LEGE nr. 555 din 2 decembrie 2004
privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.148 din 6 decembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Cadrul juridic al privatizării. Definiţii


  Articolul 1

  Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti şi pentru îndeplinirea anumitor obligaţii contractuale, în vederea dobândirii de către OMV AKTIENGESELLSCHAFT din Austria a 51% din capitalul social al societăţii, precum şi pentru executarea contractului de privatizare.


  Articolul 2

  În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) acţiuni referitoare la terenuri - orice acţiuni emise către vânzător, ca urmare a oricărei majorări de capital social efectuate cu valoarea terenurilor în curs de clarificare;
  b) agentul Escrow - ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucureşti;
  c) angajamentul de despăgubire privind mediul - prevederile detaliate ale contractului de privatizare privind răspunderea pentru obligaţiile de mediu ale societăţii, rezultând din contaminarea istorică şi pentru costurile de abandonare a sondelor oprite, închise sau care aşteaptă să fie abandonate;
  d) ANRM - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care se organizează şi funcţionează conform Hotărârii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;
  e) BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
  f) concurent - orice persoană care este implicată în mod activ, direct sau printr-un afiliat al său, în sectorul petrolului şi gazelor naturale;
  g) contaminare istorică - afectarea, realizată până la data finalizării, cu substanţe sau produse rezultate din activităţi în sectorul petrolului şi gazelor naturale a solului, a apelor subterane sau a apelor de suprafaţă, ţinându-se seama şi de migraţia acestor substanţe sau produse, precum şi de expunerea unor persoane la acestea, astfel cum sunt definite în contractul de privatizare;
  h) contractul de privatizare - contractul de privatizare semnat în data de 23 iulie 2004 între Ministerul Economiei şi Comerţului din România, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi OMV AKTIENGESELLSCHAFT din Austria;
  i) contul Escrow pentru preţul de cumpărare - contul deschis de agentul Escrow în beneficiul vânzătorului şi în care cumpărătorul va depune preţul pentru acţiunile cumpărate de la vânzător;
  j) contul Escrow pentru preţul de subscriere - contul deschis de agentul Escrow în beneficiul societăţii şi în care cumpărătorul va depune preţul de subscriere;
  k) cumpărător - OMV AKTIENGESELLSCHAFT, societate pe acţiuni de naţionalitate austriacă;
  l) data finalizării - data la care are loc finalizarea;
  m) finalizare - finalizarea procesului de privatizare, astfel cum este acesta avut în vedere în contractul de privatizare, cumpărătorul dobândind în mod efectiv dreptul de proprietate asupra unui număr de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social al societăţii;
  n) îndatorarea netă - totalul, exprimat în euro, al tuturor sumelor datorate de societate băncilor şi altor instituţii financiare sau de credit, al oricăror titluri de debit emise de societate pe pieţele de capital româneşti şi/sau internaţionale, al oricăror dividende datorate acţionarilor şi al oricăror taxe şi impozite curente scadente, din care se scad numerarul din casă, cecurile emise societăţii şi soldurile active ale conturilor bancare ale societăţii;
  o) partea corespunzătoare din acţiunile referitoare la terenuri - numărul de acţiuni emise de societate, ca urmare a majorărilor de capital social cu valoarea aferentă terenurilor în curs de clarificare, pe care vânzătorul le vinde cumpărătorului, pentru ca acesta să deţină 51% din capitalul social al societăţii, după efectuarea fiecăreia dintre aceste majorări de capital social;
  p) societatea - Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti;
  q) terenuri în curs de clarificare - ansamblul tuturor terenurilor folosite de societate şi cu privire la care societatea este îndreptăţită să primească certificate de atestare a dreptului său de proprietate, conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la care, până la data semnării contractului, nu s-a efectuat o majorare de capital social, conform cerinţelor legislaţiei privatizării;
  r) valoarea maximă a terenurilor - valoarea totală estimată a terenurilor în curs de clarificare, respectiv suma de 25.000.000 USD (douăzeci şi cinci milioane dolari S.U.A.); s) vânzător - Ministerul Economiei şi Comerţului din România, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu sediul social situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, 010072 Bucureşti, România, care, potrivit art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001, cu modificările ulterioare, desfăşoară, în numele Ministerului Economiei şi Comerţului, activităţi legate de exercitarea calităţii acestuia de acţionar în numele statului, la societăţile din portofoliul său.


