GHID SPECIFIC din 10 mai 2022privind Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 bis din 10 mai 2022 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 999 din 10 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 10 mai 2022.

  PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
  GHID SPECIFIC - CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE
  AFERENTE PNRR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE PNRR/2022/C10
  COMPONENTA C10 - FONDUL LOCAL

  PREAMBUL
  Acest document se aplică apelurilor de proiecte din COMPONENTA 10 - Fondul Local în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
  Apelurile de proiecte se lansează prin aplicația electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), https://investitii. mdlpa. ro.
  Prezentul document se adresează tuturor potențialilor solicitanți pentru apelurile de proiecte mai sus-menționate.
  Interpretarea informațiilor incluse în cererea de finanțare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte din COMPONENTA 10 - Fondul Local în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), va fi realizată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu solicitarea opiniei Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național PNRR și a Comisiei Europene privind decizia Consiliului Uniunii Europene de punere în aplicare. Acestea se realizează cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.
  IMPORTANT
  Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare pentru apelurile de proiecte din COMPONENTA 10 - Fondul Local în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din fonduri europene aferente PNRR.
  Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte să consultați periodic pagina de internet https://investitii.mdlpa.ro, pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.
  1. DESCRIEREA COMPONENTEI 10 - FONDUL LOCAL
  Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.
  Obiectivul specific al PNRR este de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGeneration EU^1), în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.
  ^1) https://europa.eu/next-generation-eu/index_ro

  Date generale privind Programul Național de Redresare și Reziliență se regăsesc la adresa: https://mfe.gov.ro/pnrr/, iar Decizia Consiliului UE de punere în aplicare a PNRR este publicată la adresa: https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?DocumentNumber=12319%2F21&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT DATE+ DESC.1.1. Pilon, componentă, obiective generale
  Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială
  Pilonul IV sprijină consolidarea coeziunii, ținând seama de disparitățile locale, regionale și naționale, inclusiv de decalajele rurale/urbane, de atenuarea disparităților teritoriale, de promovarea unei dezvoltări regionale echilibrate, încurajând incluziunea și integrarea grupurilor defavorizate, în conformitate cu principiile Pilonului european al drepturilor sociale. Reformele și investițiile respective ar trebui să conducă la crearea de locuri de muncă stabile și de înaltă calitate, să permită consolidarea dialogului social, a infrastructurii și a serviciilor, precum și a sistemelor de protecție și bunăstare socială.
  "Coeziune socială și teritorială" vizează implementarea politicilor teritoriale, inclusiv a mobilității urbane, punând accentul pe investițiile verzi și digitale și pe reducerea disparităților regionale. Acesta vizează, de asemenea, dezvoltarea sectorului turismului și sprijinirea tranziției digitale a sectorului cultural și a celui creativ.
  COMPONENTA 10 - Fondul Local
  Fondul local abordează provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană. Obiectivul acestei componente este de a susține o transformare durabilă urbană și rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.
  Bugetul total aferent reformelor și investițiilor din cadrul componentei C10-Fondul Local este de 2,1 miliarde euro. În conformitate cu Art. 24. din O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență în scopul atingerii jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, este autorizat să încheie contracte de finanțare a căror valoare poate determina depășirea cu până la 30% a sumelor alocate în euro aferente fiecărei reforme și/sau investiție din acordurile de finanțare, numai pentru implementarea proiectelor pentru care este prevăzută lansarea de apeluri de proiecte, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale. în acest sens, vor fi contractate proiecte până la valoarea de 130% din bugetul alocat pe fiecare investiție în parte. Valorile bugetelor disponibile pe investiții vor conține marja de supracontractare valorică de 30%, adică în total 2,73 miliarde euro.
  Investițiile vor fi implementate și finalizate până la data de 30 iunie 2026.
  În cadrul componentei sunt prevăzute patru (4) investiții susținute de cinci reforme. Precizăm că prima investiție are 4 subinvestiții dedicate mobilității urbane durabile. Reformele sunt menite de a sprijini investițiile care urmează a fi detaliate în cadrul prezentului Ghid.

  Obiectivele generale:
  O1 - Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intraregional și intra-județean.
  O2 - Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.
  1.2 Obiectiv specific, axe de investiții și ținte ale componentei
  COMPONENTA 10 - Fondul local cuprinde patru (4) investiții, sintetizate după cum urmează:
  I.1 - Mobilitate urbană durabilă, care conține patru subinvestiții:
  I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante);
  I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC;
  I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice;
  I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan;

  I.2 - Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ.
  I.3 - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale.
  I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.I.1 - Mobilitatea urbană durabilă
  Obiectivul specific:– Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană;– Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;– Sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport.
  Investiția va moderniza infrastructura de transport, asigurând sustenabilitatea mediului prin noi vehicule de transport public cu emisii zero, construind 13.200 de stații suplimentare de încărcare pentru vehicule electrice și 1.091 km de piste pentru bicicliști la nivel local/metropolitan. Investițiile vor consta, de asemenea, în sisteme de transport inteligente și alte infrastructuri TIC pentru a spori securitatea rutieră, a reduce timpul de călătorie și congestiile traficului. Investițiile vor contribui la creșterea ponderii călătoriilor cu transportul public local cu vehicule cu emisii zero (autobuze cu emisii zero, troleibuze, inclusiv cele cu baterii, tramvaie, nave asimiliate autobuzelor pentru transportul public de călători pe apă) la 60 % în 2025, comparativ cu 45,4 % în 2019.
  De asemenea, în urma punerii în aplicare a investițiilor în stațiile de încărcare pentru vehicule electrice, România ar dispune în total de cel puțin 30 000 de stații de încărcare, finanțate din diverse surse, inclusiv din Planul Național de Redresare și Reziliență. Investițiile se vor baza, în egală măsură, pe alinierea obligatorie la planul de mobilitate urbană durabilă/planul integrat de dezvoltare durabilă/planul urbanistic general aprobat sau în curs de elaborare, asigurând acoperirea cu servicii de mobilitate în zona funcțională și periurbană, prioritizarea și promovarea transportului public în traficul local prin planificarea benzilor preferențiale și a benzilor de autobuz pe arterele cele mai frecventate/aglomerate, precum și pe încheierea unui contract de servicii publice cu operatorii economici în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.
  Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026.
  Obiectivul primordial este de a teritorializa acordarea finanțărilor, în acest fel asigurând o acoperire la nivel național și oferind acces tuturor UAT-urilor la multiple investiții, în funcție de criteriile de eligibilitate. Plecând de la premisa teritorializării, fiecărui UAT i se alocă un buget de care poate dispune prin intermediul platformei de investiții al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro, care va permite accesul fiecărui UAT doar la investițiile la care este eligibil și va afișa în permanență suma disponibilă în bugetul propriu.I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) - cod 074 - Material rulant de transport urban curat (100% Climate Tag și 40% Environmental Tag)
  Investiția permite achiziționarea de vehicule nepoluante noi cu emisii zero de gaze de eșapament: autobuze electrice/hidrogen, inclusiv nave asimilate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă, tramvaie, troleibuze, microbuze electrice/hidrogen utilizate, inclusiv stații de reîncărcare pentru microbuze și autobuzele electrice (stații de reîncărcare rapidă -pe traseu- și stații de încărcare lentă -la autobază-, incluse în costul autobuzelor).
  Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiție sunt detaliate în Anexa 1 secțiunea II 1.1.
  I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC - cod 076 - digitalizarea transportului urban, respectiv - cod 021ter - dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin foarte specializate pentru administrațiile publice și întreprinderi (100% Digital Tag)
  Investiția permite achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului urban/local.
  Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiție sunt detaliate în Anexa 1 secțiunea II.1.2.
  I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice - cod 077 - Infrastructura de combustibili alternativi (100% Climate Tag și 40% Environmental Tag)
  Investiția permite achiziționarea de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, fiind eligibile toate categoriile de UAT (cu excepția județelor). Stațiile de reîncărcare pot fi amplasate în condițiile prevăzute prin proiectul tip elaborat de către MDLPA, prin care sunt specificate modalitățile de amplasare și prevederile tehnice necesare implementării investiției. Amplasarea acestor stații de reîncărcare se va face în locuri accesibile publicului, în zonele stabilite de Planul urbanistic general al localității drept zone pentru locuințe/zone mixte/zone servicii/zone comerciale/zone transporturi (cât mai aproape de locuitori - în zonele rezidențiale sau în zonele în care aceștia lucrează pentru limitarea nevoilor de deplasare, sau în zonele de tranzit inter-urban). De asemenea, se recomandă amplasarea acestor puncte de reîncărcare în punctele multimodale, astfel încât să încurajeze navetiștii să își lase autovehiculele personale în aceste puncte și să își continue deplasarea utilizând transportul public.
  Pentru a susține investiția, MDLPA a elaborat schema de ajutor de stat aprobată prin Ordinul nr. 649/26.04.2022 - Schema de ajutor de stat "Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice" publicată în Monitorul Oficial. Ajutorul pentru stațiile de reîncărcare se va acorda în conformitate cu Orientările privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie ("OACME"), printr-o procedură competitivă și condițiile de achiziție sunt aliniate cu recomandările Forumului Transportului Durabil pentru achiziții de puncte de reîncărcare.
  Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiție sunt detaliate în Anexa 1 secțiunea II.1.3 și secțiunea IV.
  I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - infrastructura pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan - cod 075 - Infrastructura pentru biciclete (100% Climate Tag și 100% Digital Tag).
  Investiția finanțează realizarea infrastructurii de rulare pentru biciclete în intravilanul și extravilanul localităților (piste pentru biciclete/culoare pentru biciclete).
  Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiție sunt detaliate în Anexa 1 secțiunea II.1.4.
  I.2 - Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ - cod 025b - Construirea de noi clădiri eficiente energetic (40% Climate Tag și 40% Environmental Tag), respectiv cod 055bis - Alte tipuri de infrastructuri TIC, inclusiv resurse/echipamente informatice la scară largă, centre de date, senzori și alte echipamente fără fir care respectă criteriile de reducere a emisiilor de carbon și de eficiență energetică (100% Digital Tag).
  Investiția contribuie la implementarea prevederilor Strategiei Naționale a Locuirii, ce va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului în trimestrul II, 2022. Ambele tipuri de unități de locuit (atât pentru tineri cât și pentru specialiști) trebuie să respecte cerințele nZEB plus (clădirile vor respecta obiectivul de a atinge o reducere a cererii de energie primară /PED/ cu cel puțin 20% față de cerința de construcție a clădirilor nZEB^2), în conformitate cu liniile directoare naționale. Investițiile se pot realiza și pe baza proiectului tip elaborat de către MDLPA.
  ^2) O clădire cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB - nearly Zero-Energy Building) este clădirea cu o performanță energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie din surse convenționale este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit, în cea mai mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere

  Se vor finanța unități de locuit pentru tineri care provin din grupuri sau comunități marginalizate și pentru specialiști în sănătate și educație raportat la cererile și necesitățile de la nivel local.
  Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiție sunt detaliate în Anexa 1 secțiunea II.2.
  I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale - 026bis - Renovarea eficienței energetice sau măsuri de eficiență energetică privind infrastructura publică, proiectele demonstrative și măsurile de sprijin conforme cu criteriile de eficiență energetică (100% Climate Tag și 40% Environmental Tag)
  Obiectivul este renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiția finanțează renovarea moderată a clădirilor publice eligibile. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, demonstrată prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare și certificatul de performanță energetică realizat la finalizarea investiției.
  Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiție sunt detaliate în Anexa 1 secțiunea II.3.
  I.4. - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană - cod 4 - 011 - Soluții TIC guvernamentale, servicii electronice, aplicații (100% Digital Tag)
  Obiectivul acestei investiții este de a eficientiza procesul de autorizare a construcțiilor și de a oferi mai multă stabilitate și transparență investițiilor prin actualizarea în timp real a informațiilor privind mediul construit și de a crește accesul digital la documentele de amenajare a teritoriului și de urbanism.
  Investiția are în vedere elaborarea în format digital și aprobarea următoarelor documente de planificare: Plan Urbanistic General/PUG, Plan de Amenajare a Teritoriului Județului/PATJ, Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/PATZM, Plan Urbanistic Zonal/PUZ, respectiv Plan de Mobilitate Urbană Durabilă/PMUD.
  Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru această investiție sunt detaliate în Anexa 1 secțiunea II.4.
  2. INFORMAȚII PRIVIND APELUL DE PROIECTE2.1. Tipul apelului de proiecte
  Pentru COMPONENTA 10 - Fondul local se lansează apel comun destinat unităților administrativ- teritoriale și subdiviziunilor municipiului București de pe tot teritoriul României, care cuprinde toate investițiile aferente componentei, etapizat în două runde:
  → Prima rundă de atragere de fonduri
  va fi apel deschis tuturor UAT-urilor, în limita bugetului maxim eligibil prealocat pentru fiecare categorie de UAT pentru investițiile 1, 2 și 3, respectiv în limita bugetului alocat pe investiția 4 (la Investiția 4 va fi utilizat principiul "primul venit/primul servit").
  Cererea de finanțare se efectuează pentru fiecare investiție/subinvestiție în parte. În cazul în care cererea de finanțare respectă cerințele prevăzute în prezentul ghid și în limita bugetului prealocat beneficiarului, respectiv bugetul stabilit pentru fiecare investiție, se va proceda la semnarea contractului de finanțare dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și solicitant.
  În cazul în care documentația transmisă de către solicitant necesită completări/modificări, MDLPA poate solicita clarificări. În acest caz, semnarea contractului de finanțare va avea loc doar după furnizarea tuturor informațiilor solicitate și numai dacă informațiile furnizare sunt corespunzătoare, în limita bugetului disponibil pentru fiecare categorie de investiție. În situația în care bugetul unei categorii de investiții va fi epuizat, vor mai putea fi depuse cereri de finanțare doar pentru investițiile care vor avea buget disponibil. Bugetul și indicatorii aferenți fiecărei categorii de investiții vor fi blocați imediat după transmiterea cererii de finanțare de către beneficiar și primirea numărului de înregistrare.

  → A doua rundă de atragere de fonduri
  în care se vor disponibiliza fondurile necontractate, aplicând condiții specifice în vederea asigurării atingerii țintelor vizate pe fiecare componentă.
  În a doua rundă, se redistribuie fondurile rămase neutilizate către cei care au cheltuit alocarea în prima rundă. În această rundă secundă vor fi condiții restrictive, în sensul asigurării atingerii țintelor vizate pe componentă (în cazul în care se constată după prima rundă că există ținte care se află în riscul de a nu fi atinse, finanțarea va fi efectuată doar pentru atingerea acestor ținte). În acest sens, după finalizarea primei runde și încheierea contractelor de finanțare, MDLPA va analiza modul de implementare a țintelor din componentă și va stabili țintele ce trebuie abordate în cea de a doua rundă.
  Rezultatele și evaluarea primei runde cât și raportarea modului de îndeplinire a țintelor pe fiecare investiție în parte vor fi publicate ulterior încheierii primei runde, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2022.
  Pentru runda a doua vor fi elaborate noi ghiduri de finanțare.
  În cazul în care indicatorii vor fi atinși în prima rundă, runda a doua nu va mai fi organizată.
  2.2. Solicitanți de finanțare eligibili
  Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:
  a. Unitățile administrativ-teritoriale, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, respectiv:– municipii reședință de județ, municipiul București,– alte municipii,– orașe,– comune,– județe.
  b. Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  c. Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale, pentru participarea la una sau mai multe investiții din cadrul prezentei componente.
  2.3. Perioada de depunere a cererilor de finanțare
  Calendarul depunerii cererilor de finanțare:
  Prima rundă de atragere de fonduri– Începerea depunerii de proiecte: 16 mai 2022, ora 10:00– Închiderea depunerii de proiecte: 30 iunie 2022, ora 23:59
  A doua rundă de atragere de fonduri– Începerea depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10:00– Închiderea depunerii de proiecte: 30 septembrie 2022, ora 23:59
  2.4. Modalitatea de depunere a proiectelor
  În cadrul celor două runde de atragere de fonduri, toate cererile de finanțare, solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea se vor depune exclusiv prin platforma electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro, doar în intervalele de depunere menționate la secțiunea de mai sus. Nu se pot transmite cereri de finanțare în afara perioadei de depunere, aplicația blocând înregistrarea acestora.
  Data depunerii Cererii de finanțare este considerată data transmiterii solicitării prin platforma electronică preluată din registratura MDLPA de către platforma electronică în timp real în momentul depunerii.
  Cererile de finanțare depuse prin sistemul informatic, precum și toate documentele care le însoțesc, se vor transmite sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al UAT-ului, al liderului de parteneriat sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  Cererile de finanțare se vor completa cu valorile eligibile ale proiectelor generate de către aplicația de investiții PNRR, exprimate în lei fără TVA, luând în considerare cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro= 4,9227 lei. Pentru sumele aferente ajutorului de stat, a se vedea cursul de schimb din Ordinul nr. 649/26.04.2022 privind Schema de ajutor de stat "Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice".
  La transmitere, fiecare cerere de finanțare va primi un număr de înregistrare, conținând data și ora înregistrării, comunicat solicitantului în mod automat, prin platforma electronică. Orice corespondență ulterioară va face referire, în mod obligatoriu, la numărul de înregistrare a cererii de finanțare generat și transmis în mod automat de platforma electronică.
  Solicitanții vor putea retrage/modifica o cerere de finanțare în termen de 3 zile lucrătoare de la data și ora înregistrării inițiale a depunerii primei solicitări. În acest caz, solicitanții vor avea posibilitatea de a modifica și retransmite cererea de finanțare, urmând aceleași reguli și în limita bugetului disponibil fiecărei investiții.
  Detalii privind procedura de depunere și modul de completare a cererilor de finanțare sunt prezentate în Secțiunea 4 din prezentul ghid.
  2.5. Sumele alocate pentru apelul de proiecte
  Bugetul total alocat pentru investițiile incluse în COMPONENTA 10 - Fondul local este echivalentul în lei, la cursul valutar de 1 euro= 4,9227, a sumei de 2.100 milioane euro, la care se adaugă o suprafinanțare de 30% în valoare de 630 milioane euro, totalizând 2.730 milioane euro, împărțit pe categorii de investiții, după cum urmează:

  Denumirea investiției

  Valoare eligibilă PNRR

  Valoare suplimentară cf. OUG 124/2021^3)

  Valoare totală eligibilă

  I.1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)

  580,00 milioane euro

  174,00 milioane euro

  754,00 milioane euro

  I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

  275,00 milioane euro

  100,50 milioane euro

  375,50 milioane euro

  I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice

  165,00 milioane euro

  49,50 milioane euro

  214,50 milioane euro

  I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan

  180,00 milioane euro

  54,00 milioane euro

  234,00 milioane euro

  I.2 - Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ

  285,00 milioane euro

  85,50 milioane euro

  370,50 milioane euro

  I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale

  575,00 milioane euro

  172,50 milioane euro

  747,50 milioane euro

  I.4 - Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

  40,00 milioane euro

  12,00 milioane euro

  52,00 milioane euro

  Valorile sus-menționate sunt fără TVA.
  ^3) Valoarea suplimentară este alocată conform art. 24 alin. (1) din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

  Pentru încadrarea în aceste sume, prima rundă de atragere de fonduri se va derula având în vedere buget prealocat pentru fiecare unitate administrativ- teritorială (care cuprinde Investițiile I.1.1, I.1.2, I.1.4, I.2, I.3), pe categorii, conform tabelului de mai jos.

