ORDONANŢĂ nr. 24 din 26 ianuarie 2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.5 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 19 mai 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Titlul legii va avea următorul cuprins:
  "LEGE
  privind susţinerea şi promovarea culturii scrise"
  2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
  "(2) În sensul prezentei legi, prin cultură scrisă se înţelege domeniul de referinţă care cuprinde cărţi, reviste şi alte publicaţii, având caracter literar-artistic, tehnico-ştiinţific, editate pe orice fel de suport."
  3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - De prevederile prezentei legi beneficiază activităţile de creaţie, producţie editorială, tipografică, de difuzare şi promovare a culturii scrise."
  4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Nu fac obiectul prezentei legi tipăriturile de informare publicitară, publicaţiile de modă, de decoraţiuni interioare, de sport, de informare din domeniul televiziunii şi al radiodifuziunii, cotidienele sau periodicele care nu au incidenţă cu domeniul de referinţă prevăzut la art. 1, almanahurile, horoscoapele, calendarele, publicaţiile pornografice, cele destinate jocurilor de noroc şi publicaţiile de rebus."
  5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL II
  Măsuri de susţinere a culturii scrise"
  6. Articolul 4 se abrogă.
  7. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice pot acorda sprijin financiar, parţial sau integral, singure ori în parteneriat, pentru editarea unor publicaţii din categoria celor prevăzute la art. 1."
  8. După alineatul (1) al articolului 5 se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1), (1^2) şi (1^3), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Stabilirea publicaţiilor pentru care urmează să se acorde sprijin financiar se face prin selecţie de oferte în baza propunerilor comisiilor special constituite în acest scop, de către autorităţile sau instituţiile publice prevăzute la alin. (1); ofertele sunt formulate de edituri şi de redacţiile publicaţiilor.
  (1^2) În localităţile unde o minoritate etnică depăşeşte pragul de 20% din totalul populaţiei, din comisiile constituite de autorităţile locale, în conformitate cu prevederile alin. (1^1), vor face parte şi reprezentanţi ai minorităţii respective.
  (1^3) În bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi ale instituţiilor publice pot fi prevăzute, în mod distinct, fonduri pentru acordarea de sprijin financiar în vederea editării de cărţi, reviste şi alte publicaţii din categoria celor prevăzute la art. 1."
  9. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
  "(2) Sumele reprezentând sprijinul financiar acordat pot acoperi costurile de editare şi drepturile de autor, până la integral."
  10. Alineatul (3) al articolului 5 se abrogă.
  11. După articolul 5 se introduc cinci noi articole, articolele 5^1-5^5, cu următorul cuprins:
  "Art. 5^1. - (1) Finanţarea nerambursabilă a editării de lucrări din categoria celor prevăzute la art. 1, prin comandă de stat, se asigură din bugetul propriu al Administraţiei Fondului Cultural Naţional, instituţie publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, care funcţionează potrivit legii.
  (2) Comanda de stat va avea ca priorităţi realizarea de enciclopedii, tratate, dicţionare, atlase, ediţii critice ale scriitorilor clasici români şi străini, ediţii definitive de autor, debut literar şi literatură pentru copii.
  (3) Fondurile necesare pentru asigurarea finanţării prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute distinct, cu această destinaţie, în bugetul Administraţiei Fondului Cultural Naţional.
  Art. 5^2. - (1) Acordarea de finanţare nerambursabilă, potrivit prevederilor art. 5^1, se face prin selecţie de oferte, în baza propunerilor comisiei de evaluare şi selecţie special constituite în acest scop.
  (2) Comisia prevăzută la alin. (1) se organizează şi funcţionează sub coordonarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în condiţiile legii.
  Art. 5^3. - (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice pot aloca resurse financiare pentru achiziţionarea de cărţi şi abonamente la reviste din categoria celor prevăzute la art. 1 pentru bibliotecile aflate în subordinea lor.
  (2) Propunerile privind achiziţiile de cărţi şi abonamentele la reviste se stabilesc de comisiile de evaluare şi selecţie special constituite în acest scop, de autorităţile sau instituţiile publice prevăzute la alin. (1).
  (3) În localităţile unde o minoritate etnică depăşeşte pragul de 20% din totalul populaţiei, din comisiile constituite de autorităţile locale, în conformitate cu prevederile alin. (2), vor face parte şi reprezentanţi ai minorităţii respective.