  Articolul 3

  (1) Se aprobă contractul de privatizare, semnat la data de 23 iulie 2004 între Ministerul Economiei şi Comerţului din România, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi OMV AKTIENGESELLSCHAFT din Austria, al cărui obiect este reprezentat de vânzarea-cumpărarea unui număr de 12.739.341.312 acţiuni ale societăţii, reprezentând 33,34% din capitalul social al societăţii, şi majorarea capitalului social al societăţii cu un număr de acţiuni care să-i permită cumpărătorului să deţină, după subscrierea de către acţionarii minoritari ai societăţii, BERD şi cumpărător, 51% din capitalul social al societăţii.
  (2) Semnarea contractului de privatizare, în forma şi cu conţinutul negociate între părţi, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, din data de 8 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 19 iulie 2004.
  (3) Contractul de privatizare va fi angajant, din punct de vedere juridic, pentru părţi, şi va fi executat în conformitate cu prevederile sale.


  Capitolul II Condiţii generale privind transferul acţiunilor


  Articolul 4

  (1) Plata pentru acţiunile emise de societate şi subscrise de cumpărător la majorarea capitalului social se consideră efectuată în mod valabil, în sensul art. 220 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, la data la care suma aportului este vărsată în contul Escrow pentru preţul de subscriere, deschis şi administrat de agentul Escrow în beneficiul societăţii.
  (2) Preţul pe acţiune pentru subscriere poate fi ajustat în condiţiile prevăzute în contractul de privatizare, dar nu va fi mai mic de 95% din preţul pe acţiune, convenit în contractul de privatizare.
  (3) Echivalentul în lei al preţului pe acţiune pentru subscriere, stabilit conform contractului de privatizare, se va determina pe baza cursului de referinţă leu/euro sau leu/dolar S.U.A., după caz, stabilit de Banca Naţională a României, pentru data hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor de majorare a capitalului social al societăţii.


  Articolul 5

  (1) O sumă de 50.000.000 euro (cincizeci de milioane euro) din preţul de cumpărare va fi păstrată în contul Escrow pentru preţul de cumpărare şi după data finalizării, cu destinaţia de a acoperi, în întregime sau parţial, obligaţiile eventuale ale vânzătorului, rezultând din creşterea îndatorării nete a societăţii.
  (2) Vânzătorul va elibera garanţia de participare numai după primirea, din partea cumpărătorului, a unei garanţii - în forma agreată de părţi în contractul de privatizare, în valoare de 50.000.000 euro (cincizeci de milioane euro), acoperind obligaţiile eventuale ale cumpărătorului, rezultând din scăderea îndatorării nete a societăţii.


  Articolul 6

  La data finalizării, mandatul membrilor consiliului de administraţie al societăţii încetează de drept. La aceeaşi dată, cumpărătorul are dreptul şi obligaţia de a numi doi administratori provizorii pentru conducerea societăţii, aceştia având drepturile şi obligaţiile prevăzute pentru consiliul de administraţie de Legea nr. 31/1990, republicată, până la numirea unui nou consiliu de administraţie de către adunarea generală a acţionarilor societăţii.


  Articolul 7

  Încasarea preţului de cumpărare se consideră realizată la data la care este creditat contul bancar al vânzătorului, deschis la agentul Escrow, cu suma reprezentând preţul de cumpărare, mai puţin suma reţinută în contul Escrow pentru preţul de cumpărare, pentru garantarea răspunderii vânzătorului pentru creşterea îndatorării nete şi a onorariului de succes, cuvenit consultantului vânzătorului.


