STATUTUL din 21 octombrie 1999 (*actualizat*)
Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
(actualizat la data de 14 octombrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------

  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul, durata


  Articolul 1

  Denumirea
  (1) Denumirea societăţii comerciale este Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.
  (2) În toate actele, anunţurile, publicaţiile şi documentele emanând de la companie se va menţiona denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul fiscal.


  Articolul 2

  Forma juridică
  (1) Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. este persoana juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul statut.
  (2) Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. este societate comercială de interes public naţional.
  (3) Pentru Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. se va utiliza în continuare denumirea Loteria Română.


  Articolul 3

  Sediul social
  (1) Sediul social al Loteriei Române este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3. Sediul social poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu îndeplinirea formalităţilor prevăzute de lege.
  (2) La data înfiinţării Loteria Română are în subordine unităţile fără personalitate juridică prevăzute în anexa A la statut.
  (3) În structura unităţilor prevăzute la alin. (2) funcţionează agenţiile "Loto-Prono", puncte de vânzare preluate de la fosta Regie Autonomă "Loteria Naţională".
  (4) Loteria Română poate înfiinţa sucursale, reprezentante, centre de lucru, agenţii, puncte de vânzare şi altele asemenea, în ţara şi în străinătate, unităţi fără personalitate juridică, şi le poate reorganiza pe cele existente prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare.


  Articolul 4

  Durata
  Loteria Română se constituie ca persoana juridică cu durata nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerţului.


  Capitolul II Scopul şi obiectul de activitate


  Articolul 5

  Scopul
  Loteria Română desfăşoară activitate de interes public naţional în domeniul jocurilor de noroc, în scopul realizării cadrului organizat pentru satisfacerea cererii naturale de joc în rândul populaţiei şi crearea fondurilor necesare finanţării obiectivelor de interes public naţional.


  Articolul 6

  Obiectul de activitate
  Loteria Română are ca obiect de activitate:
  A. Jocuri de noroc:
  a) organizarea şi exploatarea exclusiva, în calitate de unic organizator pe întreg teritoriul tarii, a jocurilor de noroc tip loto, expres, pronosport, loz în plic şi "instant lottery";
  b) organizarea şi exploatarea, singura sau în asociere cu alte persoane juridice, de jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la lit. a), cu taxa de participare la joc în lei sau în valută;
  c) elaborarea, implementarea, organizarea şi exploatarea de noi jocuri de noroc;
  d) elaborarea regulamentelor de organizare şi administrare a jocurilor de noroc pe care le organizează şi le exploatează;
  e) producerea, depozitarea, comercializarea şi transportul produselor loteristice atât prin reţeaua proprie, cât şi prin alte unităţi;
  f) colectarea mizelor, stabilirea fondului de câştiguri şi a premiilor, precum şi efectuarea/ordonanţarea operaţiunilor de plata a câştigurilor.
  B. Activităţi conexe şi adiacente celor prevăzute la lit. A, precum şi alte activităţi:
  a) editare şi tipărire;
  b) operaţiuni de comerţ interior şi exterior, inclusiv difuzarea publicaţiilor;
  c) servicii informatice, activitate de software de baza şi aplicativa pentru calculatoare şi reţele de calculatoare;
  d) realizarea investiţiilor pentru dezvoltări, modernizări, automatizări şi retehnologizări;
  f) realizarea de studii de marketing şi sondaje în legătura cu obiectul de activitate;
  g) servicii de reclama şi publicitate, organizarea de expoziţii, simpozioane şi schimburi de experienţa;
  h) activităţi financiare, consultanţa, leasing, management şi de reprezentare în nume propriu sau în asociere;
  i) dezvoltarea şi eficientizarea reţelei proprii de vânzare şi a reţelei mandatare de agenţii pe întreg teritoriul tarii, inclusiv prin prestări de servicii şi închirieri de spaţii;
  j) gestionarea titlurilor de proprietate intelectuală preluate de la fosta Regie Autonomă "Loteria Naţională", precum şi a celor pentru care dobândeşte protecţie, conform legislaţiei în vigoare;
  k) participarea, inclusiv ca membru, la organizaţiile europene şi internaţionale cu caracter profesional, la congresele, conferinţele şi la întreaga activitate a acestora, precum şi colaborarea cu entităţi juridice similare din străinătate în problemele specifice activităţii din domeniul jocurilor de noroc;
  l) orice alte activităţi şi servicii legate direct sau indirect de obiectul de activitate.


