REGULAMENT din 21 mai 2019privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 6 iunie 2019 Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 91 din 21 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 455 din 6 iunie 2019.


  Capitolul I Concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii

  Secţiunea 1 Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Admiterea în magistratură în anul 2019 și formarea profesională inițială pentru auditorii de justiție admiși la Institutul Național al Magistraturii până în anul 2019 inclusiv, în vederea ocupării funcției de judecător sau de procuror, se realizează prin Institutul Național al Magistraturii, potrivit prezentului regulament.(2) Admiterea la Institutul Național al Magistraturii se face cu respectarea principiilor transparenței și egalității, exclusiv pe bază de concurs.


  Articolul 2

  Poate fi admisă la Institutul Național al Magistraturii persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  a) are cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;
  b) este licențiată în drept;
  c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;
  d) cunoaște limba română;
  e) este aptă, din punct de vedere medical și psihologic, pentru exercitarea funcției. Comisia medicală se numește prin ordin comun al ministrului justiției și al ministrului sănătății. Taxele examenului medical se suportă din bugetul Institutului Național al Magistraturii.


  Articolul 3

  Cursanții Institutului Național al Magistraturii au calitatea de auditori de justiție.


  Secţiunea a 2-a Organizarea concursului

  Articolul 4
  (1) Concursul de admitere se organizează la data și locul stabilite de Institutul Național al Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii.(2) Data și locul în care se organizează concursul se aprobă prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii.(3) Modul de desfășurare a concursului de admitere, calendarul de desfășurare, numărul de locuri scoase la concurs, taxa de înscriere, tematica și bibliografia de concurs, precum și cererea de înscriere tipizată se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii sau a Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, după caz.(4) Datele prevăzute la alin. (2) și (3) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii și pe cea a Institutului Național al Magistraturii, cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.(5) Data, locul, modul de desfășurare a concursului de admitere, numărul de locuri scoase la concurs și taxa de înscriere se aduc la cunoștință și printr-un comunicat de presă care se publică în 3 cotidiene centrale.(6) Lista posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al instituțiilor coordonate sau subordonate, al Ministerului Public, precum și al Ministerului Justiției și al instituțiilor coordonate sau subordonate, alocate pentru concurs, se publică odată cu anunțul referitor la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii.(7) Anterior anunțării concursului, Consiliul Superior al Magistraturii va transmite Ministerului Public, Ministerului Justiției, precum și instituțiilor coordonate sau subordonate Consiliului intenția de a organiza concursul, în vederea stabilirii posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul acestora și, după caz, al instituțiilor coordonate sau subordonate, ce urmează a fi alocate pentru concurs.(8) Cererea-tip de înscriere se publică pe pagina de internet a Institutului Național al Magistraturii și a Consiliului Superior al Magistraturii. În cuprinsul cererii de înscriere, candidatul optează pentru locurile de auditori de justiție sau pentru posturile vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor scoase la concurs, putându-se formula o singură opțiune. În cazul posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor scoase la concurs, opțiunea se formulează fără a specifica instituția în cadrul căreia este postul vacant.(9) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 10 zile de la data publicării concursului pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, la tribunalele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripții domiciliază sau au reședința legal stabilită candidații.(10) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
  a) certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate de candidat;
  b) actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate de candidat;
  c) diploma de licență sau adeverința provizorie, în copie legalizată;
  d) chitanța de plată a taxei de înscriere;
  e) certificatul de cazier judiciar;
  f) certificatul de cazier fiscal.
  (11) Cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabilește prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, în funcție de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. Taxa se plătește la casieria tribunalului sau, după caz, a parchetului la care se face înscrierea. Pentru încasarea taxei se va utiliza chitanțier separat de cel folosit pentru activitatea curentă. Chitanțele se întocmesc în 3 exemplare, dintre care originalul și al doilea exemplar se vor înmâna candidatului. Sumele astfel obținute se vor vira la Consiliul Superior al Magistraturii prin ordin de plată.(12) Taxa de înscriere la concurs se restituie în cazul în care candidatul decedează mai înainte de susținerea primei probe din cadrul primei etape a concursului ori în cazul altor situații obiective de împiedicare a participării la concurs. Cererea de restituire se depune la Direcția resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către Direcția economică și administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.(13) Președinții tribunalelor și, după caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea vor preda dosarele candidaților la comisia de admitere a concursului în cel mult 3 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (9).


  Articolul 5
  (1) Consiliul Superior al Magistraturii numește comisia de admitere a concursului, comisia de elaborare a subiectelor și comisia de soluționare a contestațiilor.(2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților. Toți membrii comisiilor vor completa declarații pe propria răspundere în acest sens. Aceeași persoană poate face parte dintr-o singură comisie.(3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se ivește ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligația să comunice de îndată această situație președintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.


  Articolul 6
  (1) Comisia de admitere a concursului se constituie prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcției resurse umane și organizare și a Institutului Național al Magistraturii, și coordonează organizarea și desfășurarea concursului.(2) Comisia de admitere a concursului se compune din:– președinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii sau secretarul general adjunct;– vicepreședinți: secretarul general adjunct, directorii Institutului Național al Magistraturii și/sau directorii Direcției resurse umane și organizare, după caz;– membri: directori, șefi de serviciu, judecători și procurori detașați în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau Institutului Național al Magistraturii, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii, funcționari publici și personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii;– responsabili de sală și supraveghetori, precum și alte persoane care desfășoară activitate pentru buna organizare a concursului. Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), aceste persoane sunt numite prin hotărâre a președintelui comisiei de admitere, de regulă, din aceleași categorii de personal ca și membrii comisiei.


  Articolul 7
  (1) Comisia de admitere a concursului are în principal următoarele atribuții:1. verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 2 lit. a), b) și d), precum și a condiției privind lipsa antecedentelor penale și a cazierului fiscal prevăzute la art. 2 lit. c), centralizează dosarele candidaților, întocmește și afișează listele candidaților care îndeplinesc condițiile de mai sus și listele finale ale candidaților, distinct în funcție de opțiunea formulată potrivit art. 4 alin. (8);2. controlează și îndrumă acțiunile privind organizarea și desfășurarea concursului, identificarea și, după caz, închirierea spațiilor adecvate pentru susținerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenței medicale pe parcursul desfășurării concursului și a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs și de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă, după caz, pentru membrii comisiilor;3. ia măsuri pentru securizarea subiectelor și a lucrărilor scrise la sediul Institutului Național al Magistraturii și în timpul transportului acestora;4. asigură confecționarea ștampilelor-tip pentru concurs, care sunt numerotate;5. instruiește, înaintea susținerii concursului, responsabilii de sală;6. preia de la comisia de elaborare subiectele pentru probele scrise și baremele de evaluare și de notare, în plicuri distincte, închise și sigilate;7. păstrează în condiții de deplină siguranță subiectele și baremele de evaluare și notare;8. efectuează tragerea la sorți a variantei de subiecte pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, dintre cele 2 variante elaborate conform art. 11 pct. 2, în vederea multiplicării subiectelor pentru această probă. Tragerea la sorți se realizează de către președintele comisiei de admitere, în prezența a 5 membri ai comisiei, cu cel mult 12 ore înainte de ora de începere a probei în fiecare zi de concurs, încheind un proces-verbal în acest sens;9. coordonează multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, în funcție de numărul candidaților, sigilând apoi plicurile conținând necesarul de subiecte pentru fiecare sală;10. distribuie responsabililor de sală subiectele multiplicate pentru probele scrise;11. repartizează candidații pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică, separat în funcție de opțiunea formulată potrivit art. 4 alin. (8), dispune afișarea listelor respective cu cel puțin 24 de ore înainte de fiecare probă pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii;12. afișează baremul de evaluare și notare la centrele de concurs după încheierea fiecărei probe scrise și asigură publicarea acestuia pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii;13. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la sediul Institutului Național al Magistraturii și răspunde de securitatea acestora;14. ia măsuri pentru ca în spațiile în care se desfășoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;15. calculează mediile generale și întocmește listele finale;16. efectuează verificări privind îndeplinirea condiției bunei reputații prevăzute la art. 2 lit. c), după afișarea rezultatelor definitive ale concursului;17. analizează desfășurarea și rezultatele concursului și prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;18. informează de îndată conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situație deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum și cu privire la orice situație care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;19. asigură afișarea și publicarea simultană pe paginile de internet de către Consiliul Superior al Magistraturii și Institutul Național al Magistraturii a rezultatelor concursului și asigură transmiterea rezultatelor către tribunale și parchetele de pe lângă acestea;20. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare și desfășurare a concursului.(2) Comisia de admitere a concursului exercită orice alte atribuții necesare bunei desfășurări a concursului.


