LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (**republicată**) (*actualizată*)
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
(actualizată până la data de 16 decembrie 2010*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------------
  ATENŢIE: Prezentul act normativ va suferi modificări şi completări la data de:
  1 februarie 2014 prin LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.
  ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 16 decembrie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 237 din 7 decembrie 2010.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) Republicată în temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 293/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 9 noiembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 15/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 22 ianuarie 2003, şi a mai fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, aprobată prin Legea nr. 560/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 20 decembrie 2003, prin Legea nr. 175/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 20 mai 2004, şi prin Legea nr. 163/2006 pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 18 mai 2006.

  Articolul 1

  (1) Prezenta lege reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani a unei suprafeţe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
  (2) Atribuirea terenului se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care este situat terenul.
  (3) Atribuirea terenurilor se face în ordinea de prioritate stabilită pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a consiliului local.


  Articolul 2

  Suprafeţele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, potrivit prevederilor art. 1, vor fi cuprinse între 150 mp şi 300 mp în municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti, între 250 mp şi 400 mp în oraşe şi între 250 mp şi 500 mp în comune şi satele aparţinătoare unităţilor administrativ-teritoriale.


  Articolul 3

  (1) De prevederile art. 1 beneficiază, o singură dată, tinerii care, la data depunerii cererii prevăzute la art. 4, au vârsta de până la 35 de ani şi îndeplinesc următoarele condiţii:
  ---------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 237 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010.
  a) au împlinit vârsta de 18 ani;
  b) la data depunerii cererii, precum şi la data rezolvării acesteia nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi.
  ----------
  Lit. b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 237 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010.
  (2) Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare faţă de cele prevăzute la alin. (1), în vederea atribuirii terenurilor disponibile.


  Articolul 4

  (1) Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care solicitantul are domiciliul.
  (2) Cererea cuprinde numele şi prenumele solicitantului şi domiciliul acestuia, la care se anexează o copie de pe certificatul de naştere, o copie de pe cartea de identitate, o declaraţie a solicitantului, pe propria răspundere, în care se menţionează că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe; o declaraţie similară se depune şi la data rezolvării cererii.
  -----------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 237 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010.


  Articolul 5

  Consiliul local căruia i-a fost adresată cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală se va pronunţa asupra acesteia, prin hotărâre, în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 6

  (1) Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (1), prin hotărâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.
  (3) Planurile urbanistice zonale (PUZ) şi planurile urbanistice de detaliu (PUD) privind ansambluri de locuinţe-tip înşiruite sau cuplate care se realizează pe terenuri identificate potrivit art. 1 alin. (2) se iniţiază şi se finanţează de consiliile locale.


  Articolul 7

  (1) Tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (1), care construiesc locuinţe proprietate personală pe terenul atribuit în baza prezentei legi, pot beneficia de credite în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Tinerii care şi-au construit locuinţele proprietate personală în condiţiile prezentei legi beneficiază de prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 8

  După finalizarea construirii locuinţei, consiliul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinţei, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Preţul de vânzare se stabileşte prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată de consiliul local.


  Articolul 9

  Încălcarea prevederilor art. 4 alin. (2) prin nedeclararea de către solicitant că deţine sau a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren pe care se poate construi o locuinţă constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit prevederilor Codului penal.


  Articolul 10

  Ministerul Administraţiei Publice va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi*), în termen de două luni de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ________
  *) Ministerul Administraţiei şi Internelor a elaborat Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 896/2003.
  În prezent, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative".


  Articolul 11

  Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  _________