ORDIN nr. 724/1.082/360/2013privind atestarea produselor tradiționale
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 724 din 29 iulie 2013
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 1.082 din 19 septembrie 2013
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
 • Nr. 360 din 31 octombrie 2013
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 11 noiembrie 2013
  Văzând Referatul de aprobare privind atestarea produselor tradiționale nr. 96.942 din 23 iulie 2013 al Direcției generale industrie alimentară din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
  având în vedere prevederile art. 34-42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, republicată,
  în baza prevederilor art. 1 alin. (1) și art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare,
  în temeiul art. 1 alin. (2) și al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) pct. 54 și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările ulterioare,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul sănătății și președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emit următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Prezentul ordin stabilește condițiile pentru atestarea produselor tradiționale.
  (la 23-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 23 iunie 2020 )
  (2) Prezentul ordin se aplică fără a aduce atingere altor prevederi specifice.


  Articolul 2

  În sensul prezentului ordin, termenii folosiți se definesc după cum urmează:
  a) produs tradițional - produs alimentar pentru care se utilizează materii prime locale, nu are în compoziția lui aditivi alimentari, prezintă o rețetă tradițională, un mod de producție și/sau de prelucrare tradițional și care se distinge de alte produse similare aparținând aceleiași categorii;
  b) tradiționalitate - elementul sau ansamblul de elemente prin care un produs se distinge de alte produse similare aparținând aceleiași categorii; tradiționalitatea nu poate să se limiteze la o compoziție calitativă sau cantitativă ori la un mod de producție stabilit printr-o reglementare comunitară sau națională ori prin standarde voluntare; totuși, această regulă nu se aplică dacă reglementarea sau standardul respectiv a fost stabilit în vederea definirii tradiționalității unui produs;
  c) atestarea produselor tradiționale - recunoașterea tradiționalității unui produs prin intermediul înregistrării sale și emiterea documentului «Atestat produs tradițional» în conformitate cu prezentul ordin;
  d) materie primă locală - materia primă folosită la obținerea produsului tradițional și care este produsă pe teritoriul statului în care este fabricat produsul tradițional;
  e) atestat de produs tradițional - document care certifică faptul că deținătorul îndeplinește condițiile legale pentru producerea/prelucrarea/procesarea materiei prime locale în vederea obținerii unui produs tradițional.

  (la 23-06-2020, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 23 iunie 2020 )


  Articolul 3

  Direcția de specialitate cu atribuții în domeniul atestării produselor tradiționale din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale înființează și administrează Registrul național al produselor tradiționale, denumit în continuare RNPT. RNPT se publică pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
  (la 23-06-2020, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 23 iunie 2020 )


  Articolul 4
  (1) Pentru a figura în RNPT, produsul tradițional trebuie să fie fabricat din materii prime locale, să prezinte o rețetă tradițională specifică locului de prelucrare, prin care să reflecte un tip tradițional de producție și/sau de prelucrare, să aibă în procesul de obținere și operațiuni de prelucrare realizate manual și să dovedească un mod de lucru tradițional.(2) Materialele și obiectele care vin în contact cu produsele tradiționale vor respecta prevederile legale în vigoare.(3) Înregistrarea nu este permisă în cazul unui produs a cărui tradiționalitate se datorează:
  a) provenienței sau originii sale geografice;
  b) aplicării unei inovații tehnologice.


  Articolul 5
  (1) Pentru a fi înregistrat, produsul tradițional trebuie să fie conform cu dispozițiile naționale și să exprime tradiționalitatea.(2) Produsele tradiționale atestate nu pot fi denumite sub un nume care intră sub incidența reglementărilor privind protecția indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și ale specialităților tradiționale garantate ale produselor agricole și produselor alimentare.
  (la 23-06-2020, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 23 iunie 2020 )


