HOTĂRÂRE nr. 264 din 13 martie 2003 (**republicată**)privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 5 februarie 2004
  **) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 851/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 24 iulie 2003.
  Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 20 martie 2003.

  Articolul 1
  (1) Ordonatorul de credite, în calitate de parte contractantă într-un contract de achiziție publică sau într-un contract de finanțare, are dreptul să efectueze plăți în avans către contractant, într-un procent de până la 30% din valoarea contractului.(2) Plățile în avans se pot efectua într-o singură tranșă sau în mai multe tranșe periodice, în funcție de prevederile contractuale și în corelație cu graficul de îndeplinire a contractului respectiv.(3) În cazul în care acordarea avansului se efectuează în mai multe tranșe, valoarea însumată a acestora nu poate depăși 30% din valoarea totală a contractului.


  Articolul 2

  Acțiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile și limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice de către ordonatorii de credite sunt stabilite în anexa nr. 1.


  Articolul 3

  Ordonatorul de credite răspunde de:
  a) legalitatea, necesitatea și oportunitatea acordării avansurilor;
  b) angajarea și respectarea utilizării sumelor în raport cu destinația stabilită potrivit angajamentelor legale încheiate;
  c) urmărirea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către beneficiarii de avansuri;
  d) efectuarea, trimestrial sau la încheierea fiecărei faze prevăzute în contract, a regularizărilor în raport cu obligațiile asumate și efectiv realizate de către beneficiarii de avansuri;
  e) recuperarea sumelor reprezentând plăți în avans și nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate, până la sfârșitul anului, în condițiile prevederilor contractuale, potrivit prevederilor art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
  f) recuperarea sumelor reprezentând plăți în avans și nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate, până cel târziu la termenul stabilit pentru plata finală, în condițiile prevederilor art. 52 alin. (10^1) și (11) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 54 alin. (9^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 27-08-2018, Litera f) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 621 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 )


  Articolul 4
  (1) Ordonatorul de credite are obligația de a solicita contractorului un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.
  (la 24-06-2011, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 636 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. )
  (1^1) Garanția din instrumentul de garantare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie irevocabilă și să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
  (la 24-06-2011, Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 636 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. )
  (2) Sunt exceptați de la prevederile alin. (1) următorii beneficiari de avansuri acordate în condițiile prezentei hotărâri:
  a) instituțiile publice;
  b) persoanele juridice fără scop patrimonial;
  c) institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea unui organ de specialitate al administrației publice centrale;
  d) microîntreprinderile sau întreprinderile mici, așa cum sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și care au calitatea de contractori în cadrul unor programe specifice de susținere a cercetării-dezvoltării, inovării și transferului tehnologic în cadrul întreprinderilor nou-înființate inovatoare, pentru finanțările obținute prin aceste programe;
  e) titularii drepturilor de autor - pentru contractele de comandă.
  f) instituțiile financiare internaționale.
  (la 28-06-2012, Lit. f) a alin. (2) al art. 4 a fost introdusă de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 629 din 20 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 28 iunie 2012. )

  (la 22-12-2011, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 22 decembrie 2011. )
  (3) Garanția de returnare a avansului trebuie să fie acoperitoare atât pentru recuperarea avansului acordat, cât și pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.(4) Abrogat.
  (la 24-06-2011, Alin. (4) al art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 636 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. )


  Articolul 5
  (1) Ordonatorul de credite acordă avansul numai după constituirea garanției de returnare a avansului de către beneficiarii de avansuri care au această obligație și numai dacă sunt asigurate condițiile pentru începerea îndeplinirii obligațiilor rezultate din contract.(2) Sub sancțiunea solicitării de daune-interese, beneficiarul de avans nu are dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat.


