într-un caz particular, că nu i se poate imputa vinovăția sau neglijența, perioada de suspendare altfel aplicabilă va fi eliminată.


  Articolul 94
  (1) Reducerea perioadei de suspendare în temeiul lipsei vinovăției sau neglijenței semnificative pentru încălcările reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), b) și f) se aplică în următoarele situații:
  a) în situația în care încălcarea reglementărilor anti-doping presupune o substanță specifică, alta decât o substanță de abuz, sau o metodă specifică, iar sportivul sau o altă persoană poate dovedi lipsa vinovăției sau neglijenței semnificative, atunci sancțiunea va fi sub formă de mustrare și fără perioadă de suspendare, până la un maximum de 2 ani de suspendare, în funcție de gradul de vinovăție a sportivului sau a altei persoane;
  b) în situația în care sportivul sau o altă persoană poate dovedi atât lipsa vinovăției sau neglijenței semnificative, cât și faptul că substanța interzisă detectată, alta decât o substanță de abuz, provine dintr-un produs contaminat, atunci sancțiunea va fi sub formă de mustrare și fără perioadă de suspendare, până la un maximum de 2 ani de suspendare, în funcție de gradul de vinovăție a sportivului sau a altei persoane;
  c) în situația în care încălcarea reglementărilor anti-doping, care nu implică o substanță de abuz, este săvârșită de o persoană protejată sau de un sportiv care practică sportul recreativ, iar persoana protejată sau sportivul care practică sportul recreativ poate să dovedească lipsa vinovăției sau a neglijenței semnificative, atunci sancțiunea va fi sub formă de mustrare fără perioadă de suspendare, până la un maximum de 2 ani de suspendare, în funcție de gradul de vinovăție a sportivului sau a altei persoane.
  (2) Toate reducerile aplicate în temeiul alin. (1) se exclud reciproc și nu pot fi cumulate.


  Articolul 95
  (1) Dacă un sportiv sau o altă persoană poate dovedi într-un caz particular, căruia nu i se aplică prevederile art. 93, că nu poartă răspunderea unei vinovății sau neglijențe semnificative, atunci, în funcție de reducerea suplimentară sau eliminarea suspendării în conformitate cu art. 98, perioada de suspendare altfel aplicabilă poate fi redusă în funcție de gradul de vinovăție a sportivului sau a altei persoane, dar aceasta nu poate fi mai mică decât jumătatea perioadei de suspendare altfel aplicabile.(2) Dacă perioada de suspendare constă în suspendarea pe viață, perioada redusă în conformitate cu prezentul articol nu poate fi mai mică de 8 ani.


  Articolul 96

  Dispozițiile art. 95 se aplică oricăror încălcări ale reglementărilor anti-doping, cu excepția acelora în care intenția constituie un element al încălcării reglementărilor anti-doping sau constituie un element al unei anumite sancțiuni ori în cazul situațiilor prevăzute la art. 94 și 97-100, în temeiul gradului de vinovăție a sportivului sau a altei persoane.


  Articolul 97
  (1) În situația în care un sportiv sau altă persoană recunoaște din propria inițiativă că a săvârșit o încălcare a reglementărilor anti-doping înainte de primirea înștiințării pentru prelevarea de probe care ar putea dovedi o încălcare a reglementărilor anti-doping sau în cazul unei încălcări a reglementărilor anti-doping, alta decât cea prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. a), înaintea comunicării primei înștiințări referitoare la încălcarea reglementărilor anti-doping gestionate în conformitate cu art. 52 și această recunoaștere este singura dovadă de încredere privind încălcarea la momentul recunoașterii, atunci perioada de suspendare poate fi redusă, însă aceasta nu va fi mai mică de jumătate din perioada de suspendare altfel aplicabilă. (2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în situația în care sportivul sau o altă persoană mărturisește și recunoașterea survine după ce acesta crede că urmează să fie prins. (3) Reducerea care se aplică din perioada suspendării trebuie să se facă în corelație cu probabilitatea ca sportivul sau altă persoană să fi fost depistați, dacă nu ar fi ales să recunoască din propria inițiativă.


  Articolul 98
  (1) Anterior unei decizii atacate cu apel sau expirării termenului acordat pentru formularea apelului, ANAD poate să suspende o parte din consecințele dispuse, altele decât descalificarea și informarea publică obligatorie, într-un caz individual în situația în care sportivul sau o altă persoană a acordat un ajutor substanțial unei organizații anti-doping, unei autorități judiciare sau unui organism disciplinar profesional care să determine:
  a) descoperirea sau dovedirea de către o organizație antidoping a unei încălcări a reglementărilor anti-doping săvârșite de o altă persoană;
  b) descoperirea sau dovedirea de către un organism judiciar sau disciplinar a unei fapte de natură penală sau a încălcării unor reguli profesionale de către o altă persoană, iar informația furnizată de persoana care acordă un ajutor substanțial să fie adusă la cunoștința ANAD;
  c) inițierea procedurilor de către WADA împotriva unui semnatar, a unui laborator acreditat de WADA sau unei unități de management al pașaportului biologic al sportivului privind neconformitatea cu Codul, standardul internațional sau documentul tehnic;
  d) cu acordul WADA, dovedirea de către un organism judiciar sau disciplinar a unei fapte de natură penală sau a încălcării unor reguli profesionale sau sportive care decurg din încălcarea integrității sportive, alta decât dopajul.
  (2) După o decizie dispusă în apel conform cap. XIV din prezenta lege sau după expirarea termenului-limită pentru a formula apel, ANAD poate suspenda o parte a consecințelor altfel aplicabile numai cu aprobarea WADA și a federației internaționale relevante.(3) Durata cu care perioada de suspendare altfel aplicabilă poate fi înghețată se va stabili în funcție de gravitatea încălcării anti-doping săvârșite de sportiv sau de altă persoană și de relevanța ajutorului substanțial oferit de sportiv sau de altă persoană în efortul de a elimina dopajul din sport, neconformitatea cu Codul și/sau încălcări ale integrității sportului. (4) Nu se poate îngheța mai mult de 3∕4 din perioada de suspendare altfel aplicabilă. (5) În situația în care perioada de suspendare altfel aplicabilă este suspendarea pe viață, atunci perioada de suspendare rămasă de executat nu va putea fi mai mică de 8 ani. (6) În sensul prevederilor alin. (3)-(5), perioada de suspendare altfel aplicabilă nu include nicio perioadă de suspendare care ar putea fi adăugată conform dispozițiilor legale privind încălcările multiple. (7) ANAD trebuie să permită sportivului sau altei persoane să furnizeze informații în condițiile unui acord fără prejudiciu, dacă se solicită astfel de către un sportiv sau o altă persoană care dorește să acorde ajutor substanțial. (8) În situația în care sportivul sau o altă persoană încetează cooperarea și furnizarea de ajutor substanțial complet și credibil pe care s-a întemeiat suspendarea consecințelor, atunci ANAD va reinstitui consecințele dispuse inițial. (9) În situația în care ANAD decide să reinstituie sau decide să nu reinstituie consecințele suspendate, acea decizie poate fi contestată de orice persoană cu drept de apel, conform prevederilor art. 111 și 114.


