ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 30 aprilie 2002
privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 14 mai 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte condiţiile de constituire, menţinere, control şi supraveghere a stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, denumite în continuare stocuri minime.
  (2) Stocurile minime se folosesc în cazul apariţiei unei disfunctionalitati în aprovizionarea pieţei interne cu ţiţei şi produse petroliere.


  Articolul 2

  Constituirea stocurilor minime se face de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat şi de către persoanele juridice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 3

  Obligaţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi ale persoanelor juridice care constituie stocurile minime sunt următoarele:
  a) menţinerea în condiţii de siguranţă şi gestionarea stocurilor minime constituite din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
  b) inventarierea lunară a stocurilor minime constituite;
  c) raportarea lunară a nivelului stocurilor minime, conform inventarului, către autoritatea competentă;
  d) asigurarea disponibilităţii şi accesibilitatii consumatorilor la stocurile minime în caz de nevoie, cu avizul autorităţii competente, pentru persoanele juridice prevăzute în anexa, şi cu respectarea prevederilor legale, pentru stocurile constituite de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat.


  Articolul 4

  Categoriile de produse petroliere luate în calculul consumului intern sunt următoarele:
  a) benzine auto, benzine de aviatie şi carburanţi de aviatie de tip benzina;
  b) motorine, carburanţi diesel, kerosen şi carburanţi de aviatie de tip kerosen;
  c) combustibili petrolieri.


  Articolul 5

  (1) Stocurile minime includ:
  a) cantităţile de la bordul petrolierelor aflate în port în vederea descărcării, după încheierea formalităţilor portuare;
  b) cantităţile deţinute în rezervoare în porturile de descărcare;
  c) cantităţile deţinute în rezervoarele din sistemul de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere;
  d) cantităţile deţinute în rezervoarele rafinariilor, exclusiv cele care se găsesc în instalaţiile de rafinare;
  e) cantităţile deţinute în stoc de către rafinarii şi de alte unităţi care au ca obiect de activitate depozitarea şi distribuţia angro;
  f) cantităţile deţinute în stoc de către principalii consumatori;
  g) cantităţile deţinute în barje şi nave de coasta care se angajează în transportul în interiorul frontierelor naţionale, în măsura în care este posibil ca autorităţile competente sa menţină sub control aceste cantităţi şi cu condiţia ca aceste cantităţi să fie imediat disponibile;
  h) cantităţile aflate în stoc la Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat, constituite şi finanţate conform prevederilor Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată.
  (2) Stocurile minime exclud:
  a) ţiţeiul indigen neextras;
  b) cantităţile destinate navelor maritime;
  c) cantităţile aflate în tranzit direct, cu excepţia stocurilor deţinute în porturile de descărcare;
  d) cantităţile din conducte, din autocisterne şi vagoane-cisterna, din rezervoarele de stocare ale statiilor de distribuţie, precum şi cele deţinute de micii consumatori;
  e) cantităţile deţinute de forţele armate şi cele rezervate acestora de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat şi de unităţile din domeniul industriei petroliere.


  Articolul 6

  Nivelul stocurilor minime este echivalent cu consumul intern mediu zilnic al produselor petroliere prevăzute la art. 4, realizat pentru 67,5 zile din anul calendaristic precedent.


  Articolul 7

  Constituirea stocurilor minime se realizează etapizat începând cu anul 2002, pe o perioadă de maximum 10 ani.


  Articolul 8

  (1) Finanţarea stocurilor minime se realizează în proporţie de 50% de la bugetul de stat pentru constituirea de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat a jumătate din nivelul anual aprobat al stocurilor şi în proporţie de 50% din sursele proprii ale persoanelor juridice prevăzute în anexa, pentru constituirea celeilalte jumătăţi din nivelul anual aprobat al stocurilor.
  (2) Cheltuielile pentru menţinerea stocurilor minime constituite de Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat, aflate în custodie la persoanele juridice prevăzute în anexa, revin în sarcina acestora.


