METODOLOGIE din 24 noiembrie 2017de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1006 din 19 decembrie 2017 Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 1.447 din 24 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1006 din 19 decembrie 2017.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta metodologie stabilește modul de organizare și desfășurare a procedurii de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, astfel cum sunt prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 2

  În sensul prevederilor prezentei metodologii, prin autoritate responsabilă se înțelege Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.


  Articolul 3

  Persoanele care au calitatea de observator în cadrul comisiilor de evaluare/contestații a dosarelor de candidatură pentru atribuirea în administrare/custodie pot emite puncte de vedere cu privire la modul de desfășurare a activității comisiilor, pe care le transmit acestora, precum și rapoarte care vor fi aduse la cunoștința conducătorului autorității responsabile.


  Capitolul II Atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate

  Articolul 4
  (1) Ariile naturale protejate care necesită structuri de administrare special constituite se atribuie în administrare de către autoritatea responsabilă, pe bază de contract de administrare.(2) Până la atribuirea efectivă în administrare, responsabilitatea administrării categoriilor de arii naturale protejate aparținând rețelei naționale de arii naturale protejate revine autorității responsabile, potrivit legislației în vigoare.


  Articolul 5
  (1) În vederea atribuirii în administrare, autoritatea responsabilă revizuiește periodic, prin decizia conducătorului autorității responsabile, lista ariilor naturale protejate care necesită structuri de administrare special constituite, în baza criteriilor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1.(2) În cazul suprapunerii ariilor naturale protejate care nu necesită structuri de administrare special constituite cu ariile naturale protejate care necesită structuri de administrare special constituite, administrarea se asigură de către structurile de administrare ale acestora, cu realizarea unui singur plan de management, astfel încât în zonele de suprapunere să existe o corelare a măsurilor de conservare, ținând cont de respectarea categoriei celei mai restrictive de management.


  Articolul 6
  (1) Pentru încheierea contractelor de administrare a uneia sau mai multor arii naturale protejate, autoritatea responsabilă organizează sesiuni de atribuire în administrare.(2) Sesiunile de atribuire se desfășoară în etape, după cum urmează:
  a) afișarea la sediul autorității responsabile și pe pagina proprie de internet a anunțului de lansare a sesiunii de atribuire care cuprinde lista ariilor naturale protejate ce pot fi atribuite în administrare;
  b) depunerea la sediul autorității responsabile a dosarelor de candidatură în format hârtie și suport electronic cu opis și paginație, în termen de 30 de zile calendaristice de la data afișării anunțului de lansare a sesiunii;
  c) după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice pentru depunerea dosarelor de candidatură nu se acceptă completări la dosarul depus;
  d) transmiterea de către autoritatea responsabilă a dosarelor de candidatură în format electronic, în termen de trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură, către membrii Comisiei de evaluare;
  e) întrunirea Comisiei de evaluare și evaluarea dosarelor de candidatură;
  f) afișarea pe site-ul autorității responsabile a rezultatelor evaluării;
  g) întrunirea Comisiei de evaluare în vederea susținerii interviurilor;
  h) întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de evaluare, aprobarea acestuia de către conducătorul autorității responsabile și afișarea pe site-ul autorității responsabile a rezultatelor Comisiei de evaluare ca urmare a evaluării dosarelor de candidatură și susținerii interviurilor;
  i) depunerea contestațiilor pentru evaluarea dosarelor de candidatură;
  j) întrunirea Comisiei de contestații în vederea analizării și soluționării contestațiilor;
  k) întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de contestații, aprobarea acestuia de către conducătorul autorității responsabile și afișarea pe site-ul autorității responsabile a rezultatelor dosarelor de candidatură pentru care s-au depus contestații;
  l) întocmirea raportului final de evaluare a sesiunii de administrare care include și raportul Comisiei de contestații și aprobarea acestuia de către conducătorul autorității responsabile;
  m) semnarea contractelor de administrare.


  Articolul 7

  În vederea atribuirii în administrare a uneia sau mai multor arii naturale protejate, persoanele juridice interesate depun la sediul autorității responsabile un dosar de candidatură potrivit art. 14, pentru fiecare poziție din lista de arii naturale protejate prevăzute la art. 5 alin. (1).


  Articolul 8
  (1) Pentru atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate se organizează o comisie de evaluare, a cărei componență nominală se aprobă prin decizie a conducătorului autorității responsabile și care este alcătuită după cum urmează:
  a) 2 reprezentanți ai direcției de specialitate cu atribuții în domeniul administrării ariilor naturale protejate din cadrul autorității responsabile;
  b) 2 reprezentanți din partea direcției de specialitate cu atribuții în domeniul administrării ariilor naturale protejate din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului;
  c) un reprezentant al Colegiului științific național pentru arii naturale protejate;
  d) un reprezentant al Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul Academiei Române;
  e) un reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu, cu atribuții în domeniul biodiversității;
  f) 3 observatori, dintre care 2 reprezentanți din partea organizațiilor neguvernamentale cu preocupări în domeniul protecției naturii și un reprezentant al structurilor de administrare ale parcurilor naționale/naturale și/sau ale siturilor Natura 2000, din cadrul organizațiilor/structurilor de administrare care nu au depus dosare de candidatură în vederea preluării în administrare în cadrul sesiunii în derulare;
  g) un reprezentant al Direcției juridice din cadrul autorității responsabile, fără drept de evaluare a dosarelor de candidatură și de acordare a punctajului, având rol de asistență juridică privind legalitatea și conformitatea documentelor depuse la dosar.
  (2) Persoanele nominalizate la alin. (1) lit. a), b), c), d) și e) sunt membri cu drept de evaluare a dosarelor de candidatură și de acordare a punctajului.


  Articolul 9
  (1) Înainte de a se declanșa etapa de evaluare a dosarelor de candidatură, fiecare membru al Comisiei de evaluare trebuie să completeze și să semneze pe propria răspundere o declarație, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, din care să rezulte că nu se află în conflict de interese.(2) În cazul în care un membru al Comisiei de evaluare se află în conflict de interese definit potrivit legii, acesta nu participă la evaluarea dosarelor de candidatură care fac obiectul conflictului.


  Articolul 10
  (1) Comisia de evaluare se întrunește în mod legal în prezența a cel puțin jumătate plus unu din membrii cu drept de evaluare a dosarelor de candidatură și de acordare a punctajului, verifică dosarele de candidatură cu privire la documentele obligatorii prevăzute la art. 14 și acordă punctajul pe baza fișelor individuale de punctaj prevăzute în anexa nr. 3 pentru etapa de evaluare a dosarului. Punctajul final acordat dosarelor de candidatură reprezintă media punctajelor acordate de membrii Comisiei de evaluare cu drept de acordare a punctajului.(2) Dosarele de candidatură în format hârtie, incomplete, precum și cele pentru care există obiecții cu privire la legalitatea sau conformitatea documentelor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b)-f) și k) sau care conțin caziere judiciare care atestă existența unor fapte ilegale de natură a cauza prejudicii în arii naturale protejate se resping fără a fi evaluate conform fișei de punctaj.(3) Solicitanții a căror dosare de candidatură au obținut în etapa de evaluare minimum 120 de puncte vor participa la susținerea interviului prin care se testează cunoștințele și scopul preluării în administrare a ariei naturale protejate a persoanelor prevăzute la alin. (10).(4) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de Comisia de evaluare în ziua desfășurării acestei etape, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:
  a) cunoașterea bunurilor patrimoniului natural puse sub regim de protecție din aria naturală protejată solicitată în administrare;
  b) principalele probleme cu care se confruntă aria naturală protejată și modul de rezolvare a acestora;
  c) viziunea și modul de implementare a planului de acțiuni al ariei naturale protejate respective;
  d) cunoașterea aspectelor legislative specifice din domeniul biodiversității și ariilor naturale protejate;
  e) scopul preluării în administrare a ariei naturale protejate.
  (5) Interviul se susține, de regulă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor evaluării dosarelor de candidatură.(6) Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele evaluării dosarelor de candidatură.(7) Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări participanților la interviu.(8) Întrebările și răspunsurile la interviu se consemnează întrun proces-verbal, care se semnează de membrii acestei comisii și de candidat; procesul-verbal se anexează la raportul Comisiei de evaluare.(9) În vederea susținerii interviurilor, Comisia de evaluare se întrunește în prezența a cel puțin jumătate plus unu din membrii cu drept de evaluare a dosarelor de candidatură și de acordare a punctajului și acordă punctaj pe baza fișelor individuale de punctaj prevăzută în anexa nr. 3 pentru etapa de susținere a interviului.(10) Susținerea interviurilor se va face de către reprezentantul legal sau de către directorul și/sau o persoană nominalizată propusă pentru structura de administrare, desemnat/desemnați de către reprezentantul legal al solicitantului.(11) Sunt declarați admiși la interviu solicitanții care au obținut minimum 30 de puncte.(12) Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obținute atât la etapa evaluării dosarelor de candidatură, cât și la etapa de interviu, iar punctajul minim final necesar pentru încredințarea în administrare trebuie să fie minimum 150 de puncte.(13) Comisia de evaluare întocmește raportul de evaluare în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură, ca urmare a evaluării dosarelor de candidatură și susținerii interviurilor.(14) Autoritatea responsabilă afișează la sediul său și pe pagina proprie de internet punctajele acordate de Comisia de evaluare ca urmare a evaluării dosarelor de candidatură și susținerii interviurilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului de evaluare de către conducătorul autorității responsabile.(15) Aria naturală protejată se va atribui în administrare solicitantului care a obținut cel mai mare punctaj final cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim final.(16) În cazul în care există două sau mai multe dosare de candidatură depuse pentru aceeași arie naturală protejată care au întrunit punctaje egale de calificare, administrarea va fi încredințată solicitantului care are cel mai mare punctaj la capacitatea științifică.


  Articolul 11
  (1) Solicitanții pot contesta rezultatele Comisiei de evaluare propriilor dosare de candidatură, prin depunerea unei contestații scrise la sediul autorității responsabile, în termen de două zile lucrătoare din momentul afișării rezultatului evaluării.(2) Pentru soluționarea contestațiilor se organizează la sediul autorității responsabile o comisie de contestații, a cărei componență nominală se aprobă prin decizie a conducătorului autorității responsabile și care este alcătuită după cum urmează:
  a) 2 reprezentanți din partea direcției de specialitate cu atribuții în domeniul administrării ariilor naturale protejate din cadrul autorității responsabile;
  b) 2 reprezentanți din partea direcției de specialitate cu atribuții în domeniul administrării ariilor naturale protejate din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului;
  c) un reprezentant al Colegiului științific național pentru arii naturale protejate;
  d) un reprezentant al Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul Academiei Române;
  e) un reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu, cu atribuții în domeniul biodiversității;
  f) 3 observatori, dintre care 2 reprezentanți din partea organizațiilor neguvernamentale cu preocupări în domeniul protecției naturii și un reprezentant al structurilor de administrare a parcurilor naționale/naturale și/sau a siturilor Natura 2000, din cadrul organizațiilor/structurilor de administrare care nu au depus dosare de candidatură în vederea preluării în administrare în cadrul sesiunii în derulare;
  g) un reprezentant al Direcției juridice din cadrul autorității responsabile, fără drept de evaluare a dosarelor de candidatură și de acordare a punctajului, având rol de asistență juridică privind legalitatea și conformitatea documentelor depuse la dosar.
  (3) Persoanele nominalizate la alin. (2) lit. a), b), c), d) și e) sunt membri cu drept de analiză, de acordare a punctajului și de soluționare a contestațiilor.(4) Comisia de contestații se întrunește în mod legal în prezența a cel puțin jumătate plus unu din membrii cu drept de analiză și soluționare a contestațiilor și de acordare a punctajului, analizează și soluționează contestațiile urmând aceeași procedură de evaluare prevăzută la art. 10, după care întocmește raportul de evaluare privind contestațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora. Prevederile articolului 9 se aplică în mod corespunzător.(5) Autoritatea responsabilă afișează la sediul său și pe pagina proprie de internet rezultatele contestațiilor, ulterior aprobării raportului de evaluare privind contestațiile de către conducătorul autorității responsabile.(6) Conducătorul autorității responsabile aprobă raportul final de evaluare, care include și raportul Comisiei de contestații, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor Comisiei de contestații.(7) Autoritatea responsabilă afișează la sediul său și pe pagina proprie de internet rezultatele sesiunii de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate, în termen de două zile lucrătoare de la aprobarea raportului final de evaluare a sesiunii de administrare de către conducătorul autorității responsabile.


  Articolul 12
  (1) În termen de 15 zile lucrătoare de la afișarea raportului final de evaluare a sesiunii de administrare se încheie contractul de administrare potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.(2) Contractele de administrare se încheie pe o perioadă de 10 ani.(3) În cazul în care solicitantul care a câștigat atribuirea administrării nu se prezintă în termenul stabilit pentru semnarea contractului de administrare, aria naturală protejată respectivă se include pe lista de arii naturale protejate a sesiunii următoare, iar solicitantul nu mai are dreptul să își depună candidatura la următoarea sesiune de atribuire.


  Articolul 13
  (1) În termen de 30 de zile de la data semnării contractelor de administrator, administratorii desemnați transmit autorității responsabile, în vederea avizării, legitimații de administrator, precum și lista persoanelor pentru care se emit legitimațiile respective, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.(2) În cazul suplimentării/înlocuirii personalului implicat în echipa de administrare peste termenul de 30 de zile, administratorul desemnat solicită avizarea legitimațiilor și listei persoanelor pentru care se emit legitimații de administrator.(3) Lista trebuie să cuprindă nominalizarea și funcția fiecărei persoane pentru care se solicită avizarea, la care se anexează cazierul judiciar și curriculum vitae semnat, pentru fiecare dintre persoanele respective.(4) Legitimațiile de administrator se eliberează numai persoanelor angajate în cadrul structurii de administrare, implicate în activitatea de teren.(5) Autoritatea responsabilă avizează legitimațiile și lista persoanelor pentru care se eliberează legitimații de administrator, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.(6) Personalul administratorului desemnat poate realiza controale pe teritoriul ariilor naturale protejate atribuite în administrare, pe baza legitimațiilor de administrator.