  Categoria de unitate administrativ-teritorială/ subdiviziune a UAT

  Suma prealocată eligibilă prin PNRR
  (euro/UAT)

  Valoare suplimentară cf. OUG 124/2021 (euro/UAT)

  Suma prealocată totală
  (euro/UAT)

  Municipii reședință de județ (exceptând municipiile reședință care nu gestionează serviciul de transport public de călători)

  9.610.000

  2.883.000

  12.493.000

  Municipiul București

  9.500.000

  2.850.000

  12.350.000

  Sectoarele municipiului București

  9.350.000

  2.805.000

  12.155.000

  Alte municipii

  3.225.806

  967.744

  4.193.550

  Orașe

  2.453.704

  736.111

  3.189.815

  Comune

  249.825

  74.945

  324.770

  Județe care gestionează serviciul de transport public de călători (în parteneriat cu municipiul reședință de județ)

  6.772.000

  2.031.600

  8.803.600

  Municipii reședință de județ care nu gestionează serviciul de transport public de călători

  2.838.000

  851.400

  3.689.400

  Valorile sus-menționate sunt fără TVA.
  Sumele prealocate NU cuprind:– investițiile aferente achiziției de puncte de reîncărcare vehicule electrice (Investiția I.1.3), respectiv– investițiile de elaborare și actualizare în format GIS a documentațiilor de amenajarea teritoriului și planificare urbană (Investiția I.4).
  Sumele aferente acestor categorii de investiții (I.1.3 și I.4) se vor accesa suplimentar celor prealocate, conform solicitărilor înregistrate.
  Proiectele pot fi depuse spre finanțare de către UAT-uri în mod individual sau în parteneriat (la sub- investiția I.1.1 este obligatoriu ca cererile de finanțare să se depună în parteneriat sau de către o UAT care demonstrează apartenența la un ADI de transport public).
  Notă: În cazul proiectelor depuse în parteneriat, suma prealocată se va constitui prin alocările stabilite de fiecare membru al parteneriatului în etapa înscrierii parteneriatelor în aplicația electronică disponibilă pe https://investitii.mdlpa.ro. Astfel, fiecare UAT va avea posibilitatea de a aloca o parte din bugetul prealocat (inclusiv întreaga sumă prealocată) către parteneriatul din care face parte, urmând următoarele etape:1. Liderul parteneriatului înregistrează în platformă parteneriatul, alegând din lista derulantă fiecare UAT, membru al parteneriatului.2. Reprezentantul fiecărui UAT (inclusiv liderul parteneriatului) se va loga în platformă, va confirma apartenența la parteneriat și va aloca o sumă de bani din bugetul prealocat către parteneriat.
  Astfel, în cazul proiectelor depuse în parteneriat, se va crea un buget al parteneriatului care poate cumula alocările bugetare stabilite de UAT-urile asociate. Bunurile rezultate în urma unor investiții realizate în parteneriat vor aparține proprietății publice sau private, după caz, a unităților administrativ-teritoriale membre ale parteneriatului și se vor înregistra în inventarul acestora, în condițiile art. 289, respectiv art. 357 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
  În cazul Sub-investiției I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), nu este obligatoriu ca toți membrii parteneriatului să contribuie financiar din sumele prealocate acestora.
  Exemple de constituire buget în cazul în care toți partenerii contribuie financiar:
  În cazul unui parteneriat format dintr-un municipiu reședință de județ și 3 comune– suma maximă totală ce poate fi solicitată se compune din suma prealocată pentru municipiul reședință de județ (12.493.000 euro) și 3 x suma prealocată pentru comune (324.770 euro), însumând 13.467.310 euro.– dacă cele trei comune alocă parteneriatului doar câte 100.000 euro fiecare, suma totală ce poate fi solicitată la nivel de parteneriat se compune din suma prealocată pentru municipiul reședință de județ (12.493.000 euro) și 3 x suma alocată de fiecare comună (100.000 euro), însumând = 12.793.000 euro. În acest caz, comunele vor putea depune individual proiecte în limita valorii rămase disponibile, adică 224.770 euro/comună.
  3. După finalizarea de către toți membrii a confirmării apartenenței la parteneriat, liderul parteneriatului poate depune în numele parteneriatului proiecte în limita bugetului creat în etapa anterioară (în exemplul dat 13.467.310 euro).4. În cazul în care în pașii 1 și 2 a intervenit vreo eroare (ex: eroare privind suma alocată de un UAT, eroare în definirea parteneriatului - UAT introduse în plus sau UAT neincluse în parteneriat), aplicația va oferi posibilitatea de editare a structurii de parteneriat sau a sumei alocate către parteneriat. Aceste modificări nu se vor mai putea efectua după depunerea proiectelor de către parteneriat și blocarea sumei constituite.
  Notă: Orice membru al parteneriatului poate accesa alte proiecte, în limita sumelor rămase disponibile.
  2.6. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect
  Solicitările de fonduri nerambursabile vor fi efectuate în limita bugetului prealocat fiecărei categorii de beneficiar și a bugetului disponibil pentru fiecare investiție, respectiv în conformitate cu criteriile de eligibilitate descrise în anexe la prezentul Ghid.
  Costurile unitare aferente fiecărei categorii de investiții trebuie să se încadreze în cele stabilite în cadrul COMPONENTEI 10 - Fondul local, astfel:I.1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)

  Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată

  Achiziția de tramvaie

  2.000.000 euro /bucată

  Achiziția de troleibuze cu emisii zero, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii)

  510.200 euro /bucată

  Achiziția de autobuze nepoluante 10 m^x

  486.000 euro /bucată

  Achiziția de autobuze nepoluante m^x

  551.000 euro /bucată

  Achiziția de autobuze nepoluante 18 m^x (inclusiv nave asimilate autobuzelor pentru transport public de călători pe apă)

  691.000 euro /bucată

  Achiziția de microbuze nepoluante

  250.000 euro /bucată

  Valorile sus-menționate sunt fără TVA.
  ^x - Dimensiunile autobuzelor sunt orientative, fiind eligibile vehicule cu lungimi de +/- 1 m față de cele precizate.
  Costul stațiilor de reîncărcare pentru autobuzele și microbuzele electrice va fi cuprins în costul vehiculelor: 1 stație de reîncărcare lentă pentru fiecare microbuz, 1 stație de reîncărcare lentă (la autobază) pentru fiecare autobuz, respectiv 1 stație de reîncărcare rapidă (pe traseu) la 1- 3 autobuze achiziționate.
  I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

  Solicitant

  Suma maximă eligibilă ce poate fi accesată de un UAT

  Suma minimă eligibilă ce poate fi accesată de un UAT

  Municipii reședință de județ

  1.075.000 euro

  75.000 euro

  Municipiul București

  1.000.000 euro

  75.000 euro

  Sectoarele municipiului București

  1.000.000 euro

  75.000 euro

  Municipii altele decât reședințele de județ

  500.000 euro

  50.000 euro

  Orașe

  500.000 euro

  25.000 euro

  Comune

  324.770 euro

  15.000 euro

  Valorile sus-menționate sunt fără TVA.
  I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice
  Beneficiarul poate solicita un număr de stații de reîncărcare vehicule electrice, conform condițiilor din Anexa 1 - Criterii de eligibilitate.
  Suma aferentă acestei investiții nu va fi scăzută din suma prealocată pentru UAT-ul beneficiar.

  Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată pentru această investiție

  o stație cu minim 2 puncte de reîncărcare

  25.000 euro

  Achiziția de puncte de reîncărcare va fi realizată centralizat de către MDLPA^4)
  ^4) Sub rezerva existenței cadrului legal prin care MDLPA are posibilitatea de efectuare a unei achiziții centralizate.

  MDLPA va pune la dispoziția beneficiarilor un proiect tip privind condițiile de amplasare și de funcționare a acestor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.
  I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan

  Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată


  a). în mediul urban
  Pistă pentru biciclete cu o lățime de minim 2,4 m.
  Pista poate fi organizată si în dublu sens (în cadrul Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete se recomandă o lățime de minimum 3 m pentru asigurarea siguranței circulației bicicliștilor și posibilitatea utilizării de categorii diferite de biciclete/utilizatori), respectiv include elemente de siguranță si semnalizare.

  200.000 euro/km

  b). în mediul rural, inclusiv în extravilan
  Pistă pentru biciclete cu o lățime de minim 2 m.
  Pista poate fi organizată si în dublu sens, respectiv poate fi amenajată si în două piste de lățime de minim 1 m, câte una pentru fiecare sens de circulație.

  100.000 euro/km

  c). atât pentru mediul urban cât și rural
  Pistă/Culoar pentru biciclete cu o lățime a benzii de 1,5 m, inclusiv marcajul de delimitare (un sens de circulație).
  În cazul în care se amenajează o pistă/un culoar pentru biciclete pe o bandă de circulație deja marcată, se admite o lățime de 1,2 metri între marcajele de delimitare. Dacă traficul motorizat este foarte scăzut, lățimea unui culoar pentru biciclete poate să fie de minimum 1,0 m lățime, exclusiv marcajul de delimitare.

  50.000 euro/km

  Valorile sus-menționate sunt fără TVA.
  I.2 - Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ

  Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată (mp suprafață construită)

  794 euro/mp, fără TVA

  Construcția de locuințe se poate realiza în baza proiectului tip pus la dispoziție de către MDLPA, care trebuie adaptat de beneficiar.
  I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale?

  Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată

  440 euro/mp, fără TVA
  I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană
  Ținta finală are în vedere elaborarea în format digital și aprobarea a 262 de documentații PUG (180 pentru comune, 50 pentru orașe, 22 pentru municipii și 10 pentru municipiile reședință de județ, inclusiv municipiul București); 5 documentații PATJ; 1 documentație PATZM; 60 de documentații PUZ; și 50 de PMUD.
  Toate documentațiile vor fi publicate în platforma Observatorul Teritorial.

  Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată pentru fiecare din documentații

  Plan de Amenajare a Teritoriului Județului/PATJ

  237.000 euro

  Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/PATZM

  112.000 euro

  Plan de Mobilitate Urbană Durabilă/PMUD

  55.000 euro

  Plan Urbanistic General/PUG

  Municipii reședință de județ (și municipiul București)

  647.000 euro

  Municipii, altele decât reședințe de județ

  157.000 euro

  Orașe

  104.000 euro

  Comune

  90.000 euro

  Plan Urbanistic Zonal/PUZ

  7S.000 euro

  Valorile sus-menționate sunt fără TVA.
  Cu excepția Investiției I1.2, la depunerea cererii de finanțare vor fi acceptate prețuri unitare ce se încadrează între 75% și 100% din valorile sus-menționate pe categorie de investiție.
  La Investiția 4, în cazul în care este vizată doar transpunerea în format GIS, valoarea maximă eligibilă va fi de cel mult 50% din valorile sus-menționate.
  2.7 Finanțarea acordată în cadrul apelului de proiecte
  Rata de finanțare în cazul investițiilor aferente COMPONENTEI 10 - Fondul local este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UAT- uri.
  În cazul proiectelor depuse în cadrul acestei componente, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi asigurată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru COMPONENTA 10 - Fondul local - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în conformitate cu legislația în vigoare.
  În afara cheltuielilor eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă și va fi suportată de beneficiar.
  În cazul parteneriatului, modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în Acordul de parteneriat.
  Solicitanții care se încadrează în condițiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid pot depune mai multe cereri de finanțare, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UAT-uri.
  Toate proiectele finanțate prin intermediul COMPONENTEI 10 - Fondul local trebuie să contribuie la tranziția verde și digitală a localităților din România precum și la reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.
  Toate proiectele trebuie să respecte principiul DNSH ("Do no significant harm"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, inclusiv cele din 2020. Prevederile ce trebuie asumate de către UAT- urile solicitante sunt detaliate în Anexă, Model E.
  Toate proiectele trebuie să asigure măsurile de informare și publicitate privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Redresare și Reziliență, definite în conformitatea cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea Manualului de Identitate Vizuală (MIV). Măsurile de informare și publicitate sunt obligații stipulate în cadrul Acordului de Finanțare semnat între MIPE și MDLPA, în calitate de coordonator de reforme/investiții.
  3. AJUTOR DE STAT/ PROIECTE GENERATOARE DE VENITURI NETE3.1. Ajutor de stat
  Activitățile propuse în cadrul proiectelor nu trebuie să intre sub incidența ajutorului de stat, cu excepția înnoirii parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), a asigurării infrastructurii pentru transportul verde prin sisteme ITS (e-ticketing), cât și a stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice.
  În conformitate cu prevederile articolului 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), este considerat ajutor de stat incompatibil cu Piața internă a UE orice măsură de sprijin a unui Stat Membru care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:– să fie acordată de către stat sau de către unitățile administrative teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităților administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale indiferent de formă;– să fie selectivă;– să asigure un avantaj agentului economic;– să distorsioneze ori să amenințe să distorsioneze concurența sau să afecteze comerțul dintre statele membre ale Uniunii Europene.
  3.2. Proiecte generatoare de venituri nete
  Proiectele finanțate în cadrul acestui apel pot fi proiecte generatoare de venituri nete dacă se încadrează în prevederile art. 61 alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Pe de altă parte, în conformitate cu art. 61, alin. 8, lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, "alineatele (1) - (6) ale art. 61 nu se aplică operațiunilor pentru care finanțarea acordată prin program constituie ajutor de stat compatibil, în cazul în care a fost efectuată o verificare individuală a necesităților de finanțare în conformitate cu normele aplicabile ajutorului de stat", respectiv sunt îndeplinite prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 cu privire la finanțarea serviciului de transport public.
  3.3. Aplicarea regulilor privind ajutorul de statI.1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)
  Înnoirea parcului de vehicule implică revizuirea/ajustarea corespunzătoare a contractului de servicii de transport public local, atribuit conform celor de mai sus, în linie cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care serviciul de transport public local este încredințat unor operatori privați, selectați în urma organizării unor licitații publice, vehiculele vor fi date spre folosință ca bunuri de retur operatorului privat de transport. Costurile privind utilizarea vor fi suportate de către compania de transport public local. Totodată, aceste vehicule vor fi puse la dispoziția utilizatorilor interesați în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu.
  I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)
  În cazul investițiilor în infrastructura inteligentă pentru transportul public, care nu sunt utilizate economic/comercial și/sau la care accesul publicului larg este asigurat pe baze nediscriminatorii, nu sunt întrunite elementele constitutive ale ajutorului de stat. Aceeași situație se întâlnește și atunci când statul acționează în baza prerogativelor de autoritate publică (spre exemplu, pentru asigurarea siguranței traficului, managementul și controlul traficului).
  Pentru investițiile prevăzute prin contract ca fiind în sarcina operatorilor infrastructurii (de exemplu - infrastructura pentru e-ticketing), măsura de finanțare reprezintă ajutor de stat, care se va acorda numai cu respectarea dispozițiilor relevante în materie (de exemplu includerea investiției respective în calculul compensației pentru prestarea serviciului public, care reprezintă ajutor de stat și va fi acordat în baza contractului de servicii publice atribuit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007).
  I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice
  Punctele de reîncărcare pentru vehiculele electrice vor fi în proprietatea autorităților publice locale. Aceste infrastructuri vor fi puse la dispoziția utilizatorilor interesați în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu, gratuit sau la un cost care va acoperi o fracție modică din costurile de întreținere și mentenanță pentru a asigura funcționarea lor și nu vor fi generatoare de profit.
  Dacă se intenționează exploatarea economică a acestor puncte de către autoritatea publică locală, atunci investițiile în stații/puncte de încărcare vor reprezenta ajutor de stat.
  În acest sens, MDLPA a elaborat schema de ajutor de stat aprobată prin Ordinul nr. 649/26.04.2022 Schema de ajutor de stat "Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice" publicată în Monitorul Oficial.
  Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei scheme de ajutor se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute la art. 36a "Investițiile în infrastructura de reîncărcare sau accesibilă publicului pentru vehicule rutiere cu emisii zero sau cu emisii scăzute" din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014, și a cu prevederilor e Ordonanței de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 77/2014. Ajutoarele de stat se acordă numai în condițiile și potrivit criteriilor prevăzute în schema de ajutor de stat, în limita bugetului disponibil și se aplică pe întreg teritoriul României, indiferent de regiunea de dezvoltare.
  De asemenea, ajutorul pentru stațiile de reîncărcare ține cont de Orientările privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie ("OACME"), printr-o procedură de licitație competitivă și condițiile de achiziție sunt aliniate cu recomandările Forumului Transportului Durabil pentru achiziții de puncte de reîncărcare.
  Beneficiarii/Solicitanții declarați eligibili care vor să beneficieze de ajutor de stat în baza ordinului de schemă vor accesa procedura competitivă detaliată în schemă și în anexa 5 la ghidul solicitantului. Schema de ajutor de stat bazată pe procedură de ofertare concurențială se aplică numai ajutoarelor acordate pentru implementarea infrastructurilor de reîncărcare care furnizează vehiculelor energie electrică în scopuri de transport. Costurile eligibile sunt reprezentate de achiziția și montajul stațiilor de reîncărcare a acumulatorilor pentru autovehiculele electrice.
  Este eligibil proiectul care îndeplinește următoarele condiții:
  ● alinierea obligatorie a investițiilor la planul de mobilitate urbană durabilă/planul integrat de dezvoltare durabilă/planul urbanistic general aprobat sau în curs de elaborare;
  ● asigurarea acoperirii cu servicii de mobilitate în zona funcțională și periurbană;
  ● asigurarea prioritizării și promovării transportului public în traficul local prin planificarea benzilor preferențiale și a benzilor de autobuz pe arterele cele mai frecventate/aglomerate;
  ● stațiile cu putere înaltă în curent alternativ vor fi echipate cel puțin cu prize sau conectori de tip 2, conform descrierii din standardul EN62196-2;
  ● stațiile cu putere înaltă în curent continuu vor fi echipate cel puțin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din standardul EN62196-3;
  ● stațiile de reîncărcare propuse vor asigura accesul permanent și nediscriminatoriu publicului (24 de ore/zi, 7 zile/săptămână).
  ● prin implementarea proiectelor se va asigura un minim de locuri de parcare, cel puțin egal cu numărul punctelor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice;
  ● aceste infrastructuri vor fi puse la dispoziția utilizatorilor interesați în mod deschis;
  ● transparent și nediscriminatoriu;
  ● beneficiarul este obligat să asigure funcționarea infrastructurii cel puțin 5 ani de la finalizarea investiției, chiar dacă operațiunile sunt transferate unui terț;
  ● respectarea specificațiilor tehnice ale proiectului tip, care va fi pus de către MDLPA la dispoziția beneficiarilor la adresa https://investitii.mdlpa.ro, înainte de perioada de contractare.
  ● solicitantul va respecta obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, pe toată perioada de implementare a proiectului solicitantul va include măsuri sau instrumente prin care să se asigure de respectarea principiului "Do no significant harm" (DNSH) la nivelul proiectelor.

  Furnizorul ajutorului de stat lansează procedura de ofertare concurențială pentru selecția proiectelor ce vor beneficia de finanțare. Perioada de depunere a propunerilor de proiecte pentru construirea și instalarea stațiilor de reîncărcare pentru autovehiculele electrice în cadrul procedurii de ofertare concurențială va fi anunțată pe www.mdlpa.ro/investiții/PNRR.
  Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme, solicitanții vor încărca în platforma informatică dedicată PNRR cererea de finanțare nerambursabilă, anexele acesteia și alte documente solicitate prin ghidul specific.
  Furnizorul de ajutor de stat, în baza condițiilor de eligibilitate și de selecție în cadrul procedurii de ofertare concurențială stabilește pe bază de punctaj proiectele ce urmează a fi finanțate și semnează contracte de finanțare cu beneficiarii de ajutor de stat, după parcurgerea celor două etape ale procesului de evaluare, respectiv:
  a) Verificarea conformității administrative și a eligibilității documentației:
  ( ) Comisia de selecție constituită la nivelul furnizorului de ajutor de stat va verifica conformitatea administrativă a ofertei. După finalizarea procesului de verificare administrativă și a eligibilității tuturor documentațiilor depuse pentru finanțarea proiectelor în cadrul procedurii concurențiale, furnizorul va publica lista cu UAT-urile acceptate, respectiv cele respinse.

  b) Evaluarea tehnico-economică a proiectelor.