  Articolul 8
  (1) Președintele comisiei de admitere a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la art. 7.(2) În acest scop, președintele comisiei de admitere a concursului stabilește fișa de atribuții pentru vicepreședinți și membrii comisiei, instrucțiunile pentru responsabilii de sală și supraveghetori, precum și sarcinile ce revin tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea, în vederea bunei desfășurări a concursului.(3) Președinții tribunalelor și prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea răspund de ducerea la îndeplinire a acestor sarcini, sub coordonarea președintelui comisiei de admitere a concursului.


  Articolul 9
  (1) Elaborarea subiectelor de concurs pentru testul-grilă, proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice și proba interviului și a baremelor de evaluare și notare se realizează de subcomisiile corespunzătoare din cadrul comisiei de elaborare a subiectelor, iar soluționarea contestațiilor la barem, corectarea lucrărilor la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice și soluționarea contestațiilor la rezultate se realizează de subcomisiile corespunzătoare din cadrul comisiei de soluționare a contestațiilor. Evaluarea și notarea lucrărilor la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice se realizează prin procesare electronică.(2) Comisia de elaborare a subiectelor și comisia de soluționare a contestațiilor sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, și sunt conduse de câte un președinte. Președintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabilește timpul de concurs și coordonează activitatea comisiei.(3) Desemnarea membrilor acestor comisii se face pe baza consimțământului scris, exprimat anterior.(4) Membrii comisiilor vor fi numiți de regulă dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului Național al Magistraturii și a Consiliului Superior al Magistraturii și care au urmat cursurile Institutului Național al Magistraturii privind metodele și tehnicile de evaluare.(5) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (2) vor semna contracte de participare în comisii cu privire la modalitățile de plată și respectarea atribuțiilor ce le revin potrivit dispozițiilor prezentului regulament.(6) Declarațiile și contractele de participare în comisii vor fi centralizate de comisia de admitere a concursului și se păstrează alături de celelalte documente de concurs.(7) În comisiile prevăzute la alin. (2) vor fi numiți și membri supleanți, care îi vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu își pot exercita atribuțiile. Înlocuirea se efectuează de președintele comisiei respective de concurs.


  Articolul 10
  (1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusă din: comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă și pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, comună pentru cele două probe scrise, și comisia de examinare din cadrul probei interviului. Pentru testul-grilă și pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice se constituie în mod distinct subcomisii de elaborare a subiectelor la drept civil și drept procesual civil, respectiv la drept penal și drept procesual penal. Subiectele de drept material sunt elaborate de membrii subcomisiei care elaborează și subiectele de drept procesual în materia corespunzătoare.(2) Subcomisiile de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă și pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice sunt alcătuite din câte 4 membri specializați în drept civil și drept procesual civil, respectiv în drept penal și drept procesual penal. Din aceste subcomisii fac parte și cadre didactice universitare, specializate în disciplinele de concurs.(3) Numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor va avea loc cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de desfășurare a primei probe din cadrul primei etape a concursului.(4) Propunerile Institutului Național al Magistraturii vor fi transmise cu cel puțin 10 zile anterior termenului prevăzut la alin. (3).


  Articolul 11

  Comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă și pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice are, în principal, următoarele atribuții:1. elaborarea subiectelor de concurs și a baremelor de evaluare și de notare, cu respectarea următoarelor reguli:
  a) să fie în concordanță cu tematica și bibliografia aprobate și publicate de Consiliul Superior al Magistraturii și de Institutul Național al Magistraturii;
  b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conținutului tematicii și bibliografiei, pentru a putea fi tratate în timpul de lucru stabilit;
  c) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;
  d) în cazul testului-grilă, să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte și a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;
  e) în cazul probei scrise de verificare a cunoștințelor juridice:– să asigure pondere egală între disciplinele de concurs;– să evidențieze operațiile gândirii - analiză, sinteză, generalizare - în trăsături ale procesului de gândire, cum ar fi: flexibilitatea, dimensiunea critică;– să fie formulate astfel încât tratarea subiectelor să angajeze cât mai multe posibilități de analiză, de sinteză și de generalizare din partea candidaților;– să indice pentru fiecare subiect atât punctajul prevăzut în barem, cât și timpul recomandat pentru rezolvare;– să pună accent în notarea lucrărilor pe motivarea soluției alese de candidat, în barem putând să fie punctate modalități alternative de motivare a soluției alese de candidat;– baremul stabilit să puncteze coerența în exprimare și respectarea regulilor de gramatică și ortografie;
  f) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depășească timpul alocat desfășurării probelor de concurs;
  g) să se asigure unitatea de evaluare la nivel național;
  h) subiectele nu pot conține probleme controversate în doctrină sau în practică;
  2. pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, elaborarea a câte 2 variante de subiecte pentru fiecare disciplină, din care se alege prin tragere la sorți varianta pentru această probă;3. predarea către comisia de admitere a concursului, cu cel puțin 12 ore înainte de desfășurarea probelor scrise eliminatorii, a subiectelor și a baremelor de evaluare și de notare, în plicuri sigilate;4. în cazul probei scrise de verificare a cunoștințelor juridice, predarea ghidurilor de corectare către comisia de corectare, cel târziu la momentul începerii corectării lucrărilor.


  Articolul 12

  Comisia de examinare din cadrul probei interviului are următoarele atribuții:
  a) elaborarea grilei de evaluare în baza căreia se face aprecierea interviului;
  b) elaborarea subiectelor pe baza cărora vor fi examinați candidații;
  c) intervievarea candidaților, în scopul identificării aptitudinilor, motivațiilor și elementelor de etică specifice profesiei.


  Articolul 13
  (1) Comisia de soluționare a contestațiilor se constituie prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, fiind compusă din următoarele subcomisii, constituite în mod distinct la drept civil și drept procesual civil, respectiv la drept penal și drept procesual penal:
  a) subcomisii de soluționare a contestațiilor formulate împotriva baremului stabilit pentru cele două probe scrise și împotriva punctajului de la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice;
  b) subcomisii de corectare a lucrărilor de la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice;
  c) subcomisii de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor obținute la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice.
  (2) Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită din membri specializați în drept civil și drept procesual civil, respectiv în drept penal și drept procesual penal. Din această comisie fac parte și cadre didactice universitare, specializate în disciplinele de concurs. Subcomisiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt alcătuite din câte 4 membri. Numărul membrilor subcomisiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se stabilește în funcție de numărul candidaților.(3) Numirea membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor se face conform dispozițiilor art. 10 alin. (3) și (4).(4) Subcomisiile de soluționare a contestațiilor formulate împotriva baremului stabilit pentru probele scrise și a celor formulate împotriva punctajului de la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice au următoarele atribuții:
  a) soluționarea, cu consultarea subcomisiei de elaborare a subiectelor corespunzătoare, a contestațiilor formulate împotriva baremului stabilit pentru cele două probe scrise, motivarea soluțiilor și adoptarea baremului definitiv;
  b) soluționarea contestațiilor formulate împotriva punctajului de la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice.
  (5) Subcomisiile de corectare evaluează lucrările de la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice și acordă note, pe baza baremului definitiv de evaluare și notare și a ghidului de corectare.(6) Subcomisiile de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor obținute la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice reevaluează lucrările ale căror note inițiale au fost contestate, acordând note pe baza baremului definitiv și a ghidului de corectare.