  Articolul 14
  (1) Pentru atribuirea administrării ariilor naturale protejate, persoanele juridice depun dosarul de candidatură pentru fiecare poziție din lista de arii naturale protejate pentru care se solicită atribuirea administrării, în conformitate cu lista ariilor naturale protejate care pot fi atribuite în administrare afișată pe site-ul autorității responsabile, potrivit art. 5 alin. (1), în format hârtie și în format electronic, cu opis și paginație, care trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:
  a) cerere scrisă semnată de solicitant; în cazul în care solicitantul este un parteneriat, cererea va fi semnată de toți partenerii;
  b) statutul, actul de înființare, actul constitutiv sau hotărârea judecătorească de constituire, după caz; în cazul parteneriatelor se depun documentele tuturor partenerilor; documentele vor fi certificate conform cu originalul;
  c) certificatul de cazier fiscal în original, aflat în perioada de valabilitate, al solicitantului sau al solicitanților, în cazul parteneriatelor; se acceptă copii conforme cu originalul doar în cazul în care candidatul depune mai multe solicitări pentru obținerea administrării pentru arii naturale protejate diferite și originalele se află în unul dintre dosarele depuse cu menționarea dosarului în care se regăsesc originalele;
  d) document eliberat de oficiul registrului comerțului din care să rezulte că persoana juridică nu se află în procedură de insolvență, faliment sau orice formă de reorganizare judiciară, după caz; pentru entități cu scop nepatrimonial se vor depune certificat de grefă sau adeverință de la instanțele judecătorești unde sunt înregistrate entitățile, care să ateste faptul că entitatea, subiect al dosarului de candidatură, nu se află în procedură de dizolvare/lichidare/radiere. Nu se acceptă declarații pe propria răspundere;
  e) certificatele de caziere judiciare în original al reprezentantului persoanei juridice și al personalului propus pentru administrarea ariei naturale protejate, obținute în scopul depunerii dosarului de candidatură, aflate în perioada de valabilitate, de către solicitant sau solicitanți, în cazul parteneriatelor; se acceptă copii conforme cu originalul doar în cazul în care candidatul depune mai multe solicitări pentru obținerea administrării pentru arii naturale protejate diferite și originalele se află în unul dintre dosarele depuse, cu menționarea dosarului în care se regăsesc originalele;
  f) prezentarea detaliată a obiectului de activitate din care să reiasă existența unor obiecte de activitate privind cel puțin unul dintre următoarele domenii: protejarea și conservarea biodiversității, administrarea ariilor naturale protejate, activități de cercetare în domeniul științelor naturale, activități de management durabil al resurselor naturale regenerabile;
  g) angajamentul prin care persoana juridică solicitantă prezintă sau se obligă să realizeze structura de administrare special constituită;
  h) structura minimă de personal cu care solicitantul va asigura administrarea ariei naturale protejate însoțită de fișele de post și curriculum vitae actualizate, datate și semnate împreună cu documente care să ateste experiența profesională, după cum urmează:(i) specialist în științele vieții potrivit Clasificării ocupațiilor din România, cu experiență în domeniul administrării ariilor naturale protejate sau, după caz, în domeniile protejarea și conservarea biodiversității, managementul durabil al resurselor naturale regenerabile, activități de educare/conștientizare în domeniul conservării naturii, cercetare în domeniul științelor naturale, al biodiversității;(ii) biolog;(iii) specialist în domeniul tehnologiei informației, prezentând avantaj specializarea în GIS și/sau baze de date;(iv) între 6 și 20 de agenți de teren/rangeri, în funcție de suprafața și specificul ariei naturale protejate; în cazul în care fondul forestier ocupă mai mult de 30% din suprafața ariei naturale protejate, personalul implicat în administrare va fi format din cel puțin o persoană cu studii superioare în domeniul silviculturii;(v) economist, prezentând avantaj specializarea în economia mediului;(vi) jurist sau, după caz, avocat în baza unui contract de asistență juridică și reprezentare;(vii) șef rangeri/agenți de teren.
  Structura minimă de personal este prevăzută în anexa nr. 3 la contractul de administrare, anexându-se la semnarea acestuia;

  i) descrierea capacităților tehnice existente destinate exclusiv administrării ariei naturale protejate (localizarea sediului în raport cu distanța față de aria naturală protejată, minimum două mijloace de transport, din care unul să fie de teren, birotică, mobilier, echipamente specifice). Capacitatea tehnică este prevăzută în anexa nr. 2 la contractul de administrare, anexându-se la semnarea acestuia;
  j) în condițiile în care aria naturală protejată beneficiază de plan de management aprobat, solicitantul va depune un plan de lucru detaliat privind implementarea planului de acțiune/activități al planului de management al ariei naturale protejate pe perioada de valabilitate al acestuia, precum și viziunea de administrare a ariei naturale protejate pentru perioada de valabilitate a contractului de administrare neacoperită de planul de management;
  k) în condițiile în care nu există plan de management aprobat, solicitantul depune o propunere detaliată de plan de acțiune pentru exercitarea administrării ariei naturale protejate, elaborat pentru perioada de valabilitate a contractului de administrare, inclusiv modalitatea de a implica factorii-cheie interesați. Planul de acțiune trebuie elaborat în funcție de valorile ariei naturale protejate pentru care s-a făcut desemnarea și de amenințările și presiunile antropice la care este supusă;
  l) angajamentul bugetar din surse proprii care se alocă pentru întreaga perioada de valabilitate a contractului de administrare, respectiv 10 ani, ștampilat și semnat de reprezentantul legal al persoanei juridice, destinat exclusiv administrării ariei naturale protejate, cu defalcarea cuantumurilor alocate pe categorii de cheltuieli, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la contractul de administrare. Angajamentul bugetar va fi anexat la contractul de administrare, la semnarea acestuia.
  (2) În cazul în care o persoană poate îndeplini mai multe atribuții specifice, pe baza calificărilor deținute se va menționa aceasta la dosarul de candidatură, depunându-se acordul scris al persoanei respective.(3) Planul de acțiune prevăzut la alin. (1) lit. k) trebuie să cuprindă următoarele:
  a) descrierea stării actuale a ariei naturale protejate și a eventualelor probleme identificate, descriere care trebuie să includă și obiectivele de conservare care au stat la baza desemnării ariei naturale protejate;
  b) acțiunile propuse pentru realizarea protecției efective (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de campare, amenajări, patrulări, activități educaționale, propuneri pentru mediatizare, implicare a comunității locale și a altor persoane interesate), precum și măsuri de conservare propuse pentru obiectivele care au stat la baza desemnării ariei naturale protejate, în măsura stadiului actual de cunoaștere, cu specificarea termenelor de realizare a acestora, a resurselor umane implicate și a celor financiare alocate;
  c) parteneri actuali, consultanți și colaboratori de specialitate, cu anexarea parteneriatelor încheiate în acest scop;
  d) formele de vizitare practicate în prezent în aria naturală protejată și, după caz, măsurile preconizate pentru reducerea/evitarea impactului negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate;
  e) organizarea științifică a activității: modalitatea de inventariere, monitorizare și conservare a biodiversității și geodiversității, modul de realizare a cartării habitatelor și distribuției speciilor sălbatice de floră și faună pentru care aria a fost declarată;
  f) alte tipuri de activități sau măsuri propuse.
  (4) Planul de lucru detaliat prevăzut la alin. (1) lit. j) trebuie să cuprindă următoarele:
  a) prezentarea activităților prevăzute în planul de management implementate și/sau în curs de implementare până la data lansării sesiunii de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate;
  b) prezentarea acțiunilor propuse pentru implementarea obiectivelor specifice prevăzute în planul de management și prioritizarea activităților, ținând cont de necesitatea asigurării unei stări de conservare favorabile a speciilor și habitatelor sau a altor bunuri ale patrimoniului natural puse sub regim de protecție conform prevederilor legale;
  c) prezentarea viziunii de administrare a ariei naturale protejate pentru perioada de valabilitate a contractului de administrare ulterioară expirării valabilității planului de management;
  d) parteneri actuali, consultanți și colaboratori de specialitate, cu anexarea parteneriatelor încheiate în acest scop;
  e) organizarea științifică a activității: modalitatea de monitorizare și conservare a biodiversității și geodiversității, modul de realizare a cartării habitatelor și distribuției speciilor sălbatice de floră și faună nou-identificate ca urmare a inventarierii habitatelor și speciilor pentru care a fost declarată aria naturală protejată;
  f) alte tipuri de activități sau măsuri propuse.


  Articolul 15
  (1) Persoana juridică este eligibilă pentru administrarea ariilor naturale protejate dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  a) are capacitate tehnică, care se apreciază în funcție de dotările pe care le deține pentru buna administrare a ariei naturale protejate;
  b) are capacitate științifică, care se apreciază în funcție de studiile, pregătirea și calificarea personalului implicat în administrarea ariei naturale protejate și de baza materială din dotare pentru a realiza studii și cercetări privind resursele naturale, monitorizarea și conservarea diversității biologice, a habitatelor naturale și managementul durabil al acestora;
  c) are capacitate financiară care se apreciază în funcție de posibilitatea de asigurare a resurselor financiare necesare dotării, cheltuielilor operaționale, acoperirii salariilor și activităților specifice de administrare a ariei naturale protejate, conform angajamentului bugetar.
  (2) În scopul dovedirii capacității tehnice, științifice și financiare, solicitanții pot depune, pe lângă documentele și informațiile prevăzute la art. 14, orice alte documente și informații relevante.


  Articolul 16

  Nu sunt eligibile să depună dosare de candidatură în vederea preluării în administrare a ariilor naturale protejate persoanele juridice care au deținut anterior calitatea de administrator al unei arii naturale protejate și cărora li s-au reziliat contractele de administrare, pentru motivul neîndeplinirii obligațiilor contractuale din motive imputabile acestora și/sau încălcării legislației în materie penală, în condițiile în care faptele ilegale comise sunt de natură a cauza prejudicii în aria protejată.


  Capitolul III Atribuirea custodiei ariilor naturale protejate

  Articolul 17
  (1) Ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare special constituite se atribuie în custodie de către autoritatea responsabilă, pe bază de contract de custodie.(2) În vederea încheierii contractelor de custodie pentru una sau mai multe arii naturale protejate, autoritatea responsabilă organizează sesiuni de atribuire.


  Articolul 18

  În vederea atribuirii custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită structuri de administrare, autoritatea responsabilă revizuiește periodic, prin decizie a conducătorului autorității responsabile, lista ariilor naturale protejate care nu necesită structuri de administrare, în raport cu limitele de suprapunere ale acestora.


  Articolul 19

  În vederea atribuirii în custodie a uneia sau mai multor arii naturale protejate, persoanele juridice interesate depun la sediul autorității responsabile un dosar de candidatură potrivit art. 27, pentru fiecare poziție din lista de arii naturale protejate prevăzute la art. 18.


  Articolul 20

  Etapele sesiunii de atribuire în custodie sunt:
  a) afișarea la sediul autorității responsabile și pe pagina proprie de internet a anunțului de lansare a sesiunii de atribuire care cuprinde lista ariilor naturale protejate care pot fi atribuite în custodie;
  b) depunerea la sediul autorității responsabile a dosarelor de candidatură în format hârtie și suport electronic, cu opis și paginație, în termen de 30 de zile calendaristice de la data afișării anunțului de lansare a sesiunii de atribuire;
  c) după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice pentru depunerea dosarelor de candidatură nu se acceptă completări la dosarul depus;
  d) transmiterea de către autoritatea responsabilă a dosarelor de candidatură în format electronic, în termen de trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora, către membrii Comisiei de evaluare;
  e) întrunirea Comisiei de evaluare și evaluarea dosarelor de candidatură;
  f) afișarea pe site-ul autorității responsabile a rezultatelor evaluării;
  g) întrunirea Comisiei de evaluare în vederea susținerii interviurilor;
  h) întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de evaluare, aprobarea acestuia de către conducătorul autorității responsabile și afișarea pe site-ul autorității responsabile a rezultatelor Comisiei de evaluare ca urmare a evaluării dosarelor de candidatură și susținerii interviurilor;
  i) depunerea la sediul autorității responsabile a contestațiilor pentru evaluarea dosarelor de candidatură;
  j) întrunirea Comisiei de contestații în vederea analizării și soluționării contestațiilor;
  k) întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de contestații, aprobarea acestuia de către conducătorul autorității responsabile și afișarea pe site-ul autorității responsabile a rezultatelor dosarelor de candidatură pentru care s-au depus contestații;
  l) întocmirea raportului final de evaluare a sesiunii de custodie care include și raportul Comisiei de contestații și aprobarea acestuia de către conducătorul autorității responsabile și afișarea pe site-ul autorității responsabile a rezultatelor finale a sesiunii de atribuire în custodie în termen de două zile lucrătoare de la aprobarea acestuia;
  m) semnarea contractelor de custodie.


  Articolul 21
  (1) Pentru atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate se organizează o comisie de evaluare, a cărei componență nominală se aprobă prin decizie a conducătorului autorității responsabile și care este alcătuită după cum urmează:
  a) 2 reprezentanți din partea direcției de specialitate cu atribuții în domeniul administrării ariilor naturale protejate din cadrul autorității responsabile;
  b) 2 reprezentanți din partea direcției de specialitate cu atribuții în domeniul administrării ariilor naturale protejate din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului;
  c) un reprezentant al Colegiului științific național pentru arii naturale protejate;
  d) un reprezentant al Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul Academiei Române;
  e) un reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu, cu atribuții în domeniul biodiversității;
  f) 3 observatori, dintre care 2 reprezentanți din partea organizațiilor neguvernamentale cu preocupări în domeniul protecției naturii și un reprezentant al structurilor de administrare ale parcurilor naționale/naturale și/sau ale siturilor Natura 2000, din cadrul organizațiilor/structurilor de administrare care nu au depus dosare de candidatură în vederea preluării în administrare în cadrul sesiunii în derulare;
  g) un reprezentant al Direcției juridice din cadrul autorității responsabile, fără drept de evaluare a dosarelor de candidatură și de acordare a punctajului, având rol de asistență juridică privind legalitatea și conformitatea documentelor depuse la dosar.
  (2) Persoanele nominalizate la alin. (1) lit. a), b), c), d) și e) sunt membri cu drept de evaluare a dosarelor de candidatură și de acordare a punctajului.


  Articolul 22
  (1) Înainte de a se declanșa etapa de evaluare a dosarelor de candidatură, fiecare membru al Comisiei de evaluare trebuie să completeze și să semneze pe propria răspundere o declarație, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, din care să rezulte că nu se află în conflict de interese.(2) În cazul în care un membru al comisiei de evaluare se află în conflict de interese definit potrivit legii, acesta nu participă la evaluarea dosarelor de candidatură care fac obiectul conflictului.


