ORDIN nr. 142 din 9 februarie 2016
privind aprobarea Planului de activităţi întreprinse în vederea atingerii condiţionalităţii ex-ante asumate prin Acordul de parteneriat semnat de Guvernul României cu Comisia Europeană, a componenţei şi atribuţiilor Grupului decizional instituţional şi a componenţei şi atribuţiilor grupurilor tehnice interinstituţionale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 25 februarie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 1.150/2016 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
  ţinând cont de Acordul de parteneriat semnat de Guvernul României cu Comisia Europeană,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Planul de activităţi întreprinse în vederea atingerii condiţionalităţii ex-ante asumate prin Acordul de parteneriat semnat de Guvernul României cu Comisia Europeană, denumit în continuare Planul, şi se desemnează instituţiile şi organismele care vor duce la îndeplinire planul prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă componenţa şi atribuţiile Grupului decizional interinstituţional desemnat în vederea îndeplinirii criteriilor asociate condiţionalităţii ex-ante în domeniul sănătăţii (Steering Committee), prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă componenţa şi atribuţiile Grupului tehnic interinstituţional desemnat în vederea îndeplinirii criteriului privind cartografierea şi modelarea serviciilor de sănătate, asociat condiţionalităţii ex-ante în domeniul sănătăţii, prevăzut în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Se aprobă componenţa şi atribuţiile Grupului tehnic interinstituţional desemnat în vederea îndeplinirii criteriului privind existenţa unui cadru de monitorizare şi evaluare a implementării Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020, asociat condiţionalităţii ex-ante în domeniul sănătăţii, prevăzut în anexa nr. 4.


  Articolul 5

  La întâlnirile grupurilor de lucru, instituţiile participante îşi pot desemna şi alţi reprezentanţi care vor avea statut de invitaţi şi care vor contribui la atingerea obiectivelor grupurilor.


  Articolul 6

  În funcţie de aspectele discutate, preşedintele Steering Committee sau coordonatorul grupurilor de lucru poate invita şi alte persoane care pot contribui la îndeplinirea obiectivelor stabilite.


  Articolul 7

  Instituţiile şi persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 9

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul sănătăţii,

  Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

  Bucureşti, 9 februarie 2016.
  Nr. 142.

