REGULAMENT din 9 octombrie 2020privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 14 octombrie 2020 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 178 din 9 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 14 octombrie 2020.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Secţiunea 1 Scop și domeniu de aplicare

  Articolul 1
  (1) Prezentul regulament stabilește etapele și condițiile de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale.(2) Aplicarea prezentului regulament contribuie la asigurarea unui cadru unitar, transparent și nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale.


  Articolul 2

  Prezentul regulament se aplică în relațiile dintre operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale și:
  a) solicitanții din categoria viitori clienți casnici și noncasnici care depun cerere pentru realizarea unui racord și, după caz, a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM necesare/necesar alimentării cu gaze naturale;
  b) solicitanți din categoria viitori clienți finali noncasnici prevăzuți la art. 148 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, care solicită racordarea la sistemul de distribuție;
  c) utilizatorii de sistem care solicită modificarea unui racord și/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM existente/existent, determinată de necesitatea:(i) reamplasării racordului și/sau a unei/unui SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM;(ii) redimensionării racordului și/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM referitoare la capacitatea tehnică, regimurile de presiune și/sau lungimea acestora sau modificarea debitelor;(iii) separarea dintr-un racord comun și/sau dintr-o SRM/SR/SM comună sau PRM/PR/PM comun;
  d) concesionarii sistemelor de distribuție, unitățile administrativ-teritoriale și/sau asocierile acestora, pentru înființarea sistemului/sistemelor de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (2^1) și (6^1) și ale art. 151 alin. (2) din Lege;
  e) unitățile administrativ-teritoriale și/sau asocierile acestora, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a unor obiective/sisteme noi cu fonduri nerambursabile;
  f) solicitanții și utilizatorii de sistem care solicită actualizarea unui aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru racord și/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;
  g) operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și verificatorii de proiecte atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.


  Secţiunea a 2-a Abrevieri, termeni și expresii

  Articolul 3
  (1) În sensul prezentului regulament, următorii termeni, expresii și abrevieri se definesc după cum urmează:
  a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
  b) ATP - avizul tehnic de principiu este avizul emis de operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conține informații preliminare privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale;
  c) ATR - avizul tehnic de racordare este avizul emis de operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conține condițiile tehnice de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, pentru racord, SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, și/sau, după caz, pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
  d) CF - client final;
  e) OE - operatorul economic autorizat ANRE;
  f) PM - postul de măsurare;
  g) PR - postul de reglare a gazelor naturale;
  h) PRM - postul de reglare-măsurare a gazelor naturale;
  i) SD - sistemul de distribuție a gazelor naturale;
  j) SM - stația de măsurare;
  k) SR - stația de reglare a gazelor naturale;
  l) SRM - stația de reglare-măsurare a gazelor naturale;
  m) OSD - operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale;
  n) UAT - unități administrativ-teritoriale;
  o) Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
  p) Norme tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018;
  q) Ordonanță - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, cu modificările ulterioare;
  r) Procedura - Procedura privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorilor de transport și de sistem, de distribuție și de înmagazinare a gazelor naturale, precum și ai terminalelor GNL, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2019, cu modificările și completările ulterioare;
  s) punct de racordare - punctul fizic în care se realizează conectarea racordului la obiectivele/conductele părți componente ale SD;
  t) punct de delimitare - punctul fizic în care racordul se delimitează de obiectivele/sistemul solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (3) din Lege;
  u) racord - conducta definită în conformitate cu art. 100 pct. 76 din Lege;
  v) racordare - ansamblul activităților necesare realizării/modificării și punerii în funcțiune a racordului și a SRM/SR/PRM/PR/PM;
  w) solicitant - persoana fizică sau juridică în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a)-e), care adresează OSD o cerere scrisă în vederea racordării la SD;
  x) tarif de analiză a cererii - plata efectuată de solicitant, după caz, pentru activitățile întreprinse de OSD în vederea analizării cererii de racordare la SD, pentru racord și SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, respectiv pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă de gaze naturale.
  (2) Termenii prevăzuți la alin. (1) se completează cu termenii definiți în Lege și în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.


  Secţiunea a 3-a Informații generale

  Articolul 4
  (1) Pentru realizarea racordării la SD a solicitanților prevăzuți la art. 2 lit. a)-e) se parcurg următoarele etape:
  a) depunerea și înregistrarea la OSD a cererii de racordare la SD însoțită de documentele prevăzute la art. 8 alin. (2) și achitarea tarifului de analiză a cererii, după caz;
  b) evaluarea cererii de racordare;
  c) stabilirea soluției tehnice pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
  d) eșalonarea lucrărilor necesare racordării și actualizarea planurilor de investiții cu lucrările necesare stabilite la lit. c) în conformitate cu prevederile din Procedură;
  e) emitere ATP în funcție de soluția tehnică prevăzută la lit. c) în cazul în care nu este obiectiv/conductă necesar/necesară racordării; dacă există obiectiv/conductă necesar/necesară racordării, OSD emite ATR conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
  f) obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  g) proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
  h) verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale;
  i) execuția obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
  j) urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
  k) recepția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, de către OSD;
  l) stabilirea soluției pentru racord și/sau SRM/SR/SM/ PRM/PM și emiterea ATR;
  m) OSD emite și transmite solicitanților, cu excepția clienților finali casnici, contractul de racordare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
  n) obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, după caz, pentru racord, respectiv SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  o) proiectarea racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OSD sau de solicitanții care finanțează aceste obiective;
  p) verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului și SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale aplicabile;
  q) execuția racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OSD sau de către solicitanții care finanțează aceste obiective;
  r) urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea racordului și SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;
  s) recepția și punerea în funcțiune a racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM de către OSD.
  (2) În situația în care racordarea la SD impune execuția unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, acestea se realizează în cadrul aceluiași proiect.


  Articolul 5
  (1) În vederea racordării la SD, solicitanții, viitori clienți finali casnici, depun la OSD cererea de racordare prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a).(2) OSD efectuează activitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-s). (3) Lucrările prevăzute la alin. (2) sunt finanțate de către OSD.


  Articolul 6
  (1) Solicitanții, viitori clienți finali noncasnici, depun la OSD cererea de racordare prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a).(2) În situația în care, în urma stabilirii soluției tehnice, lungimea instalației de extindere și branșare este de până la 2.500 metri, OSD efectuează și finanțează activitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-s).(3) În cazul în care lungimea instalației de extindere și branșare este de peste 2.500 metri, solicitanții, clienți finali noncasnici, finanțează activitățile privind realizarea racordului, respectiv activitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. n)-q); execuția lucrărilor poate fi realizată de către OSD sau alt OE selectat pe baza mecanismului cererii și ofertei de către solicitant.(4) În situația precizată la alin. (3) OSD efectuează și finanțează activitățile necesare realizării obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv activitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-m), lit. r) și s).


  Articolul 7
  (1) În vederea racordării unui SD nou la un SD existent, solicitanții precizați la art. 2 lit. d) și e) depun o cerere de racordare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a).(2) OSD efectuează activitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-e), lit. j)-m), lit. r) și s).(3) Solicitanții prevăzuți la alin. (1) efectuează activitățile precizate la art. 4 alin. (1) lit. f)-i) și lit. n)-q) prin intermediul OSD sau al unui alt OE selectat pe baza mecanismului cererii și ofertei. (4) Lucrările prevăzute la alin. (2) și (3) sunt finanțate de către solicitant.


