HOTĂRÂRE nr. 1.085 din 11 septembrie 2003
pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 24 septembrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 12 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 24 alin. (2) şi art. 25 alin. (1) din cartea I titlul II din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea autorităţilor administraţiei publice care au obligaţia de a se inregistra în Sistemul Electronic Naţional, a serviciilor publice, a formularelor disponibile în format electronic, precum şi stabilirea condiţiilor şi procedurii de înregistrare în acest sistem.


  Articolul 2

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 1 au obligaţia să solicite înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional.


  Articolul 3

  (1) În termen de maximum 6 luni de la data înregistrării, autorităţile publice vor asigura preluarea în format electronic, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, a datelor cuprinse în formularele prevăzute în anexa nr. 2, completate de persoanele fizice şi juridice autorizate. În acest termen autorităţile publice vor pregati proceduri interne de preluare şi prelucrare a datelor şi vor realiza interfata cu Sistemul Electronic Naţional.
  (2) De la data înregistrării în Sistemul Electronic Naţional, fiecare autoritate a administraţiei publice are următoarele obligaţii:
  a) furnizarea, în format electronic, a formularelor prevăzute în anexa nr. 3;
  b) acceptarea formularelor depuse de persoanele fizice şi juridice, în format hârtie, obţinute prin tipărirea şi completarea formularelor furnizate de Sistemul Electronic Naţional.
  (3) Persoanele juridice înregistrate în Sistemul Electronic Naţional care depun la autorităţile publice documentele prevăzute în anexa nr. 2 sunt obligate ca, începând cu luna calendaristică următoare datei înregistrării, sa utilizeze serviciile exclusiv în format electronic, ca unic canal de comunicaţie cu administraţia publică.


  Articolul 4

  Autorităţile administraţiei publice înregistrate în Sistemul Electronic Naţional au obligaţia ca la modificarea unui formular administrativ din Sistemul Electronic Naţional sa transmită către operatorii sistemului, în termen de 48 de ore, formularul actualizat şi instrucţiunile de completare a acestuia, atât în forma scrisă, cat şi în forma electronică.


  Articolul 5

  (1) Persoanele fizice se pot inregistra în Sistemul Electronic Naţional pe baza documentelor care atesta identitatea şi domiciliul persoanei, fără plata unui tarif de utilizare către operatorul sistemului, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) din Legea nr. 161/2003.
  (2) Înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional este refuzată, iar dacă a fost deja acordată, este suspendată sau revocată, după caz, în situaţia în care solicitantul, persoana fizica, încalcă normele şi procedurile de securitate ale Sistemului Electronic Naţional.


  Articolul 6

  (1) Persoanele juridice care solicită înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional, altele decât autorităţile administraţiei publice, prevăzute în anexa nr. 1, la momentul înregistrării, au obligaţia să prezinte următoarele documente:
  a) certificat de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul comercianţilor;
  b) documentul care atesta autorizarea funcţionarii şi certificatul de înregistrare fiscală, în cazul persoanelor juridice care nu au calitatea de comerciant;
  c) împuternicirea data reprezentantului desemnat să efectueze formalităţile de înregistrare, semnată şi stampilata;
  d) dovada achitării tarifului de utilizare a procedurii electronice, potrivit dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 161/2003.
  (2) Înregistrarea în Sistemul Electronic Naţional este refuzată, iar dacă a fost deja acordată, este suspendată sau revocată, după caz, în situaţia în care solicitantul, persoana juridică, încalcă normele şi procedurile de securitate ale Sistemului Electronic Naţional.
  (3) Orice utilizator înregistrat în Sistemul Electronic Naţional are obligaţia sa comunice operatorilor Sistemului Electronic Naţional, în termen de 3 zile, orice modificare a datelor sau documentelor prevăzute la alin. (1).


  Articolul 7

  Tariful anual de utilizare a procedurii electronice pentru obţinerea de servicii puse la dispoziţie de "Sistemul e-guvernare" este în cuantum de 460.000 lei şi se achită de persoanele prevăzute la art. 6 către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei, operator al Sistemului Electronic Naţional.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul comunicaţiilor
  şi tehnologiei informatiei,
  Armeanu Cezar Manole,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministru delegat pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 11 septembrie 2003.
  Nr. 1.085.


