LEGE nr. 523 din 17 iulie 2002
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 1 august 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158 din 27 noiembrie 2001 privind regimul accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 noiembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) alcool, distilate, băuturi alcoolice;"
  2. Titlul secţiunii a 2-a va avea următorul cuprins:
  "Accize pentru alcool, distilate, băuturi alcoolice"
  3. La articolul 3, partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Grupa <<alcool, distilate, băuturi alcoolice>> cuprinde:"
  4. La articolul 3 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
  "(2) La prezenta clasificare se raportează orice alta prevedere cuprinsă în alte acte normative în vigoare."
  5. La articolul 13, literele b) şi e) vor avea următorul cuprins:
  "b) produsele aflate în regimuri vamale suspensive, în conformitate cu prevederile legale în domeniu. Pentru produsele aflate în aceste regimuri scutirea se acordă cu condiţia depunerii de către agentul economic importator a unei garanţii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garanţie va fi restituită agentului economic numai cu condiţia încheierii la termen a regimului vamal acordat;
  ...............................................................
  e) alcool etilic, distilate de origine agricolă, vinuri şi băuturi fermentate, utilizate în producţia de oţet alimentar;"
  6. La articolul 17 se introduce alineatul (9) cu următorul cuprins:
  "(9) Facturarea vinurilor şi a berii, precum şi transferul acestora între gestiuni se vor efectua de către agenţii economici producători, importatori sau comercianţi, conform prevederilor legale care reglementează formularele cu regim special privind activitatea financiară şi contabila."
  7. La articolul 22, litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) produsele aflate în regimuri vamale suspensive, în conformitate cu prevederile legale în domeniu. Pentru produsele aflate în aceste regimuri scutirea se acordă cu condiţia depunerii de către agentul economic importator a unei garanţii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garanţie va fi restituită agentului economic numai cu condiţia încheierii la termen a regimului vamal acordat;"
  8. La articolul 26, după alineatul (6) se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:
  "(7) Produsele pentru care, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, se datorează impozit, indiferent de provenienţă lor, respectiv din ţara sau din import, nu intra sub incidenţa accizelor."
  9. Alineatul (12) al articolului 27 va avea următorul cuprins:
  "(12) Produsele rezultate din prelucrarea ţiţeiului sau a altor materii prime, de natura celor prevăzute la art. 26 alin. (1), pentru care, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se datorează accize, se vor comercializa de către agenţii economici producători sau de către agenţii economici beneficiari ai produselor rezultate din operaţiuni de procesare, potrivit contractelor încheiate cu procesatorii, direct către utilizatorii finali sau direct către comercianţii angro care vand aceste produse în starea în care au fost achiziţionate, fără a le supune altor procese de prelucrare ori procesare."
  10. La articolul 28, literele b), e) şi j) vor avea următorul cuprins:
  "b) produsele aflate în regimuri vamale suspensive, în conformitate cu prevederile legale în domeniu. Pentru produsele aflate în aceste regimuri scutirea se acordă cu condiţia depunerii de către agentul economic importator a unei garanţii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garanţie va fi restituită agentului economic numai cu condiţia încheierii la termen a regimului vamal acordat;
  ..................................................................
  e) combustibilii pentru încălzit, achizitionati direct de la producători, direct din import ori de la agenţii economici importatori, pe bază de contracte, de către spitale, sanatorii, cămine de bătrâni şi cămine de copii, utilizaţi pentru consum propriu;
  ...................................................................
  j) produsele achiziţionate direct de la producători sau importatori, pe bază de contracte ori direct din operaţiuni de import, de către agenţii economici, pentru utilizarea în scop industrial."
  11. Alineatul (1) al articolului 32 va avea următorul cuprins:
  "Art. 32. - (1) Pentru toate livrările şi transferurile de produse prevăzute la art. 26 alin. (2), efectuate de către agenţi economici producători interni, procesatori, importatori şi comercianţi în sistem angro de astfel de produse, se vor utiliza în mod obligatoriu, după caz, facturi fiscale speciale sau avize speciale de însoţire a mărfii."
  12. La articolul 38, litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) produsele aflate în regimuri vamale suspensive, în conformitate cu prevederile legale în domeniu. Pentru produsele aflate în aceste regimuri scutirea se acordă cu condiţia depunerii de către agentul economic importator a unei garanţii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garanţie va fi restituită agentului economic numai cu condiţia încheierii la termen a regimului vamal acordat. Nu intra sub incidenţa acestor prevederi bunurile ce se regăsesc la pct. 7 din anexa nr. 2, atunci când aceste bunuri sunt plasate în baza unor contracte de leasing ce se derulează în condiţiile prevăzute de lege, în regim vamal de tranzit, de admitere temporară sau de import pe durata contractului de leasing;"
  13. Alineatul (1) al articolului 47 va avea următorul cuprins:
  "Art. 47. - (1) Agenţii economici plătitori au obligaţia sa calculeze accizele şi impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, după caz, să le evidentieze distinct în factura şi să le verse la bugetul de stat la termenele stabilite, fiind răspunzători pentru exactitatea calculului şi vărsarea integrală a sumelor datorate. Agenţilor economici importatori le revine obligaţia evidenţierii distincte a accizelor în facturi numai în cazul în care produsele supuse accizelor, provenite din operaţiuni de import, urmează să fie utilizate ca materie prima pentru obţinerea altor produse supuse accizelor."
  14. La articolul 51 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
  "(2) Pentru produsele supuse accizelor, provenite din import, plata accizelor se face la momentul înregistrării declaraţiei vamale de import."
  15. La articolul 52 se introduc alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:
  "(2) Prevederile alin. (1) se aplică decontărilor între agenţii economici producători, importatori şi comercianţi în sistem angro, inclusiv celor aferente produselor livrate în regim de scutire de accize.
  (3) Nu intra sub incidenţa prevederilor alin. (1):
  a) livrările de produse supuse accizelor, efectuate în cadrul sistemului de compensare a obligaţiilor faţă de bugetul de stat, aprobate prin acte normative speciale;
  b) decontările între agenţii economici producători sau importatori de produse supuse impozitului, potrivit prevederilor cap. II, în calitate de furnizori, şi agenţii economici cumpărători de astfel de produse;
  c) compensările efectuate în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată şi modificată prin Legea nr. 211/2001. Sumele reprezentând accizele nu pot face obiectul compensărilor."
  16. La articolul 56, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:"
  17. La articolul 56, alineatul (3) se abroga.
  18. La articolul 56, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
  "(7) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare."
  19. La articolul 57 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
  "(2) Comisarii Gărzii financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însoţire a produselor care intra sub incidenţa regimului accizelor."
  20. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
  "(3) Ori de câte ori intervin modificări în nomenclatura combinata a produselor din Tariful vamal de import al României, poziţiile şi codurile tarifare ale produselor supuse accizelor se vor actualiza prin ordin al ministrului finanţelor publice."
  21. La articolul 62, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 62. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002."
  22. Anexele nr. 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:

