LEGE nr. 221 din 31 decembrie 1997
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 31 decembrie 1997  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 1998, sa emita ordonanţe în următoarele domenii:
  a) ratificarea unor acorduri internaţionale privind credite externe acordate României şi garantarea de către România a unor credite externe, inclusiv a unor amendamente la astfel de acorduri; ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii (B.E.I.) şi Societatea Naţionala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A., în valoare de 40 milioane ECU, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare a sectorului de telecomunicaţii; ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii (B.E.I.) şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice "Radet", în valoare de 30 milioane ECU, pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare a municipiului Bucureşti; ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială a Consiliului Europei (F.D.S.C.E.), în valoare de 10 milioane ECU, pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare a municipiului Bucureşti; ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.), în valoare de 25,5 milioane dolari S.U.A., pentru finanţarea Proiectului de cadastru general şi publicitate imobiliară; aprobarea plafonului de îndatorare publică externa pentru anul 1998; ratificarea participării României la iniţiativa europeană EUREKA, precum şi la cooperarea europeană ştiinţifică şi tehnica (COST); preluarea la datoria publică a unor pierderi din calamitati şi acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele calamitate; preluarea la datoria publică a unor pierderi înregistrate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A.; modificarea şi completarea unor prevederi legale referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe salarii, impunerea veniturilor realizate în România de persoane fizice şi juridice nerezidente, taxa pe valoarea adăugată, accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi la gazele naturale; constituirea şi utilizarea Fondului special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului; reglementarea protecţiei tranzitorii a brevetelor de invenţii, a protecţiei noilor soiuri de plante şi a taxelor în domeniul protecţiei proprietăţii industriale; actualizarea unor taxe din domeniul audiovizualului; unele măsuri privind asigurarea facultativă pentru autovehiculele care deservesc prefecturile; aprobarea statutului personalului vamal şi reglementarea competentelor autorităţilor vamale pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi a unor taxe pentru prestaţii vamale; aderarea României la organisme internaţionale - Organizaţia Intraeuropeana a Administraţiei Fiscale; completarea reglementărilor privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale la care România este parte;
  b) politici de sustinere financiară a producătorilor agricoli prin: constituirea Fondului pentru finanţarea agriculturii, modul de utilizare a Fondului naţional de protejare a producătorilor agricoli, instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998; măsuri privind stabilizarea pieţelor produselor agricole; susţinerea veniturilor producătorilor agricoli prin: subvenţionarea preţului de export pentru porumb, sprijin financiar pentru condiţionarea şi depozitarea porumbului din recolta 1997; formarea şi dezvoltarea pieţelor concurentiale; dezvoltarea sistemului de extensie şi perfecţionarea profesională a producătorilor din sectorul agroalimentar şi înfiinţarea Serviciului Naţional de Extensie şi Consultanţa; restructurarea persoanelor juridice din domeniul agricol; reorganizarea structurilor sanitar-veterinare, în vederea liberalizarii activităţii sanitar-veterinare;
  c) organizarea şi funcţionarea fondurilor cu capital de risc; măsuri pentru coordonarea strategiei şi gestionarea fondurilor financiare privind dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii din domeniul industriei şi comerţului;
  d) reglementări în domeniul achiziţiilor publice;
  e) unele măsuri privind asigurările sociale, forta de muncă şi somajul, inclusiv politici salariale, precum şi protecţia pensionarilor I.O.V.R.; salarizarea personalului din sectorul bugetar;
  f) protecţia persoanelor cu handicap: înfiinţarea comisiilor de expertiza medicală a persoanei cu handicap; înfiinţarea şi funcţionarea atelierelor protejate pentru persoanele cu handicap;
  g) reglementări privind: protecţia patrimoniului cultural-naţional; organizarea şi funcţionarea bibliotecilor publice; regimul impozitelor şi taxelor la unele activităţi culturale; scutirea de taxe şi de accize la producţia şi comercializarea hârtiei şi a altor materiale tipografice consumabile, destinate tipăririi cărţilor şcolare, cărţii în general, a publicaţiilor culturale, ziarelor şi revistelor;