  Capitolul III Prevederi fiscale


  Articolul 8

  (1) Cota de cheltuieli necesare pentru dezvoltarea şi modernizarea producţiei de ţiţei şi gaze naturale, rafinării, transportului şi distribuţiei petroliere, înregistrată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltării şi modernizării producţiei de ţiţei şi gaze naturale, rafinării, transportului şi distribuţiei petroliere, cu modificările ulterioare, aşa cum a fost aplicată de societate pentru perioada de până la data de 31 decembrie 2004, este deductibilă la calculul profitului impozabil şi nu va face obiectul impozitării sau al unei obligaţii de rambursare ulterioară, pe durata existenţei societăţii. Această cotă va putea fi folosită în scopul efectuării de investiţii stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 168/1998, cu modificările ulterioare. În cazul în care a fost efectuată o investiţie în scopurile permise de Hotărârea Guvernului nr. 168/1998, cu modificările ulterioare, valoarea rezervei constituite în baza acestei hotărâri nu se reduce nici cu suma investită, nici pe măsura amortizării activelor finanţate din această sursă sau a scăderii lor din evidenţă. Această rezervă nu poate fi distribuită.
  (2) Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, precum şi cheltuielile de cercetare geologică în vederea descoperirii de noi rezerve de ţiţei şi gaze naturale, finanţate din această rezervă, vor fi considerate cheltuieli deductibile la calcularea impozitului pe profit.


  Articolul 9

  (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2005 şi până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, societatea şi filialele sale, în măsura în care înregistrează venituri din activitatea de producţie de ţiţei şi gaze naturale, constituie o rezervă în limita unei cote de 35%, aplicată asupra:
  a) preţului de referinţă al tonei de ţiţei extras, stabilit de ANRM, în scopul calculării redevenţei petroliere;
  b) preţului de referinţă şi cantităţilor respective de gaze naturale livrate de către producătorii de gaze naturale, stabilit de ANRM, în scopul calculării redevenţei petroliere, excluzând contravaloarea impozitului pe gaz şi a serviciilor de înmagazinare, transport şi distribuţie.
  (2) Rezerva este deductibilă la calculul profitului impozabil, înainte de calculul impozitului pe profit, şi va fi evidenţiată în contabilitate într-un analitic distinct.
  (3) Rezerva se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor cu achiziţionarea mijloacelor fixe pentru activitatea de explorare, dezvoltare şi producţie de ţiţei şi gaze naturale, modernizarea echipamentelor din dotare şi lucrări de cercetare geologică, destinate descoperirii de noi rezerve din sectorul de producţie petrolieră şi de gaze naturale.
  (4) Rezerva menţionată la alin. (1) nu va face obiectul vreunei obligaţii de impozitare sau rambursare, pe durata existenţei societăţii.
  (5) Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, precum şi cheltuielile cu lucrările de cercetare geologică destinate descoperirii de noi rezerve, efectuate din aceste rezerve, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.
  (6) Pe perioada în care beneficiază de facilităţile prevăzute la alin. (1)-(5), societatea şi filialele acesteia nu vor aplica prevederile art. 24 alin. (6) lit. b) referitoare la amortizarea accelerată şi alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte mijloacele fixe pentru activitatea de explorare, dezvoltare şi producţie de ţiţei şi gaze naturale, modernizarea echipamentelor din dotare şi lucrări de cercetare geologică, destinate descoperirii de noi rezerve din sectorul de producţie petrolieră şi de gaze naturale.
  (7) În cazul în care a fost efectuată o investiţie, în scopurile prevăzute la alin. (3), valoarea rezervei constituite conform alin. (1) nu se reduce nici cu suma investită, nici pe măsura amortizării activelor finanţate din această sursă sau a scăderii lor din evidenţă. Această rezervă nu poate fi distribuită.
  (8) În cazul în care, prin constituirea acestei rezerve, societatea sau filialele acesteia realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează potrivit art. 26 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  (9) Nu intră sub incidenţa acestui articol activităţile de rafinare, transport, distribuţie de ţiţei şi gaze naturale.
  (10) Orice dispoziţii contrare prevederilor art. 8 şi prezentului articol nu sunt aplicabile societăţii şi filialelor acesteia.