  Secţiunea a 4-a Dispoziții comune
  Cererea de racordare, ATP, eșalonarea lucrărilor pentru realizarea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, actualizarea planurilor de investiții

  Articolul 8
  (1) Solicitanții prevăzuți la art. 2 lit. a)-e) transmit către OSD o cerere de racordare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.(2) Cererea de racordare este însoțită de următoarele:
  a) documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra terenului/terenurilor și/sau construcției unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea;
  b) documente de identificare ale solicitantului și, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu OSD; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice, și, după caz, mandatul;
  c) alte înscrisuri pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susținerea cererii.
  (3) Cererea de racordare însoțită de documentele prevăzute la alin. (2), precum și răspunsul la notificarea prevăzută la art. 11 alin. (2) însoțită de acte justificative se transmit și se înregistrează la OSD în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 9

  Cererile de racordare transmise de solicitanți se centralizează de către OSD și stau la baza întocmirii și, după caz, a actualizării planurilor de investiții necesare finanțării, respectiv eșalonării lucrărilor de racordare la SD.


  Articolul 10
  (1) Solicitanții transmit OSD cererea de racordare și dovada achitării tarifului de analiză a cererii, după caz, prin una dintre următoarele modalități:
  a) la un birou specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unități organizatorice aparținând OSD;
  b) prin intermediul serviciilor poștale sau de date, respectiv fax, poștă electronică;
  c) prin intermediul secțiunii de pe pagina de internet a OSD dedicată preluării online a solicitărilor.
  (2) Tariful de analiză a cererii de racordare la SD se calculează de OSD și este achitat de toți solicitanții, cu excepția solicitanților clienți casnici.(3) În calculul tarifului de analiză a cererii de racordare la SD, OSD ia în considerare următoarele activități:
  a) analiza documentației anexate cererii de racordare la SD;
  b) stabilirea soluției tehnice de racordare la SD;
  c) emiterea ATP;
  d) emiterea și transmiterea ATR însoțit de documentele aferente;
  e) desfășurarea activității de monitorizare a cererilor de racordare la SD, precum și a modului în care acestea au fost soluționate;
  f) activități de registratură și arhivare fizică și electronică a cererilor de racordare la SD și a documentației aferente, precum și activitatea de clasare.
  (4) Plata tarifului de analiză se realizează și de către solicitanții care depun o cerere de racordare în situația prevăzută la art. 37 alin. (2). (5) Pentru informarea solicitanților, OSD are obligația să publice pe pagina proprie de internet tarifele de analiză a cererii de racordare la SD.(6) Plata tarifului de analiză a cererii de racordare la SD se efectuează de către solicitant în una dintre următoarele forme de plată, după caz: la casieria OSD, prin virament bancar în contul OSD, plată on-line.


  Articolul 11
  (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de racordare, OSD evaluează cererea, verificând conținutul acesteia și documentele ce o însoțesc.(2) În cazul în care se constată că cererea de racordare nu este completată corect și/sau dacă documentele ce o însoțesc nu sunt complete, OSD notifică solicitantul în termenul precizat la alin. (1) și prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 8 din anexa nr. 1, indicând datele și documentele lipsă și/sau care trebuie completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop.(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) conține inclusiv precizarea potrivit căreia, în cazul în care solicitantul nu completează cererea de racordare și/sau documentele ce o însoțesc în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cererea de racordare se clasează din motivul „Documentație incompletă“, fără restituirea tarifului de analiză.(4) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere dreptului solicitantului de a depune la OSD o nouă cerere de racordare.


  Articolul 12
  (1) Solicitantul își poate retrage cererea de racordare în orice moment până la emiterea ATP/ATR, pe baza unei cereri scrise, fără ca tariful de analiză să fie restituit.(2) În situația în care solicitantul își retrage cererea de racordare după emiterea ATP/ATR, OSD are dreptul de a solicita și primi din partea solicitantului contravaloarea activităților efectuate de acesta după momentul emiterii ATP/ATR.


  Articolul 13
  (1) În termen de 15 zile de la primirea unei cereri de racordare corecte și complete, formulată de către solicitanții prevăzuți la art. 2 lit. a), b), d) și e), în situația în care nu există obiective/conducte părți componente ale SD la care urmează să fie realizată racordarea, OSD emite ATP.(2) ATP cuprinde cel puțin următoarele informații:
  a) soluția tehnică de racordare, cu realizarea, după caz, a obiectivelor/conductelor necesare racordării la SD;
  b) etapele procesului de racordare la SD și durata estimată a fiecăreia dintre acestea.
  (3) Prin emiterea ATP, OSD se angajează:
  a) să execute toate lucrările necesare racordării la data prevăzută în planurile de investiții întocmite/actualizate, coroborată cu data realizării obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
  b) să pună în funcțiune obiectivul/conducta necesar/ necesară racordării, respectiv racordul și SRM/SRM/SR/ PRM/PM în termenele precizate la art. 138 alin. (1) lit. d^1),art. 148 alin. (3) și art. 151 alin. (1) din Lege.
  (4) În situația în care există obiective/conducte părți componente ale SD la care urmează să fie realizată racordarea, OSD emite ATR.


  Articolul 14
  (1) OSD are obligația să întocmească și să publice pe pagina proprie de internet o procedură internă, care să stabilească modalitatea de eșalonare a lucrărilor de investiții necesare realizării atât a obiectivelor/conductelor părți componente ale SD la care urmează să fie realizată racordarea, cât și a racordului.(2) OSD întocmește procedura precizată la alin. (1) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.


  Articolul 15
  (1) Procedura prevăzută la art. 14 ține seama cel puțin de următoarele criterii:
  a) soluția tehnică stabilită prin ATP/ATR;
  b) dezvoltarea SD aprobată prin planurile de investiții, la data cererii;
  c) valoarea estimativă a investiției pentru realizarea extinderii și/sau redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale;
  d) durata de recuperare a investiției;
  e) sursa fondurilor de finanțare.
  (2) Criteriul precizat la alin. (1) lit. e) constituie criteriu prioritar în sensul că au prioritate racordările finanțate din fonduri nerambursabile.


  Articolul 16
  (1) Unitățile administrativ-teritoriale și/sau asocierile acestora precizate la art. 2 lit. d) și e) transmit OSD informațiile relevante cu privire la dezvoltarea programelor de alimentare cu gaze naturale a localităților și de extindere/înființare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale până cel târziu la data de 1 octombrie a fiecărui an, pentru fiecare an din perioada de reglementare în vederea întocmirii planurilor de investiții anuale, pe termen mediu și lung, după caz.(2) În vederea modificării planului anual de investiții, solicitanții prevăzuți la art. 2 lit. d) și e) pot transmite OSD informațiile relevante cu privire la dezvoltarea programelor de alimentare cu gaze naturale a localităților și de extindere/înființare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale până cel târziu la data de 1 mai a anului în curs.


  Articolul 17

  OSD întocmește/actualizează planurile de investiții în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Procedură.


  Articolul 18

  OSD este obligat să realizeze întocmirea/actualizarea planurilor de investiții în ordinea primirii, înregistrării și prelucrării cererilor de racordare la SD pe parcursul anului calendaristic.