  Articolul 6
  (1) La efectuarea plăților pentru lucrările executate, serviciile prestate și bunurile livrate, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plăți efective decât după deducerea integrală a avansului.(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor prevăzute la art. 52 alin. (10^1) și (11) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 54 alin. (9^1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, se admit plăți efective pe parcursul derulării contractului, în condițiile și cuantumurile prevăzute în contractele încheiate cu contractorii, cu condiția recuperării din fiecare astfel de plată a unei cote-părți cel puțin egale cu procentul în limita căruia a fost acordat avansul, până la recuperarea integrală a acestuia.
  (la 27-08-2018, Alineatul (1^1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 621 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 )
  (2) În cazul în care avansul se acordă în tranșe, acordarea unei noi tranșe de avans se face numai după ce avansul acordat anterior a fost justificat integral sau recuperat din sumele datorate.
  (la 31-08-2010, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010. )


  Articolul 7
  (1) Sumele reprezentând plăți în avans, efectuate potrivit prevederilor prezentei hotărâri și nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la sfârșitul anului, în condițiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către persoana juridică care a acordat avansurile și se vor restitui bugetului din care au fost avansate.
  (la 31-08-2010, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010. )
  (2) În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a părții de contract pentru care s-a acordat avans, recuperarea sumelor de către ordonatorul de credite se face cu perceperea dobânzilor și penalităților de întârziere existente pentru creanțele bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul și până în momentul recuperării.(3) În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, potrivit dispozițiilor legale, contractorul va prezenta, până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinațiilor legale a avansului acordat.
  (la 31-08-2010, Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "beneficiar contractual" cu sintagma "contractor". )
  (4) Pentru avansurile primite în cursul unui an bugetar în cadrul unor contracte multianuale contractorul este obligat ca la încheierea anului bugetar să întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme utilizarea integrală și potrivit destinațiilor legale a avansului acordat.
  (la 31-08-2010, Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "beneficiar contractual" cu sintagma "contractor". )
  (5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor prevăzute la art. 52 alin. (10^1) și (11) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 54 alin. (9^1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru avansurile primite contractorul este obligat ca la încheierea fiecărui an bugetar să întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme gradul de utilizare a avansului corespunzător destinațiilor stabilite prin respectivele contracte.
  (la 27-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 621 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 )


  Articolul 8
  (1) Pentru realizarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din împrumuturi externe contractate, potrivit legii, de la organisme financiare internaționale, acordarea avansurilor se va putea realiza în condițiile prevăzute în acordurile de împrumut convenite de părțile contractante, precum și în alte documente relevante în aplicarea acestora.
  (la 31-08-2010, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010. )
  (2) Pentru realizarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri externe nerambursabile de preaderare, acordarea avansurilor se va putea realiza în condițiile prevăzute în memorandumurile de finanțare.
  (la 31-08-2010, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010. )
  (3) Pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, planurile sectoriale și alte programe de cercetare-dezvoltare, precum și pentru finanțarea instituțională de bază, inclusiv pentru proiectele de cercetare științifică obținute prin competiții naționale și pentru granturile gestionate prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, acordarea sumelor reprezentând plăți în avans și recuperarea acestora se fac în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (7^1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 65 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile art. 191 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 22-12-2011, Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 22 decembrie 2011. )


  Articolul 9
  (1) În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilităților municipale cu finanțare parțială din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internaționale, pentru contractele încheiate cu finanțare mixtă din împrumuturi externe și din fonduri locale, respectiv alocații din bugetele locale și transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acordă, în condițiile prevăzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate.(2) În cazul avansurilor acordate din împrumuturi externe și din fonduri de la bugetul de stat sau din bugetul local, după caz, recuperarea acestora se efectuează potrivit prevederilor din contractele încheiate, în condițiile acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaționale.


  Articolul 10

  Este interzisă acordarea avansurilor contractorilor care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat și de la care avansurile nu au fost recuperate.
  (la 31-08-2010, Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010. )


  Articolul 11

  Sumele reprezentând avansuri sunt supuse controlului financiar preventiv, precum și celorlalte reglementări privind efectuarea cheltuielilor din fondurile publice.


  Articolul 12

  Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricăror persoane juridice, pentru acțiunile și categoriile de cheltuieli finanțate din fonduri publice, prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinației pentru care au fost alocate.
  (la 31-08-2010, Art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 874 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2010. )


  Articolul 13
  (1) Ordonatorul de credite are obligația să numească un responsabil cu acordarea de avansuri din fondurile publice în condițiile prezentei hotărâri.(2) Responsabilul ține evidența avansurilor acordate și are obligația de a le justifica, conform instrucțiunilor ordonatorului de credite.


  Articolul 14

  Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (la 24-06-2011, Art. 14 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 636 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. )


  Articolul 15

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acțiuni și categorii de cheltuieli finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 26 martie 1997, cu modificările și completările ulterioare.


