LEGE nr. 185 din 29 decembrie 2014
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul I punctul 2, litera e) a articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "e) proiect de management - documentul elaborat de candidat, ca ofertă, care cuprinde descrierea soluţiilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum şi estimarea resurselor şi mijloacelor necesare îndeplinirii cerinţelor stabilite de către autoritate prin caietul de obiective;"
  2. La articolul I punctul 3, literele f) şi g) ale articolului 3 se abrogă.
  3. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:
  "3^1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
  «Art. 3^1. - În situaţia în care pentru concursul de management nu s-au înscris persoane care să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 3, prin derogare de la prevederile art. 3 lit. c), autoritatea poate relua organizarea concursului, având posibilitatea modificării domeniului şi, după caz, a nivelului studiilor solicitate.»"
  4. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) În vederea încredinţării managementului instituţiilor publice de cultură, autoritatea organizează concurs de proiecte de management, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."
  5. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:
  "6^1. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «(2) Autoritatea are obligaţia să demareze procedurile prevăzute la alin. (1), cu 120 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului de management.»"
  6. La articolul I punctul 7, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - Condiţiile de participare la concurs, caietul de obiective, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi datele pentru depunerea dosarelor de concurs, a proiectului de management şi desfăşurarea etapelor de concurs sunt aduse la cunoştinţa publică de către autoritate, pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură şi a autorităţii, după caz, precum şi prin afişare la sediul autorităţii şi al instituţiei pentru care se organizează concursul."
  7. La articolul I punctul 8, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - În vederea participării la concurs, candidaţii depun la sediul autorităţii proiectele de management, în scris şi în format electronic, precum şi dosarele de concurs, cuprinzând, potrivit regulamentului-cadru, documentele solicitate în anunţul public."
  8. La articolul I punctul 12, alineatele (1) şi (2) ale articolului 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de concurs, în funcţie de specificul instituţiei.
  (2) Comisia de concurs este desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziţie, după caz, şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate al instituţiei, în proporţie de două treimi."
  9. La articolul I punctul 15, alineatele (3) şi (7) ale articolului 19 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea etapei prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7.
  ............................................................
  (7) În cazul în care niciun candidat nu a obţinut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi 9."
  10. La articolul I, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu următorul cuprins:
  "15^1. La articolul 19, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
  «(6^1) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin medii egale, atât la evaluarea proiectului de management prezentat, cât şi la interviu, comisia de concurs va introduce o probă scrisă pentru departajare.»"
  11. La articolul I punctul 16, alineatul (5) al articolului 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Rezultatul final al concursului, proiectul de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management se aprobă prin ordin sau, după caz, dispoziţie a autorităţii."
  12. La articolul I, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu următorul cuprins:
  "16^1. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «(2) În cazul în care câştigătorul concursului de proiecte, din motive personale, renunţă în scris la calitatea de manager înainte de semnarea contractului de management sau dacă părţile nu convin asupra contractului de management în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, ordonatorul principal de credite are dreptul să negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, cu condiţia ca acesta să îndeplinească prevederile art. 19 alin. (3)-(6^1).»"
  13. La articolul I punctul 17, litera i) a alineatului (2) al articolului 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "i) calendarul evaluărilor anuale şi evaluării finale;".
  14. La articolul I punctul 18, litera a) a alineatului (2^1) al articolului 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) proiectul de management ca document de referinţă;".
  15. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu următorul cuprins:
  "18^1. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «Art. 25. - (1) Pe durata contractului de management, autoritatea verifică modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către manager, în cadrul evaluărilor anuale ale managementului.»"
  16. La articolul I punctul 19, alineatul (2) al articolului 26 se abrogă.
  17. La articolul I punctul 22, alineatele (2) - (4) ale articolului 28 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) În cazul în care managerul are studii de specialitate corespunzătoare sau experienţa necesară, acesta are dreptul ca, pentru îndeplinirea programului minimal, în cadrul contractului de management, să participe, în calitate de autor sau, după caz, de artist interpret sau executant, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, la realizarea, în mod direct sau indirect, de proiecte în cadrul instituţiei pe care o conduce.
  (3) Proiectele la a căror realizare managerul urmează să participe, în mod direct sau indirect, în condiţiile prevăzute la alin. (2), vor fi stabilite de comun acord cu autoritatea.
  (4) Pentru proiectele ce urmează să fie realizate în condiţiile prevăzute la alin. (2), autoritatea încheie acte adiţionale la contractul de management, care vor cuprinde denumirea şi prezentarea proiectelor, bugetul necesar realizării proiectelor, bugetul alocat de autoritate în acest scop, precum şi remuneraţia stabilită de autoritate. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, remuneraţia nu poate depăşi 10% din încasările nete corespunzătoare comunicării publice a operei la a cărei realizare a participat, direct sau indirect, managerul, în calitate de autor ori de artist interpret sau executant."
  18. La articolul I punctul 23, alineatul (1) al articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - (1) Remuneraţia managerului, prevăzută în contractul de management, este asimilată salariului numai din punct de vedere fiscal, respectiv al obligaţiilor ce decurg pentru manager şi autoritate din legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul la asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi din legislaţia privind asigurările de sănătate."
  19. La articolul I punctul 25, litera a) a alineatului (1) al articolului 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) rezultatul evaluării anuale este sub nota 7;".
  20. La articolul I punctul 27, alineatul (6) al articolului 32 se abrogă.
  21. La articolul I punctul 28, alineatele (1) şi (5) ale articolului 33 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 33. - (1) În situaţiile de încetare a contractului de management înainte de termen, autoritatea desemnează, prin ordin sau dispoziţie, o persoană competentă să asigure managementul instituţiei publice de cultură, în maximum 5 zile de la data constatării încetării contractului de management, şi organizează un nou concurs de management, în termenul stabilit la art. 7 alin. (3).
  ............................................................
  (5) Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 32 alin. (4)."
  22. La articolul I punctul 30, alineatul (1) al articolului 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 36. - (1) Evaluarea managementului se face anual, pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii, şi reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurilor prevăzute la art. 25 alin. (2) şi (3)."
  23. La articolul I punctul 31, alineatul (1) al articolului 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 37. - (1) Termenele şi modul în care se efectuează evaluările anuale sunt prevăzute prin grija autorităţii în contractul de management."
  24. La articolul I punctul 34, articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 40. - Evaluarea managementului este organizată în următoarele etape:
  a) analiza raportului de activitate;
  b) susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu."
  25. La articolul I punctul 35, alineatul (2) al articolului 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este nesatisfăcător."
  26. La articolul I, punctul 37 se abrogă.
  27. La articolul I, după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 37^1, cu următorul cuprins:
  "37^1. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 43^1, cu următorul cuprins:
  «Art. 43^1. - (1) În cazul în care rezultatul evaluării finale, prevăzute la art. 37 alin. (2), este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate.
  (2) Termenul de depunere a proiectului de management se stabileşte de către autoritate.
  (3) Proiectul de management depus în condiţiile alin. (1) constituie baza încheierii unui nou contract de management.»"
  28. La articolul I punctul 39, litera b) a articolului 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) rezultatul evaluării anuale este sub nota 7;".
  29. La articolul I punctul 41, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) «concurs de management» cu «concurs de proiecte de management»;
  b) «plan de management» cu «proiect de management»;".
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 29 decembrie 2014.
  Nr. 185.
  -------