  Capitolul II Realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării

  Secţiunea 1 Stabilirea soluției

  Articolul 19
  (1) În termen de cel mult 20 de zile de la primirea cererii de racordare și a documentelor ce o însoțesc, corecte și complete, OSD stabilește soluția tehnică pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării.(2) La stabilirea soluției prevăzute la alin. (1), OSD are în vedere cel puțin următoarele aspecte:
  a) limitele capacităților de distribuție a gazelor naturale și regimurile tehnologice și necesitatea menținerii calității serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru utilizatorii SD;
  b) prevederile Normelor tehnice;
  c) posibilitatea de racordare a mai multor solicitanți prin intermediul obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, în situația în care OSD primește simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la SD prin această conductă.


  Articolul 20

  Dacă după stabilirea soluției de realizare a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării se impune schimbarea acesteia, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul SD sau a restricțiilor și/sau condiționărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/operatorii rețelelor publice edilitare și/sau de către alte instituții abilitate, OSD stabilește o nouă soluție, cu informarea solicitantului, și realizează toate lucrările impuse de noua soluție, pe cheltuială proprie.


  Secţiunea a 2-a Proiectarea/Execuția și punerea în funcțiune

  Articolul 21
  (1) Pentru solicitanții clienți finali casnici și pentru solicitanții clienți finali noncasnici prevăzuți la art. 148 alin. (3) din Lege, în termen de 60 de zile de la stabilirea soluției tehnice de realizare a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării prevăzute la art. 19, OSD este obligat să asigure întocmirea și depunerea documentației tehnice a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării în vederea obținerii autorizației de construire.(2) La întocmirea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al obiectivului/conductei necesar/necesare racordării se respectă condițiile prevăzute în soluția tehnică precizată la alin. (1) și în avizele și acordurile/autorizațiile emise de instituțiile publice abilitate. (3) În situația în care lucrările pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării sunt prevăzute în contractul de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale sau în planul de investiție al OSD aprobat de ANRE, OSD realizează obiectivul/conducta necesar/necesară racordării cu respectarea termenelor prevăzute în contractul de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale, respectiv în planul de investiție al OSD aprobat de ANRE, coroborat cu termenul prevăzut la art. 151 alin. (1) din Lege.


  Articolul 22
  (1) Activitățile de proiectare și verificare a documentației tehnice/proiectului tehnic, precum și cele de execuție ale obiectivului/conductei necesar/necesară racordării se realizează conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Condițiile-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările și completările ulterioare.(2) Costurile aferente realizării obiectivului/conductei necesar/necesare racordării la SD sunt suportate de OSD conform art. 151 alin. (1) din Lege.


  Articolul 23

  Recepția obiectivului/conductei necesar/necesare racordării se realizează în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Lege, coroborat cu dispozițiile din Normele tehnice.


  Articolul 24

  Punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării se realizează în termenul prevăzut la art. 151 alin. (1) din Lege, coroborat cu prevederile Normelor tehnice.


  Articolul 25
  (1) Obiectivul/conducta necesar/necesară racordării intră în patrimoniul OSD.(2) Recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivele prevăzute la alin. (1) se realizează conform prevederilor legale.


  Articolul 26
  (1) În situația în care, ulterior punerii în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării OSD constată necesitatea modificării acesteia sau a schimbării soluției, ca urmare a modificărilor apărute la nivelul SD de natură să afecteze operarea în condiții de siguranță, OSD stabilește o nouă soluție, cu informarea solicitantului, și realizează toate lucrările impuse de noua soluție, pe cheltuială proprie.(2) În situația prevăzută la alin. (1), dacă se constată inclusiv necesitatea modificării amplasamentului punctului de delimitare inițial, OSD suportă costurile generate de extinderea sistemelor utilizatorului până la noul punct de delimitare.


  Capitolul III Realizarea racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PM

  Secţiunea 1 Stabilirea soluției finale de racordare

  Articolul 27

  În termen de cel mult 15 zile de la înregistrarea cererii de racordare și a documentelor ce o însoțesc, corecte și complete, depusă de solicitanții precizați la art. 2 lit. a) și pentru situația prevăzută la art. 6 alin. (2), sau în termen de 15 zile de la data punerii în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, după caz, OSD stabilește soluția tehnică pentru realizarea racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PM.


  Articolul 28
  (1) La stabilirea soluției de racordare pentru realizarea racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PM, OSD are în vedere cel puțin următoarele aspecte:
  a) limitele capacităților de distribuție a gazelor naturale, regimurile tehnologice și necesitatea menținerii calității serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru utilizatorii SD;
  b) prevederile Normelor tehnice;
  c) posibilitatea de racordare a mai multor solicitanți prin intermediul racordului, în situația în care OSD primește simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la SD printr-un punct de racordare unic.
  (2) Amplasarea racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/ PR/PM se stabilește de OSD cu luarea în considerare a punctului de vedere al solicitantului exprimat în cererea de racordare la SD și în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.(3) Echipamentele de reglare a presiunii și/sau de măsurare a gazelor naturale, inclusiv firida, se achiziționează și se montează de OSD.(4) Alimentarea cu gaze naturale a clădirilor din cadrul zonelor rezidențiale se realizează prin intermediul obiectivelor din sectorul gazelor naturale, nu prin intermediul instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.


  Articolul 29

  În situația în care soluția tehnică de racordare la SD impune racordarea la o conductă de distribuție a gazelor naturale sau la o/un altă/alt SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, proprietate a terților, solicitantul este obligat să depună odată cu cererea de racordare la SD unul dintre documentele prevăzute la art. 108 alin. (1) lit. g) din Lege.


  Articolul 30
  (1) Dacă după stabilirea soluției de racordare se impune schimbarea acesteia, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul SD sau a restricțiilor și/sau condiționărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/operatorii rețelelor publice edilitare și/sau de către alte instituții abilitate, OSD procedează conform prevederilor art. 20.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PM finanțate și executate de solicitant.


  Articolul 31
  (1) În situația modificării datelor de natură administrativă ale solicitantului, acesta are obligația de a notifica OSD în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoțită de documente justificative, care se depun în copie.(3) În categoria modificărilor datelor de natură administrativă prevăzute la alin. (1) se regăsesc:
  a) schimbarea datelor de identificare ale solicitantului;
  b) schimbarea datelor de identificare ale obiectivelor/ sistemelor solicitantului;
  c) schimbarea solicitantului, în urma preluării obiectivului/ sistemului prin cumpărare, concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi.
  (4) În situația prevăzută la alin. (1), OSD are obligația de a transmite solicitantului, în termen de cel mult 10 zile de la data primirii notificării, la adresa de corespondență indicată de solicitant, propunerea de act adițional la contractul de racordare, în cazul în care acesta a fost încheiat.


  Secţiunea a 2-a Proiectarea, verificarea și execuția racordului și SRM/SR/SM/PRM/PR/PM

  Articolul 32
  (1) În termen de 15 zile de la depunerea cererii de racordare, în cazul în care nu sunt necesare lucrări de realizare a unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, respectiv de la data punerii în funcțiune a obiectivului/conductei, OSD este obligat să emită ATR.(2) OSD este obligat să asigure întocmirea documentației tehnice/proiectului tehnic de execuție a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM în termen de 15 zile de la obținerea acordului/autorizației administratorului drumului, respectiv a autorizației de construire, după caz.(3) La întocmirea documentației tehnice/proiectului tehnic a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se respectă condițiile stabilite prin soluția tehnică de racordare prevăzută în ATR și în avizele, respectiv acordurile emise de instituțiile publice abilitate.(4) Activitățile de proiectare, verificare a documentației tehnice/proiectului tehnic, precum și de execuție a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Condițiile-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările și completările ulterioare; costurile privind racordarea sunt suportate de OSD.