  Articolul 9

  (1) Stocurile minime pot fi menţinute sub forma de ţiţei, produse intermediare şi produse finite.
  (2) Produsele finite vor fi luate în considerare în cantităţile existente ca atare, iar ţiţeiul brut şi produsele intermediare vor fi exprimate în echivalent produse finite, proporţional cu produsele finite ce au rezultat din prelucrare în decursul anului calendaristic precedent.


  Articolul 10

  (1) Ministerul Industriei şi Resurselor este autoritatea competentă care coordonează constituirea, menţinerea, controlul şi supravegherea stocurilor minime.
  (2) Ministerul Industriei şi Resurselor propune Guvernului nivelul stocurilor minime şi structura sortimentala a acestora în condiţii nediscriminatorii şi de transparenta.
  (3) Ministerul Industriei şi Resurselor are următoarele atribuţii şi raspunderi principale:
  a) elaborează propuneri privind nivelul anual al stocurilor minime până la data de 31 martie şi verifica realizarea acestora până la data de 31 decembrie în primii 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 iulie în perioada următoare;
  b) propune structura stocurilor minime şi cantităţile obligatorii deţinute de fiecare persoana juridică prevăzută în anexa;
  c) controlează utilizarea stocurilor minime în cazul apariţiei unei disfunctionalitati în aprovizionarea cu produse petroliere a pieţei interne;
  d) elaborează metodologia necesară pentru identificarea, monitorizarea şi verificarea stocurilor minime;
  e) informează Guvernul asupra activităţilor desfăşurate pentru asigurarea stocurilor minime prin rapoarte anuale. Informaţiile despre constituirea stocurilor minime sunt disponibile la Ministerul Industriei şi Resurselor pentru părţile interesate.
  (4) Nivelul anual al stocurilor minime, structura sortimentala şi defalcarea acestora pe persoanele juridice prevăzute în anexa, precum şi spaţiile de depozitare la aceste persoane juridice, pentru constituirea în custodie de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat a nivelului anual aprobat pentru aceasta, se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (5) În cursul anului poate fi operata modificarea structurii sortimentale şi a defalcarii pe persoane juridice, în cadrul limitelor anuale aprobate, prin ordin al ministrului industriei şi resurselor.


  Articolul 11

  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:
  a) nerespectarea prevederilor art. 3 lit. a) şi d), cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei, cu excepţia stocurilor păstrate în custodie, în condiţiile legii;
  b) nerespectarea prevederilor art. 3 lit. b) şi c), cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei.
  (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit de Ministerul Industriei şi Resurselor.
  (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002.


  Articolul 12

  Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu


  Anexa 1
  LISTA
  persoanelor juridice care constituie stocuri minime
  1. Rafinarii:
  a) Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. - sucursala Petrobrazi Ploiesti;
  b) Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. - sucursala Arpechim Pitesti;
  c) Societatea Comercială "Petrotel Lukoil" - S.A. Ploiesti;
  d) Societatea Comercială "Rompetrol Petromidia" - S.A. Constanta;
  e) Societatea Comercială "Rafo" - S.A. Onesti;
  f) Societatea Comercială "Astra" - S.A. Ploiesti;
  g) Societatea Comercială "Rompetrol Vega" - S.A. Ploiesti;
  h) Societatea Comercială "Steaua Română" - S.A. Campina;
  i) Societatea Comercială "Rafinaria Darmanesti" - S.A. Darmanesti;
  j) Societatea Comercială "Petrolsub" - S.A. Suplacul de Barcau.
  2. Unităţi care au obiect de activitate depozitarea şi distribuţia angro:
  a) Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. - sucursalele "Peco" şi "Competrol";
  b) alte unităţi de distribuţie angro*).
  3. Operatori de încărcare/descărcare şi transport de ţiţei şi produse petroliere:
  a) Societatea Comercială "Conpet" - S.A.;
  b) Societatea Comercială "Oil" - S.A Terminal.
  4. Principali consumatori:
  a) Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.;
  b) alţi consumatori*).
  5. Alte persoane juridice*).
  ------------- Notă *) Nominalizarea acestora se va face prin hotărâre a Guvernului.
  ---------------