ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*actualizată*)
privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare**)
(actualizată până la data de 1 februarie 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 48 din 30 ianuarie 2000 respinsă de LEGEA nr. 594 din 22 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 20 aprilie 2000 respinsă de LEGEA nr. 599 din 22 decembrie 2003; LEGE nr. 387 din 30 septembrie 2003; LEGEA nr. 594 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 599 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004; LEGEA nr. 7 din 6 ianuarie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012; RECTIFICAREA nr. 55 din 3 octombrie 2012; LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.
  ***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform alin. (2) al art. 40, Cap. VI din LEGEA nr. 387 din 30 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 6 octombrie 2003, la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispoziţiile cu privire la regimul de control al exporturilor şi importurilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, cu modificările ulterioare.
  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Se supun regimului de control prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă următoarele operaţiuni cu produse militare:
  a) exportul, importul şi transferul, în regim definitiv sau temporar, din sau în teritoriul României;
  -----------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  b) intermedierea;
  c) tranzitul prin România;
  d) transbordările efectuate pe teritoriul României;
  e) abrogată.
  -----------
  Lit. e) a alin. (1) al art. 1 a fost abrogată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (2) Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă operaţiunile prevăzute la alin. (1) efectuate în legătură cu participarea:
  a) forţelor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională la misiuni, operaţii, exerciţii, activităţi de instruire şi ceremoniale, în afara teritoriului României;
  b) forţelor armate străine sau structuri de aplicare a legii din străinătate care au aprobarea autorităţilor române pentru intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul pe teritoriul României.
  (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică tranzitului şi transbordării atunci când acestea sunt aferente unui transfer de produse militare între două state membre ale Uniunii Europene.
  (4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică controlului operaţiunilor prevăzute la alin. (1) cu arme de foc, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţiile destinate uzului civil, efectuate de către persoanele prevăzute la art. 3.
  -----------
  Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care completează pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  -----------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 2

  Se supun controlului, de asemenea, destinaţia şi utilizarea finală ale produselor militare care fac obiectul operaţiunilor prevăzute la art. 1.
  -------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.


  Articolul 3

  (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor persoanelor care efectuează operaţiunile prevăzute la art. 1.
  (2) Prin persoana se înţelege orice persoană fizica sau juridică rezidenţă în România, inclusiv autorităţile publice.
  (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor fizice române aflate în afară teritoriului naţional, în conformitate cu dreptul internaţional.


  Articolul 4

  Operaţiunile prevăzute la art. 1 se autorizează prin licenţă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  -----------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 5

