LEGE nr. 190 din 21 august 2020privind utilizarea voluntară a logotipului "100% rasă autohtonă" pentru produsele de origine animală din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 24 august 2020
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare utilizarea voluntară a logotipului „100% rasă autohtonă“ privind autenticitatea produselor de origine animală, precum și stabilirea cadrului legal necesar aplicării acestuia, în vederea susținerii fondului genetic al raselor și menținerii diversității genetice a populațiilor de animale și a altor specii de interes zootehnic, care fac parte din lista raselor autohtone din România, prevăzută la anexa nr. 1.(2) Lista prevăzută la alin. (1) este stabilită potrivit prevederilor Convenției privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, ratificată prin Legea nr. 58/1994, cu modificările ulterioare.(3) Prevederile prezentei legi nu aduc atingere cerințelor și condițiilor impuse atât de legislația privind proprietatea industrială, cât și de prevederile art. 29, 30, 42 și 56 din Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare.


  Articolul 2

  Scopul reglementării utilizării voluntare a logotipului „100% rasă autohtonă“ pentru produsele de origine animală din România este de îmbunătățire a producției și a comercializării produselor provenite de la animale care aparțin raselor autohtone din speciile de interes zootehnic.


  Articolul 3

  Pentru aplicarea prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) caiet de sarcini - set de condiții stabilite de către o entitate pentru a putea utiliza logotipul „100% rasă autohtonă“ pe produsele provenite de la acestea;
  b) conservare in situ - conservarea materialului genetic al animalelor în ecosistemul său natural prin menținerea și reconstituirea populațiilor de animale dispărute;
  c) entitate - orice formă asociativă, legal constituită, ai cărei membri dețin animale sau alte specii de interes zootehnic înregistrate în Registrul agricol și/sau în altă bază de date națională, recunoscută de către Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“, denumită în continuare ANZ;
  d) etichetarea - orice mențiuni, indicații, mărci comerciale, desene sau semne, care fac referire la rasele din speciile de interes zootehnic și care se regăsesc pe orice ambalaj, document, anunț, etichetă, inel sau manșetă și care însoțesc sau fac referire la un produs;
  e) evidențe zootehnice - orice arhivă sau suport de date, cu indicarea detaliilor privind rasele din speciile de interes zootehnic;
  f) logotip „100% rasă autohtonă“ - marca rasei din specie conform Listei raselor autohtone din România, prevăzută în anexa nr. 1;
  g) lot de animale - grup de animale dintr-o rasă autohtonă, care provine din aceeași fermă;
  h) lot de produse - produse animaliere cu aceleași caracteristici, a căror trasabilitate este recunoscută de entitate;
  i) program de conservare a rasei - program de ameliorare în care este stabilit ca obiectiv conservarea rasei, întocmit de deținătorul registrului genealogic al rasei sau de cel ce gestionează evidențele zootehnice în cazul speciilor de interes zootehnic, care cuprinde ansamblul de reguli, acțiuni și măsuri privind conservarea, caracterizarea, colectarea și utilizarea resurselor genetice ale animalelor autohtone, pentru evoluția rasei în izolare reproductivă, pentru menținerea identității rasei și a diversității genetice a animalelor, aprobat de către ANZ;
  j) produse din rase autohtone - acele produse a căror trasabilitate este recunoscută de entitate;
  k) rasa - o populație de animale, izolată reproductiv, cu un fond de gene comun, suficient de omogenă pentru a fi considerată diferită de celelalte animale din aceeași specie de către unul sau mai multe grupuri de crescători, care au convenit să înscrie animalele în cauză în registre genealogice, cu detalierea ascendenților lor cunoscuți, în scopul reproducerii caracteristicilor moștenite ale acestora prin reproducție, schimb și selecție în cadrul unui program de ameliorare;
  l) rasa autohtonă - acea populație de animale a cărei formare ca rasă a avut loc în condițiile geoclimatice specifice țării de origine și a cărei creștere a avut tradiție îndelungată în timp;
  m) rasa reconstituită - un grup de animale care posedă caracteristicile unei rase vechi autohtone, considerată pe cale de dispariție, beneficiară a unui program de ameliorare în care este stabilit obiectivul de reconstituire al rasei;
  n) resurse genetice animale autohtone - acele rase de animale de fermă, inclusiv alte rase de interes zootehnic, cu valoare actuală sau potențială, care se încadrează în Lista raselor autohtone din România;
  o) titularul caietului de sarcini - entitatea recunoscută oficial de ANZ;
  p) trasabilitate - capacitatea de a urmări un produs alimentar sau un animal în toate etapele de creștere, producție, transformare și distribuție.