  Articolul 99
  (1) În vederea încurajării sportivilor și a altor persoane să acorde ajutor substanțial ANAD și altor organizații anti-doping, la solicitarea ANAD sau la solicitarea sportivului sau a altei persoane care a săvârșit sau se prezumă că a săvârșit o încălcare a unei reglementări anti-doping sau o altă încălcare a Codului, WADA își poate da acordul, în orice etapă a procesului de gestionare a rezultatelor, inclusiv după o decizie rămasă definitivă în apel, cu privire la ceea ce consideră a fi o măsură adecvată de înghețare a perioadei de suspendare altfel aplicabilă sau de suspendare a altor consecințe.(2) În circumstanțe excepționale, în temeiul sprijinului substanțial, WADA își poate da acordul pentru măsuri de înghețare a unei perioade de suspendare sau pentru suspendarea altor consecințe mai grave decât cele altfel prevăzute la art. 87 și 88 sau chiar pentru eliminarea perioadei de suspendare, a informării publice obligatorii și/sau anularea măsurii de returnare a premiilor în bani sau a măsurii de aplicare a unor amenzi sau costuri. Aprobarea acordată de către WADA va face obiectul reinstituirii consecințelor prevăzute la art. 85 și 89.(3) Fără a aduce atingere prevederilor art. 110, deciziile luate de WADA în contextul prezentului articol nu pot fi atacate cu apel.


  Articolul 100
  (1) În situația în care, în temeiul ajutorului substanțial, ANAD suspendă o parte a unei sancțiuni altfel aplicabile, aceasta va notifica în conformitate cu art. 81-83 decizia motivată celorlalte organizații anti-doping care au drept de a formula apel, așa cum se prevede la art. 111 și 114 din prezenta lege.(2) În circumstanțe absolut excepționale, dacă WADA decide că ar fi în interesul optim al efortului anti-doping, aceasta poate autoriza ANAD să încheie acorduri de confidențialitate care să limiteze sau să amâne publicarea acordurilor referitoare la ajutorul substanțial sau a informațiilor privind natura ajutorului substanțial acordat.


  Articolul 101
  (1) În situația în care un sportiv, personalul asistent al sportivilor sau o altă persoană dovedește că are dreptul la eliminarea sau reducerea unei sancțiuni, fiindu-i incidente dispozițiile art. 94-99, înainte de aplicarea oricărei măsuri de reducere sau de suspendare, conform prevederilor art. 99 și 100, perioada de suspendare altfel aplicabilă va fi stabilită conform art. 87 și 94-98. (2) Dacă sportivul sau o altă persoană dovedește că îi sunt aplicabile prevederile art. 85-90 cu privire la reducerea sau înghețarea perioadei de suspendare, atunci perioada de suspendare poate fi redusă sau înghețată, dar nu sub pragul de 1/4 din perioada de suspendare altfel aplicabilă.


  Articolul 102
  (1) În situația în care sportivul sau altă persoană, după înștiințarea sa de către ANAD cu privire la o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping pentru care sancțiunea prevăzută este de 4 ani sau mai mare, inclusiv orice perioadă de suspendare ca urmare a reținerii circumstanțelor agravante pentru încălcarea reglementărilor anti-doping, admite încălcarea și acceptă perioada de suspendare prevăzută în cel mult 20 de zile de la primirea notificării privind acuzația de încălcare a reglementărilor anti-doping, sportivul sau altă persoană poate beneficia de o reducere de un an a perioadei de suspendare impuse de ANAD.(2) În situația în care sportivul sau o altă persoană primește o reducere de un an a perioadei de suspendare în temeiul alin. (1), nu mai poate fi aplicată nicio altă reducere a perioadei de suspendare în temeiul altor dispoziții legale.


  Articolul 103
  (1) În situația în care sportivul sau o altă persoană recunoaște o încălcare a reglementărilor anti-doping după ce aceasta i-a fost adusă la cunoștință de către ANAD și acceptă consecințele agreate de ANAD și WADA, la latitudinea exclusivă a acestora, atunci:
  a) sportivul sau altă persoană poate beneficia de o reducere a perioadei de suspendare pe baza unei evaluări întreprinse de ANAD și WADA, cu aplicarea art. 85-90 și 93-99 în raport cu presupusa încălcare a reglementărilor anti-doping, gravitatea faptei, gradul de vinovăție a sportivului sau a altei persoane și gradul de promptitudine în recunoașterea încălcării de către sportiv sau altă persoană; și
  b) perioada de suspendare poate începe cel mai devreme de la data recoltării probei sau de la data la care a avut loc o altă încălcare a reglementărilor anti-doping.
  (2) Cu toate acestea, în fiecare caz în care prezentul articol se aplică, sportivul sau o altă persoană trebuie să rămână suspendat cel puțin jumătate din perioada de suspendare convenită, care va începe cel mai devreme de la data în care sportivul sau o altă persoană a acceptat impunerea unei sancțiuni sau a unei suspendări provizorii, care a fost ulterior respectată de către sportiv sau o altă persoană.(3) Decizia WADA și a ANAD de a încheia sau nu un acord privind soluționarea unui caz, precum și durata reducerii aplicate și data începerii perioadei de suspendare nu constituie aspecte deduse judecății sau revizuirii de către un organism de audiere și nu pot fi atacate cu apel.


  Articolul 104

  Dacă un sportiv sau altă persoană dorește să încheie un acord privind soluționarea unui caz potrivit prevederilor art. 103, ANAD trebuie să permită sportivului sau respectivei persoane să discute despre o recunoaștere a încălcării reglementărilor anti-doping în cadrul unui acord fără prejudicii.