  În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) produse militare - armamente, muniţii, rachete, bombe, torpile, mine, vehicule terestre, aeriene şi maritime şi alte produse, echipamente şi sisteme proiectate şi realizate pentru scopuri militare, componente, părţi şi accesorii ale acestora, precum software şi tehnologia aferentă pentru realizarea acestora;
  a^1) export - ieşirea unui produs militar de pe teritoriul României, cu titlu temporar ori definitiv, către o persoană fizică sau juridică, din orice ţară terţă, inclusiv activităţile de reexport şi asistenţă tehnică;
  -----------
  Lit. a^1) a art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  a^2) import - introducerea unui produs militar pe teritoriul României, cu titlu definitiv ori temporar, de la o persoană fizică sau juridică din orice ţară terţă;
  -----------
  Lit. a^2) a art. 5 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  a^3) transfer - orice expediere ori mutare a unui produs militar către un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
  -----------
  Lit. a^3) a art. 5 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  a^4) tranzit - transportul produselor militare prin România care au ca provenienţă alte state şi sunt destinate altor state;
  -----------
  Lit. a^4) a art. 5 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  a^5) transbordare - operaţiunea de schimbare a mijlocului de transport în timpul unei operaţiuni de tranzitare ori pe parcursul unei operaţiuni de intrare sau ieşire în ori din teritoriul României;
  -----------
  Lit. a^5) a art. 5 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  b) asistenţă tehnică - orice sprijin tehnic referitor la dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreţinerea, repararea sau orice serviciu tehnic sub formă de instruire, perfecţionare, transmisia de informaţii sau calificări operaţionale ori servicii de consultanţă pentru produse militare. Asistenţa tehnică include şi formele de asistenţă transmise oral;
  c) operaţiuni de comerţ exterior - operaţiunile cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b);
  -----------
  Lit. c) a art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  d) transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice - transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax, internet sau telefon către o destinaţie din afara României; aceasta nu vizează transmiterea de tehnologie pe cale orală prin telefon decât în situaţia în care un document sau părţi pertinente din acesta sunt citite corespondentului prin telefon ori îi sunt descrise prin mijloace de o manieră să obţină acelaşi rezultat;
  e) intermediere - activităţile desfăşurate de o persoană privind:
  (i) negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun exportul, importul ori transferul de produse militare dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă;
  (îi) cumpărarea, vânzarea, exportul sau transferul de produse militare aflate în proprietatea sa dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă;
  ----------
  Pct. (îi) al lit. e) a art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (iii) negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun scoaterea ori introducerea din sau în teritoriul României de produse militare;
  (iv) abrogat.
  -----------
  Pct. (iv) al lit. e) a art. 5 a fost abrogat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  -----------
  Lit. e) a art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  e^1) exportator - orice persoană juridică ori fizică sau orice asociere de persoane:
  (i) pe seama căreia este făcută declaraţia de export şi care este fie proprietarul mărfurilor care se exportă, fie o persoană învestită cu drept de înstrăinare asupra mărfurilor în momentul în care este acceptată declaraţia;
  (îi) care, atunci când dreptul de proprietate sau de înstrăinare asupra unor mărfuri aparţine unei persoane stabilite în afara Uniunii Europene în conformitate cu contractul pe care se bazează exportul, este partea contractantă stabilită în Uniunea Europeană;
  -----------
  Lit. e^1) a art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  e^2) importator - orice persoană juridică ori fizică sau orice asociere de persoane în numele căreia produsele militare sunt puse în liberă circulaţie, sunt supuse unei activităţi de perfecţionare activă, sunt transformate sub control vamal ori sunt admise temporar;
  -----------
  Lit. e^2) a art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  e^3) furnizor - orice persoană fizică sau juridică cu reşedinţa/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru transfer;
  -----------
  Lit. e^3) a art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  e^4) destinatar - orice persoană fizică sau juridică cu reşedinţa/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru primirea unui transfer;
  -----------
  Lit. e^4) a art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  e^5) înregistrare - operaţiunea de confirmare a îndeplinirii de către solicitant a prevederilor legale pentru desfăşurarea de operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare;
  -----------
  Lit. e^5) a art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  e^6) certificare - operaţiune prin care se stabileşte credibilitatea unei întreprinderi destinatare;
  -----------
  Lit. e^6) a art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  e^7) licenţă de transfer - autorizaţie eliberată unui furnizor, respectiv destinatar, pentru a transfera produse militare, după caz, către un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
  -----------
  Lit. e^7) a art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  e^8) licenţă de export - autorizaţie eliberată unui exportator pentru a furniza produse militare către o persoană juridică sau fizică dintr-o ţară terţă;
  -----------
  Lit. e^8) a art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  e^9) licenţă de import - autorizaţie eliberată unui importator pentru a primi produse militare de la persoană juridică sau fizică dintr-o ţară terţă;
  -----------
  Lit. e^9) a art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  e^10) licenţă de intermediere - autorizaţie eliberată unei persoane pentru desfăşurarea unei operaţiuni de intermediere cu produse militare;
  -----------
  Lit. e^10) a art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  e^11) abrogată;
  -----------
  Lit. e^11) a art. 5 a fost abrogată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  e^12) licenţă de tranzit - autorizaţie eliberată unei persoane pentru desfăşurarea unei operaţiuni de tranzit cu produse militare;
  -----------
  Lit. e^12) a art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  e^13) licenţă de transbordare - autorizaţie eliberată unei persoane pentru desfăşurarea unei operaţiuni de transbordare.
  -----------
  Lit. e^13) a art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  -------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.


  Articolul 6

  Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  -----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 7

  (1) Exportul, reexportul, transferul, intermedierea, asistenţa tehnică de produse militare care nu figurează în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni prevăzută la art. 6 se supun procedurii de licenţiere, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile în care exportatorul, furnizorul sau intermediarul este informat de către Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX, denumit în continuare MAE prin ANCEX, că produsele respective sunt ori pot fi destinate, în întregime sau în parte, să contribuie la:
  a) dezvoltarea, producerea, întreţinerea, stocarea ori utilizarea de produse militare; sau
  b) dezvoltarea, producerea, întreţinerea, stocarea ori utilizarea de mijloace capabile să transporte şi să ducă la ţintă arme de distrugere în masă.
  (2) Dacă exportatorul, furnizorul sau intermediarul are cunoştinţă că unele produse care nu figurează în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, aprobată prin hotărâre a Guvernului, sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia dintre scopurile prevăzute la alin. (1), acesta este obligat să informeze MAE prin ANCEX, care decide asupra oportunităţii de a supune licenţierii exportul, reexportul ori transferul respectiv.
  (3) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă prin ordin al ministrului afacerilor externe şi se comunică persoanelor interesate.
  -----------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 8

  Regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare se realizează cu respectarea:
  a) orientărilor fundamentale ale politicii externe a României;
  b) intereselor de securitate naţională şi economice ale României;
  c) principiilor şi criteriilor prevăzute în Poziţia comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie şi echipament militar;
  ----------
  Lit. c) a art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care completează pct. 7 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  d) obligaţiilor care decurg prin aplicarea embargourilor privind comerţul cu arme instituite printr-o rezoluţie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, poziţie comună sau acţiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene, decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa ori instituite de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO;
  -----------
  Lit. d) a art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  e) obiectivelor neproliferării armelor de distrugere în masă, a mijloacelor purtătoare de asemenea arme şi a altor produse militare utilizate în scopul acumulărilor destabilizatoare;
  f) convenţiilor, tratatelor, acordurilor internaţionale, mecanismelor de neproliferare la care România este parte şi a altor angajamente internaţionale asumate de România ca stat participant la regimurile internaţionale de neproliferare şi de control al exporturilor;
  g) principiului cooperării cu statele care promovează politici de neproliferare similare cu ale României în acest domeniu.
  -------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.


  Articolul 9

  MAE prin ANCEX este autoritatea naţională în domeniul operaţiunilor cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) şi asigură aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.
  -----------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Capitolul II

  Regimul de înregistrare, certificare şi licenţiere
  -----------
  Titlul capitolului II a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.

  Articolul 10

  (1) Persoanele prevăzute la art. 3 pot solicita efectuarea de operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare numai după primirea confirmării de înregistrare de către MAE prin ANCEX, potrivit legii.
  (2) Soluţionarea cererilor de înregistrare cuprinse la alin. (1) ale persoanelor prevăzute la art. 3 este condiţionată de obţinerea avizului Ministerului Apărării Naţionale.
  -----------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 10^1

  Persoanele prevăzute la art. 3, care au şi calitatea de destinatar, pot beneficia de licenţele generale de transfer de produse militare, emise de autorităţi din alte state membre ale Uniunii Europene, numai după certificarea lor de către MAE prin ANCEX.
  -----------
  Art. 10^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 11

  Pentru fiecare operaţiune prevăzută la art. 1 alin. (1) persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să solicite MAE prin ANCEX eliberarea de licenţe, potrivit prevederilor art. 12.
  -----------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 12

  (1) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licenţe, care pot fi încadrate în una dintre următoarele categorii:
  a) licenţă individuală - se acordă unei persoane înregistrate pentru efectuarea unei singure operaţiuni cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la un singur importator, destinatar, exportator sau furnizor;
  -------------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 14 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  b) licenţă globală - se acordă unei persoane înregistrate, pentru efectuarea de operaţiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la mai mulţi importatori, destinatari, exportatori sau furnizori;
  -------------
  Lit. b) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 14 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  c) licenţă generală - se adoptă prin ordin al ministrului afacerilor externe care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, putând fi utilizată de persoanele înregistrate şi, după caz, certificate de MAE prin ANCEX, cu respectarea clauzelor şi condiţiilor cuprinse în licenţe, pentru efectuarea de operaţiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la mai mulţi importatori, destinatari, exportatori ori furnizori.
  -----------
  Lit. c) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 14 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (2) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licenţă de transfer, dacă destinatarii sau furnizorii sunt state membre ale Uniunii Europene, respectiv pe bază de licenţe de export, import, intermediere, tranzit ori transbordare, pentru exportatori sau importatori din state nemembre ale Uniunii Europene.
  -----------
  Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 14 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (3) Pentru operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) MAE prin ANCEX emite, după caz, licenţe individuale, globale sau generale de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori transbordare cu produse militare.
  -----------
  Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 14 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (4) Operaţiunile de transfer, export, reexport, import, intermediere cu produse militare supuse unui regim de raportare internaţională se efectuează numai pe baza unei licenţe individuale.
  (5) Abrogat.
  -----------
  Alin. (5) al art. 12 a fost abrogat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 14 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (6) Abrogat.
  -----------
  Alin. (6) al art. 12 a fost abrogat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 14 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  -----------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 13

  (1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia să solicite în nume propriu MAE prin ANCEX înregistrarea sau, după caz, certificarea, precum şi licenţă de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau de transbordare de produse militare. Licenţa generală de transfer autorizează furnizorii români să efectueze transferuri cu produse militare, cu respectarea clauzelor şi condiţiilor cuprinse în licenţa de transfer.
  ------------
  Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 15 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (2) Condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea înregistrării, certificării sau emiterii licenţelor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare.
  (3) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia să declare la MAE prin ANCEX destinatarul sau utilizatorul final al produselor militare, precum şi destinaţia şi utilizarea finală ale acestora.
  (4) Cererile de înregistrare şi cererile de certificare se soluţionează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii.
  -----------
  Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 15 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (5) Cererile de licenţă de export, import, transfer şi de intermediere se soluţionează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii.
  ------------
  Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 15 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (6) Cererile de licenţă de tranzit şi de transbordare se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii.
  -----------
  Alin. (6) al art. 13 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 15 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (7) Cererile de înregistrare, certificare sau de licenţă, împreună cu datele şi informaţiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operaţiunile cu produse militare, vor fi făcute de către conducătorii persoanelor juridice ori de către persoanele fizice interesate, după caz.
  (8) Răspunderea pentru corectitudinea datelor şi a informaţiilor prezentate în sprijinul cererilor de înregistrare, certificare sau de licenţă revine solicitanţilor menţionaţi la alin. (7).
  -----------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 14

