ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 2014
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014  Având în vedere necesitatea reglementării unor măsuri privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,
  luând în considerare actualul context economic în care se impune adoptarea unor măsuri rapide pentru asigurarea respectării întocmai şi la termen a prevederilor angajamentelor statului român asumate faţă de Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană, referitoare la termenele de depunere, de către operatorii economici, a bugetelor de venituri şi cheltuieli anuale şi multianuale,
  având în vedere derularea unor programe cu organismele financiare internaţionale, în care indicatorii economico-financiari "plăţi restante" şi "rezultat brut operaţional" sunt monitorizaţi în vederea încadrării în ţintele stabilite,
  întrucât respectarea angajamentelor faţă de instituţiile financiare internaţionale necesită asigurarea unui cadru normativ coerent de funcţionare care să creeze condiţiile pentru îndeplinirea angajamentelor sus-menţionate, oferind astfel continuitate şi coerenţă actului de administrare a participaţiilor statului,
  având în vedere necesitatea aplicării unitare a politicilor guvernamentale şi eficientizarea activităţii operatorilor economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, necesitatea reglementării unor măsuri referitoare la întărirea disciplinei financiare, astfel încât să se asigure dezideratul programului de guvernare în condiţii de eficienţă şi rentabilizare a companiilor de stat care să devină competitive pe pieţele pe care acestea activează atât la nivel naţional, cât şi la nivel regional, precum şi necesitatea reglementării unor aspecte insuficient reglementate sau care dau naştere la interpretări diferite, rezultate de la intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,
  întrucât neadoptarea de urgenţă a măsurilor propuse poate conduce la întârzieri sau nerespectarea angajamentelor statului român asumate faţă de Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană referitoare la încadrarea în ţintele stabilite a indicatorilor economico-financiari "plăţi restante" şi "rezultat brut operaţional",
  ţinând seama de necesitatea reglementării unor aspecte insuficient legiferate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015, ce pot duce la apariţia unor discriminări pentru aceeaşi categorie socioprofesională din cadrul sistemului public de asistenţă socială,
  deoarece aspectele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se propune adoptarea măsurilor cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) operatorilor economici care îndeplinesc condiţiile art. 1, dar prin legi speciale sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor legale privind fundamentarea şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli aplicabile operatorilor economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;."
  2. La articolul 3, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "f) câştigul mediu brut lunar pe salariat - raportul dintre cheltuielile de natură salarială şi numărul mediu de salariaţi/numărul de luni aferente. Din cheltuielile de natură salarială se deduc cheltuielile reprezentând participarea salariaţilor la profitul anului precedent prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi cheltuielile efectuate pentru salariaţi de natura şi în limita prevăzută la art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;"
  3. La articolul 4 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  "d) prin hotărâre a Adunării generale a acţionarilor, în cazul în care mai multe unităţi administrativ-teritoriale au participaţii la capitalul social al operatorilor economici şi au delegat atribuţiile unor asociaţii pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006, republicată."
  4. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
  "(3) Pentru operatorii economici la care statul, unităţile administrativ-teritoriale sau persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. c) deţin, individual, direct sau indirect, numai o participaţie minoritară, bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă prin hotărâre a Adunării generale a acţionarilor sau, după caz, a Consiliului de administraţie, potrivit legii.
  (4) Operatorii economici cărora li s-a ridicat dreptul de administrare în procedura insolvenţei, potrivit prevederilor legale în vigoare la momentul declanşării procedurii, nu au obligaţia aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli conform prevederilor alin. (1)."
  5. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(1) Până la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea generală a acţionarilor, respectiv Consiliul de administraţie al operatorului economic, după caz, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorii economici, care datorită specificităţii activităţii desfăşurate concentrează realizarea acesteia într-o anumită perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al anului precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul căruia se află."
  6. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Creşterea câştigului mediu brut lunar pe salariat se stabileşte procentual din indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creşterii câştigului mediu brut pe salariat se stabileşte prin legea anuală a bugetului de stat."
  7. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
  "(3^1) Sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor alin. (3) operatorii economici care înregistrează creşteri ale câştigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidenţa reglementărilor referitoare la această majorare."
  8. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - Operatorii economici au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice fundamentări, analize, situaţii, raportări referitoare la indicatorii economico-financiari, precum şi orice alte date şi informaţii, în formatul şi la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice sau prin circulare, astfel:
  a) lunar, trimestrial şi anual, operatorii economici reclasificaţi în sectorul administraţiei publice, conform listei publicate de Institutul Naţional de Statistică;
  b) lunar, trimestrial şi anual, operatorii economici care funcţionează la nivelul administraţiei publice centrale;
  c) trimestrial şi anual operatorii economici care funcţionează la nivelul administraţiei publice locale;
  d) anual, de către operatorii economici prevăzuţi la lit. a), b) şi c) aflaţi în stare de lichidare conform prevederilor legale."
  9. La articolul 13 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) depăşirea anuală şi trimestrială a nivelului plăţilor restante prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli şi în anexele de fundamentare prezentate la aprobarea acestuia."
  10. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), e) şi g) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei."
  11. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
  "(3^1) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei."


  Articolul II

  Articolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 6 noiembrie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin sistemul public de asistenţă socială se înţelege, în conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, instituţiile şi unităţile publice de asistenţă socială care furnizează servicii sociale, serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul consiliilor judeţene, sectoarelor municipiului Bucureşti, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi persoanele care asigură serviciile de îngrijire personală la domiciliu."


  Articolul III

  La articolul VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 5 noiembrie 2014, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) În anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, prin hotărâre a Guvernului, sume Ministerului Apărării Naţionale pentru plata echipamentelor contractate şi realizate de furnizori, precum şi a elementelor de suport logistic, în vederea introducerii acestora în înzestrarea armatei."


  Articolul IV

  Articolul 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 21 mai 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) În situaţia în care operatorii economici care au beneficiat de prevederile art. 2-7 înregistrează la sfârşitul celui de al treilea an fiscal de la data anularii obligaţiilor alte obligaţii neachitate la scadenţă de natura celor anulate, obligaţiile şi accesoriile care au fost anulate se repun în sarcina debitorului.
  (2) Operatorii economici aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) nu datorează, pe perioada celor trei ani, accesorii aferente obligaţiilor anulate şi repuse în sarcina acestora."


  Articolul V

  Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.


  Articolul VI

  Articolul I intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei
  sociale şi persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Bucureşti, 23 decembrie 2014.
  Nr. 88.
  -------