  Capitolul XII Reglementări pentru cazurile de încălcări repetate

  Articolul 105
  (1) Perioada de suspendare în cazul comiterii unei a doua încălcări a reglementărilor anti-doping de către un sportiv sau o altă persoană va fi cea mai lungă dintre următoarele:
  a) 6 luni; sau
  b) o perioadă din intervalul cuprins între suma dintre perioada de suspendare impusă pentru prima încălcare a unei reglementări anti-doping și perioada de suspendare altfel aplicabilă celei de-a doua încălcări a reglementărilor anti-doping considerată ca și cum ar fi fost o primă încălcare și, respectiv, dublul perioadei de suspendare altfel aplicabile pentru a doua încălcare a reglementărilor anti-doping, considerată ca și cum ar fi fost o primă încălcare.
  (2) Perioada de suspendare din acest interval trebuie stabilită pe baza tuturor circumstanțelor și a gradului de vinovăție a sportivului sau a altei persoane cu privire la a doua încălcare. (3) O a treia încălcare a reglementărilor anti-doping va determina întotdeauna o suspendare pe viață, cu excepția situațiilor în care cea de-a treia încălcare îndeplinește condițiile pentru eliminarea sau reducerea perioadei de suspendare conform art. 93 sau 94, sau presupune o încălcare prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. d). În aceste cazuri particulare, perioada de suspendare va fi de la 8 ani la suspendarea pe viață.(4) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) și (3) poate fi redusă ulterior prin aplicarea art. 99.(5) Următoarele situații nu constituie încălcări ale reglementărilor anti-doping în sensul alin. (1)-(4):
  a) o încălcare a reglementărilor anti-doping pentru care sportivul sau o altă persoană poate dovedi lipsa vinovăției sau neglijenței;
  b) o încălcare a reglementărilor anti-doping sancționată potrivit art. 87.
  (6) În scopul aplicării sancțiunilor conform alin. (1)-(4), cu excepția prevederilor alin. (7) și (8), o încălcare a reglementărilor anti-doping va fi considerată a doua încălcare doar dacă ANAD poate dovedi că sportivul sau altă persoană a săvârșit încălcarea suplimentară, după ce sportivului sau altei persoane i-a fost adusă la cunoștință prima încălcare conform art. 51 și 52.(7) În situația în care ANAD nu poate dovedi că a notificat sportivul sau altă persoană cu privire la prima încălcare, încălcările vor fi considerate împreună, ca o singură primă încălcare a reglementărilor anti-doping, și sancțiunea aplicată se va raporta la încălcarea care presupune sancțiunea mai severă, inclusiv cu aplicarea circumstanțelor agravante. Rezultatele obținute la toate competițiile începând cu data precedentei încălcări a reglementărilor anti-doping vor fi descalificate, așa cum se prevede în art. 85.(8) În situația în care ANAD stabilește că un sportiv sau altă persoană săvârșește o încălcare anti-doping suplimentară înainte de notificare și că acea încălcare suplimentară a avut loc cu 12 luni sau mai mult înainte sau după prima încălcare notificată, perioada de suspendare pentru încălcarea suplimentară va fi calculată ca și cum încălcarea suplimentară constituie o primă încălcare de sine stătătoare și această perioadă de suspendare se va executa succesiv, mai degrabă decât simultan, cu perioada de suspendare impusă pentru încălcarea notificată mai devreme. În cazul în care se aplică prezentul alineat, încălcările luate împreună constituie o singură încălcare în sensul alin. (1)-(4).(9) În situația în care ANAD stabilește că un sportiv sau o altă persoană a săvârșit o încălcare a art. 2 alin. (2) lit. e) în legătura cu procedura de control doping pentru o presupusă încălcare subiacentă a reglementărilor anti-doping, încălcarea art. 2 alin. (2) lit. e) va fi tratată ca o primă încălcare de sine stătătoare și perioada de suspendare pentru o astfel de încălcare va fi efectuată consecutiv, mai degrabă decât simultan cu perioada de suspendare, dacă este cazul, impusă pentru încălcarea subiacentă a reglementărilor anti-doping. În situația în care prezentul alineat se aplică, încălcările luate împreună constituie o singură încălcare în sensul alin. (1)-(4).(10) În situația în care ANAD stabilește că un sportiv sau altă persoană a săvârșit a doua sau a treia încălcare a reglementărilor anti-doping în decursul unei perioade de suspendare, perioadele de suspendare pentru încălcările multiple vor fi efectuate succesiv, mai degrabă decât simultan.(11) În aplicarea dispozițiilor alin. (1)-(10), fiecare încălcare a reglementărilor anti-doping trebuie să aibă loc în decursul aceleiași perioade de 10 ani, pentru a fi considerate încălcări multiple.(12) Dispozițiile art. 103 și 104 se aplică și în cazul încălcărilor reglementărilor anti-doping repetate.


  Capitolul XIII Începutul perioadei de suspendare, statutul sportivilor, personalului asistent al sportivilor sau altor persoane pe perioada de suspendare și consecințe pentru echipe

  Articolul 106
  (1) Perioada de suspendare începe de la data emiterii deciziei finale de suspendare în urma audierii sau, dacă se renunță la audiere sau aceasta nu are loc, de la data de la care aceasta este acceptată sau impusă.(2) Dacă un sportiv sau o altă persoană execută o perioadă de suspendare pentru o încălcare a reglementărilor anti-doping, o nouă perioadă de suspendare va începe în prima zi după ce perioada de suspendare actuală va înceta.(3) În situația în care s-au produs întârzieri substanțiale în procesul de audiere sau în alte aspecte ale controlului doping și sportivul sau altă persoană poate stabili că aceste întârzieri nu îi pot fi atribuite, organismul care aplică sancțiunea poate dispune ca perioada de suspendare să înceapă la o dată anterioară, cel mai devreme la data prelevării probei sau la data ultimei încălcări a reglementărilor anti-doping.(4) În condițiile în care sunt aplicabile prevederile alin. (3), toate rezultatele competiționale obținute pe durata perioadei de suspendare, inclusiv în decursul suspendării retroactive, vor fi descalificate.(5) Durata suspendării provizorii se deduce din perioada de suspendare impusă prin decizia de sancționare, în cazul în care suspendarea provizorie este respectată de către sportivul sau persoana sancționată cu suspendarea din activitatea sportivă.(6) Dacă perioada de suspendare provizorie nu este respectată de sportivul sau persoana sancționată, atunci aceasta nu se va deduce din perioada de suspendare aplicată.(7) Dacă se aplică o perioadă de suspendare ca rezultat al unei decizii care este ulterior contestată cu apel, atunci durata unei astfel de suspendări va fi dedusă din perioada de suspendare aplicată prin hotărârea dată în apel.(8) Sportivului sau persoanei care acceptă în mod voluntar, în scris, suspendarea provizorie din partea ANAD și ulterior respectă perioada de suspendare provizorie aceasta i se va deduce din perioada de suspendare aplicată printr-o decizie definitivă.(9) O copie a înscrisului privind acceptarea voluntară de către sportiv sau de către o altă persoană a perioadei de suspendare provizorie va fi comunicată fiecărei părți îndreptățite să primească înștiințarea despre o posibilă încălcare, conform art. 86.(10) Perioada de timp dinaintea datei de începere a perioadei de suspendare provizorie sau suspendare provizorie voluntară nu se deduce din perioada de suspendare impusă printr-o decizie definitivă, chiar dacă sportivul a ales să nu mai concureze sau dacă a fost suspendat de către echipa sa.(11) În sporturile de echipă, în situația în care o suspendare este impusă cu privire la echipă, dacă principiul echității nu prevede altfel, perioada de suspendare va începe cu data deciziei definitive a organismului de audiere cu privire la suspendare sau, dacă s-a renunțat la audiere, cu data la care suspendarea este acceptată sau altfel impusă. Orice perioadă de suspendare provizorie aplicată echipei, fie impusă, fie acceptată voluntar, va fi dedusă din perioada totală de suspendare care trebuie executată.