  Capitolul III Capitalul social şi acţiunile


  Articolul 7

  Capitalul social şi acţiunile
  (1) Capitalul social iniţial al Loteriei Române se constituie prin preluarea activului patrimonial al Regiei Autonome "Loteria Naţională" în baza bilanţului contabil la data de 30 iunie 1999 şi este în suma totală de 106.943.550 mii lei, împărţit în 2.138.871 acţiuni nominative, fiecare acţiune în valoare nominală de 50.000 lei.
  (2) Acţiunile Loteriei Române sunt deţinute în totalitate şi în mod exclusiv de statul român şi sunt emise în forma dematerializată, prin înscriere în cont.
  ------------
  Alin. (2) al art. 7 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 252 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006.
  (3) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic a statului român se exercita de către Ministerul Finanţelor Publice.
  ------------
  Alin. (3) al art. 7 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 252 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006.
  (4) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor se numesc prin ordin al preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.
  ----------
  Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 7 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015.


  Articolul 8

  Majorarea sau reducerea capitalului social
  Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.


  Capitolul IV Conducerea şi administrarea Loteriei Române


  Articolul 9

  Adunarea generală a acţionarilor
  (1) Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al Loteriei Române care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii economice. Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor sunt în număr de trei şi sunt numiţi prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  -------------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 288 din 5 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 8 iunie 2001, prin înlocuirea sintagmei "ministrul finanţelor" cu sintagma "ministrul finanţelor publice".
  (2) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale:
  a) analizează, aproba sau modifica bilanţul contabil după ascultarea raportului consiliului de administraţie şi al cenzorilor;
  b) numeşte şi revoca membrii consiliului de administraţie şi le stabileşte remuneraţia;
  c) numeşte cenzorii, le fixează remuneraţia şi numeşte cenzorii supleanţi;
  d) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar următor;
  e) aproba nivelul fondului de rezerva statutar;
  f) aproba regulamentele jocurilor de noroc pentru care Loteria Română beneficiază de licenţa conform art. 7 alin. (4) şi ale celor organizate conform art. 9 din ordonanţa;
  g) aproba regulamentele jocurilor de noroc organizate de Loteria Română conform art. 7 alin. (3) din ordonanţa, cu avizul prealabil al Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc;
  h) alte atribuţii prevăzute de lege.
  (3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acţionarilor este necesară prezenta a cel puţin doua treimi din numărul membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
  (4) Dacă adunarea generală ordinară a acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (3), adunarea generală care se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări generale, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi, cu majoritate.
  (5) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale:
  a) aproba mutarea sediului Loteriei Române;
  b) aproba înfiinţarea, reorganizarea ori desfiinţarea unităţilor fără personalitate juridică din subordinea Loteriei Române;
  c) aproba modificarea obiectului de activitate al Loteriei Române;
  d) aproba majorarea capitalului social şi condiţiile efectuării acesteia;
  e) aproba reducerea capitalului social sau reîntregirea lui;
  f) aproba participarea la constituirea de noi societăţi sau de asocieri;
  g) aproba reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
  h) aproba încheierea de acte juridice prin care Loteria Română dobândeşte, înstrăinează, închiriază, schimba sau constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul sau, a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabila a activelor acesteia la data încheierii actului juridic respectiv.
  (6) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute la lit. a)-f).
  (7) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor este necesară prezenta a trei pătrimi din numărul membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
  (8) Dacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (7), adunarea generală care se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a adunării generale, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi, cu majoritate.