  Articolul 14
  (1) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 2 lit. a), b) și d), precum și a condiției privind lipsa antecedentelor penale și a cazierului fiscal prevăzute la art. 2 lit. c) se realizează de comisia de admitere a concursului.(2) Rezultatele verificării se afișează la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea și se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, cel mai târziu cu 15 zile înainte de data susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.(3) Candidații respinși în urma verificării pot formula contestații în termen de 48 de ore de la publicarea listei pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.(4) Contestațiile se depun la tribunale și parchetele de pe lângă acestea și se înaintează de îndată, prin fax, comisiei de admitere a concursului.(5) Contestațiile se soluționează prin hotărâre definitivă de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.(6) Listele finale ale candidaților, întocmite distinct în funcție de opțiunea formulată potrivit art. 4 alin. (8), se afișează la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea și se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.


  Secţiunea a 3-a Desfășurarea concursului

  Articolul 15
  (1) Examinarea candidaților se face în două etape.(2) Prima etapă este eliminatorie și constă în susținerea următoarelor probe scrise eliminatorii:1. un test-grilă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice, susținut la următoarele discipline:
  a) drept civil;
  b) drept procesual civil;
  c) drept penal;
  d) drept procesual penal;
  2. o probă scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice, susținută la drept civil și drept procesual civil, respectiv la drept penal și drept procesual penal.
  (3) La proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice participă numai candidații declarați admiși la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice.(4) Nota obținută la prima etapă este media aritmetică a notelor obținute la probele prevăzute la alin. (2), respectiv testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice și proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice.(5) La etapa a II-a participă numai candidații declarați admiși la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obținute la prima etapă, în limita unui număr egal cu o dată și jumătate din numărul de locuri de auditori de justiție, respectiv din numărul de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor scoase la concurs, în cazul unui număr impar de locuri sau posturi rotunjirea făcându-se la numărul mai mare. Numărul candidaților admiși în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.(6) A doua etapă constă în susținerea unui interviu.


  Articolul 16
  (1) Testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice cuprinde 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs menționate la art. 15 alin. (2) pct. 1.(2) La testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice fiecare răspuns corect primește 1 punct, care are ca echivalent 10 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 10.(3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă și nu poate depăși 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor către toți candidații.(4) Lucrările se notează cu „Admis“ sau „Respins“, în funcție de punctajul obținut de candidat. Sunt declarați admiși la această probă candidații care au obținut minimum 60 de puncte, echivalentul notei 6,00, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, în limita dublului numărului de locuri de auditori de justiție, respectiv de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor scoase la concurs. Numărul candidaților admiși se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.


  Articolul 17
  (1) Accesul candidaților în sălile de concurs este permis pe baza unui act de identitate, până la ora stabilită de comisia de admitere, cel mai târziu până la momentul deschiderii plicului în care se află tezele de concurs.(2) Se interzice candidaților să dețină asupra lor pe timpul desfășurării probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și orice mijloace de comunicare. Încălcarea acestor dispoziții constituie fraudă și atrage eliminarea din concurs.(3) În vederea elaborării lucrărilor scrise candidații folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră.(4) Candidații se așază în ordine alfabetică, conform listelor afișate, întocmite distinct în funcție de opțiunea formulată potrivit art. 4 alin. (8). Fiecare candidat primește o teză de concurs tipizată, cu ștampila Consiliului Superior al Magistraturii, conținând testul-grilă, pe care își scrie cu majuscule numele și prenumele și completează citeț celelalte date. Colțul tezei de concurs va fi lipit și ștampilat la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaților și completarea corectă a tuturor datelor prevăzute și după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porțiunii care urmează a fi sigilată.(5) Din momentul deschiderii plicului în care se află tezele de concurs niciun candidat nu mai poate intra în sală și niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează de predarea acesteia. Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susține proba respectivă.(6) Pe toată durata desfășurării probei este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidați. În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însoțit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.(7) Niciun membru al comisiei de admitere a concursului prezent la centrul de concurs nu poate comunica în exterior conținutul subiectelor de concurs până la încheierea probei scrise.


  Articolul 18
  (1) Pe parcursul desfășurării probei membrii comisiei de admitere a concursului, responsabilii de sală și supraveghetorii nu pot da candidaților indicații referitoare la rezolvarea testului și nu pot aduce modificări acestuia și baremului de evaluare și notare. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisia de elaborare a subiectelor.(2) În cazul în care unii candidați doresc să își transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit, primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite inițial se anulează pe loc de către supraveghetori, menționându-se pe ele „Anulat“, se semnează de 2 supraveghetori și se păstrează în condițiile stabilite pentru lucrările scrise.(3) Fiecare candidat primește atâtea teze tipizate câte îi sunt necesare.(4) La expirarea timpului acordat, candidații predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit potrivit art. 16 alin. (3). Ultimii 3 candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.(5) Toți candidații semnează, la momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora.(6) Președintele comisiei de admitere a concursului preia lucrările sub semnătură de la supraveghetori.(7) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. Se consideră fraudă și înscrierea numelui candidatului pe teza de concurs în afara rubricii care se sigilează și orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării. În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea „Fraudă“. Procesul-verbal se comunică comisiei de admitere și candidatului respectiv.(8) Sancțiunea prevăzută la alin. (7) se aplică și pentru depășirea timpului de concurs, stabilit potrivit art. 16 alin. (3).(9) Pentru fiecare sală de concurs se întocmește un proces-verbal.


  Articolul 19
  (1) Baremul de evaluare și notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor se afișează la centrele de concurs după încheierea probei și se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii. În termen de 24 de ore de la afișarea baremului la centrele de concurs, candidații pot face contestații la acesta, care se depun, prin fax sau e-mail, la Institutul Național al Magistraturii. Contestațiile la barem se soluționează de subcomisia corespunzătoare de soluționare a contestațiilor, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluția se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluționarea contestațiilor. Baremul stabilit în urma soluționării contestațiilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.(2) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaților.(3) În ipoteza în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul inițial nu este singurul răspuns corect, baremul definitiv va cuprinde atât punctajul corespunzător variantei de răspuns stabilite de comisia de elaborare a subiectelor în baremul inițial, cât și punctajul corespunzător variantei de răspuns stabilite de comisia de contestații.(4) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este în mod evident altul decât cel indicat în barem, fără a fi incidente dispozițiile alin. (3), se corectează baremul și se va acorda punctajul corespunzător întrebării respective numai candidaților care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.(5) În cazul în care concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii se desfășoară în același timp cu concursul de admitere în magistratură și există întrebări identice, admiterea unei contestații la vreuna dintre aceste întrebări la concursul de admitere în magistratură produce efecte și în privința concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, în condițiile alin. (2)-(4).(6) În cazul admiterii contestației la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancționarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor care sunt răspunzători de admiterea contestațiilor, în măsura în care se reține reaua-credință sau grava neglijență a acestora.(7) Persoanele prevăzute la alin. (6) pot fi sancționate cu reducerea sau neplata drepturilor bănești cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă și participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.(8) Sancțiunile prevăzute la alin. (7) se aplică în funcție de circumstanțele concrete și proporțional cu consecințele produse.