  Articolul 6
  (1) Pentru a fi atestat ca produs tradițional, produsul trebuie să îndeplinească condițiile din caietul de sarcini.(2) Caietul de sarcini trebuie să conțină următoarele elemente:
  a) denumirea produsului. În cazul în care produsul este deja înregistrat sub o denumire personalizată, unică, nu se mai înregistrează;
  b) descrierea caracteristicilor produsului tradițional, prin indicarea principalelor însușiri organoleptice: culoare, gust, miros, aromă, consistență, aspect, fizico-chimice: umiditate, conținut de proteine, grăsimi, glucide, sare, ph, porozitate și microbiologice, după caz, care să definească tradiționalitatea/ specificitatea acestuia;
  c) descrierea caracteristicilor materiilor prime, care să nu conțină în compoziția acestora adaosuri obținute prin sinteză chimică și nu numai, cum ar fi: aditivi alimentari, arome, vitamine, minerale; proveniența materiilor prime;
  d) descrierea caracteristicilor ingredientelor folosite în procesul de fabricație, care să nu prezinte în compoziția lor aditivi alimentari, exceptând adaosurile naturale, respectiv coloranți, arome, vitamine, minerale, îndulcitori; indicarea ingredientelor folosite și a principalelor însușiri organoleptice, fizico-chimice și microbiologice, unde este cazul, ale acestora;
  e) descrierea metodei de producție specific locală, autentică și invariabilă, precum și descrierea procesului tehnologic tradițional, unde se vor trece toate fazele de producție, cu precizarea operațiunilor executate manual;
  f) descrierea elementelor specifice privind ambalarea, în scopul asigurării calității, originii și elementelor de identificare, respectiv materialul din care este confecționat ambalajul, proprietățile și influența acestuia asupra produsului finit;
  g) fotografia și descrierea produsului pe secțiune, după caz, care să reprezinte caracteristicile specifice produsului, forma; modul de producție și/sau de prelucrare care să reflecte un procedeu tehnologic de producție și/sau de prelucrare tradițional prin care produsul să se distingă de alte produse similare aparținând aceleiași categorii;
  h) cerințele minime și procedurile de verificare și control al tradiționalității produsului;
  i) capacitatea de producție realizată - raportată pentru un an, respectiv 365 de zile, care nu poate depăși cantitatea medie de 150 kg/litri pe zi total produs tradițional atestat și nu mai mult de 400 kg/litri pe zi total produse tradiționale atestate, cu excepția producerii pâinii și produselor de panificație tradiționale - care nu pot depăși cantitatea medie de 300 kg pe zi total produs tradițional atestat și nu mai mult de 800 kg pe zi total produse tradiționale atestate;
  j) date, înscrisuri, referințe bibliografice care să indice proveniența istorică a produsului, să demonstreze transmiterea unei tradiții de la o generație la alta și din care să rezulte legătura istorică a produsului tradițional cu locul de producție sau o declarație de notorietate din partea unei asociații locale a producătorilor de produse tradiționale semnată de organele de conducere ale acesteia.

  (la 23-06-2020, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 23 iunie 2020 )