  Capitolul II Beneficiarii și solicitanții

  Articolul 4
  (1) Beneficiari ai logotipului „100% rasă autohtonă“ sunt producătorii agricoli, persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, precum și cooperativele agricole constituite conform prevederilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu cerințele entităților responsabile de rase privind îndeplinirea regulilor stabilite prin caietul de sarcini, înscriși în programul național.(2) Solicitanți logotipului „100% rasă autohtonă“ sunt entitățile care conduc registre genealogice sau evidențe zootehnice la rasele cuprinse în Lista raselor autohtone din România.


  Capitolul III Atribuirea logotipului „100% rasă autohtonă“

  Articolul 5

  Solicitanții logotipului „100% rasă autohtonă“ trebuie să dețină un cod unic de identificare, atribuit de ANZ, potrivit modelului de adeverință prevăzut în anexa nr. 2.


  Capitolul IV Instituțiile publice și entitățile responsabile

  Articolul 6
  (1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru elaborarea legislației subsecvente din domeniu.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale efectuează inspecții oficiale cu privire la aplicarea logotipului „100% rasă autohtonă“ ale cărui caracteristici sunt prevăzute în anexa nr. 3.(3) ANZ este autoritatea competentă a statului în zootehnie, care:
  a) recunoaște entitățile de crescători și aprobă programele de ameliorare ale raselor autohtone;
  b) atribuie codul unic de identificare în Registrul unic de identificare fiecărui solicitant.
  (4) Entitățile au următoarele atribuții:
  a) conduc registrele genealogice/evidențele zootehnice la rasele autohtone cuprinse în programele de conservare a rasei;
  b) desfășoară activități de promovare a conservării, respectiv a produselor de origine animală care provin de la animale din rase autohtone;
  c) solicită cod unic de identificare;
  d) întocmesc caietul de sarcini pentru rasa pe care o gestionează, ale cărui caracteristici sunt prevăzute în anexa nr. 4;
  e) se asigură că produsele provin de la animale din rasele autohtone prin monitorizarea sistemului de producție;
  f) se asigură de conformitatea sistemului de trasabilitate a animalelor din rasele autohtone;
  g) au responsabilitatea pentru utilizarea logotipurilor, implicit recunoașterea materialului biologic zootehnic produs pentru comercializare numai din animalele monitorizate și gestionate de către acestea;
  h) transmit la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale un raport anual privind rezultatele controalelor efectuate la beneficiarii utilizatori ai logotipului „100% rasă autohtonă“ pentru produsele de origine animală, pe suport electronic;
  i) păstrează documentele prevăzute în caietul de sarcini pentru o perioadă de 5 ani, pe suport electronic.
  (5) Crescătorul de animale din rasele autohtone are următoarele obligații:
  a) este membru al entității crescătorilor pentru rasa autohtonă de animale pentru care solicită cod unic de identificare, prin cererea prevăzută în anexa nr. 5;
  b) se obligă să mențină numărul de animale adulte de reproducție, precum și descendenții necesari pentru înlocuirea acestora până la ieșirea rasei din pericolul de abandon;
  c) organizează reproducția în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al registrului genealogic;
  d) înființează și conduce evidențele primare în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al registrului genealogic;
  e) ține un registru de evidență în exploatația proprie și raportează entității toate informațiile solicitate de aceasta conform caietului de sarcini.


  Capitolul V Criterii de eligibilitate

  Articolul 7
  (1) Prevederile prezentei legi se aplică beneficiarilor prevăzuți la art. 4 alin. (1), care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
  a) dețin animale de rasă încadrate în una dintre rasele incluse în Lista raselor autohtone din România, prevăzută în anexa nr. 1, conform deciziei emise de ANZ;
  b) animalele sunt înscrise în registrul genealogic al rasei sau în cazul altor specii de interes zootehnic care se regăsesc în evidențele zootehnice;
  c) înființează și conduc evidențele primare în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al registrului genealogic;
  d) se obligă prin angajament scris să aplice logotipul distribuit de entitate numai pentru produsele care provin de la animale din rase autohtone.
  (2) Verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate prevăzute la alin. (1) se face de către entitatea conducătoare a registrului genealogic sau a evidențelor zootehnice, iar rezultatele verificărilor se menționează în procese-verbale întocmite pentru fiecare beneficiar de logotip.(3) Entitățile conducătoare ale registrelor genealogice sau ale evidențelor zootehnice transmit la ANZ o copie a proceselor- verbale întocmite pentru fiecare beneficiar de logotip.


  Capitolul VI Modalitatea de acordare a logotipurilor

  Articolul 8

  Lista raselor autohtone amenințate cu abandonul se întocmește anual, până la data de 15 ianuarie a anului în curs, de către ANZ, pe baza numărului de animale înscrise în registrul genealogic sau a evidențelor zootehnice pentru rasa respectivă, prin consultarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“.


  Articolul 9

  Pentru rasele din alte specii de interes zootehnic, la care nu este reglementată organizarea registrului genealogic, lista se întocmește de către ANZ, prin consultarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, pe baza evidențelor zootehnice care oferă date pentru a permite trasabilitatea originii genetice a acestora pe două generații de ascendenți.