  Articolul 10

  Convocarea adunării generale a acţionarilor
  (1) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o data pe an, la doua luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
  (2) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată de preşedintele consiliului de administraţie ori de câte ori este cazul, în conformitate cu dispoziţiile prezentului statut.
  (3) Convocarea trebuie să cuprindă data, locul şi ora ţinerii adunării generale a acţionarilor, ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor fi puse în discuţie, şi, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea statutului. Convocarea va fi expediată pe adresa Ministerului Finanţelor Publice cu cel puţin 15 zile înainte de data prevăzută pentru desfăşurarea lucrărilor adunării generale a acţionarilor.
  -------------
  Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 288 din 5 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 8 iunie 2001, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor" cu sintagma "Ministerul Finanţelor Publice".
  (4) Adunarea generală a acţionarilor poate lua hotărâri şi fără îndeplinirea formalităţilor prevăzute pentru convocare, cu respectarea tuturor prevederilor legale şi ale prezentului statut, pentru validitatea hotărârilor adoptate.
  (5) Şedinţele adunărilor generale ale acţionarilor vor putea avea loc la sediul Loteriei Române sau în orice alt loc menţionat în convocare.


  Articolul 11

  Organizarea adunării generale a acţionarilor
  (1) Şedinţele adunărilor generale ale acţionarilor sunt conduse de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către persoana desemnată pentru a-l înlocui. Preşedintele numeşte un secretar pentru îndeplinirea formalităţilor cerute de lege.
  (2) Cu ocazia adunărilor generale ale acţionarilor sunt întocmite procese-verbale într-un registru special, ţinut prin grija consiliului de administraţie.
  (3) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor trebuie să conţină menţiuni privind formalităţile de convocare, locul, ora, data şedinţei, reprezentanţii acţionarului unic, rezumatul problemelor puse în discuţie şi deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum şi procura specială, dacă este cazul, vor constitui anexe la procesul-verbal de şedinţa.
  (4) Procesul-verbal se va semna de către preşedintele de şedinţa şi de către secretarul adunării generale a acţionarilor, desemnat pentru întocmirea acestuia.


  Articolul 12

  Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor
  (1) Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se vor depune, în situaţiile prevăzute de lege, în termen de 15 zile de la adoptare, în extras, la oficiul registrului comerţului, în vederea menţionării lor în registru.
  (2) În cazul adoptării unor hotărâri de modificare a prezentului statut se va publică numai actul adiţional, întocmit pe baza procesului-verbal al adunării generale a acţionarilor, care va cuprinde textul integral al prevederilor modificate.
  (3) Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalităţi şi, după caz, a oricăror alte cerinţe prevăzute de lege.


  Articolul 13

  Consiliul de administraţie
  (1) Loteria Română este condusă de consiliul de administraţie compus din 5 membri, persoane fizice de cetăţenie română, domiciliate în România, dintre care unul este desemnat prin ordin al ministrului finanţelor publice şi îndeplineşte funcţia de preşedinte.
  -------------
  Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 288 din 5 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 8 iunie 2001, prin înlocuirea sintagmei "ministrul finanţelor" cu sintagma "ministrul finanţelor publice".
  (2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea reînvestirii lor pe perioade având aceeaşi durata.
  (3) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul Loteriei Române, lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui.
  (4) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte sau de persoana desemnată de acesta. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia.
  (5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor. În caz de divergenţă, preşedintele consiliului de administraţie are drept de veto, iar problema aflată în divergenţă este supusă spre analiza adunării generale a acţionarilor.
  (6) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de către preşedinte. Acestea se consemnează într-un proces-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de către membrii prezenţi şi de secretar.
  (7) Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate şi poate, de asemenea, recurge la specialişti pentru expertizarea anumitor probleme.