  Anexa nr. 1

  Acțiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile și limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Acțiuni și categorii Criterii, proceduri, limite maxime de
  crt. de cheltuieli acordare a avansurilor
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  I. Realizări de lucrări

  1. Lucrări de investiții:
  - pentru proiectarea studiilor de a) existența unor contracte ferme
  prefezabilitate, a studiilor de încheiate în condițiile legii
  fezabilitate a proiectului tehnic, b) se pot acorda proiectanților
  inclusiv a caietelor de sarcini, avansuri de pănâ la 15% din
  precum și a detaliilor de execuție, valoarea contractelor de pro-
  elaborate potrivit prevederilor legale iectare respective
  - la deschiderea finanțării și inceperii c) se pot acorda executanților
  execuției lucrărilor, cu respectarea avansuri de până la 15% din
  prevederilor legale pentru investițiile valoarea prevăzută in contract
  finantate din fonduri publice pentru primul an de executie
  - după deschiderea finanțării, pe durata d) se pot acorda executanților,
  execuției lucrărilor de investiții și lunar, avansuri de până la 30%
  până la finalizarea acestora, cu respec- din valoarea programului lunar
  tarea duratelor de execuție aprobate de execuție, conform graficului
  anexat la contract

  2. Programe, proiecte de cercetare- a) existența unor contracte ferme încheiate în
  dezvoltare și inovare, acțiuni condițiile legii;
  cuprinse în Planul național, în b) existența contului sau subcontului deschis pe
  planurile sectoriale și alte numele contractorului pentru program/proiect;
  programe de cercetare-dezvoltare, c) nominalizarea de către contractor a persoanei
  altele decât proiectele de responsabile: director de program, responsabil de
  cercetare științifică obținute prin proiect;
  competiții naționale și programele d) aprobarea de către autoritatea contractantă
  prin care se derulează acestea a cererii de plată a avansului, depusă de
  contractor;
  e) se pot acorda avansuri la începutul fiecărui
  trimestru, semestru sau al altei perioade
  prevăzute în contractul de finanțare, în cuantum
  de 30% din suma alocată din fonduri publice,
  prevăzută în contract pentru perioada pentru care
  se acordă avansul.

  (la 22-12-2011, Nr. crt. 2 de la punctul I al anexei 1 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 22 decembrie 2011. )
  3. Teme și acțiuni de cercetare a) existența unor contracte ferme încheiate în
  științifică finanțate sub formă de condițiile legii;
  proiecte sau granturi, altele decât b) existența contului sau subcontului deschis pe
  proiectele sau granturile de numele contractorului pentru program/proiect;
  cercetare științifică obținute prin c) nominalizarea de către contractor a persoanei
  competiții naționale responsabile: director de program, responsabil de
  proiect;
  d) aprobarea de către autoritatea contractantă
  a cererii de plată a avansului, depusă de
  contractor;
  e) se pot acorda avansuri la începutul fiecărui
  trimestru, semestru sau al altei perioade
  prevăzute în contractul de finanțare, în cuantum
  de până la 30% din suma alocată din fonduri
  publice, prevăzută în contract pentru perioada
  pentru care se acordă avansul.

  (la 22-12-2011, Nr. crt. 3 de la punctul I al anexei 1 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 22 decembrie 2011. )
  3^1. Proiecte sau granturi de cercetare a) existența unor contracte ferme încheiate în
  științifică obținute prin condițiile legii;
  competiții naționale și programe b) existența contului sau subcontului deschis pe
  prin care se derulează acestea numele contractorului pentru program/proiect;
  c) nominalizarea de către contractor a persoanei
  responsabile: director de program, responsabil
  de proiect;
  d) aprobarea de către autoritatea contractantă
  a cererii de plată a avansului, depusă de
  contractor;
  e) se pot acorda avansuri la începutul fiecărui
  trimestru, semestru sau al altei perioade
  prevăzute în contractul de finanțare, în cuantum
  de minimum 30% și maximum 90% din suma alocată
  din fonduri publice, prevăzută în contract pentru
  perioada pentru care se acordă avansul; limitele
  procentuale până la care se pot acorda avansurile
  se stabilesc de către ordonatorul principal de
  credite al instituției din bugetul căreia se│
  finanțează proiectele.

