ORDONANȚĂ nr. 45 din 28 august 2007pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 30 august 2007
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 12^1
  (1) În cazul unei operațiuni de transport combinat, dacă segmentul rutier inițial este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în condițiile prevăzute la art. 12, segmentul rutier final pentru transportarea la destinație a mărfurilor se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier căruia îi sunt destinate mărfurile utilizează autovehicule deținute conform prevederilor art. 12, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deținute de transportatorul rutier expeditor care a efectuat segmentul rutier inițial.(2) Dacă segmentul rutier final este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în condițiile prevăzute la art. 12, segmentul rutier inițial se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier care expediază mărfurile utilizează autovehicule deținute conform prevederilor art. 12, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deținute de transportatorul rutier destinatar care va efectua segmentul rutier final.
  2. Alineatul (2) al articolului 18 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Condiția de onorabilitate, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se consideră ca fiind îndeplinită dacă persoana desemnată:
  a) nu a fost condamnată pentru infracțiuni grave, inclusiv infracțiuni de natură comercială;
  b) nu a fost declarată inaptă pentru a conduce permanent și efectiv activitatea de transport rutier, conform prevederilor legale în vigoare;
  c) nu a îndeplinit funcția de persoană desemnată pentru un operator de transport sau o întreprindere care a fost sancționat/sancționată pentru încălcări grave ale legislației cu privire la:– condițiile de plată și de angajare;– condițiile de desfășurare a operațiunilor de transport rutier, în special în ceea ce privește regulile referitoare la perioadele de conducere și de odihnă ale conducătorilor auto, încărcarea vehiculelor, utilizarea în condiții de siguranță a vehiculelor rutiere, siguranța rutieră și protecția mediului.
  3. După alineatul (2) al articolului 18 se introduc cinci noi alineate, alineatele (2^1)-(2^5), cu următorul cuprins:(2^1) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a) și b), condiția de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită de la momentul în care persoana în cauză este reabilitată, potrivit reglementărilor în vigoare, sau de la momentul în care au încetat cauzele pentru care a fost declarată inaptă, după caz.(2^2) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), condiția de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită după o perioadă de 2 ani de la data la care operatorul de transport rutier sau întreprinderea pentru care persoana în cauză îndeplinește funcția de persoană desemnată a fost sancționat/sancționată pentru încălcări grave.(2^3) Autoritatea competentă va stabili lista infracțiunilor considerate ca fiind grave, precum și lista infracțiunilor de natură comercială, care afectează onorabilitatea persoanei desemnate în sensul alin. (2) lit. a).(2^4) Autoritatea competentă va stabili situațiile și circumstanțele în care încălcările legislației sunt considerate grave și afectează onorabilitatea persoanei desemnate în sensul alin. (2) lit. c).(2^5) Dacă faptele la care se face referire la alin. (2^3) și (2^4) sunt săvârșite de transportatori rutieri comunitari pe teritoriul României, autoritatea competentă va informa autoritățile competente din statele membre de stabilire ale acestora în legătură cu faptele constatate și sancțiunile aplicate.4. După articolul 50 se introduc două noi articole, articolele 50^1 și 50^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 50^1

  Întreprinderile/operatorii de transport rutier care efectuează operațiuni de transport de pasageri au obligația de a-i informa pe aceștia cu privire la obligativitatea purtării centurii de siguranță pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:
  a) de către conducătorul auto;
  b) de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial drept conducător al grupului;
  c) prin mijloace audiovizuale;
  d) prin afișarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne și/sau pictograme stabilite prin norme.


  Articolul 50^2
  (1) În scopul facilitării controlului cu privire la vehiculele utilizate de către operatorii de transport/întreprinderi, aceștia au obligația dotării vehiculelor rutiere deținute cu plăcuțe sau asigurării existenței la bordul acestora a unui document emis de autoritatea competentă, din care să rezulte numele producătorului, numărul de identificare al vehiculului, dimensiunile și masele maxime admise/autorizate ale vehiculului.(2) Modul de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabilește prin norme elaborate de autoritatea competentă.(3) Plăcuțele și documentele prevăzute la alin. (1) fac dovada conformității vehiculului respectiv cu prevederile legislației comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise și masele maxime admise/autorizate.(4) Controlul vehiculelor prevăzute la alin. (1) se face:
  a) pentru respectarea conformității maselor, în mod aleatoriu;
  b) pentru respectarea conformității dimensiunilor se verifică doar acele vehicule care prezintă indicii că ar putea fi neconforme prevederilor legislației comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise.
  5. După alineatul (3) al articolului 65 se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Certificatele de calificare profesională inițială (CPI) și certificatele de calificare profesională continuă (CPC) se eliberează de către autoritatea competentă numai:
  a) conducătorilor auto cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene care au reședința curentă, așa cum este aceasta definită la art. 14 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările și completările ulterioare, în România;
  b) conducătorilor auto cetățeni ai unui alt stat care sunt angajați în mod legal de un operator sau de o întreprindere de transport cu sediul sau domiciliul în România ori care sunt deținători ai unui permis de muncă valabil eliberat de autoritățile române.
  (5) Certificatele de calificare profesională inițială (CPI) și certificatele de calificare profesională continuă (CPC), eliberate de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene conform prevederilor Directivei Parlamentului European și a Consiliului 59/2003/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și pregătirea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de călători, sunt recunoscute în România.
  6. După articolul 65 se introduce un nou articol, articolul 65^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 65^1

  Certificatele de competență profesională și/sau atestatele valabile eliberate de autoritățile statelor membre ale Uniunii Europene pentru conducători auto, consilieri de siguranță pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase și persoanele desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport sunt recunoscute în România ca fiind echivalente cu cele eliberate de autoritățile române.
  7. La articolul 71, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 71
  (1) Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) și (3), art. 3 alin. (1) și (2), alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 6 alin. (1) și (2), art. 7 alin. (1) și ale art. 8, 9 și 10 din Directiva 96/26/CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupația de transportator rutier de marfă și transportator rutier de călători și recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operațiuni de transport național și internațional, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 124 din 23 mai 1996, p. 1-10, așa cum a fost modificată de Directiva 98/76/CE din 1 octombrie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 277 din 14 octombrie 1998, p.17-25, ale art. 2 alin. (2) lit. b) din Directiva 91/671/CE din 16 decembrie 1991 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranță în vehiculele cu capacitate mai mică de 3,5 tone, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 373 din 31 decembrie 1991, p. 26-28, ale art. 2 liniuța a 11-a, art. 4 alin. (3) și art. 6 alin. (1) lit. c), alin. (2), (3) și (4) din Directiva Consiliului 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 235 din 17 septembrie 1996, p. 59-75, ale art. 9 din Directiva Consiliului 92/106/CEE din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 368 din 17 decembrie 1992, p. 38-42, precum și ale art. 9, 10 și art. 14 alin. (2) din Directiva 2003/59/CE privind pregătirea inițială și periodică a conducătorilor auto care efectuează transport de marfă și călători, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 226 din 10 septembrie 2003, p. 4-17, ce amendează Regulamentul nr. 3.820/85/CE și Directiva 91/439/CEE și abrogă Directiva 76/914/CEE .


  Articolul II

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor va modifica în mod corespunzător Normele privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.892/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006.


  Articolul III

  Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban
  p. Ministrul internelor și reformei administrative,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Departamentul pentru Afaceri Europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat

  București, 28 august 2007.
  Nr. 45.
  ----