  Articolul 7
  (1) Caietul de sarcini, însoțit de opis, cererea de înregistrare a produsului tradițional, prevăzută în anexa nr. 1, buletinul de analiză al produsului realizat la un laborator acreditat, lista echipamentelor de producție, document doveditor privind deținerea spațiului unde se desfășoară activitatea, schița spațiului cu amplasarea echipamentelor folosite, certificatul de înmatriculare/certificatul unic de înregistrare la registrul comerțului, dovada înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor și/sau atestatul de producător eliberat de primăria localității unde se fabrică produsul, după caz, sau un document echivalent de înregistrare într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-o altă țară care este parte la acordul privind Spațiul Economic European, actul de identitate al solicitantului sau persoanei împuternicite, în copie, autorizarea/înregistrarea sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor, se depune la direcția pentru agricultură județeană sau a municipiului București, în 3 exemplare sau în format electronic la adresa de e-mail www.politici.indalim@madr.ro.(2) Depunerea documentației prevăzute la alin. (1) de către un producător din alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o altă țară care este parte la acordul privind Spațiul Economic European se va face în format electronic, la Direcția pentru Agricultură a Municipiului București, la adresa de e-mail: dadr.b@madr.ro. Documentația va fi redactată în limba română, numerotată manual, pe față, centru, jos, în ordine crescătoare, de la 1 la ... n, unde «n» este numărul total al filelor din dosarul depus în vederea aprobării, iar ultima pagină a dosarului trebuie să conțină mențiunea «acest dosar cuprinde „n“ file» și este semnată, ștampilată, după caz, de către reprezentantul legal/persoana împuternicită/persoana solicitantă.(3) Documentele vor fi prezentate pe suport hârtie, certificate «pentru conformitate cu originalul» și însușite prin semnătura reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite/ persoanei solicitante. Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie numerotate manual, pe față, centru, jos, în ordine crescătoare, de la 1 la ... n, unde «n» este numărul total al filelor din dosarul depus în vederea aprobării, iar ultima pagină a dosarului trebuie să conțină mențiunea «acest dosar cuprinde „n“ file» și este semnată, ștampilată, după caz, de către reprezentantul legal/persoana împuternicită/persoana solicitantă. Prevederile prezentului alineat nu se aplică producătorilor din alte state membre ale Uniunii Europene sau dintr-o altă țară care este parte la acordul privind Spațiul Economic European. (4) Reprezentanții împuterniciți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu atribuții în domeniu din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București verifică dacă documentația depusă corespunde prevederilor prezentului ordin și comunică în scris solicitantului, în maximum 15 zile de la înregistrare, dacă există neconformități.(5) În situația în care se constată neconformități, solicitantul notificat în acest sens va completa documentația conform observațiilor făcute, în maximum 30 de zile de la data primirii notificării.(6) În situația în care nu se constată neconformități, autoritatea competentă din statul membru verifică, la unitatea de producție, conformitatea datelor din documentația depusă. (7) Rezultatul verificărilor faptice se înscrie într-un proces-verbal de constatare, prevăzut în anexa nr. 2, redactat în 3 exemplare, care se semnează de către reprezentantul împuternicit și de solicitant sau de împuternicitul legal al acestuia. Un exemplar al procesului-verbal de constatare redactat rămâne la solicitant, unul la direcția pentru agricultură județeană sau a municipiului București și unul se va înainta structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(8) În situația în care se constată că datele înscrise în caietul de sarcini nu corespund cu realitatea din teren, aceasta se menționează distinct în procesul-verbal de constatare și constituie motivul respingerii cererii.
  (la 23-06-2020, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 23 iunie 2020 )


  Articolul 7^1
  (1) Direcția pentru agricultură județeană sau a municipiului București va înainta direcției de specialitate cu atribuții în domeniul atestării produselor tradiționale din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale dosarul pentru înscrierea în RNPT, însoțit de procesul-verbal de constatare prevăzut la art. 7 alin. (7).(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale examinează, prin personalul structurii de specialitate de la alin. (1), documentația înaintată de direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.(3) În cazul în care se constată că documentația transmisă corespunde prevederilor prezentului ordin, produsul se înscrie în RNPT și se eliberează documentul «Atestat produs tradițional», prevăzut în anexa nr. 3, însoțit de logoul național prevăzut în anexa nr. 5; în caz contrar, documentația se respinge, comunicând aceasta în scris direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București.(4) În cazul în care operatorul economic, înregistrat în RNPT, își schimbă sediul declarat în cererea prevăzută la anexa nr. 1, acesta trebuie să notifice schimbarea sediului către direcția de specialitate cu atribuții în domeniul atestării produselor tradiționale, în termen de 15 zile de la data apariției modificării.(5) Operatorul economic, înregistrat în RNPT, va certifica printr-o declarație pe propria răspundere menținerea condițiilor care au stat la baza eliberării atestatului de produs tradițional, pe care o va anexa notificării menționate la alin. (4).(6) Direcția de specialitate va elibera un nou atestat în termen de 15 zile de la data înregistrării notificării.(7) Pe tot parcursul procedurii de aprobare se păstrează confidențialitatea informațiilor obținute, la toate nivelurile.
  (la 23-06-2020, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 23 iunie 2020 )


