HOTĂRÂRE nr. 941 din 27 noiembrie 2013privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 4 decembrie 2013
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 10 alin. (1) și (4)-(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) În scopul elaborării și monitorizării implementării politicii Guvernului în domeniul tehnologiei informației și societății informaționale, precum și al corelării acesteia cu politicile europene, Autoritatea pentru Digitalizarea României este asistată de Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională, organism fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitetul Tehnico-Economic.
  (la 27-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 222 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020 )
  (2) În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor sale, Comitetul Tehnico-Economic emite avize conforme, însoțite, după caz, de recomandări cu caracter obligatoriu, cu majoritatea simplă a membrilor săi.(3) Avizele conforme vor face parte integrantă din dosarul achiziției publice, ca anexă la caietul de sarcini.


  Articolul 2

  În îndeplinirea atribuțiilor sale, Comitetul Tehnico-Economic contribuie la:
  a) definirea strategiei guvernamentale în domeniul tehnologiei informației și societății informaționale;
  b) asistarea Autorității pentru Digitalizarea României în relația cu autoritățile publice, în vederea realizării coerenței politicilor și implementării strategiilor guvernamentale în domeniul tehnologiei informației;
  c) facilitarea comunicării dintre Autoritatea pentru Digitalizarea României și celelalte structuri ale administrației publice, sectorul privat și societatea civilă, pentru a da consistență politicilor și strategiilor în domeniul tehnologiei informației și societății informaționale;
  d) armonizarea obiectivelor strategice naționale în domeniul tehnologiei informației și societății informaționale cu cele europene.

  (la 27-03-2020, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 222 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020 )


  Articolul 3

  Comitetul Tehnico-Economic are următoarele atribuții principale:
  a) contribuie la elaborarea direcțiilor strategice în domeniul tehnologiei informației și societății informaționale, în corelare cu cele ale strategiilor naționale și ale Uniunii Europene;
  (la 27-03-2020, Litera a) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 222 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020 )

  b) avizează strategiile din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și proiectele de finanțare care au o componentă specifică domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor ale instituțiilor publice în vederea asigurării interoperabilității sistemelor informatice și a eliminării finanțărilor multiple și suprapunerilor funcționale;
  (la 27-03-2020, Litera b) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 222 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020 )

  c) avizează proiectele care implică soluții IT&C și pentru care se solicită garanții guvernamentale;
  d) avizează conformitatea proiectelor de finanțare care au o componentă specifică domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor cu obiectivele strategiilor naționale din domeniul tehnologiei informației, comunicațiilor și societății informaționale și cu strategia națională de securitate cibernetică, pronunțânduse inclusiv asupra oportunității acestor proiecte, inițiate de instituțiile publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, de companiile/societățile naționale sau societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care statul este acționar unic ori majoritar, precum și de institutele naționale de cercetare-dezvoltare reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;
  (la 27-03-2020, Litera d) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 222 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020 )

  e) contribuie la evaluarea implementării strategiilor naționale din domeniul tehnologiei informației la nivelul administrației publice.
  (la 27-03-2020, Litera e) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 222 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020 )


  Articolul 4
  (1) Specificațiile tehnice aferente studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice și caietelor de sarcini, pentru proiectele de finanțare prevăzute la art. 3 lit. b) și d), se supun avizului Comitetului Tehnico-Economic astfel:
  a) înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, în cazul proiectelor de finanțare care au o componentă specifică tehnologiei informației și comunicațiilor cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.000.000 lei, fără TVA, finanțate din fonduri naționale;
  b) înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritățile competente, precum și înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, în cazul proiectelor de finanțare care au o componentă specifică tehnologiei informației și comunicațiilor cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.000.000 lei, fără TVA, finanțate din fonduri europene.
  (2) Documentația înaintată Comitetului Tehnico-Economic va fi însoțită de fișe de proiect, anexe de securitate cibernetică și de interoperabilitate, precum și alte anexe tehnice al căror conținut va fi stabilit prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României.(3) Prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României, soluțiile IT&C se pun în corespondență cu sistemul de grupare și codificare utilizat în Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV).
  (la 27-03-2020, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 222 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020 )


  Articolul 5

  Comitetul Tehnico-Economic emite avizele, însoțite, după caz, de recomandări, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentației însoțite de materiale justificative.