  Articolul 14

  Preşedintele consiliului de administraţie
  (1) Preşedintele consiliului de administraţie îndeplineşte şi funcţia de director general al Loteriei Române.
  (2) Preşedintele consiliului de administraţie reprezintă Loteria Română în relaţiile cu terţii şi este reprezentantul acesteia în organizaţiile europene şi internaţionale loteristice. El poate desemna o alta persoana în acest scop, fixând durata şi limitele mandatului acordat.
  (3) Preşedintele consiliului de administraţie va prezenta semestrial sau ori de câte ori se solicita de către ministrul finanţelor publice situaţia economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor şi criteriilor de performanta, precum şi alte documentaţii solicitate, vizate şi certificate de cenzori, după caz.
  -------------
  Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 288 din 5 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 8 iunie 2001, prin înlocuirea sintagmei "ministrul finanţelor" cu sintagma "ministrul finanţelor publice".


  Articolul 15

  Atribuţiile consiliului de administraţie
  Atribuţiile consiliului de administraţie sunt următoarele:
  a) aproba organigrama Loteriei Române;
  b) validează numirea de către preşedintele sau a directorilor executivi ai Loteriei Române;
  c) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acţionarilor;
  d) asigura gestiunea şi coordonarea activităţii Loteriei Române;
  e) negociază contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanţii salariaţilor;
  f) emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale Loteriei Române;
  g) pregăteşte documentaţia necesară desfăşurării adunărilor generale ale acţionarilor;
  h) prezintă adunării generale a acţionarilor situaţia economică şi financiară a Loteriei Române, precum şi raportul de activitate pe fiecare an;
  i) aproba regulamentul de organizare a Loteriei Române, a sucursalelor şi a celorlalte structuri ale acesteia;
  j) supune analizei adunării generale a acţionarilor bilanţul contabil anual, contul de profit şi pierderi şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli necesar activităţii Loteriei Române;
  k) aproba sau propune spre aprobare investiţiile ce urmează a se realiza de către Loteria Română în condiţiile legilor în vigoare;
  l) aproba constituirea şi folosirea fondurilor de rezerva speciale;
  m) îşi da acordul pentru vânzarea sau achiziţionarea de imobile, în condiţiile legii;
  n) îndeplineşte orice alte atribuţii şi are competentele care rezulta din lege sau din hotărârile adunării generale a acţionarilor.


  Articolul 16

  Conducerea operativă
  (1) Conducerea operativă a Loteriei Române este asigurată de către directorul general, preşedinte al consiliului de administraţie, împreună cu directorii executivi numiţi de către acesta şi validaţi de către consiliul de administraţie.
  (2) Directorii executivi sunt salariaţi ai Loteriei Române, revocarea acestora constituind cauza de încetare a contractului lor individual de muncă. Directorii executivi nu pot fi membri ai consiliului de administraţie.


  Capitolul V Gestiunea


  Articolul 17

  Cenzorii
  (1) Gestiunea Loteriei Române este controlată de 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi. Adunarea generală a acţionarilor poate numi un cenzor extern independent, persoana juridică, în condiţiile legii.
  (2) Cenzorii şi cenzorii supleanţi vor fi numiţi de către adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.
  (3) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioada de 2 ani şi pot fi realeşi.
  (4) În exercitarea atribuţiilor lor de control cenzorii au dreptul să li se pună la dispoziţie documentele privind situaţia economico-financiară a Loteriei Române.


  Articolul 18

  Obligaţiile cenzorilor
  (1) Cenzorii au următoarele obligaţii principale:
  a) verifica activitatea companiei şi a unităţilor subordonate;
  b) verifica bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi din punct de vedere al legalităţii şi al concordanţei lor cu registrele companiei, regularitatea acestora din urma, precum şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea bilanţului contabil;
  c) întocmesc şi prezintă anual adunării generale a acţionarilor un raport amănunţit cuprinzând rezultatele verificărilor întreprinse în exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. b) şi propunerile lor referitoare la bilanţul contabil;
  d) inspectează lunar, inopinat, casa şi verifica existenta titlurilor sau a valorilor, proprietate a Loteriei Române sau primite în gaj, cauţiune sau depozit;
  e) convoacă adunarea generală a acţionarilor în cazul în care nu a fost convocată de către consiliul de administraţie;
  f) iau parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, fără drept de vot, putând să determine inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le considera necesare şi aduc la cunoştinţa neregulile din administraţie şi încălcările prevederilor statutare şi legale mai importante, constatate în urma verificărilor;
  g) supraveghează aducerea la îndeplinire de către consiliul de administraţie sau, după caz, de către lichidatori a dispoziţiilor legii şi ale prezentului statut;
  h) îndeplinesc orice alte obligaţii prevăzute de lege şi de prezentul statut.
  (2) Cenzorii îşi vor îndeplini obligaţiile împreună ori separat, potrivit legii.