  Evaluarea tehnico-economică a proiectelor va fi realizată de Comisia de selecție constituită la nivelul furnizorului de ajutor de stat în conformitate cu criteriile stabilite în Grila de evaluare tehnico- economică, care va fi pusă la dispoziția beneficiarilor în cadrul ghidului Solicitantului Componenta 10 - Fondul Local.
  I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan
  Investițiile în acest tip de infrastructură publică nu vor fi utilizate economic/comercial, iar accesul este asigurat gratuit, pe baze nediscriminatorii, fiind vorba de accesul publicului larg la aceste obiective. Prin urmare, nu este cazul implicării ajutorului de stat.
  Proiectele vor lua în considerare nevoile pasagerilor care aparțin grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, în vederea creșterii accesibilității acestora la facilitățile de transport prin includerea de activități de sprijin pentru a garanta siguranța tuturor persoanelor.
  I.2 - Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ
  Lucrările de construcție a obiectivelor de investiții sunt încredințate prin licitație deschisă, transparentă, nediscriminatorie și necondiționată.
  Autoritățile publice locale vor pune la dispoziția utilizatorilor interesați locuințele în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu, gratuit sau la un cost minimal, care va acoperi doar o fracție din costurile de întreținere (maxim 40%) pentru a asigura funcționarea lor. Beneficiarii vor asigura costurile de întreținere a clădirilor/locuințelor.
  I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale
  Realizarea acestor investiții nu implică un avantaj la nivelul constructorului, execuția lucrărilor urmând a fi atribuită prin licitație. Clădirile reabilitate/renovate/modernizate nu vor fi utilizate pentru desfășurarea unor activități economice și vor fi puse la dispoziția tuturor utilizatorilor în mod nediscriminatoriu.
  I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană
  Măsurile aferente acestei reforme vizează adoptarea unui cadru de elaborare/actualizare documentații urbanistice și de amenajare a teritoriului în format digital pentru a fi utilizate în scopuri publice, care nu reprezintă activitate economică.
  Pentru realizarea investițiilor la nivelul unităților administrative teritoriale se vor derula proceduri de achiziție publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  4. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE4.1. Formatul cererii de finanțare
  Cererea de finanțare este compusă din:– Cererea de finanțare, ale cărei secțiuni se completează în aplicația electronică.– Anexe la cererea de finanțare - set de documente completate electronic sau, după caz, scanate și salvate în format pdf, semnate digital și încărcate în aplicația electronică.
  Documentele încărcate în aplicația electronică, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete.
  Limba utilizată în completarea cererii de finanțare este limba română.
  4.2. Anexele cererii de finanțare, solicitate în mod obligatoriu la depunere
  Documentele enumerate mai jos se vor încărca obligatoriu în aplicația electronică disponibilă la adresa https://investitii.mdlpa.ro.
  În lista de documente sunt specificate documentele care:– se generează automat și sunt înglobate în cererea de finanțare,– se descarcă în format predefinit și completat - necesită doar semnare electronică și încărcare în platforma electronică,– se încarcă în format exclusiv pdf.4.2.1. Documentele statutare ale solicitantului și, dacă este cazul, ale partenerilor
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
  Pentru autorități publice locale, vor fi prezentate, după caz:– Hotărârea judecătorească de validare a mandatului Primarului (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situații particulare),– Hotărârea de constituire a Consiliului local,– Hotărârea judecătorească de validare a mandatului Președintelui Consiliului județean (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situații particulare),– Hotărârea de constituire a Consiliului județean,
  În cazul parteneriatelor, față de documentele menționate mai sus se va prezenta:– Acordul de parteneriat al proiectului (Model B din Anexa la prezentul ghid), însoțit de Hotărârile de aprobare a proiectului ale fiecărui partener.
  4.2.2. Documente privind identificarea reprezentanților legali^5) ai solicitantului
  ^5) Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept;
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
  Se va prezenta o copie a cărții de identitate a reprezentantului legal al solicitantului și a persoanei împuternicite, dacă e cazul, respectiv, în cazul parteneriatelor, a reprezentantului legal a liderului de parteneriat și al fiecărui partener și persoanelor împuternicite, după caz.
  4.2.3. Declarațiile de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  [se descarcă în format predefinit și completat - necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare electronică și încărcare în platforma electronică]
  Această declarație (Model C la ghid) se completează de către reprezentanții legali ai solicitantului, (solicitant individual/lider de parteneriat și parteneri) sau de persoana împuternicită, acolo unde este cazul și se semnează conform prevederilor din secțiunea 4.3.
  4.2.4. Împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanțare și a anexelor la cererea de finanțare (dacă este cazul)
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
  În cazul în care Cererea de finanțare și anexele la cererea de finanțare sunt semnate cu semnătura electronică extinsă de o persoană împuternicită de reprezentantul legal al solicitantului, respectiv al liderului de parteneriat, se anexează documentul de împuternicire. Acesta reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  Observație: Dacă la depunere cererea de finanțare este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, iar pe parcursul procesului de verificare se împuternicește o altă persoană pentru semnarea electronică extinsă a răspunsurilor la solicitările de clarificări, cu respectarea prevederilor din secțiunea 4.3, acest document se poate prezenta odată cu răspunsul la respectiva solicitare de clarificări.
  4.2.5. Declarația de angajament ale solicitantului individual sau ale membrilor parteneriatului
  [se generează automat și sunt înglobate în cererea de finanțare]
  Se va anexa Declarația/Declarațiile de angajament (Model A), ale solicitantului, respectiv pentru liderul de parteneriat și pentru fiecare partener.
  4.2.6. Declarația privind eligibilitatea TVA, a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
  Se va anexa Declarația privind eligibilitatea TVA (Model D) aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare de către solicitant și, dacă este cazul, de parteneri.
  4.2.7. Declarația privind aplicarea principiului DNSH ("Do No Significant Harm")
  [se generează automat și este înglobată în cererea de finanțare]
  Se va anexa Declarația privind aplicarea principiului DNSH ("Do No Significant Harm", - "A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului (Modelul E, anexele E1-E7, aplicabile pentru fiecare tip de investiție).
  4.2.8. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
  În cazul proiectelor implementate în parteneriat se va anexa acordul privind implementarea proiectului în parteneriat, încheiată între parteneri, conform Acordului de parteneriat (Model B).
  4.2.9. Hotărârea/hotărârile de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
  Se va anexa Hotărârea de aprobare a proiectului, de către solicitant, respectiv în cazul parteneriatelor de către fiecare partener din proiect, conținând cel puțin următoarele:– aprobarea participării în cadrul proiectului,– aprobarea notei de fundamentare a investiției,– aprobarea cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului– aprobarea acordului de parteneriat, dacă e cazul,– descrierea sumară a investiției.
  4.2.10. Nota de fundamentare, prin care se vor prezenta necesitatea și oportunitatea investiției
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
  Nota de fundamentare reprezintă un document prin care se demonstrează necesitatea și oportunitatea investiției (Model F, anexă la ghid). Nota de fundamentare va cuprinde condițiile stabilite pentru investiție precizate în Anexa 1.
  4.2.11. Dovada dreptului de proprietate sau administrare a obiectivului de investiții
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
  Pentru toate investițiile care presupun intervenții asupra domeniului public sau privat al statului/autorității publice locale, solicitantul trebuie să prezinte documente care să demonstreze existența dreptului invocat (proprietatea publică/privată sau dreptul de administrare asupra imobilelor - terenuri și clădiri - aflate în proprietate publică). Pentru I.1.2 și I.1.3 dovada dreptului de proprietate va fi transmisă în perioada de implementare a proiectului.
  Solicitantul va prezenta documente relevante pentru fiecare situație în parte după cum urmează:
  a. Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică sau privată asupra imobilelor, la momentul depunerii cererii de finanțare se vor prezenta următoarele documente:
  a.1. Înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea). Extrasele de carte funciară trebuie să reflecte cu exactitate situația juridică a imobilelor în momentul depunerii cererii de finanțare și nu trebuie să fi fost emise cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii acestora^6).
  ^6) Cu excepția Investiției 1.4 pentru construirea pistelor de biciclete în extravilanul localităților.
  În cazul în care investiția vizează mai mult de un număr cadastral, aceste documente vor fi însoțite de un Tabel centralizator, care va cuprinde: numerele cadastrale și denumirea obiectelor sau obiectivelor de investiții.

  a.2. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale.

  b. Pentru dovedirea dreptului de administrare a imobilului aflat în proprietate publică a statului* vor fi prezentate următoarele documente, în mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de finanțare:
  * în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  b.1. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale;
  b.2. Actul normativ/administrativ care să demonstreze că solicitantul este administratorul legal al imobilului proprietate publică asupra căruia se realizează investiția (care să acopere perioada de sustenabilitate a proiectului, respectiv de 5 ani de la finalizarea proiectului);
  b.3. Înregistrarea imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), în termen de valabilitate la data depunerii acestora (emis cu maxim 30 de zile înaintea de data depunerii)^7).
  ^7) Idem

  În cazul în care investiția vizează mai mult de un număr cadastral, aceste documente vor fi însoțite de un Tabel centralizator al numerelor cadastrale, în care se vor menționa obiectivele asupra cărora se realizează investiția, precum și suprafețele aferente.
  Înscrierea dreptului de proprietate trebuie să fie definitivă.
  În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietății publice, prevăzut de art. 866 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil.
  Atenție: Din documentele privind drepturile de administrare asupra imobilului trebuie să reiasă faptul că dreptul respectiv este menținut pe toată perioada de sustenabilitate a investiției.
  4.2.12. Declarația de eligibilitate
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
  Se vor completa în platformă/anexa Declarația de eligibilitate (Model G), semnată conform prevederilor din secțiunea 2.4.
  4.2.13. Documente specifice anumitor categorii de investițiiI.1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)
  Pentru achiziția mijloacelor de transport aferente serviciului de transport public local (tramvaie, troleibuze, autobuze și nave asimilate autobuzelor pentru transport public pe apă) se va prezenta:1. Extras din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Generale de Urbanism/documentele de planificare de la nivel local aprobate sau în curs de elaborare/aprobare
  În cazul municipiilor reședință de județ, a municipiilor, altele decât reședințele de județ și orașelor, se solicită ca nota de fundamentare aprobată prin hotărâre (precizată la punctul 4.2.10) să cuprindă un extras din documentele de planificare de la nivel local (PMUD/PUG/SIDU - aprobate, sau în curs de aprobare, caz în care vor fi prezentate documente justificative - ex. tema de proiectare/contract de servicii pentru elaborarea documentației) prin care să se exemplifice necesitatea înnoirii parcului de vehicule pentru transportul public de persoane și/sau să fie precizate măsuri pentru tranziția verde.
  În cazul în care PMUD se află în curs de elaborare, inițierea investițiilor va fi condiționată de validarea proiectului de PMUD de către structura de asistență tehnică stabilită la nivelul MDLPA și este obligatoriu ca documentația să fie aprobată de către autoritatea publică locală până la finalizarea proiectului de investiții.
  În cazul comunelor este necesar ca solicitarea de finanțare să cuprindă extras din documentele de planificare de la nivel local sau nota de fundamentare aprobată prin HCL (precizată la punctul 4.2.10) să expună nevoia de microbuz în scop comunitar și asumarea modului de funcționare a vehiculului.
  2. Harta distribuției liniilor de transport public
  Municipiile și orașele care dețin serviciul de transport public vor prezenta harta distribuției liniilor de transport public, cu marcarea traseelor ce depășesc limita administrativă a UAT.
  Solicitanții care dețin străzi/bulevarde cu minimum două benzi pe sens vor face dovada modului în care asigură prioritizarea și promovarea transportului public prin planificarea benzilor și traseelor dedicate transportului public/autobuzelor pe arterele cele mai frecventate și congestionate și/sau prin sisteme inteligente de transport sau vor aduce documente justificative prin care vor demonstra inițierea acestor demersuri.
  3. Documente privind asigurarea conformității contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători/hotărârii de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public de călători cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, dacă este cazul.
  La nivel de cerere de finanțare se vor depune documente aferente contractului de servicii publice, conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, încheiat/ce va fi încheiat de solicitant, respectiv de fiecare partener cu operatorul de transport/transportatorul autorizat căruia îi sunt/vor fi puse la dispoziție mijloacele de transport achiziționate în cadrul cererii de finanțare.
  Pentru UAT care urmează să-și organizeze serviciul de transport public, documentele vor fi prezentate în faza de implementare a proiectului (conform punctului 5.5).
  4. Statutul ADI în cazul în care o UAT solicită finanțare și nu depune în parteneriat - demonstrând astfel apartenența la un ADI de transport public.
  I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)I. Nota de fundamentare (precizată la punctul 4.2.10) va cuprinde și un extras din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Generale de Urbanism/documentele de planificare de la nivel local aprobate sau în curs de elaborare/aprobare (pentru cele în curs de elaborare/aprobare vor fi prezentate documente justificative: tema de proiectare și/sau contract de servicii pentru elaborarea documentației) prin care să se exemplifice necesitatea investiției privind ITS sau infrastructura TIC. De asemenea, nota de fundamentare va prezenta și modul de utilizare a infrastructurii aferente investiției.
  În cazul în care la nivel de zonă funcțională sau la nivelul UAT există o infrastructură de tip ITS sau TIC, este obligatoriu ca în cadrul notei de fundamentare să se prezinte modul de corelare/integrare a investiției propuse.
  În cazul municipiilor ce solicită finanțare pentru ITS la care PMUD se află în curs de elaborare, inițierea investițiilor va fi condiționată de validarea proiectului de PMUD de către structura de asistență tehnică stabilită la nivelul MDLPA și este obligatoriu ca documentația să fie aprobată de către autoritatea publică locală până la finalizarea proiectului de investiții.
  Nota de fundamentare va cuprinde condițiile stabilite pentru investiție precizate în Anexa 1.
  I.1.4. - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan1. Nota de fundamentare (precizată la punctul 4.2.10) va cuprinde și un extras din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Generale de Urbanism/documentele de planificare de la nivel local aprobate sau în curs de elaborare/aprobare (pentru acestea vor fi prezentate documente justificative - tema de proiectare/contract de servicii pentru elaborarea documentației) prin care să se exemplifice necesitatea investiției precum și modul de implementare și funcționare (descrierea traseului, obiectivele/zonele conectate).
  În cazul municipiilor ce solicită finanțare la care PMUD se află în curs de elaborare, inițierea investițiilor va fi condiționată de validarea proiectului de PMUD de către structura de asistență tehnică stabilită la nivelul MDLPA și este obligatoriu ca documentația să fie aprobată de către autoritatea publică locală până la finalizarea proiectului de investiții. Nota de fundamentare va cuprinde condițiile stabilite pentru investiție precizate în Anexa 1.
  2. Extras de CF pentru terenurile în intravilan. Pentru terenurile situate în extravilan este suficientă HCL de aprobare/completare/modificare a inventarului domeniului public, precum și un extras din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public local/județean, aprobat prin respectiva HCL.
  I.2 - Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ1. Plan de amplasament vizat de OCPI2. Planul integrat de acțiune (conform Anexei 2.1, respectiv 2.2.)I.3 - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale1. Raport de expertiză tehnică a clădirii la acțiuni seismice (pentru fiecare componentă/clădire/în parte)
  Raport întocmit de către expert tehnic atestat, care conține o sinteză a procesului de evaluare seismică a clădirii, furnizând informații care fundamentează decizia de încadrare a construcției în clasa de risc seismic. Raportul se elaborează conform Codului de proiectare seismică P100-3 în vigoare la momentul depunerii cererii de finanțare.
  2. Raport de audit energetic, inclusiv Fișa de analiză termică și energetică a clădirii, respectiv Certificatul de performanță energetică (pentru fiecare componentă/clădire în parte).
  Aceste documente vor fi elaborate conform legislației în vigoare.
  În cazul prezentului apel nu pot fi reabilitate termic clădiri din clasa I și II de risc seismic.
  4.3. Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate
  Pentru transmiterea cererilor de finanțare prin aplicația informatică, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal a solicitantului, respectiv a liderului de parteneriat/persoanei împuternicite, trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  Astfel, documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format .pdf, sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.
  Declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului pot fi semnate astfel:
  [ ] Olograf de către reprezentantul legal al solicitantului și electronic (cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare) de către persoana împuternicită.
  [ ] sau
  [ ] Electronic, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către reprezentantul legal al solicitantului;

