LEGE nr. 34 din 16 ianuarie 2019privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 13 din 29 august 2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, adoptată în temeiul art. 1 pct. XI.1 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 31 august 2018, cu următoarea modificare:– Articolul unic va avea următorul cuprins:

  ARTICOL UNIC

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) În bugetul Ministerului Economiei se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 și a prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor de închidere și ecologizare a obiectivelor miniere aprobate la închidere prin hotărâri ale Guvernului, înscrise în inventarul național al siturilor contaminate/potențial contaminate gestionat de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, al căror beneficiar este Ministerul Economiei prin Societatea de Conservare și Închidere a Minelor „CONVERSMIN“ - S.A. București, operator economic, cu rol în implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene, care funcționează sub autoritatea acestuia.2. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, sumele individuale pentru plata despăgubirilor aferente exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică de interes național în infrastructura de transport menționate la alin. (6).

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 16 ianuarie 2019.
  Nr. 34.
  ----