  (la 22-12-2011, Nr. crt. 3^1 de la punctul I al anexei 1 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 22 decembrie 2011. )
  4. Proiecte tehnologice inovative a) existența unor contracte ferme
  încheiate în condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri pentru
  derularea contractului de
  cofinanțare, în limită de până
  la 30% din valoarea primei
  etape din graficul anual de
  lucrari prevăzut a se finanța
  din fonduri publice

  5. Lucrări fundamentale urgente, a) existența unor contracte ferme
  propuse de secțiile de profil ale încheiate în condițiile legii
  Academiei Române b) se pot acorda avansuri de până
  la 30% din valoarea contractului

  6. Programe și proiecte de dezvoltare a) existența unor contracte ferme
  regională încheiate in condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri pentru
  derularea contractului de
  cofinanțare, în limită de până
  la 30% din valoarea primei
  etape din graficul anual de
  lucrări prevăzut a se finanța
  din fonduri publice

  7. Prospecțiuni geologice de cercetare a) existența unor contracte ferme
  pentru descoperiri de zăcăminte noi încheiate în condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri la începu-
  tul fiecărui trimestru, în limi-
  tă de până la 30% din valoarea
  contractului aferent trimestru-
  lui

  8. Manuale școlare a) existența unor contracte ferme
  încheiate în condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri în limită
  de până la 30% din valoarea
  contractului, pentru plata anti-
  cipată a materialelor și a
  manoperei poligrafice

  9. Cărți și publicații realizate prin a) existența unor contracte ferme
  comenzi de stat încheiate în condițiile legii;
  b) se pot acorda avansuri de până
  la 30% din valoarea contractului,
  pentru plata anticipată a materia-
  lelor și a manoperei poligrafice.

  (la 16-09-2004, Pct. 9 al Cap. I din anexa 1 a fost modificat de pct. 1 al articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 1.451 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 16 septembrie 2004. )
  10. Formulare tipizate cu regim special a) existența unor contracte ferme
  încheiate în condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri de până
  la 30% din valoarea contractului,
  pentru plata anticipată a
  materialelor și a manoperei
  poligrafice

  11. Proteze și produse ortopedice a) existența unor contracte ferme
  încheiate în condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri în limită
  de până la 30% din valoarea
  contractului

  12. Proiecte, programe și acțiuni a) existența unor contracte ferme
  realizate din bugetul Secretariatului încheiate în condițiile legii
  General al Guvernului și al Agenției b) se pot acorda avansuri în limită
  pentru Strategii Guvernamentale de până la 30% din sumele ce
  urmează să fie alocate

  13. Proiecte, programe și acțiuni a) existența unor contracte ferme
  realizate din bugetul Ministerului încheiate în condițiile legii
  Culturii și Cultelor b) se pot acorda avansuri în limită
  de până la 30% din valoarea
  contractului

  14. Proiecte, programe și acțiuni a) existența unor contracte ferme
  realizate din bugetul Secretariatului încheiate în condițiile legii
  General al Guvernului și aprobate b) se pot acorda avansuri de până
  prin hotărâri ale Guvernului la 30% din valoarea contractului

  15. Proiecte privind realizarea a) existenta unor contracte ferme
  strategiei si a programelor incheiate in conditiile legii
  de protectie speciala si b) se pot acorda avansuri de pana la
  integrare socioprofesionala 30% din valoarea contractului
  a persoanelor cu handicap,
  finantate din bugetul
  Autoritatii Nationale pentru
  Persoanele cu Handicap

  (la 18-05-2004, Pct. 15 al Cap. I din anexa 1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 712 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 18 mai 2004. )
  16. Studii-suport decizional pentru a) existența unor contracte ferme
  aplicarea acquis-ului comunitar încheiate în condițiile legii;
  în domeniul protecției mediului b) se pot acorda avansuri de până
  și pentru implementarea prevede- la 30% din valoarea anuală a
  rilor directivelor Uniunii Europene studiului care face obiectul
  contractului;
  c) studiile se realizează pentru
  îndeplinirea angajamentelor luate
  în cadrul negocierilor de aderare
  la Uniunea Europeană

  (la 16-09-2004, Pct. 16 al Cap. I din anexa 1 a fost introdus de pct. 2 al articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 1.451 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 16 septembrie 2004. )
  17. Proiecte, programe si actiuni a) existenta unor contracte ferme
  realizate din bugetul incheiate in conditiile legii;
  Institutului Cultural Roman b) se pot acorda avansuri de pana la 30%
  din valoarea contractului.