  Articolul 23
  (1) Comisia de evaluare se întrunește în mod legal în prezența a cel puțin jumătate plus unu din membrii cu drept de evaluare a dosarelor de candidatură și de acordare a punctajului, verifică dosarele de candidatură cu privire la documentele obligatorii prevăzute la art. 27 alin. (1), (2) și (3) și acordă punctajul pe baza fișelor individuale de punctaj prevăzute în anexa nr. 7 pentru etapa de evaluare a dosarului. Punctajul final acordat dosarelor de candidatură reprezintă media punctajelor acordate de membrii Comisiei de evaluare cu drept de acordare a punctajului.(2) Dosarele de candidatură în format hârtie incomplete și dosarele pentru care există obiecții cu privire la legalitatea sau conformitatea documentelor prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b)-f), precum și cele cu caziere judiciare care atestă existența unor fapte ilegale de natură a cauza prejudicii în arii naturale protejate se resping fără a fi evaluate potrivit fișelor de punctaj prevăzute în anexa nr. 7.(3) Solicitanții ale căror dosare de candidatură au obținut în etapa de evaluare minimum 90 de puncte vor participa la susținerea interviului prin care se testează cunoștințele și scopul preluării în administrare a ariei naturale protejate a persoanelor prevăzute la alin. (10).(4) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de Comisia de evaluare în ziua desfășurării acestei etape, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:
  a) cunoașterea bunurilor patrimoniului natural puse sub regim de protecție din aria naturală protejată solicitată în custodie;
  b) principalele probleme cu care se confruntă aria naturală protejată și modul de rezolvare a acestora;
  c) viziunea și modul de implementare a planului de acțiuni al ariei naturale protejate respective;
  d) cunoașterea aspectelor legislative specifice din domeniul biodiversității și ariilor naturale protejate;
  e) scopul preluării în administrare a ariei naturale protejate.
  (5) Interviul se susține, de regulă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor evaluării dosarelor de candidatură.(6) Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele evaluării dosarelor de candidatură.(7) Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări participanților la interviu.(8) Întrebările și răspunsurile la interviu se consemnează întrun proces-verbal, care se semnează de membrii acestei comisii și de candidat; procesul-verbal se anexează la raportul Comisiei de evaluare și se semnează de membrii comisiei și de candidat.(9) În vederea susținerii interviurilor, Comisia de evaluare se întrunește în prezența a cel puțin jumătate plus unu din membrii cu drept de evaluare a dosarelor de candidatură și de acordare a punctajului și acordă punctaj pe baza fișelor individuale de punctaj prevăzută în anexa nr. 7 pentru etapa de susținere a interviului.(10) Susținerea interviului se va face de către reprezentantul legal al persoanei juridice și/sau o persoană desemnată/ desemnate de către reprezentantul legal care va fi implicată în administrarea ariei naturale protejate.(11) Sunt declarați admiși la interviu solicitanții care au obținut minimum 20 de puncte.(12) Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obținute atât la etapa evaluării dosarelor de candidatură, cât și la etapa de interviu, iar punctajul minim final necesar pentru încredințarea în custodie trebuie să fie minimum 110 puncte.(13) Comisia de evaluare întocmește raportul de evaluare, în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură, ca urmare a evaluării dosarelor de candidatură și susținerii interviurilor.(14) Autoritatea responsabilă afișează la sediul său și pe pagina proprie de internet rezultatele Comisiei de evaluare ca urmare a evaluării dosarelor de candidatură și susținerii interviurilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului de evaluare de către conducătorul autorității responsabile.(15) Aria naturală protejată se va atribui în custodie solicitantului care a obținut cel mai mare punctaj final, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim final.(16) În cazul în care există două sau mai multe dosare de candidatură depuse pentru aceeași arie naturală protejată care au întrunit punctaje egale de calificare, custodia va fi încredințată solicitantului care a întrunit cel mai mare punctaj la capacitatea științifică.


  Articolul 24
  (1) Solicitanții pot contesta rezultatele acordate de Comisia de evaluare propriilor dosare de candidatură depuse, prin depunerea unei contestații scrise la sediul autorității responsabile, în termen de două zile lucrătoare din momentul afișării rezultatului evaluării.(2) Pentru soluționarea contestațiilor se organizează la sediul autorității responsabile o comisie de contestații, a cărei componență nominală se aprobă prin decizie a conducătorului autorității responsabile, după cum urmează:
  a) 2 reprezentanți din partea direcției de specialitate cu atribuții în domeniul administrării ariilor naturale protejate din cadrul autorității responsabile;
  b) 2 reprezentanți din partea direcției de specialitate cu atribuții în domeniul administrării ariilor naturale protejate din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului;
  c) un reprezentant al Colegiului științific național pentru arii naturale protejate;
  d) un reprezentant al Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul Academiei Române;
  e) un reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu, cu atribuții în domeniul biodiversității;
  f) 3 observatori, dintre care 2 reprezentanți din partea organizațiilor neguvernamentale cu preocupări în domeniul protecției naturii și un reprezentant al structurilor de administrare ale parcurilor naționale/naturale și/sau ale siturilor Natura 2000, din cadrul organizațiilor/structurilor de administrare care nu au depus dosare de candidatură în vederea preluării în administrare în cadrul sesiunii în derulare;
  g) un reprezentant al Direcției juridice din cadrul autorității responsabile, fără drept de evaluare a dosarelor de candidatură și de acordare a punctajului, având rol de asistență juridică privind legalitatea și conformitatea documentelor depuse la dosar.
  (3) Persoanele nominalizate la alin. (2) lit. a), b), c), d) și e) sunt membri cu drept de analiză, de acordare a punctajului și de soluționare a contestațiilor.(4) Comisia de contestații se întrunește în mod legal în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii cu drept de acordare a punctajului, analizează și soluționează contestațiile urmând aceeași procedură de evaluare menționată la art. 23, după care întocmește raportul de evaluare privind contestațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora. Prevederile art. 22 se aplică în mod corespunzător.(5) Autoritatea responsabilă afișează la sediul său și pe pagina proprie de internet rezultatele contestațiilor, ulterior aprobării raportului de evaluare privind contestațiile de către conducătorul autorității responsabile.(6) Conducătorul autorității responsabile aprobă raportul final de evaluare, care include și raportul Comisiei de contestații, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor Comisiei de contestații.(7) Autoritatea responsabilă afișează la sediul său și pe pagina proprie de internet rezultatele sesiunii de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate, în termen de 2 zile lucrătoare de la aprobarea raportului final de evaluare a sesiunii de atribuire în custodie de către conducătorul autorității responsabile.


  Articolul 25
  (1) Contractele de custodie se încheie în termen de 15 zile lucrătoare de la afișarea raportului final de evaluare prevăzut la art. 24 alin. (7), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8.(2) Contractele de custodie se încheie pe o perioadă de 10 ani.(3) În cazul în care solicitantul care a câștigat atribuirea custodiei nu se prezintă în termenul stabilit pentru semnarea contractului de custodie, aria naturală protejată se include pe lista de atribuire a sesiunii următoare, iar solicitantul respectiv nu mai are dreptul să își depună candidatura la următoarea sesiune.


  Articolul 26
  (1) În termen de 30 de zile de la data semnării contractelor de custodie, custozii desemnați transmit autorității responsabile, în vederea avizării, legitimații de custode, precum și lista persoanelor pentru care se emit legitimațiile respective, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9.(2) În cazul suplimentării/înlocuirii personalului implicat în echipa de administrare peste termenul de 30 de zile, custodele desemnat solicită avizarea legitimațiilor și listei persoanelor pentru care se emit legitimații de custode.(3) Lista trebuie să cuprindă nominalizarea și funcțiile persoanelor pentru care se solicită avizarea, la care se anexează cazierul judiciar și curriculum vitae semnat și datat, pentru fiecare dintre persoanele respective.(4) Legitimațiile de custode se eliberează persoanelor angajate în cadrul structurii custodelui, implicate în activitatea de teren.(5) Autoritatea responsabilă avizează legitimațiile și lista persoanelor pentru care se eliberează legitimații de custode, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.(6) Personalul custodelui desemnat poate realiza controale pe teritoriul ariilor naturale protejate atribuite în custodie, pe baza legitimațiilor de custode eliberate.


  Articolul 27
  (1) Dosarul de candidatură pentru atribuirea custodiei se depune pentru fiecare poziție din lista de arii naturale protejate care pot fi atribuite în custodie, afișată pe siteul autorității responsabile, în format hârtie imprimat și electronic, cu opis și paginație, care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
  a) cerere scrisă semnată de solicitant; în cazul în care solicitantul este un parteneriat, cererea va fi semnată de toți partenerii;
  b) certificatul de înregistrare în registrul comerțului sau certificatul de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor, după caz; certificare conform cu originalul;
  c) statutul, actul de înființare, actul constitutiv sau hotărârea judecătorească de constituire, după caz; în cazul parteneriatelor se depun documentele tuturor partenerilor; documentele vor fi certificate conform cu originalul;
  d) certificatul de cazier fiscal și certificatul de cazier judiciar în original al solicitantului și solicitanților în cazul parteneriatelor, aflate în perioada de valabilitate; cazierele judiciare ale tuturor persoanelor implicate direct în administrarea ariei, aflate în perioada de valabilitate; se acceptă copii conforme cu originalul doar în cazul în care candidatul depune mai multe solicitări pentru obținerea custodiei pentru arii naturale protejate diferite și originalele se află în unul dintre dosarele depuse cu menționarea dosarului în care se regăsesc originalele;
  e) document eliberat de oficiul registrului comerțului din care să rezulte că persoana juridică nu se află în procedură de insolvență, faliment sau orice formă de reorganizare judiciară, după caz; pentru entități cu scop nepatrimonial se vor depune certificat de grefă sau adeverință de la instanțele judecătorești unde sunt înregistrate entitățile, care să ateste faptul că entitatea, subiect al dosarului de candidatură, nu se află în procedură de dizolvare/lichidare/radiere. Nu se acceptă declarații pe propria răspundere;
  f) angajamentul bugetar din surse proprii care se alocă pentru întreaga perioadă de valabilitate a contractului de custodie, respectiv 10 ani, ștampilat și semnat de către reprezentantul legal al persoanei juridice, destinat exclusiv administrării ariei naturale protejate, cu defalcarea cuantumurilor alocate pe categorii de cheltuieli, potrivit modelului prezentat în anexa la contractul de custodie. În cazul în care solicitantul este un parteneriat, angajamentul bugetar va fi asumat prin ștampilă și semnătură de toți partenerii. Angajamentul bugetar va fi anexat la contractul de custodie, la semnarea acestuia;
  g) curriculum vitae actualizat, semnat și datat, diplomele de studii ale personalului implicat în administrarea ariei naturale protejate, din care să rezulte experiența în domeniul ariilor naturale protejate și competență în domeniul conservării speciilor și habitatelor pentru care a fost desemnată aria naturală protejată sau, după caz, în domeniile protecția mediului, științelor naturale (biologie, ecologie, geografie, geologie etc.), management al resurselor naturale regenerabile, activități de educație, prezentând avantaj existența unei persoane specializate în biologie; în cazul în care fondul forestier ocupă mai mult de 30% din suprafața ariei naturale protejate, personalul implicat în administrare va fi format din cel puțin o persoană cu studii superioare în domeniul silviculturii;
  h) prezentarea detaliată a obiectului de activitate din care să rezulte activitatea privind cel puțin unul dintre următoarele domenii: protejarea și conservarea biodiversității, administrarea ariilor naturale protejate, activități de cercetare în domeniul științelor naturale, activități de management durabil al resurselor naturale regenerabile, turism, educație ecologică;
  i) descrierea capacităților tehnice existente, destinate administrării ariei naturale protejate pentru care se solicită custodia (localizarea sediului în raport cu distanța față de aria naturală protejată, minimum un mijloc de transport, birotică, mobilier, utilaje și unelte pentru intervenții în aria protejată etc.);
  j) lista persoanelor implicate direct în administrarea ariei naturale protejate;
  k) în condițiile în care aria naturală protejată beneficiază de plan de management aprobat, solicitantul va depune un plan de lucru detaliat privind implementarea planului de acțiune/activități al planului de management al ariei naturale protejate, pe perioada de valabilitate a acestuia, precum și viziunea de administrare a ariei naturale protejate pentru perioada de valabilitate a contractului de custodie neacoperită de planul de management;
  l) în condițiile în care nu există plan de management aprobat, solicitantul depune o propunere detaliată de plan de acțiune pentru exercitarea administrării ariei naturale protejate, elaborat pentru perioada de valabilitate a contractului de custodie, inclusiv modalitatea de a implica factori-cheie interesați în luarea de decizii de management (acțiuni, persoane implicate; în cazul parteneriatelor se vor specifica acțiunile de care sunt responsabile părțile parteneriatului, inclusiv bugetul aferent). Planul de acțiune trebuie elaborat în funcție de valorile ariei naturale protejate pentru care s-a făcut desemnarea și de amenințările și presiunile antropice la care este supusă;
  m) acordurile de parteneriat, dacă este cazul;
  n) alte materiale considerate utile de către solicitant, precum: fotografii, articole în presă, materiale video și altele asemenea.
  (2) Planul de acțiune prevăzut la alin. (1) lit. l) trebuie să cuprindă următoarele:
  a) descrierea stării actuale a ariei naturale protejate și a eventualelor probleme identificate, descriere care trebuie să includă și obiectivele de conservare care au stat la baza desemnării ariei naturale protejate;
  b) acțiunile propuse pentru realizarea protecției efective (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de campare, amenajări, patrulări, activități educaționale, propuneri pentru mediatizare, implicare a comunității locale și a altor persoane interesate etc.), precum și măsuri de conservare propuse pentru obiectivele care au stat la baza desemnării ariei naturale protejate, în măsura stadiului actual de cunoaștere, cu specificarea termenelor de realizare a acestora, a resurselor umane implicate și a celor financiare alocate;
  c) parteneri actuali, consultanți și colaboratori de specialitate, cu anexarea parteneriatelor încheiate în acest scop;
  d) formele de vizitare practicate în prezent în aria naturală protejată și măsurile preconizate pentru reducerea/evitarea impactului semnificativ negativ asupra ariei naturale protejate;
  e) organizarea științifică a activității: modalitatea de inventariere, monitorizare și conservare a biodiversității și geodiversității, modul de realizare a cartării habitatelor și distribuției speciilor sălbatice de floră și faună pentru care aria a fost declarată;
  f) alte tipuri de activități sau măsuri propuse.
  (3) Planul de lucru prevăzut la alin. (1) lit. k) trebuie să cuprindă următoarele:
  a) prezentarea activităților prevăzute în planul de management implementate și/sau în curs de implementare până la data lansării sesiunii de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate;
  b) prezentarea acțiunilor propuse pentru implementarea obiectivelor specifice prevăzute în planul de management și prioritizarea activităților ținând cont de necesitatea asigurării unei stări de conservare favorabile a speciilor și habitatelor sau a altor bunuri ale patrimoniului natural puse sub regim de protecție conform prevederilor legale;
  c) prezentarea viziunii de administrare a ariei naturale protejate pentru perioada de valabilitate a contractului de administrare ulterioară expirării valabilității planului de management;
  d) parteneri actuali, consultanți și colaboratori de specialitate, cu anexarea parteneriatelor încheiate în acest scop;
  e) organizarea științifică a activității: modalitatea de monitorizare și conservare a biodiversității și geodiversității, modul de realizare a cartării habitatelor și distribuției speciilor sălbatice de floră și faună nou-identificate ca urmare a inventarierii habitatelor și speciilor pentru care a fost declarată aria naturală protejată;
  f) alte tipuri de activități sau măsuri propuse.
  (4) Sunt eligibile persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) au capacitate tehnică, care se apreciază în funcție de dotările pe care le dețin pentru buna administrare a ariei naturale protejate;
  b) au capacitate științifică, care se apreciază în funcție de studiile, pregătirea și calificarea personalului implicat în administrarea ariei naturale protejate și baza materială din dotare pentru a realiza studii și cercetări privind resursele naturale, monitorizarea și conservarea diversității biologice și asigurarea managementului durabil al acestora;
  c) au capacitate financiară, care se apreciază în funcție de posibilitatea de asigurare a resurselor financiare necesare dotării, cheltuielilor operaționale, acoperirii salariilor și activităților specifice de administrare a ariei naturale protejate, conform angajamentului bugetar.
  (5) În scopul dovedirii capacității tehnice, științifice și financiare, solicitanții pot depune, pe lângă documentele și informațiile menționate anterior, orice alte documente și informații relevante.(6) Nu sunt eligibile să depună dosare de candidatură în vederea preluării în custodie a ariilor naturale protejate persoanele juridice care au deținut anterior calitatea de custode al unei arii naturale protejate și cărora li s-au reziliat contractele de custodie pentru motivul neîndeplinirii obligațiilor contractuale din motive imputabile acestora și/sau încălcării legislației în materie penală, în condițiile în care faptele ilegale comise sunt de natură a cauza prejudicii în aria protejată.