  Persoanele înregistrate, certificate, după caz, precum şi titularii licenţelor au obligaţia să declare MAE prin ANCEX orice modificări sau diferenţe constatate faţă de datele înscrise în documentele de înregistrare, de certificare ori în licenţe, precum şi la predarea sau preluarea produselor militare respective. În cazul în care asemenea modificări sau diferenţe schimbă condiţiile în temeiul cărora a fost emis documentul de înregistrare, de certificare ori licenţa, acesta/aceasta este anulat/ă, iar declararea acestor modificări sau diferenţe poate fi considerată ca o nouă cerere de înregistrare, de certificare sau de licenţă, după caz.
  -----------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 15

  (1) Valabilitatea înregistrării este de maximum 3 ani de la data emiterii.
  (2) Valabilitatea certificării este de maximum 5 ani de la data emiterii.
  (3) Valabilitatea licenţelor individuale este de maximum un an de la data emiterii. Valabilitatea acestor licenţe poate fi prelungită pentru maximum un an.
  (4) Valabilitatea licenţelor globale este de maximum 3 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licenţe poate fi prelungită pentru maximum 2 ani.
  (5) Valabilitatea licenţelor generale de transfer se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  -----------
  Alin. (5) al art. 15 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 17 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (6) Valabilitatea licenţelor generale de export sau de import este de maximum 3 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licenţe poate fi prelungită, după caz, pentru maximum 2 ani.
  (7) Valabilitatea licenţelor individuale de tranzit sau de transbordare este de maximum 90 de zile de la data emiterii.
  (8) Documentul de confirmare a înregistrării, a certificării, precum şi licenţele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor prevăzute în acestea, şi nu pot fi cesionate direct sau indirect.
  -----------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 16

  (1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia de a declara şi de a prezenta produsele militare, pentru vămuire, numai la unităţile vamale abilitate, specificate în documentele eliberate de MAE prin ANCEX.
  (2) Tranzitul şi transbordarea de produse militare pe teritoriul României se efectuează numai prin unităţile vamale prevăzute la alin. (1).
  ------------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 18 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Capitolul III Regimul de control în relaţiile cu partenerii externi


  Articolul 17

  (1) În cazul exporturilor sau transferurilor de produse militare, solicitantul de licenţă este obligat să prezinte un document asiguratoriu din partea utilizatorului final - certificatul internaţional de import, certificatul utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatorului, respectiv a destinatarului, sau declaraţia destinatarului final, după caz - prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finale, declarate, şi, după caz, să nu reexporte, respectiv să nu retransfere produsele importate ori transferate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a MAE prin ANCEX. Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original, se anexează, în mod obligatoriu, la cererea de licenţă de export sau transfer.
  ----------
  Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (2) Solicitantul de licenţă de export, transfer sau intermediere are obligaţia să notifice MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care are cunoştinţă că sunt implicate în operaţiunea de export, transfer ori de intermediere respectivă.
  (3) În cazul exporturilor sau intermedierilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistraţi în state care asigură anonimatul acţionariatului, operaţiunea de export ori intermediere se poate efectua numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX.
  ----------
  Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (4) După ce a avut loc livrarea produselor militare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, posesorul de licenţă de export, transfer sau intermediere trebuie să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatoare ori destinatară sau alt document echivalent, atestând că produsele militare au ajuns la destinaţie.
  -----------
  Alin. (4) al art. 17 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (5) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă MAE prin ANCEX, în original, în termenul prevăzut la alin. (4).
  -----------
  Alin. (5) al art. 17 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 octombrie 2012.
  -----------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 18