  Anexa 1

  PLANUL DE ACTIVITĂŢI
  întreprinse în vederea atingerii condiţionalităţii ex-ante asumate prin
  Acordul de parteneriat semnat de Guvernul României cu Comisia Europeană
  *Font 7*
   ┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────┐
   │ Activităţi │ Subactivităţi │ Perioadă desfăşurare │ Responsabili │
   ├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │1. Detalierea cartografierii│Finalizarea planului de activităţi şi │ianuarie 2016 [forma │Institutul Naţional de │
   │şi modelarea serviciilor de │aprobarea acestuia de către Ministerul │definitivă după discuţie cu │Sănătate Publică (INSP) │
   │sănătate, incluzând │Sănătăţii │specialişti din cadrul │Şcoala Naţională de │
   │elaborarea de recomandări în│ │Ministerului Sănătăţii (MS)/│Sănătate Publică, │
   │vederea optimizării │ │Serviciului de │Management şi │
   │fluxurilor de pacienţi, a │ │Telecomunicaţii Speciale │Perfecţionare în │
   │investiţiilor în │ │(STS)] │Domeniul Sanitar │
   │infrastructura fizică şi în │ │ │Bucureşti (SNSPMPDSB) │
   │echipamente pentru │ │ │MS │
   │asigurarea acoperirii ├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │eficiente a serviciilor de │Elaborarea proiectului de ordin de ministru │5 februarie 2016 │INSP │
   │sănătate la nivel naţional │pentru constituirea grupurilor tehnice │ │SNSPMPDSB │
   │ │interinstituţionale de lucru pentru │ │ │
   │ │cartografierea şi modelarea serviciilor, │ │ │
   │ │grupuri ce vor avea, în principal, │ │ │
   │ │următoarele atribuţii: │ │ │
   │ │- analiza datelor existente; │ │ │
   │ │- identificarea datelor necesar a fi │ │ │
   │ │colectate; │ │ │
   │ │- stabilirea indicatorilor care vor fi luaţi│ │ │
   │ │în calcul în elaborarea studiului şi │ │ │
   │ │monitorizaţi ulterior. │ │ │
   │ │Constituirea Steering Committee care va avea│ februarie 2016 │ │
   │ │ca principală atribuţie luarea deciziilor în│ │ │
   │ │baza propunerilor transmise de către │ │ │
   │ │grupurile tehnice │ │ │
   │ │- Dezvoltarea unei aplicaţii informatice │ │ │
   │ │pentru colectarea datelor: │ │ │
   │ │(i) definirea cerinţelor de funcţionalitate;│ │ │
   │ │(ii) definirea structurii şi a formatului │ │ │
   │ │fişierelor de date furnizate de instituţiile│ │ │
   │ │care încarcă date în sistem; │ │ │
   │ │(iii) proiectarea aplicaţiei şi furnizarea │ │ │
   │ │accesului în sistem pentru fiecare actor │ │ │
   │ │nominalizat. │ │ │
   │ │[Componenţa minimă propusă: MS, Casa │ │ │
   │ │Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), │ │ │
   │ │INSP, SNSPMPDSB, STS] │ │ │
   │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │Analiza datelor existente şi identificarea │15 februarie │Grupul tehnic │
   │ │datelor necesar a mai fi colectate (lista de│ │ │
   │ │furnizori şi de variabile pentru fiecare │ │ │
   │ │furnizor) │ │ │
   │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │Aprobarea propunerii înaintate de către │16-19 februarie │Steering Committee │
   │ │grupul tehnic │ │ │
   │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │Dezvoltarea unei aplicaţii informatice │15 februarie - va fi │- MS, STS: pentru │
   │ │modulare pentru colectarea datelor │stabilit de MS împreună cu │definirea cerinţelor de │
   │ │(definirea cerinţelor de funcţionalitate, │STS, după definirea │funcţionalitate │
   │ │definirea structurii şi a formatului │cerinţelor de │- INSP, SNSPMPDSB, CNAS:│
   │ │fişierelor de date furnizate de instituţiile│funcţionalitate │pentru definirea │
   │ │care încarcă date în sistem, proiectarea │ │formatului şi a │
   │ │aplicaţiei şi furnizarea accesului în sistem│ │structurii fişierelor de│
   │ │pentru fiecare actor nominalizat) │ │date care se importă în │
   │ │ │ │sistem │
   │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │Elaborarea ordinului de aprobare a listei │20 februarie │MS - cu consultarea │
   │ │finale privind datele care urmează a fi │ │INSP, SNSPMPDSB, CNAS │
   │ │colectate şi formatul acestora │ │ │
   │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │Propunerea în cadrul grupului tehnic a unui │15 februarie │INSP │
   │ │model de plan de servicii, după modelele │ │SNSPMPDSB │
   │ │implementate cu succes în alte ţări │ │ │
   │ │europene │ │ │
   │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │Aprobarea modelului de plan │25 februarie │Steering Committee │
   │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │Definirea unor criterii normative de │15 martie │INSP │
   │ │planificare a serviciilor de sănătate la │ │SNSPMPDSB │
   │ │nivel naţional │ │Grupul tehnic │
   │ │ │ │ responsabil cu │
   │ │ │ │cartografierea │