  Articolul 20

  Rezultatele probei prevăzute la art. 16 se afișează la sediul Institutului Național al Magistraturii și la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea și se publică pe paginile de internet ale Institutului Național al Magistraturii și Consiliului Superior al Magistraturii, fiind întocmite liste distincte în funcție de opțiunea formulată potrivit art. 4 alin. (8).


  Articolul 21
  (1) Candidații pot contesta punctajul obținut la proba prevăzută la art. 16. Contestația se depune, prin fax sau e-mail, la Institutul Național al Magistraturii, în termen de 3 zile de la data publicării rezultatelor pe paginile de internet ale Institutului Național al Magistraturii și Consiliului Superior al Magistraturii.(2) În vederea soluționării contestațiilor, colțul lucrării se va sigila din nou.(3) Contestațiile se soluționează de către subcomisiile prevăzute la art. 13 alin. (4), în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).(4) Nota acordată de subcomisiile menționate la alin. (3) este definitivă și nu poate fi mai mică decât nota contestată.


  Articolul 22
  (1) Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice constă în elaborarea unor lucrări la disciplinele drept civil și drept procesual civil, respectiv drept penal și drept procesual penal și se susține pe parcursul a două zile, după următoarea repartizare:– prima zi: drept civil și drept procesual civil;– a doua zi: drept penal și drept procesual penal.(2) Candidații care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidați, din diferite motive - corectări numeroase și greșeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaștere -, doresc să își transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit, aceștia primesc alte coli tipizate. Colile folosite inițial se anulează pe loc de către supraveghetori, menționându-se pe ele „Anulat“, se semnează de aceștia și se păstrează în condițiile stabilite pentru lucrările scrise.(3) La predarea lucrărilor supraveghetorii barează spațiile nescrise, verifică numărul de pagini și îl trec în procesele-verbale pe care le semnează candidații, precum și în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării.(4) Dispozițiile art. 16 alin. (3), art. 17, 18, art. 19 alin. (1), (5)-(8) și ale art. 20 se aplică în mod corespunzător.(5) Corectarea lucrărilor se face de către subcomisiile de corectare prevăzute la art. 13 alin. (5). Fiecare lucrare se corectează separat de către 2 corectori, pe baza baremului definitiv de evaluare și de notare și a ghidului de corectare. Lucrările scrise se notează distinct, la drept civil și drept procesual civil, respectiv la drept penal și drept procesual penal, cu note de la 0 la 10, cu două zecimale. Notarea pe baza baremului se înregistrează în borderoul de notare, separat, de către fiecare corector, semnat de aceștia pe fiecare pagină. Nota finală a lucrării o reprezintă media celor două note acordate, calculată cu două zecimale, fără rotunjire. Dacă între notele acordate diferența este mai mare de un punct, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori și un arbitru desemnat de către președintele comisiei de soluționare a contestațiilor, prin tragere la sorți, dintre ceilalți membri ai subcomisiei de corectare. Nota dată la reevaluare se stabilește prin mediere sau, în caz de dezacord, ca medie aritmetică a notelor celor 3 membri ai comisiei și se consemnează într-un borderou de notare distinct, sub semnătura celor 3 membri ai comisiei. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut de candidat, ca medie sau în urma reevaluării, este mai mic sau egal cu această notă.(6) Colțul lucrării nu se desigilează pe durata corectării. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat și apoi pe lucrare, în rubrica specială a foii de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către comisia de admitere. După ce toate lucrările scrise au fost corectate și notate, iar notele înscrise pe lucrări, acestea se deschid, iar notele se înregistrează în borderourile de concurs.(7) Nota probei scrise de verificare a cunoștințelor juridice este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la fiecare lucrare.(8) Candidații pot contesta punctajul obținut la această probă, dispozițiile art. 21 alin. (1), (2) și (4) aplicându-se în mod corespunzător.(9) Contestațiile la notele obținute la această probă se soluționează de către subcomisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor prevăzută la art. 13 alin. (6). Fiecare lucrare a cărei notă inițială a fost contestată se recorectează de către 2 membri ai subcomisiei, pe baza baremului definitiv de evaluare și de notare și a ghidului de corectare. În cazul în care se constată o diferență mai mare de un punct între notele celor 2 corectori și cel puțin una dintre note este minimum 5 sau dacă diferența dintre mediile stabilite de subcomisia de corectare și de subcomisia de contestații este mai mare de 1,5 puncte, în favoarea candidatului, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori, membri ai subcomisiei de contestații, și un arbitru desemnat de președintele comisiei de contestații, prin tragere la sorți, dintre ceilalți membri ai acestei subcomisii. Nota finală se stabilește prin mediere sau, în caz de dezacord, ca medie aritmetică a notelor celor 3 membri ai subcomisiei.(10) Pentru a fi declarat admis la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare lucrare și cel puțin media 6, calculată potrivit alin. (7).


  Articolul 23
  (1) Candidații susțin un interviu în fața comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, doi judecători, un procuror și un cadru didactic universitar selectat, de regulă, din rândul celor ce au gradul didactic de profesor universitar, desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii. Numărul comisiilor de interviu se stabilește în funcție de numărul candidaților declarați admiși după prima etapă eliminatorie. Membrii care vor activa în comisii se stabilesc, pe fiecare categorie, în ordinea aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs. În situația în care activează mai multe comisii, componența nominală a fiecăreia dintre ele va fi stabilită prin tragere la sorți, în ziua desfășurării probei. Membrii comisiilor neactivate dobândesc calitatea de membru supleant, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor, dispozițiile art. 9 alin. (7) aplicându-se în mod corespunzător.(2) Interviul constă în:
  a) elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat și susținerea orală a acestuia;
  b) analiza orală a unei spețe cu elemente de etică specifice profesiei.
  (3) Analiza prevăzută la alin. (2) lit. a) se predă comisiei de examinare după susținerea orală a acesteia și va fi avută în vedere pentru aprecierea interviului. Evaluarea are în vedere, pe baza răspunsurilor candidatului la întrebările comisiei, și modul în care candidatul se raportează la valori precum independența justiției, imparțialitatea magistraților, integritatea, precum și alte aspecte ridicate în cadrul discuțiilor.(4) Metodologia privind organizarea și desfășurarea interviului, elaborată de Institutul Național al Magistraturii, se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, odată cu anunțul privind organizarea concursului.(5) Se interzice candidaților să dețină asupra lor pe timpul desfășurării probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate la interviu, precum și orice mijloace de comunicare ori mijloace de transmitere de date. Încălcarea acestor dispoziții constituie fraudă.(6) Se consideră fraudă și depășirea neautorizată a timpului stabilit prin Metodologia privind organizarea și desfășurarea interviului pentru elaborarea analizei prevăzute la alin. (2) lit. a).(7) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. În aceste cazuri faptele și măsurile luate se consemnează într-un proces-verbal care se comunică comisiei de admitere a concursului și candidatului respectiv.(8) Aprecierea interviului se face, în baza grilei de evaluare elaborate de comisia de examinare, cu note de la 1 la 10, cu două zecimale. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut de candidat este mai mic sau egal cu această notă.(9) Nota obținută la această probă reprezintă media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de examinare. Nota astfel acordată este definitivă.(10) În funcție de punctajul obținut de candidat la interviu, se acordă unul dintre calificativele „Admis“ sau „Respins“. Sunt declarați admiși la această probă candidații care au obținut nota minimă 7.(11) Rezultatele de la proba constând în interviul candidaților se afișează la sediul Institutului Național al Magistraturii, la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea și se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, fiind întocmite liste distincte în funcție de opțiunea formulată potrivit art. 4 alin. (8).