  Capitolul VI Activitatea


  Articolul 19

  Exerciţiul financiar
  Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepţia primului exerciţiu financiar care începe la data constituirii Loteriei Române.


  Articolul 20

  Amortizarea mijloacelor fixe
  Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul Loteriei Române se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de către consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile legale.


  Articolul 21

  Evidenta contabila
  (1) Sumele vărsate de Loteria Română ca urmare a organizării periodice de jocuri de noroc pentru finanţarea unor acţiuni şi obiective cu caracter umanitar sunt deductibile la stabilirea bazei de calcul al impozitului pe profit, iar modificările rezultate nu vor influenta indicatorii de eficienta. Sumele percepute pentru participarea la jocurile de noroc organizate de Loteria Română sunt scutite de plata impozitelor, taxelor şi a altor contribuţii de orice fel.
  (2) Loteria Română va organiza şi va conduce contabilitatea în conformitate cu prevederile legale şi va întocmi bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor Publice.
  -------------
  Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 288 din 5 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 8 iunie 2001, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor" cu sintagma "Ministerul Finanţelor Publice".
  (3) În termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acţionarilor, o copie de pe bilanţul contabil, împreună cu contul de profit şi pierderi, raportul consiliului de administraţie, raportul cenzorilor şi procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se vor depune la administraţia financiară competenta. După vizarea bilanţului contabil de către administraţia financiară documentele menţionate mai sus se vor depune la oficiul registrului comerţului şi la Ministerul Finanţelor Publice.
  -------------
  Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 288 din 5 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 8 iunie 2001, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor" cu sintagma "Ministerul Finanţelor Publice".


  Articolul 22

  Registrele
  Loteria Română va tine, prin grija consiliului de administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.


  Capitolul VII Modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea


  Articolul 23

  Modificarea formei juridice
  Modificarea formei juridice a Loteriei Române se poate face numai prin lege.


  Articolul 24

  Dizolvarea
  Loteria Română va fi dizolvată în următoarele cazuri:
  a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului sau de activitate;
  b) deschiderea procedurii falimentului;
  c) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor nu hotărăşte reconstituirea acestuia ori limitarea sa la valoarea rămasă;
  d) alte situaţii prevăzute de lege.


  Articolul 25

  Falimentul
  (1) În caz de dizolvare a Loteriei Române, adunarea generală a acţionarilor ori, după caz, instanţa de judecata va decide lichidarea administrativă sau falimentul.
  (2) Falimentul Loteriei Române şi repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Capitolul VIII Litigii


  Articolul 26

  Soluţionarea litigiilor
  (1) Toate litigiile născute în legătura cu interpretarea şi aplicarea prevederilor prezentului statut, în măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente din România.
  (2) Litigiile de orice fel apărute între Loteria Română şi persoane fizice sau juridice sunt de competenta instanţelor judecătoreşti de drept comun. Părţile pot alege şi calea arbitrală.


  Capitolul IX Dispoziţii finale


  Articolul 27

  Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare aplicabile activităţilor desfăşurate de Loteria Română.


  Anexa A
  -------
  la statut
  ---------

                   LISTA
  cuprinzând unităţile fără personalitate juridică din structura Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.

