LEGE nr. 178 din 9 mai 2003
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 104 din 30 august 1999 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, adoptată în temeiul art. 1 lit. G.7 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Punctul 1 va avea următorul cuprins:
  "1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 1. - Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul şi mijloacele prin care se asigura exactitatea şi uniformitatea masurarilor.>>"
  2. După punctul 1 se introduc punctele 1^1-1^8 cu următorul cuprins:
  "1^1. După articolul 1 se introduce articolul 1^1 cu următorul cuprins:
  <<Art. 1^1. - Termenii de specialitate utilizaţi în prezenta ordonanţă sunt definiţi conform prevederilor anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.>>
  1^2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 2. - Pentru asigurarea exactitatii şi uniformitatii masurarilor se utilizează unităţi de măsura legale şi mijloace de măsurare care au ca referinţe etaloane naţionale ale României sau ale altor tari ori etaloane internaţionale, după caz.>>
  1^3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 3. - Mijloacele de măsurare şi masurarile care sunt utilizate în domenii de interes public privind sănătatea şi siguranţa populaţiei, ordinea publică, protecţia mediului, perceperea taxelor şi drepturilor, protecţia consumatorilor sau corectitudinea tranzacţiilor comerciale se supun controlului metrologic legal, conform prevederilor prezentei ordonanţe.
  Activităţile agenţilor economici, care au ca obiect mijloacele de măsurare şi masurarile prevăzute la alin. 1, sunt supuse controlului metrologic legal, prin autorizare şi supraveghere metrologica, conform prevederilor prezentei ordonanţe.>>
  1^4. Articolul 4 se abroga.
  1^5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 5. - Biroul Roman de Metrologie Legală este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, organism competent, responsabil cu asigurarea reglementărilor metrologice, mijloacelor tehnice şi acţiunilor la nivelul întregii tari, necesare pentru obţinerea credibilitatii rezultatelor masurarilor.
  Biroul Roman de Metrologie Legală exercita, în numele statului, controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi al masurarilor.>>
  1^6. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:
  <<UNITĂŢI DE MĂSURA LEGALE>>
  1^7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 6. - Unităţile de măsura legale sunt:
  a) unităţi de măsura aparţinând Sistemului Internaţional de Unităţi, simbolizat ŞI, multiplii şi submultiplii lor zecimali;
  b) unităţi din afară ŞI utilizate împreună cu unităţile ŞI;
  c) unităţi compuse.
  Unităţile de măsura legale se aproba prin hotărâri ale Guvernului care stabilesc denumirile, simbolurile şi definiţiile unităţilor de măsura legale, valorile unităţilor de măsura legale care nu fac parte din ŞI, exprimate în unităţi ŞI, şi, după caz, domeniile în care acestea pot fi utilizate.>>
  1^8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 7. - Este obligatoriu să se utilizeze unităţi de măsura legale în masurarile efectuate în domeniile de interes public prevăzute la art. 3 alin. 1.
  Se admite utilizarea tranzitorie a indicaţiilor suplimentare exprimate în unităţi de măsura nelegale, împreună cu unităţile de măsura legale, numai în condiţiile stabilite prin hotărâri ale Guvernului, prevăzute la art. 6 alin. 2.>>"
  3. Punctul 2 va avea următorul cuprins:
  "2. Articolele 9 şi 10 se abroga."
  4. La punctul 3, articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - În funcţie de scopul utilizării şi independent de construcţia sau de exactitatea lor, mijloacele de măsurare se împart în etaloane şi mijloace de măsurare de lucru."
  5. După punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu următorul cuprins:
  "3^1. Titlul capitolului IV se abroga."
  6. La punctul 4, articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - Etaloanele naţionale sunt recunoscute prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Biroului Roman de Metrologie Legală.
  Etaloanele naţionale sunt bunuri proprietate publică a statului, deţinute, perfectionate, conservate şi utilizate de către organizaţii nominalizate prin hotărâre a Guvernului, care satisfac cerinţele stabilite conform prevederilor prezentei ordonanţe.