  Articolul 24
  (1) Cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea interviului, comisia de admitere a concursului întocmește lista alfabetică a candidaților, distinct în funcție de opțiunea formulată potrivit art. 4 alin. (8), cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte grupele de candidați, și dispune publicarea listelor candidaților pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.(2) Accesul candidaților în sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate, în ordinea afișată, respectându-se ora prevăzută pentru fiecare grupă.(3) Înregistrarea interviului este obligatorie, cel puțin prin mijloace tehnice audio.(4) Înregistrările se păstrează timp de un an, după care se distrug.


  Articolul 25

  După primele două etape ale concursului sunt declarați admiși candidații care au obținut calificativul admis la interviu, în ordinea descrescătoare a notei obținute la prima etapă a concursului, stabilite conform art. 15 alin. (4), în limita numărului de locuri de auditori de justiție, respectiv a numărului de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor scoase la concurs.


  Articolul 26
  (1) Listele cuprinzând rezultatele definitive ale concursului, întocmite distinct în funcție de opțiunea formulată potrivit art. 4 alin. (8), se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii și se transmit în vederea afișării la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea.(2) Clasificarea candidaților urmează a se face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concurs, în funcție de opțiunea candidatului formulată potrivit art. 4 alin. (8). Candidații admiși care au optat pentru posturile vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor sunt convocați de comisia de organizare pentru a-și exprima opțiunea pentru unul dintre posturile scoase la concurs din lista prevăzută la art. 4 alin. (6). Candidații nu pot reveni asupra opțiunii formulate.(3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii suplimentează numărul de locuri de auditori de justiție scoase la concurs, astfel încât să poată fi declarați admiși toți candidații care au obținut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis după cele două etape ale concursului.(4) În cazul candidaților care au optat pentru posturile vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al instituțiilor coordonate sau subordonate, al Ministerului Public, precum și al Ministerului Justiției și al instituțiilor coordonate sau subordonate, menționate în lista prevăzută la art. 4 alin. (6), departajarea candidaților cu note egale se face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, prevăzută de art. 15 alin. (2) pct. 2. Când notele obținute de candidați la această probă de concurs sunt identice, departajarea se face în funcție de vechimea în specialitate juridică, de deținerea titlului științific de doctor în drept, a calității de doctorand în drept, de activitatea publicistică de specialitate.(5) În situația în care pentru posturile vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor nu sunt candidați admiși sau nu au fost formulate opțiuni pentru aceste posturi, candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 16 alin. (4) și art. 22 alin. (10) și care au obținut calificativul admis la interviu, dar care nu au fost declarați admiși în limita locurilor și posturilor scoase la concurs pot opta pentru aceste posturi, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la prima etapă a concursului, stabilite conform art. 15 alin. (4). Dispozițiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 27
  (1) După afișarea rezultatelor definitive ale concursului, candidații admiși după cele două etape ale concursului vor fi verificați sub aspectul îndeplinirii condiției bunei reputații prevăzute la art. 2 lit. c) și vor fi programați pentru a se prezenta la vizita medicală și la testarea psihologică.(2) Testarea psihologică constă în susținerea unui test scris și a unui interviu în fața unui psiholog desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul specialiștilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție, curților de apel, precum și din tabelul psihologilor acreditați de Colegiul Psihologilor din România. Rezultatele testării psihologice sunt concretizate într-un raport, care cuprinde profilul psihologic al fiecărui candidat, precum și calificativul „Admis“ sau „Respins“.(3) În funcție de numărul candidaților și de opțiunea formulată potrivit art. 4 alin. (8), aceștia vor putea fi repartizați pe grupe după criteriul alfabetic, urmând ca fiecare grupă să susțină testarea psihologică în fața câte unui psiholog.(4) Metodologia privind organizarea și desfășurarea testării psihologice, elaborată de Direcția resurse umane și organizare, se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, odată cu anunțul privind organizarea concursului.(5) În vederea publicării rezultatelor testării psihologice, fiecărui candidat îi va fi atribuit un cod alcătuit dintr-o literă și 4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunoștință prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.(6) Candidații nemulțumiți de calificativul acordat pot formula, în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor, contestații, care se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii.(7) Contestațiile se soluționează de comisia de reexaminare psihologică, formată din 3 psihologi, alții decât cei care au examinat candidații inițial. Reexaminarea psihologică se realizează prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris și susținerea unui nou interviu.(8) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologică este definitiv și se publică în condițiile alin. (5).


  Articolul 28
  (1) Verificările privind îndeplinirea condiției bunei reputații se vor face cu respectarea legislației în vigoare referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.(2) În vederea verificării îndeplinirii condiției bunei reputații, candidații au obligația de a depune la tribunalele, respectiv la parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripție domiciliază, în termen de 5 zile de la data publicării rezultatelor definitive ale concursului, următoarele documente:– curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite și locurile de muncă anterioare;– caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învățământ absolvită, pentru candidații care nu au fost anterior încadrați în muncă, care să cuprindă inclusiv mențiuni privind existența ori inexistența unor eventuale sancțiuni disciplinare sau administrative;– adeverințe eliberate de primării și/sau, după caz, de administrațiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura și tipul contravențiilor comise și sancțiunile contravenționale aplicate în această perioadă;– declarația pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;– orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații.(3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2), tribunalele, respectiv parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripție domiciliază candidații centralizează documentele depuse în vederea verificării îndeplinirii condiției bunei reputații și le transmit de îndată comisiei de admitere a concursului.(4) În vederea verificării îndeplinirii condiției bunei reputații, comisia de admitere a concursului solicită Inspectoratului General al Poliției Române comunicarea datelor rezultate din evidența operativă a organelor judiciare cu privire la candidați, Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuală eliminare a candidatului, în ultimii 5 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii și poate solicita, în măsura în care consideră necesar, relații și de la alte instituții.(5) Comisia de admitere a concursului verifică documentele prevăzute la alin. (2) și (4) și, atunci când este cazul, sesizările primite cu privire la candidați. În cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcția de judecător sau procuror, vor constitui obiect al verificării privind buna reputație și datele cuprinse în dosarul profesional al acestora.(6) Rezultatele verificării se consemnează în cuprinsul raportului referitor la îndeplinirea condițiilor de admitere la Institutul Național al Magistraturii, care se înaintează Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.(7) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 27 alin. (1) și validează rezultatele concursului. Candidații inapți pentru exercitarea funcției din punct de vedere medical sau psihologic, precum și cei care nu se bucură de o bună reputație sunt declarați respinși.(8) Pentru stabilirea condiției bunei reputații sunt analizate:– faptele pentru care candidaților li s-au aplicat sancțiuni contravenționale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 18^1 din Codul penal din 1968;– faptele pentru care, deși s-a dispus achitarea, neînceperea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală a candidaților în temeiul art. 10 lit. b^1) din Codul de procedură penală din 1968, nu s-a aplicat o sancțiune cu caracter administrativ dintre cele prevăzute la art. 91 din Codul penal din 1968;– faptele cu privire la care s-a dispus clasarea sau achitarea candidaților în conformitate cu dispozițiile art. 19 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, cu modificările ulterioare;– faptele pentru care candidaților li s-au aplicat sancțiuni de drept penal ori pentru care s-au pronunțat soluții de renunțare la urmărirea penală sau la aplicarea pedepsei ori de amânare a aplicării pedepsei;– faptele pentru care candidaților li s-au aplicat sancțiuni disciplinare în alte profesii în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;– faptele pentru care candidații au fost eliminați din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii în ultimii 5 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.(9) La verificarea condiției bunei reputații sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul și împrejurările de săvârșire a faptei, forma de vinovăție, tipul de sancțiune aplicată sau tipul soluției dispuse față de candidat, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum și perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancțiunii disciplinare, contravenționale, administrative sau de la rămânerea definitivă a soluției de condamnare, de renunțare la urmărire penală sau la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei ori a celorlalte soluții prevăzute la alin. (8).