  Articolul 33

  Recepția racordului și a SRM/SR/SM/ PRM/PR/PM se realizează în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Lege coroborate cu cele din Normele tehnice.


  Articolul 34

  OSD efectuează lucrările de punere în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM cu respectarea termenului precizat la art. 138 alin. (1) lit. d^1) și art. 151 alin. (1) din Lege.


  Articolul 35

  În situația în care, ulterior punerii în funcțiune a racordului, OSD constată necesitatea modificării acestuia sau a schimbării soluției de racordare, ca urmare a modificărilor apărute la nivelul SD de natură să afecteze operarea în condiții de siguranță, OSD stabilește o nouă soluție, cu informarea solicitantului, și realizează toate lucrările impuse de noua soluție, pe cheltuială proprie.


  Articolul 36
  (1) Racordul finanțat de OSD intră în patrimoniul acestuia, iar costurile de realizare sunt recuperate prin tarifele de distribuție.(2) Racordul finanțat de solicitant este predat prin proces-verbal de predare-primire către OSD în vederea operării/ exploatării, în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din Lege.


  Secţiunea a 3-a Avizul tehnic de racordare

  Articolul 37
  (1) ATR se întocmește în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2.(2) Pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă OSD emite ATR numai în situația în care este necesară redimensionarea racordului și/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (2), OSD are obligația de a notifica solicitantul în acest sens, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii de racordare la SD.(4) Prin notificarea prevăzută la alin. (3) OSD pune la dispoziția solicitantului următoarele informații:
  a) lungimea, diametrul, capacitatea tehnică și regimul de presiune aferente racordului existent care deservește cu gaze naturale imobilul în care se regăsește instalația de utilizare comună;
  b) punctul de delimitare dintre racord și instalația de utilizare;
  c) date cu privire la tipul contorului, inclusiv dotarea/nedotarea acestuia cu dispozitiv de corecție, care urmează să fie montat la viitorul loc de consum, inclusiv căderea de presiune;
  d) presiunea din aval de echipamentul de reglare.
  (5) Notificarea prevăzută la alin. (3) stă la baza întocmirii documentației tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuției instalației de utilizare comune/individuale a gazelor naturale.(6) ATR se întocmește în două exemplare, dintre care unul se păstrează în arhiva OSD pe toată durata de funcționare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru același racord, iar celălalt se transmite solicitantului cu adresă de înaintare, la adresa de corespondență indicată în cererea de racordare.(7) ATR este însoțit obligatoriu de schița cu soluția tehnică de racordare la SD, întocmită conform anexei nr. 3, și de propunerea de contract de racordare.(8) ATR și documentele prevăzute la alin. (7) se transmit solicitantului prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 7 din anexa nr. 1.(9) OSD are obligația să păstreze ATR pe durata de valabilitate a acestuia, cel puțin în format electronic.(10) ATR stă la baza întocmirii documentației tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuției lucrărilor din sectorul gazelor naturale.(11) Prin emiterea ATR, OSD se angajează:
  a) să realizeze lucrările necesare racordării, la termenele prevăzute în planurile de investiții întocmite/actualizate, coroborată cu data realizării obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
  b) să pună în funcțiune obiectivul/conducta necesar/ necesară racordării, respectiv racordul și SRM/SR/SM/PRM/ PR/PM în termenele precizate la art. 138 alin. (1) lit. d^1),art. 148 alin. (3) și art. 151 alin. (1) din Lege.


  Articolul 38

  Valabilitatea ATR încetează în următoarele situații:
  a) la emiterea unui nou ATR pentru același racord și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;
  b) la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;
  c) la încetarea valabilității aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă;
  d) în termen de 180 de zile de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare la SD și nu există un acord între părți pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare, după caz;
  e) la rezilierea contractului de racordare la SD.


  Articolul 39
  (1) Dacă după emiterea ATR se impune schimbarea soluției de racordare, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul SD sau a restricțiilor și/sau condiționărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/operatorii rețelelor publice edilitare și/sau de către alte instituții abilitate, OSD stabilește o nouă soluție de racordare, cu informarea solicitantului, și actualizează gratuit ATR.(2) În situația prevăzută la alin. (1), actualizarea ATR se face în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării necesității schimbării soluției de racordare.(3) Prevederile alin. (1) se aplică numai în cazul în care nu au fost începute lucrările de proiectare și/sau de execuție a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.


  Articolul 40
  (1) În situația modificării datelor de natură administrativă ale solicitantului în perioada de valabilitate a ATR, acesta are obligația de a notifica OSD, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoțită de documente justificative, care se depun în copie.(3) În categoria modificărilor datelor de natură administrativă prevăzute la alin. (1) se regăsesc:
  a) schimbarea datelor de identificare ale solicitantului;
  b) schimbarea datelor de identificare ale obiectivelor/ sistemelor solicitantului;
  c) schimbarea solicitantului, în urma preluării obiectivului/sistemului prin cumpărare, concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi.
  (4) În situația prevăzută la alin. (1), OSD are obligația de a transmite solicitantului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, la adresa de corespondență indicată de solicitant, ATR actualizat însoțit, după caz, de propunerea de act adițional la contractul de racordare, în cazul în care acesta a fost încheiat.


  Articolul 41
  (1) În cazul deteriorării sau pierderii ATR de către solicitant, acesta poate adresa OSD o cerere pentru emiterea unui duplicat.(2) În situația prevăzută la alin. (1), OSD are obligația de a transmite solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, la adresa de corespondență indicată în cerere, duplicatul.(3) Documentul prevăzut la alin. (2) se transmite solicitantului cu titlu gratuit.


  Articolul 42

  OSD nu emite un nou ATR în situația reamplasării, înlocuirii sau suplimentării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, cu sau fără modificarea traseului instalației de utilizare a gazelor naturale, în condițiile respectării debitelor de gaze naturale prevăzute în ATR.


  Articolul 43
  (1) În termen de maximum 30 de zile de la primirea ATR și a ofertei de contract de racordare, solicitantul are obligația de a notifica OSD cu privire la modalitatea de realizare a lucrărilor:
  a) cu OSD conform contractului primit odată cu ATR;
  b) cu OE selectat pe criterii concurențiale.
  (2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), odată cu notificarea solicitantul transmite și un exemplar semnat al contractului de racordare.(3) OSD clasează cererea de racordare la SD, în situația în care solicitantul nu transmite OSD niciunul dintre documentele prevăzute la alin. (1), după expirarea termenului și notifică solicitantul în legătură cu aceasta în termen de două zile lucrătoare.


  Articolul 44
  (1) În situația alimentării unui SD din alt SD, SRM se amplasează pe terenul SD din aval, cât mai aproape de limita teritorial-administrativă dintre cele două UAT.(2) Obiectivele SD necesare racordării unui SD nou la unul existent se predau de solicitant către OSD din amonte spre exploatare/operare, conform prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) din Lege.