  (la 16-06-2006, Pct. 17 al Cap. I din anexa 1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 728 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 16 iunie 2006. ) II. Prestări de servicii

  1. Reparații curente și capitale la bunurile aparținând
  instituțiilor publice, inclusiv pentru cele aparținând
  misiunilor diplomatice ale României

  a) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri de până la 20% din valoarea
  contractului

  2. Lucrări privind îmbunătățirea infrastructurii în
  transporturi

  a) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri lunare de până la 30% din valoarea
  programului lunar de execuție, conform graficului anexat
  la contract

  3. Prestări de servicii pentru realizarea lucrărilor
  agricole pentru producția marfă livrată

  a) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri lunare de până la 30% din valoarea
  contractului

  4. Prestări de servicii pentru organizarea participării
  la manifestările expoziționale

  a) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri lunare de până la 30% din valoarea
  contractului

  5. Prestări de servicii privind lucrări de prospecțiuni
  și explorări geologice

  a) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri la începutul fiecărui trimestru, în
  limită de până la 25% din valoarea trimestrială a contractului

  6. Trimiteri la tratament balnear și odihnă din bugetul
  asigurărilor sociale de stat

  a) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri la începutul fiecărei serii, în limită
  de până la 25% din valoarea contrac-tului aferent seriei
  respective

  7. Servicii de consultanță și expertiză, contractate in
  conditiile legii

  a) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri de până la 20% din valoarea
  anuală a contractului

  8. Prestări de servicii pentru organizarea de concursuri
  și campionate internaționale pentru elevi și studenți

  a) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea
  contractului

  9. Servicii de telefonie și telecomunicatii

  a) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea totală
  a prestațiilor efectuate și facturate în trimestrul anterior

  10. Servicii de furnizare a energiei termice

  a) existența unor contracte ferme încheiate în
  condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din
  valoarea prezumată a cantității de energie
  termică furnizate/consumate într-un trimestru

  11. Prestări de servicii pentru realizarea acțiunilor
  din cadrul programelor Ministerului Educației,
  Cercetării și Tineretului

  a) existența unor contracte ferme încheiate în
  condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din
  valoarea contractului

  12. Prestări de servicii necesare pentru realizarea
  acțiunilor și activităților sportive

  a) existența unor contracte ferme încheiate în
  condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din
  valoarea contractului

  13. Servicii contractate de casele de asigurari de
  sănătate cu farmaciile care funcționează în
  structura unor unități sanitare din ambulatoriul de
  specialitate din sistemul de apărare ordine,
  siguranță națională și autoritate publică
  judecătorească

  a) existența unor contracte ferme încheiate în
  condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din
  valoarea trimestrială a contractului

  14. Servicii medicale contractate de centrele de
  referință cu casele de asigurări de sănătate

  a) existența unor contracte ferme încheiate în
  condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri lunare de până la 30% din
  valoarea lunară a contractului

  15. Servicii de traducere și editare în străinătate
  de opere literare, științifice, filozofice și tehnice ale
  autorilor din România

  a) existența unor contracte ferme încheiate în
  condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din
  valoarea integral a contractului, în
  condițiile legii

  16. Servicii de furnizare a energiei electrice

  a) existența unor contracte ferme încheiate în
  condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din
  valoarea totală a livrărilor de energie electrică
  efectuate și facturate în trimestrul anterior

  17. Rechizite școlare

  a) existența unor contracte ferme încheiate în
  condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din
  valoarea contractului

  18. Servicii de consultanță și expertiză, instruire și
  perfecționare, contractate în condițiile legii

  a) existența unor contracte ferme încheiate în
  condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri de până la 20% din
  valoarea contractului

  19. Lucrări pentru închiderea minelor

  a) existența unor contracte ferme încheiate în
  condițiile legii
  b) se pot acorda executanților, lunar, avansuri de
  până la 30 % din valoarea programului lunar de
  execuție, conform graficului anexat la contract

  20. Prestări de servicii pentru realizarea
  acțiunilor din cadrul programelor Ministerului
  Dezvoltării Regionale și Turismului

  a) existența unor contracte ferme încheiate în
  condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din
  valoarea contractului