  (1) În cazul importurilor sau transferurilor de produse militare, solicitantul de licenţă, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite MAE prin ANCEX eliberarea unui certificat internaţional de import ori certificarea unui document echivalent.
  ----------
  Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 20 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (1^1) Solicitantul de licenţă de import sau de transfer are obligaţia de a informa MAE prin ANCEX despre declaraţiile de asigurare ale utilizatorului final, respectiv de utilizare finală pe care le-a transmis anterior partenerului extern.
  -----------
  Alin. (1^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (1^2) Solicitantul de licenţă de import sau de transfer are obligaţia să notifice MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care are cunoştinţă că sunt implicate în operaţiunea de import ori de transfer respectivă.
  -----------
  Alin. (1^2) al art. 18 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (1^3) În cazul importurilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistraţi în state care asigură anonimatul acţionariatului, operaţiunea de import se poate efectua numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX.
  -----------
  Alin. (1^3) al art. 18 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 21 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (2) După efectuarea importului sau a transferului, dar nu mai târziu de două luni de la acest moment, posesorul de licenţă, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite MAE prin ANCEX eliberarea certificatului de control al livrării ori a unui document echivalent.
  -----------
  Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (3) În cazul în care partenerul extern solicită o dovadă suplimentară a efectuării importului, Autoritatea Naţională a Vămilor va elibera o asemenea confirmare.
  -------------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.


  Articolul 18^1

  (1) În cazul intermedierii definite la art. 5 lit. e) pct. (i) şi (îi), solicitantul de licenţă trebuie să prezinte documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatorului, respectiv a destinatarului, prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finale, declarate, şi să nu reexporte ori să retransfere produsele militare decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a autorităţilor din ţara exportatorului sau a furnizorului, după caz.
  (2) Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original sau în copie certificată, se anexează, în mod obligatoriu, la cererea de licenţă de intermediere.
  ------------
  Alin. (2) al art. 18^1 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 23 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (3) După examinarea şi acceptarea de către MAE prin ANCEX, documentul asiguratoriu, în original, din partea utilizatorului final se returnează solicitantului de licenţă pentru a fi transmis autorităţilor de licenţiere din ţara exportatorului sau a furnizorului, după caz.
  ------------
  Alin. (3) al art. 18^1 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 23 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  -----------
  Art. 18^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 18^2

  (1) După efectuarea exportului sau transferului, după caz, aferent intermedierii prevăzute la art. 18^1 alin. (1), dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, intermediarul trebuie să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării ori un document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatoare ori destinatară, după caz, atestând că produsele militare au ajuns la destinaţie.
  (2) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă MAE prin ANCEX, în original, în termenul prevăzut la alin. (1).
  (3) După examinarea şi acceptarea de către MAE prin ANCEX, certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se returnează intermediarului pentru a fi transmis autorităţilor de licenţiere din ţara exportatorului ori a furnizorului, după caz.
  -----------
  Art. 18^2 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 18^3

  (1) În cazul intermedierilor definite la art. 5 lit. e) pct. (iii) persoanele înregistrate trebuie să notifice în scris MAE prin ANCEX asupra tuturor activităţilor care sunt avute în vedere şi asupra persoanelor române sau străine cu care urmează să negocieze ori să organizeze operaţiuni care presupun scoaterea din sau introducerea pe teritoriul României de produse militare.
  (2) Intermediarul va prezenta MAE prin ANCEX toate documentele care atestă relaţiile sale comerciale cu exportatorul, importatorul, furnizorul, destinatarul sau cu alţi intermediari, inclusiv operaţiunile şi activităţile pertinente derulate după emiterea licenţei corespunzătoare activităţilor de intermediere, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la derularea acestora.
  -----------
  Art. 18^3 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 23 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 19

  Abrogat.
  -----------
  Art. 19 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 20

  Abrogat.
  -----------
  Art. 20 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 20^1

  (1) Persoanele prevăzute la art. 3, care desfăşoară operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare, au obligaţia să furnizeze datele deţinute, prin raportări periodice, cu privire la activitatea desfăşurată, în conformitate cu solicitările MAE prin ANCEX.
  (2) Modalitatea de raportare periodică, termenele de raportare, precum şi formatul raportării se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  -----------
  Alin. (2) al art. 20^1 a fost modificat de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 25 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (3) MAE prin ANCEX solicită persoanelor juridice sau fizice, în procesul de examinare a cererilor de înregistrare, certificare ori licenţiere, să raporteze modul în care s-au derulat operaţiunile de comerţ exterior anterioare, în situaţia în care:
  a) operaţiunea de comerţ exterior nu a făcut obiectul unei raportări periodice prevăzute la alin. (2);
  b) operaţiunea de comerţ exterior a făcut obiectul unei raportări periodice prevăzute la alin. (2), dar în procesul de examinare sau evaluare sunt necesare detalii suplimentare privind destinatarul final, utilizatorul final, destinaţia şi utilizarea finală a produselor militare.
  -----------
  Art. 20^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Capitolul IV Organizarea şi funcţionarea sistemului de control