  Secţiunea a 4-a Contractul de racordare la SD

  Articolul 45
  (1) Contractul de racordare este prevăzut în anexa nr. 4.(2) Termenele asumate de OSD prevăzute prin contractul menționat la alin. (1) sunt următoarele:
  a) recepția tehnică a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM în 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării din partea OE care a executat; acest termen este corelat și cu cel de punere în funcțiune a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM prevăzut la lit. b);
  b) 4 zile lucrătoare de la data primirii notificării operatorului economic autorizat ANRE care a executat racordul și/sau SRM/SR, în vederea punerii în funcțiune a acestora;
  c) OSD poate stabili comasarea celor două termene prevăzute la lit. a) și b).


  Capitolul IV Informări și căi de comunicare

  Articolul 46
  (1) OSD organizează activitatea privind racordarea la SD conform prevederilor prezentului regulament, astfel încât aceasta să se desfășoare operativ.(2) OSD are obligația să organizeze un sistem de informare a solicitanților cu privire la procesul de racordare la SD, prin publicare pe pagina proprie de internet și prin afișarea la sediile sale administrative a următoarelor informații:
  a) datele de contact și programul de lucru cu publicul;
  b) programul de lucru cu publicul pentru biroul specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură;
  c) prezentul regulament privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale și ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei de aprobare a acestuia, integral pe pagina proprie de internet și extrase la sediile administrative, inclusiv:(i) cererea de racordare la SD - model;(ii) lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la SD;(iii) alte informații privind procesul de racordare la SD;
  d) informațiile ce trebuie să fie prevăzute în contractul de racordare la SD privind obligațiile părților, termenele asumate etc.


  Articolul 47

  OSD întocmește, publică și menține pe pagina proprie de internet un raport anual privind racordarea la SD în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 48
  (1) OSD are obligația să întocmească, să publice pe pagina proprie de internet și să mențină un registru electronic de evidență a cererilor de racordare, precum și a modului în care acestea au fost soluționate.(2) OSD are obligația să actualizeze registrul prevăzut la alin. (1), pe pagina proprie de internet, cel târziu până în a doua zi de la data depunerii cererii de racordare la SD; publicarea datelor cu caracter confidențial și personal se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu luarea în considerare a opțiunilor prevăzute în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 9 din anexa nr. 1.(3) OSD are obligația să păstreze informațiile din registrul prevăzut la alin. (1):
  a) pe pagina proprie de internet, pentru o perioadă de minimum 2 ani calendaristici;
  b) în format electronic, pentru tot restul duratei de existență a OSD.
  (4) OSD are obligația să întocmească și să mențină anual un registru electronic de evidență a lucrărilor puse în funcțiune.(5) Registrul prevăzut la alin. (3) se păstrează de OSD în format electronic pe toată durata de existență a OSD.


  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 49

  Solicitanții au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către OSD/OE/verificatorii de proiecte atestați ANRE a prevederilor prezentului regulament.


  Articolul 50
  (1) Avizele tehnice de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale emise până la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate, fără a putea fi prelungite.(2) În situația în care nu a fost încheiat contractul de racordare, în baza ATR prevăzut la alin. (1), proiectarea și execuția racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.(3) Cererile de racordare la SD depuse la OSD înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și pentru care nu au fost emise ATR se soluționează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.(4) Tarifele de racordare încasate în baza cererilor de racordare formulate ulterior datei de 30 iulie 2020 și pentru care nu s-a încheiat contract de racordare se returnează solicitanților în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.


  Articolul 51
  (1) ANRE emite autorizații de înființare a magistralelor directe în conformitate cu prevederile art. 152 din Lege.(2) În situația prevăzută la alin. (1) sunt parcurse, după caz, etapele de racordare la SD prevăzute la art. 4.(3) Costurile lucrărilor necesare execuției magistralei directe sunt suportate de solicitant.(4) Lucrările pentru execuția și racordarea magistralei directe la SD se realizează de OSD sau OE selectat de solicitant, după caz, pe baza mecanismului cererii și ofertei.


  Articolul 52

  OSD are obligația de a elabora o procedură operațională proprie prin care se asigură implementarea prevederilor prezentului regulament, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 53

  Pentru asigurarea mediului concurențial normal și tratarea nediscriminatorie a operatorilor economici autorizați ANRE, operatorului economic, titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, îi este interzis să presteze activități de proiectare și de execuție a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aferente solicitanților/clienților finali în zona concesionată de acesta pentru serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, excepție făcând activitățile aferente:
  a) sistării alimentării cu gaze naturale a instalațiilor de utilizare, în situația în care există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatare;
  b) montării și/sau demontării sistemelor/echipamentelor de măsurare a gazelor naturale.


  Articolul 54

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Anexa nr. 1

  la regulament

  CERERE DE RACORDARE
  la sistemul de distribuție a gazelor naturale
  - model -

  Către ......................................................
  (denumirea operatorului de sistem de distribuție a gazelor naturale - OSD)

  SECȚIUNEA 1
  Datele de identificare ale solicitantului

  1. Denumirea/Numele și prenumele: …………………………………………………......
  2. Adresa sediului social/domiciliului*: localitatea ….....…........…., str. …………nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. …....., județul ................., codul poștal ………………, telefon ......................., e-mail …………………
  3. Adresa imobilului/obiectivului pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale*: localitatea ……………, str. ……………….nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul ……...., codul poștal ……………
  4. Adresa de corespondență*: localitatea ......................, str. ..........................nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ..., județul ..................., codul poștal ………………
  5. Reprezentant legal/Mandatar: .............., identificat prin buletin/carte de identitate seria ……. nr. ……, eliberat(ă) de ............. la data ………….., domiciliat în localitatea ......................., str. ……….……..nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ......, codul poștal ......................., telefon ......................., fax ......................., e-mail ………………
  * În situația în care adresa este aceeași, se completează o singură dată informațiile solicitate.
  6. Tip solicitant:
  [ ] nou;
  [ ] existent.
  7. Răspunsul OSD la prezenta cerere:
  [ ] se transmite prin poștă la adresa de domiciliu/sediu social/loc de consum a solicitantului sau la adresa mandatarului;
  [ ] se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OSD.
  8. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin:
  [ ] poșta electronică;
  [ ] fax;
  [ ] personal la sediul OSD;
  [ ] telefon, sms;
  [ ] alte căi de comunicare.
  9. Pentru publicarea pe pagina de internet a OSD a informațiilor cu privire la datele de contact și adresa locului de consum, solicitantul:
  [ ] este de acord cu publicarea;
  [ ] nu este de acord cu publicarea.
  10. Solicitantul bifează modalitatea de realizare a lucrărilor necesare racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale a imobilului/obiectivului menționat la pct. 3, și anume:
  [ ] de către operatorul de distribuție a gazelor naturale;
  [ ] de către operatorul economic autorizat ANRE, selectat de solicitant.

  SECȚIUNEA a 2-a
  Informații privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

  1. Racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale (SD) din localitatea ……………………………. aparținătoare comunei/orașului/municipiului ………………………….., județul ……………………………., a:
  [ ] locului de consum situat în localitatea ..............., str. …………………. nr. ......, bl. ......, sc. …….. ap. ......, județul ………………..;
  [ ] sistemului de distribuție închis amplasat în localitatea ….. aparținătoare comunei/orașului/municipiului …....…., județul ….......;
  [ ] sistemului de distribuție a gazelor naturale amplasat în localitatea …......... aparținătoare comunei/orașului/municipiului .................. județul…………… .
  2. Precizări privind racordarea:
  [ ] …………………………………..

