DECRET nr. 76 din 27 februarie 1973privind conducerea ministerelor și a celorlalte organe centrale ale administrației de stat pe baza principiului conducerii colective
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 22 din 4 martie 1973
  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Conducerea ministerelor și a celorlalte organe centrale ale administrației de stat se realizează pe baza principiului conducerii colective.


  Articolul 2

  Organul de conducere colectivă al ministerului este consiliul de conducere, care hotărăște în problemele generale privind activitatea ministerului. Conducerea colectivă a activității operative a ministerului și asigurarea aducerii la îndeplinire a hotărîrilor consiliului de conducere se realizează prin biroul executiv al acestuia.
  Consiliul de conducere al ministerului și biroul executiv al acestuia sînt organe cu caracter deliberativ.


  Articolul 3

  Organele de conducere colectivă asigura aplicarea politicii partidului și statului în ramura sau domeniul de activitate al ministerului respectiv și răspund de aducerea la îndeplinire a tuturor atribuțiilor și sarcinilor ce revin acestuia, potrivit legii sale de organizare și funcționare, precum și altor reglementări legale.


  Articolul 4

  Consiliul de conducere al ministerului este alcătuit din:
  a) ministru, ministru secretar de stat sau primul adjunct al ministrului, acolo unde sînt prevăzute astfel de funcții, adjunctii ministrului și secretarii generali;
  b) directori generali ai centralelor industriale și ai unităților asimilate acestora, conducătorii institutelor centrale de cercetare, conducatori ai altor institute de cercetare, proiectare, ai unor întreprinderi mari și complexe, precum și ai unor instituții importante, din subordinea ministerului;
  c) conducatori ai unor compartimente de muncă din aparatul ministerului;
  d) oameni de știința, cadre didactice din învățămîntul superior sau mediu de specialitate, alți specialiști și lucrători din cadrul ministerului sau din afară acestuia;
  e) secretarul organizației de partid din minister;
  f) președintele uniunii sindicatelor de ramura sau un delegat desemnat de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România;
  g) reprezentanți ai unor organe ale administrației de stat sau ai altor unități socialiste cu care ministerul colaborează în realizarea sarcinilor sale;
  h) delegați ai organizațiilor obștești care își desfășoară activitatea în ramura sau domeniul de activitate al ministerului.

  Propunerile pentru desemnarea în consiliul de conducere a membrilor din afară ministerului se fac cu acordul conducerii organului de stat sau organizației respective; pentru persoanele prevăzute la lit. g, propunerile se vor face pe baza împuternicirii de reprezentare date de conducerea organului de stat sau a unității socialiste respective.
  Numărul de membri în consiliul de conducere al ministerului este de minimum 25 și maximum 50.
  Componenta consiliului de conducere al ministerului se aproba de Consiliul de Miniștri, la propunerea ministrului.
  Președintele consiliului de conducere al ministerului este ministrul; în lipsa acestuia, atribuțiile de președinte se îndeplinesc, după caz, de ministrul secretar de stat, primul adjunct al ministrului sau de unul dintre adjunctii ministrului desemnat de acesta.


  Articolul 5

  Ședințele consiliului de conducere au loc o dată pe trimestru și se convoacă, în timp util, de ministru; pentru dezbaterea unor probleme de importanța deosebită și care nu suferă amînare, la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului de conducere sau din inițiativa președintelui acestuia, pot fi convocate și alte ședințe ale consiliului.


  Articolul 6

  Consiliul de conducere al ministerului își desfășoară activitatea în prezenta a cel puțin două treimi din numărul membrilor și adopta hotărîri cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor ce îl compun.
  În caz de divergenta între președinte și majoritatea membrilor consiliului de conducere, problema asupra căreia nu s-a realizat un acord este supusă Biroului Permanent al Consiliului de Miniștri, pentru a hotărî.


  Articolul 7

  La ședințele consiliului de conducere al ministerului pot fi invitați delegați ai unor organe de stat și organizații obștești, interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii, precum și specialiști din cadrul ministerului sau din afară acestuia.


  Articolul 8

  Pentru analizarea unor probleme de mare complexitate sau care interesează întreaga activitate a ministerului, consiliul de conducere poate constitui colective de lucru cuprinzînd specialiști din cadrul ministerului sau din afară acestuia; desemnarea specialiștilor din afară ministerului se va face cu acordul conducerii ministerului sau organului central respectiv.