  (4) În bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în cele ale instituţiilor publice pot fi prevăzute, în mod distinct, fonduri pentru achiziţionarea de cărţi şi publicaţii pentru bibliotecile aflate în subordinea sau sub autoritatea lor.
  Art. 5^4. - (1) Ministerul Culturii şi Cultelor desfăşoară Programul naţional pentru achiziţia de cărţi şi abonamente la reviste din categoria culturii scrise, în vederea dezvoltării şi actualizării colecţiilor din bibliotecile publice aflate sub autoritatea consiliilor locale ori judeţene.
  (2) Cărţile şi abonamentele la reviste, care vor face obiectul achiziţiei conform alin. (1), sunt stabilite de o comisie special constituită în acest scop.
  (3) Comisia prevăzută la alin. (2) se organizează şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor şi este constituită din specialişti şi experţi independenţi, inclusiv reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, desemnaţi pentru fiecare sesiune de selecţie de oferte prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
  (4) Comisia face, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, propunerile de achiziţionare a titlurilor şi a abonamentelor la reviste, care vor fi supuse analizei şi aprobării ministrului culturii şi cultelor.
  (5) În formularea propunerilor, comisia va avea în vedere situaţia calitativă şi numerică a colecţiilor existente în bibliotecile publice aflate sub autoritatea consiliilor locale şi judeţene, precum şi resursele alocate anual de aceste autorităţi pentru achiziţionarea de cărţi şi abonamente.
  (6) Comisia primeşte şi analizează contestaţiile formulate în legătură cu selecţia de oferte şi face propuneri ministrului culturii şi cultelor.
  Art. 5^5. - Resursele financiare pentru desfăşurarea programului prevăzut la art. 5^4 alin. (1) sunt constituite din alocaţii bugetare, prevăzute distinct cu această destinaţie în bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi din fondurile constituite potrivit art. 21."
  12. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice pot acorda, pentru realizarea unor proiecte în domeniul culturii scrise, burse de studiu, precum şi granturi de studii şi călătorie, în ţară şi în străinătate."
  13. Articolul 7 se abrogă.
  14. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Institutul Cultural Român, alte instituţii publice, precum şi autorităţile publice centrale şi locale, singure sau în parteneriat, pot acorda sprijin financiar pentru traducerea şi/sau editarea, în străinătate, a unor lucrări din categoria celor prevăzute la art. 1.
  (2) Valoarea sprijinului financiar prevăzut la alin. (1) poate include plata drepturilor de autor corespunzătoare şi costurile de traducere/editare, până la integral."
  15. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Bursele şi granturile prevăzute la art. 6, precum şi sprijinul financiar prevăzut la art. 8 alin. (1) se acordă pe baza propunerilor formulate de comisii special constituite, în acest scop, de autorităţile şi instituţiile publice finanţatoare.
  (2) În localităţile unde o minoritate etnică depăşeşte pragul de 20% din totalul populaţiei, din comisiile constituite de autorităţile locale, în conformitate cu prevederile alin. (1), vor face parte şi reprezentanţi ai minorităţii respective."
  16. Articolul 10 se abrogă.
  17. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) Sub autoritatea Institutului Cultural Român se înfiinţează şi funcţionează Comisia pentru promovarea în străinătate a culturii naţionale scrise.
  (2) Comisia prevăzută la alin. (1) este constituită pe domenii şi este alcătuită din specialişti şi experţi independenţi.
  (3) Membrii comisiei prevăzute la alin. (1) sunt desemnaţi prin ordin al preşedintelui Institutului Cultural Român.
  (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare, procedurile de lucru ale comisiei prevăzute la alin. (1), precum şi atribuţiile şi competenţele acesteia sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Institutului Cultural Român."
  18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) În vederea promovării producţiei editoriale, în bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor pot fi prevăzute în mod distinct fonduri pentru susţinerea organizării în ţară a unor festivaluri, târguri, saloane, expoziţii de carte, presă şi multimedia, inclusiv în colaborare cu organizaţiile profesionale ale editorilor şi difuzorilor, precum şi cu uniunile de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.
  (2) Institutul Cultural Român, singur sau în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor, precum şi cu organizaţiile profesionale ale editorilor, difuzorilor, uniunilor de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, poate susţine organizarea în străinătate a evenimentelor de genul celor prevăzute la alin. (1).