  h) reglementări în domeniul sponsorizarii;
  i) reglementări privind: organizarea şi finanţarea activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare; domeniul nuclear; sistemul naţional al calităţii, infrastructurile calităţii, precum şi reglementări privind cabinetul demnitarului;
  j) măsuri privind reforma în sectorul sanitar;
  k) organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România; constituirea Fondului naţional de dezvoltare şi promovare a turismului; acoperirea şi restituirea diferenţelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetăţenii români în contul Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A. potrivit legislaţiei în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989;
  l) regimul contravenţiilor silvice; administrarea pădurilor private; fondul de mediu, regimul deşeurilor şi al substanţelor toxice; regimul taxelor şi tarifelor pentru prestaţiile în domeniul protecţiei mediului;
  m) măsuri pentru aplicarea programului de reforma în domeniul educaţiei naţionale; crearea cadrului necesar privind baza materială a învăţământului; măsuri de protecţie socială a elevilor şi studenţilor şi măsuri de combatere a consumului de droguri;
  n) reorganizarea regiilor autonome care administrează zonele libere, prin modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome; unele măsuri privind importul pieselor de schimb pentru aeronavele Societăţii Comerciale "Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.; instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional; măsuri privind gestionarea de către Ministerul Transporturilor, în numele statului, a acţiunilor societăţilor comerciale înfiinţate în anul 1997, prin reorganizarea regiilor autonome de sub autoritatea acestuia; modificarea şi completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice;
  o) ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucureşti la 24 iulie 1997; acordarea de drepturi cu caracter reparatoriu unor veterani de război şi foste cadre ale armatei; unele măsuri specifice pentru improspatarea stocurilor de produse şi materiale din rezervele de mobilizare ale armatei; exceptarea de la plata cotei de constituire a carburantilor tip auto, destinaţi consumului tehnicii speciale militare din inzestrarea armatei, care nu foloseşte drumurile publice;
  p) unele măsuri privind regimul străinilor în România; finanţarea importurilor de tehnica militară şi a altor produse şi servicii necesare Ministerului de Interne; domeniul ordinii publice şi al circulaţiei rutiere - activitatea de confectionare a placilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în ateliere ale Inspectoratului General al Poliţiei; salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Paza;
  r) acceptarea Protocolului 4 la Acordul general pentru comerţul cu servicii, adoptat la Geneva la 15 aprilie 1997, şi a Listei de angajamente specifice ale României în domeniul telecomunicatiilor de baza, anexa la acest protocol; constituirea Fondului special al comunicaţiilor;
  s) finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat;
  s,) ratificarea unor acorduri bilaterale pentru acordarea de asistenţa economică nerambursabilă României de către Uniunea Europeană şi ţările aparţinând G-24; completarea cadrului instituţional pentru integrarea europeană;
  t) măsuri de protecţie a chiriaşilor; modificarea şi completarea Codului de procedura civilă, a dispoziţiilor legale privind taxele judiciare de timbru, timbrul judiciar şi taxele notariale de timbru, măsuri privind acordarea despăgubirilor civile;
  t,) unele măsuri privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate şi neamortizate integral; constituirea Fondului special pentru îmbunătăţirea mediului de muncă;
  u) dezvoltarea şi utilizarea tehnologiilor informatiei.


  Articolul 2

  (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 114 alin. (3) din Constituţie, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 1998, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate Parlamentului spre aprobare, potrivit procedurii legislative, nerespectarea termenului atragand încetarea efectelor acestora.
  (2) Ordonanţele depuse de Guvern potrivit alin. (1) vor fi dezbătute cu prioritate.


  Articolul 3

  În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de către una dintre Camerele Parlamentului ori au fost elaborate şi depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanţelor.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  RADU VASILE
  -------