  Articolul 9

  Consiliul de conducere al ministerului în întregul său și fiecare membru în parte răspund în fața Consiliului de Miniștri pentru întreaga activitate a ministerului; fiecare membru răspunde în fața consiliului de conducere și a președintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi sînt încredințate.


  Articolul 10

  Biroul executiv este alcătuit din ministru, ministru secretar de stat sau primul adjunct al ministrului, acolo unde sînt prevăzute astfel de funcții, adjunctii ministrului, secretarii generali, secretarul organizației de partid din minister și președintele uniunii sindicatelor de ramura sau un delegat desemnat de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, precum și alte cadre de conducere din minister sau din afară acestuia, potrivit specificului activității ministerului, pe baza aprobării Consiliului de Miniștri.
  Președintele biroului executiv este ministrul; în lipsa acestuia, atribuțiile de președinte se îndeplinesc, după caz, de ministrul secretar de stat, primul adjunct al ministrului sau de unul dintre adjunctii ministrului desemnat de ministru.


  Articolul 11

  Ședințele biroului executiv au loc cel puțin de doua ori pe luna și se convoacă, în timp util, de ministru. Biroul executiv va fi convocat și la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor săi.
  La ședințele biroului executiv, în funcție de natura și importanța problemelor ce se dezbat, pot fi invitate cadre de conducere și specialiști din aparatul ministerului, precum și alte cadre din unitățile subordonate.


  Articolul 12

  Dispozițiile art. 6 alin. 1 și art. 8 se aplică în mod corespunzător și biroului executiv.
  În caz de divergenta între președintele biroului executiv și majoritatea membrilor, problema asupra căreia nu s-a realizat un acord se supune consiliului de conducere al ministerului, pentru a hotărî; în caz de divergenta în probleme deosebite, care nu suferă amînare, acestea vor fi supuse spre soluționare Biroului Permanent al Consiliului de Miniștri, urmînd ca informarea consiliului de conducere asupra hotărîrii luate să se facă la prima ședința a acestuia, de către ministru.


  Articolul 13

  Biroul executiv în întregul său și fiecare membru în parte răspund în fața consiliului de conducere al ministerului pentru întreaga activitate a biroului; fiecare membru al biroului executiv răspunde în fața biroului executiv și a președintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i sînt încredințate.


  Articolul 14

  Biroul executiv informează, prin președintele sau, consiliul de conducere al ministerului asupra activității desfășurate între ședințele acestuia.


  Articolul 15

  Ministrul răspunde de aplicarea politicii partidului și statului în ramura sau domeniul de activitate al ministerului, în care scop ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce revin ministerului din hotărîrile de partid, din legile statului și din hotărîrile Consiliului de Miniștri, organizează buna funcționare a consiliului de conducere și a biroului executiv ale ministerului, ia măsuri pentru îndeplinirea hotărîrilor acestora și asigura conducerea curenta a activității ministerului.


  Articolul 16

  Ministrul informează consiliul de conducere și biroul executiv asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre ședințele acestora.


  Articolul 17

  În executarea hotărîrilor consiliului de conducere și ale biroului executiv, precum și în exercitarea atribuțiilor proprii, ministrul emite, potrivit legii, ordine, instrucțiuni și alte acte prevăzute de lege.


  Articolul 18

  Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte organe de stat și alte organizații din țara, precum și în relațiile internaționale și angajează ministerul în raporturile cu persoanele juridice și fizice; în acest scop poate da și împuterniciri de reprezentare altor membri ai conducerii ministerului.


  Articolul 19

  Ministrul secretar de stat sau primul adjunct al ministrului, acolo unde sînt prevăzute aceste funcții, adjunctii ministrului și secretarii generali poarta întreaga răspundere pentru aplicarea hotărîrilor de partid, a legilor statului și a hotărîrilor Consiliului de Miniștri, pentru aducerea la îndeplinire a hotărîrilor consiliului de conducere și ale biroului executiv, precum și a sarcinilor stabilite de ministru în domeniile de activitate ce le-au fost repartizate. Potrivit împuternicirilor date de ministru sau prin hotărîrile consiliului de conducere și ale biroului executiv, aceștia reprezintă ministerul în raporturile cu organele de stat și alte organizații din țara și din străinătate, purtind răspunderea pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce decurg din aceste împuterniciri.


