ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 159 din 21 octombrie 1999 (*actualizată*)
privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
(actualizată până la data de 14 octombrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Compania Naţională "Loteria Română" - S.A., denumită în cele ce urmează Loteria Română, prin reorganizarea Regiei Autonome "Loteria Naţională", care se desfiinţează la data înmatriculării la oficiul registrului comerţului a Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
  (2) Loteria Română este persoana juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni cu capital integral de stat, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţa de urgenţă.
  ------------
  Alin. (2) al art. 1 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 252 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006.
  (2^1) Activitatea Loteriei Române se desfăşoară în conformitate cu prevederile Statutului, precum şi ale regulamentelor de joc aprobate de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc şi publicate pe site-ul companiei.
  ----------
  Alin. (2^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 7 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015.
  (3) Loteria Română funcţionează pe baza de gestiune economică şi autonomie financiară, având ca obiect activităţi de interes public naţional, în scopul realizării cadrului organizat pentru desfăşurarea de jocuri de noroc admise de lege şi obţinerii de fonduri destinate finanţării unor obiective de interes public naţional.


  Articolul 2

  Sediul Loteriei Române este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3. Sediul social poate fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu îndeplinirea formalităţilor cerute de lege.


  Articolul 3

  (1) La înfiinţare Loteria Română are în subordine unităţi fără personalitate juridică, care sunt prevăzute în anexa A la statut.
  (2) Loteria Română îşi constituie sucursale, reprezentante, centre de lucru, agenţii şi altele asemenea, în ţara şi în străinătate, unităţi fără personalitate juridică, înfiinţate prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor.


  Articolul 4

  (1) Patrimoniul Loteriei Române se constituie prin preluarea integrala a patrimoniului fostei Regii Autonome "Loteria Naţională", conform bilanţului contabil la data de 30 iunie 1999. La data reorganizării Regia Autonomă "Loteria Naţională" nu are în administrare bunuri proprietate publică a statului de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie.
  (2) Loteria Română este proprietara bunurilor aflate în patrimoniul Regiei Autonome "Loteria Naţională", cu excepţia bunurilor deţinute cu alt titlu.
  (3) Celelalte bunuri aflate în administrarea Regiei Autonome "Loteria Naţională" trec în proprietatea Loteriei Române la data înmatriculării acesteia la oficiul registrului comerţului*).
  (4) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Loteria Română preia toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome "Loteria Naţională".
  (5) Creditele contractate, cu garanţie guvernamentală, de către Regia Autonomă "Loteria Naţională" de la parteneri externi îşi menţin statutul juridic şi vor fi rambursate de către Loteria Română, Guvernul României garantând în continuare aceste credite în condiţiile iniţiale. Notă

  ──────────

  Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 691 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 1 octombrie 2007, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 constatându-se că prevederile textului menţionat sunt neconstituţionale în măsura în care se aplică bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome "Loteria Naţională" care sunt proprietatea persoanelor fizice sau juridice sau proprietatea comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor.

  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

  În concluzie, în intervalul 1 octombrie 2007-15 noiembrie 2007, prevederile textului de mai sus au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice începând cu data de 16 noiembrie 2007, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.

  ──────────


  Articolul 5

  (1) Capitalul social al Loteriei Române, la constituire, este de 106.943.550 mii lei, conform bilanţului contabil la data de 30 iunie 1999, şi este împărţit în 2.138.871 acţiuni nominative în valoare nominală de 50.000 lei.
  (2) Acţiunile nominative ale Loteriei Române sunt deţinute în totalitate şi în mod exclusiv de statul român.
  ------------
  Alin. (2) al art. 5 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 252 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006.
  (3) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic al statului român se exercită de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru o perioadă tranzitorie de maximum 4 ani.
  ----------
  Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 7 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015.


  Articolul 6

  Loteria Română are ca obiect principal de activitate organizarea, administrarea şi exploatarea jocurilor de noroc loto tradiţionale şi la distanţă, noroc, noroc plus şi super noroc, expres şi lozuri, elaborarea regulamentelor de joc, executarea de produse loteristice, tipărituri şi lucrări poligrafice, precum şi alte activităţi stabilite prin statut.
  ----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 7 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015.


  Articolul 7

  Abrogat.
  ------------
  Art. 7 a fost abrogat de litera b) a art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009.


  Articolul 8

  (1) Activitatea Loteriei Române se va desfăşura pe baza de buget propriu de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii.
  (1^1) Preşedintele consiliului de administraţie prezintă semestrial sau ori de câte ori se solicită de către preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc situaţia economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, care vor fi vizate şi certificate de cenzori, după caz.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 7 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015.
  (2) Loteria Română este scutită de plata taxei pe valoarea adăugată pentru activitatea de jocuri de noroc.
  (3) Profitul net va fi repartizat potrivit reglementărilor legale în vigoare. Dividendele nete realizate se fac venit la bugetul de stat pentru finanţarea obiectivelor de interes public naţional.
  (4) Câştigurile neridicate de participanţii la jocurile de noroc organizate de Loteria Română, conform regulamentelor de joc aprobate, se constituie în venituri ale Loteriei Române.
  ----------
  Alin. (4) al art. 8 a fost introdus de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 7 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015.


  Articolul 9

  (1) Periodic Loteria Română poate să organizeze jocuri de noroc în scopul constituirii fondurilor necesare pentru acţiuni şi obiective cu caracter umanitar.
  (2) Sumele deduse şi vărsate de Loteria Română în condiţiile alin. (1) sunt deductibile la stabilirea bazei de calcul al impozitului pe profit, iar modificările rezultate nu vor influenta indicatorii de eficienta.


  Articolul 10

  (1) Modificarea formei juridice a Loteriei Române se poate face numai prin lege.
  (2) Loteria Română se poate dizolva în următoarele cazuri:
  a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului sau de activitate;
  b) deschiderea procedurii falimentului;
  c) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor nu hotărăşte reconstituirea acestuia ori limitarea să la valoarea rămasă;
  d) alte situaţii prevăzute de lege.


  Articolul 11

  Personalul salariat al Regiei Autonome "Loteria Naţională" este preluat de către Loteria Română, înfiinţată prin reorganizarea acesteia, fiind considerat transferat de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 12

  (1) Regia Autonomă "Loteria Naţională" va continua să îşi desfăşoare activitatea până la data înmatriculării la oficiul registrului comerţului a Loteriei Române.
  (2) La aceeaşi data se abroga Hotărârea Guvernului nr. 816 din 23 noiembrie 1994 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Loteria Naţională", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 decembrie 1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


  PRIM-MINISTRU

  RADU VASILE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor,

  Decebal Traian Remes


  Anexa 1

  STATUT 21/10/1999