  (la 24-06-2011, Pct. 20 al Cap. II din anexa nr. 1 a fost introdus de pct. 4 al articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 636 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. )
  III. Îndeplinirea angajamentelor care decurg din contractele externe încheiate în baza acordurilor și convențiilor interguvernamentale

  1. Achiziționarea de utilaje și realizarea de lucrări
  de construcții-montaj în baza contractelor externe
  încheiate conform acordurilor și convențiilor
  interguvernamentale

  a) existența unor contracte ferme încheiate în
  condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din
  valoarea contractului

  2. Achiziționarea de bunuri în baza contractelor
  externe încheiate conform acordurilor și
  convențiilor interguvernamentale

  a) existența unor contracte ferme încheiate în
  condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din
  valoarea contractului

  3. Achiziționarea de mașini și utilaje grele de cale,
  precum și trenuri de lucru și alte echipamente specifice,
  vehicule de service sau întreținere a căii ferate

  a) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii;
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului.

  (la 28-04-2021, Tabelul de la Punctul III din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 466 din 15 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 28 aprilie 2021 )
  IV. Îndeplinirea angajamentelor care decurg din contractele privind achiziția de bunuri și servicii
  (la 09-07-2008, Cap. IV din anexa 1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 693 din 2 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 9 iulie 2008. )

  1. Achiziționarea de bunuri și servicii prevăzute în
  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2008 privind
  autorizarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
  de a încheiaangajamente legale pentru unele acțiuni prioritare

  a) existența unor contracte multianuale fermeîncheiate în condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% dinvaloarea contractului

  2. Achiziționarea de trenuri pentru metrou și calea ferată în
  scopul modernizării parcului de material rulant

  a) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului

  3. Acțiuni derulate atât în țară, cât și la misiunile diplomatice
  ale României, atât în etapa de pregătire, respectiv până la
  data de 31 decembrie 2018, cât și pe durata exercitării de
  către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene
  în anul 2019, respectiv în primele șase luni ale anului 2019.

  a) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii;
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului.

  4. Achiziționarea de produse prevăzute în
  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind
  stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente
  instituirii carantinei

  a) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii;
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului.

  5. Achiziționarea de produse și servicii, inclusiv închirierea de
  spații, de către misiunile diplomatice, oficiile consulare și
  institutele culturale românești din străinătate

  a) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii;
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului.

  6. Achiziționarea de mașini și utilaje grele de cale, precum
  și trenuri de lucru și alte echipamente specifice, vehicule
  de service sau întreținere a căii ferate

  a) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii;
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului.

  (la 28-04-2021, Tabelul de la Punctul IV din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 466 din 15 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 28 aprilie 2021 )
  V. Programe, proiecte și acțiuni prevăzute la art. 52 alin. (10^1) și (11) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 54 alin. (9^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

  1. Lucrări de investiții

  a) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii;
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului.

  2. Livrări de bunuri sau prestări de servicii

  a) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii;
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului.

  3. Achiziționarea de mașini și utilaje grele de cale, precum
  și trenuri de lucru și alte echipamente specifice, vehicule
  de service sau întreținere a căii ferate

  a) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii;
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului

  (la 28-04-2021, Tabelul de la Punctul V din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 466 din 15 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 28 aprilie 2021 )
  VI. Proiecte și programe pentru protecția mediului prevăzute la art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și proiecte prevăzute la art. 10 alin. (1^1) și art. 11 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 21-08-2019, Titlul capitolului VI. din Punctul II. , Anexa nr. 1 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 586 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )

  1. Lucrări de investiții

  a) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii;
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea
  contractului stabilit prin actul normativ de aprobare al proiectului
  sau programelor de finanțare.

  2. Livrări de bunuri sau prestări de servicii

  a) existența unor contracte ferme încheiate în condițiile legii;
  b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului
  stabilit prin actul normativ de aprobare al proiectului sau
  programelor de finanțare.

  (la 24-10-2016, Anexa 1 a fost completată de ARTICOLUL UNIC HOTĂRÂREA nr. 776 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016 )


  Anexa nr. 2

  Abrogată.
  (la 24-06-2011, Anexa 2 a fost abrogată de pct. 5 al articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 636 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011. )