HOTĂRÂRE nr. 641 din 26 mai 2016
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) şi art. 64 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

  Articolul I

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 53 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) răspund de repartizarea echilibrată a sarcinilor personalului din subordine, sens în care înaintează Direcţiei resurse umane şi organizare propuneri privind întocmirea fişei postului pentru fiecare persoană din cadrul compartimentului;"
  2. La articolul 59 alineatul (3) punctul 1, după litera r) se introduce o nouă literă, litera r^1), cu următorul cuprins:
  "r^1) întocmeşte fişele de post pentru întreg personalul din aparatul propriu al Consiliului, la propunerea conducătorilor de compartimente;"
  3. La articolul 59 alineatul (3) punctul 1, literele s) şi ş) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "s) întocmeşte actele administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariale de competenţa ordonatorului principal de credite;
  ş) întocmeşte lucrările necesare pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariale de competenţa ordonatorului principal de credite;"
  4. La articolul 65 alineatul (1), litera f^1) se abrogă.


  Articolul II

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele

  Consiliului Superior al Magistraturii,

  judecător Mircea Aron

  Bucureşti, 26 mai 2016.
  Nr. 641.
  ----