  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 28

  În cazul parcurilor naționale și naturale, structura de personal rămâne cea stabilită prin actele normative de instituire a regimului de arie naturală protejată pentru aceste categorii de arii.


  Articolul 29

  În cazul ariilor naturale protejate ale căror planuri de management se elaborează prin proiecte cu finanțare națională/europeană pentru care este prevăzut în contractul de finanțare să se elaboreze planul de management pentru fiecare arie protejată în parte, chiar dacă există suprapuneri, se aprobă câte un plan de management pentru fiecare arie naturală protejată, cu condiția să nu existe prevederi contrare celorlalte statute de protecție existente pe suprafețele respective.


  Articolul 30
  (1) În cazul în care o arie naturală protejată de interes național care nu necesită structură proprie de administrare se suprapune total sau parțial cu alte arii naturale protejate care nu necesită structură proprie de administrare, custodia se asigură de către unul sau mai mulți custozi, în funcție de modalitatea de atribuire în custodie stabilită în lista menționată la art. 18 cu realizarea planului/planurilor de management, astfel încât în zonele de suprapunere să existe o corelare a măsurilor de conservare, ținând cont de respectarea categoriei celei mai restrictive de management.(2) În cazul în care o arie naturală protejată de interes comunitar atribuită în custodie se suprapune total sau parțial cu alte arii naturale protejate care nu necesită structură proprie de administrare și neatribuite în custodie, la momentul intrării în vigoare a prezentului ordin, administrarea poate fi asigurată de către custodele respectiv, dacă face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 27 alin. (4).


  Articolul 31
  (1) Autoritățile competente pentru protecția mediului, denumite în continuare ACPM, care conduc procedurile de reglementare, notifică titularul să transmită administratorilor și custozilor ariilor naturale protejate și, după caz, autorității responsabile cu administrarea ariilor naturale protejate neatribuite în administrare/custodie o copie a documentației depuse la ACPM, însoțită de informarea asupra etapei procedurale în care se află planul/programul/ proiectul/activitatea, în vederea obținerii avizului administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate de interes național/internațional/comunitar pentru planuri/programe/ proiecte/activități, după caz.(2) Modalitatea de emitere și modelul avizului administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate sunt prevăzute în anexa nr. 10.(3) ACPM notifică administratorii/custozii/autoritatea responsabilă a ariilor naturale protejate pentru participarea în cadrul unei/unui comisii/comitet/colectiv constituite/constituit ce funcționează pe lângă ACPM.(4) Administratorii/Custozii ariilor naturale protejate sau, după caz, autoritatea responsabilă exprimă puncte de vedere referitoare la aspectele relevante specifice domeniului lor de competență în cadrul procedurilor de reglementare și emite avize favorabile/nefavorabile, fundamentând modul de abordare integrată a efectelor rezultate din implementarea planului/programului/proiectului și/sau a desfășurării activității asupra ariei/ariilor naturale protejate din zona de influență.(5) Procedurile de reglementare în care participă administratorii și custozii ariilor naturale protejate sau, după caz, autoritatea responsabilă sunt derulate de către ACPM în vederea emiterii avizului de mediu pentru planuri/programe, acordului de mediu pentru proiecte, avizului Natura 2000, autorizației/autorizației integrate de mediu pentru activități, precum și autorizației pentru activitățile de recoltare, capturare, achiziție și comercializare a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatică.(6) Documentele solicitate titularilor de planuri/programe/ proiecte/activități de către ACPM în cadrul procedurilor de reglementare vor fi transmise de către titular, la solicitarea ACPM, administratorilor/custozilor/autorității responsabile în vederea emiterii avizelor.(7) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (6), administratorii/custozii ariilor naturale protejate/autoritatea responsabilă emit(e) avize înainte de emiterea actelor de reglementare menționate la alin. (5), conform prevederilor prevăzute în anexa nr. 10. Avizele conțin principalele motive și considerente care au stat la baza deciziei de emitere a avizului favorabil/nefavorabil al administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate.(8) În cadrul procedurilor de revizuire a actelor de reglementare emise anterior de către ACPM pentru care administratorul/custodele ariei naturale protejate/autoritatea responsabilă a emis avizul se solicită revizuirea acestuia din urmă dacă au intervenit modificări care pot afecta integritatea ariei naturale protejate sau obiectivele de conservare pentru care a fost desemnată.


  Articolul 32
  (1) La punerea în valoare în arboretele din fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara acestuia, situate în arii naturale protejate, înainte de etapa de marcare a arborilor ce urmează să fie puși în valoare, ocoalele silvice solicită administratorilor/custozilor/autorității responsabile:
  a) condițiile specifice la punerea în valoare a arboretelor în ariile naturale protejate, necesare menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor/habitatelor, a elementelor naturale/patrimoniului natural prezente în arboretele pentru care a fost desemnată aria naturală protejată;
  b) condițiile specifice desfășurării activității de exploatare forestieră în ariile naturale protejate, care vor fi introduse în cuprinsul autorizației de exploatare forestieră, necesare menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor/ habitatelor, a elementelor naturale/patrimoniului natural prezente în arboretele pentru care a fost desemnată aria naturală protejată.
  (2) La stabilirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) administratorul/custodele/autoritatea responsabilă ține cont de prevederile planului de management și legislația specifică din domeniul biodiversității și ariilor naturale protejate.(3) Ocoalele silvice solicită condițiile menționate la alin. (1) lit. a) și b) cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii punerii în valoare.(4) În vederea emiterii condițiilor menționate la alin. (1) lit. a) și b), ocoalele silvice vor transmite administratorilor/custozilor de arii naturale protejate sau, după caz, Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate următoarele documente:
  a) descrierea parcelară a unității/unităților amenajistice în care va avea loc punerea în valoare și care va/vor fi supusă/ supuse exploatării;
  b) o copie a hărții unității/unităților amenajistice în care va avea loc punerea în valoare și care va/vor fi supusă/supuse exploatării.
  (5) Administratorii/Custozii/Autoritatea responsabilă transmit(e) ocoalelor silvice condițiile menționate la alin. (1) lit. a) și b) în termen de maximum 25 de zile de la primirea solicitării.(6) Ocoalele silvice vor demara etapa de marcare a arborilor ce urmează să fie exploatați, în cazul netransmiterii condițiilor specifice menționate la alin. (1) lit. a) în termenul menționat la alin. (5).(7) În cazul în care administratorii/custozii nu emit condițiile specifice menționate la alin. (1) lit. b) în termenul prevăzut la alin. (5), ocoalele silvice notifică autoritatea responsabilă în acest sens.(8) Ocoalele silvice transmit o copie după autorizația de exploatare în termen de 7 zile de la emitere către custozi/administratori sau, după caz, către autoritatea responsabilă, în vederea monitorizării din punctul de vedere al conservării biodiversității.


  Articolul 33

  Activitatea administratorilor/custozilor se evaluează anual de către autoritatea responsabilă din punct de vedere tehnic, administrativ și financiar, conform indicatorilor de performanță stabiliți prin decizia conducătorului autorității responsabile și în baza raportului anual de activitate întocmit conform structurii prevăzute în anexa nr. 6


  Articolul 34

  Pentru contractele de administrare aflate în derulare, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate va încheia acte adiționale în vederea corelării cu modelul de contract prevăzut de prezenta metodologie.


  Articolul 35

  Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


  Anexa nr. 1

  la metodologie

  CRITERII DE EVALUARE A SITURILOR NATURA 2000
  în baza cărora se stabilește necesitatea atribuirii în administrare a acestora

  Siturile au fost evaluate conform criteriilor de mai jos:
  A. Situri de importanță comunitară (SCI)1. Suprafața:
  a) 10.000-20.000 ha, 1 punct
  b) 20.001-30.000 ha, 2 puncte
  c) 30.001-40.000 ha, 3 puncte
  d) ≥ 40.001 ha, 4 puncte
  2. Număr de specii:
  a) 1-10 specii, 0 puncte
  b) 11-20 specii, 1 punct
  c) 21-30 specii, 2 puncte
  d) 31-40 specii, 3 puncte
  e) ≥ 40 specii, 4 puncte
  3. Număr de habitate:
  a) 1 habitat, 1 punct
  b) 2 habitate, 2 puncte
  c) 3 habitate, 3 puncte
  d) ≥ 4 habitate, 4 puncte
  4. Număr de habitate prioritare:
  a) 1-3 habitate prioritare, 0 puncte
  b) ≥ 4 habitate prioritare, 1 punct
  5. Număr de alte specii importante de floră și faună:
  a) 1-30 specii, 0 puncte
  b) 31-60 specii, 1 punct
  c) ≥ 61 specii, 2 puncte
  6. Evaluare globală:
  a) B, 1 punct
  b) A, 2 puncte
  7. Număr de situri Natura 2000 care se suprapun:
  a) 1 sit, 1 punct
  b) 2 situri, 2 puncte
  c) ≥ 3 situri, 3 puncte
  8. Număr de rezervații naturale care se suprapun:
  a) 1 rezervație, 1 punct
  b) 2 rezervații, 2 puncte
  c) 3 rezervații, 3 puncte
  d) ≥ 4 rezervații, 4 puncte
  Punctaj maxim pentru SCI: 24 puncte
  Punctaj minim pentru a include situl în listă: 10 puncte

  B. Arii de protecție specială avifaunistică (SPA)1. Suprafața:
  a) 50.000-60.000 ha, 1 punct
  b) 60.001-70.000 ha, 2 puncte
  c) 70.001-80.000 ha, 3 puncte
  d) ≥ 80.001 ha, 4 puncte
  2. Număr de specii:
  a) 1-10 specii, 0 puncte
  b) 11-20 specii, 1 punct
  c) 21-30 specii, 2 puncte
  d) 31-40 specii, 3 puncte
  e) ≥ 40 specii, 4 puncte
  3. Evaluare globală:
  a) B, 1 punct
  b) A, 2 puncte
  4. Număr de situri Natura 2000 care se suprapun:
  a) 1 sit, 1 punct
  b) 2 situri, 2 puncte
  c) ≥ 3 situri, 3 puncte
  5. Număr de rezervații naturale care se suprapun:
  a) 1 rezervație, 1 punct
  b) 2 rezervații, 2 puncte
  c) 3 rezervații, 3 puncte
  d) ≥ 4 rezervații, 4 puncte
  Punctaj maxim pentru SPA: 17 puncte
  Punctaj minim pentru a include situl în listă: 8 puncte


  Anexa nr. 2

  la metodologie

  DECLARAȚIE
  privind conflictul de interese pe parcursul desfășurării procedurii de atribuire
  în administrare/custodie a ariilor naturale protejate
  - Model -

  Subsemnatul/Subsemnata, .............(numele și prenumele)........, în calitate de reprezentant al ..........(denumirea instituției)......., deținând funcția de ..................... în cadrul Comisiei de evaluare/contestații a dosarelor de candidatură, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, că pentru procedura de atribuire în administrare/custodie a ariilor naturale protejate desfășurată la data de ............................ nu mă aflu în conflict de interese, astfel cum este definit de prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.
  Data ...................
                                                                                                    Numele și prenumele
                                                                                                   ............................
                                                                                                      Semnătura
                                                                                                    .........................


  Anexa nr. 3

  la metodologie

  A. Fișa de punctaj pentru atribuirea administrării ariilor naturale protejate fără plan de management aprobat

   
  I. Etapa de evaluare a dosarului de candidatură Criterii
  de evaluare a dosarului de candidatură

   
  Punctaj maxim acordat

   
   
  Punctaj minim necesar pentru participarea la etapa de
  susținere a interviului defalcat pe categorii de criterii de
  evaluare

   
   
  1

   
   
  2

   
   
  3

   
   
  4

   
   
  1. Capacitate tehnică

   
   
  Sediu

   
   
  10

   
   
  20

   
   
  Minimum două mijloace de transport, din care unul să fie
  de teren

   
   
  5

   

   
   
  Birotică, mobilier, utilaje și unelte etc.

   
   
  5

   

   
   
  Numărul persoanelor propuse în structura de
  personal

   
   
  5

   

   
   
  2. Capacitate științifică

   
   
  Studiile și calificările personalului implicat în
  domeniile științelor naturale (biologie, ecologie, geografie, știința mediului,
  pedologie și altele asociate)

   
   
  20

   
   
  38

   
   
  Experiența în domeniul conservării
  biodiversității

   
   
  20

   

   
   
  Baza materială necesară pentru a realiza studii și
  cercetări privind resursele naturale, monitorizarea și managementul durabil al
  acestora și conservarea diversității biologice

   
   
  10

   
   
  3. Planul de acțiune pentru exercitarea administrării
  ariei naturale protejate

   
   
  Descrierea generală a ariei naturale protejate și a
  stării actuale a ariei naturale protejate și a eventualelor probleme
  identificate

   
   
  5

   
   
  37

   
   
  Acțiunile care se propun pentru realizarea protecției
  efective (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de campare, amenajări,
  patrulări, activități de prevenire și educaționale, propuneri pentru
  mediatizare, implicare a comunității locale și a altor persoane interesate
  etc.)

   
   
  10

   

   
   
  Plan de monitorizare a stării de conservare a speciilor
  și habitatelor pentru care a fost desemnată aria naturală protejată

   
   
  10

   

   
   
  Parteneri actuali, consultanți și colaboratori de
  specialitate

   
   
  2

   

   
   
  Formele de vizitare și măsurile preconizate pentru
  evitarea impactului negativ asupra ariei naturale protejate

   
   
  3

   

   
   
  Organizarea științifică a activității: inventarierea și
  monitorizarea florei, faunei și habitatelor naturale, cartarea habitatelor și
  distribuția speciilor, inclusiv celor de interes comunitar

   
   
  20

   

   
   
  4. Capacitate financiară

   
   
  Resurse financiare necesare acoperirii managementului
  biodiversității

   
   
  15

   
   
  25

   
   
  Resurse financiare necesare acoperirii activităților
  specifice de management și administrare

   
   
  15

   

   
   
  Propuneri de proiecte pentru atragerea de fonduri pentru
  aria naturală protejată

   
   
  5

   

   

   
  160

   
   
  120

   
   
  II. Etapa interviului Criterii de evaluare pentru
  susținerea interviului

   
  Punctaj maxim

   
   
  Punctaj minim

   

   
   
  Cunoașterea bunurilor patrimoniului natural puse sub
  regim de protecție din aria naturală protejată solicitată în administrare
  Cunoașterea principalelor probleme cu care se confruntă aria naturală protejată
  și modul de rezolvare a acestora

   
   
  10

   
   
  30

   
   
  Cunoașterea aspectelor legislative specifice din domeniul
  biodiversității și ariilor naturale protejate

   
   
  10

   

   
   
  Viziunea de administrare și modul de implementare a
  planului de acțiuni al ariei naturale protejate respective

   
   
  10

   

   
   
  Scopul preluării în administrare a ariei naturale
  protejate

   
   
  10

   

   

   
  40

   
   
  30

   
   
  Punctaj final

   
  Punctaj maxim

   
   
  Punctaj minim final necesar pentru încredințarea în
  administrare

   
   
  200

   
   
  150

  B. Fișa de punctaj pentru atribuirea administrării ariilor naturale protejate care dețin plan de management aprobat

   
  I. Etapa de evaluare a dosarului de candidatură Criterii
  de evaluare a dosarului de candidatură

   
  Punctaj maxim acordat

   
   
  Punctaj minim necesar pentru participarea la etapa de
  susținere a interviului defalcat pe categorii de criterii de
  evaluare

   
   
  1

   
   
  2

   
   
  3

   
   
  4

   
   
  1. Capacitate tehnică

   
   
  Sediu

   
   
  10

   
   
  20

   
   
  Minimum două mijloace de transport, din care unul să fie
  de teren

   
   
  5

   

   
   
  Birotică, mobilier, utilaje și unelte etc.