  Anexa 1

  LISTA
  autorităţilor administraţiei publice ce au obligaţia
  de a utiliza procedura electronică pentru furnizarea
  serviciilor şi informaţiilor publice
    Nr. crt.Instituţii şi autorităţi publice   Instituţii subordonate
    1.Ministerul Finanţelor Publice    
    2.Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei2.1.Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
        2.2.Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
        2.3.Inspectoratul teritorial de muncă
        2.4.Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
    3.Ministerul Sănătăţii3.1.Direcţia de sănătate publică a judeţului
    4.Casa Naţională de Asigurări de Sănătate    
    5.Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România    
    6.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului    
    7.Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului    
    8.Ministerul Administraţiei şi Internelor    
    9.Primăria Municipiului Bucureşti    
    10.Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei    
    11.Ministerul Justiţiei11.1.Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
    12.Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale    
    13.Ministerul Afacerilor Externe13.1.Departamentul pentru Comerţ Exterior şi Promovare Economică - Direcţia de licenţe
    14.Regia Autonomă "Monitorul Oficial"    
    15.Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii    
    16.Ministerul Apărării Naţionale    
    17.Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului    
    18.Ministerul Economiei şi Comerţului    
    19.Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie    
    20.Ministerul Integrării Europene    
    21.Prefecturi    
    22.Consiliile judeţene    
    23.Consiliul General al Municipiului Bucureşti    
    24.Consiliile locale municipale    
    25.Consiliile locale orăşeneşti    
    26.Primăriile de sector    


  Anexa 2

                                       LISTA
              serviciilor publice furnizate prin procedura electronică
                  prin intermediul Sistemului Electronic Naţional
    Nr. crt.Serviciul public furnizatAutoritatea publică
    1.Declaraţie privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomajMinisterul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
    2.Declaraţie privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de statMinisterul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale*)
    3.Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de statMinisterul Finanţelor Publice*)
    4.Decont privind taxa pe valoarea adăugatăMinisterul Finanţelor Publice*)
    5.Depunerea situaţiei financiare a agenţilor economiciMinisterul Finanţelor Publice*)
    6.Declaraţie privind impozitul pe profitMinisterul Finanţelor Publice*)
    7.Colectarea de date statistice de către Institutul Naţional de StatisticăInstitutul Naţional de Statistică

      *) Pentru contribuabilii aflaţi în evidenta Direcţiei generale de
         administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi judeţul
         Ilfov.