  Cheltuielile privind etaloanele naţionale ale Biroului Roman de Metrologie Legală şi ale organizaţiilor prevăzute la alin. 2 se suporta de la bugetul de stat."
  7. La punctul 5, articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - Trasabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal se realizează prin verificări metrologice, efectuate de către laboratoare de metrologie în condiţiile prezentei ordonanţe. În acest scop se utilizează etaloane trasabile la etaloanele naţionale ale României, ale altor tari sau la etaloane internaţionale, după caz."
  8. După punctul 5 se introduc punctele 5^1-5^3 cu următorul cuprins:
  "5^1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 14. - Atestarea, conservarea şi utilizarea etaloanelor naţionale, compararea lor cu etaloanele altor state şi racordarea la etaloanele internaţionale se realizează conform prevederilor instrucţiunilor de metrologie legală, emise potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe.
  Instrucţiunile de metrologie legală prevăzute la alin. 1 vor stabili şi cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească organizaţiile prevăzute la art. 12 alin. 2 în vederea nominalizarii lor.>>
  5^2. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:
  <<CONTROLUL METROLOGIC LEGAL>>
  5^3. Titlul secţiunii 1 va avea următorul cuprins:
  <<CONTROLUL METROLOGIC LEGAL AL MIJLOACELOR DE MĂSURARE>>"
  9. La punctul 6, articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - Se supun controlului metrologic legal mijloacele de măsurare de lucru destinate sa realizeze masurarile din domeniile de interes public prevăzute la art. 3 alin. 1, care sunt cuprinse în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.
  Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, prevăzută la alin. 1, va detalia masurarile din domenii de interes public prevăzute la art. 3 alin. 1, categoriile şi sortimentele de mijloace de măsurare de lucru utilizate în aceste masurari, modalităţile de control metrologic aplicabile fiecărui sortiment, precum şi intervalul maxim admis între doua verificări metrologice succesive; lista se stabileşte şi se aproba de către directorul general al Biroului Roman de Metrologie Legală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Pentru fiecare dintre categoriile de mijloace de măsurare prevăzute în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, cu excepţia aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata, se elaborează norme de metrologie legală şi/sau norme de metrologie legală CEE, care stabilesc cerinţele tehnice şi metrologice specifice categoriei respective."
  10. La punctul 7, articolul 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - Înainte de introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a mijloacelor de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1, cu excepţia aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata, controlul metrologic legal se exercită în conformitate cu prevederile din instrucţiunile de metrologie legală, prin următoarele modalităţi:
  a) aprobare de model;
  b) aprobare de model CEE;
  c) verificare metrologica iniţială;
  d) verificare iniţială CEE;
  e) aviz metrologic.
  Condiţiile de introducere pe piaţa şi de punere în funcţiune a aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata şi a mijloacelor de măsurare care fac obiectul normelor de metrologie legală CEE se stabilesc prin reglementări tehnice specifice adoptate prin hotărâri ale Guvernului."
  11. După punctul 7 se introduce punctul 7^1 cu următorul cuprins:
  "7^1. După articolul 16 se introduce articolul 16^1 cu următorul cuprins:
  <<Art. 16^1. - Mijloacele de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1, aflate în utilizare, se supun, în condiţiile stabilite prin instrucţiuni de metrologie legală, următoarelor modalităţi de control metrologic legal:
  a) verificare metrologica periodică;
  b) verificare metrologica după reparare sau modificare;
  c) inspecţie şi testare inopinata;
  d) supraveghere metrologica a utilizării.>>"
  12. Punctul 8 va avea următorul cuprins:
  "8. Articolul 17 se abroga."
  13. După punctul 8 se introduce punctul 8^1 cu următorul cuprins:
  "8.1 Articolul 18 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 18. - Pe mijloacele de măsurare care au corespuns la controlul metrologic legal prevăzut la art. 16 alin. 1 şi art. 16^1 lit. a) şi b) se aplică, după caz, următoarele marcaje metrologice:
  a) marcajul aprobării de model;
  b) marcajul de verificare metrologica;
  c) marcajul aprobării de model CEE;
  d) marcajul de verificare iniţială CEE.