  (3) Pentru organizarea în străinătate a unor festivaluri, târguri, saloane, expoziţii de carte, presă şi multimedia, în bugetul Institutului Cultural Român, respectiv în cel al Ministerului Culturii şi Cultelor, pot fi prevăzute în mod distinct fonduri destinate acestui scop.
  (4) Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate susţine financiar organizarea unor evenimente de genul celor prevăzute la alin. (1) şi (2), singur sau în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv cu Institutul Cultural Român."
  19. După articolul 13 se introduc două noi articole, articolele 13^1 şi 13^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 13^1. - (1) În cazul în care reprezentarea României la un târg organizat în străinătate este asigurată numai de organizaţiile profesionale ale editorilor şi difuzorilor, precum şi de uniunile de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, Ministerul Culturii şi Cultelor şi, respectiv, Institutul Cultural Român pot contribui, în limita fondurilor prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (3), la organizarea standului.
  (2) Ministerul Culturii şi Cultelor şi, după caz, Institutul Cultural Român pot încredinţa organizarea manifestărilor prevăzute la alin. (1) în ţară, respectiv în străinătate, unor organizaţii profesionale ale editorilor şi difuzorilor, precum şi uniunilor de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, acordând în acest scop sprijinul financiar necesar.
  Art. 13^2. - Ministerul Culturii şi Cultelor şi Institutul Cultural Român pot asigura, cu prilejul festivalurilor, târgurilor, saloanelor şi expoziţiilor internaţionale, organizate potrivit art. 13 alin. (2) şi art. 13^1, inclusiv cheltuielile de participare şi promovare."
  20. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - Guvernul României poate stabili, prin hotărâre, ca anumite evenimente din categoria celor prevăzute la art. 13 să fie declarate de interes naţional sau internaţional, după caz, asigurând distinct susţinerea financiară a organizării şi desfăşurării acestora."
  21. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - În bugetele Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Institutului Cultural Român pot fi prevăzute distinct fonduri destinate achiziţionării şi expediţiei publicaţiilor prevăzute la art. 1 pentru biblioteci ale comunităţilor româneşti, ale institutelor culturale româneşti, precum şi ale lectoratelor de limbă şi civilizaţie română din străinătate."
  22. Articolul 16 se abrogă.
  23. Articolul 17 se abrogă.
  24. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - (1) Pentru editarea în străinătate a unor lucrări din categoria celor prevăzute la art. 1, potrivit prezentei legi, plata costurilor reprezentând editarea se face în moneda ţării în care se realizează editarea.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea administraţiei publice finanţatoare şi, după caz, instituţia publică finanţatoare pot acorda un avans de până la 30% din valoarea contractului, în condiţiile legii."
  25. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - Regulamentele de organizare şi funcţionare, precum şi procedurile de lucru ale comisiilor prevăzute la art. 5 alin. (1^1), art. 5^3 alin. (2), art. 5^4 şi la art. 9 sunt stabilite prin ordin, respectiv hotărâre a autorităţii publice centrale sau locale, ori prin dispoziţie a conducătorului instituţiei publice finanţatoare, după caz."
  26. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - (1) Editorii au obligaţia să tipărească, pentru întregul tiraj, numărul internaţional standard corespunzător tipului de publicaţie.
  (2) Editorii au obligaţia să tipărească pe fiecare exemplar al publicaţiei descrierea C.I.P. realizată de Biblioteca Naţională a României.
  (3) Editorii au obligaţia să tipărească pe publicaţiile lor codul de bare, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi să asigure utilizarea codului de bare în evidenţa computerizată a vânzărilor şi a gestiunii."
  27. Articolul 24 se abrogă.
  28. Articolul 26 se abrogă.
  29. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 28 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - (1) Încălcarea prevederilor art. 23 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).
  (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către angajaţi ai Bibliotecii Naţionale a României, precum şi de către alţi specialişti împuterniciţi în acest scop prin ordin al ministrului culturii şi cultelor."
  30. După alineatul (2) al articolului 28 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului."
  31. După articolul 29 se introduce articolul 29^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 29^1. - Dispoziţiile prezentei legi completează în mod corespunzător:
  a) dispoziţiile Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 293/2001."


  Articolul II

  Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 19 mai 2003, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.


  Articolul III

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Dumitru Miron,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 26 ianuarie 2006.
  Nr. 24.
  ---------