  Astfel, documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format pdf. Sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.
  5. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR5.1. Verificarea conformității administrative și a eligibilității
  Cererile de finanțare se depun în sistemul informatic prin aplicația electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, https://investitii.mdlpa.ro, iar autoritatea responsabilă selectată este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
  După depunerea cererii de finanțare, se va analiza și verifica respectarea criteriilor de conformitate administrativă și de eligibilitate (a se vedea Anexa 1 la ghid). Verificarea conformității administrative și a eligibilității va urmări în principal, existența secțiunilor din cererea de finanțare și a anexelor, valabilitatea documentelor, precum și respectarea criteriilor de eligibilitate (cele care trebuie îndeplinite obligatoriu în această etapă).
  Toate achizițiile aferente investițiilor din Componenta 10 PNRR trebuie efectuate prin utilizarea unei proceduri competitive, transparente și nediscriminatorie.
  5.2. Renunțarea la cererea de finanțare
  Retragerea cererii de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită prin mandat/împuternicire specială, în baza unei Hotărâri a Consiliului local/Consiliului Județean de aprobare a retragerii solicitării de finanțare. Retragerea solicitării de finanțare se va realiza prin sistemul informatic în maxim 3 zile lucrătoare de la transmiterea cererii de finanțare. După acest termen, cererea de finanțare va intra automat în evaluare.
  5.3. Depunerea și soluționarea contestațiilor
  În cazul în care solicitanții se consideră nemulțumiți de rezultatul verificării conformității administrative și a eligibilității, solicitanții de finanțare pot depune contestație în termen de cel mult 30 zile de la momentul notificării rezultatului.
  Decizia MDLPA privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la MDLPA o nouă contestație având același obiect.
  5.4. Actualizarea documentației tehnico-economice existente
  Pentru proiectele care au elaborată documentația tehnico-economică (faza SF/DALI) și Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, înaintea depunerii cererii de finanțare, acestea se vor actualiza în scopul atingerii indicatorilor aferenți apelului de proiecte.
  5.5. Contractarea proiectelor
  După finalizarea etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității se va întocmi contractul de finanțare.
  În urma verificării documentațiilor de contractare, MDLPA își rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de verificare a conformității administrative și eligibilității. În acest sens, MDLPA va respinge documentațiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanților să depună contestații în conformitate cu prevederile prezentului ghid.
  Clauzele specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, sunt detaliate în cadrul Modelului de contract de finanțare.
  Modelul de contract de finanțare va fi definitivat ulterior aprobării prezentului ghid.
  5.6. Documente de prezentat în etapa de implementare a proiectelor
  Monitorizarea implementării contractelor de finanțare din punct de vedere tehnic și financiar se va realiza de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
  Perioada de sustenabilitate a proiectului este de 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului apel.
  Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul informatic toate dosarele de achiziție încheiate pentru implementarea proiectului, în copie format .pdf. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.
  Pentru toate investițiile aferente prezentului ghid, vă rugăm să luați în considerare criteriile UE de Achiziție Publică Verde (GPP) care au fost dezvoltate pentru a facilita includerea cerințelor ecologice în documentele de achiziție. Acestea sunt disponibile pe domenii. Documentele sunt disponibile și în limba română - https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. Precizăm că România se află în proces de a introduce sisteme de monitorizare a implementării GPP la nivel național prin stabilirea unor proceduri specifice care vor fi urmate pentru a colecta informație. Acestea se vor realiza după revizuirea Legii nr 69/2016 privind achizițiile publice verzi.I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)– Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local/Hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public local, inclusiv anexele aferente, avizele solicitate și documentele statutare ale operatorului, raportul procedurii de achiziție publică (conform celor precizate la 4.2.13 - punctul 3);– Raport privind asigurarea prioritizării și promovării transportului public prin planificarea benzilor și traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate și congestionate (pentru UAT care dețin străzi/bulevarde cu minim două benzi pe sens);– Documente care să ateste omologarea mijloacelor de transport;– Dovada funcționării mijloacelor de transport achiziționate (raport asumat de către beneficiar).– Raport privind numărul de pasageri care utilizează mijloacele de transport achiziționate și numărul total de pasageri care utilizează serviciul public local de transport.I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);– Dovada dreptului de proprietate;– Documentație tehnică (flux tehnologic, specificații tehnice);– Dovada funcționării infrastructurilor realizate/instalate;I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice;– Dovada dreptului de proprietate;– Dovada racordării la rețeaua publică de distribuție a energiei electrice;– Dovada funcționării infrastructurilor realizate/instalate;I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan;
  Beneficiarii au obligația de a prezenta următoarele documente:– În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare– Certificat de urbanism, eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse– Documentația tehnico-economică - SF/DALI
  SF/DALI se va transmite împreună cu devizul general actualizat, elaborat în conformitate cu H.G. nr. 907/2016. Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerințele documentațiilor de achiziție a serviciilor de proiectare conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).– Hotărârea/Decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici
  Hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentație (SF/DALI). Anexa la Hotărârea/decizia de aprobare trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora, asumată de proiectant. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico- economici va fi depusă de către toți partenerii.– În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare– Autorizația de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului).
  Se va transmite autorizația de construire eliberată în vederea realizării investiției aferente proiectului, în termen de valabilitate. În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa o singură autorizație de construire la nivel de proiect, sau autorizații de construire distincte pentru fiecare clădire în parte.– Proiect tehnic
  Se va transmite proiectul tehnic, împreună cu devizul general actualizat, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă.– Contractul de lucrări încheiat (inclusiv actele adiționale încheiate), împreună cu devizul general actualizat. Contractul de lucrări va cuprinde în mod obligatoriu conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).– Modificări ale Hotărârii de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului (dacă este cazul).
  După finalizarea lucrărilor de execuție, Beneficiarii au obligația de a prezenta:– Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în termen de maxim 30 de zile de la data întocmirii acestuia– Raport de activitate, prin care se va demonstra îndeplinirea țintelor, până la finalizarea proiectului.– Cartea tehnică a construcției, raportul dirigintelui și raportul proiectantului, în termen de maxim 30 de zile de la data întocmirii acestora.
  I.2 - Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ
  Beneficiarii au obligația de a prezenta următoarele documente:– În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare– Certificat de urbanism, eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse– În cazul în care nu este utilizat proiectul tip - Documentația tehnico-economică - SF/DALI
  SF/DALI se va transmite împreună cu devizul general actualizat, elaborat în conformitate cu H.G. nr. 907/2016. Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerințele documentațiilor de achiziție a serviciilor de proiectare conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).– Hotărârea/Decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici
  Hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentație (SF/DALI). Anexa la Hotărârea/decizia de aprobare trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora, asumată de proiectant. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico- economici va fi depusă de către toți partenerii.– În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare– Autorizația de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului).
  Se va transmite autorizația de construire eliberată în vederea realizării investiției aferente proiectului, în termen de valabilitate. În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa o singură autorizație de construire la nivel de proiect, sau autorizații de construire distincte pentru fiecare clădire în parte.– În cazul în care nu este utilizat proiectul tip - Proiect tehnic
  Se va transmite proiectul tehnic, împreună cu devizul general actualizat, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă.– Contractul de lucrări de execuție încheiat (inclusiv actele adiționale încheiate), împreună cu devizul general actualizat. Contractul de lucrări va cuprinde în mod obligatoriu conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).– Modificări ale Hotărârii de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului (dacă este cazul).
  După finalizarea lucrărilor de execuție, Beneficiarii au obligația de a prezenta:– Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în termen de maxim 30 de zile de la data întocmirii acestuia– Raport de activitate, prin care se va demonstra îndeplinirea țintelor.– Cartea tehnică a construcției, raportul dirigintelui și raportul proiectantului.– Raport pentru demonstrarea faptului că locuințele sunt ocupate de persoane care aparțin grupului social indicat în descrierea țintei - pentru locuințe pentru tineri din comunități și grupuri marginalizate/Raport pentru demonstrarea faptului că locuințele sunt ocupate de specialiști din sănătate și/sau învățământ - pentru locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ.
  La repartizarea locuințelor este obligatoriu să fie respectate cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:– tinerii beneficiari vor satisface cumulativ condiția de a proveni dintr-o comunitate vulnerabilă/grup vulnerabil,– să aibă între 18 și 35 ani,– un venit pe membru de familie sub salariul mediu lunar pe economie,– să nu dețină o locuință/să nu fi deținut o locuință,– să trăiască în prezent în condiții de locuire precare/supraaglomerate.
  Un criteriu pentru prioritizare este ca tinerii să aibă unul sau mai mulți copii în îngrijire/care locuiesc în gospodărie.
  Raportul de activitate va prezenta:
  ● contribuția investiției la țintele Strategiei Naționale a Locuirii ce va fi aprobată în anul 2022.
  ● măsurile luate la nivel local pentru evitarea segregării sociale;
  ● corelarea investiției cu investițiile din componentele Educație, Sănătate (de ex. Dezvoltarea infrastructurii medicale pre-spitalicești cu scopul de a crește accesul la serviciile medicale de bază) și Valul Renovării din PNRR, precum și cu investiția 3 din Componenta 10 (renovarea moderată a clădirilor publice), cu Programele Operaționale (2014-2020 și 2021-2027) sau cu alte programe.
  I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale– În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, beneficiarii au obligația de a prezenta, următoarele documente obligatorii:– Document justificativ din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită înainte de anul 2000 (dacă din conținutul Raportului de expertiză tehnică nu reies informațiile respective, Extras al cărții tehnice a clădirii, fișa tehnică a clădirii, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor);– Certificatul de urbanism;
  Certificatul de urbanism trebuie să fie cel eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse împreună cu avizele conforme pentru asigurarea utilităților, precum și avize, acorduri și studii specifice, după caz.– Documentația tehnico-economică - SF^8)/DALI (elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului, inclusiv, dacă e cazul, pentru clădiri existente care nu reprezintă componente în cadrul proiectului pentru clădiri noi vizate de proiect), împreună cu devizul general în conformitate cu legislația în vigoare.
  ^8) În cazul unui proiect mixt de investiții care cuprinde pe lângă lucrările de intervenții asupra uneia/mai multor construcții existente și lucrări aferente unei clădiri noi care adăpostește centrala termică (ca urmare a cerințelor ISU).

  În cadrul indicatorilor tehnico-economici prevăzuți, se va asigura atingerea indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte. De asemenea, se recomandă prevederea unei durate maxime a lucrărilor de execuție aferente proiectului de 12 luni.
  Suplimentar, se va anexa un deviz general centralizator al componentelor cererii de finanțare, dacă e cazul.
  Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, asumarea suportării din bugetul propriu a corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției se face în Declarația de angajament (Model A).
  Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerințele documentațiilor de achiziție a serviciilor de proiectare conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).– Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a indicatorilor tehnico-economici
  Anexa la Hotărârea de aprobare trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora în conformitate cu documentația tehnico-economică și este asumată de proiectant.
  În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico- economici va fi depusă de către toți partenerii.– În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, beneficiarii au obligația de a prezenta următoarele documente obligatorii:– Contractul de elaborare a proiectului tehnic (PT)
  Solicitantul se va asigura de menționarea în cerințele documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție în mod obligatoriu conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH). Solicitantul va transmite contractul de achiziție pentru serviciile de proiectare, împreună cu caietul de sarcini.– Autorizația de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului)
  Se va transmite autorizația de construire eliberată în vederea realizării investiției aferente proiectului în termen de valabilitate.
  În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa o singură autorizație de construire la nivel de proiect, conform legislației în vigoare, sau autorizații de construire distincte pentru fiecare clădire în parte din cadrul proiectului, conform legislației în vigoare.– Proiect tehnic (PT) și, dacă este cazul, Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT, împreună cu procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic
  Solicitantul va transmite proiectul tehnic, verificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu devizul general actualizat, precum și procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic.
  Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT sau cu modificările și completările intervenite la faza PT.
  Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerințele documentațiilor de achiziție a serviciilor de proiectare conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).
  * Excepție fac proiectele pentru care procedura de achiziție a proiectului tehnic trebuie repetată sau pentru care s-au formulat contestații.– În termen de 13 luni* de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, beneficiarii au obligația de a prezenta următoarele documente obligatorii:– Contractul de lucrări încheiat, împreună cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole și subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016 și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferent acestora
  Solicitantul va include în mod obligatoriu în contractul de lucrări conformarea la principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).– După încheierea contractului de execuție, beneficiarii au obligația de a prezenta, atât pe parcursul execuției lucrărilor cât și la finalizarea acestora, următoarele documente obligatorii:– Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") în etapa de execuție a lucrărilor de intervenție), așa cum sunt solicitate și asumate prin Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (model E).
  În termen de maxim 5 zile de la data întocmirii acestuia, Beneficiarii au obligația de a prezenta:– Certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor, care să evidențieze în mod clar atât valorile indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte obținuți prin implementarea proiectului, precum și conformarea cu cerințele prevăzute din prezentul ghid.
  În termen de maxim 5 de zile de la data întocmirii acestuia, Beneficiarii au obligația de a prezenta, după finalizarea lucrărilor de execuție:– Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a certificatului de performanță energetică la finalizarea lucrărilor din care să rezulte îndeplinirea cerințelor prevăzute la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14 din ghid. Plata finală a proiectului este condiționată de prezentarea acestui document.
  I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană– Transmiterea documentației aprobate pentru integrarea în Observatorul Teritorial (în cadrul platformei digitale urbane de date interoperabile).– Raport de conformitate, asumat de către beneficiar, pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor; respectiv a legii din domeniul mobilității urbane durabile ce va fi aprobată în 2022.– Pentru PMUD - validarea tehnică acordată de către structura realizată la nivelul MDLPA pentru acordarea de asistență tehnică pentru elaborarea PMUD
  În cazul în care beneficiarul nu depune documentele solicitate în termenele menționate anterior, MDLPA își rezervă dreptul de a rezilia contractele, cu restituirea sumelor primite în cadrul contractelor.
  6. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI
  Prevederile prezentului ghid pot fi modificate în vederea actualizării cu eventuale modificări legislative aplicabile, pentru îmbunătățirea procesului de selecție, sau pentru alte motive, în cuprinsul cărora vor exista și prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de evaluare, selecție și contractare pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu tuturor solicitanților de finanțare. MDLPA poate emite instrucțiuni de clarificare în aplicarea prevederilor prezentului ghid, publicate pe site-ul MDLPA pentru asigurarea principiului transparenței.
  7. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI
  Anexa 1 - Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor pentru investițiile:
  ■ I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)
  ■ I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)
  ■ I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice
  ■ 1.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan
  ■ I.2 - Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ
  ■ I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale
  ■ I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

  În cadrul Anexei 1 la prezentul Ghid sunt prevăzute următoarele modele standard sau orientative:
  Model A - Declarație de angajament a solicitantului
  [se generează automat și este înglobată în cererea de finanțare]

  Model B - Acord de parteneriat al proiectului
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]

  Model C - Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  [se descarcă în format predefinit și completat - necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare electronică și încărcare în platforma electronică]

  Model D - Declarație privind eligibilitatea TVA
  [se generează automat și este înglobată în cererea de finanțare]

  Model E - Declarație privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH)/investiție (E1-E7)
  [se generează din aplicație și apoi se încarcă exclusiv în format .pdf de către solicitant]

  Model F - Notă de fundamentare prin care se vor prezenta necesitatea și oportunitatea investiției
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]

  Model G - Declarație de eligibilitate, inclusiv privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări.
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]

  Model H - Declarație privind achiziția centralizată
  [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]

  Anexa 2 - Plan de acțiune integrat (2.1 și 2.2)
  Anexa 3 - Listă așezări informale
  Anexa 4 - Grilă tehnico-economică de acordare a ajutorului de stat.


  Anexa nr. 1

  Condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate ale solicitanților și tipuri de lucrări/categorii de cheltuieli eligibile pentru investițiile:
  Cererea de finanțare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanțare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilității solicitantului, a proiectului și a cheltuielilor, pe baza criteriilor enumerate în continuare.
  Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea juridică care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni.
  Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant individual/parteneriat (lider și parteneri), după caz, începând cu depunerea cererii de finanțare, pe perioada procesului de selecție, în momentul contractării, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului de finanțare (5 ani de la finalizarea investiției), în condițiile stipulate de prezentul ghid.
  Pentru obținerea finanțării, solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menționate, în termenele stabilite în prezentul ghid și anexele la acesta.
  Toate criteriile de eligibilitate menționate în prezentul ghid se verifică doar pentru activitățile eligibile prevăzute în proiect, iar realizarea activităților neeligibile se află în răspunderea solicitantului (lider/parteneri, după caz), acesta urmând a se asigura de respectarea legislației în vigoare pentru realizarea lor.
  I. Eligibilitatea solicitantului
  Solicitantul (inclusiv liderul de parteneriat și partenerii aferenți în cazul proiectelor depuse în parteneriat) se încadrează în categoria solicitanților eligibili, după cum urmează:
  A. UAT-urile încadrate în categoria municipiilor reședință de județ, definite în conformitate cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, vor fi eligibile pentru următoarele investiții:I.1. Intervenții pentru mobilitatea urbană verdeI.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfășura doar în parteneriat)– tramvaie,– troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),– autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - electrice (care cuprind și stații de reîncărcare rapidă - pe traseu, respectiv stații de reîncărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă.I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS;I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan;I.2. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri;I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism: Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.
  A1. Municipiul reședință de județ care nu gestionează serviciul de transport public de călători va fi eligibil pentru următoarele investiții^1):
  ^1) Având în vedere situația specifică, unde contractul de gestiune a serviciului public de transport local este asigurat de Consiliul JudețeanI.1. Intervenții pentru mobilitatea urbană verde;I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS^2);
  ^2) Proiectele pot fi depuse în parteneriat cu CJ.
  I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan;
  I.2. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri;I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism: Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.

  B. Municipiul București va fi eligibil pentru următoarele investiții:I.1. Intervenții pentru mobilitatea urbană verdeI.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfășura doar în parteneriat)– tramvaie,– troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),– autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - electrice (care cuprind și stații de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv stații de încărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă.I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS;I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan;I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism: Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.
  C. Sectoarele Municipiului București vor fi eligibile pentru următoarele investiții:I.1. Intervenții pentru mobilitatea urbană verde;I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS;I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan;I.2. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri.
  D. UAT-urile încadrate în categoria municipiilor, altele decât cele reședință de județ, definite în conformitate cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată vor fi eligibile pentru următoarele investiții:I.1. Intervenții pentru mobilitatea urbană verde;I.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfășura doar în parteneriat);
  În cadrul acestei investiții va fi eligibilă achiziția de:– troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),– autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - electrice (care cuprind și stații de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv stații de încărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă.
  I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan;
  I.2. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri;I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism: Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.

  E. UAT-urile încadrate în categoria orașe vor fi eligibile pentru următoarele investiții:I.1. Intervenții pentru mobilitatea urbană verde;I.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfășura doar în parteneriat);
  În cadrul acestei investiții va fi eligibilă achiziția de autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - electrice (care cuprind și stații de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv stații de încărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen și microbuze (ce au zero emisii gaze de eșapament);
  I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan;
  I.2. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ;I.3. Reabilitare moderată clădiri publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale;I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism: Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.

  F. UAT-urile încadrate în categoria comune vor fi eligibile pentru următoarele investiții:I.1. Intervenții pentru mobilitatea urbană verdeI.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfășura doar în parteneriat);
  În cadrul acestei investiții va fi eligibilă achiziția de microbuze (ce au zero emisii gaze de eșapament). Pot fi asimilate cu microbuzele și minibuzele (autobuze de dimensiuni reduse);
  I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan;
  I.2. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ;I.3. Reabilitare moderată clădiri publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale;I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism: Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal.

  G. UAT-urile încadrate în categoria județelor vor fi eligibile pentru următoarele investiții:I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism: În cadrul acestei investiții, județele vor fi eligibile pentru elaborarea Planurilor de Amenajarea Teritoriului Județean și pentru elaborarea documentațiilor de urbanism (PUG/PUZ) în parteneriat cu autoritățile publice locale.
  De asemenea, exceptând Investiția 4, județele pot face parteneriate cu orice UAT municipiu/sector/oraș/comună din județul respectiv, însă fără contribuție bugetară.

  G1. UAT județ care gestionează serviciul de transport public de călători va fi eligibil pentru următoarele investiții (aferente municipiului reședință de județ:I.1. Intervenții pentru mobilitatea urbană verde;I.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (se poate desfășura doar în parteneriat cu UAT care reședință de județ și cel puțin un alt UAT din zona urbană funcțională);– tramvaie,– troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),– autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - electrice (care cuprind și stații de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv stații de încărcare lentă - la autobază).I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism: În cadrul acestei investiții, județul va fi eligibil pentru elaborarea Planurilor de Amenajarea Teritoriului Județean și pentru elaborarea documentațiilor de urbanism (PUG/PUZ) în parteneriat cu autoritățile publice locale.
  De asemenea, exceptând Investiția 4, județul poate face parteneriate cu orice UAT municipiu/sector/oraș/comuna din județul respectiv, însă fără contribuție bugetară.

  H. Eligibilitatea solicitanților pentru proiectele depuse în parteneriat
  Parteneriatele sunt eligibile la toate categoriile de investiții (este obligatorie desemnarea unui lider de parteneriat care va transmite cererea de finanțare).
  Aspecte specifice privind parteneriatul:I.1. Intervenții pentru mobilitatea urbană verdeI.1.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public - se efectuează prin parteneriat compus din cel puțin 2 UAT eligibile (conform punctelor A-G) care se învecinează și care fac parte din aceeași zonă urbană funcțională^3)/zonă rurală funcțională^4) sau prin demonstrarea apartenenței la ADI transport public.
  ^3) Zona urbană funcțională este aria geografică constituită dintr-un municipiu/oraș și comunele, orașele și municipiile din care peste 15% din populația rezidentă se deplasează pentru muncă în respectivul municipiu/oraș.
  ^4) Zona rurală funcțională este aria geografică constituită din minim 2 comune învecinate ce prezintă caracteristici geografice și socio-economice similare.– tramvaie,– troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),– autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - electrice (care cuprind și stații de încărcare rapidă - pe traseu, respectiv stații de încărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă - microbuze (ce au zero emisii gaze de eșapament). Pot fi asimilate cu microbuzele și minibuzele (autobuze de dimensiuni reduse).
  Pentru investiția I.1 nu este obligatoriu ca toți partenerii să contribuie la bugetul total.
  În cazul în care proiectele sunt depuse prin parteneriat, acesta va fi eligibil pentru toate categoriile de investiții la care sunt eligibile UAT care formează parteneriatul.
  De exemplu, un parteneriat format dintr-un municipiu reședință de județ, un oraș și 7 comune poate depune proiecte pentru care sunt eligibile municipiile reședință de județ, orașele și comunele.
  Investiția I.1.3 Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice - MDLPA va efectua o achiziție centralizată^5) iar UAT vor asigura montarea și funcționarea echipamentelor.
  ^5) Sub rezerva existenței cadrului legal prin care MDLPA are posibilitatea de efectuare a unei achiziții centralizate.

  Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan (din cadrul I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism) va fi eligibilă doar pentru proiectele depuse în parteneriat din care să facă parte membrii unei zone metropolitane. Cererea de finanțare va fi depusă de UAT lider de parteneriat.
  II. Eligibilitatea activităților și cheltuielilor
  Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor este formată din:
  ● REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
  ● ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
  ● HOTĂRÂRE nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
  ● Ordinul nr. 649/26.04.2022 Schema de ajutor de stat "Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice" publicată în Monitorul Oficial.Măsurile inițiate începând cu 1 februarie 2020 sunt eligibile cu condiția să respecte cerințele prevăzute în REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.

  Investițiile trebuie finalizate până pe data de 30 iunie 2026.
  Nu sunt eligibile cheltuielile realizate ca urmare a unor activități finanțate în cadrul programelor operaționale din perioada 2014-2020.
  Activitățile eligibile la care trebuie să se refere la cheltuielile proiectului pentru a fi eligibile, precum și alte condiții specifice care trebuie îndeplinite de aceste activități:I.1. Mobilitatea urbană verde - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public
  A. Activități eligibile - care se încadrează la codul 074 - cod 074 - Material rulant de transport urban curat:
  ● achiziția de material rulant nou:
  ( ) tramvaie (unidirecționale sau bidirecționale),
  ( ) troleibuze cu emisii 0, inclusiv cele cu autonomie extinsă (baterii),
  ( ) achiziționarea de autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - electrice (aceasta va include și achiziția și instalarea stații de reîncărcare rapidă - pe traseu, respectiv stații de reîncărcare lentă - la autobază) sau autobuze pe hidrogen sau autobuze pe hidrogen sau nave asimiliate autobuzelor care servesc transportului public de călători pe apă.
  ( ) microbuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - microbuze electrice și/sau pe hidrogen. Pot fi asimilate cu microbuzele și minibuzele (autobuze de dimensiuni reduse).

  ● Lucrările de construcții pentru branșarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice.
  ● Activități de proiectare și asistență tehnică (pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice).