  Mijloacele de măsurare prevăzute la alin. 1 sunt mijloace de măsurare legale.
  Reprezentarea grafica, condiţiile de aplicare şi/sau de recunoaştere a marcajelor metrologice se stabilesc prin instrucţiuni de metrologie legală.
  Marcajele metrologice aplicate sub forma de sigiliu se supun şi dispoziţiilor legale referitoare la sigiliile statului şi beneficiază de aceeaşi protecţie juridică.>>"
  14. Punctul 9 va avea următorul cuprins:
  "9. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 19. - Mijloacele de măsurare care nu au corespuns la controlul metrologic legal sau pe care sunt aplicate marcaje de verificare cu termen de valabilitate depăşit nu au calitatea de mijloace de măsurare legale.
  Este interzisă introducerea pe piaţa, punerea în funcţiune sau utilizarea pentru masurarile din domeniile de interes public prevăzute la art. 3 alin. 1 a mijloacelor de măsurare prevăzute la alin. 1. Deţinătorii acestor mijloace de măsurare sunt obligaţi, după caz, să le retragă de pe piaţa sau să le scoată din uz.
  Dacă se constata utilizarea de mijloace de măsurare nelegale, acestea sunt sigilate şi, după caz, confiscate. În cazul săvârşirii vreunei infracţiuni, se iau măsuri sa nu dispara urmele infracţiunii, corpurile delicte şi orice alte mijloace de proba, potrivit prevederilor Codului de procedura penală, şi sunt sesizate organele de urmărire penală.>>"
  15. La punctul 10, articolul 20 va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - Biroul Roman de Metrologie Legală poate asigura executarea activităţilor de control prevăzute la art. 16 alin. 1 lit. c) şi la art. 16^1 lit. a) şi b) prin delegarea exercitării acestor categorii de control unor laboratoare autorizate în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de metrologie legală.
  Laboratoarele autorizate prevăzute la alin. 1 trebuie să întocmească documente de evidenta privind mijloacele de măsurare verificate."
  16. După punctul 10 se introduce punctul 10^1 cu următorul cuprins:
  "10^1. Titlul secţiunii a 2-a va avea următorul cuprins:
  <<CONTROLUL METROLOGIC LEGAL AL MASURARILOR>>"
  17. Punctul 11 va avea următorul cuprins:
  "11 . Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 21. - Se supun controlului metrologic legal măsurile care se încadrează în următoarele categorii:
  a) masurarile efectuate în cadrul unor tranzacţii comerciale sau masurarile pe baza cărora se stabilesc costuri pentru utilităţi publice, tarife, taxe, daune, impozite şi altele asemenea;
  b) masurarile efectuate asupra unor marimi ce afectează interesele cetăţenilor, cum sunt: concentraţia de zahăr şi concentraţia de alcool în băuturi, concentraţia de grăsimi în lapte şi unt, masa hectolitrica şi umiditatea cerealelor, viteza autovehiculelor, concentraţia alcoolică din sânge şi altele asemenea;
  c) masurarile efectuate asupra unor marimi ce afectează sănătatea şi siguranţa populaţiei, precum şi mediul, cum sunt: poluantii organici şi metalici din apa, pesticide şi alte substanţe toxice, gazul de esapament al autovehiculelor, conţinutul de noxe din atmosfera şi altele asemenea;
  d) masurarile care privesc produsele şi mărfurile care se livreaza şi se vand preambalate, conţinând cantităţi determinate, indicate prin etichetare sau sub alta forma, precum şi produsele cu gramaj declarat, fără a fi preambalate;
  e) alte măsuri din domeniile care pot afecta sănătatea şi securitatea persoanelor şi protecţia mediului.