  Anexa Nr. 1

      "ANEXA Nr. 1
               
    LISTA cuprinzând taxele speciale de consumaţie (accize)
    Nr. crt.Denumirea produsului sau a grupei de produseU.M.Acciza  (echivalent euro/U.M.)
    0123
    A.Alcool, distilate, băuturi alcoolice    
    1.Alcool etilic, distilate de origine agricolă şi băuturi alcoolice distilate    
      1.1. Alcool etilichl alcool pur1)108,4
      1.2. Distilate de origine agricolă: distilate din cereale, distilat de vin, distilate din fructe şi orice alte distilate de origine agricolăhl alcool pur108,4
      1.3. Băuturi alcoolice distilatehl alcool pur108,4
      1.4. Alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic rafinathl alcool pur108,4
    2.Vinuri    
      2.1.Vinuri liniştite,hl/1 grad alcoolic2)0,55
      din care:    
      2.1.1. Vinuri din hibrizi producători direcţi - H.P.D.hl/1 grad alcoolic2,10
      2.2.Vinuri spumoasehl/1 grad alcoolic2,80
      2.3.Vinuri specialehl/1 grad alcoolic2,80
    3.Bere,hl/1 grad Plato3)0,50
      din care:    
      3.1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală mai mare de 100 mii hl şi până la 200 mii hl inclusivhl/1 grad Plato0,47
      3.2. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală mai mare de 50 mii hl şi până la 100 mii hl inclusivhl/1 grad Plato0,43
      3.3. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală de până la 50 mii hl inclusivhl/1 grad Plato0,39
    4.Băuturi fermentate, altele decât berea şi vinulhl/1 grad alcoolic2,30
    5.Produse intermediarehl/1 grad alcoolic2,30
    B.Produse din tutun    
    6.Ţigarete1.000 ţigarete2,42 + 33%4)
    7.Ţigarete şi ţigări de foi1.000 bucăţi7,00
    8.Tutun destinat fumatului,kg15,40
      din care:    
      8.1.Tutun destinat rulării în ţigaretekg7,00
    C.Uleiuri minerale    
    9.Benzine cu plumbtonă319,6
    10.Benzine fără plumbtonă262,6
    11.Motorinetonă115
    12.Petrol turboreactortonă319,6
    13.Alte uleiuri medii şi grele, utilizate drept combustibil pentru încălzit,tonă115
      din care:    
      13.1.Păcurătonă-
    14.Gaze petroliere lichefiate,    
      din care:    
      14.1.Utilizate drept carburanttonă100
      14.2.Utilizate drept combustibil pentru încălzittonă100
      14.3.Utilizate în consum casnic5)tonă-
    15.Hidrocarburi ciclice: benzen, toluen, xileni şi amestecuri de izomeri ai xilenuluitonă319,6
    16.Uleiuri pentru motoare autotonă50