  Articolul 29
  (1) Pentru locurile și posturile ce au devenit vacante în condițiile art. 28 alin. (7) pot opta, până la data validării concursului, candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 16 alin. (4) și art. 22 alin. (10) și care au obținut calificativul admis la interviu, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la prima etapă a concursului, stabilite conform art. 15 alin. (4). La note egale, dispozițiile art. 26 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.(2) Dispozițiile art. 27 și 28 se aplică în mod corespunzător.(3) Listele definitive ale candidaților declarați admiși se comunică pentru afișare la sediul Institutului Național al Magistraturii, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii și la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea și se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.


  Articolul 30

  În cazul posturilor de personal asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al instituțiilor coordonate sau subordonate, al Ministerului Public, precum și al Ministerului Justiției și al instituțiilor coordonate sau subordonate care se vacantează ulterior validării concursului, rezultatele acestuia pot fi valorificate în termen de un an de la data finalizării concursului, aceste posturi putând fi ocupate de candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 16 alin. (4) și art. 22 alin. (10), care au obținut calificativul admis la interviu, dar care nu au fost declarați admiși în limita locurilor și posturilor scoase la concurs. Dispozițiile art. 26 alin. (2) și (4) se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 31
  (1) Lucrările de concurs ale candidaților declarați admiși, inclusiv analiza prevăzută la art. 23 alin. (2) lit. a), se păstrează, în original, la dosarele profesionale ale acestora.(2) Restul lucrărilor scrise, precum și toate celelalte documente privind desfășurarea concursului se arhivează și se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcției resurse umane și organizare. Lucrările scrise anulate pentru fraudă se arhivează și se păstrează separat.(3) Originalele documentelor în privința cărora prezentul regulament dispune că se înaintează Direcției resurse umane și organizare prin fax se transmit de către tribunale sau parchetele de pe lângă acestea, prin grija președinților tribunalelor și a prim-procurorilor parchetelor de pe lângă acestea, după caz, în cel mai scurt timp, și se arhivează la mapele de concurs.


  Capitolul II Examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii

  Articolul 32
  (1) După încheierea cursurilor în cadrul Institutului Național al Magistraturii, auditorii de justiție admiși la Institut până în anul 2019 inclusiv susțin un examen de absolvire, constând în probe teoretice și practice, cu subiecte distincte pentru judecători și procurori, prin care se verifică însușirea cunoștințelor necesare exercitării funcției de judecător sau de procuror.(2) Disciplinele la care auditorii de justiție sunt evaluați pe parcursul anului și modalitățile de evaluare, precum și disciplinele la care susțin examenul de absolvire și data examenului se propun de Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii și se aprobă prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, odată cu aprobarea programului de formare inițială. Calendarul de desfășurare, tematica și bibliografia examenului se propun de Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii și se aprobă prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puțin 60 de zile înainte de data examenului de absolvire.


  Articolul 33
  (1) Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii numește comisia de organizare a examenului. Consiliul Superior al Magistraturii numește comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare și comisia de soluționare a contestațiilor.(2) Dispozițiile art. 5 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 34
  (1) Comisia de organizare a examenului se constituie prin hotărâre a Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii, la propunerea directorului Institutului.(2) Comisia de organizare a examenului coordonează organizarea și desfășurarea examenului și se compune din:– președinte: directorul adjunct al Institutului Național al Magistraturii, responsabil cu formarea profesională inițială;– vicepreședinte: șeful Departamentului de formare profesională inițială al Institutului Național al Magistraturii;– membri: personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, funcționari publici și personal contractual din cadrul Institutului.


  Articolul 35
  (1) Comisia de organizare a examenului are, în principal, următoarele atribuții:1. verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de participare la examen, întocmește și afișează lista candidaților care îndeplinesc și a celor care nu îndeplinesc aceste condiții;2. controlează și îndrumă acțiunile privind organizarea și desfășurarea examenului, identificarea și, după caz, închirierea spațiilor adecvate pentru susținerea probelor de examen și procurarea necesarului de rechizite, asigurarea pazei necesare pentru păstrarea ordinii la centrele de examen, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă, după caz, pentru membrii comisiilor;3. asigură paza subiectelor și a lucrărilor scrise, la sediul comisiei, și ia măsuri pentru păstrarea ordinii publice la centrul de desfășurare a examenului;4. instruiește, cu 24 de ore înaintea datei examenului, persoanele care asigură supravegherea în sălile de examen - responsabili de sală și supraveghetori;5. preia, de la oricare dintre membrii comisiei de elaborare a subiectelor, subiectele și baremele de evaluare și notare, în plicuri distincte, închise și sigilate;6. păstrează în deplină siguranță subiectele și baremele de evaluare și notare;7. coordonează multiplicarea subiectelor, în funcție de numărul candidaților, sigilând apoi plicurile care conțin necesarul de subiecte pentru fiecare sală;8. distribuie candidaților subiectele multiplicate;9. repartizează candidații pe săli, în ordine alfabetică, dispune afișarea listelor respective cu cel puțin 24 de ore înainte de fiecare probă, pe ușile sălilor în care se desfășoară probele, și ia măsuri pentru publicarea acestor liste pe pagina de internet a Institutului Național al Magistraturii în același termen;10. afișează baremul de evaluare și notare la centrul de examen după încheierea fiecărei probe și asigură publicarea acestuia pe pagina de internet a Institutului Național al Magistraturii;11. ia măsuri pentru ca în spațiile în care se desfășoară probele de examen să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;12. informează de îndată conducerea Institutului Național al Magistraturii cu privire la orice situație deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum și cu privire la orice situație care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;13. calculează mediile generale și întocmește listele cu rezultatele examenului;14. asigură afișarea la sediul Institutului Național al Magistraturii și publicarea pe pagina de internet a Institutului a rezultatelor examenului.(2) Comisia de organizare a examenului exercită orice alte atribuții necesare bunei desfășurări a examenului.


  Articolul 36
  (1) Președintele comisiei de organizare a examenului ia măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la art. 35.(2) În acest scop, președintele comisiei de organizare a examenului stabilește atribuțiile pentru vicepreședinte și membrii comisiei.


  Articolul 37
  (1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare și de soluționare a contestațiilor se numesc prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, distinct pentru judecători, respectiv pentru procurori.(2) Fiecare comisie pentru judecători este alcătuită din 2 judecători și un formator al Institutului Național al Magistraturii, selectat dintre persoanele care au calitatea de formator la disciplina pentru care se susține examenul, sau, după caz, un tutore de practică.(3) Fiecare comisie pentru procurori este alcătuită din 2 procurori și un formator al Institutului Național al Magistraturii, selectat dintre persoanele care au calitatea de formator la disciplina pentru care se susține examenul, sau, după caz, un tutore de practică.(4) În componența comisiilor se numesc și membri supleanți, care îi vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de examen, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu își pot exercita atribuțiile. Înlocuirea se efectuează de președintele comisiilor de examen.