  Articolul 8
  (1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin structurile teritoriale de inspecție, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Ministerul Sănătății, prin personalul împuternicit, au atribuții de control privind îndeplinirea condițiilor care au stat la baza acordării atestatului de produs tradițional, conform competențelor legale.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale desfășoară inspecții în unitățile de producție prin consilierii cu atribuții de inspecție în domeniul industriei alimentare din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, cu încheierea de procese-verbale de control. Specialiștii din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu atribuții de inspecție și control efectuează controale anuale pentru a verifica îndeplinirea și menținerea condițiilor care au stat la baza acordării atestatului de produs tradițional. Controalele se efectuează conform tematicilor și procedurilor de inspecții, aprobate de conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (3) Direcția de specialitate, în mod selectiv, ca urmare a unei analize de risc, poate participa în cadrul echipelor de control, în vederea observării modului în care operatorii economici înregistrați în RNPT își desfășoară activitatea.(4) În cazul în care producătorul este dintr-un alt stat membru sau dintr-o altă țară care este parte la acordul privind Spațiul Economic European, controalele anuale care vizează verificarea îndeplinirii și menținerii condițiilor care au stat la baza acordării atestatului de produs tradițional se efectuează de o autoritate de supraveghere publică sau de o autoritate privată care respectă standardul european UNI CEI EN ISO/IEC 17065, acreditată/autorizată/recunoscută de statul membru/țara respectiv(ă). (5) Producătorul dintr-un alt stat membru sau dintr-o altă țară care este parte la acordul privind Spațiul Economic European are obligația de a comunica Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data efectuării controlului, rezultatele/constatările controalelor anuale. Necomunicarea rezultatelor/constatărilor controalelor anuale în termenul menționat atrage retragerea atestatului de produs tradițional, radierea din RNPT și retragerea logoului. (6) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, prin personalul de specialitate, desfășoară controale în rețeaua de comercializare pentru verificarea conformității etichetării și logoului produselor tradiționale. (7) Ministerul Sănătății, prin personalul împuternicit de acesta din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, efectuează controlul oficial, conform legislației în vigoare și competențelor, și dispune măsurile legale care se impun.(8) La primirea unei reclamații, fiecare instituție menționată la alin. (1) și (4) efectuează operațiuni de control pe fluxul de fabricație pentru a verifica conformitatea produselor tradiționale cu cele prescrise sau declarate, conform competențelor legale.(9) Operatorii economici care produc și/sau comercializează produse înregistrate în RNPT sunt obligați să permită accesul în unitate și în secția de producție al organelor de inspecție și control ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și al personalului împuternicit de către Ministerul Sănătății, precum și să pună la dispoziția acestora informațiile și documentele solicitate.(10) În funcție de specificul neconformităților constatate în timpul inspecției, organele de control notifică instituțiile abilitate a aplica sancțiunile corespunzătoare cu privire la situația constatată și care vor întreprinde măsurile ce se impun, conform legislației în vigoare din fiecare stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o altă țară care este parte la acordul privind Spațiul Economic European.
  (la 23-06-2020, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 23 iunie 2020 )


  Articolul 8^1
  (1) În cazul constatării nerespectării condițiilor care au stat la baza obținerii atestatului de produs tradițional, personalul cu atribuții de control din cadrul instituțiilor enumerate la art. 8 alin. (1) dispune măsurile legale care se impun, potrivit competențelor legale, aplică sancțiuni contravenționale, conform legislației în vigoare, și, după caz, acordă termene de remediere.(2) După împlinirea termenelor de remediere prevăzute la alin. (1) se va efectua un nou control în vederea verificării remedierii deficiențelor de către operatorul economic. În cazul în care nu a fost remediată situația în cauză, se dispune măsura administrativă prin retragerea atestatului de produs tradițional, radierea din RNPT și retragerea logoului de către personalul structurii de specialitate din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în urma notificării trimise de către organele de control abilitate.(3) Măsura administrativă de retragere a atestatului de produs tradițional, radierea din RNPT și retragerea logoului se dispune și în cazul încălcării prevederilor art. 8 alin. (9).(4) Solicitanții cărora le-a fost retras atestatul de produs tradițional au dreptul să depună o nouă documentație pentru produsul al cărui atestat a fost retras, după cel puțin 12 luni de la data retragerii acestuia.
  (la 23-06-2020, Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 23 iunie 2020 )


  Articolul 9

  La locul de comercializare a produselor tradiționale sunt obligatorii afișarea fotocopiilor atestatelor de înregistrare în RNPT și respectarea condițiilor de comercializare conform legislației în vigoare.