  Articolul 20

  Departamentele din ministere sînt conduse de consilii departamentale, organe cu caracter deliberativ, care răspund de îndeplinirea tuturor atribuțiilor ce revin acestora din legile ce reglementează organizarea și funcționarea lor, din alte dispoziții legale, precum și de îndeplinirea sarcinilor stabilite de consiliile de conducere sau birourile executive ale ministerelor din care fac parte.


  Articolul 21

  Consiliul departamentului se compune din:
  a) șeful departamentului și adjunctii săi;
  b) directorii generali ai centralelor industriale și ai unităților asimilate acestora, conducatori ai institutelor de cercetare, proiectare, ai unor întreprinderi mari și complexe din subordinea departamentului;
  c) conducatori ai unor compartimente din aparatul departamentului;
  d) oameni de știința, cadre didactice și specialiști din cadrul ministerului sau din afară acestuia;
  e) secretarul organizației de partid din departament;
  f) un delegat al sindicatelor, desemnat de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

  Numărul de membri în consiliul departamentului este de minimum 15 și maximum 45.
  Componenta consiliului departamentului și regulamentul de funcționare a acestuia se aproba de consiliul de conducere al ministerului, la propunerea șefului departamentului; pentru desemnarea în consiliul departamentului a membrilor din afară ministerului se va cere acordul conducerii organului de stat sau organizației respective.
  Președintele consiliului departamentului este șeful departamentului; în lipsa acestuia, atribuțiile de președinte se îndeplinesc de unul dintre adjunctii săi, desemnat de acesta.


  Articolul 22

  Dispozițiile de la art. 5, art. 6 alin. 1, art. 7 și 8 se aplică în mod corespunzător și consiliului departamentului.
  În caz de divergenta între șeful departamentului și majoritatea membrilor consiliului departamentului, problema asupra căreia nu s-a realizat un acord se supune consiliului de conducere al ministerului, pentru a hotărî; în caz de divergenta în probleme deosebite, care nu suferă amînare, acestea vor fi supuse spre soluționare biroului executiv al consiliului de conducere al ministerului, urmînd ca informarea consiliului departamentului asupra hotărîrii luate să se facă la prima ședința a acestuia, de către președinte.


  Articolul 23

  Consiliul departamentului în întregul său și fiecare membru în parte răspund în fața consiliului de conducere al ministerului pentru întreaga activitate a consiliului departamentului; fiecare membru al consiliului departamentului răspunde în fața consiliului departamentului și a președintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i sînt încredințate.
  Consiliul departamentului informează, prin președintele sau, consiliul de conducere al ministerului, asupra activității desfășurate între ședințele acestuia.


  Articolul 24

  Dispozițiile art. 2-23 din prezentul decret se aplică în mod corespunzător și celorlalte organe centrale ale administrației de stat, altele decît ministerele.


  Articolul 25

  La organele centrale ale administrației de stat care sînt organizate și funcționează ca organe de partid și de stat, pe lîngă prevederile prezentului decret privind conducerea colectivă se aplică și prevederile specifice în legătură cu conducerea colectivă din legile de organizare și funcționare ale acestora.
  La Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne se aplică prevederile din legile lor de organizare și funcționare privind conducerea colectivă.
  La Ministerul Afacerilor Externe și la Comitetul de Stat al Radioteleviziunii Române răspunderea organului de conducere colectivă și soluționarea divergentelor dintre președintele organului de conducere colectivă și majoritatea membrilor acestuia se rezolva potrivit legilor lor de organizare și funcționare.
  La organele centrale financiar-bancare, organele de conducere colectivă vor fi denumite potrivit prevederilor din legile lor de organizare și funcționare.


  Articolul 26

  Legea nr. 20/1969 privind conducerea ministerelor și a celorlalte organe centrale ale administrației de stat pe baza principiului conducerii colective, dispozițiile din legile de organizare și funcționare ale ministerelor și celorlalte organe centrale ale administrației de stat cu privire la conducerea colectivă a acestora, contrare prevederilor prezentului decret, precum și orice alte dispoziții contrare, se abroga.

  Președintele Consiliului de Stat,
  NICOLAE CEAUȘESCU
  --------