  Articolul 10

  (1) Cu excepţia cerinţelor legilor sau reglementărilor general aplicabile statelor membre ale Uniunii Europene şi care devin aplicabile şi României, următoarele prevederi se vor aplica societăţii şi filialelor sale şi nu se vor modifica în defavoarea acestora, până la data de 31 decembrie 2014:
  a) pe durata pe care sunt autorizate să desfăşoare activitate în domeniul exploatării zăcămintelor naturale, societatea şi filialele acesteia sunt obligate să înregistreze în evidenţa contabilă şi să deducă provizioane pentru refacerea terenurilor afectate şi pentru redarea acestora în circuitul economic, silvic sau agricol, în limita unei cote de 1% aplicate asupra diferenţei dintre veniturile şi cheltuielile din exploatare, pe toată durata de funcţionare a exploatării zăcămintelor naturale;
  b) pe durata cât sunt titulari de acorduri petroliere şi desfăşoară operaţiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă mai mare de 100 metri, cota provizionului constituit de societate sau filialele acesteia pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instalaţiilor, a dependinţelor şi anexelor, precum şi pentru reabilitarea mediului este de 10%, aplicată asupra diferenţei dintre veniturile şi cheltuielile înregistrate, pe toată perioada exploatării petroliere;
  c) sunt considerate mijloace fixe amortizabile şi investiţiile efectuate de societate şi filialele sale pentru descopertă, în vederea valorificării de substanţe minerale utile, precum şi pentru lucrările de deschidere şi pregătire a extracţiei în subteran şi la suprafaţă;
  d) pentru societate şi filialele sale, amortizarea clădirilor şi a construcţiilor minelor, salinelor cu extracţie în soluţie prin sonde, carierelor, exploatărilor la zi, pentru substanţe minerale solide şi cele din industria extractivă de petrol, a căror durată de folosire este limitată de durata rezervelor şi care nu pot primi alte utilizări după epuizarea acestora, precum şi a investiţiilor pentru descopertă se calculează pe unitate de produs, în funcţie de rezerva exploatabilă de substanţă minerală utilă;
  e) pentru societate şi filialele sale, cheltuielile aferente localizării, explorării, dezvoltării sau oricărei activităţi pregătitoare pentru exploatarea resurselor naturale se recuperează, în rate egale, pe o perioadă de 5 ani, începând cu luna în care sunt efectuate cheltuielile. Cheltuielile aferente achiziţionării oricărui drept de exploatare a resurselor naturale se recuperează pe măsură ce resursele naturale sunt exploatate, proporţional cu valoarea recuperată, raportată la valoarea totală estimată a resurselor;
  f) pentru societate şi filialele sale, pe perioada în care sunt titulari de acorduri petroliere sau subcontractanţi ai acestora, care desfăşoară operaţiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri, se calculează amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale aferente operaţiunilor petroliere, a căror durată de folosire este limitată de durata rezervelor, pe unitatea de produs, cu un grad de utilizare de 100%, în funcţie de rezerva exploatabilă de substanţă minerală utilă, pe durata acordului petrolier. Cheltuielile aferente investiţiilor în curs, imobilizărilor corporale şi necorporale efectuate pentru operaţiunile petroliere vor fi reflectate în contabilitate atât în lei, cât şi în euro; aceste cheltuieli, înregistrate în contabilitate în lei, vor fi reevaluate la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, pe baza valorilor înregistrate în contabilitate în euro, la cursul de schimb euro/leu, comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a fiecărui exerciţiu financiar.
  (2) Până la data de 31 decembrie 2014, cu excepţia cerinţelor contrare ale legilor sau reglementărilor general aplicabile în Uniunea Europeană, care devin aplicabile României, regimul de impozitare aplicabil activităţilor de explorare şi producţie ale societăţii şi filialelor sale nu va deveni, indiferent sub ce formă, mai oneros pentru societate, inclusiv prin majorarea ratelor impozitelor aplicabile ori prin introducerea de noi impozite cu privire la explorare şi producţie.
  (3) Regimul de impozitare, aplicabil activităţilor de explorare şi producţie ale societăţii şi filialelor sale, prevăzut la alin. (2), nu se referă la impozitele şi taxele care sunt general aplicabile tuturor agenţilor economici, indiferent de obiectul lor de activitate.
  (4) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) se aplică, pe întreaga perioadă în care sunt aplicabile societăţii, şi celorlalte societăţi care întreprind activităţi de explorare şi exploatare petrolieră şi de gaze naturale în România.