  Articolul 107
  (1) Niciun sportiv sau altă persoană care face obiectul unei suspendări sau al unei suspendări provizorii nu poate participa, pe parcursul unei perioade de suspendare sau suspendare provizorie, în nicio calitate, la nicio competiție sau activitate, alta decât programele autorizate de educație antidoping sau de reabilitare, autorizată sau organizată de către un semnatar, o organizație membră a semnatarului, de un club sau o altă organizație membră a unei organizații membre a unui semnatar sau la competiții autorizate sau organizate de ligi profesioniste sau de orice organizator de manifestări sportive de nivel național sau internațional sau la manifestări sportive de elită sau de nivel național finanțate de un organism guvernamental sau organizate pe teritoriul României de un organizator neafiliat.(2) Un sportiv sau o altă persoană care face obiectul unei perioade de suspendare mai mare de 4 ani poate participa ca sportiv, după executarea a 4 ani din perioada de suspendare, la competiții sportive locale, care nu se află sub incidența sau în orice alt mod sub autoritatea unui semnatar al Codului sau a unui membru al unui semnatar al Codului, dar numai dacă acea competiție sportivă locală nu este de un nivel care ar putea altfel să califice în mod direct sau indirect un sportiv sau o persoană să concureze sau să acumuleze puncte într-un campionat național sau într-o manifestare sportivă internațională și nu presupune ca sportivul sau altă persoană să lucreze în vreo modalitate cu persoane protejate.(3) Un sportiv sau o altă persoană aflată în perioada de suspendare are obligația de a se supune testării și de a răspunde la orice solicitări formulate de o organizație anti-doping în vederea furnizării informațiilor privind localizarea.(4) Ca o excepție de la prevederile alin. (1)-(3), un sportiv poate reveni pentru a se antrena cu o echipă sau pentru a utiliza dotările unui club sau unei organizații membre a unei organizații membre a unui semnatar, pe perioada mai scurtă dintre:
  a) ultimele două luni rămase din perioada de suspendare;
  b) ultimul sfert din perioada de suspendare impusă.
  (5) Un sportiv sau o altă persoană care încalcă interdicția participării pe parcursul unei suspendări provizorii, potrivit alin. (1)-(3), nu va primi nicio reducere pentru perioada de suspendare provizorie executată, iar rezultatele realizate printro astfel de participare vor fi descalificate.(6) În situația în care un sportiv sau o altă persoană care a fost suspendat(ă) încalcă interdicția de participare în perioada de suspendare descrisă la alin. (1)-(3), rezultatele unei asemenea participări vor fi descalificate și o nouă perioadă de suspendare egală ca durată cu perioada inițială de suspendare va fi adăugată la finalul perioadei de suspendare inițială. Noua perioadă de suspendare, inclusiv o mustrare sau nicio perioadă de suspendare, poate fi modificată în funcție de gradul de vinovăție a sportivului sau a altei persoane și de alte circumstanțe legate de cazul în speță. Decizia dacă un sportiv sau altă persoană a încălcat interdicția de participare și dacă este incidentă o modificare va fi luată de organizația anti-doping a cărei procedură de gestionare a rezultatelor a dus la impunerea perioadei de suspendare inițială. Această decizie poate fi contestată cu apel.(7) Dispozițiile art. 62 sunt aplicabile și personalului asistent al sportivului sau altei persoane care ajută persoana să încalce interdicția de participare pe timpul perioadei de suspendare sau de suspendare provizorie. Sancțiunea pentru încălcarea art. 2 alin. (2) lit. i) pentru acest tip de sprijin se aplică de către organizația anti-doping cu autoritate în raport cu personalul asistent al sportivului sau altă persoană.


  Articolul 108

  Pentru orice încălcare a reglementărilor antidoping care nu presupune o sancțiune redusă în sensul art. 94-99, o parte sau întreg sprijinul financiar legat de sport sau alte beneficii legate de sport primite de o astfel de persoană vor fi retrase de către semnatari, organizațiile membre ale semnatarilor, de Ministerul Sportului sau, după caz, de către Guvern.


  Articolul 109
  (1) În situația în care mai mult de un membru al unei echipe dintr-un sport de echipă a fost înștiințat despre o încălcare a reglementărilor anti-doping în sensul art. 51 în legătură cu o manifestare sportivă, organismul sub egida căruia se află manifestarea sportivă va efectua testareațintă corespunzătoare a echipei pe durata manifestării sportive.(2) În situația în care mai mult de 2 membri ai unei echipe dintr-un sport de echipă sunt găsiți vinovați de o încălcare a reglementărilor anti-doping prevăzută la art. 2 alin. (2) în perioada unei manifestări sportive, organismul sub egida căruia se organizează manifestarea sportivă va impune echipei o sancțiune corespunzătoare, cum ar fi pierderea punctelor, descalificarea dintr-o competiție sau probă sau o altă sancțiune, pe lângă orice consecințe dispuse în sarcina sportivilor în cauză.(3) Organismul sub egida căruia se organizează o manifestare sportivă poate alege să stabilească pentru o manifestare reguli care să impună pentru sporturile de echipă consecințe mai stricte decât cele prevăzute la alin. (2) în legătură cu manifestarea în cauză. În mod similar, o federație internațională poate alege să stabilească niște reguli care să impună consecințe mai stricte decât cele prevăzute la alin. (2) pentru sporturile de echipă aflate sub autoritatea sa.


  Capitolul XIV Apeluri

  Articolul 110
  (1) Deciziile ANAD sau ale Comisiei de audiere emise sau adoptate în baza prevederilor prezentei legi pot fi atacate cu apel la Comisia de apel sau, după caz, la CAS, potrivit dispozițiilor prezentului capitol.(2) Domeniul revizuirii în apel vizează toate elementele relevante în raport cu cazul în speță și în mod expres nu se limitează la elementele sau domeniul revizuirii din procedura desfășurată în fața Comisiei de audiere. Oricare dintre părțile apelului poate propune dovezi, argumente legale și pretenții care nu au fost prezentate la audierea în primă instanță atât timp cât acestea derivă din aceeași cauză sau din aceleași fapte sau circumstanțe generale ridicate sau prezentate la audierea în fața Comisiei de audiere.(3) Pot fi atacate cu apel, la Comisia de apel sau, după caz, la CAS, următoarele decizii:
  a) o decizie a ANAD sau, după caz, a Comisiei de audiere că s-a comis o încălcare a reglementărilor anti-doping;
  b) deciziile ANAD sau, după caz, ale Comisiei de audiere de a impune sau de a nu impune consecințe pentru încălcări ale reglementărilor anti-doping;
  c) o decizie a ANAD sau, după caz, a Comisiei de audiere că nu s-a comis o încălcare a reglementărilor anti-doping;
  d) o decizie a ANAD sau, după caz, a Comisiei de audiere că o procedură privind o încălcare a reglementărilor anti-doping nu poate fi continuată din motive procedurale, inclusiv prescripția;
  e) o decizie a ANAD de a nu prezenta un rezultat pozitiv sau un rezultat atipic ca o încălcare a reglementărilor anti-doping;
  f) o decizie a ANAD de a nu continua cercetarea unei încălcări a reglementărilor anti-doping după o investigație efectuată în conformitate cu Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor;
  g) o decizie a Comisiei de audiere de a impune sau de a revoca o măsură de suspendare provizorie ca urmare a unei audieri provizorii;
  h) nerespectarea de către ANAD a prevederilor art. 57;
  i) nerespectarea prevederilor art. 103 alin. (1);
  j) nerespectarea de către ANAD a prevederilor art. 80;
  k) decizia conform căreia ANAD nu are competența să decidă cu privire la o posibilă încălcare a unei reglementări antidoping sau la consecințele ce se impun;
  l) o decizie a ANAD de a suspenda sau nu consecințele sau de a reinstitui sau nu consecințele în conformitate cu art. 98 și 99;
  m) o decizie adoptată în conformitate cu art. 107 alin. (5)-(7);
  n) decizia ANAD de a nu pune în aplicare o decizie adoptată de o altă organizație anti-doping în conformitate cu dispozițiile art. 122-124;
  o) o decizie a ANAD emisă în temeiul art. 156;
  p) decizia WADA de a nu acorda o scutire de la obligativitatea impusă unui sportiv de a-și anunța revenirea în activitatea competițională cu 6 luni în prealabil, conform art. 40;
  q) decizia WADA de a desemna răspunderea privind gestionarea rezultatelor, în cazul apariției unui litigiu între ANAD și altă organizație anti-doping.