   
   
  5

   

   
   
  Numărul persoanelor propuse în structura de
  personal

   
   
  5

   
   
  2. Capacitate științifică

   
   
  Studiile și calificările personalului implicat în
  domeniile științelor naturale (biologie, ecologie, geografie, știința mediului,
  pedologie și altele asociate)

   
   
  20

   
   
  38

   
   
  Experiența în domeniul conservării
  biodiversității

   
   
  20

   

   
   
  Baza materială necesară pentru a realiza studii și
  cercetări privind resursele naturale, monitorizarea și managementul durabil al
  acestora și conservarea diversității biologice

   
   
  10

   

   
   
  3. Plan de lucru detaliat privind implementarea planului
  de acțiune/activități al planului de management al ariei naturale
  protejate

   
   
  Prezentarea acțiunilor propuse pentru implementarea
  obiectivelor specifice prevăzute în planul de management și prioritizarea
  activităților ținând cont de necesitatea asigurării unei stări de conservare
  favorabile a speciilor și habitatelor sau a altor bunuri ale patrimoniului
  natural puse sub regim de protecție conform prevederilor legale

   
   
  20

   
   
  37

   
   
  Prezentarea viziunii de administrare a ariei naturale
  protejate pentru perioada ulterioară expirării valabilității planului de
  management

   
   
  10

   

   
   
  Organizarea științifică a activității: modalitatea de
  monitorizare și conservare a biodiversității și geodiversității, modul de
  realizare a cartării habitatelor și distribuției speciilor sălbatice de floră și
  faună nou-identificate ca urmare a inventarierii habitatelor și speciilor pentru
  care a fost declarată aria naturală protejată

   
   
  15

   

   
   
  Parteneri actuali, consultanți și colaboratori de
  specialitate

   
   
  2

   

   
   
  Alte tipuri de activități sau măsuri propuse

   
   
  3

   

   
   
  4. Capacitate financiară

   
   
  Resurse financiare necesare acoperirii managementului
  biodiversității

   
   
  15

   
   
  25

   
   
  Resurse financiare necesare acoperirii activităților
  specifice de management și administrare

   
   
  15

   

   
   
  Propuneri de proiecte pentru atragerea de fonduri pentru
  aria naturală protejată

   
   
  5

   

   

   
  Punctaj maxim

   
   
  Punctaj minim

   
   
  160

   
   
  120

   
   
  II. Etapa interviului
   
  Criterii de evaluare pentru susținerea
  interviului

   
  Punctaj maxim

   
   
  Punctaj minim

   

   
   
  Cunoașterea bunurilor patrimoniului natural puse sub
  regim de protecție din aria naturală protejată solicitată în administrare
  Cunoașterea principalelor probleme cu care se confruntă aria naturală protejată
  și modul de rezolvare a acestora

   
   
  10

   
   
  30

   
   
  Cunoașterea aspectelor legislative specifice din domeniul
  biodiversității și ariilor naturale protejate

   
   
  10

   

   
   
  Viziunea de administrare și modul de implementare a
  planului de acțiuni al ariei naturale protejate respective

   
   
  10

   

   
   
  Scopul preluării în administrare a ariei naturale
  protejate

   
   
  10

   

   

   
  40

   
   
  30

   
   
  Punctaj final

   
  Punctaj maxim

   
   
  Punctaj minim final necesar pentru încredințarea în
  administrare

   
   
  200

   
   
  150


  Anexa nr. 4

  la metodologie

  - Modelul contractului de administrare -
  CONTRACT DE ADMINISTRARE
  Nr. ....... din .................


  Articolul 1 Părțile contractante
  .........(denumirea autorității responsabile)......., în calitate de autoritate responsabilă, cu sediul în ......................, reprezentată prin domnul/doamna ............................., în calitate de președinte, și ..........(denumirea persoanei juridice căreia i se încredințează administrarea ariei naturale protejate).........., în calitate de administrator, cu sediul în ........................, reprezentată prin ..............., în calitate de ................., consimt la încheierea prezentului contract de administrare.


  Articolul 2 Baza legală
  Prezentul contract este guvernat de prevederile ................(Se vor completa actele normative în baza cărora se realizează atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate.).............. .


  Articolul 3 Obiectul contractului
  Obiectul prezentului contract îl constituie atribuirea administrării ...........(denumirea ariei naturale protejate)....... .


  Articolul 4 Obligațiile și drepturile părților contractante4.1. Obligațiile administratorului ariei naturale protejate ............(denumirea persoanei juridice sau, după caz, a structurii de administrare cu personalitate juridică căreia i s-a încredințat administrarea ariei naturale protejate)........ sunt:
  a) să înființeze structura de administrare cu sau fără personalitate juridică, aflată în subordinea sau, după caz, în cadrul acesteia, în termen de maximum 3 luni sau, după caz, în termen de maximum 6 luni de la data semnării contractului de administrare [perioada de înființare se selectează ținând cont de prevederile art. 18 alin. (1) lit. b^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare];
  b) să administreze aria naturală protejată în baza prezentului contract de administrare și în acord cu planul de management/planul de acțiune, regulamentul ariei naturale protejate și legislația specifică în vigoare;
  c) să asigure un buget care să permită buna administrare a ariei naturale protejate, inclusiv a funcționării consiliului științific și a consiliului consultativ de administrare, conform angajamentului bugetar prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract de administrare;
  d) să transmită autorității responsabile, la sfârșitul anului calendaristic, bugetul stabilit pentru anul următor, defalcat pe venituri și cheltuieli, în vederea bunei administrări a ariei naturale protejate;
  e) să păstreze destinația oricărei construcții, dotări ori amenajări ce se realizează din fonduri publice și se utilizează în scopul bunei administrări a ariei naturale protejate de către structura de administrare;
  f) să doteze personalul cu echipament adecvat activității de teren și cu uniforme specifice aprobate conform legislației în vigoare;
  g) să asigure capacitatea tehnică necesară administrării ariei/ariilor naturale protejate care face/fac obiectul prezentului contract, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul contract de administrare;
  h) să asigure ocuparea posturilor, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul contract de administrare, cu respectarea condițiilor de participare la atribuirea în administrare;
  i) să asigure instruirea necesară a personalului prin participări la cursuri, seminare, instruiri și alte forme de perfecționare;
  j) să transmită autorității responsabile raportul anual de activitate, în primul trimestru al anului următor, precum și alte rapoarte la cererea autorității responsabile;
  k) să formuleze propuneri privind componența nominală a consiliului științific și să le înainteze Academiei Române și autorității responsabile în vederea avizării, în termen de 3 luni sau, după caz, în termen de 6 luni de la încheierea prezentului contract de administrare;
  l) să formuleze propuneri privind componența și regulamentul de organizare și funcționare ale consiliului consultativ de administrare și să le înainteze autorității responsabile, în termen de 3 luni sau, după caz, în termen de 6 luni de la încheierea prezentului contract de administrare;
  m) să transmită spre avizare autorității responsabile regulamentul ariei naturale protejate, în termen de 9 luni de la încheierea contractului de administrare, însoțit de dovada implicării și consultării consiliului consultativ de administrare și avizul consiliului științific;
  n) să elaboreze planul de management prin implicarea și consultarea factorilor interesați și cu avizul consiliului științific și să îl transmită spre avizare autorității responsabile, în termen de 2 ani de la încheierea contractului de administrare sau în conformitate cu termenul-limită menționat în contractul de finanțare națională/internațională/europeană, însoțit de decizia etapei de încadrare/avizul de mediu obținut în procedura evaluării de mediu pentru planuri și programe, emisă/emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului;
  o) să implementeze planul de management aprobat;
  p) să aplice, până la elaborarea planului de management, planul de acțiuni prevăzut în dosarul de candidatură cu care a participat la sesiunea de atribuire în administrare;
  q) să promoveze acțiuni de conștientizare și informare a populației locale și a vizitatorilor cu privire la necesitatea protecției și conservării capitalului natural și cultural și cu privire la rolul ariilor naturale protejate în dezvoltarea durabilă locală;
  r) să asigure monitorizarea speciilor și habitatelor naturale de interes național și comunitar ce constituie obiectivele de conservare din aria/ariile naturală/naturale protejată/protejate preluată/preluate în administrare;
  s) să realizeze cartarea habitatelor naturale și a habitatelor speciilor ce constituie obiectivele de conservare din aria/ariile naturală/naturale protejată/protejate preluată/preluate în administrare;
  ș) să înștiințeze autoritatea responsabilă în termen de 24 de ore despre producerea oricărui eveniment ce a adus sau poate aduce prejudicii capitalului natural și cultural de pe teritoriul ariei/ariilor naturale protejate preluate în administrare;
  t) să furnizeze informațiile cerute de autoritățile de mediu în termenele precizate în solicitările acestora;
  ț) să furnizeze semestrial informații în scopul actualizării bazelor de date ale autorității publice centrale pentru protecția mediului, ale autorității responsabile, în vederea îmbunătățirii sistemului-suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate și de raportare la instituțiile naționale și internaționale;
  u) să transmită autorității responsabile lista personalului implicat în administrarea ariei naturale protejate, în vederea avizării, și să emită legitimații de administrator pentru persoanele avizate de autoritatea responsabilă, conform prevederilor în vigoare;
  v) să solicite avizul autorității responsabile pentru uniforma și însemnele specifice pe care dorește să le folosească în cazul în care nu le preia pe cele care sunt stabilite la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru aria naturală protejată care face obiectul contractului;
  w) să facă demersurile legale în vederea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilizărilor corporale care se procură și/sau se realizează din fonduri publice, finanțări și/sau cofinanțări în cadrul diferitelor proiecte naționale/internaționale/europene destinate administrării ariilor naturale protejate ce fac obiectul prezentului contract, pe perioada derulării acestuia;
  x) să controleze modul de respectare a prevederilor planului de management și a regulamentului ariei naturale protejate în baza legitimației de administrator emise conform prevederilor legale în vigoare;
  y) să colaboreze cu beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene/naționale/internaționale, în cazul acelor proiecte care au ca obiectiv elaborarea planului de management/măsurilor de management al ariilor naturale protejate care fac obiectul prezentului contract, luându-se în considerare termenul de realizare a planului de management prevăzut de proiect;
  z) să integreze, dacă este cazul, planurile de management/măsurile de management elaborate în cadrul proiectelor finanțate prin fonduri publice pentru ariile naturale protejate care fac obiectul prezentului contract, după care să elaboreze un singur plan de management, astfel încât în zonele de suprapunere să existe o corelare a măsurilor de conservare, ținând cont de respectarea categoriei celei mai restrictive de management;
  aa) să emită avize pentru solicitările primite în termenele stabilite de autoritatea competentă pentru protecția mediului, conform prevederilor legale, să emită avize/puncte de vedere/condiții/condiții specifice pentru solicitările primite, în baza legislației în vigoare;
  bb) să transfere, la încetarea prezentului contract de administrare, conform prevederilor legale în vigoare, din patrimoniul său în patrimoniul autorității responsabile activele fixe, corporale și necorporale, bunurile de natura obiectelor de inventar care au fost procurate și/sau realizate din fonduri publice, finanțări și/sau cofinanțări în cadrul diferitelor proiecte naționale/internaționale/europene, dacă au fost achiziționate în scopul administrării ariei naturale protejate pe perioada contractului de administrare, urmând a fi transferate structurii de administrare următoare;
  cc) să nu cesioneze obligațiile asumate și drepturile dobândite prin prezentul contract, cu excepția structurii de administrare.
  4.2. Obligațiile autorității responsabile
  Autoritatea responsabilă are obligația:
  a) să susțină proiectele inițiate de administrator/structura de administrare;
  b) să asigure din bugetul propriu, în limita creditelor bugetare aprobate, resursele financiare necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate ce fac obiectul prezentului contract, resurse ce vor fi destinate implementării planurilor de management/măsurilor de management și/sau a măsurilor de conservare;
  c) să cofinanțeze proiectele cu finanțare națională/ internațională/europeană al căror beneficiar este structura de administrare, conform legislației în vigoare;
  d) să analizeze și să evalueze rapoartele anuale de activitate întocmite de structura de administrare, modul în care se respectă condițiile și clauzele prezentului contract și să propună măsuri în consecință;
  e) să analizeze problemele raportate de administrator și să întreprindă măsurile necesare pentru soluționarea operativă a acestora.
  4.3. Drepturile administratorului ariei naturale protejate ........(denumirea persoanei juridice sau, după caz, a structurii de administrare cu personalitate juridică căreia i s-a încredințat administrarea ariei naturale protejate)............... are dreptul:
  a) să asigure promovarea imaginii ariei naturale protejate prin înregistrarea unei mărci proprii a acesteia și să urmărească respectarea regimului juridic aplicabil mărcii;
  b) să folosească uniforma și însemnele specifice pentru structura de administrare menționate la art. 4 pct. 4.1 lit. v), în vederea promovării imaginii și a conturării identității vizuale a structurii de administrare;
  c) să stabilească tarife pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a ariei naturale protejate, potrivit legislației specifice în vigoare;
  d) să reprezinte aria naturală protejată în cadrul întâlnirilor la nivel internațional și național;
  e) să facă parte, în calitate de membru cu drepturi depline, din rețele sau organizații internaționale și naționale de profil (de exemplu, Europarc, IUCN);
  f) să promoveze în mass-media - întâlniri, conferințe și altele asemenea - ariile naturale protejate, activitatea proprie și orice eveniment sau problemă care are legătură cu ariile naturale protejate;
  g) să solicite sprijinul autorității responsabile, inclusiv în vederea atragerii de fonduri pentru aria naturală protejată;
  h) să solicite și să primească sprijinul autorităților cu atribuții de control din cadrul autorităților responsabile și din cadrul autorităților responsabile pentru protecția mediului;
  i) să solicite sprijinul consiliului științific și al consiliului consultativ de administrare în toate problemele ce vizează aria naturală protejată, prin realizarea a cel puțin două întâlniri anuale cu aceste structuri;
  j) să realizeze și să implementeze proiecte ce vizează aria naturală protejată;
  k) să încheie protocoale de colaborare/parteneriate cu terțe persoane fizice sau juridice în scopul bunei administrări a ariei naturale protejate, realizării unor măsuri sau activități prevăzute în planul de acțiune, regulamentul sau planul de management al ariei naturale protejate;
  l) să implice voluntari în acțiuni ce vizează aria naturală protejată;
  m) să contracteze sau să participe la contracte ce vizează aria naturală protejată (prestări de servicii, angajare de sezonieri, investiții, ghizi, consultanță etc.);
  n) să dezvolte un plan de afaceri pentru administrarea ariei/ariilor naturale protejate.
  4.4. Drepturile autorității responsabile
  Autoritatea responsabilă are dreptul:
  a) să solicite administratorului ariei naturale protejate, ori de câte ori este necesar, informații/documente/rapoarte privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute, acțiunile întreprinse în baza planului de management și situația realizării obligațiilor asumate;
  b) să controleze, ori de câte ori este necesar, inclusiv prin deplasări în teren, modul de respectare a obligațiilor asumate de administrator conform prezentului contract, modul de implementare a obiectivelor planului de management, respectarea regulamentului ariilor naturale protejate și prevederilor actelor normative în vigoare și să aducă la cunoștința structurii de administrare și consiliului științific rezultatele controlului.


