LEGE nr. 150 din 14 aprilie 2003 (*actualizată*)
creditului agricol pentru producţie
(actualizată până la data de 22 ianuarie 2004*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 22 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 605 din 22 decembrie 2003.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 605 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003, în tot cuprinsul legii sintagma "alocaţie bugetară" se înlocuieşte cu sintagma "fonduri publice".
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Creditul agricol pentru producţie este un instrument economico-financiar de politica agricolă prin intermediul căruia se susţin activităţile curente de producţie agricolă, stabilite prioritar de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.


  Articolul 2

  Prin activităţile curente de producţie agricolă se înţelege acţiunile care vizează:
  a) înfiinţarea, întreţinerea şi recoltarea culturilor agricole, precum şi întreţinerea şi recoltarea plantaţiilor;
  b) achiziţionarea sau producerea puilor de pasăre pentru carne şi ouă, a purceilor pentru îngrăşat, a tineretului ovin, caprin, bovin şi cabalin pentru îngrăşat, precum şi a materialului de populare piscicolă şi a familiilor de albine;
  --------------
  Litera b) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 605 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.
  c) aprovizionarea, procesarea hranei, asigurarea medicamentelor şi tratamentelor medicale pentru animale, a cheltuielilor curente pentru întreţinerea şi funcţionarea adaposturilor, utilajelor şi instalaţiilor aferente;
  d) asigurarea culturilor şi plantaţiilor împotriva efectelor dăunătoare ale factorilor de risc natural, precum şi asigurarea efectivelor de animale împotriva efectelor dăunătoare ale factorilor de risc natural, a bolilor şi a accidentelor.


  Articolul 3

  (1) De facilităţile oferite de prezenta lege pentru producţie beneficiază:
  a) producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care exploatează, în condiţiile legii, terenuri agricole sau efective de animale, în scopul obţinerii producţiei agricole destinate comercializării, dacă angajează credite;
  b) persoane fizice şi juridice autorizate, care deţin tehnica şi specializarea în executarea de servicii pentru obţinerea producţiei agricole, dacă angajează credite în vederea prestării serviciilor pentru activităţile prevăzute la art. 2 lit. a);
  c) categoriile de integratori stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, care achiziţionează şi proceseaza producţia agricolă, dacă angajează credite în vederea finanţării activităţilor prevăzute la art. 2 lit. a), conform obligaţiilor asumate prin contractele încheiate cu producătorii agricoli.
  (2) Pentru aceleaşi lucrări agricole prevăzute în tehnologiile specifice pe filiera de producţie nu se pot acorda alocaţii decât unui singur beneficiar.


  Articolul 4

  (1) Activitatea curenta de producţie poate fi finanţată din fonduri proprii ale producătorului şi din credite bancare. Băncile comerciale vor acorda creditele cu respectarea prevederilor Legii bancare nr. 58/1998 şi a normelor proprii de creditare.
  (2) Creditele acordate în baza prezentei legi pot fi garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural sau de alte societăţi comerciale de profil, precum şi de împrumutat prin: gaj fără deposedare pe culturi, animale sau maşini şi utilaje agricole, asigurate la societăţi de asigurări, ipoteca asupra clădirilor şi terenurilor agricole sau alte garanţii agreate de băncile creditoare.


  Articolul 5

  Beneficiarii creditelor sunt obligaţi sa ramburseze creditul în maximum 360 de zile de la acordare, termenele de rambursare a ratelor de împrumut şi de plată a dobânzilor aferente urmând să fie convenite în funcţie de tehnologiile agricole specifice, corelate cu perioada de valorificare a producţiei.


  Articolul 6

  (1) Beneficiarii care rambursează creditele şi plătesc dobânzile la termenele scadente prevăzute în contractele de împrumut beneficiază de fonduri publice în funcţie de volumul creditului.
  --------------
  Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 605 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.
  (2) Nivelul fondurilor publice este de până la 30% din volumul creditului şi se va stabili diferenţiat, în fiecare an, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
  --------------
  Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 605 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "alocaţie bugetară" cu sintagma "fonduri publice".


  Articolul 7

  (1) Fondurile necesare fondurilor publice, potrivit prevederilor prezentei legi, se asigura din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
  --------------
  Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 605 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "alocaţie bugetară" cu sintagma "fonduri publice".
  (2) Anual, prin hotărâre a Guvernului, se va stabili nivelul alocaţiei pentru fiecare cultura, plantaţie şi specie de animale.


  Articolul 8

  La solicitarea beneficiarilor de credite, băncile comerciale vor elibera documente privind utilizarea şi rambursarea creditului în vederea obţinerii de către aceştia a fondurilor publice.
  --------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 605 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "alocaţie bugetară" cu sintagma "fonduri publice".


  Articolul 9

  Specialiştii direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a verifica, la producătorii agricoli, respectarea destinaţiei creditelor acordate în condiţiile prezentei legi.


  Articolul 10

  Acordarea de fonduri publice beneficiarilor care nu îndeplinesc condiţiile legale constituie infracţiunea de înşelăciune contra avutului public şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
  --------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 605 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "alocaţie bugetară" cu sintagma "fonduri publice".


  Articolul 11

  În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  GHEORGHE BUZATU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 14 aprilie 2003.
  Nr. 150.
  -------