HOTĂRÂRE nr. 917 din 15 noiembrie 2018privind aprobarea Registrului național al calificărilor profesionale din România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 22 noiembrie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 14 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Registrul național al calificărilor profesionale din România, denumit în continuare RNCP, este o bază de date națională care cuprinde descrierea calificărilor profesionale din România recunoscute la nivel național care pot fi dobândite atât prin sistemul formal de educație și formare profesională, cât și prin recunoașterea rezultatelor învățării dobândite în contexte nonformale și informale, din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții.


  Articolul 2
  (1) RNCP cuprinde calificările corespunzătoare nivelurilor de calificare 1, 2, 3, 4 și 5, conform Cadrului național al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare calificări profesionale, specifice educației și formării profesionale.(2) În RNCP sunt cuprinse calificările profesionale obținute în sistemul de educație și formare profesională în contexte de învățare formale, nonformale și informale, respectiv:
  a) calificările obținute în sistemul de învățământ preuniversitar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare;
  b) calificările obținute în sistemul de formare profesională a adulților, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obținute prin sistemul național de învățământ și formarea profesională a adulților, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului național al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor.


  Articolul 3

  Înscrierea calificărilor prevăzute la art. 2 alin. (2) în RNCP se face potrivit Metodologiei de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului național al calificărilor profesionale din România, care se aprobă prin ordin comun al ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale, prevăzut la art. 3, se abrogă art. 4 alin. (2) lit. g) pct. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  Structura RNCP este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale, interimar,
  Rovana Plumb
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat

  București, 15 noiembrie 2018.
  Nr. 917.

  ANEXĂ

  STRUCTURA
  Registrului național al calificărilor profesionale din România


  Informații generale

  Descrierea calificării

  Organismul de acordare a calificării

  Asigurarea calității

  Alte informații relevante privind calificarea

  Titlul calificării

  Domeniul educațional conform ISCED 2013 F

  Codul calificării

  Nivel CNC

  Nivel CEC

  Fie

  Cunoștințe

  Puncte de credit sau volum de muncă estimat a fi necesar pentru a obține rezultatele învățării

  Organismul extern de asigurare a calității sau de reglementare

  Diplomă/ Certificat și suplimentul la diplomă/ certificat

  Data revizuirii

  Informații privind furnizorul

  Legătura cu diferite ocupații sau sectoare de activitate

  Aptitudini

  Responsabilitate și autonomie

  Fie

  Câmp ce permite introducerea unui text liber pentru a descrie ceea ce ar trebui să cunoască, să înțeleagă și să fie capabil să facă cursantul

  Ocupații care pot fi practicate pe piața muncii

  Cod COR/ ISCO08

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  Detalierea câmpurilor tabelului conform numărului coloanei:1. Titlul calificării - se va completa cu denumirea calificării.2. Domeniul educațional conform ISCED 2013 F = se va completa cu denumirea domeniului educațional detaliat având la bază ISCED 2013 F (ISCED - Standardul internațional pentru educație).3. Codul calificării - se va completa după forma: RO/XX/YYYY/ZZZ, unde XX = nivelul CNC (01-05), YYYY = domeniul educațional detaliat conform ISCED 2013 F, ZZZ = numărul de ordine al calificării, cu valori de la 001 la 999.4. Nivel CNC - se va completa cu nivelul corespunzător (1-5), CNC - Cadrul național al calificărilor.5. Nivel CEC - se va completa cu nivelul corespunzător (1-5), CEC - Cadrul european al calificărilor.6. Descrierea calificării - se va completa cu informații din fișa calificării.7. Organismul de acordare a calificării - se va completa cu denumirea organismului de acordare a calificării (minister/ministere, universitate, după caz).8. Puncte de credit sau volum de muncă estimat a fi necesar pentru a obține rezultatele învățării - durata programului de educație și formare profesională exprimată în ore sau puncte de credit.9. Organismul extern de asigurare a calității sau de reglementare - se menționează instituția care autorizează/acreditează programul de formare.10. Diplomă/Certificat și suplimentul la diplomă/certificat - se menționează tipul de act de studii/calificare și actul de aprobare a lui.11. Data revizuirii - se menționează data la care se aprobă revizuirea calificării conform dinamicii pieței muncii.12. Informații privind furnizorul - se va face trimitere la Registrul național al furnizorilor.13. Ocupații care pot fi practicate pe piața muncii/Cod COR - se va completa denumirea ocupației/ocupațiilor, conform nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România (COR)/codul COR din 6 (șase) cifre corespunzător.

  ----