  Articolul 11

  Orice obligaţii reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, datorate şi neachitate bugetului general consolidat, precum şi dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente obligaţiilor şi oricăror alte venituri bugetare, datorate şi neachitate de societate către bugetul general consolidat până la 8 aprilie 2004, în măsura în care nu au fost deja scutite la plată până la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv sumele rămase neacoperite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 382/2002, cu modificările ulterioare, reprezentând obligaţiile către bugetul de stat rezultând din importul de ţiţei din Egipt şi Iran, precum şi dividendele cuvenite Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi Fondului Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale, sunt scutite de plată.


  Articolul 12

  În cadrul operaţiunilor de majorare a capitalului social al societăţii, preţul de subscriere va fi stabilit conform prevederilor contractului de privatizare.


  Capitolul IV Obligaţiile postfinalizare ale vânzătorului


  Articolul 13

  (1) Ulterior finalizării procesului de privatizare, vânzătorul îi va vinde cumpărătorului partea corespunzătoare din acţiunile referitoare la terenuri, la un preţ egal cu valoarea nominală a acestor acţiuni, sub condiţia ca preţul total de cumpărare ce urmează a fi plătit de cumpărător pentru a-şi menţine procentul de 51% din capitalul social al societăţii să nu depăşească în nici un caz 51% din valoarea maximă a terenurilor. Majorările de capital social cu privire la terenurile în curs de clarificare se vor efectua după cum urmează:
  a) cu privire la o suprafaţă totală de aproximativ 2.000 (două mii) de hectare din terenurile în curs de clarificare, în termen de un an de la data finalizării;
  b) cu privire la toate celelalte terenuri în curs de clarificare, în termen de 3 (trei) luni de la data la care societatea notifică vânzătorului că au fost obţinute toate certificatele de atestare a dreptului de proprietate.
  (2) În cazul în care, prin vânzarea la valoarea nominală, preţul total ce urmează a fi plătit de cumpărător în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a) şi b) ar depăşi 51% din valoarea maximă a terenurilor, preţul pe acţiune la vânzarea către cumpărător a părţii corespunzătoare din acţiunile referitoare la terenuri, emise ca urmare a majorării de capital social efectuate conform alin. (1) lit. b), poate fi mai mic decât valoarea nominală, astfel încât preţul total plătit de cumpărător ca urmare a ambelor majorări să nu depăşească valoarea menţionată mai sus.
  (3) Din momentul înregistrării vânzătorului în calitate de proprietar al unor acţiuni referitoare la terenuri şi până la data care survine prima dintre:
  a) momentul la care se consideră că cumpărătorul nu şi-a exercitat dreptul de a dobândi partea corespunzătoare din acţiunile referitoare la terenuri; sau
  b) momentul vânzării şi al transferului efectiv al acestora către cumpărător, drepturile de vot ale vânzătorului aferente acţiunilor referitoare la terenuri se suspendă.