  Articolul 111
  (1) Deciziile prevăzute la art. 110 alin. (3) lit. a)-p), în situația în care nu sunt aplicabile prevederile art. 61 alin. (3), pot fi contestate la Comisia de apel de către următoarele entități:
  a) sportivul sau altă persoană care este subiect al deciziei contestate;
  b) altă persoană în legătură cu care s-a luat decizia contestată;
  c) federația internațională responsabilă;
  d) Comitetul Internațional Olimpic, Comitetul Internațional Paralimpic, după caz, în situația în care decizia poate avea efecte în raport cu Jocurile Olimpice sau Jocurile Paralimpice, inclusiv decizii care privesc dreptul de participare la Jocurile Olimpice sau Jocurile Paralimpice;
  e) organizația națională anti-doping din țara de reședință a persoanei sau din țările în care persoana deține cetățenie sau licență;
  f) ANAD;
  g) WADA.
  (2) Termenul pentru exercitarea apelului de către entitățile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) este de 21 de zile calculat de la data comunicării deciziei. Termenul pentru exercitarea apelului de către WADA este prevăzut la art. 113 alin. (2).(3) Deciziile prin care s-a dispus o suspendare provizorie pot fi atacate cu apel exclusiv de către sportivul sau de către altă persoană căruia/căreia i s-a impus o suspendare provizorie, în termen de 5 zile de la data notificării. Apelul se judecă în regim de urgență.(4) Organizațiile anti-doping cu drept de a formula apel, potrivit dispozițiilor alin. (1) lit. b)-g), pot solicita, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, o copie a dosarului complet în baza căruia s-a emis decizia.(5) Toate părțile într-un apel la CAS trebuie să se asigure că WADA și toate celelalte părți cu drept de apel au fost notificate în timp util cu privire la apel.


  Articolul 112
  (1) Apelurile prevăzute la art. 98 se soluționează de către Comisia de apel, cu excepția celor expres prevăzute în competența exclusivă a CAS, cu respectarea dispozițiilor art. 61 alin. (3).(2) Comisia de apel se organizează și își desfășoară activitatea cu respectarea dispozițiilor cap. VIII.


  Articolul 113
  (1) Deciziile Comisiei de apel pot fi contestate la CAS numai de entitățile prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. c), d) și g).(2) Termenul-limită pentru formularea unui apel de către WADA va fi data celui mai îndepărtat dintre următoarele:
  a) 21 de zile de la ultima zi în care oricare dintre celelalte părți cu drept de apel ar fi putut formula apel; sau
  b) 21 de zile de la data la care WADA primește dosarul complet referitor la decizie.


  Articolul 114
  (1) În spețele cărora le sunt incidente prevederile art. 61 alin. (3), următoarele părți au drept de apel la CAS:
  a) sportivul sau altă persoană care este subiect al deciziei contestate;
  b) cealaltă parte în speța în care s-a dispus decizia;
  c) federația internațională responsabilă;
  d) Comitetul Internațional Olimpic sau Comitetul Internațional Paralimpic, după caz, în situația în care decizia poate avea efecte în raport cu Jocurile Olimpice sau Jocurile Paralimpice, inclusiv decizii care privesc dreptul de participare la Jocurile Olimpice sau Jocurile Paralimpice;
  e) organizația națională anti-doping a țării de domiciliu al persoanei sau din țările unde persoana deține cetățenie sau licență;
  f) WADA.
  (2) Dispozițiile art. 111 alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul apelurilor formulate împotriva deciziilor de suspendare provizorie de către sportivii de nivel internațional sau de către alte persoane în cazurile prevăzute la art. 61 alin. (3), în termenul de exercitare prevăzut de CAS și în conformitate cu procedura de soluționare a apelurilor de la CAS.


  Articolul 115

  Deciziile prevăzute la art. 110 alin. (3) lit. g) pot fi contestate direct la CAS numai de către sportivi sau alte persoane prevăzute la art. 61 alin. (3) împotriva cărora a fost impusă sancțiunea de suspendare provizorie.


  Articolul 116
  (1) Apelul incident, precum și alte forme de apel subsecvente formulate de intimat în cazurile prezentate la CAS în temeiul prevederilor Codului sunt permise în mod specific.
  Orice parte cu drept de apel în temeiul art. 111-114 trebuie să formuleze un apel incident sau un apel subsecvent cel mai târziu odată cu întâmpinarea formulată de partea respectivă.
  (2) În situația în care, într-un anumit caz, ANAD nu reușește, într-o limită rezonabilă de timp stabilită de WADA, să adopte o decizie prin care să stabilească dacă a avut loc o încălcare a reglementărilor anti-doping, WADA poate alege să facă apel direct la CAS ca și cum ANAD ar fi luat o decizie conform căreia nu a fost săvârșită nicio încălcare a reglementărilor anti-doping. În situația în care completul arbitral de la CAS stabilește că a fost săvârșită o încălcare a reglementărilor anti-doping și că WADA a acționat rezonabil alegând să facă apel direct la CAS, atunci costurile și onorariile de reprezentare avocațială angajate de WADA pentru judecarea apelului vor fi rambursate WADA de către ANAD.


  Articolul 117

  Deciziile contestate își păstrează efectele pe durata desfășurării procedurii de apel, cu excepția situației în care Comisia de apel, respectiv CAS decide suspendarea acestora.


  Articolul 118

  ANAD va comunica decizia emisă de Comisia de apel sportivului sau altei persoane și altor organizații cu drept de a formula apel.


  Articolul 119

  Comisia de apel soluționează cauza sub toate aspectele și nu se limitează la elementele, temeiurile sau domeniul revizuirii din prima instanță.


  Articolul 120

  Orice organizație anti-doping care este parte întro procedură de apel va transmite cu promptitudine decizia dispusă în apel sportivului sau altei persoane și oricărei organizații anti-doping care ar fi avut drept de apel în temeiul art. 111 și 114, în conformitate cu prevederile art. 82.


  Articolul 121

  În situația în care WADA are dreptul de a formula apel în temeiul art. 99 și nicio altă parte nu a formulat apel împotriva unei decizii finale în cadrul procedurii organizației anti-doping, WADA poate contesta cu apel astfel de decizii direct la CAS fără a fi obligată să epuizeze alte căi de atac în cadrul procedurii organizației anti-doping.


