LEGE nr. 296 din 14 noiembrie 2008
pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 25 noiembrie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Titlul capitolului III al titlului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL III
  Conducerea instituţiilor şi a unităţilor de învăţământ"
  2. După articolul 145 se introduc două noi articole, articolele 145^1 şi 145^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 145^1. - (1) Unităţile particulare de învăţământ sunt unităţi libere, deschise, autonome atât din punct de vedere organizatoric, cât şi economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituţie.
  (2) Structurile şi funcţiile de conducere ale unităţilor de învăţământ particular, atribuţiile, modul de constituire, durata mandatelor şi limitele de vârstă ale cadrelor didactice sunt stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora, în concordanţă cu prevederile legale.
  Art. 145^2. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular este condusă de consiliul de administraţie, prezidat de preşedinte sau de directorul unităţii de învăţământ. Preşedintele consiliului de administraţie este, de drept, reprezentantul desemnat al persoanei juridice finanţatoare.
  (2) Directorul unităţii de învăţământ particular exercită conducerea executivă, în strictă conformitate cu responsabilităţile şi atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii şi cu respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.
  (3) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ particular este format din personalul didactic de predare din unitatea respectivă, reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, având rolul şi atribuţiile specificate în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii.
  (4) Directorii unităţilor din învăţământul particular sunt numiţi de conducerea persoanei juridice finanţatoare, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. Actul de numire se aduce la cunoştinţă inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea şcolară.
  (5) Directorii unităţilor particulare destinate activităţilor extraşcolare sunt numiţi de persoana juridică finanţatoare."


  Articolul II

  Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. La articolul 21, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
  "(9) Directorii unităţilor din învăţământul particular sunt numiţi de conducerea persoanei juridice finanţatoare, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. Actul de numire se aduce la cunoştinţă inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea şcolară."
  2. La articolul 51, după alineatul (6^1) se introduce un nou alineat, alineatul (6^2), cu următorul cuprins:
  "(6^2) Veniturile salariale şi extrasalariale ale directorilor şi directorilor adjuncţi, precum şi salarizarea personalului didactic din unităţile de învăţământ privat se stabilesc prin negociere între conducerea persoanei juridice finanţatoare şi persoana în cauză, cu avizul consiliului de administraţie al unităţii şcolare."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 14 noiembrie 2008.
  Nr. 296.
  -------