  Articolul 14

  (1) Dacă, în orice moment ulterior finalizării procesului de privatizare, avut în vedere în contractul de privatizare, vânzătorul sau succesorul acestuia va dori să vândă sau să transfere către un concurent, în alte cazuri decât în situaţia unui transfer obligatoriu, necesar potrivit unor prevederi legale cu caracter imperativ, toate sau doar o parte din acţiunile rămase în urma procesului de privatizare, printr-o altă metodă decât în baza unei oferte publice, fie la iniţiativa sa ori în urma unei oferte primite din partea unei entităţi active în sectorul petrolului şi gazelor naturale, vânzătorul sau succesorul acestuia va oferi acţiunile mai întâi cumpărătorului, printr-o notificare în formă scrisă, iar cumpărătorul va avea dreptul de a achiziţiona toate acţiunile oferite sau doar o parte din acestea, în termeni şi condiţii care nu vor fi mai puţin favorabile decât cele oferite respectivei terţe persoane sau oferite de aceasta din urmă.
  (2) Vânzătorul sau succesorul acestuia nu va avea dreptul de a vinde sau de a transfera în alt mod respectivele acţiuni către concurent, în schimbul unui preţ mai mic sau în termeni ori condiţii mai favorabile decât cele oferite cumpărătorului, fără să le fi oferit, în prealabil, din nou, cumpărătorului, pe baza unei alte notificări în formă scrisă, trimisă acestuia.


  Articolul 15

  (1) Pe o perioadă de 10 ani de la data finalizării vor fi menţinute nivelul procentual, baza şi modalitatea de calcul al redevenţelor datorate de societate conform contractelor individuale de concesiune încheiate de aceasta, aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (2) Până la data de 31 decembrie 2014, prevederile alin. (1) se aplică, la cerere, tuturor titularilor de acorduri individuale de concesiune în domeniul explorării şi exploatării zăcămintelor de petrol şi gaze naturale, încheiate cu ANRM.


  Articolul 16

  ANRM este autorizată să adopte şi să publice, în termen de 24 de luni de la data finalizării, un cadru de reglementări pentru transportul ţiţeiului, care să reflecte principiul accesului nediscriminatoriu la conducte al tuturor participanţilor de pe piaţa petrolului. Se va evita includerea în tarifele de transport reglementate, implementate prin acest cadru de reglementare, a oricărui element de cost excesiv.


  Capitolul V Despăgubiri postprivatizare


  Articolul 17

  Vânzătorul este autorizat să despăgubească cumpărătorul pentru orice majorare a îndatorării nete a societăţii, de la data semnării contractului de privatizare până la data finalizării.


  Articolul 18

  (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 27-30 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, vânzătorul este autorizat ca, pe o perioadă de 15 ani de la data finalizării, să despăgubească, în totalitate, societatea pentru orice pretenţii în legătură cu contaminarea istorică a mediului, conform termenilor şi condiţiilor prevăzute în angajamentul de despăgubire privind mediul.
  (2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 27-30 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vânzătorul este autorizat ca, pe o perioadă de 30 de ani de la data finalizării, să despăgubească, în totalitate, societatea pentru orice pretenţii în legătură cu abandonarea şi scoaterea din funcţiune a sondelor abandonate, oprite, închise sau care aşteaptă să fie abandonate, la data finalizării, în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în angajamentul de despăgubire privind mediul.