  Articolul 6
  (1) Comitetul Tehnico-Economic are următoarea componență:1. președinte - președintele Autorității pentru Digitalizarea României;2. vicepreședinte - secretarul de stat coordonator pentru tehnologia informației din cadrul Secretariatului General al Guvernului;3. vicepreședinte - consilierul de stat al prim-ministrului în domeniul tehnologiei informației;4. vicepreședinte - secretarul de stat coordonator pentru domeniul comunicații din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;5. membri cu statut permanent, reprezentanți cu funcții de demnitate publică ai următoarelor instituții publice:
  a) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;
  b) Ministerul Finanțelor Publice;
  c) Ministerul Educației și Cercetării;
  d) Ministerul Fondurilor Europene;
  e) Ministerul Afacerilor Interne;
  f) Ministerul Muncii și Protecției Sociale;
  g) Ministerul Sănătății;
  h) Serviciul Român de Informații;
  i) Serviciul de Telecomunicații Speciale;
  j) Agenția Națională pentru Achiziții Publice;
  k) Ministerul Apărării Naționale;
  6. membri cu statut de invitat, reprezentanți cu funcții de demnitate publică, din cadrul altor instituții publice, în situația în care exercitarea atribuțiilor ce revin Comitetului Tehnico-Economic vizează aspecte din domeniul de competență al respectivelor instituții.
  (la 27-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 222 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020 )
  (2) La invitația președintelui, la întrunirile Comitetului Tehnico-Economic pot participa și alte persoane cu competențe în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, în calitate de consultanți.


  Articolul 7
  (1) Comitetul Tehnico-Economic este condus de președinte, care este asistat de 3 vicepreședinți.
  (la 27-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 222 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020 )
  (2) Comitetul Tehnico-Economic se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, iar în lipsa acestuia, la convocarea unuia dintre vicepreședinții împuterniciți de către acesta.(3) Comitetul Tehnico-Economic se poate întruni și la solicitarea motivată a unei treimi din numărul membrilor.(4) Regulamentul intern de organizare și funcționare al Comitetului Tehnico-Economic se aprobă prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României, la propunerea Comitetului Tehnico-Economic.
  (la 27-03-2020, Alineatul (4) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 222 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020 )


  Articolul 8
  (1) În vederea pregătirii lucrărilor și analizării proiectelor de finanțare care au o componentă specifică tehnologiei informației și comunicațiilor supuse avizării Comitetului Tehnico-Economic se constituie o comisie tehnică, formată din specialiști din cadrul structurilor și instituțiilor publice prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. 5 sau din cadrul unor instituții aflate în coordonarea sau subordinea acestora.
  (la 27-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 222 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020 )
  (2) Comisia tehnică va analiza documentația prevăzută la art. 3 lit. b)-e) și va propune recomandări Comitetului Tehnico-Economic, în vederea fundamentării deciziilor.(3) Comisia tehnică are obligația diseminării principiilor, direcțiilor strategice și a criteriilor pe baza cărora vor fi dezvoltate proiectele ce implică soluții IT&C.(4) Secretariatul Comitetului Tehnico-Economic este asigurat de Autoritatea pentru Digitalizarea României.
  (la 27-03-2020, Alineatul (4) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 222 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020 )
  (5) Președintele Autorității pentru Digitalizarea României solicită structurilor și instituțiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. 5 desemnarea reprezentanților care vor face parte din comisia tehnică.
  (la 27-03-2020, Articolul 8 a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 222 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020 )
  (6) Activitatea comisiei tehnice este coordonată de un președinte, numit prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României.
  (la 27-03-2020, Articolul 8 a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 222 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020 )
  (7) Instituțiile care au reprezentanți cu statut de membru permanent în cadrul Comitetului Tehnico-Economic pot nominaliza maximum 2 specialiști în cadrul comisiei tehnice.
  (la 27-03-2020, Articolul 8 a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 222 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020 )


  Articolul 9

  Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică instituțiilor publice din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, cu excepția proiectelor finanțate din «Fondurile europene structurale și de investiții - fondurile ESI» care vizează acțiuni din domeniul guvernării electronice, securității cibernetice, societății informaționale și interoperabilității.
  (la 27-03-2020, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 222 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020 )

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru societatea informațională,
  Dan Nica
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru,
  Gabriel Oprea
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învățământ superior,
  cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu

  București, 27 noiembrie 2013.
  Nr. 941.
  ------