  Articolul 21

  (1) În aplicarea regimului de control prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, MAE prin ANCEX coordonează activitatea sistemului naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, în calitate de autoritate naţională.
  (2) Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, MAE prin ANCEX are următoarele atribuţii principale:
  a) iniţiază proiecte de acte normative, elaborează reglementări proprii şi comune cu alte autorităţi abilitate în domeniu, potrivit legii, şi colaborează cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;
  b) înregistrează şi, după caz, certifică persoanele prevăzute la art. 3 să efectueze operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare, prevăzute la art. 1 alin. (1);
  c) auditează modul de implementare a programului intern de asigurare a conformităţii la persoanele înregistrate şi, după caz, certificate, care vor beneficia de licenţe generale de transfer;
  d) verifică, scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind încheierea, derularea ori finalizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1, având ca obiect produse militare, precum şi respectarea destinaţiei şi utilizării finale ale acestora;
  e) verifică conformitatea şi exactitatea declaraţiilor persoanelor care desfăşoară operaţiunile prevăzute la art. 1;
  f) evaluează şi acceptă, după caz, certificatul internaţional de import sau documentele echivalente emise ori certificate de autorităţile competente din ţările partenerilor importatori sau destinatari, în vederea eliberării licenţelor de export, de transfer ori a licenţelor de intermediere cu produse militare;
  g) evaluează şi acceptă, după caz, certificatul de control al livrării emis ori certificat de autorităţile competente din ţările partenerilor importatori sau destinatari ori documentele echivalente;
  h) eliberează certificatul internaţional de import sau alt document echivalent, precum şi certificatul de control al livrării pentru importurile ori transferurile de produse militare;
  i) examinează şi aprobă, cu avizul conform al Consiliului interministerial, cererile de licenţă privind exportul, importul, transferul şi intermedierea de produse militare;
  j) eliberează licenţele de export, import, transfer şi intermediere cu produse militare;
  k) examinează, aprobă şi eliberează cererile de licenţă de tranzit şi de transbordare de produse militare pe teritoriul României;
  l) dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, oprirea sau interzicerea derulării operaţiunilor de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori de transbordare de produse militare, precum şi sancţionarea persoanelor prevăzute la art. 3 care se fac vinovate de aceste încălcări;
  m) aplică regimul de sancţiuni prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă prin corpul de control constituit prin decizie a directorului general;
  n) informează periodic Guvernul şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării asupra operaţiunilor cu produse militare care sunt reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă;
  o) redactează şi publică rapoarte periodice privind controlul exporturilor de produse militare, în condiţiile legii;
  p) organizează, cu sprijinul ministerelor şi instituţiilor implicate, programe de informare a operatorilor economici în legătură cu principiile, obiectivele, normele şi procedurile privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;
  q) acordă, la cerere, gratuit, consultanţă de specialitate operatorilor economici şi altor persoane interesate în efectuarea operaţiunilor de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau de transbordare de produse militare, supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă;
  r) verifică modul de îndeplinire a obligaţiilor şi angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile şi aranjamentele internaţionale în domeniul controlului exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;
  s) reprezintă România în cadrul activităţilor desfăşurate de organizaţiile şi organismele internaţionale cu responsabilităţi în domeniul controlului exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;
  ş) este punct naţional de contact desemnat pentru asigurarea legăturii cu celelalte state părţi în domeniile ce fac obiectul Protocolului împotriva fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adoptat la New York la 31 mai 2001, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000;
  t) este punct naţional de contact pentru asigurarea legăturii cu celelalte state părţi privind Instrumentul internaţional care permite statelor să identifice şi să urmărească, rapid şi sigur, armele de calibru mic şi armamentele uşoare, adoptat la New York la 5 decembrie 2005, în cadrul Programului de acţiune al ONU de prevenire, combatere şi eradicare a comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armamente uşoare, în toate aspectele sale, adoptat la 20 iulie 2001;
  ţ) cooperează cu autorităţile similare din alte state, în scopul:
  - informării reciproce şi consultării în cazul cererilor de înregistrare, certificare sau de licenţă de produse militare, dacă există indicii temeinice privind posibilitatea utilizării acestora în alte scopuri decât cele declarate;
  - actualizării şi aplicării uniforme a reglementărilor în materie, inclusiv a listei de produse militare;
  - sesizării încălcărilor regimului de control, în vederea sancţionării acestora de către organele competente din fiecare ţară;
  u) iniţiază actualizarea listei de produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, în conformitate cu obligaţiile şi angajamentele internaţionale asumate de România;
  v) iniţiază, în colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice române, acţiuni de promovare a intereselor României în relaţiile cu organizaţiile şi organismele internaţionale de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;
  w) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.
  -----------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 26 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 22