  Pentru domeniile în care se utilizează aceste categorii de masurari, metodele de măsurare se stabilesc de către autorităţi, după caz.>>"
  18. Punctul 12 va avea următorul cuprins:
  "12. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 22. - Controlul metrologic legal asupra măsurilor prevăzut la art. 5 alin. 2 se realizează prin următoarele modalităţi:
  a) prelevarea de probe şi efectuarea de masurari şi analize comparative pentru verificarea exactitatii rezultatelor declarate ale masurarilor;
  b) inspecţii şi testări inopinate în locurile unde se efectuează masurarile;
  c) avizarea metodelor de măsurare prevăzute la art. 21 alin. 2;
  d) expertize metrologice.
  Pentru realizarea controlului metrologic legal prevăzut la alin. 1 Biroul Roman de Metrologie Legală poate solicita colaborarea şi altor organe ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz.>>"
  19. După punctul 12 se introduce punctul 12^1 cu următorul cuprins:
  "12^1. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:
  <<OBLIGAŢIILE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE
  ÎN DOMENIUL METROLOGIEI LEGALE>>"
  20. La punctul 13, articolul 23 va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - Persoanele fizice sau juridice care fabrica, importa, repara, modifica, verifica, închiriază, vand sau monteaza mijloace de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1, cu excepţia aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata, solicita emiterea de către Biroul Roman de Metrologie Legală, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice, a următoarelor documente, după caz:
  a) avize pentru fabricarea, importul, repararea/modificarea, închirierea, vânzarea şi montarea mijloacelor de măsurare;
  b) certificate de aprobare de model sau, după caz, certificate de aprobare de model CEE;
  c) autorizaţii pentru persoane juridice privind activitatea de verificare a mijloacelor de măsurare, precum şi de verificator metrolog persoana fizica;
  d) avize metrologice.
  În cazuri speciale, prevăzute în reglementările specifice, responsabilitatea obţinerii aprobării de model revine deţinătorului.
  Persoanele fizice sau juridice care repara, modifica, verifica, închiriază şi/sau vand aparate de cantarit cu funcţionare neautomata, după ce acestea au fost puse în funcţiune, solicita emiterea de către Biroul Roman de Metrologie Legală, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice, a următoarelor documente, după caz:
  a) aviz pentru repararea/modificarea, închirierea, vânzarea şi montarea mijloacelor de măsurare;
  b) autorizaţii pentru persoanele juridice privind activitatea de verificare a mijloacelor de măsurare, precum şi de verificator metrolog persoana fizica.
  Persoanele fizice şi juridice prevăzute la alin. 1 şi 2 trebuie să respecte în cursul desfăşurării activităţii cerinţele iniţiale care au stat la baza deciziei de acordare a autorizaţiilor şi să asigure condiţiile necesare realizării supravegherii metrologice, conform prevederilor instrucţiunilor de metrologie legală."
  21. La punctul 14, articolul 24 va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - Persoanele fizice sau juridice care utilizează ori încredinţează spre utilizare, în calitate de proprietar, mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal sunt obligate să asigure legalitatea acestora şi să le declare, înainte de punerea în funcţiune/utilizare, Biroului Roman de Metrologie Legală, pentru asigurarea controlului metrologic.
  Se interzice persoanelor fizice sau juridice să deţină în locurile destinate masurarilor din domenii de interes public, prevăzute la art. 3 alin. 1, mijloace de măsurare specifice acestor masurari, dacă acestea sunt false sau falsificate, nu poarta marcajele metrologice obligatorii în termenul de valabilitate sau au indicaţii exprimate numai în unităţi de măsura nelegale."
  22. La punctul 15, articolul 25 va avea următorul cuprins:
  "Art. 25. - Producătorul de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal prin aprobare de model sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România, are responsabilitatea aplicării marcajului aprobării de model, în condiţiile prevăzute prin reglementări specifice.
  Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, importatorul ori deţinătorul unui mijloc de măsurare sunt obligaţi sa aducă, integral, la cunoştinţa clienţilor condiţionarile impuse prin certificatul aprobării de model."
  23. La punctul 16, articolul 26 va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - Producătorii sau reprezentanţii lor autorizaţi, importatorii şi utilizatorii poarta întreaga răspundere privind calitatea mijloacelor de măsurare care nu sunt supuse controlului metrologic legal, din punct de vedere metrologic."