  Anexa 3

  LISTA
  formularelor furnizate prin procedura electronică prin
  intermediul Sistemului Electronic Naţional
  1. Ministerul Finanţelor Publice
  1.1. Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice - cod M.F. 14.13.25.99/a
  1.2. Cerere de eliberare a unui certificat fiscal - cod 14.13.25.99
  1.3. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii fără personalitate juridică (010) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1
  1.4. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România (020) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2
  1.5. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine şi persoane fizice române fără domiciliu în România (030) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3
  1.6. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţii publice (040) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/4
  1.7. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal - cod 14.13.25.15/1
  1.8. Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal - cod 14.13.25.15/2
  1.9. Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.01
  1.10. Decont privind accizele, cod 14.13.01.03
  1.11. Decont privind taxa pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02
  1.12. Decont privind impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, cod 14.13.01.05
  1.13. Declaraţie privind impozitul pe venitul din activităţi de expertiza contabila, tehnica judiciară şi extrajudiciara, cod 14.13.01.13.3i
  1.14. Declaraţie privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice, cod 14.13.01.14
  1.15. Situaţia principalilor indicatori economico-financiari realizaţi din activitatea de exploatare a jocurilor de noroc, cod 14.13.08.14
  1.16. Declaraţie rectificativa, cod 14.13.01.00/R
  2. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
  2.1. Formulare generale
  2.1.1. Cerere de alocaţie de stat pentru copil
  2.1.2. Cerere de alocaţie suplimentară pentru familiile cu copii
  2.2. Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  2.2.1. Cerere de repartiţie
  2.2.2. Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj
  2.2.3. Certificat privind stagiul de cotizare
  2.2.4. Contract de asigurare pentru şomaj
  2.2.5. Contract de prestări de servicii pentru măsuri destinate stimulării ocupării forţei de muncă
  2.2.6. Declaraţie de contribuţie la fondul de şomaj a angajatorului
  2.2.7. Declaraţie individuală de contribuţie la fondul de şomaj
  2.2.8. Declaraţie privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj
  2.2.9. Fişa pentru înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă
  2.2.10. Înştiinţare privind salariaţii care urmează sa primească preaviz în vederea acordării serviciilor de preconcediere
  2.3. Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
  2.3.1. Cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate
  2.3.2. Cerere pentru acordarea pensiei de urmaş
  2.3.3. Cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale, altele decât pensiile
  2.3.4. Contract de asigurare socială
  2.3.5. Declaraţie de asigurare conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare
  2.3.6. Declaraţie privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat
  2.4. Inspectoratul teritorial de muncă
  2.4.1. Cerere pentru înscrierea la un curs de perfecţionare organizat de către inspectoratele teritoriale de muncă
  2.4.2. Cerere privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, conform Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 657/2001
  2.4.3. Model de contract individual de muncă
  2.4.4. Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de protecţia muncii, conform Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 657/2001
  2.4.5. Model de nota de lichidare
  2.5. Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap
  2.5.1. Cerere de finanţare
  3. Ministerul Sănătăţii
  3.1. Formulare generale
  3.1.1. Declaraţie referitoare la condiţiile igienico-sanitare
  3.1.2. Fişa de consultaţii medicale tip a(b) pentru conducătorii de autovehicule
  3.1.3. Fişa de solicitare a examenului medical la angajare
  3.1.4. Referat de evaluare pentru avizare sanitară
  3.2. Direcţia de sănătate publică a judeţului
  3.2.1. Contract de comodat
  4. Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate
  4.1. Declaraţie privind obligaţiile de constituire şi plata fondului de asigurări sociale de sănătate datorate de alte persoane decât cele care desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă şi/sau a unei convenţii (perioada/an)
  5. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
  5.1. Cerere de înscriere la examenul de admitere în vederea obţinerii calităţii de expert contabil/contabil autorizat cu studii medii/cu studii superioare
  5.2. Cerere pentru dobândirea calităţii de membru provizoriu al Camerei Auditorilor din România
  5.3. Fişa pentru persoane fizice
  5.4. Fişa pentru societăţi comerciale
  6. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
  6.1. Certificat de echivalare a examenului de capacitate
  6.2. Cerere pentru acordarea rentei viagere
  7. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
  7.1. Autorizaţie de funcţionare a laboratorului de examinare psihologică
  7.2. Cerere de autorizare pentru efectuarea de construcţii în zona libera
  7.3. Aprobarea schimbării seriei de motor
  7.4. Aprobarea schimbării seriei de sasiu
  7.5. Cerere de eliberare a atestatului pentru practicarea activităţii de taximetrie în municipiul Bucureşti
  8. Ministerul Administraţiei şi Internelor
  8.1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate
  8.2. Cerere pentru anunţarea reşedinţei
  8.3. Cerere pentru eliberarea unui nou pasaport
  8.4. Cerere pentru prelungirea valabilităţii pasaportului
  8.5. Cerere pentru eliberarea unui nou pasaport în caz de furt, pierdere, deteriorare
  8.6. Cerere pentru includerea copiilor sub 14 ani în pasaport
  8.7. Cerere pentru dobândirea statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate
  8.8. Cerere pentru stabilirea domiciliului în România
  8.9. Cerere pentru emiterea pasaportului şi stabilirea domiciliului în străinătate a minorilor, cetăţeni români adoptati de cetăţeni străini
  8.10. Cerere pentru clarificarea statutului juridic faţă de statul român
  8.11. Cerere pentru prelungirea dreptului de şedere temporară
  8.12. Cerere pentru reîntregirea familiei