  (1) MAE prin ANCEX îşi exercită atribuţiile de control prin echipe de control, formate din specialişti proprii şi din alţi experţi, în calitate de colaboratori externi.
  -----------
  Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (2) Cheltuielile de expertiză tehnică a produselor efectuată în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituţii specializate în domeniu în vederea clasificării ori nu ca produs militar supus regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă de către persoana în beneficiul căreia se desfăşoară activitatea de clasificare.
  -----------
  Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (3) MAE prin ANCEX, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi competenţelor sale legale, are acces, în condiţiile legii, la documentele, datele şi informaţiile necesare, oricare ar fi deţinătorii acestora.
  -----------
  Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (4) Persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să transmită, la cererea motivată a MAE prin ANCEX, documentele, datele şi informaţiile solicitate, la termenele stabilite, şi să asigure, în condiţiile legii, accesul neîngrădit al echipei de control în sediile lor şi în orice spaţii care le aparţin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1, precum şi a celor privind destinaţia şi utilizarea finală ale produselor militare.
  -----------
  Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (5) Persoanele juridice prevăzute la art. 3 şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniu au obligaţia de a păstra timp de 15 ani documentele privind operaţiunile efectuate cu produse militare supuse controlului.
  -------------
  Alin. (5) al art. 22 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.
  (6) Persoanele implicate în aplicarea regimului de control al produselor militare, care iau cunoştinţă de informaţii ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale, sunt obligate să respecte caracterul lor şi să le facă cunoscute numai autorităţilor îndreptăţite, în condiţiile legii.
  -------------
  Alin. (6) al art. 22 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.
  (7) În cazul în care au fost exportate, importate, transferate sau intermediate produse militare care fac obiectul unor instrumente internaţionale privind trasabilitatea, persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia de a păstra cel puţin 20 de ani documentele privind operaţiunile efectuate. În cazul operatorilor economici care manufacturează produse militare ce fac obiectul unor instrumente internaţionale privind trasabilitatea, termenul de păstrare a documentelor este de cel puţin 30 de ani.
  ------------
  Alin. (7) al art. 22 a fost introdus de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care completează cu pct. 27^1 art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 23

  (1) În cadrul sistemului naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare se constituie Consiliul interministerial, alcătuit din reprezentanţi, cel puţin la nivel de director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi ai Autorităţii Naţionale a Vămilor.
  -----------
  Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 28 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (2) Preşedinţia Consiliului interministerial este asigurată de directorul general al MAE prin ANCEX.
  (3) Activitatea de secretariat pentru Consiliul interministerial este asigurată de MAE prin ANCEX.
  (4) Consiliul interministerial avizează conform cererile de licenţă pentru:
  a) exportul, importul şi transferul de produse militare;
  b) intermedierea de produse militare;
  c) abrogată.
  -----------
  Lit. c) a alin. (4) al art. 23 a fost abrogat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 28 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (5) Organizarea şi funcţionarea Consiliului interministerial se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  -----------
  Alin. (5) al art. 23 a fost modificat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 28 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  -----------
  Art. 23 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 24

  Cererile de înregistrare, certificare şi de licenţă se aprobă sau se resping prin decizie a directorului general al MAE prin ANCEX.
  -----------
  Art. 24 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.

  -------------
  Art. 25 a fost abrogat de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.

  Articolul 26

  Abrogat.
  -----------
  Art. 26 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 27

  Abrogat.
  -----------
  Art. 27 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 28

  Rezolvarea cererilor de înregistrare, certificare şi de licenţă este condiţionată şi de prezentarea, după caz, a altor avize sau acte de autorizare, eliberate, potrivit legii, de autorităţile publice abilitate.
  -----------
  Art. 28 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 28^1

  (1) MAE prin ANCEX refuză eliberarea unei licenţe pentru operaţiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1), cu avizul conform al Consiliului interministerial, dacă eliberarea acesteia ar fi în contradicţie cu obligaţiile şi angajamentele internaţionale ale României de aplicare a embargourilor privind comerţul cu arme impuse de Organizaţia Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană sau de Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa.
  (2) MAE prin ANCEX poate refuza eliberarea unei licenţe pentru operaţiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1), cu avizul conform al Consiliului interministerial, dacă statul destinatarului final sau destinatarul final este supus unui embargo unilateral privind comerţul cu arme ori unor măsuri restrictive, după caz, instituite de România ori alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO.
  -----------
  Art. 28^1 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 29