  Capitolul XV Punerea în aplicare a deciziilor altor organizații anti-doping

  Articolul 122
  (1) O decizie privind încălcarea reglementărilor anti-doping dispusă de o organizație anti-doping semnatară, un organism de apel sau CAS va deveni automat obligatorie, după notificarea părților, nu doar pentru părțile care iau parte la procedură, dar și pentru orice semnatar din orice sport, având efectele descrise mai jos:
  a) decizia unuia dintre organismele descrise mai sus, prin care se impune o suspendare provizorie după ce a avut loc o audiere provizorie sau sportivul sau o altă persoană fie a acceptat suspendarea provizorie, fie a renunțat la dreptul la o audiere provizorie, audiere în regim de urgență sau apel în regim de urgență, interzice automat unui sportiv sau altei persoane să participe în toate sporturile aflate sub autoritatea unui semnatar, pe durata perioadei de suspendare provizorie;
  b) decizia unuia dintre organismele descrise mai sus, prin care se impune o perioadă de suspendare, după ce a avut loc o audiere sau s-a renunțat la audiere, interzice automat unui sportiv sau altei persoane să participe în toate sporturile aflate sub autoritatea unui semnatar, pe durata perioadei de suspendare;
  c) decizia unuia dintre organismele descrise mai sus, prin care se acceptă o încălcare a reglementărilor anti-doping, are caracter automat obligatoriu pentru toți semnatarii;
  d) decizia unuia dintre organismele descrise mai sus, prin care sunt descalificate rezultate în conformitate cu art. 85, pe o perioadă de timp determinată, descalifică automat toate rezultatele obținute sub autoritatea oricărui semnatar în respectiva perioadă de timp.
  (2) ANAD are obligația de a recunoaște și de a pune în aplicare o decizie și efectele sale, conform prevederilor alin. (1), fără a fi necesare demersuri suplimentare începând cu prima dintre următoarele date: data la care semnatarul primește notificarea privind decizia sau data la care decizia este consemnată în ADAMS.(3) O decizie de a revoca sau suspenda consecințe dispusă de o organizație anti-doping, un organism de apel sau de CAS este obligatorie pentru toți semnatarii, fără a fi necesare demersuri suplimentare, începând cu prima dintre următoarele date: data la care semnatarul primește notificarea privind decizia sau data la care decizia este consemnată în ADAMS.


  Articolul 123

  Cu toate acestea, fără a aduce atingere prevederilor art. 110, o decizie privind încălcarea reglementărilor anti-doping dispusă de un organizator de evenimente sportive majore în cadrul unei proceduri în regim de urgență în timpul unui eveniment sportiv nu este obligatorie pentru ceilalți semnatari, cu excepția cazului în care reglementările organizatorului de evenimente sportive majore oferă sportivului sau unei alte persoane oportunitatea de a formula apel în conformitate cu o procedură ordinară.


  Articolul 124

  O decizie anti-doping luată de un organism care nu este semnatar al Codului va fi pusă în aplicare de fiecare semnatar în situația în care semnatarul stabilește că:
  a) acea decizie se încadrează în aria de competență a acelui organism; și
  b) reglementările anti-doping ale respectivului organism sunt, de altfel, în concordanță cu prevederile Codului.


  Capitolul XVI Educația și cercetarea anti-doping

  Secţiunea 1 Educația anti-doping

  Articolul 125
  (1) ANAD dezvoltă programe educative anti-doping la nivel național armonizate, coordonate și eficiente în concordanță cu prevederile Codului și Standardului internațional pentru educație.(2) Programele educative sunt create să păstreze spiritul sportului și să protejeze sănătatea și drepturile sportivului pentru a putea să concureze într-un mediu fără dopaj, să sporească gradul de conștientizare, să ofere informații precise și să dezvolte capacitatea de luare a deciziilor în vederea prevenirii încălcării reglementărilor anti-doping cu sau fără intenție și a altor încălcări ale Codului.(3) Programele educative și implementarea lor trebuie să conducă la însușirea de valori și principii care să protejeze spiritul sportiv.(4) ANAD, în cooperare cu alți semnatari ai Codului, va planifica, implementa, monitoriza, evalua și promova programele de educație în conformitate cu cerințele prevăzute în Standardul internațional pentru educație.


  Articolul 126
  (1) Programele educative, așa cum este prevăzut în Standardul internațional pentru educație, vor promova spiritul sportiv cu scopul de a crea o influență pozitivă și pe termen lung asupra deciziilor sportivului și a altor persoane.(2) ANAD va dezvolta planul de educație anti-doping, în concordanță cu Standardul internațional pentru educație. Stabilirea priorităților în privința grupurilor-țintă și a activităților se va întemeia pe un raționament clar al planului de educație.(3) ANAD va pune la dispoziția celorlalți semnatari planul de educație pentru a evita duplicarea eforturilor atunci când este posibil și pentru a sprijini procesul de recunoaștere prevăzut în Standardul internațional pentru educație.(4) Programul educativ al ANAD trebuie să includă următoarele componente de conștientizare, informare, bazate pe valori și componente educative care să fie disponibile pe siteul acesteia, după cum urmează:
  a) principii și valori asociate cu sportul curat;
  b) drepturile și responsabilitățile sportivului, personalului asistent al sportivului și a altor grupuri prevăzute în Cod;
  c) principiul responsabilității stricte;
  d) consecințele dopajului în ceea ce privește sănătatea, efectele sociale și economice și sancțiunile;
  e) încălcările reglementărilor anti-doping;
  f) substanțele și metodele din Lista interzisă;
  g) riscul utilizării suplimentelor alimentare;
  h) utilizarea de medicamente și SUT;
  i) procedurile de testare, inclusiv probele de urină, sânge și pașaportul biologic al sportivului;
  j) cerințele Lotului de testare înregistrat, inclusiv informațiile privind localizarea și utilizarea ADAMS.


  Articolul 127
  (1) ANAD va identifica grupurile-țintă și va alcătui un lot pentru acțiunile educative, care să corespundă cerințelor minime prevăzute în Standardul internațional pentru educație.(2) Orice activitate educativă adresată lotului pentru acțiunile educative va fi transmisă de o persoană instruită și autorizată conform prevederilor stabilite în Standardul internațional pentru educație.


  Articolul 128
  (1) ANAD va coopera cu WADA pentru a pune în aplicare Standardul internațional pentru educație.(2) WADA funcționează ca un registru central pentru informațiile și resursele educative și/sau pentru programele elaborate de WADA sau de semnatari.(3) Semnatarii vor coopera atât între ei, cât și cu guvernele pentru coordonarea demersurilor.(4) La nivel național, programele de educație sunt coordonate de ANAD care colaborează cu federațiile sportive naționale, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Comitetul Național Paralimpic, Guvernul și instituțiile de învățământ.(5) Programele de educație destinate sportivilor de nivel internațional vor avea prioritate pentru federațiile internaționale. Evenimentele axate pe educație constituie un element obligatoriu al oricărui program anti-doping asociat cu un eveniment internațional.


  Articolul 129
  (1) Toți semnatarii vor coopera între ei și cu guvernele pentru a încuraja organizațiile sportive, instituțiile de învățământ și asociațiile profesionale relevante să elaboreze și să implementeze coduri de conduită adecvate, care să reflecte bunele practici și principiile etice în practicarea sportului cu referire la anti-doping.(2) Astfel de coduri de conduită trebuie să prevadă măsuri disciplinare adecvate ce trebuie adoptate de organismele sportive fie pentru a sprijini punerea în aplicare a oricăror sancțiuni pentru dopaj, fie pentru ca o organizație să întreprindă propriile demersuri disciplinare în situația în care lipsa dovezilor suficiente împiedică gestionarea unei încălcări a reglementărilor anti-doping.


  Secţiunea a 2-a Cercetarea anti-doping

  Articolul 130
  (1) Cercetarea anti-doping contribuie la elaborarea și implementarea de programe eficiente de control doping și la informarea și educarea pentru un sport fără dopaj.(2) ANAD, LCD și WADA vor încuraja și promova astfel de cercetări și vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că rezultatele acestor cercetări sunt folosite pentru promovarea obiectivelor care sunt în acord cu principiile Codului.