  SECȚIUNEA a 3-a
  Parametri tehnici de funcționare în condiții de siguranță a obiectivului pentru care se solicită racordarea

  - Debit de gaze naturale solicitat: ……………….. mc/h și lista aparatelor consumatoare de combustibili gazoși

  SECȚIUNEA a 4-a
  Alte cerințe specifice

  1. ………;

  SECȚIUNEA a 5-a
  Documente anexate cererii

  Anexez cererii de racordare următoarele documente (menționate mai jos, după caz):
  1. …………………………………..;
  2. …………………………………..;
  3. În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declarații, declar că toate informațiile și documentele ce însoțesc prezenta cerere sunt corecte și reale. De asemenea mă angajez să prezint OSD, la solicitarea acestuia, documentele în original.

  Documente comune:
  1. mandat - în situația în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară prezentarea mandatului prin care acesta este împuternicit pentru:
  a) susținerea tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale;
  b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare;
  2. acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor dacă soluția tehnică de racordare impune racordarea la o conductă de distribuție/racord/stație de reglare-măsurare/stație de reglare/stație de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă), proprietate a terților. Acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să îi despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine din investiția făcută de aceștia.
  Documente specifice, în copie conformă cu originalul:
  Persoană fizică:
  a) copia B.I./C.I. proprietarului și/sau chiriașului;
  b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/comodat/donație/certificat de moștenitor etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;
  c) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale.
  Asociație locatari/proprietari:
  a) copia actului de constituire a asociației;
  b) copia certificatului de înregistrare fiscală;
  c) schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară și numărul apartamentelor pe fiecare scară și nivel) - sub formă de plan sau o descriere a acestuia.
  Persoană juridică:
  a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatului de înregistrare fiscală;
  b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv:
  (i) autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donație/certificat de moștenitor etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;
  (ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară și prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale;
  c) copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosință a terenului pe care se constituie un sistem de distribuție a gazelor naturale sau un sistem de distribuție închis.

  Semnătura solicitantului: .................................
  Data: ..................................


  Anexa nr. 2

  la regulament

  Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale ...........................
  AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
  la sistemul de distribuție a gazelor naturale Nr. ...../data ........
  - model -
  1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. ...... din data de ........, vă comunicăm avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru:
  [ ] înființarea/modificarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale în localitățile .............................................. aparținătoare comunei/orașului/municipiului ................., județul ..............;
  [ ] înființarea/modificarea unui sistem de distribuție închis în localitatea ........... aparținătoare comunei/orașului/municipiului ..............., județul ..................;
  [ ] alimentarea cu gaze naturale a locului de consum din str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ..............., județul ..........;
  [ ] .........
  2. Soluția tehnică de racordare impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale:
  a) extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale existentă în localitatea ............................ aparținătoare comunei/orașului/municipiului ......................., județul ....................., pe strada ......................., tip material ................., diametru ..... inch/mm, regim de presiune .... bar (Pa) cu conducta de distribuție pozată pe strada .................., tip material .................., diametru ..... inch/mm, regim de presiune .... bar (Pa); și/sau
  b) redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale existente în localitatea ........................ aparținătoare comunei/orașului/municipiului ................., județul ....................., pe strada ......................., tip material ................., regim de presiune .... bar (Pa) de la diametrul ..... inch/mm la diametrul ......inch/mm;
  c) racord de gaze naturale existent/nou (tip material) ......................, diametru .... inch/mm, lungime .... m, debit gaze naturale .... mc/h, racordat în conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune ...., bar (Pa), tip material ................, diametru ....... inch/mm, pozată/montată subteran/suprateran pe strada .................;
  d) stație de reglare-măsurare/stație de reglare/stație de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă)/nou(ă):– debit gaze naturale .... (mc/h);– tip regulator ....;– tip contor ... (dotat cu dispozitiv de corecție sau nu) ....;– montare racord gaze naturale în domeniul public/privat ........;– regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale în amonte și în aval de stația de reglare-măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare este de .... bar (Pa) în amonte și ..... bar (Pa) în aval.2.1. Soluția tehnică de racordare a magistralei directe impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale:
  a) redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale existente în localitatea ........................ aparținătoare comunei/orașului/municipiului ................., județul ....................., pe strada ......................., tip material ................., regim de presiune ...., de la diametrul ..... inch/mm la diametrul ......inch/mm;
  b) conductă de gaze naturale (tip material) ......................, diametru .... inch/mm, lungime .... m, debit gaze naturale .... mc/h, racordată în conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune ...., tip material ................, diametru ....... inch/mm, pozată/montată subteran/suprateran pe strada .................;
  c) stație de reglare-măsurare/stație de reglare/stație de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă)/nou(ă):– debit gaze naturale .... (mc/h);– tip regulator ....;– tip contor ... (dotat cu dispozitiv de corecție sau nu) ....;– montare racord gaze naturale în domeniul public/privat ........;– regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale în amonte și în aval de stația de reglare-măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare este de .... bar (Pa) în amonte și ..... bar (Pa) în aval.
  3. Prezentul aviz tehnic de racordare este însoțit de:
  a) schița cu soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale;
  b) oferta contractului de racordare.
  4. Valabilitatea prezentului aviz încetează:
  a) la emiterea unui nou aviz tehnic de racordare;
  b) la cererea clientului final, în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;
  c) la încetarea valabilității acordurilor/autorizațiilor și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusă de instanțele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă;
  d) în termen de 180 de zile de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare la SD și nu există un acord între părți pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare, după caz;
  e) la rezilierea contractului de racordare la SD.
  5. Prezentul aviz tehnic de racordare prezintă condițiile tehnice de racordare și stă la baza întocmirii documentațiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare, precum și/sau a instalației de utilizare a gazelor naturale, aferente locului de consum.6. Prezentul aviz tehnic de racordare nu prezintă informații tehnice referitoare la tipul materialului, diametru, lungime sau la pozarea/montarea subterană/supraterană a instalației de utilizare a gazelor naturale necesare proiectării și execuției acesteia.7. Punerea în funcțiune a racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează în termen de maximum 90 de zile de la obținerea autorizației de construire sau a acordului/autorizației administratorului drumului, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. d^1) și cele ale art. 151 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare (Legea). 8. Punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesare racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale, atât a unui viitor client casnic, cât și a unui client final noncasnic în cazul căruia instalația de extindere și branșare are o lungime de până la 2.500 m, se realizează în termen de maximum 90 de zile de la obținerea autorizației de construire necesare realizării obiectivului/conductei, în conformitate cu prevederile art. 148 alin. (3) și ale art. 151 alin. (1) din Lege.

  Reprezentantul legal al operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale
  Numele și prenumele: ..........................
  Semnătura: ……………………………
  Data ............................


  Anexa nr. 3

  la regulament

  Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale ....................................
  SCHIȚA
  cu soluția tehnică de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale
  - model -
  1. Numărul și data de înregistrare a cererii de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale: ........................ și/sau2. Solicitant: ...............................................
  (numele și prenumele/denumirea)
  3. Amplasament:
  [ ] extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale ...............................;
  (adresa completă)

  [ ] racord și/sau stația de reglare-măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare:
  .............................................
  (adresa completă)


  LEGENDĂ:
  (Se vor specifica toate reprezentările grafice/semnele convenționale ale caracteristicilor tehnice noi și/sau existente aferente conductelor de distribuție, racordului și/sau stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare prevăzute în desenul de mai sus.)