  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr.
  crt. Unitatea Sediul
                                (localitatea) Adresa
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Sucursala zonala Braşov Braşov Str. Armata Română nr. 35
   2. Sucursala zonala Bucureşti Bucureşti Calea Victoriei nr. 20, sectorul
                                                  3
   3. Sucursala zonala Cluj Cluj-Napoca Str. Ceahlău nr. 69
   4. Sucursala zonala Constanţa Constanţa Str. Făgetului nr. 165
   5. Sucursala zonala Craiova Craiova Str. Alexandru Ioan Cuza bl. C
   6. Sucursala zonala Galaţi Galaţi Str. Traian bl. A10
   7. Sucursala zonala Iaşi Iaşi Str. Costache Negri nr. 35, bl.
                                                  A1
   8. Sucursala zonala Ploieşti Ploieşti Str. Republicii nr. 16
   9. Sucursala zonala Timişoara Timişoara Bd Tache Ionescu nr. 30
  10. Centrul de lucru Alba Alba Iulia Piaţa Iuliu Maniu nr. 11
  11. Centrul de lucru Arad Arad Bd Revoluţiei nr. 49-53
  12. Centrul de lucru Argeş Piteşti Str. Maior Sonta bl. E3b
  13. Centrul de lucru Bacău Bacău Str. Mihai Viteazul nr. 4
  14. Centrul de lucru Bihor Oradea Str. G. Costadoru nr. 2
  15. Centrul de lucru
      Bistriţa-Năsăud Bistriţa Str. Mihai Eminescu nr. 16
  16. Centrul de lucru Botoşani Botoşani Str. Marchian bl. G3
  17. Centrul de lucru Brăila Brăila Str. Călăraşilor nr. 54, bl. 10
  18. Centrul de lucru Buzău Buzău Bd Unirii bl. 9E
  19. Centrul de lucru
      Caras-Severin Reşita Piaţa 1 Decembrie 1918 bl. 26
  20. Centrul de lucru Călăraşi Călăraşi Str. 1 Decembrie 1918 bloc
                                                  Flora, parter
  21. Centrul de lucru Covasna Sfântu Piaţa Mihai Viteazul nr. 1
                                    Gheorghe
  22. Centrul de lucru Dâmboviţa Târgovişte Str. Rapsodiei bl. C15
  23. Centrul de lucru Giurgiu Giurgiu Str. Bucureşti bl. 104A
  24. Centrul de lucru Gorj Targu Jiu Str. Victoriei bl. 1
  25. Centrul de lucru Harghita Miercurea- Str. Libertăţii nr. 12
                                    Ciuc
  26. Centrul de lucru Hunedoara Deva Str. Decebal bl. 1A, plomba A5
  27. Centrul de lucru Ialomiţa Slobozia Str. Chimiei bl. D3
  28. Centrul de lucru Maramureş Baia Mare Str. Bucureşti nr. 23A
  29. Centrul de lucru Mehedinţi Drobeta-Turnu Str. Smârdan nr. 26
                                    Severin
  30. Centrul de lucru Mureş Targu Mureş Str. 1 Decembrie 1918 nr. 9
  31. Centrul de lucru Neamţ Piatra-Neamţ Str. Mihai Eminescu nr. 37 bis
  32. Centrul de lucru Olt Slatina Piaţa Gării bl. 11
  33. Centrul de lucru Satu Mare Satu Mare Str. Avântului nr. 6
  34. Centrul de lucru Sălaj Zalău Str. Unirii nr. 16
  35. Centrul de lucru Sibiu Sibiu Piaţa Mica nr. 5
  36. Centrul de lucru Suceava Suceava Str. Dornelor
  37. Centrul de lucru Teleorman Alexandria Str. Ion Creanga nr. 56
  38. Centrul de lucru Tulcea Tulcea Str. Babadag bl. 3
  39. Centrul de lucru Vaslui Vaslui Str. Ştefan cel Mare nr. 75, bl.
                                                  A
  40. Centrul de lucru Vâlcea Râmnicu Str. Ştirbei Voda bl. V2
                                    Vâlcea
  41. Centrul de lucru Vrancea Focşani Str. Unirii bl. B
  42. Unitatea poligrafică Bucureşti Str. Ing. Anghel Saligny nr. 2,
                                                  sectorul 5
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ------------