HOTĂRÂRE nr. 1.054 din 20 octombrie 2010
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 26 octombrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 1 aprilie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Din sumele alocate programelor naţionale de sănătate prevăzute în anexă se finanţează lunar, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari şi terţiari, însoţite de documentele justificative prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate şi în limita fondurilor aprobate, unităţile sanitare publice şi private, instituţiile publice, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale autorizaţi şi evaluaţi, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, alte instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale pentru structurile al căror management a fost preluat de către acestea care derulează programe şi subprograme naţionale de sănătate."
  2. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Pentru realizarea atribuţiilor referitoare la programele naţionale de sănătate prevăzute la lit. A din anexă, direcţiile de sănătate publică pot încheia contracte cu unităţi sanitare publice şi private, instituţii publice, furnizori de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale autorizaţi şi evaluaţi, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, alte instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale pentru structurile al căror management a fost preluat de către acestea, în condiţiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate."
  3. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Modelele de contracte pentru derularea programelor naţionale de sănătate se aprobă după cum urmează:
  a) prin ordin al ministrului sănătăţii pentru programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii;
  b) prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
  c) prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, finanţat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru contractele încheiate de furnizorii de dializă cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate."
  4. La articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Unităţile sanitare cu paturi din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pot derula programe naţionale de sănătate finanţate din următoarele surse:
  a) bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate;
  b) bugetul Ministerului Sănătăţii, din sumele alocate de la bugetul de stat şi din veniturile proprii direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în baza contractelor încheiate cu acestea, în condiţiile stabilite prin Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate."
  5. La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
  "(6) Unităţile sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie pot derula programe naţionale de sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din bugetul Ministerului Sănătăţii. Programele naţionale de sănătate finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii pot fi derulate dacă îndeplinesc criteriile de selecţie, aprobate în condiţiile legii."
  6. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
  "(4^1) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate, farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a elibera medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea la nivelul preţului de decontare prevăzut la alin. (4), fără a încasa contribuţie personală pentru acestea de la asiguraţi."
  7. În anexă, la litera A "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii", titlul "Necesar de resurse" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Necesar de resurse:
  1. Buget de stat:
  - credite de angajament 459.236 mii lei
  - credite bugetare 459.236 mii lei
  din care:
  a) bunuri şi servicii:
  - credite de angajament 145.756 mii lei
  - credite bugetare 145.756 mii lei
  b) transferuri:
  - credite de angajament 313.480 mii lei
  - credite bugetare 313.480 mii lei
  din care:
  transferuri FNUASS:
  - credite de angajament 273.333 mii lei
  - credite bugetare 273.333 mii lei

  2. Venituri proprii:
  - credite de angajament 1.160.462 mii lei
  - credite bugetare 1.160.462 mii lei
  din care:
  a) bunuri şi servicii:
  - credite de angajament 181.370 mii lei
  - credite bugetare 181.370 mii lei
  b) transferuri:
  - credite de angajament 979.092 mii lei
  - credite bugetare 979.092 mii lei
  din care:
  transferuri FNUASS:
  - credite de angajament 901.518 mii lei
  - credite bugetare 901.518 mii lei"

  8. În anexă, la litera A "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii", titlul "Structură", punctul III "Programele naţionale privind bolile netransmisibile", subpunctul 2 "Programul naţional de oncologie" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2. Programul naţional de oncologie
  Obiective:
  a) profilaxia cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV a populaţiei feminine eligibile;
  b) tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice;
  c) monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice;
  d) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de cancer.
  Structură:
  2.1. Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV;
  2.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice;
  2.3. Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice."
  9. În anexă, la litera A "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii", titlul "Structură", punctul V "Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului", titlul "Structură", subpunctul 2 "Subprogramul de sănătate a copilului", litera i) se abrogă.
  10. În anexă, la litera B "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", titlul "Necesar de resurse" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Necesar de resurse:
  Bugetul FNUASS:
  - credite de angajament 2.291.972 mii lei
  - credite bugetare 2.291.972 mii lei
  din care:
  transferuri din bugetul
  Ministerului Sănătăţii
  - credite de angajament 1.174.851 mii lei
  - credite bugetare 1.174.851 mii lei"

  11. În anexă, la litera B "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", titlul "Structură", punctul II "Programele naţionale de sănătate profilactice" se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Preşedintele Casei Naţionale
  de Asigurări de Sănătate,
  Nicolae-Lucian Duţă
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 20 octombrie 2010.
  Nr. 1.054.
  ---------