  Articolul 38
  (1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare și de soluționare a contestațiilor au un președinte comun, pentru judecători, respectiv pentru procurori, membru al comisiei de elaborare a subiectelor. Președintele veghează la respectarea regulilor enumerate la art. 39 pct. 1 și coordonează activitatea celorlalte comisii. Președintele instruiește corectorii, nu poate corecta lucrări și nu poate soluționa contestații.(2) Aceeași persoană, cu excepția președintelui comisiilor, nu poate face parte din mai mult de o comisie.(3) Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimțământului scris, exprimat anterior.(4) Membrii comisiilor sunt numiți, de regulă, dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului Național al Magistraturii și au urmat cursurile acestuia privind metodele și tehnicile de evaluare.(5) Numirea membrilor comisiilor se face cu cel puțin 14 zile înainte de data desfășurării examenului.(6) Contractele de participare a membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare și de soluționare a contestațiilor, prin care se stabilesc atribuțiile ce le revin și modalitățile de plată, se încheie între aceștia și un reprezentant al Institutului Național al Magistraturii, potrivit dispozițiilor prezentului regulament.(7) Declarațiile și contractele de participare în comisii se centralizează de comisia de organizare a examenului și se păstrează alături de celelalte documente de examen.


  Articolul 39

  Comisia de elaborare a subiectelor are, în principal, următoarele atribuții:1. elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea următoarelor reguli:
  a) să fie în concordanță cu tematica și bibliografia publicate de Institutul Național al Magistraturii;
  b) să evidențieze operațiile gândirii - analiză, sinteză, generalizare - în trăsături ale procesului de gândire, cum ar fi flexibilitatea, dimensiunea critică;
  c) să fie formulate astfel încât tratarea lor să angajeze cât mai multe posibilități de analiză, de sinteză și de generalizare din partea candidaților;
  d) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conținutului tematicii și bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;
  e) să se evite repetarea subiectelor de la examenele anterioare;
  f) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depășească timpul alocat pentru desfășurarea probei de examen;
  g) să indice pentru fiecare subiect atât punctajul prevăzut în barem, cât și timpul recomandat pentru rezolvare;
  h) să se evite, pe cât posibil, subiectele ce conțin probleme controversate în doctrină și în practică sau, în cazul unor astfel de situații, să se puncteze toate soluțiile a căror corectitudine poate fi argumentată logic și coerent din punct de vedere legal;
  i) să se pună accent în notarea lucrărilor pe motivarea soluției alese de candidat; în barem pot să fie punctate modalități alternative de motivare a soluției alese de candidat;
  2. elaborarea a câte 3 variante de subiecte pentru fiecare materie, a baremelor de evaluare și notare și a ghidurilor de corectare;3. predarea către comisia de organizare a examenului, cu cel puțin 12 ore înainte de desfășurarea probei, a subiectelor și baremelor de evaluare și notare pe discipline de examen, în plicuri distincte, închise și sigilate;4. predarea către comisia de corectare, cel târziu la momentul începerii corectării lucrărilor, a ghidurilor de corectare.


  Articolul 40
  (1) Pe durata desfășurării probelor este permisă consultarea legislației indicate în bibliografie, cu excepția celei comentate și adnotate.(2) Timpul necesar pentru rezolvarea subiectelor pentru fiecare probă de examen este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor și nu poate depăși 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor către toți candidații.(3) Accesul candidaților în sălile de examen este permis pe baza unui act de identitate, până la ora stabilită de comisia de organizare a examenului, cel mai târziu până la momentul deschiderii plicurilor în care se află subiectele de examen multiplicate pentru fiecare sală de examen.(4) În vederea elaborării lucrărilor scrise, candidații folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră.(5) Candidații se așază în ordine alfabetică, conform listelor afișate. Fiecare candidat primește o teză de examen tipizată, cu ștampila Institutului Național al Magistraturii, pe care își scrie cu majuscule numele și prenumele și completează citeț celelalte date. Colțul tezei de examen va fi lipit la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaților și completarea corectă a tuturor datelor prevăzute și după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porțiunii care urmează a fi sigilată.(6) Din momentul deschiderii plicurilor în care se află subiectele de examen multiplicate pentru fiecare sală de examen niciun candidat nu mai poate intra în sală și niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează de predarea acesteia. Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susține proba respectivă.(7) Pe toată durata desfășurării probei este interzisă părăsirea sălii de examen de către candidați. În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însoțit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de examen.(8) Pe parcursul desfășurării probei, membrii comisiei de organizare a examenului și supraveghetorii de săli nu pot da candidaților indicații referitoare la rezolvarea subiectelor și nu pot aduce modificări acestora și baremului de evaluare și notare. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisia de elaborare a subiectelor.(9) În cazul în care unii candidați doresc să își transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit, primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Tezele folosite inițial se anulează pe loc de către supraveghetori, menționându-se pe ele „Anulat“, se semnează de supraveghetor și se păstrează în condițiile stabilite pentru lucrările scrise.(10) Fiecare candidat primește atâtea teze tipizate câte îi sunt necesare.(11) La expirarea timpului acordat, candidații predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit potrivit alin. (2). Ultimii 3 candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.(12) Toți candidații semnează, la momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora.(13) Președintele ori vicepreședintele comisiei de organizare a examenului preia lucrările sub semnătură de la supraveghetori.(14) Se interzice candidaților să dețină asupra lor pe timpul desfășurării probei orice mijloace de comunicare, precum și orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, cu excepția celor prevăzute la alin. (1). Încălcarea acestor dispoziții constituie fraudă și atrage eliminarea din examen.(15) Frauda dovedită atrage eliminarea din examen. Se consideră fraudă și înscrierea numelui candidatului pe teza de examen în afara rubricii care se sigilează și orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării. În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea „Fraudă“. Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare a examenului și candidatului respectiv.(16) Sancțiunea prevăzută la alin. (15) se aplică și pentru depășirea timpului de examen, stabilit potrivit alin. (2).(17) Pentru fiecare sală de examen se întocmește un proces-verbal.


  Articolul 41
  (1) Comisia de corectare evaluează și notează lucrările conform baremelor definitive de evaluare și notare și ghidurilor de corectare.(2) Baremele de evaluare și notare se afișează la centrul de examen, după încheierea probelor scrise.(3) În termen de 24 de ore de la afișare, candidații pot face contestații la barem, care se soluționează de comisia de corectare în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluția se motivează în termen de 3 zile de la stabilirea baremului definitiv.(4) Baremul stabilit în urma soluționării contestațiilor se publică pe pagina de internet a Institutului Național al Magistraturii.(5) Corectarea lucrărilor se face separat de către 2 membri ai comisiei de corectare, pentru fiecare dintre disciplinele de examen.(6) Lucrările scrise se notează pentru fiecare dintre disciplinele de examen cu note de la 0 la 10, cu două zecimale.(7) Notarea pe baza baremului se înregistrează în borderoul de notare, separat de către fiecare corector, semnat de către aceștia pe fiecare pagină. Nota finală la fiecare disciplină o reprezintă media celor două note acordate, calculată cu două zecimale. Dacă între notele acordate diferența este mai mare de un punct, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori și un arbitru desemnat dintre ceilalți corectori de către președintele comisiilor, prin tragere la sorți. Nota dată la reevaluare se consemnează într-un borderou de notare distinct, sub semnătura celor 3 membri ai comisiei, și se trece pe lucrare, în rubrica specială a foii de examen, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către comisia de organizare a examenului. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut de candidat, ca medie sau în urma reevaluării, este mai mic sau egal cu această notă.(8) Nota finală este media cu două zecimale a notelor obținute la fiecare dintre disciplinele de examen.(9) Rezultatele examenului de absolvire se înscriu într-un tabel care se afișează la sediul Institutului Național al Magistraturii și se publică pe pagina de internet a Institutului.(10) Rezultatele pot fi contestate în termen de 48 de ore de la afișare.(11) Comisia de soluționare a contestațiilor reevaluează lucrările ale căror note inițiale au fost contestate și acordă note conform baremelor de evaluare și notare și ghidurilor de corectare.(12) Fiecare lucrare a cărei notă inițială a fost contestată se recorectează de către 2 membri ai comisiei de soluționare a contestațiilor. În cazul în care se constată o diferență mai mare de un punct între notele celor 2 corectori și cel puțin una dintre note este de minimum 5 sau dacă diferența dintre media stabilită de comisia de corectare și de comisia de contestații este mai mare de 1,5 puncte, în favoarea candidatului, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori, membri ai comisiei de contestații, și un arbitru desemnat dintre ceilalți corectori prin tragere la sorți de către președintele comisiilor.(13) Nota acordată în urma soluționării contestației este definitivă și nu poate fi mai mică decât nota contestată.(14) Rezultatele finale ale examenului se afișează la sediul Institutului Național al Magistraturii și se publică pe pagina de internet a Institutului.(15) Pentru absolvirea Institutului Național al Magistraturii candidatul trebuie să obțină media generală de minimum 7 și cel puțin nota 5 la fiecare dintre materiile de examen.(16) Absolvenților Institutului Național al Magistraturii li se eliberează un atestat care certifică absolvirea Institutului, promoția și media generală obținută.