  Articolul 131
  (1) Cercetarea anti-doping poate cuprinde, fără a se limita la acestea, studii sociologice, comportamentale, juridice și etice, pe lângă investigațiile efectuate în domeniul științific, medical, analitic, statistic și fiziologic.(2) Fără să se limiteze la cele menționate mai sus, vor fi efectuate studii cu privire la elaborarea și evaluarea eficienței programelor științifice de antrenament fiziologic și psihologic care sunt în concordanță cu principiile Codului și care respectă integritatea subiecților umani, precum și studii referitoare la utilizarea noilor substanțe sau metode rezultate din descoperirile științifice.


  Articolul 132

  Coordonarea prin intermediul WADA a cercetării anti-doping este esențială. Sub rezerva drepturilor de proprietate intelectuală, rezultatele unor astfel de cercetări efectuate în domeniul anti-doping vor fi puse la dispoziția WADA și, după caz, vor fi comunicate organizațiilor anti-doping, sportivilor și altor persoane.


  Articolul 133
  (1) Activitățile de cercetare în domeniul antidoping trebuie efectuate în conformitate cu practicile etice recunoscute pe plan internațional.(2) În cadrul cercetării anti-doping se va evita administrarea de substanțe interzise sau de metode interzise sportivilor.(3) Rezultatele obținute în urma cercetării anti-doping nu trebuie folosite în mod abuziv și aplicate în scop de dopaj.


  Articolul 134
  (1) Nerespectarea dispozițiilor art. 133 alin. (1) și (2) poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau, după caz, penală a personalului ANAD și a personalului LCD.(2) Nerespectarea dispozițiilor art. 133 alin. (3) poate întruni elementele constitutive ale unei încălcări ale reglementărilor anti-doping săvârșite de persoanele care folosesc și aplică rezultatele cercetării în scop de dopaj.


  Capitolul XVII Obligațiile structurilor sportive naționale și ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român

  Articolul 135
  (1) Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Comitetul Național Paralimpic, federațiile sportive naționale, Federația Sportului Școlar și Universitar, ligile profesioniste și cluburile sportive au obligația de a-și modifica și completa statutele și regulamentele în concordanță cu dispozițiile prezentei legi, ale Codului, cu reglementările federațiilor sportive internaționale și cu normele privind controlul doping.(2) Sportivul are obligația de a suporta costurile analizelor de laborator în cazul unui rezultat pozitiv.(3) Solicitantul controlului doping are obligația de a suporta costurile de prelevare și ale analizelor de laborator, inclusiv cele generate de recomandările APMU și probele diluate.


  Articolul 136
  (1) Orice organizator al unei competiții sau al unei manifestări sportive organizate de acesta are obligația de a desemna o persoană care să asigure:
  a) spațiul necesar pentru organizarea stației de control doping conform normelor metodologice de control doping;
  b) hidratarea sportivilor în stația de control doping, potrivit Standardului internațional pentru testare și investigații.
  (2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), în cazul competițiilor organizate pentru sporturile de echipă ce se desfășoară pe parcursul mai multor etape, obligația prevăzută la alin. (1) revine cluburilor sportive gazdă.


  Articolul 137
  (1) Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Comitetul Național Paralimpic, federațiile sportive naționale, Federația Sportului Școlar și Universitar și ligile profesioniste sunt obligate să comunice ANAD, în termenul stabilit de aceasta, informații detaliate privind numărul de sportivi legitimați, calendarul sportiv intern și internațional, planurile de pregătire a echipelor și sportivilor care participă la competițiile și evenimentele sportive organizate de acestea, cu precizarea exactă a locurilor și orelor de desfășurare, lista cu sportivii de nivel național/internațional și adresele acestora, precum și orice alte informații solicitate în conformitate cu Standardul internațional de testare și investigații.(2) Federațiile sportive naționale au obligația de a comunica ANAD, cu cel puțin 5 zile înainte, orice modificare intervenită în calendarul sportiv sau în planul de pregătire.(3) Federațiile sportive naționale, cluburile, ligile, Federația Sportului Școlar și Universitar și Comitetul Olimpic și Sportiv Român au obligația de a desemna o persoană responsabilă cu activitatea anti-doping.


  Articolul 138
  (1) Cluburile sportive au obligația să comunice informațiile necesare entităților la care sunt afiliate, în vederea respectării prevederilor art. 137.(2) Informațiile prevăzute la art. 137 alin. (1) se comunică și Agenției Naționale Anti-Doping în termenul stabilit de către aceasta prin solicitarea formulată în scris.


  Articolul 139
  (1) În vederea protejării sănătății sportivilor și prevenirii dopajului în sport federațiile sportive naționale, Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Comitetul Național Paralimpic au obligația să își prevadă în bugetul anual sume destinate programelor de educație anti-doping și să desemneze o persoană cu cunoștințe în domeniul medical, atestată anual de ANAD să desfășoare aceste programe educative destinate sportivilor și personalului asistent.(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.


  Articolul 140
  (1) Punerea în aplicare a sancțiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor revine federațiilor, cluburilor sau ligilor, organizatorilor de competiții sau manifestări sportive în conformitate cu prevederile prezentei legi.(2) Neîndeplinirea de către federații, cluburi, ligi sau Federația Sportului Școlar și Universitar, organizatorilor de competiții sau manifestări sportive, a obligațiilor prevăzute la alin. (1), cu excepția situației prevăzute la art. 141 alin. (1), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei, retragerea oricărui sprijin financiar din fonduri publice, suspendarea temporară a certificatului de identitate sportivă sau radierea din registrul sportiv, interdicția de a organiza competiții sau manifestări sportive pe teritoriul României pentru o perioadă cuprinsă între 1-3 ani, după caz.


  Articolul 141
  (1) Introducerea sportivilor aflați în perioada de suspendare în competiții sau manifestări sportive de către federații sportive naționale, cluburi, ligi profesioniste ori alți organizatori de competiții sau manifestări sportive constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 30.000 lei, precum și retragerea oricărui sprijin financiar din fonduri publice, suspendarea temporară a certificatului de identitate sportivă sau radierea din registrul sportiv, interdicția de a organiza competiții pe teritoriul României pentru o perioadă cuprinsă între 1-3 ani.(2) Desemnarea pentru a fi supusă testării doping a unei persoane care nu are calitatea de sportiv constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei.


  Articolul 142
  (1) Cluburile sportive și ligile profesioniste în cadrul cărora au fost sancționate persoane pentru dopaj se sancționează cu amendă contravențională de la 5.000 lei la 30.000 lei.(2) Nerespectarea dispozițiilor art. 42 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.(3) Nerespectarea prevederilor art. 76 alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei. Aplicarea sancțiunii contravenționale se realizează la sesizarea președintelui Comisiei de audiere sau a președintelui Comisiei de apel.(4) Nerespectarea prevederilor art. 136 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(5) Nerespectarea de către sportivii sau membrii personalului asistent suspendați a prevederilor art. 107 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(6) Nerespectarea prevederilor art. 137 și 138 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.(7) Nerespectarea dispozițiilor art. 147 de către administratorii bazelor sportive și organizatorii manifestărilor sportive constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.(8) Determinarea exercitată, prin orice mijloace, de către o persoană asupra unui sportiv, în scopul utilizării de substanțe și/sau metode interzise, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.(9) Sportivul care a încălcat reglementările anti-doping, în cazul aplicării sancțiunii maxime pentru fapta săvârșită, conform prezentei legi, va fi sancționat cu amendă de la 750 lei la 1.000 lei pentru încălcări care presupun substanțe sau metode specifice și de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru încălcări care presupun substanțe sau metode nespecifice.(10) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul ANAD.