  Articolul 5 Durata contractului
  Prezentul contract se derulează pe o perioadă de 10 ani.


  Articolul 6 Modificarea contractului
  Pe perioada de valabilitate, prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul părților, prin act adițional, la inițiativa uneia dintre părțile semnatare.


  Articolul 7 Prelungirea contractului7.1. Prezentul contract poate fi prelungit prin act adițional pe o perioadă determinată de maximum 10 ani, cu acordul părților, în următoarele condiții:
  a) administratorul face dovada capacității tehnice, științifice, financiare, precum și a personalului angajat, pentru administrarea eficientă a ariei protejate, și depune documentele prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 3 la prezentul contract de administrare;
  b) administratorul este evaluat favorabil de către autoritatea responsabilă în baza unui raport final al activității desfășurate pe parcursul derulării contractului de administrare;
  c) administratorul prezintă un plan de acțiuni (asumat de reprezentantul legal) pentru perioada pentru care se solicită prelungirea contractului de administrare, cu precizarea acțiunilor, responsabililor, termenelor de realizare, bugetului aferent alocat (se va ține cont de prevederile planului de management, dacă acesta este aprobat).
  7.2. Administratorul transmite autorității responsabile solicitarea de prelungire a contractului de administrare, însoțită de documente care să ateste îndeplinirea cerințelor prevăzute la lit. a)-c), cu maximum 3 luni înainte de termenul de expirare a acestuia, dar nu mai târziu de o lună înainte de termenul de expirare a valabilității contractului de administrare. Solicitările de prelungire depuse la mai puțin de 1 lună înainte de termenul de expirare a valabilității contractului de administrare/prelungirii anterioare nu se mai acceptă.


  Articolul 8 Încetarea contractului
  Prezentul contract încetează în următoarele situații:
  a) de drept, prin ajungerea la termen a contractului;
  b) prin denunțare unilaterală de către administrator, în cazul în care, pe durata executării contractului, suprafețele ariilor naturale protejate se modifică, iar acesta declară că nu dorește administrarea suprafețelor suplimentare;
  c) prin reziliere de drept, fără intervenția instanței de judecată, pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 4 pct. 4.1 lit. a)-d), g), h), j), m), n), r), s), t), w) și aa), după prealabila punere în întârziere a administratorului de către autoritatea responsabilă, dacă în termenul precizat în notificare obligația nu a fost îndeplinită/realizată;
  d) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate, în cazul în care persoana juridică se află în procedură de faliment;
  e) în cazul în care prin modificarea legislației specifice se va impune o altă modalitate de administrare;
  f) prin reziliere de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate, în cazul emiterii unui aviz favorabil de către administratorul ariei naturale protejate pentru proiecte/planuri/programe/activități care afectează semnificativ obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate;
  g) prin reziliere de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate, la constatarea oricăror prejudicii cauzate de administrator în aria naturală protejată de către personalul cu atribuții de control;
  h) prin reziliere de drept, fără intervenția instanței de judecată, după prealabila punere în întârziere a administratorului de către autoritatea responsabilă, în cazul în care reprezentantul legal al administratorului sau directorul structurii de administrare este condamnat penal, dacă în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare administratorul nu își desemnează alt reprezentant/director al structurii de administrare;
  i) prin acordul părților, consemnat în scris;
  j) prin reziliere de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate, pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 4 pct. 4.1 lit. e) și ș).


  Articolul 9 Forța majoră9.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii, pe toată perioada în care aceasta acționează.9.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să comunice celeilalte părți, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia, prin notificare scrisă, însoțită de actele doveditoare.9.3. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.


  Articolul 10 Litigii
  Orice litigiu apărut în exercitarea contractului se va soluționa pe cale amiabilă; în caz contrar, litigiile se vor soluționa de către instanțele judecătorești în a căror rază teritorială își are sediul autoritatea responsabilă.

  Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ......(data)...., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.
  Părți semnatare:
  Din partea autorității responsabile ..............(denumirea autorității responsabile)..........., președinte ..........(numele și prenumele)...........
  Din partea persoanei juridice căreia i s-a încredințat administrarea ..............(denumirea ariei naturale protejate)............, .........(denumirea persoanei/persoanelor juridice solicitante)............ ........(funcția și numele reprezentantului/reprezentanților legal/legali).........

  Anexa nr. 1

  la contractul de administrare

  Angajamentul bugetar al administrației ariei naturale protejate atribuite în administrare*)


  An I

  An II

  An...

  An...

  An...

  An X

  P1 Managementul biodiversității

  1.1. Inventariere și cartare

  1.2. Monitorizarea stării de conservare

  1.3. Activitate de teren, control, implementare reglementări și măsuri specifice de protecție

  1.4. Managementul datelor

  1.5. Reintroducere specii dispărute

  1.6. Reconstrucție ecologică

  P2 Turism

  2.1. Infrastructura de vizitare

  2.2. Servicii, facilități de vizitare și promovarea turismului

  2.3. Managementul vizitatorilor

  P3 Conștientizare, conservare tradiții și comunități locale

  3.1. Tradiții și comunități

  3.2. Conștientizare și comunicare

  3.3. Educație ecologică

  P4 Management și administrare

  4.1. Echipament și infrastructura de funcționare

  4.2. Personal conducere, coordonare, administrare

  4.3. Documente strategice și de planificare

  4.4. Instruire personal

  Total cheltuieli operaționale

  În cazul în care solicitantul atribuirii în administrare implementează proiecte finanțate prin fonduri publice/private, se va evidenția acest fapt într-o notă de subsol.
  Dacă activitățile aferente uneia sau mai multor categorii de cheltuieli nu sunt necesare în perimetrul ariilor naturale protejate, atunci nu se prevăd cheltuieli pentru aceste activități.
  În cazul în care solicitantul atribuirii în administrare intenționează să depună proiecte pentru atragerea de fonduri publice, sumele aferente proiectelor respective vor fi prezentate separat, cu mențiunea expresă că proiectele respective nu sunt aprobate. Notă
  *) Angajamentul bugetar se prezintă în moneda națională.


  Anexa nr. 2

  la contractul de administrare

  Capacitatea tehnică a administrației ariei naturale protejate atribuite în administrare

  Se vor prezenta în detaliu documente care atestă deținerea mijloacelor fixe și mobile prezentate în dosarul de candidatură.
  Capacitatea tehnică presupune deținerea și utilizarea unui minim din următoarele resurse:– spații, clădiri, mobilier, birotică (Se apreciază și gradul de proximitate față de aria naturală protejată.);– mijloace de transport;– alte echipamente etc.
  Capacitatea tehnică se menține cel puțin la nivelul minim prezentat mai sus și se îmbunătățește periodic.


  Anexa nr. 3

  la contractul de administrare

  Structura de personal a administrației ariei naturale protejate atribuite în administrare

  Este stabilită structura minimă de personal, așa cum este prezentată în dosarul de candidatură, după cum urmează:
  a) director administrație/departament, cu experiență în domeniul administrării ariilor naturale protejate sau, dacă nu este posibil, în domeniile protejarea și conservarea biodiversității, managementul durabil al resurselor naturale regenerabile, activități de educare/conștientizare în domeniul conservării naturii, cercetare în domeniul științelor naturale, biodiversității;
  b) specialist în științele vieții care să se încadreze la codul 213 din Clasificarea ocupațiilor din România, cu experiență în domeniul administrării ariilor naturale protejate sau, dacă nu este posibil, în domeniile protejarea și conservarea biodiversității, managementul durabil al resurselor naturale regenerabile, activități de educare/conștientizare în domeniul conservării naturii, cercetare în domeniul științelor naturale, biodiversității;
  c) specialist în domeniul educației ecologice, cu experiență în domeniul administrării ariilor naturale protejate sau, dacă nu este posibil, în domeniile protejarea și conservarea biodiversității, managementul durabil al resurselor naturale regenerabile, activități de educare/conștientizare în domeniul conservării naturii, cercetare în domeniul științelor naturale, biodiversității;
  d) specialist în domeniul tehnologiei informației, prezentând avantaj specializarea în GIS și/sau baze de date;
  e) între 6 și 20 de agenți de teren, respectiv un număr optim de personal cu atribuții de teren în funcție de suprafața și specificul ariei naturale protejate, dintre care o persoană poate coordona activitățile de activitate de teren, control;
  f) economist, prezentând avantaj specializarea în economia mediului;
  g) jurist sau, după caz, avocat în baza unui contract de asistență juridică și reprezentare;
  h) șef activitate de teren, control.

  În cazul în care administratorul desemnat consideră că mai multe atribuții specifice pot/este necesar să fie îndeplinite de o singură persoană, într-o anumită perioadă, aceasta se poate realiza, cu notificarea autorității responsabile. În acest caz, administratorul va face demersurile necesare pentru ocuparea completă a structurii de personal.


  Anexa nr. 5

  la metodologie
  Modelul legitimației


  Anexa nr. 6

  la metodologie

  Structura raportului anual de activitate a
  administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate

  Raport anual de activitate1. Date de identificare a administratorului/custodelui și ariei naturale protejate: denumirea administratorului/custodelui, adresa sediului social, date de identificare fiscală și, după caz, număr de înregistrare în registrul comerțului, numele și prenumele reprezentantului legal, denumirea ariei naturale protejate, contractul de administrare/contractul de custodie nr./data, perioada de raportare2. Enumerarea obiectivelor de conservare care au stat la baza înființării ariei naturale protejate3. Presiuni antropice și naturale exercitate asupra ariei naturale protejate4. Se va face o evaluare sumară cu starea de conservare a ariei naturale protejate comparativ cu anul precedent.5. Nr. de avize favorabile/nefavorabile eliberate de administrator/custode pentru planuri/proiecte/activități supuse procedurilor de reglementare de mediu6. Controale ale autorităților de mediu (nr. de controale, organul de control, aspecte constatate, măsuri impuse și stadiu de realizare)
  P1 Managementul biodiversității1.1. Inventariere și cartare1.2. Monitorizarea stării de conservare1.3. Activitate de teren, control, implementare reglementări și măsuri specifice de protecție1.4. Managementul datelor1.5. Reintroducerea speciilor dispărute1.6. Reconstrucție ecologică1.7. Implementarea setului de măsuri minime de conservare, respectiv a planului de management

  P2 Turism2.1. Infrastructura de vizitare2.2. Servicii, facilități de vizitare și promovarea turismului2.3. Managementul vizitatorilor

  P3 Conștientizare, conservare tradiții și comunități locale3.1. Tradiții și comunități3.2. Conștientizare și comunicare3.3. Educație ecologică

  P4 Management și administrare*) Notă
  *) Prezentarea secțiunii „Management și administrare“ se realizează în format tabelar, comparativ cu anul anterior sau cu acțiunile stabilite în dosarul de candidatură, după caz.
  4.1. Echipament și infrastructură de funcționare4.2. Personal de conducere, coordonare, administrare4.3. Documente strategice și de planificare (stadiul de realizare a regulamentului, planului de management, a unor proiecte cu finanțare europeană/alte surse de finanțare care vizează aria naturală protejată)4.4. Instruire personal4.5. Bugetul asigurat pentru administrarea ariei naturale protejate pentru anul în care se face raportarea (valoarea cheltuielilor efectuate în folosul ariei, valoarea tarifelor încasate)4.6. Bugetul alocat pentru anul următor (sursele de finanțare, valoare, activități propuse)


  Anexa nr. 7

  la metodologie

  A. Fișa de punctaj pentru atribuirea custodiei ariilor naturale protejate fără plan de management aprobat

   
  I. Etapa de evaluare a dosarului de candidatură
   
  Criterii de evaluare a dosarului de candidatură

   
  Punctaj maxim acordat

   
   
  Punctaj minim necesar pentru participarea la etapa de
  susținere a interviului defalcat pe categorii de criterii de
  evaluare

   
   
  1

   
   
  2

   
   
  3

   
   
  4

   
   
  1. Capacitate tehnică

   
   
  Sediu (Se apreciază și gradul de proximitate față de
  aria naturală protejată.)

   
   
  5

   
   
  11

   
   
  Birotică, mobilier, utilaje, unelte, mijloace de
  teren

   
   
  5

   

   
   
  Nr. de persoane implicate

   
   
  5

   

   
   
  2. Capacitate științifică

   
   
  Studiile și calificările personalului implicat în
  domeniile științelor naturale (biologie, ecologie, geografie, știința mediului,
  pedologie și altele asociate)

   
   
  15

   
   
  26

   
   
  Experiența în domeniul conservării biodiversității
  și/sau managementului ariilor naturale protejate

   
   
  10

   

   
   
  Baza materială necesară pentru a realiza studii și
  cercetări privind resursele naturale, monitorizarea și managementul durabil al
  acestora și conservarea diversității biologice

   
   
  10

   
   
  3. Capacitate financiară

   
   
  Resurse financiare proprii necesare acoperirii
  managementului ariei naturale protejate

   
   
  15

   
   
  15

   
   
  Propuneri de proiecte aferente ariei naturale protejate
  pentru atragerea de fonduri

   
   
  5

   

   
   
  4. Planul de acțiune pentru exercitarea custodiei ariei
  naturale protejate

   
   
  Descrierea generală a ariei naturale protejate și a
  stării actuale a ariei naturale protejate și a eventualelor probleme
  identificate

   
   
  10

   
   
  38

   
   
  Acțiunile care se propun pentru realizarea protecției
  efective (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de campare, amenajări,
  patrulări, activități de prevenire și educaționale, propuneri pentru
  mediatizare, implicare a comunității locale și a altor persoane interesate
  etc.)

   
   
  10

   

   
   
  Parteneri actuali, consultanți și colaboratori de
  specialitate

   
   
  2

   

   
   
  Formele de vizitare și măsurile preconizate pentru
  evitarea impactului negativ asupra ariei naturale protejate

   
   
  3

   

   
   
  Organizarea științifică a activității: Planul de
  monitorizare a speciilor și habitatelor pentru care a fost desemnată aria
  naturală protejată (cu precizarea obiectivelor, a termenelor de realizare, a
  rezultatelor scontate), modalitatea de realizare a cartării habitatelor și
  distribuției speciilor, inventariere, inclusiv a celor de interes comunitar,
  setul de măsuri minime de conservare pentru siturile Natura 2000)

   
   
  25

   

   

   
  120

   
   
  90

   
   
  II. Etapa interviului
   
  Criterii de evaluare pentru susținerea
  interviului

   
  Punctaj maxim

   
   
  Punctaj minim

   

   
   
  Cunoașterea bunurilor patrimoniului natural puse sub
  regim de protecție din aria naturală protejată solicitată în administrare
   
  Cunoașterea principalelor probleme cu care se confruntă
  aria naturală protejată și modul de rezolvare a acestora

   
   
  7,5

   
   
  20

   
   
  Cunoașterea aspectelor legislative specifice din
  domeniul biodiversității și ariilor naturale protejate

   
   
  7,5

   

   
   
  Viziunea de administrare și modul de implementare a
  planului de acțiuni al ariei naturale protejate respective

   
   
  7,5

   

   
   
  Scopul preluării în administrare a ariei naturale
  protejate

   
   
  7,5

   

   

   
  30

   
   
  20

   
   
  Punctaj final

   
  Punctaj maxim

   
   
  Punctaj minim final necesar pentru încredințarea în
  custodie

   

   
  150

   
   
  110

  B. Fișa de punctaj pentru atribuirea custodiei ariilor naturale protejate care dețin plan de management aprobat

   
  I. Etapa de evaluare a dosarului de candidatură Criterii
  de evaluare a dosarului de candidatură

   
  Punctaj maxim acordat

   
   
  Punctaj minim necesar pentru participarea la etapa de
  susținere a interviului defalcat pe categorii de criterii de
  evaluare

   
   
  1

   
   
  2

   
   
  3

   
   
  4

   
   
  1. Capacitate tehnică

   
   
  Sediu (Se apreciază și gradul de proximitate față de
  aria naturală protejată.)