  24. La punctul 17, articolul 27 va avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - Agenţii economici persoane juridice care fabrica, importa, repara, modifica, verifica, închiriază, vand sau monteaza mijloacele de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1 îşi vor organiza activităţile ce fac obiectul controlului metrologic legal pe baza cerinţelor din instrucţiunile de metrologie legală. Activitatea de metrologie va fi coordonata de un responsabil tehnic al activităţii, numit prin decizie a conducătorului agentului economic."
  25. Punctul 18 va avea următorul cuprins:
  "18. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 29. - Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
  a) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. 1, cu amendă contravenţională de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei şi sigilarea mijlocului de măsurare până la intrarea în legalitate;
  b) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. 1, cu amendă contravenţională de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei şi sigilarea mijlocului de măsurare;
  c) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. 2, cu amendă contravenţională de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei şi sigilarea mijlocului de măsurare până la intrarea în legalitate;
  d) nerespectarea prevederilor art. 20 alin. 2, cu amendă contravenţională de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei şi/sau suspendarea autorizaţiei până la o dată stabilită de personalul desemnat al Biroului Roman de Metrologie Legală;
  e) producerea şi distribuţia de produse de larg consum şi preambalate care nu au corespuns modalităţilor de control metrologic legal prevăzute la art. 22 alin. 1 lit. a), b) şi d), cu amendă contravenţională de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum şi retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa a acestora;
  f) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 1 şi 2, cu amendă contravenţională de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei;
  g) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 3, cu amendă contravenţională de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi restrangerea/suspendarea sau retragerea autorizaţiei, după caz, conform prevederilor instrucţiunilor de metrologie legală;
  h) nerespectarea prevederilor art. 24 alin. 1, cu amendă contravenţională de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
  i) nerespectarea prevederilor art. 24 alin. 2, cu amendă contravenţională de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei, sigilarea şi/sau confiscarea mijlocului de măsurare, după caz;
  j) nerespectarea prevederilor art. 25, cu amendă contravenţională de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei şi/sau sigilarea mijlocului de măsurare;
  k) împiedicarea, sub orice formă, a persoanelor desemnate conform art. 36 să-şi exercite atribuţiile prevăzute de lege privind controlul metrologic legal, cu amendă contravenţională de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.>>"
  26. Punctele 19 şi 20 se abroga.
  27. După punctul 18 se introduc punctele 18^1 -18^4 cu următorul cuprins:
  "18^1. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 30. - Contravenţiilor prevăzute la art. 29 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.>>
  18^2. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 31. - În cazul în care amenzile prevăzute la art. 29 se aplică persoanelor fizice, limitele minime şi maxime ale acestora se reduc la jumătate.>>
  18^3. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 32. - Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere de către persoana fizica sau juridică, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, la judecătoria pe a carei raza teritorială s-a săvârşit contravenţia.>>
  18^4. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 33. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul din cadrul Biroului Roman de Metrologie Legală, desemnat în acest scop de către directorul general.>>"
  28. Punctul 21 va avea următorul cuprins:
  "21. Articolul 34 se abroga."
  29. După punctul 21 se introduce punctul 21^1 cu următorul cuprins:
  "21^1. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 35. - Pentru serviciile prestate, în aplicarea prezentei ordonanţe, Biroul Roman de Metrologie Legală are dreptul de a stabili şi de a incasa tarife sau contravaloarea devizelor stabilite pe bază de tarife.
  Tarifele se propun de către Biroul Roman de Metrologie Legală şi se aproba prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.>>"
  30. La punctul 22, articolul 36 va avea următorul cuprins:
  "Art. 36. - Personalul Biroului Roman de Metrologie Legală desemnat să efectueze activităţile de inspecţie, control inopinat şi supraveghere a pieţei are drept de acces în toate locurile unde exista şi se utilizează mijloace de măsurare, precum şi în locurile unde se fabrica, se repara, se modifica, se incearca, se verifica, se vand sau se închiriază mijloace de măsurare.
  Organele poliţiei trebuie să acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor desemnate să efectueze controlul metrologic legal în exerciţiul funcţiunii sau să le însoţească, după caz."