  Articolul 10
  (1) Produsele tradiționale se marchează cu un logo național prevăzut în anexa nr. 5.(2) Logoul național este proprietatea exclusivă a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale asigură gestiunea logoului național.(4) Drepturile cu privire la logoul național nu pot fi transmise decât de către titularul logoului. Logoul național nu poate face obiectul unei cesiuni sau al unui gaj ori unei alte garanții reale și nici al unei executări silite.(5) Folosirea logoului fără respectarea condițiilor prevăzute în prezentul ordin se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.
  (la 23-06-2020, Alineatul (5) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 23 iunie 2020 )
  (6) Falsificarea atestatului și a logoului se sancționează conform legii.
  (la 23-06-2020, Articolul 10 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 23 iunie 2020 )
  (7) În cazul pierderii, furtului sau deteriorării atestatului de produs tradițional, deținătorul acestuia are obligația de a solicita eliberarea unui duplicat.
  (la 23-06-2020, Articolul 10 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 23 iunie 2020 )
  (8) Se interzice înstrăinarea atestatului de produs tradițional și a logoului, acestea fiind valabile numai în posesia titularului.
  (la 23-06-2020, Articolul 10 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 23 iunie 2020 )


  Articolul 11

  Etichetarea produselor tradiționale trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei. Eticheta se completează cu logoul și poziția la care a fost înscris produsul în RNPT.
  (la 23-06-2020, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 23 iunie 2020 )


  Articolul 12

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile de specialitate cu atribuții în domeniul industriei alimentare, respectiv cu atribuții de inspecții de stat, Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică din subordine, și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, prin comisariatele regionale pentru protecția consumatorilor, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, conform competențelor.


  Articolul 13

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 14
  (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.(2) Atestatele eliberate anterior rămân valabile până la data de 30 noiembrie 2014. Eliberarea noului tip de atestat se face la solicitarea operatorului economic, după verificarea vechiului caiet de sarcini și a spațiului destinat producției, cu respectarea normelor impuse prin prezentul ordin.
  (la 12-09-2014, Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 1.393 din 9 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 12 septembrie 2014. ) (3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 690/2004 pentru aprobarea Normei privind condițiile și criteriile pentru atestarea produselor tradiționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 938 din 14 octombrie 2004.

  p. Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Protecția Consumatorilor,
  Bogdan Cristian Nica


  Anexa nr. 1

  CERERE
  de înregistrare a produsului tradițional ....................
  Operatorul economic/Persoana fizică ..............................., cu sediul/adresa în ................................................................, telefon/fax ............................, e-mail .............................., reprezentat de ...................................................................., domiciliat în ............................................................, având funcția de ...................... pe baza documentelor anexate la dosar, solicit înregistrarea produsului tradițional .............................. în Registrul național al produselor tradiționale, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiționale, cu modificările și completările ulterioare.
  Semnătura ................
  Data ..........................
  Domnului Director executiv al Direcției pentru Agricultură a Județului ................................/Municipiului București
  (la 23-06-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul II din ORDINUL nr. 112 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 23 iunie 2020 )


  Anexa nr. 2

  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI ............................
  Adresa: ...............................................
  e-mail ............, web ............
  PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
  nr. ......../din data de ................. privind verificarea realității datelor înscrise în documentația pentru acordarea unui „ATESTAT PRODUS TRADIȚIONAL“
  Subsemnatul/Subsemnata, .........., în calitate de ..............................................., în urma verificării realității datelor înscrise în documentația depusă la Direcția pentru Agricultură a Județului ........., cu Cererea nr. ................. din ........ pentru acordarea atestatului de produs tradițional (se va numi produsul.)...................., fabricat în unitatea de producție din .........................................................., aparținând operatorului economic/persoanei fizice ........., cu sediul în ................................................... ........................................, am constatat următoarele:
   Buletin de analiză produs  Verificarea procesului de producție
   Echipamente de producție
   Spațiu conform schiței din documentație
  – unitatea de producție îndeplinește/nu îndeplinește condițiile de fabricare a produsului .............................................................................. pentru acordarea atestatului de produs tradițional. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  (Se vor menționa distinct și motivele acordării/neacordării atestatului.)
  Reprezentantul împuternicit constatator,
  .........................................
  (semnătura și ștampila)


  Operatorul economic sau


  reprezentantul împuternicit,


  ................................