  Articolul 42
  (1) Anterior numirii lor ca judecători sau procurori stagiari, absolvenții Institutului Național al Magistraturii sunt verificați sub aspectul îndeplinirii cerinței de a avea o bună reputație, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) În termen de 10 zile de la susținerea ultimei probe a examenului de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, auditorii de justiție depun la Institutul Național al Magistraturii următoarele documente:– adeverințe eliberate de primării și/sau, după caz, de administrațiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 2 ani din care să rezulte, dacă este cazul, natura și tipul contravențiilor comise și sancțiunile contravenționale aplicate;– certificatul de cazier judiciar;– declarația pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 2 ani;– orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii cerinței de bună reputație.(3) În vederea verificării îndeplinirii cerinței bunei reputații, Institutul Național al Magistraturii solicită Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuală eliminare, pe parcursul celor 2 ani de formare în cadrul Institutului Național al Magistraturii, din concursurile de admitere în magistratură organizate de Consiliul Superior al Magistraturii și poate solicita, în măsura în care consideră necesar, relații de la alte instituții.(4) Institutul Național al Magistraturii verifică documentele prevăzute la alin. (2) și (3). Constituie obiect al verificării privind buna reputație și datele cuprinse în dosarul profesional al auditorilor, întocmit pe durata urmării cursurilor în cadrul Institutului Național al Magistraturii, inclusiv eventualele sancțiuni disciplinare aplicate în această perioadă, soluțiile privind sesizările primite cu privire la absolvenți, precum și orice alte date relevante.(5) Rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (4) se consemnează în cuprinsul unui raport unic cu privire la toți absolvenții, în care se prezintă distinct situația acelor candidați despre care se conturează indicii că nu s-ar bucura de o bună reputație. Pe baza acestui raport, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște cu privire la îndeplinirea cerinței privind buna reputație. Prevederile art. 28 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.(6) Absolvenții Institutului Național al Magistraturii care nu se bucură de o bună reputație nu pot fi numiți ca judecători sau procurori stagiari.(7) Pentru stabilirea cerinței bunei reputații sunt analizate:– faptele pentru care absolvenților li s-au aplicat sancțiuni contravenționale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 18^1 din Codul penal din 1968;– faptele pentru care, deși s-a dispus achitarea, neînceperea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală a absolvenților în temeiul art. 10 lit. b^1) din Codul de procedură penală din 1968, nu s-a aplicat o sancțiune cu caracter administrativ dintre cele prevăzute la art. 91 din Codul penal din 1968;– faptele cu privire la care s-a dispus clasarea sau achitarea absolvenților în conformitate cu dispozițiile art. 19 din Legea nr. 255/2013, cu modificările ulterioare;– faptele pentru care absolvenților li s-au aplicat sancțiuni de drept penal ori pentru care s-au pronunțat soluții de renunțare la urmărirea penală sau la aplicarea pedepsei ori de amânare a aplicării pedepsei;– faptele pentru care absolvenților li s-au aplicat sancțiuni disciplinare pe durata urmării cursurilor în cadrul Institutului Național al Magistraturii;– faptele pentru care absolvenții au fost eliminați din concursurile de admitere în magistratură organizate de Consiliul Superior al Magistraturii pe parcursul celor 2 ani de formare în cadrul Institutului Național al Magistraturii.(8) La verificarea cerinței bunei reputații sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul și împrejurările de săvârșire a faptei, forma de vinovăție, tipul de sancțiune aplicată sau tipul soluției dispuse față de absolvent, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum și perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancțiunii disciplinare, contravenționale, administrative sau de la rămânerea definitivă a soluției de condamnare, de renunțare la urmărire penală sau la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei ori a celorlalte soluții prevăzute la alin. (7).(9) Absolvenții Institutului Național al Magistraturii care nu au fost numiți judecători sau procurori stagiari pentru neîndeplinirea cerinței de bună reputație sunt obligați să restituie bursa de auditor de justiție și cheltuielile de școlarizare.


  Articolul 43
  (1) În cazul în care un auditor de justiție nu promovează examenul de absolvire în prima sesiune, acesta are dreptul să participe la următoarea sesiune organizată potrivit prezentului regulament.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), precum și în cazul în care auditorul de justiție nu a susținut examenul de absolvire în prima sesiune, acesta nu beneficiază de bursă și de alte drepturi ale auditorilor până la promovarea examenului.(3) Absența nejustificată sau nepromovarea examenului la a doua sesiune atrage pierderea dreptului de a fi numit judecător sau procuror. Persoana aflată în această situație este obligată să restituie bursa și cheltuielile de școlarizare.


  Articolul 44

  Absolvenții Institutului Național al Magistraturii care se bucură de bună reputație sunt numiți de către Consiliul Superior al Magistraturii în funcțiile de judecători sau procurori stagiari, după caz, în funcție de opțiunea exprimată, cu luarea în considerare și a opțiunii făcute după primul an de cursuri în cadrul Institutului, pe baza mediei generale, calculată cu 3 zecimale, obținută prin însumarea celor trei medii de la sfârșitul fiecărui an de studiu și de la examenul de absolvire a Institutului. La egalitate de medii au prioritate, în următoarea ordine, candidații care au obținut: nota finală mai mare la examenul de absolvire, media mai mare a celor doi ani de studiu la Institutul Național al Magistraturii, nota finală mai mare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, vechimea mai mare în funcțiile prevăzute la art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 45

  Lucrările de examen ale auditorilor de justiție care au promovat examenul de absolvire se păstrează, în original, la mapele profesionale ale acestora.


  Capitolul III Dispoziții finale

  Articolul 46

  Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit dispozițiilor art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 47
  (1) Pentru cazurile în care prezentul regulament stipulează că un document urmează să fie afișat la sediile instanțelor sau ale parchetelor, anunțul se va afișa de îndată la ușa de intrare a instanței sau parchetului, iar procesul-verbal de afișare va fi înaintat de îndată comisiei de admitere.(2) Președinții tribunalelor sau, după caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea transmit documentele prim-grefierului ori grefierului însărcinat cu activitatea de registratură, pentru a fi afișate, indicând perioada pentru care vor fi afișate. În momentul afișării, precum și al retragerii documentului grefierul va nota ora și data afișării sau retragerii pe document, însoțite de semnătura sa. Grefierul transmite de îndată documentul retras președintelui tribunalului sau conducătorului parchetului.

  ----