   │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │Încărcarea datelor de către deţinători/ │1 aprilie-30 aprilie (anual,│Furnizorii de │
   │ │furnizori în aplicaţia informatică dedicată │începând cu 2016, pentru │servicii/deţinători │
   │ │ │perioada de referinţă │ │
   │ │ │1 ianuarie-31 decembrie a │ │
   │ │ │anului anterior) │ │
   │ │Validarea datelor colectate │1 aprilie-15 mai │INSP │
   │ │ │ │SNSPMPDSB │
   │ │ │ │CNAS, │
   │ │ │ │utilizând aplicaţia │
   │ │ │ │dezvoltată de STS │
   │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │Elaborarea şi aprobarea planului regional de│30 aprilie │INSP │
   │ │servicii în Steering Committee - MILESTONE │ │SNSPMPDSB │
   │ │ │ │Grupul tehnic │
   │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │Analiza şi interpretarea datelor, precum şi │1 mai-15 septembrie 2016 │INSP │
   │ │elaborarea studiului conţinând planurile de │ │SNSPMPDSB │
   │ │servicii regionale şi recomandări privind │ │ │
   │ │optimizarea fluxurilor de pacienţi, a │ │ │
   │ │investiţiilor în infrastructura fizică şi în│ │ │
   │ │echipamente pentru asigurarea acoperirii │ │ │
   │ │eficiente a serviciilor de sănătate la nivel│ │ │
   │ │naţional │ │ │
   │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │Aprobarea studiului prin ordin al │15-30 septembrie 2016 │MS │
   │ │ministrului sănătăţii │ │ │
   │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │Colectarea datelor necesare monitorizării │Se realizează anual, la │INSP │
   │ │implementării planurilor de servicii de │nivelul SNSPMPDSB, INSP, │SNSPMPDSB │
   │ │sănătate │CNAS, utilizând aplicaţii │CNAS │
   │ │ │proprii de colectare. │ │
   │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │Identificarea studiilor şi a modificărilor │Începând cu februarie 2016 │INSP │
   │ │legislative necesare pentru planificarea/ │ │SNSPMPDSB │
   │ │modelarea strategică a serviciilor de │ │CNAS │
   │ │sănătate în funcţie de nevoi │ │MS │
   ├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │2. Elaborarea unui cadru │Constituirea unui grup tehnic de lucru │ianuarie 2016 │MS │
   │comprehensiv de monitorizare│format din reprezentanţii instituţiilor │ │INSP │
   │şi evaluare a implementării │responsabile cu implementarea obiectivelor/ │ │SNSPMPDSB │
   │Strategiei naţionale de │activităţilor prevăzute în cadrul Strategiei│ │ │
   │sănătate 2014-2020 │naţionale de sănătate 2014-2020, în vederea │ │ │
   │ │elaborării ţintelor anuale pentru │ │ │
   │ │indicatorii de monitorizare şi a stabilirii │ │ │
   │ │unei metodologii de raportare a │ │ │
   │ │indicatorilor │ │ │
   │ │Grupul de lucru va cuprinde: │ │ │
   │ │- responsabilii naţionali pentru │ │ │
   │ │monitorizarea şi evaluarea implementării │ │ │
   │ │Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020, │ │ │
   │ │respectiv INSP şi SNSPMPDSB; │ │ │
   │ │- instituţiile responsabile, conform │ │ │
   │ │Planului de acţiune al Strategiei naţionale │ │ │
   │ │de sănătate 2014-2020. │ │ │
   │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │Elaborarea Planului-cadru comprehensiv de │ianuarie-31 martie 2016 │MS │
   │ │monitorizare şi evaluare a Strategiei │ │INSP │
   │ │naţionale de sănătate 2014-2020, incluzând: │ │SNSPMPDSB │
   │ │- ţintele anuale pentru indicatorii de │ │ │
   │ │monitorizare; │ │ │
   │ │- metodologia de raportare a indicatorilor; │ │ │
   │ │- machetele de colectare a datelor; │ │ │
   │ │- structurile de la nivel central şi │ │ │
   │ │regional care vor avea ca atribuţii │ │ │
   │ │implementarea, monitorizarea şi evaluarea │ │ │
   │ │Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020. │ │ │
   │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │Aprobarea de către MS a Planului-cadru │31 martie-10 aprilie 2016 │MS, la propunerea INSP │
   │ │comprehensiv de monitorizare şi evaluare a │ │şi SNSPMPDSB │
   │ │Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 │ │ │
   │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │Colectarea datelor necesare pentru │activitate continuă │INSP (prin grupurile de │
   │ │monitorizarea şi evaluarea implementării │2016-2020 │lucru regionale) │
   │ │Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 │ │SNSPMPDSB │
   │ │ │ │MS │
   │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │Elaborarea primului raport privind │30 iunie 2016 │INSP │
   │ │implementarea Strategiei naţionale de │ │SNSPMPDSB │
   │ │sănătate 2014-2020 │ │ │
   │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │Aprobarea raportului prin ordin al │1-15 august 2016 │MS, la propunerea INSP │
   │ │ministrului sănătăţii │ │şi SNSPMPDSB │
   └────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────┘