  Instalator autorizat, angajat al operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale: ...................................
  (numele și prenumele)

  Tip autorizație instalator: .................
  Nr. legitimație: ............................
  Data: .......................................
  Semnătura: ..................................


  Anexa nr. 4

  la regulament

  CONTRACT
  de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale
  - model -

  Părțile contractante:
  A. Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale ...................... (denumirea), cu sediul social în ...................................., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare ............................, cont bancar nr. ............... deschis la Banca ................, titular al Licenței nr. ........... de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, reprezentat legal în vederea semnării prezentului contract prin ........................., în calitate de ........, denumit în continuare OSD,
  și

  B. Domnul/Doamna ......................., identificat(ă) prin buletinul/cartea de identitate ..... seria ...... nr. ........, eliberat/ eliberată la data de ............ de ............., cod numeric personal ..............., domiciliat(ă) în ................., str. ............... nr. ..., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ......... cod poștal .........., telefon .........., cont bancar nr. ............... deschis la Banca ................, persoană fizică, denumit în continuare solicitant,
  sau

  B. Asociația de locatari/proprietari din ..................................., înregistrată la ..............., cu nr. ........., cod fiscal ..................., cod poștal .........., telefon .........., cont bancar nr. ............... deschis la Banca ................, reprezentată legal prin ........................, în calitate de .................................., denumită în continuare solicitant,
  sau

  B. Societatea ............................................, cu sediul în ......................., str. .................. nr. .........., județul/sectorul .........., cod poștal ............, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. ......................., cod unic de înregistrare ......................., telefon .........., fax .........., cont bancar nr. .........., deschis la Banca .........., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ..............................., persoană juridică, denumită în continuare solicitant,
  au convenit încheierea prezentului contract.

  C. Primăria (Municipiului/Orașului/Comunei)/Asocierea de dezvoltare intercomunitară ......, cu sediul în ....., str. ..... nr. ...., județul/sectorul .........., cod poștal ............, înregistrată la …………….. cu nr. ......................., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală ......................., telefon .........., fax .........., cont bancar nr. .........., deschis la Banca .........., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ..............................., persoană juridică, denumită în continuare solicitant


  Capitolul I Obiectul contractului

  Articolul 1
  (1) Obiectul contractului îl constituie racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a imobilului/obiectivului ........... situat în str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ..........., județul ................, prevăzut în Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. .................. din data de ................ .(2) Etapele procesului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pe care le realizează OSD sunt:
  [ ] preluarea și procesarea documentelor, altele decât cele aferente tarifului de analiză;
  [ ] obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare;
  [ ] proiectarea racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare;
  [ ] verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic de către un verificator de proiecte atestat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);
  [ ] execuția racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;
  [ ] urmărirea lucrărilor privind execuția racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare;
  [ ] recepția tehnică și punerea în funcțiune a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/ postului de măsurare.


  Articolul 2
  (1) Racordul și/sau stația de reglare-măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare fac/face parte din sistemul de distribuție a gazelor naturale, iar certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise de organismele abilitate, precum și autorizația de construire a acestora se obțin în numele OSD.(2) Echipamentul de măsurare se achiziționează și se montează de operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale.


  Capitolul II Durata contractului

  Articolul 3

  Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.


  Articolul 4
  (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ........., stabilită cu termene de realizare și punere în funcțiune a lucrărilor conform prevederilor din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare (Lege), și legislația aplicabilă sectorului gazelor naturale și lucrărilor de construcții, corespunzătoare duratei de realizare a racordării.(2) Prelungirea duratei prezentului contract poate fi realizată cu acordul părților, sub condiția notificării intenției de prelungire a acestuia cu minimum ............. înainte de data expirării termenului convenit inițial.(3) Îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor contractuale, cu acordul celeilalte părți, atrage după sine decalarea corespunzătoare a termenelor scadente aferente respectivelor obligații, cu prelungirea corespunzătoare a duratei prezentului contract.


  Articolul 5

  Prelungirea duratei contractului se efectuează în baza unui act adițional la contract, numai în termenul de valabilitate a avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale.


  Articolul 6

  Contractul își produce efectele începând cu data încheierii sale și până la punerea în funcțiune a obiectului acestuia.


  Articolul 7

  Prezentul contract nu include costurile cu execuția extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale.


  Capitolul III Durata de execuție și de punere în funcțiune a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare

  Articolul 8

  Racordarea prevăzută în Avizul tehnic de racordare nr. ................ din data de .................. se realizează de OSD/OE.


  Articolul 9

  În situația eliberării cu întârziere de către autoritățile administrative a autorizației de construire, precum și a altor avize și aprobări necesare execuției lucrării ce fac obiectul prezentului contract, din cauze ce nu depind de OSD sau de solicitant, durata de execuție se decalează corespunzător.


  Articolul 10
  (1) Punerea în funcțiune a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare depinde de termenul de realizare a lucrării:
  a) ............... prevăzut în contractul ....... (nr. /dată) ..... de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale;
  b) ......... prevăzut în planul de investiție al OSD aprobat de ANRE.
  (2) Punerea în funcțiune a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare se realizează conform prevederilor art. 34 din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2020 (Regulament).


  Articolul 11

  Pentru nefinalizarea punerii în funcțiune a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare, inclusiv pentru neaducerea la situația inițială a terenurilor unde sunt amplasate acestea, respectiv pentru neplata la timp a contravalorii racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PM finanțat de solicitant, se prevăd următoarele:
  a) plata unei penalități din partea OSD în cuantum de 0,5% din valoarea lucrărilor pe zi întârziere ...........................;
  b) plata unei penalități din partea solicitantului în cuantum de 0,5% din valoarea lucrărilor pe zi întârziere ......................... .


  Capitolul IV Valoarea lucrărilor de racordare

  Articolul 12
  (1) Valoarea lucrărilor necesare realizării racordului și a SRM/SM/SR/PRM/PM, după caz, este de ....................., la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare, și este finanțată de ^1 .......................... .
  ^1 Se va completa cu datele OSD în cazul clienților finali (CF) noncasnici prevăzuți la art. 148 alin. (3) din Lege sau cu datele CF noncasnic a cărui instalație de extindere și branșare depășește 2.500 m/primăria (municipiului/orașului/comunei)/asocierea de dezvoltare intercomunitară, după caz.
  (2) După deplasarea proiectantului în teren pentru stabilirea exactă a lungimii racordului, în cazul existenței unor diferențe între lungimea prevăzută în avizul tehnic de racordare nr. .................... și lungimea constatată în teren, valoarea se va ajusta în mod corespunzător, conform noii lungimi. Solicitantul va depune documentele prevăzute la art. 108 alin. (1) lit. g) din Lege, după caz.(3) Valoarea finală a lucrărilor poate suferi modificări, situație în care aceasta se va regulariza la valoarea cheltuielilor înregistrate de OSD în urma întocmirii documentelor justificative privind costurile finale ale lucrării, conform art. 24 alin. (3) din Metodologia de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2018, cu modificările și completările ulterioare.(4) Costurile cu obiectivele/conductele necesare racordării, cu excepția racordurilor executate pentru solicitanții precizați la art. 2 lit. d) și e) și la art. 6 alin. (3) din Regulament, sunt suportate de OSD și sunt recunoscute în tariful de distribuție în conformitate cu prevederile Legii.


