ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 10 iunie 2004
pentru completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 17 iunie 2004  Având în vedere că în prezent în Ministerul Sănătăţii şi în direcţiile de sănătate publică peste 50% din funcţiile publice de conducere sunt vacante sau ocupate cu caracter temporar, pe o perioadă de maximum 6 luni, respectiv până la data de 30 iunie 2004, dată de la care numirea temporară a persoanelor care ocupă aceste posturi nu mai poate fi prelungită, ceea ce poate genera o criză managerială,
  ţinând seama de faptul că ocuparea posturilor de conducere nu este posibilă în prezent decât de către persoanele care au calitatea de funcţionar public şi pentru care există grilă de salarizare, iar numărul medicilor care au calitatea de funcţionar public este extrem de limitat, ceea ce face ca baza de selecţie a viitorilor manageri din administraţia sanitară să fie foarte redusă,
  deoarece situaţia este similară la nivelul tuturor autorităţilor publice centrale şi locale,
  se impune adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ care să ofere posibilitatea de ocupare a funcţiilor publice de conducere, fără obligativitatea de a deţine iniţial o funcţie publică de execuţie, prin stabilirea salariului de bază al funcţiei publice,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  După alineatul (1) al articolului 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 22 decembrie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:
  "(1^1) Pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere, care nu au avut anterior calitatea de funcţionar public, salariul de bază al funcţiei publice se stabileşte prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite sau, după caz, al ordonatorului de credite, până la nivelul de finanţare prevăzut în statul de funcţii, aprobat potrivit legii."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Ovidiu Brînzan
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 10 iunie 2004.
  Nr. 46.
  -----------