  (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, MAE prin ANCEX este beneficiar autorizat şi valorificator de informaţii specifice, inclusiv pentru cele deţinute de organele de stat abilitate, potrivit legii, să desfăşoare activităţi informative.
  -----------
  Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (2) MAE prin ANCEX are acces, în condiţiile legii, la toate informaţiile care privesc operaţiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi la informaţiile necesare evaluării oricăror forme de activităţi cu asemenea produse.
  -----------
  Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (3) Instituţiile şi autorităţile publice care în exercitarea competenţelor legale obţin date şi informaţii referitoare la încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă au obligaţia, în condiţiile legii, să le comunice de îndată către MAE prin ANCEX.
  -----------
  Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (4) La solicitarea MAE prin ANCEX, Ministerul Administraţiei şi Internelor sau alte instituţii abilitate efectuează verificări specifice şi o informează în vederea luării măsurilor legale.
  -------------
  Alin. (4) al art. 29 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012, prin înlocuirea unui termen.
  (5) Autoritatea Naţională a Vămilor va pune la dispoziţia MAE prin ANCEX, la solicitarea acesteia, toate datele necesare referitoare la exportul, importul şi alte operaţiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1).
  -----------
  Alin. (5) al art. 29 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Capitolul V Sancţiuni


  Articolul 30

  Abrogat.
  --------------
  Art. 30 a fost abrogat de art. 74, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 31

  Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală sau civilă, în condiţiile legii.
  -----------
  Art. 31 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 32

  Nerespectarea destinaţiei sau a utilizării finale a produselor militare, înscrise în documente în baza declaraţiei prevăzute la art. 13 alin. (3), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei.
  -----------
  Art. 32 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 33

  Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14, art. 17 alin. (4) şi (5), art. 18^2 alin. (1) şi (2), art. 18^3 şi art. 22 alin. (4), (5) şi (6) constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei.
  -----------
  Art. 33 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 33^1

  (1) Încălcarea prevederilor art. 201 alin. (1) şi ale art. 22 alin. (7) constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
  -----------
  Alin. (1) al art. 33^1 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 37 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (2) În cazul repetării faptei prevăzute la alin. (1) de cel puţin o dată în intervalul unui an de la săvârşirea primei contravenţii, sancţiunea este amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.
  -----------
  Art. 33^1 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 34

  (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 32, 33 şi 331 se fac de către membrii corpului de control al MAE prin ANCEX, împuterniciţi ca agenţi constatatori prin mandat de control emis de directorul general MAE prin ANCEX.
  -----------
  Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 18 aprilie 2013, care modifică pct. 38 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.
  (2) MAE prin ANCEX sesizează organele de urmărire penală în cazul în care faptele constatate sunt considerate, potrivit legii, infracţiuni.
  -------------
  Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012, prin înlocuirea unui termen.


  Articolul 35

  Sancţiunile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică şi persoanelor juridice.


  Articolul 36

  Aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei.
  -----------
  Art. 36 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 37

  Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin prezentei ordonanţe de urgenţă.
  -----------
  Art. 37 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 38

  Dacă încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este de natură să producă consecinţe grave regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare şi îndeplinirii obligaţiilor şi angajamentelor internaţionale asumate de România în acest domeniu, MAE prin ANCEX suspendă sau retrage documentele de înregistrare ori certificare, precum şi licenţele pe care le-a eliberat, în condiţiile legii.
  -----------
  Art. 38 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Capitolul VI Dispoziţii finale


  Articolul 39

  MAE prin ANCEX face parte, ca membru de drept, din structurile decizionale ale tuturor organismelor create la nivel naţional, care desfăşoară activităţi ce au legătură cu regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.
  -----------
  Art. 39 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 40

  Abrogat.
  -----------
  Art. 40 a fost abrogat de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 41

  Formularele-tip de înregistrare, certificare, licenţă şi alte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  -----------
  Art. 41 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 42

  Abrogat.
  -----------
  Art. 42 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 12 octombrie 2012.


  Articolul 43

  (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 31/1994 privind regimul importurilor şi exporturilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 16 august 1994 şi aprobată prin Legea nr. 93/1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministru de stat,
  ministrul apărării naţionale,
  Ioan Mircea Plangu,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Ion Pascu,
  secretar de stat
  Ministrul industriei
  şi comerţului,
  Radu Berceanu
  p. Ministru delegat pe lângă
  primul-ministru pentru
  integrare europeană,
  Aurel Ciobanu Dordea,
  secretar de stat
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului
  pentru Reforma Administraţiei
  Publice Centrale,
  Petrica Diaconu
  Secretar de stat,
  preşedintele Agenţiei Naţionale
  de Control al Exporturilor
  Strategice şi al Interzicerii
  Armelor Chimice,
  Marius Petrescu
  p. Ministru de interne,
  Mircea Muresan,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Directorul Serviciului
  Roman de Informaţii,
  Costin Georgescu
  Directorul Serviciului de
  Informaţii Externe,
  Catalin Harnagea
  Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Secretar de stat,
  preşedintele
  Comisiei Naţionale pentru
  Controlul Activităţilor Nucleare,
  Dan Cutoiu
  -------------