  Capitolul V Obligațiile și drepturile operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale

  Articolul 13

  OSD are obligația:
  a) să întreprindă activitățile prevăzute la art. 1 alin. (2);
  b) să plătească solicitantului penalitățile stabilite în Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 14
  (1) OSD are dreptul:
  a) să propună solicitantului încheierea actului adițional la contractul de racordare pentru situațiile prevăzute în prezentul contract;
  b) să verifice anual îndeplinirea obligației utilizatorului de a utiliza locul de consum și de a păstra destinația acestuia în conformitate cu prevederile art. 148 alin. (4) din Lege.
  (2) În situația în care solicitantul nu achită sumele prevăzute la art. 15 alin. (1) în termen de 60 de zile de la data scadenței OSD este îndreptățit să rezilieze unilateral prezentul contract, prin transmiterea unei notificări, fără punere în întârziere sau alte formalități, și să solicite plata de daune-interese.


  Capitolul VI Obligațiile și drepturile solicitantului

  Articolul 15
  (1) Solicitantul are obligația să asigure contravaloarea racordului și a SRM/SM/SR/PRM/PM în termenele stabilite în prezentul contract, în situațiile finanțării de către acesta a acestor obiective.(2) Solicitantul are obligația respectării prevederilor art. 148 alin. (4) și (5) din Lege.(3) Solicitantul are obligația să solicite prin intermediul unui operator economic autorizat ANRE punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale în termen de maximum 180 de zile de la punerea în funcțiune a racordului.(4) În cazul în care solicitantul client final noncasnic ce se încadrează în prevederile art. 148 alin. (3)din Lege nu respectă obligația de a utiliza locul de consum și de a păstra destinația acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare, acesta are obligația de a restitui OSD contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare, proporțional cu perioada rămasă neutilizată.(5) Contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare care se restituie OSD, prevăzută la alin. (4), reprezintă diferența dintre valoarea de inventar a instalației respective și valoarea amortizării reglementate a instalației de racordare înregistrate până la data constatării neîndeplinirii obligației utilizatorului.


  Articolul 16
  (1) Solicitantul are dreptul:
  a) să fie racordat la sistemul de distribuție a gazelor naturale în termenul stabilit în prezentul contract și în condițiile prevăzute în Lege;
  b) să îi fie puse în funcțiune racordul și/sau SRM/SM/SR/PRM/PM în termenele prevăzute în Lege.
  (2) În situația în care OSD nu își îndeplinește obligațiile contractuale din culpa sa exclusivă în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentă a termenului de realizare, solicitantul este îndreptățit să solicite și să primească daune-interese care să acopere pagubele suferite de solicitant ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către OSD.


  Capitolul VII Încetarea contractului

  Articolul 17

  În situația în care solicitantul notifică în scris încetarea prezentului contract, indiferent de motiv sau de situație, înainte de perioada prevăzută la art. 148 alin. (4) din Lege, acesta suportă daune-interese reprezentând contravaloarea activităților prestate de OSD pentru realizarea racordului și/sau a SRM/SM/SR/PRM/PM prevăzută la art. 15 alin. (5) din prezentul contract.


  Articolul 18

  În situația în care autoritățile administrației publice nu eliberează, indiferent de cauză, avizele/aprobările necesare execuției lucrărilor și autorizația de construire/acordul sau autorizația administratorului drumului, atunci contractul de racordare încetează de drept, fără alte notificări și puneri în întârziere.


  Articolul 19

  Prezentul contract încetează în următoarele situații:
  a) la expirarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1);
  b) la solicitarea uneia dintre părți, sub condiția notificării prealabile în termen de ...... zile și a obținerii acordului celeilalte părți;
  c) neachitarea racordului și SRM/SM/SR/PRM/PM finanțate de solicitant în termenul stabilit;
  d) în cazul rezilierii contractului în situația prevăzută la art. 14 alin. (2).


  Capitolul VIII Notificări

  Articolul 20
  (1) Părțile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să își notifice reciproc orice modificare a circumstanțelor avute în vedere la data semnării acestuia, în termen de 5 zile de la data producerii acestora.(2) Toate notificările se transmit în scris, prin remitere directă sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresele prevăzute în contractul de racordare, dacă părțile nu convin asupra altor adrese sau asupra altor modalități pentru transmiterea notificărilor și dacă prin contract nu se prevede o altă modalitate de transmitere.(3) În cazul în care notificarea se realizează prin poștă, aceasta se transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data semnării de către acesta a confirmării de primire; în caz contrar, procedura de notificare este considerată îndeplinită la data returnării scrisorii către expeditor.


  Capitolul IX Forța majoră

  Articolul 21
  (1) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care exonerează de răspundere partea care îl invocă.(2) Partea care invocă un caz de forță majoră este obligată să îl notifice celeilalte părți în termen de 5 zile calendaristice de la data încetării evenimentului, urmată de remiterea documentelor justificative în termen de 15 zile calendaristice de la aceeași dată.(3) Cazurile de forță majoră vor fi certificate conform reglementărilor în vigoare.(4) În cazul în care forța majoră nu încetează în termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acesteia, părțile au dreptul să solicite desființarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.


  Capitolul X Soluționarea litigiilor

  Articolul 22
  (1) Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, execuția sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.(2) În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre soluționare la instanțele judecătorești competente.


  Capitolul XI Anexe

  Articolul 23

  Următoarele documente sunt anexate, în copie, la prezentul contract:
  a) copia B.I./C.I./actului de constituire a asociației/certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatului de înregistrare fiscală a solicitantului, după caz;
  b) Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. ..... din data de ........;
  c) schița cu soluția tehnică de racordare la SD.


  Capitolul XII Clauze finale

  Articolul 24
  (1) Contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare, stabilită conform art. 15 alin. (5), se restituie OSD de regulă, în rate lunare egale, calculate pe perioada rămasă neutilizată, cuprinsă între data constatării neîndeplinirii obligației clientului final noncasnic precizată la art. 148 alin. (4) din Lege.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), părțile pot conveni și alt grafic de restituire a contravalorii lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare.


  Articolul 25

  Data constatării neîndeplinirii obligației utilizatorului este considerată:
  a) data la care OSD constată prin verificare încălcarea obligației clientului final noncasnic de a utiliza locul de consum și de a păstra destinația acestuia;
  sau

  b) data comunicată de utilizator prin notificare scrisă, de la care clientul final noncasnic nu va mai utiliza locul de consum și nu va mai păstra destinația acestuia, adresată operatorului de distribuție concesionar cu cel puțin 30 de zile anterior datei de la care se modifică destinația locului de consum.


  Articolul 26

  Părțile contractante pot conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin act adițional, cu respectarea contractului și a celorlalte reglementări în vigoare.


  Articolul 27

  Termenii de specialitate utilizați în prezentul contract sunt definiți de legislația în vigoare.


  Articolul 28

  Prezentul contract a fost încheiat astăzi, / / , în două exemplare originale în limba română, având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.


  Articolul 29

  Clauzele prezentului contract se completează cu prevederile Codului civil, precum și cu celelalte reglementări în vigoare.


  Articolul 30

  Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

  Pentru OSD
  Numele și prenumele: ..........
  Funcția: ......................
  Semnătura: ....................
  Data: .........................

  Pentru solicitant
  Numele și prenumele: ..........
  Semnătura: ....................
  Data: .........................

  -----