  Articolul 19

  (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 27-30 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, suma totală a despăgubirilor datorate de vânzător cumpărătorului, în baza contractului de privatizare, în legătură cu:
  a) majorarea îndatorării nete, survenită între data semnării contractului de privatizare şi finalizarea procesului de privatizare;
  b) pretenţiile cu privire la nevalabilitatea contractelor individuale de concesiune încheiate de societate;
  c) pretenţiile cu privire la încălcarea de către vânzător a oricăreia dintre declaraţiile şi garanţiile acestuia, conform prevederilor din anexa A la contractul de privatizare;
  d) pretenţiile cu privire la nerespectarea prevederilor din contractul de privatizare, reflectate în art. 8, 9, 10, 11 şi 15 din prezenta lege;
  e) pretenţiile cu privire la investigaţiile aflate în desfăşurare la data semnării contractului de privatizare şi menţionate în acesta, privind activităţile de natură anticoncurenţială în care este implicată societatea, nu va depăşi suma preţului aferent acţiunilor vândute şi a preţului aferent acţiunilor subscrise de cumpărător la majorarea capitalului social.
  (2) Suma totală a despăgubirilor datorate de vânzător cumpărătorului în baza contractului de privatizare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), nu va depăşi 50% din preţul de cumpărare.
  (3) Răspunderea totală a vânzătorului, conform alin. (1) şi (2), nu va depăşi suma preţului aferent acţiunilor vândute şi a preţului aferent acţiunilor subscrise de cumpărător la majorarea capitalului social.


  Articolul 20

  (1) Din veniturile virate de vânzător din vânzarea acţiunilor societăţii Ministerul Finanţelor Publice va reţine echivalentul în lei al sumei de 50 milioane euro într-un cont distinct al Trezoreriei Statului, pe o perioadă de 15 ani de la data finalizării, din care se vor suporta cheltuielile pentru pretenţiile cu privire la contaminarea istorică, precum şi sumele care nu sunt acoperite prin provizioane, constituite pentru operaţiunile de abandonare din industria petrolieră, potrivit angajamentului de despăgubire privind mediul.
  (2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi virată, distinct, în contul Ministerului Finanţelor Publice de către vânzător, care va notifica data finalizării.
  (3) Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a transforma în lei suma prevăzută la alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumei în valută de la vânzător.
  (4) Dacă în cursul oricărui an bugetar, pe perioada celor 15 ani de la data finalizării, o parte sau toată suma alimentată iniţial se cheltuieşte în scopurile prevăzute la alin. (1), în anul bugetar următor echivalentul în lei al sumei de 50 milioane euro se va reconstitui, integral, din veniturile din privatizare, iar în lipsa acestei surse, din sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.
  (5) În cazul în care, în cursul oricărui an bugetar, pe perioada celor 15 ani de la data finalizării, suma necesară pentru suportarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) depăşeşte contravaloarea în lei a sumei de 50 milioane euro, în anul bugetar următor contul prevăzut la alin. (1) va fi alimentat suplimentar echivalentului în lei a 50 milioane euro cu sumele aferente pretenţiilor neachitate în perioada anterioară, precum şi cu sumele necesare plăţii dobânzilor şi/sau eventualelor daune, ca urmare a neachitării, în termen, a pretenţiilor potrivit angajamentului de despăgubire privind mediul, din sursele prevăzute la alin. (4).
  (6) Gestionarea contului menţionat la alin. (1) se va asigura de către Ministerul Finanţelor Publice, pe baza documentelor prezentate de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, care îşi va crea un organism specializat în acest scop, într-un termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ce va prelua îndatoririle vânzătorului cu privire la problemele de mediu, prevăzute în contractul de privatizare.
  (7) Soldul contului, menţionat la alin. (1), neutilizat la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, pe o perioadă de 15 ani de la data finalizării.


  Articolul 21

  Costurile privind răspunderea pentru obligaţiile de mediu ale societăţii, rezultând din contaminarea istorică, precum şi costurile de abandonare a sondelor oprite, închise sau care aşteaptă să fie abandonate la data finalizării, se achită de către societate şi se recuperează, în conformitate cu angajamentul de despăgubire privind mediul, din contul deschis potrivit art. 20, la solicitarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.