  B. Condiții ce trebuie îndeplinite:
  ● Toate vehiculele achiziționate vor fi cu emisii 0;
  ● Depunerea proiectului în parteneriat (cel puțin două UAT învecinate din zona urbană funcțională sau din zona rurală funcțională) sau prin demonstrarea apartenenței la ADI transport public;
  ● Mijloacele de transport achiziționate trebuie să fie omologate (de către RAR sau AFER, după caz). Omologarea obligatorie a vehiculelor achiziționate se face în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) GSR 2019/2144 privind asigurarea siguranței generale a vehiculelor, care va fi pus în aplicare începând cu data de 6 iulie 2022. Autobuzele, troleibuzele, microbuzele și navele asimilate autobuzelor pentru transportul public pe apă trebuie să fie omologate la momentul efectuării recepției. Tramvaiele pot fi omologate ulterior recepției. Se va asigura respectarea standardelor de accesibilitate pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii;
  ● Alinierea obligatorie a investițiilor cu Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare/aprobare;
  ● Asigurarea serviciilor de transport public în zonele urbane funcționale/zonele periurbane. Asigurarea prioritizării și promovării transportului public prin planificarea benzilor și traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate/aglomerate, inclusiv prin sisteme inteligente de transport;
  ● Deținerea unui contract de servicii publice cu operatori economici în concordanță cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.
  Indicatorii obiectivului de investiții
  ● Număr de pasageri transportați în transportul public urban în România prin vehicule nepoluante (nr. pasageri);
  ● Număr de mijloace de transport achiziționate;
  ● Număr de stații de reîncărcare pentru autobuze (lente și rapide) și microbuze.
  I.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC
  Activități eligibile:
  ● Achiziția și punerea în funcțiune a echipamentelor și infrastructurii (hard și soft):
  ● sisteme de transport inteligente (ITS) care se încadrează la codul 076 - digitalizarea transportului urban:
  Sunt eligibile următoarele intervenții de tip sisteme ITS (fără a fi limitativ):
  ■ Dotarea și funcționarea centrului de control al traficului;
  ■ Soluții de taxare, inclusiv "e-bilete" sau "e-ticketing";
  ■ Soluții de parcare inteligentă;
  ■ Sisteme de avertizare privind adaptarea vitezei;
  ■ Sisteme de avertizare și asistență anti-coliziune pentru conducătorii de vehicule, inclusive tramvaie
  ■ Sisteme de siguranță pentru zona cu lucrări;
  ■ Sistem de semafoare interconectate;
  ■ Monitorizarea timpilor de călătorie și a vitezei;
  ■ Sisteme de cântărire în mișcare;
  ■ Semnal prioritar pentru circulația vehiculelor de urgență;
  ■ Semnalizatoare cu mesaje dinamice;
  ■ Planificator de călătorii pentru transportul public;
  ■ Sisteme integrate de informare a călătorilor;
  ■ Sisteme de informare a participanților la trafic.

  ● sisteme inteligente de management urban/local care se încadrează la codul 021ter - Dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin foarte specializate pentru administrațiile publice și întreprinderi (echipamente/echipamente și aplicații pentru managementul local):
  Sunt eligibile următoarele tipuri de infrastructuri TIC (fără a fi limitativ):
  ■ Achiziția dronelor pentru a inspecta zonele sau situațiile de risc;
  ■ Dotarea și funcționarea centrului de monitorizare în timp real a situației din localitate - oferă acces în timp real la toate camerele, senzorii și alte dispozitive de colectare a datelor;
  ■ Achiziționarea și punerea în funcțiune a sistemelor inteligente de gestionare pentru sistemele de spații verzi, automatizarea sistemelor de irigații pentru spațiile verzi;
  ■ Extinderea sistemului WiFi în spațiile publice;
  ■ Mobilier urban inteligent;
  ■ Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public;
  ■ Valorificarea obiectivelor de patrimoniu prin digitizare sau reconstrucție digitală (VR/AR);
  ■ Ghișeu unic pentru mediul de afaceri;
  ■ Platformă pentru comunicarea cu cetățenii și formarea inițiativelor comunitare;
  ■ Centre locale de inovare a comunității - aplică soluții inteligente pentru incluziune socială și oferă programe educaționale pentru comunitate;
  ■ Baze de date GIS la nivel metropolitan sau local/Date deschise - platformă de date deschise în care datele disponibile la nivel de oraș/localitate (date sectoriale) sunt accesibile publicului;
  ■ Funcționar public virtual;
  ■ Servicii "Cloud" - platformă cloud online pentru utilizare de către administrația publică;
  ■ Platformă de servicii publice digitale;
  ■ Sistem de înregistrare și emitere a documentelor - permite înregistrarea și emiterea documentelor online, semnături electronice, etc;
  ■ Aplicații pentru informarea cetățenilor și identificarea problemelor la nivel locale;
  ■ Plata online a taxelor și impozitelor;
  ■ Sistem de planificare online - site web care permite programarea online a cetățenilor la diverse ghișee APL;
  ■ Platformă online și/sau aplicație mobilă pentru cartografierea consumului de energie la nivel de cartier sau oraș;
  ■ Infrastructură de igienizare "inteligentă" - pubele inteligente cu senzori și tehnologie bazată pe GPS care oferă date despre gradul de umplere al pubelelor;
  ■ Monitorizarea în timp real a stării infrastructurii tehnico-municipale și a consumului de energie;
  ■ Soluții de accesibilizare a spațiului public pentru persoanele cu dizabilități:
  ( ) Sisteme de ghidaj și orientare care utilizează tehnologia senzorilor de proximitate destinate persoanelor cu deficiențe de vedere. o Sisteme de avertizare luminoasă destinate persoanelor cu deficiențe de auz.
  ( ) Dispozitive de amplificare a sunetului destinate persoanelor utilizatoare de proteze auditive. o Panouri vizuale electronice de informare a persoanelor cu dizabilități cu privire la mijloacele de transport în comun (informații adaptate- scris mărit pentru persoanele cu diferite tipuri de dizabilități).

  ● Lucrările de construcții pentru montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor.
  ● Activități de proiectare și asistență tehnică.

  B. Condiții ce trebuie îndeplinite:
  ● Alinierea obligatorie a investițiilor cu Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare/aprobare;
  ● Asigurarea acoperirii cu serviciile de mobilitate urbană din zona funcțională și zona periurbană. Asigurarea prioritizării și promovării transportului public prin planificarea benzilor și traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate/aglomerate, inclusiv prin sisteme inteligente de transport;
  ● În cazul în care există la nivel de UAT sau la nivel de zonă urbană funcțională un sistem deja operațional, se va asigura integrarea și corelarea cu acesta a sistemului care va fi achiziționat prin intermediul Componentei 10.
  Indicatorii obiectivului de investiții
  ● Număr de UAT ce își vor elabora/dezvolta prin intermediul acestei investiții sisteme de transport inteligente (ITS).
  ● Număr de UAT ce își vor elabora/dezvolta prin intermediul acestei investiții infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).
  I.1.3. Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice
  Ținta vizează numărul de puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice ce vor fi amplasate în locuri accesibile publicului, în zonele stabilite de Planul urbanistic general al localității drept zone pentru locuințe/zone mixte/zone servicii/zone comerciale/zone transporturi (cât mai aproape de locuitori - pentru limitarea nevoilor de deplasare). De asemenea, se recomandă amplasarea acestor puncte de reîncărcare în punctele multimodale, astfel încât să încurajeze navetiști să își lase autovehiculele personale în aceste puncte și să își continue deplasarea utilizând transportul public.
  A. Activități eligibile care se încadrează la codul 077 - Infrastructuri pentru combustibili alternativi:
  ● Achiziția de echipamente;
  ● Lucrări de amenajare a terenurilor (inclusiv asigurarea numărului minim de locuri de parcare raportat la numărul punctelor de reîncărcare vehicule electrice) unde vor fi amplasate echipamentele;
  ● Montajul și branșarea echipamentelor.

  B. Condiții ce trebuie îndeplinite:
  ● La fiecare UAT stabilit se va asigura ca 25% din numărul de puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice să aibă o capacitate minimă de 50 kw.
  ● Asigurarea terenului necesar amplasării punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice - ce este amplasat în domeniul public al UAT.
  ● Asigurarea unei capacități de funcționare a stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice;
  ● Respectarea cerințelor proiectului tip. (Proiectul tip va fi pus la dispoziția beneficiarilor înainte de data semnării contractelor de finanțare);
  ● Alinierea obligatorie a investițiilor cu Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare/aprobare;
  ● Asigurarea acoperirii cu serviciile de mobilitate urbană din zona funcțională și zona periurbană. Asigurarea prioritizării și promovării transportului public prin planificarea benzilor și traseelor dedicate autobuzelor, pe arterele cele mai frecventate/aglomerate, inclusiv prin sisteme inteligente de transport;
  ● Deținerea unui contract de servicii publice cu operatori economici în concordanță cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007;
  ● Până în 2026 toate municipiile reședință de județ (inclusiv fiecare sector din municipiul București) vor asigura, fiecare, dezvoltarea a minim 40 de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice accesibile publicului/unității administrativ-teritoriale.

  Indicatorii obiectivului de investiții
  ● Număr de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice în funcțiune.
  Notă: Punctele de reîncărcare lente (22kw) sunt recomandate a fi amplasate în apropierea zonelor rezidențiale, mai ales în zonele unde sunt identificate puncte cu surplus de energie, astfel încât branșarea acestora să nu necesite consturi suplimentare și să nu încarce rețeaua. Pentru punctele de reîncărcare rapide (50kw) se recomandă amplasarea lor în zonele de tranzit (centurile localităților) unde necesarul de reîncărcare rapidă este mare și unde se poate asigura o putere ridicată a energiei electrice.
  I.1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan
  A. Activități eligibile:
  ● Lucrări de construcție pentru realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/mijloace de transport nemotorizate: piste pentru biciclete, inclusiv pasaje și poduri de-a lungul acestora, culoare pentru biciclete;
  ● Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de protecție;
  ● Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de semnalizare;
  ● Achiziția și montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru biciclete, iluminat public, contoare utilizatori etc.;
  ● Amenajarea terenului;
  ● Achiziția echipamentelor de protecție și a echipamentelor de semnalizare;
  ● Proiectare și asistență tehnică.

  B. Condiții ce trebuie îndeplinite:
  ● Alinierea obligatorie a investițiilor cu Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare/aprobare;
  ● Asigurarea unor benzi preferențiale pentru transportul public curat pentru drumurile publice care au cel puțin trei benzi pe sens (condiție valabilă numai pentru unitățile administrativ teritoriale cu drumuri publice care au cel puțin trei benzi pe sens);
  ● Infrastructura va avea în vedere prevederile/recomandările Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete care conține cerințe generale de calitate a infrastructurii pentru biciclete și trotinete electrice - trasee, parcaje - în vederea asigurării viabilității acesteia.
  ● Pista pentru biciclete:
  ( ) Este o infrastructură cu utilizare obligatorie, atunci când există, pentru toate categoriile de bicicliști și pentru toate categoriile de biciclete. Pe pista pentru biciclete circulă și trotinetele electrice conform prevederilor legislației privind circulația pe drumurile publice. o Pista pentru biciclete și zona adiacentă acesteia trebuie să îndeplinească, simultan, următoarele condiții:
  ■ În mediul urban se va asigura o lățime de minimum 1,2 m pentru pistele cu un singur sens și minimum 2,4 m pentru cele cu dublu sens, fără obstacole, pe toată lungimea traseului (Se recomandă că lățimea optimă a unei piste pentru biciclete cu un singur sens să fie de minimum 1,5 m, iar a celei cu dublu sens de minimum 3,0 m pentru asigurarea siguranței circulației bicicliștilor și posibilitatea utilizării acestora de categorii diferite de biciclete/utilizatori).
  ■ În cazul pistelor pentru biciclete amenajate în mediul rural, inclusiv în extravilan, se admite o lățime de minimum 1,0 m pentru pistele cu un singur sens și minimum 2,0 m pentru pistele cu dublu sens.
  ■ Asigurarea unei înălțimi de liberă de trecere pe sub obstacole de minimum 2,50 m sau, dacă infrastructura deja există, de minimum 2,10 m în tuneluri, pe pasaje și poduri;
  ■ În situația pistelor amenajate în mediul urban, se va asigura un spațiu de siguranță de 0,5 m liber de orice obstacol. în plus, în zona interioară a virajelor se interzic obstacolele mai înalte de 1 m la o distanță cuprinsă între 0,5 m și 1 m;
  ■ În cazul pistelor amenajate în extravilan, se va asigura un spațiu de siguranță de 0,5 m în lateralele pistei pentru biciclete, iar în cazul celor amenajate în mediul rural se va asigura un spațiu de siguranță de 0,5 m.
  ■ Asigurarea unei suprafețe a pistei pentru biciclete dintr-un material rigid, stabil, cu un finisaj antiderapant, pe toată lungimea traseului;
  ■ Asigurarea unui sistem de scurgere și evacuare a apei pluviale astfel încât să nu existe pericol de băltire pe suprafața pistei;
  ■ Pista pentru biciclete este proiectată pentru deplasarea cu o viteză de 30 km/h;
  ■ Asigurarea legăturii facile și în siguranță cu partea carosabilă destinată traficului general, la capete.

  ● Pista/Culoarul pentru biciclete:
  ( ) Lățimea unui culoar pentru biciclete este de 1,5 metri, inclusiv marcajul de delimitare. În unele cazuri, dacă traficul motorizat este foarte scăzut, lățimea unui culoar pentru biciclete poate să fie de minimum 1 m lățime, exclusiv marcajul de delimitare, dacă pe suprafața de rulare nu sunt capace de canalizare sau alte denivelări care ar putea determina utilizatorii să le ocolească. În cazul în care se amenajează un culoar pentru biciclete pe o bandă de circulație deja marcată se admite o lățime de 1,2 metri între marcajele de delimitare.
  ( ) Proiectarea unui culoar pentru biciclete trebuie să țină cont de suprafața părții carosabile ce va fi atribuită circulației bicicletelor (canalizări, șanțuri pentru scurgerea apei etc). Traiectoria bicicletelor trebuie să fie previzibilă.
  ( ) Delimitarea culoarelor pentru biciclete se face cu marcaj de culoare albă, linie simplă discontinuă. Se poate utiliza linie continuă pe contrasensul deschis bicicletelor.
  ( ) Se va asigura un spațiu de siguranță de 0,5 m liber de orice obstacol. În cazul în care culoarul pentru biciclete trece pe lângă parcaje auto paralele cu trotuarul, spațiul de siguranță între parcaje și bandă va fi de minimum 1 metru.

  ● Încadrarea obligatorie a investițiilor cu prevederile din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare/aprobare. Este obligatoriu ca pista să aibă continuitate și să asigure conexiunea a cel puțin două puncte de interes la nivel local.

  Indicatorii obiectivului de investiții
  ● Număr de kilometri piste pentru bicicliști operaționale (km) la nivel local/metropolitan
  ● Număr de utilizatori ai pistelor nou construite și amenajate.

  Proiectele vor lua în considerare nevoile pasagerilor care aparțin grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, în vederea creșterii accesibilității acestora la facilitățile de transport prin includerea de activități de sprijin pentru a garanta siguranța tuturor persoanelor în utilizare.
  I.2. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ
  Obiectivul acestei investiții este de a spori accesul la locuințe de calitate pentru tinerii aflați în dificultate și pentru specialiștii din sănătate și învățământ care oferă astfel de servicii în comunitățile marginalizate și grupurilor vulnerabile.
  Investiția va consta în construirea de noi locuințe pentru tinerii din comunitățile marginalizate și grupurile vulnerabile, în concordanță cu dispozițiile Strategiei naționale a locuirii și ale planului de acțiune, aprobată în trimestrul II, 2022, și va fi însoțită de măsuri de promovare a integrării sociale și economice a categoriilor vizate.
  Vor fi construite, de asemenea, locuințe pentru specialiștii din sănătate și învățământ din zonele urbane și rurale în care trăiesc comunități marginalizate și grupuri vulnerabile și unde anterior au fost identificate deficite în ceea ce privește furnizarea de servicii medicale și educaționale.
  Locuințele nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.
  Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026.
  ● Activități eligibile - ce se încadrează la codul 025ter - Construirea de noi clădiri eficiente energetic, respectiv cod 055bis - Alte tipuri de infrastructuri TIC, inclusiv resurse/echipamente informatice la scară largă, centre de date, senzori și alte echipamente fără fir care respectă criteriile de reducere a emisiilor de carbon și de eficiență energetică
  ● Lucrări pentru amenajarea terenului, lucrări de demolare pentru eliberarea terenului pentru construcția de locuințe;
  ● Lucrări de construire și dotare a obiectivului de investiții;
  ● Proiectare și asistență tehnică;
  ● Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;
  ● Asigurarea stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice;
  ● Alte cheltuieli (cote, taxe, avize, diverse și neprevăzute, organizare șantier);
  ● Echipamente ce se încadrează pe codul 055a - Alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse/echipamente informatice la scară mare, centre de date, senzori și alte echipamente wireless) care respectă criteriile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și criteriile de eficiență energetică (cu contribuție de 100% pe digital);

  B. Condiții ce trebuie îndeplinite:
  ● Asigurarea terenului necesar situat în intravilan - în caz de utilizare a proiectului tip - asigurarea terenului necesar situat în intravilan - minim 313 mp pentru un modul înșiruit, minim 373 mp pentru modul cuplat și minim 433 mp pentru amplasarea în mod izolat pe lot; în cazul în care nu se va utiliza proiectul tip - vor fi respectate reglementările urbanistice aplicabile pe terenul respectiv;
  ● Minim 0,9% din bugetul total al proiectului trebuie să corespundă codului 055a - Alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse/echipamente informatice la scară mare, centre de date, senzori și alte echipamente wireless) care respectă criteriile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și criteriile de eficiență energetică (cu contribuție de 100% pe digital);
  ● Se va asigura o stație de reîncărcare a vehiculelor electrice (reîncărcare lentă)^6) la cel puțin 12 unități de locuit construite pentru specialiști din sănătate și educație. Numărul total de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice lente va fi de 83 unități. Ținta vizează locuințele de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ.
  ^6) Prin stații de reîncărcare lentă se înțeleg puncte de reîncărcare pe termen lung sau peste noapte - puncte de reîncărcare normale sau rapide (P < 22 kW)

  ● Noile unități de locuit vor fi conforme cu ținta privind atingerea pragului de minim 20% consum primar de energie mai mic în comparație cu cerințele privind construcțiile NZEB, stipulate în reglementările naționale. Acest consum de energie va fi reflectat în certificatele de performanță energetică.
  ● UAT/Parteneriatele aferente consorțiilor administrative/zonelor metropolitane eligibile pentru locuințe nZEB plus pentru tineri trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) să fie incluse în Atlasul zonelor marginalizate și al dezvoltării umane locale din România, reactualiazat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, sau să fie incluse în lista UAT care cuprind așezări informale conform Fișei de date transmisă de către consiliile județene la MDLPA, conform prevederilor Ordinului MDLPA 3494 din 2020 (cuprinse în Anexa 3). În vederea corelării solicitărilor de finanțare cu versiunea reactualizată a Atlasului zonelor marginalizate și al dezvoltării umane locale din România autoritățile administrației publice locale vor depune o declarație pe propria răspundere că pe teritoriul UAT au fost identificate comunități marginalizate în vederea preluării în Atlas;
  b) pentru UAT care nu îndeplinesc cerința de la pct. a):i. să dețină cereri pentru locuințe transmise de tineri (până la 35 de ani) care provin din grupuri vulnerabile definite conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, respectiv Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale.
  c) să prezinte în cadrul notei de fundamentare nevoia de locuințe pentru tineri din comunități marginalizate sau grupuri vulnerabile, precum și planul integrat de acțiune care va avea ca scop îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru tinerii care provin din comunități și grupuri vulnerabile și pentru gospodăriile din care fac parte, inclusiv prin măsuri pentru integrarea socială și economică a grupurilor țintă, în conformitate cu cerințele prevăzute în cadrul jalonului 317 (poate fi extras sau actualizare a SIDU/PUG/alte strategii locale). Structura documentului se află în Anexa 2.1. Conform cartografierii comunităților marginalizate și a criteriilor de identificare a grupurilor vulnerabile din cadrul Strategiei Naționale a Locuirii, tinerii beneficiari vor satisface cumulativ condiția de a proveni dintr-o comunitate marginalizată/grup vulnerabil (conform prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, respectiv Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale), să aibă între 18 și 35 ani, un venit pe membru de familie sub salariul mediu lunar pe economie, să nu dețină o locuință/să nu fi deținut o locuință, să trăiască în prezent în condiții de locuire precare/supraaglomerate. Criteriile vor lua în considerare, de asemenea, dacă tinerii au unul sau mai mulți copii aflați în îngrijire/care locuiesc în gospodărie. De asemenea, în cadrul planului integrat de acțiune vor fi prezentate măsurile prin care va fi combătută segregarea socială.

