ORDIN nr. 21 din 10 ianuarie 2011
pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop ştiinţific a unor exemplare din specia castor
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2011  Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009, şi Avizul Academiei Române nr. 3.366 din 19 noiembrie 2010,
  în temeiul art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea în scop ştiinţific a unui număr de 20 de exemplare din specia castor (Castor fiber), aflate în mediul natural, de pe raza Parcului Natural Lunca Mureşului.


  Articolul 2

  (1) Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 1 decembrie 2014.
  (2) Recoltarea exemplarelor din specia castor prevăzute la art. 2 se va face prin capturare cu capcane selective cu eliberare ulterioară.
  (3) Capturarea exemplarelor din specia castor în condiţiile alin. (2) se realizează numai de către Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului, cu personal tehnic de specialitate şi cu respectarea prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Pentru activitatea prevăzută la alin. (3) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.


  Articolul 3

  Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului are obligaţia de a informa gestionarul fondului cinegetic cu privire la acţiunea pe care urmează să o desfăşoare şi de a solicita prezenţa acestuia.


  Articolul 4

  (1) Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute, în termen de 30 de zile de la data capturării; modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia.


  Articolul 5

  Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul structurilor proprii ale autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi care răspunde pentru silvicultură, în limitele de competenţă.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Bucureşti, 10 ianuarie 2011.
  Nr. 21.


  Anexa
  RAPORT
  asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute
  - model -
  Solicitantul ..............................................................
  ...........................................................................
  Specia pentru care s-a acordat derogarea ..................................
  Numărul exemplarelor ......................................................
  Stadiul de dezvoltare .....................................................
  Starea exemplarelor înainte de prelevare ..................................
  Starea exemplarelor după prelevare ........................................
  Locul de prelevare ........................................................
  ...........................................................................
  Data prelevării ...........................................................
  Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ............................
  ...........................................................................
  Stocarea şi destinaţia specimenelor .......................................
  ...........................................................................
  Motivul recoltării/derogării
  [] în interesul protejării faunei şi florei sălbatice şi al conservării habitatelor naturale;
  [] pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor şi apelor, iar în cazul speciilor de animale, altele decât păsările, şi pentru prevenirea producerii unor daune importante asupra altor bunuri;
  [] în interesul sănătăţii şi securităţii publice, iar în cazul speciilor de animale, altele decât păsările, şi pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă majoră pentru mediu;
  [] în scopuri de cercetare ştiinţifică şi educaţie, de repopulare şi de reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop, inclusiv pentru răspândirea artificială a plantelor;
  [] pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare din anumite specii de păsări sau din speciile prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
  [] în interesul siguranţei aeriene, pentru toate speciile de păsări, inclusiv cele migratoare.
  (Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)
  Data ..............................
  Semnătura .........................
  -------