  31. Punctul 23 va avea următorul cuprins:
  "23. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 37. - În vederea aplicării prezentei ordonanţe, Biroul Roman de Metrologie Legală elaborează instrucţiuni de metrologie legală, norme de metrologie legală şi norme de metrologie legală CEE.
  Instrucţiunile de metrologie legală se aproba prin hotărâri ale Guvernului; normele de metrologie legală şi normele de metrologie legală CEE se aproba prin ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legală, respectiv prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Legea metrologiei nr. 27/1978 şi Hotărârea Guvernului nr. 225/1995.>>"
  32. Punctul 24 va avea următorul cuprins:
  "24. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
  <<Termenii de specialitate utilizaţi în ordonanţa se definesc astfel:
  1. aprobare de model - decizie cu relevanta legală bazată pe un raport de evaluare, conform căreia un tip de mijloc de măsurare îndeplineşte cerinţele din reglementările de metrologie legală aplicabile şi este adecvat utilizării în domeniul reglementat, astfel încât este de presupus ca el realizează rezultate de măsurare sigure, într-o perioadă de timp definită;
  2. aprobare de model CEE - aprobare de model acordată prin raportarea la cerinţele din directivele europene sau normele de metrologie legală CEE;
  3. CEE - prescurtare a Comunităţii Economice Europene, utilizata în codificarea directivelor europene din vechea abordare;
  4. control metrologic legal - ansamblu de activităţi de metrologie legală care contribuie la asigurarea metrologica;
  5. etalon - mijloc de măsurare care este destinat sa definească, sa realizeze, sa conserve sau sa reproduca o unitate ori una sau mai multe valori ale unei marimi pentru a servi ca referinţa;
  6. etalonare - ansamblu de operaţii care stabilesc, în condiţii specificate, relaţia dintre valorile unei marimi indicate de un aparat de măsurat ori un sistem de măsurare sau dintre valorile reprezentate de o măsura ori un material de referinţa şi valorile corespunzătoare realizate cu etaloane; operaţiile de etalonare se aplică atât mijloacelor de măsurare etalon, cat şi celor de lucru;
  7. etalon internaţional - etalon recunoscut printr-un acord internaţional pentru a servi pe plan internaţional drept baza pentru atribuirea de valori altor etaloane ale mărimii considerate;
  8. etalon naţional - etalon recunoscut printr-o decizie naţionala pentru a servi într-o ţara drept baza pentru atribuirea de valori altor etaloane ale mărimii considerate;
  9. exactitate de măsurare - grad de concordanta între rezultatul unei masurari şi valoarea convenţional adevarata a mărimii măsurate;
  10. exactitate a unui mijloc de măsurare - proprietate a unui mijloc de măsurare de a da raspunsuri apropiate de o valoare adevarata;
  11. expertiza metrologica - ansamblu de operaţiuni efectuate în scopul de a examina şi de a demonstra starea unui mijloc de măsurare şi de a determina caracteristicile metrologice ale acestuia, printre altele, prin raportarea la cerinţele din reglementările de metrologie legală aplicabile;
  12. instrucţiune de metrologie legală - reglementare de metrologie legală care se referă la principiile şi regulile generale specifice activităţilor de control metrologic legal;
  13. introducere pe piaţa a unui mijloc de măsurare - acţiunea de a face disponibil un mijloc de măsurare pentru prima data, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii şi/sau utilizării;
  14. marcajul aprobării de model sau marcajul aprobării de model CEE - semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare, atesta conformitatea acestuia cu modelul aprobat;
  15. marcajul de verificare metrologica sau marcajul de verificare iniţială CEE - semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare supus controlului metrologic legal, confirma ca verificarea metrologica, respectiv verificarea iniţială CEE, s-a efectuat cu rezultate corespunzătoare;
  16. material de referinţa - material sau substanţa ale carei una sau mai multe valori ale proprietăţii (proprietăţilor) sale sunt suficient de omogene şi bine stabilite pentru a fi utilizate la etalonarea unui aparat de măsurat, evaluarea unei metode de măsurare sau atribuirea de valori materialelor ori substanţelor;