  (semnătura și ștampila)

  (la 23-06-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul II din ORDINUL nr. 112 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 23 iunie 2020 )


  Anexa nr. 3

  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  ATESTAT PRODUS TRADIȚIONAL
  Nr. ....../...........
  Eliberat în temeiul prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiționale și al Procesului-verbal de constatare nr. ....... din data de .................................
  Se atestă produsul
  ______________________________________________________________________
  fabricat la unitatea de producție cu sediul în localitatea ......, județul ......, aparținând ........, cu sediul în localitatea ......., înscris în Registrul național al produselor tradiționale, la poziția ........ .
  Prezentul atestat nu exonerează operatorul economic de răspunderile ce îi revin potrivit legii, pentru fabricarea și comercializarea acestui produs.
  Atestatul își păstrează valabilitatea atât timp cât operatorul economic îndeplinește criteriile și cerințele pentru care a primit atestatul.
  Direcția generală de industrie alimentară
  Director general,
  .......................


  Anexa nr. 4

  ....................................
  Adresa: localitatea ......, strada ....... nr. ...., cod poștal ...., telefon/fax ....., e-mail: ..........., web :.............
  PROCES-VERBAL DE CONTROL
  Nr. ...........
  Încheiat astăzi, .......(ziua, luna, anul)...........
  1. AGENT CONSTATATOR:
  ..................... funcția ............. legitimația nr. ...............
  ..................... funcția ............. legitimația nr. ...............
  ..................... funcția ............. legitimația nr. ...............
  2. OPERATOR ECONOMIC CONTROLAT: .........., înmatriculat în registrul comerțului cu nr. ......, cod unic de înregistrare ........, cont bancar ........, Banca ......., adresa sediului .............
  3. UNITATEA (filială, punct de lucru ) - adresa: ........, unde am fost primiți de dl/dna ........., în calitate de ......., posesor al actului de identitate ........ seria ....., nr. ...., eliberat de ..... la data ......, CNP ...................................
  4. OBIECTUL CONTROLULUI:*)
  ..................................................................
  ..................................................................
  ..................................................................
  5. EȘANTIOANE**) (PROBE) PRELEVATE:
  ..................................................................
  ..................................................................
  ..................................................................
  __________
  *) Indicarea concretă și corectă a actelor normative care evidențiază elementele referitoare la obiectul controlului.
  **) Vor fi însoțite de procesul-verbal de prelevare.
  Reprezentantul împuternicit constatator,
  ........................................
  (semnătura și ștampila)
  Operatorul economic sau reprezentantul împuternicit,
  ...................................................
  (semnătura și ștampila)
  6. CONSTATĂRI ÎN TIMPUL DESFĂȘURĂRII CONTROLULUI:
  (descrierea faptelor săvârșite). În ziua .... luna .... anul .... ora .....
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  7. MĂSURI STABILITE ÎN BAZA CONSTATĂRILOR:
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  8. ALTE MENȚIUNI (Se va preciza dacă contravenientul sau reprezentantul acestuia refuză să semneze.):
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  9. MARTOR:
  Dl/Dna ......., domiciliat(ă) în ......, str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....., județul ........, sectorul ......, telefon ........, act de identitate ...... seria ...... nr. ......, CNP ......., emis de ............ la data de ...............
  Semnătura,
  ....................
  10. OBIECȚIUNI:
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  Reprezentantul împuternicit constatator,
  .......................................
  (semnătura și ștampila)
  Operatorul economic sau reprezentantul împuternicit,
  ....................................................
  (semnătura și ștampila)


  Anexa nr. 5

  Reprezentarea grafică și descrierea logoului național*)
  *) Logoul național este reprodus în facsimil.I. Logoul național în culori sau alb-negru1. Logoul național în pantone:2. Logoul național în CMYK:3. Logoul național în alb-negru:
  Monocrom

  Monocrom pe fond culoare
  II. Tipărirea
  Pentru text se va folosi fontul Neo Sans Std (bold) cu diacritice.III. Mărimea logoului
  Dimensiunea minimă a logoului va fi de 15 mm în diametru.
  (la 23-06-2020, Anexa nr. 5 a fost modificată de Articolul II din ORDINUL nr. 112 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 23 iunie 2020 )