  ● UAT/Parteneriatele aferente consorțiilor administrative/zonelor metropolitane eligibile pentru locuințe nZEB plus pentru specialiști din sănătate și învățământ trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) să fie incluse în să fie incluse în Atlasul zonelor marginalizate și al dezvoltării umane locale din România, reactualiazat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale sau să fie incluse în lista UAT care cuprind așezări informale conform Fișei de date transmisă de către consiliile județene la MDLPA, conform prevederilor Ordinului MDLPA 3494 din 2020 (cuprinse în Anexa 3);
  b) să prezinte în cadrul notei de fundamentare nevoia de locuințe pentru specialiști din sănătate și învățământ, precum și planul integrat de acțiune care va cuprinde măsurile de îmbunătățire a accesului la serviciile medicale, respectiv educaționale, inclusiv asigurarea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea acestor servicii. Planul integrat de acțiune poate fi parte integrantă din SIDU/PUG/alte strategii locale. Structura documentului se află în Anexa 2.2. De asemenea, investiția se va realiza în corelație cu investițiile în componentele Educație, Sănătate (de exemplu, dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, cu scopul creșterii accesului la servicii medicale de bază) și Valul Renovării din cadrul planului național de redresare și reziliență, precum și cu investiția 3 a componentei de față (Reabilitarea moderată a clădirilor ce adăpostesc servicii publice), cu programele operaționale (2014-2020 și 2021-2027) sau cu alte programe. În cadrul planului integrat de acțiune vor fi prezentate măsurile prin care va fi combătută segregarea socială.

  Indicatorii obiectivului de investiții
  ● Număr de metri pătrați construiți locuințe pentru tineri din grupuri și comunități marginalizate.
  ● Număr unități de locuit pentru tineri din grupuri și comunități marginalizate.
  ● Număr de metri pătrați construiți locuințe pentru specialiști din sănătate și învățământ.
  ● Număr unități de locuit pentru specialiști din sănătate și învățământ.
  ● Număr puncte de reîncărcare lentă a vehiculelor electrice.
  ● Reducerea de energiei conform certificatului de performanta energetică.
  I.3. Reabilitare moderată clădiri publice
  Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți furnizarea de servicii publice locale. Investiția presupune renovarea energetica moderată a clădirilor publice la nivel local. Aceasta vizează numai clădirile publice din orașe și comune care sunt destinate furnizării de servicii publice către cetățeni (de exemplu, sedii de primării, clădirile pentru servicii sociale). Investiția va consta în renovarea energetică a unei suprafețe de 1 306 818 metri pătrați aferente clădirilor publice eligibile.
  Sunt eligibile pentru finanțare doar clădirile publice construite înainte de anul 2000.
  Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026.
  A. Activități eligibile
  În cadrul proiectelor de reabilitare moderată a clădirilor publice din orașe și comune sunt eligibile următoarele lucrări: - ce se încadrează la codul 026bis - - 026bis - Renovarea eficienței energetice sau măsuri de eficiență energetică privind infrastructura publică, proiectele demonstrative și măsurile de sprijin conforme cu criteriile de eficiență energetică Lucrări de creștere a eficienței energetice:
  ● Audit energetic, expertiză tehnică, avize și autorizații, proiectare și asistență tehnică;
  ● Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:
  ( ) izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin:– înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată,– înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite
  ( ) izolarea termică a fațadei - parte opacă (inclusiv termo-hidroizolarea terasei):– termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenței șarpantei,– reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei în cazul podurilor neîncălzite– înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară
  ( ) închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților
  ( ) izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute spații destinate activităților la parter o izolarea termică a planșeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității/urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității) sau a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității), o izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite;

  ● Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:– repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă, precum și montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;– instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum, instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor echivalent CO2 (exclus pentru instalațiilor ce utilizează combustibili fosili);– înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/repararea/înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică (exclus instalațiilor ce utilizează combustibili fosili);– reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) și echilibrarea instalațiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă;– reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, prin montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă și al creșterii eficienței energetice
  ● Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie:– instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, instalații cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcționează în cogenerare de înaltă eficiență și sisteme centralizate de încălzire și/sau de răcire, pompe de caldură și/sau centrale termice sau centrale de cogenerare pe biomasă, schimbătoare de caldură sol-aer, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc, inclusiv achiziționarea acestora
  ● Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior:– soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;– soluții de ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă (inclusiv a spațiilor comune), repararea/refacerea canalelor de ventilație în scopul menținerii/realizării ventilării naturale organizate a spațiilor ocupate– soluții de ventilare mecanică centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată;– repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiționare a aerului, a instalațiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a sistemelor de climatizare de tip "numai aer" cu rol de ventilare și/sau de încălzire/răcire, umidificare/dezumidificare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip "aer-apă" cu ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz;– instalarea, în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelor și/sau a recuperatoarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creșterea performanței energetice a clădirii
  ● Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri:– reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED;– instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie.
  ● Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri:– montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice și/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control și/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;– montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică și energie termică (ex. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă și apă rece și a contoarelor de energie termică, exclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor)– realizarea lucrărilor de racordare/branșare/rebranșare a clădirii la sistemul centralizat de producere și/sau furnizare a energiei termice;– realizarea lucrărilor de înlocuire a instalației de încălzire interioară cu distribuție orizontală la nivelul apartamentelor și modul de apartament inclusiv cu reglare și contorizare inteligentă;– implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei.
  ● Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald:– montarea unor elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;– realizarea de terase verzi, cu hidroizolații și termoizolații, folosind sisteme complete de straturi și substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spații pentru rădăcini și colectarea apelor pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile și deschise pentru vegetația natural:
  ● Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
  ● Lucrări pentru echiparea cu stații de reîncărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată:– puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum și a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice
  ● Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen);
  ● Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale/lucrări de recompartimentări interioare la clădirile în care se desfășoară activități educaționale;
  ● Lucrări pentru asigurarea cerințelor de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități:– sisteme de ghidaj și orientare care utilizează tehnologia senzorilor de proximitate destinate persoanelor cu deficiențe de vedere.– sisteme de avertizare luminoasă destinate persoanelor cu deficiențe de auz.– dispozitive de amplificare a sunetului destinate persoanelor utilizatoare de proteze auditive.– rampe mobile, lifturi adaptate și alte mijloace ce pot fi integrate la nivelul construcțiilor existente în scopul deservirii populației cu dizabilități fizice.– covoare tactile pentru infrastructura de acces în instituțiile publice de interes general.
  ● Alte tipuri de lucrări care conduc la eficientizarea energetică a clădirii:– repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii– repararea/construirea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;– demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;– repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;– refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;– înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate– reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.

  Toate măsurile de creștere a eficienței energetice trebuie să fie fundamentate, după caz, în raportul de expertiză tehnică și/sau în raportul de audit energetic, care apoi se detaliază în SF/DALI și proiectul tehnic.
  Nu se finanțează prin PNRR:
  investițiile privind repararea/înlocuirea cazanului și/sau arzătorului din centrala termică proprie a clădirii

  Sunt eligibile pentru finanțare doar clădirile publice construite înainte de anul 2000.

  B. Condiții ce trebuie îndeplinite:
  Vor fi incluse la finanțare exclusiv obiectivele de investiții care îndeplinesc următoarele condiții:
  ● Sunt clădiri publice cu funcțiuni de furnizare/prestare a serviciilor publice (ex. sedii de primărie, biblioteci, cămine culturale, case de cultură, muzee, case memoriale, centre de informare turistică, sedii de poliție, sedii de unități sanitare publice, unități școlare și creșe, clădiri ale serviciilor publice de asistență socială etc.);
  ● În urma implementării proiectelor de reabilitare energetică moderată, se va obține o reducere de mimim 30% a consumului de energie primară în comparație cu consumul actual, atestat prin raportul de audit energetic și certificatele de performanță energetică elaborate înainte și după executarea lucrărilor de creștere a performanței energetice;
  ● lucrările care nu țin de sistemele de îmbunătățire a eficienței energetice nu vor depăși pragul de 10% din valoarea totală a costurilor;
  ● nu sunt încadrate în clasele I și II de risc seismic, conform raportului de expertiza Tehnică.

  Sunt eligibile pentru finanțare doar clădirile publice construite înainte de anul 2000.
  Solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze existența dreptului invocat asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiția în cadrul cererii de finanțare, conform legislației în vigoare:
  a) dreptul de proprietate publică sau privată a statului și UAT;
  b) dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate publică a statului și UAT;

  În cazul proprietății, înscrierea dreptului de proprietate trebuie să fie definitivă.
  În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietății publice, prevăzut de art. 866 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Atenție: Din documentele privind dreptul de administrare trebuie să reiasă faptul că acesta este menținut pe toată perioada de durabilitate a investiției.
  Prin perioada de durabilitate a proiectului se înțelege perioada de menținere obligatorie a investiției după finalizarea implementării proiectului (5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale).
  Prin perioada de implementare a proiectului se înțelege perioada în care se finalizează toate activitățile aferente proiectului.
  Atenție:
  Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanțare, sau în perioada de durabilitate a acestuia, sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii imobilului aferent proiectului, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale. Prin imobil, obiect al proiectului, se înțelege terenul și clădirea ce fac obiectul proiectului.
  Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire.

  Pentru toate imobilele care fac obiectul proiectului propus, începând cu data depunerii cererii de finanțare, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  ( ) să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea operațiunii, în condițiile Ghidului.
  ( ) să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești.
  ( ) să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

  Prin imobil obiect al proiectului se înțelege terenul și clădirea ce fac obiectul proiectului.
  Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc.).
  De asemenea, în cadrul acestui apel de proiecte, nu se consideră sarcină sau interdicție care afectează implementarea proiectului și care să conducă la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare:
  ( ) închirierea/darea în folosință gratuită/concesiunea a unor suprafețe din terenul aferent imobilului, cu condiția ca respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităților/implementarea proiectului,
  ( ) închirierea/darea în folosință gratuită/concesiunea a unor spații din clădirea aferentă imobilului, în condițiile precizate din prezentul document.

  Garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipoteca etc.) sunt considerate în accepțiunea MDLPA incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PNRR.
  În accepțiunea MDLPA nu este considerată sarcină dreptul de administrare înscris în cartea funciară și care nu afectează condițiile de implementare.
  Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă (privind imobilul) până la finalizarea perioadei de durabilitate.
  Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PNRR pentru investiții în infrastructură, trebuie ca pe perioada de durabilitate:
  ● să mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare);
  ● să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/administrator al infrastructurii, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;
  ● să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției.

  Aceste elemente vor constitui clauze de reziliere a contractelor de finanțare.
  Indicatorii obiectivului de investiții:
  ● Număr de metri pătrați aferenți suprafeței de clădire renovata energetic.
  I.4. Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism: Plan de Amenajarea Teritoriului Județean/Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/Plan Urbanistic General/Plan Urbanistic Zonal/Plan de Mobilitate Urbană Durabilă
  Obiectivul acestei investiții este de a sprijini procesul de planificare urbană și teritorială bazată pe principiile de dezvoltare durabilă și inteligentă și de spori accesul digital la documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism. Investiția finanțează elaborarea sau actualizarea și/sau transpunerea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, inclusiv a planurilor de mobilitate urbană durabilă.
  Redactarea documentațiilor se va realiza în format digital, georeferențiat, în conformitate cu dispozițiile jalonului 288 (Intrarea în vigoare a legislației în domeniul mobilității urbane durabile, trimestrul IV, 2022) și ale jalonului 315 (codul ATUC, ce va fi aprobat până în trimestrul I, 2023). Documentațiile de amenajarea teritoriului și de urbanism în format GIS vor cuprinde simultan două categorii de informații care fundamentează deciziile, respectiv:i) date de tip vectorial, prin care sunt reprezentate entități spațiale ce sunt reglementate urbanistic, precum limite administrative, limite ale unităților teritoriale de referință, limite ale parcelelor, limite ale unor zone de protecție, zone funcționale, clădiri, drumuri, rețele și altele asemenea;ii) date de tip atribut prin care sunt gestionate informațiile specifice asociate referitoare la fiecare dintre entitățile spațiale reglementate.
  PMUD va fi validat de Grupul național pentru optimizarea PMUD instituit în conformitate cu dispozițiile stabilite în jalonul 289. Grupul național pentru optimizarea PMUD reprezintă structura de asistență tehnică acordată de către specialiști pentru elaborarea de planuri de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și actualizarea PMUD instituite și operaționale.
  Toate documentațiile de amenajarea teritoriului și de urbanism vor fi elaborate și după finalizare, transpuse în format digital în conformitate cu Codul de amenajare a teritoriului, urbanismului și construcțiilor și vor fi avizate de Comisia Națională de Dezvoltare Teritorială organizată conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare.
  Documentațiile de amenajarea teritoriului și de urbanism vor fi încărcate pe platforma Observatorului teritorial. Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026.
  A. Activități eligibile (conform PNRR, activitățile eligibile pentru investiția I4 se încadrează la codul 011 - Soluții TIC guvernamentale, servicii electronice, aplicații):
  ● Sunt eligibile următoarele activități de elaborare/actualizare a PATJ, PATZM, PUG, PUZ și PMUD în măsura în care au ca finalitate elaborarea/transpunerea și livrarea către MDLPA pentru încărcarea documentației în Observatorul Teritorial Național în format GIS:
  a) elaborare/actualizare studii de fundamentare și de specialitate a PATJ, PATZM, PUG, PUZ și PMUD
  b) elaborare/actualizare în format GIS a PATJ, PATZM, PUG, PUZ și PMUD
  c) finalizarea elaborării/actualizării în format GIS a PATJ, PATZM, PUG, PUZ și PMUD
  d) transpunerea în format GIS a PATJ, PATZM, PUG, PUZ și PMUD aprobate după 1 ianuarie 2018 cu condiția ca acestea să respecte conținutul prevăzut de Legea nr. 350/2001 și de PNRR.

  ● Transpunerea prevederilor documentațiilor în sistem GIS, utilizând simultan două categorii de informații care fundamentează deciziile, respectiv:
  a. date de tip vectorial prin care sunt reprezentate entități spațiale ce sunt reglementate urbanistic, precum limite administrative, limite ale unităților teritoriale de referință, limite ale parcelelor, limite ale unor zone de protecție, zone funcționale, clădiri, drumuri, rețele și altele asemenea;
  b. date de tip atribut prin care sunt gestionate informațiile specifice asociate referitoare la fiecare dintre entitățile spațiale reglementate.– PUG/PUZ

  ● Studii de fundamentare premergătoare documentațiilor de urbanism;
  ● Elaborarea propriu-zisă a documentației în format compatibil GIS (piese scrise și piese desenate);
  ● Documentații necesare obținerii avizelor/acordurilor,
  ● Documentația finală (piese scrise și piese desenate), inclusiv Strategia de dezvoltare spațială și plan de acțiune;
  ● sunt eligibile documentațiile de tip PUZ pentru:– zonele centrale ale localităților;– zonele construite protejate și de protecție a monumentelor;– zonele de agrement și turism;– zonele/parcurile industriale, tehnologice și zonelor de servicii;– infrastructurii de transport;– zonelor supuse restructurării sau regenerării urbane– zone care cuprind așezări informale– PMUD - Studii de fundamentare premergătoare planurilor de mobilitate urbană durabilă;
  ● Planul de mobilitate urbană durabilă propriu-zis, care se va realiza în conformitate cu ghidul pentru elaborarea și implementarea unui plan de mobilitate urban durabil. Ghidul va fi pus la dispoziție de către MDLPA.
  ● Noile PMUD vor trebui validate de către structura de asistență tehnică pentru dezvoltarea PMUD ce va fi stabilită la nivelul MDLPA și este obligatoriu ca documentația să fie aprobată până la finalizarea proiectului de investiții.

  B. Condiții ce trebuie îndeplinite:1. Redactarea documentațiilor se va realiza în conformitate cu dispozițiile jalonului 288 (Intrarea în vigoare a legislației în domeniul mobilității urbane durabile, trimestrul IV, 2022) și ale jalonului 315 (codul ATUC, ce va fi aprobat până în trimestrul I, 2023).2. Pentru cererile de finanțare ce vizează elaborarea/actualizarea, inclusiv transpunerea în format GIS a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism, respectiv a planurilor de mobilitate urbană durabilă:
  a) La nivelul UAT există necesitatea elaborării/actualizării documentației de urbanism/planului de mobilitate urbană durabilă;
  b) Unitatea administrativ teritorială a inițiat documentația de amenajarea teritoriului sau de urbanism sau planul de mobilitate urbană durabilă iar aceasta se află în curs de elaborare/actualizare, iar contractul de achiziție a fost stabilit în baza unei proceduri de licitație deschisă, conform prevederilor legale. Este obligatorie conformarea la cerințele stabilite la punctul 4.
  3. Pentru cererile de finanțare ce vizează exclusiv transpunerea în format GIS a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism, respectiv a planurilor de mobilitate urbană durabilă sunt eligibile documentațiile ce au fost aprobate începând cu anul 2018.4. Documentațiile trebuie întocmite conform prevederilor:– Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare,– Ordinului nr. 233 din 26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare și– ghidurilor ce vor fi prezentate de către MDLPA în perioada următoare (Precizări pentru elaborarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și a celor de urbanism pentru transpunerea în format compatibil GIS, respectiv Ghid pentru elaborarea PMUD care va actualiza conținutul prevăzut de Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și care va fi elaborat conform ghidului SUMP produs și publicat cu girul Comisiei Europene care se găsește la adresa https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf).

  Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) vor asigura corelarea cu documentațiile de urbanism actualizate și vor cuprinde măsuri pentru tranziția verde și pentru siguranța rutieră. După aprobare, toate documentațiile vor fi transmise către MDLPA pentru publicare în platforma de date digitale urbane interoperabile (componentă a Observatorului teritorial), aferentă jalonului 316 din componenta 10 - Fondul Local.
  Indicatorii obiectivului de investiții– Număr de documentații de amenajarea teritoriului și urbanism și planuri de mobilitate urbană durabilă elaborate/actualizate în format GIS.
  III. Condiții generale de eligibilitate
  Solicitantul face dovada capacității de cofinanțare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile
  Solicitantul va completa și semna câte o Declarație de angajament (Model A la ghid), iar datele din Declarația de angajament vor fi corelate cu cele din Hotărârile/decizia de aprobare a proiectului.
  În cazul proiectelor depuse în parteneriat, atât liderul, cât și partenerii vor completa și semna câte o Declarație de angajament (Model A la ghid), iar datele din Declarația de angajament vor fi corelate cu cele din Acordul de parteneriat (Model B la ghid) și din Hotărârile/decizia de aprobare a proiectului.
  încadrarea valorii investiției în valoarea maximă eligibilă.
  Valoarea maximă eligibilă a costurilor aferente investiției se va încadra în prevederile din secțiunile 2.4. și 2.5. din acest ghid. Solicitările vor fi efectuate pentru suma totală necesară, inclusiv TVA. TVA va fi asigurat prin bugetul de stat. Sumele fără TVA care vor depăși valoarea maximă eligibilă vor fi asigurate de către beneficiar, fiind considerate neeligibile.