  17. măsurare - ansamblu de operaţii având ca scop determinarea unei valori a unei marimi;
  18. metrologie - ştiinţa a masurarii;
  19. metrologie legală - parte a metrologiei referitoare la activităţile care sunt desfăşurate în conformitate cu cerinţele reglementate de către organisme competente şi care se aplică masurarilor, unităţilor de măsura, mijloacelor de măsurare şi metodelor de măsurare;
  20. mijloc de măsurare - măsura, aparat de măsurat, material de referinţa sau traductor, dispozitiv, echipament, instalaţiile, precum şi materialele de referinţa care furnizează informaţii de măsurare, singure sau asociate cu unul ori mai multe dispozitive suplimentare;
  21. mijloc de măsurare de lucru - mijloc de măsurare utilizat în masurari uzuale; un mijloc de măsurare de lucru nu poate fi utilizat pentru etalonarea sau verificarea metrologica a unui alt mijloc de măsurare de aceeaşi categorie;
  22. norma de metrologie legală - reglementare de metrologie legală, specifică unei anumite categorii de mijloace de măsurare, care conţine cerinţele tehnice şi metrologice pe care trebuie să le îndeplinească un mijloc de măsurare din acea categorie, atunci când este supus controlului metrologic legal;
  23. norma de metrologie legală CEE - norma de metrologie legală care transpune în legislaţia română prevederile directivelor europene referitoare la o categorie de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal;
  24. punere în funcţiune a unui mijloc de măsurare - prima utilizare a unui mijloc de măsurare, în scopul pentru care acesta a fost conceput, de către un utilizator final;
  25. reprezentant autorizat al producătorului - persoana juridică imputernicita de producător sa acţioneze în numele sau;
  26. Sistemul Internaţional de Unităţi, ŞI - sistem coerent de unităţi adoptat şi recomandat de Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi;
  27. supraveghere metrologica - control exercitat la producţia, importul, instalarea, utilizarea, întreţinerea, repararea şi verificarea metrologica a mijloacelor de măsurare, în scopul de a constata dacă acestea sunt utilizate corect, în raport cu prevederile legii metrologiei şi ale reglementărilor metrologice;
  28. trasabilitate - proprietate a rezultatului unei masurari sau a valorii unui etalon de a putea fi raportat, respectiv raportată, la valori ale unor referinţe stabilite, de regula etaloane naţionale sau internaţionale, prin intermediul unui lant neintrerupt de comparari având, toate, incertitudini determinate;
  29. unitate de măsura - mărime particulară, definită şi adoptată prin convenţie, cu care sunt comparate alte marimi de aceeaşi natura, ca rezultat al masurarii, pentru exprimarea valorilor lor în raport cu acea mărime;
  30. unitate de măsura compusa - combinaţie dintre unităţile aparţinând ŞI şi/sau unităţile din afară ŞI, de exemplu: tona pe metru cub (t/mc), amper ora (A . h), mol pe litru (mol/l);
  31. verificare iniţială CEE - verificare iniţială efectuată în scopul stabilirii conformitatii unui mijloc de măsurare cu modelul CEE aprobat şi/sau cu cerinţele aplicabile din directivele europene sau normele de metrologie legală CEE; verificarea iniţială CEE se certifica prin aplicarea marcajului de verificare iniţială CEE;
  32. verificare metrologica - modalitate de control metrologic legal, alta decât aprobarea de model, prin care se constata şi se confirma ca mijlocul de măsurare îndeplineşte cerinţele prevăzute în reglementările de metrologie legală; termenul "verificare metrologica" este specific numai mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal;
  33. verificare metrologica iniţială - verificare a unui mijloc de măsurare care nu a mai fost verificat anterior;
  34. verificare metrologica periodică - verificare obligatorie a unui mijloc de măsurare, efectuată periodic, la intervale de timp specificate, conform unei proceduri stabilite prin reglementări de metrologie legală.>>"


  Articolul 2

  Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 9 mai 2003.
  Nr. 178.
  ------------