  1) Hl alcool pur reprezintă 100 litri de alcool etilic rafinat cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20°C, conţinut într-o cantitate dată de produs alcoolic.
  2) Hl/1 grad alcoolic reprezintă concentraţia alcoolică exprimată în % de volum, respectiv 1%.
  3) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, conţinută în 100 g de soluţie măsurată la origine la temperatura de 20°/4°C.
  4) Cota procentuală se aplică asupra preţului maxim de vânzare cu amănuntul declarat.
  5) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate distribuite în butelii tip aragaz.


  Anexa Nr. 2

                                       LISTA
           cuprinzând taxele speciale de consumaţie (accize) pentru alte
                 produse şi grupe de produse din import şi din ţara
           
    Nr. crt.Denumirea produsului sau a grupei de produseAcciza (%)Acciza  (echivalent euro/U.M.)
    0123
    1.Cafea verde-850/tonă
    2.Cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori-1.250/tonă
    3.Cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă-5,00/kg
    4.Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor de iepure, oaie, capră)40-
    5.Articole din cristal1)50-
    6.Bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor20-
    7.Autoturisme şi autoturisme de teren (inclusiv din import, rulate):    
      a) echipate cu motor cu benzină:    
      ▪ cu capacitatea cilindrică sub 1.601 cm3    
      - cu grad normal de poluare2)1-
      - cu grad redus de poluare0-
      ▪ cu capacitatea cilindrică între 1.601 şi 1.800 cm3    
      - cu grad normal de poluare3,5-
      - cu grad redus de poluare1,5-
      ▪ cu capacitatea cilindrică între 1.801 şi 2.000 cm3    
      - cu grad normal de poluare6-
      - cu grad redus de poluare3-
      ▪ cu capacitatea cilindrică între 2.001 şi 2.500 cm3    
      - cu grad normal de poluare12-
      - cu grad redus de poluare6-
      ▪ cu capacitatea cilindrică peste 2.500 cm3    
      - cu grad normal de poluare18-
      - cu grad redus de poluare9-
      b) echipate cu motor diesel:    
      ▪ cu capacitatea cilindrică sub 1.601 cm3    
      - cu grad normal de poluare1-
      - cu grad redus de poluare0-
      ▪ cu capacitatea cilindrică între 1.601 şi 2.000 cm3    
      - cu grad normal de poluare3-
      - cu grad redus de poluare1,5-
      ▪ cu capacitatea cilindrică între 2.001 şi 2.500 cm3    
      - cu grad normal de poluare6-
      - cu grad redus de poluare3-
      ▪ cu capacitatea cilindrică între 2.501 şi 3.100 cm3    
      - cu grad normal de poluare12-
      - cu grad redus de poluare6-
      ▪ cu capacitatea cilindrică peste 3.100 cm3    
      - cu grad normal de poluare18-
      - cu grad redus de poluare9-
    8.Produse de parfumerie    
      8.1. Parfumuri,30-
      din care:    
      - ape de parfum20-
      8.2. Ape de toaletă,10-
      din care:    
      - ape de colonie5-
    9.Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice; combine audio3)15-
    10.Dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandă magnetică sau compact disc15-
    11.Aparate de luat imagini fixe şi alte camere video cu înregistrare; aparate fotografice numerice25-
    12.Cuptoare cu microunde15-
    13.Aparate pentru condiţionat aer, de perete sau de ferestre, formând un singur corp15-
    14.Arme de vânătoare şi arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport50-
    15.Iahturi şi bărci cu motor pentru agrement25-


  1) Prin cristal se înţelege sticla având un conţinut minim de monoxid de plumb de 24 % din greutate.
  2) Gradul de poluare se determină de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", conform reglementării naţionale "Condiţii tehnice pentru vehicule rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România", elaborată în corelaţie cu legislaţiile similare în vigoare în Uniunea Europeană.
  3) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeaşi carcasă sau în module) cel puţin patru aparate sau funcţiuni diferite, dintre care cel puţin trei sunt funcţiuni audio (recepţie, înregistrare, reproducere)."


  Articolul 2

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  ---------