  Încadrarea în perioada de eligibilitate a PNRR
  Proiectul propus spre finanțare poate include activități desfășurate începând cu data de 1 februarie 2020. Perioada de implementare a activităților proiectului nu poate depăși 30 iunie 2026.
  Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, perioada dintre depunerea cererii de finanțare și momentul semnării contractului, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanțare a proiectului.
  Proiectul propus spre finanțare include doar activități desfășurate după data de 1 februarie 2020.
  Activitățile/lucrările efectuate după 1 februarie 2020 sunt considerate cheltuielile eligibile în cadrul PNRR, cu condiția demonstrării, înainte de finalizarea activităților proiectului, a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate din prezentul ghid, inclusiv privind implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau "taxonomie") pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului.
  Nu sunt eligibile cheltuielile realizate prin finanțare obținută în cadrul programelor operaționale din perioada 2014 - 2020.
  Se va asigura de către solicitant evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/activităților propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate prin Programul Operațional Regional, prin alte programe operaționale, sau prin alte programe cu surse publice de finanțare. În cazul identificării unei situații de dublă finanțare, MDLPA va emite decizii de reziliere a contractelor de finanțare și va recupera sumele acordate necuvenit.
  Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, protecția mediului, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea.
  În procesul de pregătire, verificare, implementare și durabilitate a contractului de finanțare, solicitantul a respectat și va respecta legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului, egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate.
  Solicitantul/cererea de finanțare respectă minimul legislativ în aceste domenii, asumat prin Declarația de angajament (Model A).
  Proiectul va respecta principiul "Do No Significant Harm" (DNSH).
  În procesul de pregătire, verificare, implementare și durabilitate a contractului de finanțare, solicitantul a respectat și va respecta obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.
  Solicitantul/cererea de finanțare respectă condițiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), asumate prin Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (Model E).
  Solicitantul va justifica modul în care sunt respectate condițiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), precum și alte acțiuni suplimentare (dacă este cazul) pentru fiecare obiectiv de mediu evaluat conform principiului DNSH, prin completarea Listei de verificare DNSH corespunzătoare fiecărui tip de investiție, anexată prezentului document (Model E - E1 - E7 - Lista de verificare DNSH). În declarația de angajament va fi inclusă o prevedere legată de respectarea condiționărilor privind DNSH în termenii de referință a achizițiilor asociate investițiilor din cadrul proiectelor. Condiționările legate de DNSH trebuie să fie în conformitate cu analiza DNSH din cadrul planului.
  IV. Condiție privind includerea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice
  Pentru toate tipurile de solicitanți, la orice proiect depus pentru oricare dintre investițiile prevăzute în cadrul acestui apel, este prevăzută automat o alocare suplimentară pentru stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, care vor fi achiziționate centralizat^7) de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
  ^7) Sub rezerva existenței cadrului legal prin care MDLPA are posibilitatea de efectuare a unei achiziții centralizate.

  Astfel, este obligatoriu ca în cadrul fiecărei prime solicitări de finanțare depuse de un beneficiar să fie prevăzută instalarea unui număr de puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice conform tabelului următor:
  Categorie de beneficiar

  Categorie de beneficiar

  Număr minim de stații de reîncărcare (22 kw și 50 kw) care trebuie incluse în cererea de finanțare / UAT (sau subdiviziune UAT)

  Număr total de stații (22 kw și 50 kw) incluse în cererea de finanțare pentru categoria de beneficiar

  Număr total de puncte incluse în cererea de finanțare pentru categoria de beneficiar (din care cel puțin 25% vor fi de
  capacitate minima de 50 kwh)

  Sectoarele municipiului București

  44

  264

  528

  Municipii reședință de județ

  45

  1800

  3600

  Alte municipii

  10

  620

  1240

  Orașe

  6

  648

  1296

  Comune (se aplică doar pentru comunele din zona adiacentă municipiilor, comunelor care sunt stațiuni turistice și comunelor care sunt străbătute de drumuri naționale - conform listei de mai jos). Comunele care
  nu se încadrează în categoriile indicate pot solicita orice număr de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice.

  2

  3272

  6544

  Total  13.208

  Notă:(1) comunele din zona adiacentă municipiilor sunt definite drept comunele în care 15% din populația ocupată lucrează în municipiu sau comunele care au limită administrativă comună cu municipiul.(2) 2 stații cu 4 puncte pot fi asimilate cu o stație cu 4 puncte.

  Pentru proiectele depuse în parteneriat/ADI, numărul de stații de încărcare va fi repartizat către toate UAT din cadrul parteneriatului care sunt incluse în categoriile de beneficiari de mai sus.
  UAT care doresc un număr mai mare de puncte de încărcare decât cel din tabel pot solicita suplimentarea acestora în cadrul cererii de finanțare, în limita numărului total de puncte de reîncărcare (17.160 la nivel național). De asemenea, comunele care nu se încadrează în categoriile indicate pot solicita orice număr de stații de încărcare vehicule electrice.
  Beneficiarii eligibili pentru stațiile de reîncărcare pot aplica pentru ajutor de stat conform schemei elaborate și aprobate prin Ordinul nr. 649/26.04.2022 - "Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice".
  Beneficiarii investiției vor trebui să asigure un spațiu adecvat pentru amplasamentul stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice (care va presupune și posibilitatea de staționare a vehiculelor pe perioada încărcării) precum și toate activitățile și costurile necesare pentru punerea în funcțiune a stațiilor.
  Comune în care se vor instala cel puțin 2 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice

  Nr
  crt

  Denumire comună

  Denumire
  județ

  Nr
  crt

  Denumire comună

  Denumire
  județ

  1

  Albac

  Alba

  815

  Brădești

  Harghita

  2

  Arieșeni

  Alba

  816

  Căpâlnița

  Harghita

  3

  Berghin

  Alba

  817

  Cârța

  Harghita

  4

  Bistra

  Alba

  818

  Ciceu

  Harghita

  5

  Bucium

  Alba

  819

  Ciucsângeorgiu

  Harghita

  6

  Câlnic

  Alba

  820

  Corbu

  Harghita

  7

  Ciugud

  Alba

  821

  Corund

  Harghita

  8

  Ciuruleasa

  Alba

  822

  Cozmeni

  Harghita

  9

  Crăciunelu de Jos

  Alba

  823

  Dănești

  Harghita

  10

  Cricău

  Alba

  824

  Dealu

  Harghita

  11

  Galda de Jos

  Alba

  825

  Ditrău

  Harghita

  12

  Gârda de Sus

  Alba

  826

  Feliceni

  Harghita

  13

  Ighiu

  Alba

  827

  Frumoasa

  Harghita

  14

  Lupșa

  Alba

  828

  Gălăuțaș

  Harghita

  15

  Meteș

  Alba

  829

  Joseni

  Harghita

  16

  Mihalț

  Alba

  830

  Lăzarea

  Harghita

  17

  Mirăslău

  Alba

  831

  Lueta

  Harghita

  18

  Ocoliș

  Alba

  832

  Lunca de Jos

  Harghita

  19

  Pianu

  Alba

  833

  Lunca de Sus

  Harghita

  20

  Poșaga

  Alba

  834

  Lupeni

  Harghita

  21

  Roșia Montană

  Alba

  835

  Mădăraș

  Harghita

  22

  Sălciua

  Alba

  836

  Păuleni-Ciuc

  Harghita

  23

  Săliștea

  Alba

  837

  Plăieșii de Jos

  Harghita

  24

  Săsciori

  Alba

  838

  Praid

  Harghita

  25

  Sâncel

  Alba

  839

  Racu

  Harghita

  26

  Sântimbru

  Alba

  840

  Satu Mare

  Harghita

  27

  Scărișoara

  Alba

  841

  Sărmaș

  Harghita

  28

  Stremț

  Alba

  842

  Sâncrăieni

  Harghita

  29

  Șibot

  Alba

  843

  Sândominic

  Harghita

  30

  Șpring

  Alba

  844

  Sânmartin

  Harghita

  31

  Șugag

  Alba

  845

  Sânsimion

  Harghita

  32

  Unirea

  Alba

  846

  Sântimbru

  Harghita

  33

  Vadu Moților

  Alba

  847

  Siculeni

  Harghita

  34

  Valea Lungă

  Alba

  848

  Subcetate

  Harghita

  35

  Vințu de Jos

  Alba

  849

  Suseni

  Harghita

  36

  Almaș

  Arad

  850

  Tomești

  Harghita

  37

  Bârsa

  Arad

  851

  Tulgheș

  Harghita

  38

  Bârzava

  Arad

  852

  Tușnad

  Harghita

  39

  Bocsig

  Arad

  853

  Voșlăbeni

  Harghita

  40

  Buteni

  Arad

  854

  Baia de Criș

  Hunedoara

  41

  Conop

  Arad

  855

  Baru

  Hunedoara

  42

  Covăsinț

  Arad

  856

  Băcia

  Hunedoara

  43

  Dorobanți

  Arad

  857

  Bănița

  Hunedoara

  44

  Fântânele

  Arad

  858

  Bretea Română

  Hunedoara

  45

  Felnac

  Arad

  859

  Buceș

  Hunedoara

  46

  Frumușeni

  Arad

  860

  Burjuc

  Hunedoara

  47

  Ghioroc

  Arad

  861

  Crișcior

  Hunedoara

  48

  Grăniceri

  Arad

  862

  Densuș

  Hunedoara

  49

  Gurahonț

  Arad

  863

  Dobra

  Hunedoara

  50

  Hălmagiu

  Arad

  864

  Gurasada

  Hunedoara

  51

  Iratoșu

  Arad

  865

  Ilia

  Hunedoara

  52

  Livada

  Arad

  866

  Lăpugiu de Jos

  Hunedoara

  53

  Macea

  Arad

  867

  Luncoiu de Jos

  Hunedoara

  54

  Moneasa

  Arad

  868

  Pui

  Hunedoara

  55

  Păuliș

  Arad

  869

  Râu de Mori

  Hunedoara

  56

  Peregu Mare

  Arad

  870

  Ribița

  Hunedoara

  57

  Petriș

  Arad

  871

  Romos

  Hunedoara

  58

  Pilu

  Arad

  872

  Sarmizegetusa

  Hunedoara

  59

  Pleșcuța

  Arad

  873

  Sălașu de Sus

  Hunedoara

  60

  Săvârșin

  Arad

  874

  Sântămăria-Orlea

  Hunedoara

  61

  Secusigiu

  Arad

  875

  Șoimuș

  Hunedoara

  62

  Semlac

  Arad

  876

  Tomești

  Hunedoara

  63

  Sintea Mare

  Arad

  877

  Totești

  Hunedoara

  64

  Socodor

  Arad

  878

  Turdaș

  Hunedoara

  65

  Sagu

  Arad

  879

  Vața de Jos

  Hunedoara

  66

  Seitin

  Arad

  880

  Vălișoara

  Hunedoara

  67

  Sicula

  Arad

  881

  Vețel

  Hunedoara

  68

  Simand

  Arad

  882

  Zam

  Hunedoara

  69

  Siria

  Arad

  883

  Adâncata

  Ialomița

  70

  Sofronea

  Arad

  884

  Alexeni

  Ialomița

  71

  Vărădia de Mureș

  Arad

  885

  Andrășești

  Ialomița

  72

  Vârfurile

  Arad

  886

  Armășești

  Ialomița

  73

  Vinga

  Arad

  887

  Balaciu

  Ialomița

  74

  Vladimirescu

  Arad

  888

  Bărbulești

  Ialomița

  75

  Zăbrani

  Arad

  889

  Bordușani

  Ialomița

  76

  Zădăreni

  Arad

  890

  Bucu

  Ialomița

  77

  Zerind

  Arad

  891

  Ciocârlia

  Ialomița

  78

  Zimandu Nou

  Arad

  892

  Ciochina

  Ialomița

  79

  Albeștii de Argeș

  Argeș

  893

  Coșereni

  Ialomița

  80

  Albota

  Argeș

  894

  Făcăeni

  Ialomița

  81

  Aninoasa

  Argeș

  895

  Gheorghe Lazăr

  Ialomița

  82

  Arefu

  Argeș

  896

  Giurgeni

  Ialomița

  83

  Bascov

  Argeș

  897

  Grivița

  Ialomița

  84

  Băbana

  Argeș

  898

  Ion Roată

  Ialomița

  85

  Băiculești

  Argeș

  899

  Jilavele

  Ialomița

  86

  Berevoești

  Argeș

  900

  Manasia

  Ialomița

  87

  Bradu

  Argeș

  901

  Mihail Kogălniceanu

  Ialomița

  88

  Budeasa

  Argeș

  902

  Miloșești

  Ialomița

  89

  Bughea de Sus

  Argeș

  903

  Movila

  Ialomița

  90

  Buzoești

  Argeș

  904

  Movilița

  Ialomița

  91

  Căldăraru

  Argeș

  905

  Munteni-Buzău

  Ialomița

  92

  Călinești

  Argeș

  906

  Ograda

  Ialomița

  93

  Căteasca

  Argeș

  907

  Perieți

  Ialomița

  94

  Ciomăgești

  Argeș

  908

  Sărățeni

  Ialomița

  95

  Cocu

  Argeș

  909

  Scânteia

  Ialomița

  96

  Corbeni

  Argeș

  910

  Sfântu Gheorghe

  Ialomița

  97

  Corbi

  Argeș

  911

  Sinești

  Ialomița

  98

  Cotmeana

  Argeș

  912

  Stelnica

  Ialomița

  99

  Dâmbovicioara

  Argeș

  913

  Vlădeni

  Ialomița

  100

  Dârmănești

  Argeș

  914

  Alexandru I. Cuza

  Iași

  101

  Domnești

  Argeș

  915

  Aroneanu

  Iași

  102

  Dragoslavele

  Argeș

  916

  Balș

  Iași

  103

  Drăganu

  Argeș

  917

  Bălțați

  Iași

  104

  Godeni

  Argeș

  918

  Bârnova

  Iași

  105

  Hârsești

  Argeș

  919

  Bivolari

  Iași

  106

  Leordeni

  Argeș

  920

  Butea

  Iași

  107

  Lunca Corbului

  Argeș

  921

  Ceplenița

  Iași

  108

  Mărăcineni

  Argeș

  922

  Ciohorăni

  Iași

  109

  Merișani

  Argeș

  923

  Ciortești

  Iași

  110

  Micești

  Argeș

  924

  Ciurea

  Iași

  111

  Mihăești

  Argeș

  925

  Comarna

  Iași

  112

  Miroși

  Argeș

  926

  Costești

  Iași

  113

  Morărești

  Argeș

  927

  Costuleni

  Iași

  114

  Moșoaia

  Argeș

  928

  Cotnari

  Iași

  115

  Mușătești

  Argeș

  929

  Cristești

  Iași

  116

  Oarja

  Argeș

  930

  Deleni

  Iași

  117

  Poiana Lacului

  Argeș

  931

  Dumești

  Iași

  118

  Rucăr

  Argeș

  932

  Gorban

  Iași

  119

  Schitu Golești

  Argeș

  933

  Grajduri

  Iași

  120

  Stâlpeni

  Argeș

  934

  Hărmănești

  Iași

  121

  Stoenești

  Argeș

  935

  Holboca

  Iași

  122

  Suseni

  Argeș

  936

  Ion Neculce

  Iași

  123

  Tigveni

  Argeș

  937

  Lețcani

  Iași

  124

  Țițești

  Argeș

  938

  Mircești

  Iași

  125

  Ungheni

  Argeș

  939

  Miroslava

  Iași

  126

  Valea Iașului

  Argeș

  940

  Miroslovești

  Iași

  127

  Valea Mare-Pravăț

  Argeș

  941

  Mogoșești-Siret

  Iași

  128

  Agăș

  Bacău

  942

  Moțca

  Iași

  129

  Ardeoani

  Bacău

  943

  Popricani

  Iași

  130

  Asău

  Bacău

  944

  Probota

  Iași

  131

  Bârsănești

  Bacău

  945

  Răchiteni

  Iași

  132

  Berești-Bistrița

  Bacău

  946

  Răducăneni

  Iași

  133

  Berești-Tazlău

  Bacău

  947

  Rediu

  Iași

  134

  Bogdănești

  Bacău

  948

  Ruginoasa

  Iași

  135

  Brusturoasa

  Bacău

  949

  Scânteia

  Iași

  136

  Buhoci

  Bacău

  950

  Schitu Duca

  Iași

  137

  Căiuți

  Bacău

  951

  Scobinți

  Iași

  138

  Cleja

  Bacău

  952

  Strunga

  Iași

  139

  Coțofănești

  Bacău

  953

  Tomești

  Iași

  140

  Dofteana

  Bacău

  954

  Trifești

  Iași

  141

  Faraoani

  Bacău

  955

  Țigănași

  Iași

  142

  Filipești

  Bacău

  956

  Țuțora

  Iași

  143

  Gârleni

  Bacău

  957

  Ungheni

  Iași

  144

  Ghimeș-Făget

  Bacău

  958

  Valea Lupului

  Iași

  145

  Helegiu

  Bacău

  959

  Victoria

  Iași

  146

  Hemeiuș

  Bacău

  960

  01.dec

  Ilfov

  147

  Huruiești

  Bacău

  961

  Afumați

  Ilfov

  148

  Itești

  Bacău

  962

  Balotești

  Ilfov

  149

  Letea Veche

  Bacău

  963

  Berceni

  Ilfov

  150

  Livezi

  Bacău

  964

  Brănești

  Ilfov

  151

  Luizi-Călugăra

  Bacău

  965

  Cernica

  Ilfov

  152

  Măgirești

  Bacău

  966

  Chiajna

  Ilfov

  153

  Măgura

  Bacău

  967

  Ciolpani

  Ilfov

  154

  Mănăstirea Cașin

  Bacău

  968

  Ciorogârla

  Ilfov

  155

  Mărgineni

  Bacău

  969

  Clinceni

  Ilfov

  156

  Nicolae Bălcescu

  Bacău

  970

  Copăceni

  Ilfov

  157

  Odobești

  Bacău

  971

  Corbeanca

  Ilfov

  158

  Oituz

  Bacău

  972

  Cornetu

  Ilfov

  159

  Orbeni

  Bacău

  973

  Dascălu

  Ilfov

  160

  Palanca

  Bacău

  974

  Dărăști-Ilfov

  Ilfov

  161

  Parava

  Bacău

  975

  Dobroești

  Ilfov

  162

  Pârgărești

  Bacău

  976

  Domnești

  Ilfov

  163

  Plopana

  Bacău

  977

  Dragomirești-Vale

  Ilfov

  164

  Podu Turcului

  Bacău

  978

  Găneasa

  Ilfov

  165

  Racova

  Bacău

  979

  Glina

  Ilfov

  166

  Răcăciuni

  Bacău

  980

  Grădiștea

  Ilfov

  167

  Sascut

  Bacău

  981

  Gruiu

  Ilfov

  168

  Sănduleni

  Bacău

  982

  Jilava

  Ilfov

  169

  Sărata

  Bacău

  983

  Moara Vlăsiei

  Ilfov

  170

  Săucești

  Bacău

  984

  Mogoșoaia

  Ilfov

  171

  Scorțeni

  Bacău

  985

  Periș

  Ilfov

  172

  Secuieni

  Bacău

  986

  Petrăchioaia

  Ilfov

  173

  Strugari

  Bacău

  987

  Snagov

  Ilfov

  174

  Ștefan cel Mare

  Bacău

  988

  Ștefăneștii de Jos

  Ilfov

  175

  Târgu Trotuș

  Bacău

  989

  Tunari

  Ilfov

  176

  Traian

  Bacău

  990

  Vidra

  Ilfov

  177

  Urechești

  Bacău

  991

  Bârsana

  Maramureș

  178

  Valea Seacă

  Bacău

  992

  Bocicoiu Mare

  Maramureș

  179

  Abram

  Bihor

  993

  Boiu Mare

  Maramureș

  180

  Abrămuț

  Bihor

  994

  Botiza

  Maramureș

  181

  Aușeu

  Bihor

  995

  Câmpulung la Tisa

  Maramureș

  182

  Avram Iancu

  Bihor

  996

  Cicârlău

  Maramureș

  183

  Balc

  Bihor

  997

  Coaș

  Maramureș

  184

  Biharia

  Bihor

  998

  Coltău

  Maramureș

  185

  Borod

  Bihor

  999

  Copalnic-Mănăștur

  Maramureș

  186

  Borș

  Bihor

  1000

  Desești

  Maramureș

  187

  Bratca

  Bihor

  1001

  Dumbrăvița

  Maramureș

  188

  Brusturi

  Bihor

  1002

  Giulești

  Maramureș

  189

  Budureasa

  Bihor

  1003

  Groși

  Maramureș

  190

  Buduslău

  Bihor

  1004

  Leordina

  Maramureș

  191

  Cărpinet

  Bihor

  1005

  Mireșu Mare

  Maramureș

  192

  Câmpani

  Bihor

  1006

  Moisei

  Maramureș

  193

  Cefa

  Bihor

  1007

  Ocna Sugatag

  Maramureș

  194

  Ceica

  Bihor

  1008

  Oncești

  Maramureș

  195

  Cetariu

  Bihor

  1009

  Petrova

  Maramureș

  196

  Cherechiu

  Bihor

  1010

  Recea

  Maramureș

  197

  Ciumeghiu

  Bihor

  1011

  Remetea Chioarului

  Maramureș

  198

  Copăcel

  Bihor

  1012

  Remeți

  Maramureș

  199

  Criștioru de Jos

  Bihor

  1013

  Rona de Jos

  Maramureș

  200

  Curtuișeni

  Bihor

  1014

  Rona de Sus

  Maramureș

  201

  Derna

  Bihor

  1015

  Sarasău

  Maramureș

  202

  Diosig

  Bihor

  1016

  Satulung

  Maramureș

  203

  Dobrești

  Bihor

  1017

  Săcălășeni

  Maramureș

  204

  Drăgănești

  Bihor

  1018

  Săcel

  Maramureș

  205

  Drăgești

  Bihor

  1019

  Săpânța

  Maramureș

  206

  Gepiu

  Bihor

  1020

  Sișești

  Maramureș

  207

  Girișu de Criș

  Bihor

  1021

  Vadu Izei

  Maramureș

  208

  Hidișelu de Sus

  Bihor

  1022

  Valea Chioarului

  Maramureș

  209

  Holod

  Bihor

  1023

  Vișeu de Jos

  Maramureș

  210

  Husasău de Tinca

  Bihor

  1024

  Bala

  Mehedinți

  211

  Ineu

  Bihor

  1025

  Balta

  Mehedinți

  212

  Lăzăreni

  Bihor

  1026

  Breznița-Ocol

  Mehedinți

  213

  Lugașu de Jos

  Bihor

  1027

  Broșteni

  Mehedinți

  214

  Lunca

  Bihor

  1028

  Burila Mare

  Mehedinți

  215

  Mădăras

  Bihor

  1029

  Butoiești

  Mehedinți

  216

  Nojorid

  Bihor

  1030

  Corcova

  Mehedinți

  217

  Oșorhei

  Bihor

  1031

  Corlățel

  Mehedinți

  218

  Paleu

  Bihor

  1032

  Cujmir

  Mehedinți

  219

  Pocola

  Bihor

  1033

  Devesel

  Mehedinți

  220

  Răbăgani

  Bihor

  1034

  Dubova

  Mehedinți

  221

  Rieni

  Bihor

  1035

  Eșelnița

  Mehedinți

  222

  Roșiori

  Bihor

  1036

  Florești

  Mehedinți

  223

  Săcădat

  Bihor

  1037

  Gogoșu

  Mehedinți

  224

  Sălard

  Bihor

  1038

  Greci

  Mehedinți

  225

  Sâmbăta

  Bihor

  1039

  Hinova

  Mehedinți

  226

  Sâniob

  Bihor

  1040

  Ilovița

  Mehedinți

  227

  Sânmartin

  Bihor

  1041

  Isverna

  Mehedinți

  228

  Sânnicolau Român

  Bihor

  1042

  Izvoru Bârzii

  Mehedinți

  229

  Sântandrei

  Bihor

  1043

  Malovăț

  Mehedinți

  230

  Sârbi

  Bihor

  1044

  Obârșia de Câmp

  Mehedinți

  231

  Spinuș

  Bihor

  1045

  Obârșia-Cloșani

  Mehedinți

  232

  Suplacu de Barcău

  Bihor

  1046

  Prunișor

  Mehedinți

  233

  Sinteu

  Bihor

  1047

  Punghina

  Mehedinți

  234

  Tarcea

  Bihor

  1048

  Rogova

  Mehedinți

  235

  Tămășeu

  Bihor

  1049

  Salcia

  Mehedinți

  236

  Tăuteu

  Bihor

  1050

  Stângăceaua

  Mehedinți

  237

  Tileagd

  Bihor

  1051

  Svinița

  Mehedinți

  238

  Tinca

  Bihor

  1052

  Simian

  Mehedinți

  239

  Toboliu

  Bihor

  1053

  Sișești

  Mehedinți

  240

  Vadu Crișului

  Bihor

  1054

  Tâmna

  Mehedinți

  241

  Vârciorog

  Bihor

  1055

  Vânători

  Mehedinți

  242

  Bistrița Bârgăului

  Bistrița-
  Năsăud

  1056

  Voloiac

  Mehedinți

  243

  Budacu de Jos

  Bistrița-
  Năsăud

  1057

  Acățari

  Mureș

  244

  Cetate

  Bistrița-
  Năsăud

  1058

  Albești

  Mureș

  245

  Chiuza

  Bistrița-
  Năsăud

  1059

  Aluniș

  Mureș

  246

  Ciceu-Mihăiești

  Bistrița-
  Năsăud

  1060

  Băgaciu

  Mureș

  247

  Coșbuc

  Bistrița-
  Năsăud

  1061

  Bălăușeri

  Mureș

  248

  Dumitra

  Bistrița-
  Năsăud

  1062

  Bogata

  Mureș

  249

  Dumitrița

  Bistrița-
  Năsăud

  1063

  Brâncovenești

  Mureș

  250

  Feldru

  Bistrița-
  Năsăud

  1064

  Breaza

  Mureș

  251

  Galații Bistriței

  Bistrița-
  Năsăud

  1065

  Ceuașu de Câmpie

  Mureș

  252

  Ilva Mică

  Bistrița-
  Năsăud

  1066

  Chețani

  Mureș

  253

  Josenii Bârgăului

  Bistrița-
  Năsăud

  1067

  Chibed

  Mureș

  254

  Lechința

  Bistrița-
  Năsăud

  1068

  Coroisânmărtin

  Mureș

  255

  Livezile

  Bistrița-
  Năsăud

  1069

  Corunca

  Mureș

  256

  Maieru

  Bistrița-
  Năsăud

  1070

  Crăciunești

  Mureș

  257

  Matei

  Bistrița-
  Năsăud

  1071

  Crăiești

  Mureș

  258

  Mărișelu

  Bistrița-
  Năsăud

  1072

  Cristești

  Mureș

  259

  Nimigea

  Bistrița-
  Năsăud

  1073

  Cuci

  Mureș

  260

  Petru Rareș

  Bistrița-
  Năsăud

  1074

  Daneș

  Mureș

  261

  Prundu Bârgăului

  Bistrița-
  Năsăud

  1075

  Deda

  Mureș

  262

  Rebrișoara

  Bistrița-
  Năsăud

  1076

  Ernei

  Mureș

  263

  Rodna

  Bistrița-
  Năsăud

  1077

  Fărăgău

  Mureș

  264

  Romuli

  Bistrița-
  Năsăud

  1078

  Fântânele

  Mureș

  265

  Salva

  Bistrița-
  Năsăud

  1079

  Gănești

  Mureș

  266

  Silivașu de Câmpie

  Bistrița-
  Năsăud

  1080

  Gheorghe Doja

  Mureș

  267

  Șanț

  Bistrița-
  Năsăud

  1081

  Ghindari

  Mureș

  268

  Șieu

  Bistrița-
  Năsăud

  1082

  Glodeni

  Mureș

  269

  Șieu-Măgheruș

  Bistrița-
  Năsăud

  1083

  Gornești

  Mureș

  270

  Șieu-Odorhei

  Bistrița-
  Năsăud

  1084

  Livezeni

  Mureș

  271

  Șintereag

  Bistrița-
  Năsăud

  1085

  Lunca

  Mureș

  272

  Teaca

  Bistrița-
  Năsăud

  1086

  Lunca Bradului

  Mureș

  273

  Telciu

  Bistrița-
  Năsăud

  1087

  Mădăraș

  Mureș

  274

  Tiha Bârgăului

  Bistrița-
  Năsăud

  1088

  Mica

  Mureș

  275

  Uriu

  Bistrița-
  Năsăud

  1089

  Nadeș

  Mureș

  276

  Urmeniș

  Bistrița-
  Năsăud

  1090

  Ogra

  Mureș

  277

  Avrămeni

  Botoșani

  1091

  Pănet

  Mureș

  278

  Bălușeni

  Botoșani

  1092

  Păsăreni

  Mureș

  279

  Blândești

  Botoșani

  1093

  Petelea

  Mureș

  280

  Brăești

  Botoșani

  1094

  Răstolița

  Mureș

  281

  Călărași

  Botoșani

  1095

  Rușii-Munți

  Mureș

  282

  Cândești

  Botoșani

  1096

  Saschiz

  Mureș

  283

  Copălău

  Botoșani

  1097

  Sărățeni

  Mureș

  284

  Coșula

  Botoșani

  1098

  Sâncraiu de Mureș

  Mureș

  285

  Coțușca

  Botoșani

  1099

  Sângeorgiu de Mureș

  Mureș

  286

  Cristești

  Botoșani

  1100

  Sânpaul

  Mureș

  287

  Cristinești

  Botoșani

  1101

  Sânpetru de Câmpie

  Mureș

  288

  Curtești

  Botoșani

  1102

  Sântana de Mureș

  Mureș

  289

  Dângeni

  Botoșani

  1103

  Stânceni

  Mureș

  290

  Durnești

  Botoșani

  1104

  Suplac

  Mureș

  291

  Frumușica

  Botoșani

  1105

  Suseni

  Mureș

  292

  Gorbănești

  Botoșani

  1106

  Șincai

  Mureș

  293

  Hudești

  Botoșani

  1107

  Vânători

  Mureș

  294

  Ibănești

  Botoșani

  1108

  Agapia

  Neamț

  295

  Leorda

  Botoșani

  1109

  Alexandru cel Bun

  Neamț

  296

  Manoleasa

  Botoșani

  1110

  Bălțătești

  Neamț

  297

  Mihai Eminescu

  Botoșani

  1111

  Bârgăuani

  Neamț

  298

  Mihăileni

  Botoșani

  1112

  Bicaz-Chei

  Neamț

  299

  Mitoc

  Botoșani

  1113

  Bicazu Ardelean

  Neamț

  300

  Păltiniș

  Botoșani

  1114

  Bodești

  Neamț

  301

  Răchiți

  Botoșani

  1115

  Borca

  Neamț

  302

  Rădăuți-Prut

  Botoșani

  1116

  Botești

  Neamț

  303

  Ripiceni

  Botoșani

  1117

  Bozieni

  Neamț

  304

  Românești

  Botoșani

  1118

  Brusturi

  Neamț

  305

  Santa Mare

  Botoșani

  1119

  Ceahlău

  Neamț

  306

  Stăuceni

  Botoșani

  1120

  Cordun

  Neamț

  307

  Suharău

  Botoșani

  1121

  Costișa

  Neamț

  308

  Sendriceni

  Botoșani

  1122

  Crăcăoani

  Neamț

  309

  Trușești

  Botoșani

  1123

  Dobreni

  Neamț

  310

  Ungureni

  Botoșani

  1124

  Dulcești

  Neamț

  311

  Unțeni

  Botoșani

  1125

  Dumbrava Roșie

  Neamț

  312

  Văculești

  Botoșani

  1126

  Farcașa

  Neamț

  313

  Vârfu Câmpului

  Botoșani

  1127

  Făurei

  Neamț

  314

  Vlădeni

  Botoșani

  1128

  Gâdinți

  Neamț

  315

  Vlăsinești

  Botoșani

  1129

  Gârcina

  Neamț

  316

  Apața

  Brașov

  1130

  Gherăești

  Neamț

  317

  Augustin

  Brașov

  1131

  Ghindăoani

  Neamț

  318

  Beclean

  Brașov

  1132

  Girov

  Neamț

  319

  Bod

  Brașov

  1133

  Grințieș

  Neamț

  320

  Bran

  Brașov

  1134

  Hangu

  Neamț

  321

  Budila

  Brașov

  1135

  Horia

  Neamț

  322

  Bunești

  Brașov

  1136

  Pângărați

  Neamț

  323

  Cristian

  Brașov

  1137

  Podoleni

  Neamț

  324

  Crizbav

  Brașov

  1138

  Poiana Teiului

  Neamț

  325

  Dumbrăvița

  Brașov

  1139

  Poienari

  Neamț

  326

  Feldioara

  Brașov

  1140

  Răucești

  Neamț

  327

  Fundata

  Brașov

  1141

  Ruginoasa

  Neamț

  328

  Hălchiu

  Brașov

  1142

  Sagna

  Neamț

  329

  Hărman

  Brașov

  1143

  Săbăoani

  Neamț

  330

  Hoghiz

  Brașov

  1144

  Săvinești

  Neamț

  331

  Holbav

  Brașov

  1145

  Secuieni

  Neamț

  332

  Măieruș

  Brașov

  1146

  Stefan cel Mare

  Neamț

  333

  Mândra

  Brașov

  1147

  Tarcău

  Neamț

  334

  Moieciu

  Brașov

  1148

  Tașca

  Neamț

  335

  Ormeniș

  Brașov

  1149

  Timișești

  Neamț

  336

  Părău

  Brașov

  1150

  Trifești

  Neamț

  337

  Poiana Mărului

  Brașov

  1151

  Zănești

  Neamț

  338

  Prejmer

  Brașov

  1152

  Bălteni

  Olt

  339

  Sânpetru

  Brașov

  1153

  Bărăști

  Olt

  340

  Sercaia

  Brașov

  1154

  Bobicești

  Olt

  341

  Sinca

  Brașov

  1155

  Brastavățu

  Olt

  342

  Sinca Nouă

  Brașov

  1156

  Brâncoveni

  Olt

  343

  Tărlungeni

  Brașov

  1157

  Brebeni

  Olt

  344

  Teliu

  Brașov

  1158

  Colonești

  Olt

  345

  Ucea

  Brașov

  1159

  Coteana

  Olt

  346

  Ungra

  Brașov

  1160

  Curtișoara

  Olt

  347

  Vama Buzăului

  Brașov

  1161

  Dăneasa

  Olt

  348

  Viștea

  Brașov

  1162

  Deveselu

  Olt

  349

  Voila

  Brașov

  1163

  Dobrețu

  Olt

  350

  Vulcan

  Brașov

  1164

  Dobrosloveni

  Olt

  351

  Bărăganul

  Brăila

  1165

  Dobroteasa

  Olt

  352

  Cazasu

  Brăila

  1166

  Drăghiceni

  Olt

  353

  Chiscani

  Brăila

  1167

  Făgețelu

  Olt

  354

  Grădiștea

  Brăila

  1168

  Fălcoiu

  Olt

  355

  Gropeni

  Brăila

  1169

  Fărcașele

  Olt

  356

  Mircea Vodă

  Brăila

  1170

  Găneasa

  Olt

  357

  Movila Miresii

  Brăila

  1171

  Gârcov

  Olt

  358

  Surdila-Găiseanca

  Brăila

  1172

  Giuvărăști

  Olt

  359

  Surdila-Greci

  Brăila

  1173

  Grădinari

  Olt

  360

  Suțești

  Brăila

  1174

  Grădinile

  Olt

  361

  Tichilești

  Brăila

  1175

  Grojdibodu

  Olt

  362

  Traian

  Brăila

  1176

  Gura Padinii

  Olt

  363

  Tudor Vladimirescu

  Brăila

  1177

  Ianca

  Olt

  364

  Unirea

  Brăila

  1178

  Ipotești

  Olt

  365

  Vădeni

  Brăila

  1179

  Leleasca

  Olt

  366

  Viziru

  Brăila

  1180

  Mihăești

  Olt

  367

  Balta Albă

  Buzău

  1181

  Milcov

  Olt

  368

  Beceni

  Buzău

  1182

  Optași-Măgura

  Olt

  369

  Berca

  Buzău

  1183

  Orlea

  Olt

  370

  Blăjani

  Buzău

  1184

  Osica de Sus

  Olt

  371

  Boldu

  Buzău

  1185

  Pleșoiu

  Olt

  372

  C.A. Rosetti

  Buzău

  1186

  Priseaca

  Olt

  373

  Cernătești

  Buzău

  1187

  Radomirești

  Olt

  374

  Cilibia

  Buzău

  1188

  Sâmburești

  Olt

  375

  Cislău

  Buzău

  1189

  Slătioara

  Olt

  376

  Cochirleanca

  Buzău

  1190

  Stoenești

  Olt

  377

  Costești

  Buzău

  1191

  Strejești

  Olt

  378

  Gălbinași

  Buzău

  1192

  Studina

  Olt

  379

  Gherăseni

  Buzău

  1193

  Tătulești

  Olt

  380

  Glodeanu Sărat

  Buzău

  1194

  Teslui

  Olt

  381

  Glodeanu-Siliștea

  Buzău

  1195

  Topana

  Olt

  382

  Grebănu

  Buzău

  1196

  Traian

  Olt

  383

  Măgura

  Buzău

  1197

  Valea Mare

  Olt

  384

  Mărăcineni

  Buzău

  1198

  Vâlcele

  Olt

  385

  Merei

  Buzău

  1199

  Verguleasa

  Olt

  386

  Mihăilești

  Buzău

  1200

  Vișina

  Olt

  387

  Movila Banului

  Buzău

  1201

  Vlădila

  Olt

  388

  Padina

  Buzău

  1202

  Vulturești

  Olt

  389

  Pietroasele

  Buzău

  1203

  Albești-Paleologu

  Prahova

  390

  Podgoria

  Buzău

  1204

  Aluniș

  Prahova

  391

  Poșta Câlnău

  Buzău

  1205

  Apostolache

  Prahova

  392

  Puiești

  Buzău

  1206

  Ariceștii Rahtivani

  Prahova

  393

  Racovițeni

  Buzău

  1207

  Balta Doamnei

  Prahova

  394

  Râmnicelu

  Buzău

  1208

  Bălțești

  Prahova

  395

  Săgeata

  Buzău

  1209

  Bănești

  Prahova

  396

  Săhăteni

  Buzău

  1210

  Bărcănești

  Prahova

  397

  Săpoca

  Buzău

  1211

  Berceni

  Prahova

  398

  Siriu

  Buzău

  1212

  Blejoi

  Prahova

  399

  Smeeni

  Buzău

  1213

  Brazi

  Prahova

  400

  Stâlpu

  Buzău

  1214

  Bucov

  Prahova

  401

  Tisău

  Buzău

  1215

  Ceptura

  Prahova

  402

  Topliceni

  Buzău

  1216

  Chiojdeanca

  Prahova

  403

  Țintești

  Buzău

  1217

  Ciorani

  Prahova

  404

  Ulmeni

  Buzău

  1218

  Cocorăștii Colț

  Prahova

  405

  Unguriu

  Buzău

  1219

  Colceag

  Prahova

  406

  Vadu Pașii

  Buzău

  1220

  Cornu

  Prahova

  407

  Valea Râmnicului

  Buzău

  1221

  Drăgănești

  Prahova

  408

  Vâlcelele

  Buzău

  1222

  Dumbrava

  Prahova

  409

  Vernești

  Buzău

  1223

  Dumbrăvești

  Prahova

  410

  Viperești

  Buzău

  1224

  Fântânele

  Prahova

  411

  Zărnești

  Buzău

  1225

  Filipeștii de Târg

  Prahova

  412

  Armeniș

  Caraș-Severin

  1226

  Gorgota

  Prahova

  413

  Băuțar

  Caraș-Severin

  1227

  Gornet

  Prahova

  414

  Berzasca

  Caraș-Severin

  1228

  Gornet-Cricov

  Prahova

  415

  Berzovia

  Caraș-Severin

  1229

  Gura Vitioarei

  Prahova

  416

  Bozovici

  Caraș-Severin

  1230

  lordăcheanu

  Prahova

  417

  Brebu

  Caraș-Severin

  1231

  Izvoarele

  Prahova

  418

  Brebu Nou

  Caraș-Severin

  1232

  Lipănești

  Prahova

  419

  Buchin

  Caraș-Severin

  1233

  Măgurele

  Prahova

  420

  Bucoșnița

  Caraș-Severin

  1234

  Măneciu

  Prahova

  421

  Carașova

  Caraș-Severin

  1235

  Mănești

  Prahova

  422

  Ciuchici

  Caraș-Severin

  1236

  Păcureți

  Prahova

  423

  Constantin