LEGE nr. 24 din 9 ianuarie 2023privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130 din 29 septembrie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 30 septembrie 2022, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 13, alineatul (5) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în sistem de distribuție orizontală este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2023 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit. Pentru condominiile cu distribuție verticală a agentului termic în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, respectiv a repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit, în condițiile în care există realizat la nivel de condominiu un sistem de echilibrare hidraulică a instalației de încălzire.2. La articolul I punctul 14, alineatul (5) al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Indiferent dacă au fost instalate sau nu contoare inteligente, furnizorii de gaze naturale au obligația:
  a) în baza acordului scris al clientului final, să pună la dispoziția unui furnizor de servicii energetice desemnat de către clientul final informații privind consumurile anterioare facturate, în măsura în care aceste informații sunt disponibile;
  b) să pună la dispoziția clientului final mai multe opțiuni privind modul de transmitere a facturilor și a informațiilor privind facturarea, printre care și transmiterea pe cale electronică; de asemenea, la cererea clienților finali, acestora li se asigură o explicație clară și ușor de înțeles a modului de stabilire a sumelor de plată cuprinse în factură, în special în cazul în care facturile nu sunt bazate pe consumul real determinat prin citirea contorului; în factura emisă clientului final se va specifica modul de determinare a consumului facturat prin citire periodică a contorului, autocitire sau estimarea consumului;
  c) să pună la dispoziție datele privind consumul de gaze naturale și prețurile aferente perioadei de consum la care se referă datele incluse în facturi, în conformitate cu anexa nr. 5;
  d) să pună la dispoziție, cel puțin o dată pe an, într-o factură sau într-o anexă a acesteia, următoarele date:(i) comparații între consumul actual de gaze naturale al consumatorului final și consumul din anul anterior, preferabil sub formă grafică;(ii) datele de contact (adresele de site-uri de internet) ale unor instituții cu atribuții în domeniul energiei, de unde consumatorii pot obține informații privind măsurile disponibile de îmbunătățire a eficienței energetice, profiluri comparative ale utilizatorilor finali și specificații tehnice obiective privind echipamentele energetice;(iii) adresa de site în care se găsesc, într-o formă clară și ușor de înțeles, consumurile de gaze naturale ale clienților finali etalon, pe categorii de consum, în cazul în care astfel de site-uri există;
  e) să nu perceapă plăți suplimentare pentru informațiile solicitate de clienții finali legate de facturile de gaze naturale;
  f) să transmită, la cererea clienților finali, informațiile privind costul actual și cel estimat al gazelor naturale, în timp util și întrun format ușor de înțeles, care să le permită acestora să compare diferite oferte pentru condiții identice/similare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 9 ianuarie 2023.
  Nr. 24.
  ----