  8.13. Cerere pentru aprobarea stabilirii domiciliului în România a cetăţenilor străini
  8.14. Cerere pentru eliberarea permisului de şedere permanenta
  8.15. Cerere pentru preschimbarea permisului de conducere
  8.16. Cerere de eliberare a unei noi autorizaţii de circulaţie provizorie
  8.17. Cerere de înmatriculare a autovehiculului
  8.18. Cerere pentru preschimbarea certificatului de înmatriculare
  8.19. Cerere pentru obţinerea unui duplicat al certificatului de înmatriculare
  8.20. Contract de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit
  8.21. Cerere de radiere a autovehiculului
  8.22. Delegaţie pentru reprezentare în vederea radierii/înmatriculării auto (persoana juridică)
  8.23. Fişa de înmatriculare a vehiculului
  8.24. Fişa de şcolarizare pentru conducerea autovehiculelor
  8.25. Fişa deţinătorului permisului de conducere
  8.26. Cerere pentru eliberarea pasaportului pentru persoana fără cetăţenie cu domiciliul în România
  8.27. Cerere de eliberare a unui certificat de cazier judiciar
  8.28. Cerere de acordare a statutului de refugiat
  8.29. Cerere de eliberare/prelungire a documentului temporar de identitate pentru solicitanţii statutului de refugiat
  8.30. Cerere de eliberare/prelungire a documentului de călătorie pentru străinii care au primit o formă de protecţie în România
  8.31. Cerere pentru acordarea ajutorului material temporar pentru solicitanţii statutului de refugiat
  8.32. Cerere de eliberare/prelungire a documentului de identitate pentru refugiati şi pentru persoanele cărora li s-a acordat protecţie umanitara condiţionată
  8.33. Cerere pentru acordarea ajutorului rambursabil pentru refugiati
  8.34. Angajament pentru rambursarea ajutorului
  8.35. Cerere de participare în programul de integrare socioprofesionala pentru străinii care au primit statutul de refugiat
  9. Primăria Municipiului Bucureşti
  9.1. Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism
  9.2. Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare
  9.3. Cerere de delegare
  9.4. Cerere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
  9.5. Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de naştere
  9.6. Declaraţie privind achitarea taxei de regularizare
  10. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei
  10.1. Cerere de eliberare a avizului tehnic
  10.2. Cerere de eliberare a licenţei de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale
  10.3. Cerere de eliberare/modificare a autorizaţiei tehnice de funcţionare pentru staţii de emisie/reţele de telecomunicaţii utilizate pentru difuzarea sau retransmiterea serviciilor de programe audiovizuale
  10.4. Model de cerere de informaţii - cerere-tip
  10.5. Model de reclamaţie administrativă I
  10.6. Model de reclamaţie administrativă II
  10.7. Cerere de eliberare a avizului pentru Internet banking
  11. Ministerul Justiţiei
  11.1. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
  11.1.1. Cerere de autorizare sedii secundare/obiective şi/sau activităţi, reluare procedura, revizuire/reinnoire aviz/autorizaţie şi/sau acord
  11.1.2. Cerere de depunere a bilanţului
  11.1.3. Cerere de depunere şi/sau menţionare de acte
  11.1.4. Cerere de îndreptare a erorilor materiale - Declaraţie de menţiuni
  11.1.5. Cerere de înregistrare, de înregistrare a modificării actului constitutiv, de autorizare a funcţionarii
  11.1.6. Cerere de preschimbare
  11.1.7. Cerere de radiere. Declaraţie de menţiuni
  11.1.8. Cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblema
  11.1.9. Cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firma
  11.1.10. Declaraţie pe propria răspundere - din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor - model 1
  11.1.11. Declaraţie pe propria răspundere - din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor - model 2
  11.1.12. Declaraţie pe propria răspundere - din punct de vedere al protecţiei muncii - model 1
  11.1.13. Declaraţie pe propria răspundere - din punct de vedere al protecţiei muncii - model 2
  11.1.14. Declaraţie pe propria răspundere - din punct de vedere sanitar veterinar - model 1
  11.1.15. Declaraţie pe propria răspundere - din punct de vedere sanitar veterinar - model 2
  11.1.16. Declaraţie pe propria răspundere - privind respectarea legislaţiei de protecţia mediului - model 1
  11.1.17. Declaraţie pe propria răspundere - privind respectarea legislaţiei de protecţia mediului - model 2
  11.1.18. Declaraţie pe propria răspundere - privind respectarea legislaţiei de protecţia mediului - model 3
  11.1.19. Declaraţie pe propria răspundere - referitoare la condiţiile igienico-sanitare - model 1
  11.1.20. Declaraţie pe propria răspundere - referitoare la condiţiile igienico-sanitare - model 2
  11.1.21. Declaraţie pe propria răspundere
  11.1.22. Fişa de prezentare a activităţilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului
  11.1.23. Fişa de prezentare a sediului şi domeniului de activitate
  11.1.24. Memoriu tehnic veterinar
  11.1.25. Optiuni de comunicare
  11.1.26. Specimen de semnături
  12. Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
  12.1. Cerere pentru acordarea autorizaţiei societăţii comerciale care desfăşoară activităţi de proiectare şi execuţie în sectorul gazelor naturale
  13. Ministerul Afacerilor Externe
  13.1. Departamentul pentru Comerţ Exterior şi Promovare Economică - Direcţia de licenţe
  13.1.1. Cerere pentru licenta de export
  13.1.2. Cerere pentru licenta de import
  14. Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
  14.1. Aprobarea publicării pierderii/furtului certificatului de înmatriculare a autovehiculului - persoana fizica
  14.2. Aprobarea publicării pierderii/furtului certificatului de înmatriculare a autovehiculului - persoana juridică
  14.3. Aprobarea publicării pierderii/furtului permisului de conducere
  15. Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii
  15.1. Cerere de acordare a licenţei individuale privind furnizarea de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal
  15.2. Cerere de înscriere a modificărilor privind furnizarea serviciilor poştale
  15.3. Certificat-tip de atestare a dreptului de furnizare de servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală
  15.4. Notificare privind furnizarea de servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală
  15.5. Notificare privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice
  -----------