  Anexa 2

  Componenţa şi atribuţiile Grupului decizional
  interinstituţional desemnat în vederea îndeplinii criteriilor
  asociate condiţionalităţii ex-ante în domeniul sănătăţii (Steering Committee)
  I. Componenţa
  Preşedinte - Corina Pop, secretar de stat
  Membri:
  - Victor Dan Eugen Strâmbu, secretar de stat;
  - Dorel Săndesc, secretar de stat;
  - Adela Neagoe, secretar general adjunct;
  - Gheorghe Radu Ţibichi, director general, Casa Naţională de Sănătate Publică;
  - Mihai Marius Dan, director general, Institutul Naţional de Sănătate Publică;
  - Alexandra Cucu, director - Centrul Naţional de Evaluare şi Promovare a Stării de Sănătate (CNEPSS) - Institutul Naţional de Sănătate Publică;
  - Cristian Vlădescu, director general, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB);
  - Sorin Luca, director general, Ministerul Sănătăţii;
  - Mihaela Bardoş, director, Ministerul Sănătăţii;
  - Cristian Grasu, director Unitatea de Management a Proiectului - APL 2;
  - Monica Isăilă, manager public, Ministerul Sănătăţii.
  II. Atribuţii:
  a) analiza tuturor documentelor înaintate de către grupurile tehnice interinstituţionale;
  b) aprobarea documentelor prezentate spre analiză şi asupra cărora există consens, în vederea transmiterii lor spre aprobare ministrului sănătăţii, prin ordin.


  Anexa 3

  Componenţa şi atribuţiile Grupului tehnic
  interinstituţional desemnat în vederea
  îndeplinirii criteriului privind cartografierea şi modelarea
  serviciilor de sănătate,
  asociat condiţionalităţii ex-ante în domeniul sănătăţii
  I. Componenţa
  Coordonator - Monica Isăilă, Ministerul Sănătăţii
  Membri:
  - Anca Alexandrescu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
  - Alexandra Cucu, Institutul Naţional de Sănătate Publică;
  - Cristian Calomfirescu, Institutul Naţional de Sănătate Publică;
  - Damian Tudor, Institutul Naţional de Sănătate Publică;
  - Costin Iliuţă, Ministerul Sănătăţii;
  - Lidia Onofrei, Ministerul Sănătăţii;
  - Marieta Bărduţ, Ministerul Sănătăţii;
  - Marian Lupan, Ministerul Sănătăţii;
  - Gabriela Scîntee, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB).
  II. Atribuţii:
  a) analiza datelor existente la nivelul instituţiilor implicate sau la nivelul altor instituţii;
  b) identificarea datelor necesar a fi colectate suplimentar de la furnizorii de sănătate;
  c) stabilirea indicatorilor care vor fi luaţi în calcul în elaborarea studiului şi monitorizaţi ulterior;
  d) analiza modelului de plan de servicii/planului de servicii, documente înaintate de către instituţiile responsabile şi elaborarea de propuneri şi observaţii, în vederea înaintării lor spre aprobare de către Steering Committee;
  e) analiza studiului privind cartografierea serviciilor de sănătate, document ce include planurile de servicii regionale şi recomandări privind optimizarea fluxurilor de pacienţi, a investiţiilor în infrastructura fizică şi în echipamente pentru asigurarea acoperirii eficiente a serviciilor de sănătate la nivel naţional.


  Anexa 4

  Grupul tehnic interinstituţional desemnat în vederea
  îndeplinirii criteriului privind existenţa unui
  cadru de monitorizare şi evaluare a implementării Strategiei Naţionale de
  Sănătate 2014-2020, asociat condiţionalităţii ex-ante în domeniul sănătăţii
  I. Componenţa
  Coordonator - Monica Isăilă, Ministerul Sănătăţii
  Membri:
  - Alexandra Cucu, Institutul Naţional de Sănătate Publică;
  - Silviu Rădulescu, Institutul Naţional de Sănătate Publică;
  - Mihaela Bardoş, Ministerul Sănătăţii;
  - Costin Iliuţă, Ministerul Sănătăţii;
  - Lidia Onofrei, Ministerul Sănătăţii;
  - Gabriela Scîntee, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB);
  - Adina Geană, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB).
  II. Atribuţii:
  a) analiza tuturor documentelor relevante pentru elaborarea cadrului de monitorizare şi evaluare;
  b) analiza ţintelor anuale pentru indicatorii de monitorizare şi stabilirea indicatorilor care se vor folosi ulterior;
  c) stabilirea unei metodologii de raportare a indicatorilor;
  d) adoptarea unor machete de colectare a datelor;
  e) analiza Planului-cadru comprehensiv de monitorizare şi evaluare a Strategiei Naţionale de Sănătate şi înaintarea acestuia, ulterior aprobării, către Steering Committee.

  -----