   
   
  5

   
   
  11

   
   
  Birotică, mobilier, utilaje, unelte, mijloace de
  teren

   
   
  5

   

   
   
  Nr. de persoane implicate

   
   
  5

   
   
  2. Capacitate științifică

   
   
  Studiile și calificările personalului implicat în
  domeniile științelor naturale (biologie, ecologie, geografie, știința mediului,
  pedologie și altele asociate)

   
   
  15

   
   
  26

   
   
  Experiența în domeniul conservării biodiversității
  și/sau managementul ariilor naturale protejate

   
   
  10

   

   
   
  Baza materială necesară pentru a realiza studii și
  cercetări privind resursele naturale, monitorizarea și managementul durabil al
  acestora și conservarea diversității biologice

   
   
  10

   

   
   
  3. Capacitate financiară

   
   
  Resurse financiare proprii necesare acoperirii
  managementului ariei naturale protejate

   
   
  15

   
   
  15

   
   
  Propuneri de proiecte aferente ariei naturale protejate
  pentru atragerea de fonduri

   
   
  5

   

   
   
  4. Plan de lucru detaliat privind implementarea planului
  de acțiune/activități al planului de management al ariei naturale
  protejate

   
   
  Prezentarea acțiunilor propuse pentru implementarea
  obiectivelor specifice prevăzute în planul de management și prioritizarea
  activităților ținând cont de necesitatea asigurării unei stări de conservare
  favorabile a speciilor și habitatelor sau a altor bunuri ale patrimoniului
  natural puse sub regim de protecție conform prevederilor legale

   
   
  20

   
   
  38

   
   
  Prezentarea viziunii de administrare a ariei naturale
  protejate pentru perioada ulterioară expirării valabilității planului de
  management

   
   
  10

   

   
   
  Organizarea științifică a activității: modalitatea de
  monitorizare și conservare a biodiversității și geodiversității, modul de
  realizare a cartării habitatelor și distribuției speciilor sălbatice de floră și
  faună nou-identificate ca urmare a inventarierii habitatelor și speciilor pentru
  care a fost declarată aria naturală protejată

   
   
  15

   

   
   
  Parteneri actuali, consultanți și colaboratori de
  specialitate

   
   
  2

   

   
   
  Alte tipuri de activități sau măsuri propuse

   
   
  3

   

   

   
  120

   
   
  90

   
   
  II. Etapa interviului
   
  Criterii de evaluare pentru susținerea
  interviului

   
  Punctaj maxim

   
   
  Punctaj minim

   

   
   
  Cunoașterea bunurilor patrimoniului natural puse sub
  regim de protecție din aria naturală protejată solicitată în administrare
   
  Cunoașterea principalelor probleme cu care se confruntă
  aria naturală protejată și modul de rezolvare a acestora

   
   
  7,5

   
   
  20

   
   
  Cunoașterea aspectelor legislative specifice din
  domeniul biodiversității și ariilor naturale protejate

   
   
  7,5

   

   
   
  Viziunea de administrare și modul de implementare a
  planului de acțiuni al ariei naturale protejate respective

   
   
  7,5

   

   
   
  Scopul preluării în administrare a ariei naturale
  protejate

   
   
  7,5

   

   

   
  30

   
   
  20

   
   
  Punctaj final

   
  Punctaj maxim

   
   
  Punctaj minim final necesar pentru încredințarea în
  custodie

   

   
  150

   
   
  110


  Anexa nr. 8

  la metodologie

  - Modelul contractului de custodie -
  CONTRACTUL DE CUSTODIE
  Nr. ....... din ...................


  Articolul 1 Părțile contractante
  .........(denumirea autorității responsabile)......., cu sediul în ........................, reprezentată prin domnul/doamna .............................., în calitate de președinte, și ..............(denumirea persoanei juridice căreia i se atribuie custodia ariei naturale protejate)........, în calitate de custode, cu sediul în ............................, reprezentată prin ..........................., în calitate de ........................, cu domiciliul în .........................., consimt la încheierea prezentului contract.


  Articolul 2 Baza legală
  Prezentul contract de custodie este guvernat de prevederile .........(Se vor completa actele normative în baza cărora se realizează atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate.)............


  Articolul 3 Obiectul contractului
  Obiectul prezentului contract îl constituie atribuirea în custodie a .........(denumirea ariei naturale protejate)........ .


  Articolul 4 Obligațiile și drepturile părților4.1. Obligațiile custodelui ariei naturale protejate ............(denumirea persoanei juridice căreia i s-a atribuit custodia ariei naturale protejate)............. sunt:
  a) să administreze aria naturală protejată în baza prezentului contract și în acord cu planul de acțiune/planul de management, cu regulamentul ariei naturale protejate și legislația specifică în vigoare, să controleze modul de aplicare a acestora în baza legitimației de custode;
  b) să asigure un buget care să permită buna administrare a ariei naturale protejate, conform anexei care face parte integrantă din prezentul contract;
  c) să transfere, la încetarea prezentului contract, în baza unui proces de predare-primire, din patrimoniul său în patrimoniul autorității responsabile activele fixe, corporale și necorporale, bunurile de natura obiectelor de inventar care au fost procurate și/sau realizate din fonduri publice, finanțări și/sau cofinanțări în cadrul diferitelor proiecte naționale/internaționale, dacă au fost achiziționate în scopul administrării ariei naturale protejate pe perioada contractului de custodie, urmând a fi transferate viitorului custode;
  d) să ia toate măsurile necesare în vederea asigurării unei protecții eficiente a ariei naturale protejate și a valorilor patrimoniului natural;
  e) să asigure monitorizarea speciilor și a habitatelor naturale de interes național și comunitar ce constituie obiectivele de conservare din aria/ariile naturală/naturale protejată/protejate preluată/preluate în administrare;
  f) să realizeze cartarea habitatelor naturale și a habitatelor speciilor ce constituie obiectivele de conservare din aria/ariile naturală/naturale protejată/protejate preluată/preluate în custodie;
  g) să elaboreze și să transmită spre avizare autorității responsabile regulamentul ariei naturale protejate, care conține regulile ce vor trebui respectate pe teritoriul ariei naturale protejate, prin implicarea și consultarea factorilor interesați, în termen de 9 luni de la încheierea contractului de custodie, în acord cu prevederile legislației în vigoare, însoțit de avizul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului/agenției județene pentru protecția mediului, denumite în continuare ANPM/APM, în funcție de limitele teritoriale de competență ale acestora;
  h) să elaboreze, cu implicarea și consultarea factorilor interesați, și să transmită spre avizare autorității responsabile planul de management al ariei naturale protejate care să includă măsurile de conservare, în termen de 2 ani de la încheierea contractului de custodie sau în conformitate cu termenul-limită menționat în contractul de finanțare națională/internațională/ europeană, însoțit de decizia etapei de încadrare/avizul de mediu obținut în procedura evaluării de mediu pentru planuri și programe, emisă/emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, în funcție de limitele teritoriale de competență;
  i) să implementeze planul de management aprobat;
  j) să aplice, până la elaborarea planului de management, planul de acțiuni prevăzut în dosarul de candidatură cu care a participat la sesiunea de atribuire în custodie;
  k) să asigure instruirea necesară a persoanelor implicate în activitatea de custodie prin participări la cursuri, seminare, instruiri și alte forme de perfecționare;
  l) să prezinte autorității responsabile un raport anual de activitate, până la sfârșitul lunii februarie a anului următor, privind activitatea desfășurată în aria naturală protejată, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute, acțiunile întreprinse în baza planului de management și situația realizării obligațiilor asumate, precum și alte rapoarte, la cererea autorității responsabile;
  m) să desfășoare acțiuni de conștientizare și informare a populației locale cu privire la necesitatea protecției naturii și la rolul ariilor naturale protejate;
  n) să înștiințeze autoritatea responsabilă în termen de 24 de ore despre producerea oricărui eveniment ce a adus sau poate aduce prejudicii capitalului natural și cultural de pe teritoriul ariei/ariilor naturale protejate preluate în custodie;
  o) să furnizeze semestrial informații în vederea actualizării bazelor de date ale autorității publice centrale pentru protecția mediului, ale autorității responsabile, în vederea îmbunătățirii sistemului-suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate și de raportare la instituțiile naționale și internaționale;
  p) să furnizeze informațiile cerute de autoritățile de mediu în termenele precizate în solicitările acestora;
  q) să păstreze destinația oricărei construcții, dotări sau amenajări ce se realizează din fonduri primite în urma derulării activității de custode, în scopul bunei gestionări a ariei naturale protejate;
  r) să readucă aria naturală protejată la starea inițială în cazul unor prejudicii produse din vină proprie;
  s) să controleze modul de aplicare a planului de management și a regulamentului ariei naturale protejate în baza legitimației de custode emise conform prevederilor legale în vigoare;
  ș) să transmită autorității responsabile lista personalului implicat în administrarea ariei naturale protejate, în vederea avizării, și să emită legitimații de custode pentru persoanele avizate de autoritatea responsabilă, conform prevederilor în vigoare;
  t) să emită avize pentru solicitările primite în termenele stabilite de autoritatea competentă pentru protecția mediului, conform prevederilor legale, să emită avize/puncte de vedere/condiții/condiții specifice pentru solicitările primite, în baza legislației în vigoare;
  ț) să colaboreze cu beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene/naționale, în cazul acelor proiecte care au ca obiectiv elaborarea planului de management al ariei naturale protejate care face obiectul prezentului contract de custodie, luându-se în considerare termenul de realizare a planului de management prevăzut de proiect;
  u) să integreze, dacă este cazul, planurile de management/ măsurile de management elaborate în cadrul proiectelor finanțate prin fonduri publice pentru ariile naturale protejate care fac obiectul prezentului contract, după care să elaboreze un singur plan de management, astfel încât în zonele de suprapunere să existe o corelare a măsurilor de conservare, ținând cont de respectarea categoriei celei mai restrictive de management;
  v) să nu cesioneze obligațiile asumate și drepturile dobândite prin prezentul contract.
  4.2. Obligațiile autorității responsabile
  Autoritatea responsabilă are obligația:
  a) să susțină proiectele destinate bunei gestionări a ariei naturale protejate inițiate de custode;
  b) să asigure, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație, resursele financiare necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate ce fac obiectul prezentului contract de custodie, resurse ce vor fi destinate implementării planurilor de management/măsurilor de management și/sau a măsurilor de conservare;
  c) să analizeze și să evalueze rapoartele întocmite de custode, precum și modul în care se respectă condițiile și clauzele prezentului contract și să propună măsuri în consecință;
  d) să analizeze problemele raportate de custode și să întreprindă măsurile necesare pentru soluționarea operativă a acestora.
  4.3. Drepturile custodelui ariei naturale protejate .........(denumirea persoanei juridice căreia i s-a atribuit custodia ariei naturale protejate)..............
  are dreptul:
  a) să asigure promovarea imaginii ariei naturale protejate prin înregistrarea unei mărci proprii a acesteia și să urmărească respectarea regimului juridic aplicabil mărcii;
  b) să transmită autorității responsabile/succesorului în drepturi și obligații drepturile cu privire la marcă, prin cesiune sau prin licență, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii;
  c) să stabilească tarife pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a ariei naturale protejate, potrivit legislației specifice în vigoare;
  d) să reprezinte aria naturală protejată în cadrul întâlnirilor la nivel internațional și național;
  e) să facă parte, în calitate de membru cu drepturi depline, din rețele sau organizații internaționale și naționale de profil (de exemplu, Europarc, IUCN și altele asemenea);
  f) să promoveze în mass-media - întâlniri, conferințe - aria naturală protejată, activitatea proprie și orice eveniment ce se desfășoară sau problemă apărută în aria naturală protejată;
  g) să solicite sprijinul autorității responsabile, inclusiv în vederea atragerii de fonduri pentru aria naturală protejată;
  h) să solicite și să primească sprijinul autorităților cu atribuții de control din cadrul autorităților responsabile și din cadrul autorităților responsabile pentru protecția mediului;
  i) să realizeze și să implementeze proiecte ce vizează conservarea ariei naturale protejate;
  j) să contracteze sau să participe la contracte ce vizează conservarea ariei naturale protejate;
  k) să încheie protocoale de colaborare/parteneriate cu terțe persoane juridice sau fizice în scopul realizării unor activități specifice administrării ariei naturale protejate, cu înștiințarea prealabilă a autorității responsabile;
  l) să contracteze sau să participe la contracte ce vizează aria naturală protejată (prestări de servicii, angajare de sezonieri, investiții, ghizi, consultanță etc.);
  m) să implice voluntari în acțiuni ce vizează aria naturală protejată;
  n) să dezvolte un plan de afaceri pentru administrarea ariei/ariilor naturale protejate.
  4.4. Drepturile autorității responsabile:
  Autoritatea responsabilă are dreptul:
  a) să solicite custodelui ariei naturale protejate, ori de câte ori este necesar, informații/documente/rapoarte privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute, acțiunile întreprinse în baza planului de management și situația realizării obligațiilor asumate;
  b) să controleze, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie, inclusiv prin deplasări în teren, modul de respectare a obligațiilor asumate de custode conform prezentului contract, modul de implementare a obiectivelor planului de management, respectarea regulamentului ariei naturale protejate și prevederilor actelor normative în vigoare și să aducă la cunoștința custodelui rezultatele controlului.


  Articolul 5 Durata contractului de custodie
  Prezentul contract de custodie se derulează pe o perioadă de 10 ani.


  Articolul 6 Modificarea contractului de custodie
  Pe perioada de valabilitate, prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul părților, prin act adițional, la inițiativa uneia dintre părțile semnatare.


  Articolul 7 Prelungirea contractului de custodie7.1. Prezentul contract poate fi prelungit prin act adițional, pe o perioadă determinată de maximum 10 ani, în următoarele condiții:
  a) custodele face dovada capacității financiare prin prezentarea unui angajament bugetar (asumat de reprezentantul legal) pentru perioada de prelungire solicitată, conform modelului din anexa la contractul de custodie; angajamentul constituie anexa la contractul de custodie;
  b) custodele este evaluat favorabil de către autoritatea responsabilă în baza unui raport final al activității desfășurate pe parcursul derulării contractului de custodie, depus de custode după modelul de raport anual prezentat în anexa nr. 6 la Metodologia de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.447/2017;
  c) custodele prezintă un plan de acțiuni (asumat de reprezentantul legal) pentru perioada pentru care se solicită prelungirea contractului de custodie, cu precizarea acțiunilor, responsabililor, termenelor de realizare, bugetului aferent alocat. (Se va ține cont de prevederile planului de management dacă acesta este aprobat.)
  7.2. Custodele transmite autorității responsabile solicitarea de prelungire a contractului de custodie, însoțită de documente care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 7.1 lit. a)-c), cu maximum 3 luni înainte, dar nu mai târziu de o lună înainte de termenul de expirare a valabilității contractului/prelungirii anterioare. Solicitările de prelungire depuse la mai puțin de 1 lună înainte de termenul de expirare a valabilității contractului/prelungirii anterioare nu se mai acceptă.