  Articolul 22

  (1) Sumele necesare pentru plata de către vânzător a despăgubirilor prevăzute în contractul de privatizare sunt asigurate de Ministerul Finanţelor Publice din veniturile încasate de instituţiile publice implicate în procesul de privatizare, din vânzarea acţiunilor deţinute de stat la societăţile comerciale şi din dividende.
  (2) În situaţia în care sumele rezultate din sursele prevăzute la alin. (1) nu acoperă integral cuantumul despăgubirilor, diferenţa va fi acordată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - acţiuni generale, urmând ca reconstituirea sumelor alocate de la bugetul de stat să fie realizată din veniturile obţinute potrivit alin. (1).
  (3) În cazul în care sumele alocate de la bugetul de stat nu se pot reconstitui integral până la data de 31 decembrie a anului respectiv, acestea rămân cheltuieli ale bugetului aferent anului bugetar respectiv.


  Capitolul VI Dispoziţii finale


  Articolul 23

  (1) Sumele reprezentând preţul aferent acţiunilor rezultate ca urmare a conversiei creanţelor bugetare, pe care Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei le-au avut asupra societăţii şi care au fost transferate pe bază de protocol către Ministerul Economiei şi Comerţului, se vor vira către cele două ministere după încasarea de către Ministerul Economiei şi Comerţului a sumei reprezentând preţul acţiunilor, aferent procentului deţinut de fiecare minister şi după deducerea, din această sumă, a cuantumului cheltuielilor efectuate cu privatizarea societăţii, reprezentând onorariul cuvenit consultanţilor vânzătorului, precum şi cu sumele reprezentând îndatorarea netă, proporţional procentului deţinut de fiecare minister.
  (2) În cazul în care suma plătită de vânzător cumpărătorului pentru îndatorarea netă depăşeşte suma reţinută de la cele două ministere, în baza comunicării scrise a vânzătorului, diferenţa va fi virată de către cele două ministere în contul curent general al Trezoreriei Statului, într-un termen de 10 zile de la comunicare.


  Articolul 24

  (1) Cheltuielile legate de plată componentei variabile a onorariului consultantului vânzătorului, aferente sumelor încasate efectiv de vânzător pentru acţiunile vândute, vor fi suportate de către vânzător.
  (2) Cheltuielile legate de plată componentei variabile a onorariului consultantului vânzătorului, aferente sumelor de care beneficiază societatea în cadrul majorării de capital social efectuate de cumpărător, vor fi suportate de către societate.


  Articolul 25

  În vederea semnării contractului de privatizare şi executării obligaţiilor contractuale, societatea a întocmit şi situaţii financiare, conform standardelor internaţionale de raportare financiară.


  Articolul 26

  Între data şedinţei adunării generale a acţionarilor societăţii, care hotărăşte distribuirea de dividende aferente anului 2003 şi repartizarea acestora, şi data la care acestea sunt virate în contul vânzătorului nu se datorează şi nu se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere.


  Articolul 27

  Vânzătorul, membrii comisiei de privatizare şi ai comisiei de negociere pentru privatizarea societăţii nu răspund pentru informaţiile furnizate cumpărătorului, în conformitate cu declaraţia, pe propria răspundere, a reprezentanţilor societăţii. Declaraţiile şi garanţiile acordate de vânzător cumpărătorului, conform contractului de privatizare, se aplică şi actelor, faptelor, operaţiunilor a căror cauză a apărut între data semnării contractului de privatizare şi data finalizării.


  Articolul 28

  În derularea procesului postprivatizare a societăţii, vânzătorul şi/sau orice entitate care vor prelua, în tot sau în parte, atribuţiile de urmărire a derulării postprivatizare a contractului de privatizare vor putea angaja consultanţi şi/sau firme de avocatură, prevăzând în cadrul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al fiecărei instituţii sumele aferente onorariilor acestora.


  Articolul 29

  Măsurile de natura ajutorului de stat, prevăzute în prezenta lege, vor fi notificate potrivit Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, şi se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei, în condiţiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislaţia secundară privind ajutorul de stat.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 2 decembrie 2004.
  Nr. 555.
  _________________