ORDIN nr. 281 din 22 iunie 2016
privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZITII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016  Având în vedere:
  - prevederile art. 12, 13 şi 15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016;
  - prevederile art. 13, 14 şi 16 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016;
  - necesitatea fluidizării şi perfecţionării sistemului de achiziţie publică prin elaborarea de instrumente operaţionale care să asigure derularea în condiţii optime a întregului proces de achiziţie publică într-un cadrul legal stabil, transparent şi uniform;
  - necesitatea optimizării activităţii de elaborare a programelor anuale de achiziţii publice/sectoriale, prin responsabilizarea autorităţilor contractante/ entităţilor contractante în legătură cu formatul şi conţinutul acestora,
  în temeiul dispoziţiilor art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
  preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă formularul Programului anual al achiziţiilor publice, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă formularul Programului anual al achiziţiilor sectoriale, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Agenţiei Naţionale

  pentru Achiziţii Publice,

  Bogdan Puşcaş

  Bucureşti, 22 iunie 2016.
  Nr. 281.

  Anexa 1

  Aprob
  Conducătorul autorităţii contractante,
  ......................................
  Aviz*1)
  Denumire compartiment Notă

  ──────────

  *1) Avizul se aplică numai dacă structura autorităţii contractante impune. Avizul poate fi acordat de una sau mai multe structuri din cadrul entităţii contractante.

  ──────────

  PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE*2) Notă

  ──────────

  *2) În cazul implementării de proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, elaborarea programului achiziţiilor publice se va face distinct pentru fiecare proiect în parte.

  ──────────

  *Font 8*
  ┌────┬────────────┬───────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────┬─────────────┐
  │Nr. │ Tipul şi │Cod CPV│ Valoarea │Sursa de │Procedura stabilită/ │ Data (luna) │Data (luna) │Modalitatea │Persoana │
  │crt.│ obiectul │ │ estimată a │finanţare│instrumente specifice│estimată pentru│estimată pentru │de derulare a│responsabilă │
  │ │contractului│ │contractului de│ │ pentru derularea │ iniţierea │atribuirea │procedurii de│cu aplicarea │
  │ │de achiziţie│ │achiziţie │ │ procesului de │ procedurii │contractului de │atribuire │procedurii de│
  │ │publică/ │ │publică/ │ │ achiziţie │ │achiziţie publică/├─────────────┤atribuire │
  │ │acordului- │ │acordului- │ │ │ │acordului-cadru │online/ │ │
  │ │cadru │ │cadru │ │ │ │ │offline │ │
  │ │ │ ├───────────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Lei, fără TVA │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴────────────┴───────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────┴─────────────┘

  Anexă privind achiziţiile directe
  *Font 8*
  ┌────┬───────────────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────────┬────────────────────┬────────────────────┐
  │Nr. │ │ │Valoarea estimată│Sursa de │Data estimată pentru│Data estimată pentru│
  │crt.│Obiectul achiziţiei directe│ Cod CPV ├─────────────────┤finanţare│ iniţiere │ finalizare │
  │ │ │ │Lei, fără TVA │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │... │ │ │ │ │ │ │
  └────┴───────────────────────────┴─────────┴─────────────────┴─────────┴────────────────────┴────────────────────┘

  Elaborat
  Compartiment intern specializat în domeniul
  achiziţiilor publice/Persoana desemnată
  ..............................


  Anexa 2

  Aprob
  Conducătorul entităţii contractante,
  .........................................
  Aviz*1)
  Denumire compartiment Notă

  ──────────

  *1) Avizul se aplică numai dacă structura entităţii contractante impune. Avizul poate fi acordat de una sau mai multe structuri din cadrul entităţii contractante.

  ──────────

  PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR SECTORIALE*2) Notă

  ──────────

  *2) În cazul implementării de proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, elaborarea programului achiziţiilor sectoriale se va face distinct pentru fiecare proiect în parte.

  ──────────

  *Font 7*
  ┌────┬────────────┬───────┬─────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┐
  │Nr. │ Tipul şi │Cod CPV│ Valoarea │Sursa de │Procedura stabilită/ │ Data (luna) │Data (luna) │Modalitatea │Persoana │
  │crt.│ obiectul │ │ estimată a │finanţare│instrumente specifice│estimată pentru│estimată pentru│de derulare a│responsabilă │
  │ │contractului│ │contractului │ │ pentru derularea │ iniţierea │atribuirea │procedurii de│cu aplicarea │
  │ │sectorial/ │ │sectorial/ │ │ procesului de │ procedurii │contractului │atribuire │procedurii de│
  │ │acordului- │ │acordului- │ │ achiziţie │ │sectorial/ ├─────────────┤atribuire │
  │ │cadru │ │cadru │ │ │ │acordului-cadru│online/ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │offline │ │
  │ │ │ ├─────────────┤ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Lei, fără TVA│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴────────────┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┘

  Anexă privind achiziţiile directe
  *Font 7*
  ┌────┬───────────────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────────┬────────────────────┬────────────────────┐
  │Nr. │ │ │Valoarea estimată│Sursa de │Data estimată pentru│Data estimată pentru│
  │crt.│Obiectul achiziţiei directe│ Cod CPV ├─────────────────┤finanţare│ iniţiere │ finalizare │
  │ │ │ │Lei, fără TVA │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────────┼────────────────────┤
  │... │ │ │ │ │ │ │
  └────┴───────────────────────────┴─────────┴─────────────────┴─────────┴────────────────────┴────────────────────┘

  Elaborat
  Compartiment intern specializat în domeniul
  achiziţiilor sectoriale/Persoana desemnată
  .........................................

  ----