  Articolul 143
  (1) Contravenientul poate achita, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate, prevăzute la art. 139 alin. (2), art. 140 alin. (2), art. 141 și 142, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 139 alin. (2), art. 140 alin. (2), art. 141 și 142 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prin derogare de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, sumele reprezentând contravaloarea amenzilor contravenționale constituie venit al ANAD și se utilizează pentru acțiunile privind prevenirea și combaterea dopajului în sport.


  Articolul 144

  În cazul în care substanțele descoperite pe parcursul controlului doping intră și sub incidența Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, Agenția are obligația de a înștiința Agenția Națională Antidrog și organele de urmărire penală.


  Titlul III Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 145
  (1) Pentru informarea și educarea personalului implicat în activitățile sportive, toate instituțiile de învățământ superior medical și farmacologic, de educație fizică și sport din țară, precum și Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor introduc în programele de învățământ cursuri de prezentare a reglementărilor naționale și internaționale antidoping, precum și Strategia națională anti-doping.(2) Instituțiile de învățământ vor introduce în programa școlară activități de educare și informare anti-doping.


  Articolul 146
  (1) Pe lângă răspunderea pentru încălcarea reglementărilor anti-doping în sensul Codului și al art. 2 din prezenta lege, care va fi stabilită conform procedurii de gestionare a rezultatelor prevăzută la art. 51 - 60 și va face obiectul sancțiunilor prevăzute la art. 85 - 91, ofițerii de control doping, oficialii pentru recoltarea probelor de sânge, terții delegați, membrii Comisiei de audiere și ai Comisiei de apel răspund pentru faptele care constituie încălcări ale reglementărilor anti-doping săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin din prezenta lege sau a contractelor încheiate cu Agenția, după caz, administrativ, disciplinar, civil sau penal.(2) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva membrilor comisiilor se suportă de către ANAD sau de către Secretariatul General al Guvernului și se recuperează de la membrii comisiilor care au căzut în pretenții.


  Articolul 147

  Conducerea ANAD, precum și personalul implicat în controlul doping sau în investigații vor avea acces și pot folosi, la cererea acestora, spațiile și utilitățile necesare controlului doping, în toate bazele sportive și la toate manifestările sportive pe bază de legitimație, ale cărei model și conținut se stabilesc prin ordin al președintelui ANAD, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau pe bază de delegație emisă de ANAD.


  Articolul 148
  (1) Personalul ANAD și ofițerii de control doping poartă uniforme de serviciu cu însemne specifice.(2) Modelul, însemnele specifice, modul de acordare și portul uniformei se aprobă prin ordin al președintelui ANAD.(3) Finanțarea cheltuielilor privind achiziționarea uniformelor de serviciu se realizează din fondurile prevăzute în bugetul ANAD cu această destinație.


  Articolul 149

  Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în anexele la bugetul aprobat acestei instituții, respectiv în anexele privind cheltuielile cu salariile și numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază, cu avizul Ministerului Finanțelor, precum și în bugetele instituțiilor care fac obiectul prevederilor acestei legi.


  Articolul 150
  (1) Mandatul membrilor Comisiei de audiere selectați în temeiul Ordinului președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 118/2018 privind aprobarea criteriilor pentru selecția membrilor Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor și a procedurilor de selecție și de soluționare a contestațiilor pentru desemnarea membrilor Comisiei de audiere a sportivilor și personalului asistent al sportivilor, aflați în componența acesteia la data intrării în vigoare a prezentului act normativ continuă până la expirarea acestuia, cu respectarea regimului incompatibilităților și a conflictelor de interese prevăzute de lege.(2) Ulterior expirării mandatului inițial locurile rămase vacante se vor completa conform procedurii de la art. 66 alin. (2).(3) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător mandatului membrilor în exercițiu ai Comisiei de apel până la expirarea acestuia.


  Articolul 151
  (1) Orice caz de încălcare a reglementărilor antidoping care nu a fost soluționat până la data intrării în vigoare și orice caz de încălcare a reglementărilor anti-doping care a apărut după data intrării în vigoare a prezentei legi, cu privire la o faptă comisă anterior acestei date, vor fi guvernate de reglementările anti-doping în vigoare la momentul la care a avut loc încălcarea, dacă noile prevederi nu sunt mai favorabile.(2) Dacă Comisia de audiere, Comisia de apel sau CAS, examinând cazul, stabilesc aplicarea principiului legii mai favorabile, atunci se aplică dispozițiile legale mai favorabile.(3) În aceste scopuri, perioadele anterioare în care încălcările reglementărilor anti-doping stabilite pot fi luate în considerație în sensul încălcărilor multiple și a prescripției, reprezintă reglementări procedurale.


  Articolul 152
  (1) În ceea ce privește cazurile în care o decizie finală privind o încălcare a reglementărilor anti-doping a fost luată înaintea intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi, dar sportivul sau altă persoană se află încă în perioada de suspendare la data intrării în vigoare, sportivul sau o altă persoană poate solicita ANAD să ia în considerare o reducere a perioadei de suspendare în temeiul prevederilor prezentei legi.(2) Cererea se depune la ANAD înainte de expirarea perioadei de suspendare.(3) Decizia ANAD poate fi supusă apelului conform art. 111.


  Articolul 153

  În vederea aplicării art. 94 în aprecierea unei perioade de suspendare pentru o a doua încălcare, dacă sancțiunea dispusă pentru prima încălcare a fost stabilită pe baza reglementărilor anterioare, se va aplica perioada de suspendare care ar fi fost stabilită pentru acea primă încălcare dacă ar fi fost aplicabile prevederile prezentei legi.


  Articolul 154
  (1) Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului și se vor interpreta conform acestuia.(2) Încălcările reglementărilor anti-doping săvârșite înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi continuă să fie considerate drept prima încălcare sau, după caz, a doua încălcare, în scopul stabilirii sancțiunilor pentru încălcări ale reglementărilor antidoping survenite ulterior intrării în vigoare a acesteia.


  Articolul 155

  În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, președintele ANAD va supune spre aprobare Guvernului structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale ANAD și va face numirile în funcțiile publice stabilite și avizate, potrivit structurii organizatorice aprobate.


  Articolul 156

  În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a dispozițiilorprezenteilegi, ANADinițiază și supune spre adoptareGuvernuluinormelemetodologiceprivind controlul doping și normele metodologice privind educația anti-doping, cu respectarea standardelor internaționale ale WADA.


  Articolul 157

  Dispozițiile cap. XVII din titlul II intră în vigoare la 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 158
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 1-83 și art. 94-103 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 1 martie 2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dispozițiile art. 84-93 din Legea nr. 227/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 1 martie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă la 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU

  București, 23 decembrie 2021.
  Nr. 310.
  -----