HOTĂRÂRE nr. 305 din 8 martie 2001
privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 martie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Agenţii economici cu activitate de turism au obligaţia sa utilizeze ghizi calificaţi, corespunzător specificului activităţilor desfăşurate pentru toate acţiunile turistice organizate.


  Articolul 2

  (1) Ghidul de turism, în sensul prezentei hotărâri, este persoana care, în baza certificatului de calificare şi a atestatului, poate asigura desfăşurarea în bune condiţii a programelor turistice.
  (2) Profesia de ghid de turism poate fi exercitată de cetăţeni români în vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi, posesori ai unui certificat de calificare obţinut în urma absolvirii unui curs de calificare la Centrul Naţional de Învăţământ Turistic (C.N.I.T.) sau la alte instituţii de stat ori private, autorizate conform legii şi atestate potrivit calificării.


  Articolul 3

  Categoriile de ghizi utilizate în activitatea de turism din România sunt:
  a) ghid local, care asigura asistenţa turistica pe un teritoriu limitat;
  b) ghid naţional, care asigura asistenţa turistica pe teritoriul naţional şi în străinătate;
  c) ghid specializat pentru anumite segmente ale serviciilor turistice.


  Articolul 4

  Condiţiile şi criteriile privind selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului turismului, avizate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.


  Articolul 5

  (1) Activitatea de ghid de turism poate fi exercitată fie ca activitate de baza, fie ca activitate complementara.
  (2) Agenţii economici cu activitate de turism pot utiliza ghizi de turism numai în baza unui contract individual de muncă sau a unei convenţii civile de prestări de servicii, încheiată potrivit legii.
  (3) Profesia de ghid de turism poate fi practicată şi pe cont propriu de persoane fizice autorizate potrivit legii, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi ale normelor metodologice menţionate la art. 4.


  Articolul 6

  Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
  a) exercitarea profesiei de ghid de turism de către persoane fără atestare;
  b) utilizarea de către agenţii economici a unor ghizi de turism care nu deţin atestatul corespunzător acţiunii turistice desfăşurate.


  Articolul 7

  Contravenţiile prevăzute la art. 6 se aplică persoanelor fizice şi se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei, fapta prevăzută la lit. a);
  b) cu amendă de la 600.000 lei la 800.000 lei, fapta prevăzută la lit. b).


  Articolul 8

  (1) Contravenţiile se constata şi amenzile se aplică de reprezentanţii Ministerului Turismului.
  (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.


  Articolul 9

  Atestatele obţinute de ghizi până la data prezentei hotărâri rămân valabile.


  Articolul 10

  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, termen în care Ministerul Turismului va emite normele metodologice prevăzute la art. 4.
  (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 78/1996 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 26 februarie 1996, precum şi alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul turismului,
  Matei-Agathon Dan
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  ---------