  Articolul 8 Încetarea contractului de custodie
  Prezentul contract de custodie încetează în următoarele situații:
  a) de drept, prin ajungerea la termen a contractului;
  b) prin denunțare unilaterală de către custode, fără intervenția instanței de judecată, în cazul în care pe durata executării contractului suprafețele ariilor naturale protejate se modifică, iar custodele declară că nu dorește administrarea suprafețelor suplimentare;
  c) prin reziliere de drept, fără intervenția instanței de judecată, în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 4 pct. 4.1 lit. a), b), d)-h), l), p), t) și ț), după prealabila punere în întârziere a custodelui de către autoritatea responsabilă, dacă în termenul precizat în notificare obligația nu a fost îndeplinită/realizată;
  d) de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate, în cazul în care persoana juridică se află în procedură de faliment;
  e) în cazul în care prin modificarea legislației specifice se va impune o altă modalitate de administrare;
  f) prin reziliere de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate, în cazul emiterii unui aviz favorabil de către custodele ariei naturale protejate pentru proiecte/planuri/programe/activități care afectează semnificativ obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate;
  g) prin reziliere de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate, la constatarea oricăror prejudicii cauzate de către custode în aria naturală protejată, de către personalul cu atribuții de control;
  h) prin reziliere de drept, fără intervenția instanței de judecată, după prealabila punere în întârziere a custodelui de către autoritatea responsabilă, în cazul în care reprezentantul legal al custodelui este condamnat penal, dacă în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare custodele nu își desemnează alt reprezentant;
  i) prin acordul părților, consemnat în scris;
  j) prin reziliere de drept, fără intervenția instanței de judecată, fără a fi necesară punerea în întârziere a custodelui și fără altă formalitate, pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 4 pct. 4.1 lit. n), q) și r).


  Articolul 9 Forța majoră9.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii, pe toată perioada în care aceasta acționează.9.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să comunice celeilalte părți, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia, prin notificare scrisă, însoțită de actele doveditoare.9.3. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.


  Articolul 10 Litigii
  Orice litigiu apărut în exercitarea contractului de custodie se va soluționa pe cale amiabilă; în caz contrar, litigiile se vor soluționa de către instanțele judecătorești în a căror rază teritorială își are sediul autoritatea responsabilă.

  Prezentul contract s-a încheiat astăzi, .....(data)..., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.
  Părți semnatare:
  Din partea autorității responsabile .........(denumirea autorității responsabile)........, președinte ......(numele și prenumele)........
  Din partea persoanei juridice căreia i s-a încredințat custodia ..........(denumirea ariei naturale protejate)..........., ........(denumirea persoanei/persoanelor juridice solicitante, funcția și numele reprezentantului legal).............

  ANEXĂ

  la contractul de custodie

  Angajamentul bugetar al custodelui ariei naturale protejate atribuite în custodie*)
  Notă
  *) Angajamentul bugetar se prezintă în moneda națională.


  An I

  An II

  An...

  An ...

  An ...

  An X

  P1 Managementul biodiversității

  1.1. Inventariere și cartare

  1.2. Monitorizarea stării de conservare

  1.3. Activitate de teren, control, implementare reglementări și măsuri specifice de protecție

  1.4. Managementul datelor

  1.5. Reintroducere specii dispărute

  1.6. Reconstrucție ecologică

  P2 Turism

  2.1. Infrastructura de vizitare

  2.2. Servicii, facilități de vizitare și promovarea turismului

  2.3. Managementul vizitatorilor

  P3 Conștientizare, conservare tradiții și comunități locale

  3.1. Tradiții și comunități

  3.2. Conștientizare și comunicare

  3.3. Educație ecologică

  P4 Management și administrare

  4.1. Echipament și infrastructura de funcționare

  4.2. Personal de conducere, coordonare, administrare

  4.3. Documente strategice și de planificare

  4.4. Instruire personal

  Total cheltuieli operaționale

  În cazul în care solicitantul atribuirii în custodie implementează proiecte finanțate prin fonduri publice/private, se va evidenția acest fapt prin trimitere la nota de subsol.
  Dacă activitățile aferente uneia sau mai multor categorii de cheltuieli nu sunt necesare în perimetrul ariilor naturale protejate, atunci nu se prevăd cheltuieli pentru aceste activități.
  În cazul în care solicitantul atribuirii în custodie intenționează să depună proiecte pentru atragerea de fonduri publice, sumele aferente proiectelor respective vor fi prezentate separat, cu mențiunea expresă că proiectele respective nu sunt aprobate.


  Anexa nr. 9

  la metodologie
  Legitimația de custode


  Anexa nr. 10

  la metodologie

  MODALITATEA
  de emitere a avizului de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate desemnați

  În vederea îndeplinirii obligației de a emite avizele necesare în cadrul procedurilor de reglementare derulate de către ACPM, administratorii și custozii desemnați respectă următoarele prevederi:
  a) analizează documentațiile depuse de titular în cadrul etapelor procedurilor de reglementare și emit puncte de vedere motivate în cadrul comisiilor/comitetelor/colectivelor ce funcționează pe lângă ACPM sau transmit punctele de vedere motivate în termenele prevăzute de către acestea.
  Documentațiile sunt prevăzute în actele normative care precizează procedurile de emitere a următoarelor acte de reglementare:(i) avizul de mediu pentru planuri și programe;(ii) acordul de mediu și avizul Natura 2000 pentru proiecte;(iii) autorizația de mediu pentru activități cu posibil impact semnificativ asupra mediului;(iv) autorizația integrată de mediu;(v) autorizația pentru activitățile de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatică;

  b) pentru emiterea avizului, administratorii și custozii informează beneficiarii de planuri/programe/proiecte/activități, prin afișare pe site web, afișare la sediu, panouri informative și prin alte forme de informare disponibile, asupra depunerii următoarelor documente necesare:(i) dovada achitării tarifului de analiză a documentației și de emitere a avizului administratorului/custodelui, tarif care este stabilit conform prevederilor legale în vigoare, cu excepția cazurilor în care există prevederi legale în vigoare că tariful nu se percepe;(ii) pentru situațiile în care planurile/programele/ proiectele/activitățile țin de: realizarea/ amenajarea unui traseu turistic montan nou, realizarea/ amenajarea unui parc de aventură/traseu sportiv situat la înălțime și utilizând tehnici și echipament specifice practicării alpinismului, escaladei, speologiei sportive, realizarea/ amenajarea unui traseu turistic amenajat predominant pe verticală care impune montarea de prize/trepte artificiale pentru înaintare și a unui element de siguranță, realizarea/amenajarea unor elemente de siguranță turistică pe traiectul unui traseu turistic montan sau amenajarea unei pârtii de schi ori traseu de schi-fond, solicitantul va prezenta și avizul de siguranță montană, denumit generic aviz Salvamont, aviz eliberat de către serviciul județean Salvamont din județul pe a cărui rază administrativă este situată aria protejată respectivă;(iii) pentru situațiile în care planurile/programele/ proiectele/activitățile țin de amenajarea unei cavități pentru acces turistic de masă sau amenajarea unei cavități pentru turism speologic specializat, solicitantul va prezenta și avizul de siguranță speologică, denumit generic aviz Salvaspeo, aviz eliberat de către serviciul județean Salvaspeo din județul pe a cărui rază administrativă este situată aria protejată respectivă. În situația în care în județul respectiv nu există serviciu județean Salvaspeo, acest aviz va fi eliberat de către echipa Salvaspeo contractată pentru prestarea activității de Salvaspeo; orice alt document considerat relevant de către titularul/beneficiarul care solicită eliberarea avizului;
  c) administratorii și custozii pot solicita informații suplimentare de la titular, cu informarea ACPM, în vederea emiterii avizului. Informațiile solicitate trebuie să fie relevante pentru:(i) evaluarea efectelor directe și indirecte asupra ariilor naturale protejate din zona de influență a planului/programului/proiectului/activității;(ii) identificarea ulterioară emiterii actului de reglementare a potențialelor efecte semnificative asupra ariei naturale protejate datorate activităților desfășurate;(iii) alte aspecte relevante specifice competenței administratorului/custodelui, necesare implementării planului de management și/sau a regulamentului ariei naturale protejate;
  d) administratorii și custozii pot solicita informații suplimentare în termen de 15 zile de la primirea unei cereri de avizare, respectiv în termen de 3 zile pentru activitățile de recoltare/capturare a speciilor sălbatice de floră și faună, în scopul comercializării;
  e) în vederea emiterii avizului, administratorul/custodele ariei naturale protejate nu poate solicita studii suplimentare/lucrări titularului, în afara celor solicitate fundamentat prin punctele de vedere emise în cadrul procedurilor de reglementare coordonate de către ACPM.
  Administratorii și custozii analizează documentația transmisă de titular, verifică amplasamentul planului/programului/ proiectului/activității și emit avizul, ținând cont de integritatea și de obiectivele de conservare pentru care aria naturală protejată de interes național/comunitar/internațional a fost desemnată, în baza hotărârii Consiliului științific, după caz. Avizul emis respectă formatul de la lit. j). Avizul administratorilor și custozilor se emite înainte de emiterea actului de reglementare de către ACPM, după cum urmează:(i) pentru planurile și proiectele care nu se supun etapei studiului de evaluare adecvată, după desfășurarea ședinței Comisiei de analiză tehnică (CAT);(ii) pentru planurile și proiectele care se supun etapei studiului de evaluare adecvată, după etapa de analiză a calității raportului studiului de evaluare adecvată;(iii) pentru autorizațiile de mediu cu bilanț de mediu/autorizațiile integrate de mediu, după desfășurarea ședinței CAT;(iv) pentru autorizațiile de mediu fără bilanț de mediu, după completarea documentației cu informațiile solicitate de către ACPM sau custode/administrator, după caz;

  f) termenul de emitere a avizului administratorului/custodelui este de 30 de zile de la primirea solicitării cu documentație completă și/sau de la primirea informațiilor suplimentare, dacă nu este prevăzută altă perioadă într-un alt act normativ sau în procedurile de reglementare prin care s-a solicitat avizul administratorului/custodelui;
  g) termenul de emitere a avizului administratorului/custodelui pentru activitățile de recoltare/capturare a speciilor sălbatice de floră și faună, în scopul comercializării, este de 5 zile de la primirea unei solicitări cu documentație completă sau de la primirea informațiilor suplimentare;
  h) revizuirea avizului emis de administratorii și custozii ariilor naturale protejate se solicită de către ACPM în cadrul procedurilor de revizuire a actelor de reglementare emise anterior;
  i) cererea pentru emiterea avizului de către administratori și custozi are următorul format:
  Cerere

  Subsemnatul, .................., identificat cu C.I. seria ...... nr. ................, domiciliat în ....................., în calitate de reprezentant al .................(Se va completa de către persoanele juridice.)..........., cu sediul social în localitatea ...................., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul .................., având codul fiscal (CUI) ................................., nr. de înregistrare la registrul comerțului ........................, solicit eliberarea avizului de către ........(Se menționează administratorul/custodele ariei naturale protejate.)........ pentru planul/programul/proiectul/activitatea .................... .
  Documentele care stau la baza solicitării transmise la autoritățile competente pentru protecția mediului (ACPM) în cadrul ..........(Se menționează solicitarea avizului de mediu/acordului de mediu/autorizației/autorizației integrate de mediu și a autorizației pentru recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau comercializare de plante din flora sălbatică, flori de mină, fosile de plante, fosile de animale vertebrate și nevertebrate și/sau animale din fauna sălbatică de către persoane fizice și/sau juridice.)...................... sunt următoarele: ..........(Se vor enumera documentele depuse la ACPM.)..........
  Date de contact: telefon/mobil................, fax ...................., e-mail ..........................
  Data .......................
                                                                                          Semnătura și ștampila
                                                                                        ..............................

  j) administratorii și custozii emit avizul care va avea următorul conținut-cadru:
  Antetul administratorului/custodelui ariei naturale protejate/autorității responsabile
  Aviz
  Nr. ......... din ....................

  Ca urmare a solicitării nr. ........./.................. din partea ..............(numele titularului/beneficiarului)......, cu sediul în ............................., str. ........................ nr. ........, sectorul/județul ........................, de emitere a avizului, înregistrate la ............(numele administratorului/custodelui ariei naturale protejate)........... cu nr. ............ din data de ......................., conform prevederilor art. 28 și 28^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru planul/programul/proiectul/activitatea ..............(Se va scrie denumirea planului/programului/proiectului/activității, conform documentației depuse.)............ propus/propusă a fi amplasat/desfășurat(ă) în aria naturală protejată ...........(Se vor scrie denumirea ariei/ariilor naturale protejate și codul de identificare.)...........,
  și
  [] în urma verificării amplasamentului planului/programului/proiectului/activității (după caz);
  [] în urma analizării documentelor transmise de titular în cadrul procedurii de emitere a ........(Se va/vor menționa avizul de mediu/acordul de mediu și/sau autorizația/autorizația integrată de mediu, după caz.).........;
  [] în urma corelării cu prevederile planului de management și ale regulamentului ariei naturale protejate, a măsurilor de management, după caz, .........(Se va scrie numele administratorului/custodelui ariei naturale protejate.)............, în calitate de administrator/custode al ariei naturale protejate .........(Se vor scrie denumirea ariei/ariilor naturale protejate și codul de identificare.)............,
  emite:
  [] avizul favorabil pentru .....(Se va scrie numele planului/programului/proiectului/activității, conform documentației analizate.).....

  Prezentul aviz se eliberează:
  [] fără condiții;
  [] cu următoarele condiții: .......(Se vor enumera condițiile în care se eliberează avizul favorabil.)........

  Motivele care au stat la baza deciziei de emitere a avizului favorabil fără/cu condiții sunt următoarele:
  .............(Justificarea se va face, de la caz la caz, în funcție de prevederile legislative, ale măsurilor și acțiunilor prevăzute în planurile de management, ale monitorizării ulterioare emiterii avizului etc.)......................

  [] avizul nefavorabil pentru .......(Se va scrie numele planului/programului/proiectului/activității, conform documentației analizate.).......
  Motivele care au stat la baza deciziei de emitere a avizului nefavorabil sunt următoarele:
  .............(Justificarea se va face, de la caz la caz, în funcție de prevederile legislative care sunt încălcate, de solicitările formulate în punctele de vedere exprimate pe parcursul procedurii de reglementare și neîndeplinite de titular, alte motivații rezultate din punct de vedere științific etc.)................

  Acest aviz este valabil numai împreună cu documentația care a stat la baza emiterii sale (avizată de către administratorul/custodele ariei naturale protejate).
  Administrator/Custode,
  ........................
  (semnătura și ștampila)

  -----