  Articolul 10

  Registrele genealogice și evidențele zootehnice sunt conduse de entități recunoscute de către ANZ, conform legislației în vigoare.


  Articolul 11
  (1) Fiecare entitate care conduce registrul genealogic/evidențele zootehnice ale raselor autohtone întocmește un caiet de sarcini, care va fi aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(2) Nerespectarea prevederilor caietului de sarcini atrage pierderea dreptului de a utiliza logotipul.


  Articolul 12

  Logotipul „100% rasă autohtonă“ este compatibil cu alte sisteme de calitate/etichetare dacă aceste produse sunt incluse într-o denumire de origine protejată, sisteme ecologice, indicații geografice protejate sau specificații integrate de creștere a animalelor, etichetarea voluntară a cărnii de vită, a cărnii de miel, putând utiliza logotipul menționat în prezentul standard, simultan cu cifrele de calitate menționate anterior, cu condiția să respecte reglementările din prezenta lege, în special cel de apartenență a produselor la animalele cuprinse în Lista raselor autohtone din România.


  Articolul 13

  În cazul în care se folosește logotipul „100% rasă autohtonă“ împreună cu alte sisteme de identificare, caietul de sarcini trebuie să prevadă utilizarea în comun a sistemului de etichetare și compatibilitatea lor.


  Articolul 14 În cazul în care există o denumire de origine protejată sau o indicație protejată geografic înregistrată în
  Registrul comunitar prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012, care conține sau constă în numele unei rase autohtone, denumirea respectivă poate fi folosită numai de către beneficiarii care o dețin.


  Capitolul VII Dispoziții finale

  Articolul 15
  (1) Entitățile ca titulari ai caietului de sarcini verifică datele privind înregistrarea animalelor din rase autohtone, așa cum sunt prevăzute în registrele genealogice sau evidențele zootehnice pe care le gestionează.(2) Entitățile au obligația de a păstra o perioadă de cel puțin 5 ani documentația care conferă datele de trasabilitate.


  Articolul 16

  Operatorii implicați în derularea programului de utilizare a logotipului „100% rasă autohtonă“ pentru produsele de origine animală din România sunt obligate să pună la dispoziția persoanelor abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ANZ toate documentele solicitate, în scopul verificării respectării prezentei legi.


  Articolul 17

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 18

  În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale elaborează normele metodologice de punere în aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre de Guvern.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

  București, 21 august 2020.
  Nr. 190.

  Anexa nr. 1

  LISTA
  raselor autohtone din România


  SPECIA TAURINE:
  1. Rasa Bălțată Românească
  2. Rasa Bălțată cu negru Românească
  3. Rasa Brună
  4. Rasa Sură de Stepă
  5. Rasa Pinzgău de Transilvania

  SPECIA BUBALINE:
  1. Rasa Bivolul românesc

  SPECIA OVINE:
  1. Rasa Țurcană
  2. Rasa Țigaie
  3. Rasa Oaia Cap Negru de Teleorman
  4. Rasa Rațca (Valahă cu coarne în tirbușon)
  5. Rasa Karakul de Botoșani
  6. Rasa Merinos de Suseni
  7. Rasa Merinos Transilvănean
  8. Rasa Merinos de Cluj
  9. Rasa Merinos de Palas
  10. Rasa Țigaie - varietatea ruginie
  11. Rasa de lapte Palas
  12. Rasa de carne Palas

  SPECIA CAPRINE:
  1. Rasa Carpatina
  2. Rasa Alba de Banat

  SPECIA ECVIDEE:
  1. Rasa Huțul
  2. Rasa Lipițan
  3. Rasa Semigreul românesc
  4. Rasa Gidran
  5. Rasa Shagya Arabă
  6. Rasa Nonius

  SPECIA PORCINE:
  1. Rasa Bazna
  2. Rasa Mangalița

  SPECIA GALINACEE:
  1. Rasa Gât-Golaș de Transilvania

  SPECIA ALBINE:
  1. Rasa Apis mellifera carpatica

  SPECIA VIERMI DE MĂTASE:
  1. Rasa Bombyx mori
  SPECIA LEPORIDE

  SPECIA de PEȘTI CRAP (Cyprinus Carpio):
  1. Rasa Frăsinet
  2. Rasa Ineu
  3. Rasa Podu-Iloaiei
  4. Rasa Brateș
  5. Rasa Auriu de Deltă
  6. Rasa Topless de Larga Jijia
  7. Rasa Salonta
  8. Rasa Dumbrava - Sibiu
  9. Rasa Seleuș  Anexa nr. 2

  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE
  "Prof. dr. G. K. CONSTANTINESCU"
  Nr. de înregistrare ………………
  ADEVERINȚĂ
  pentru alocarea codului unic de identificare al entității

  Numele și prenumele reprezentantului: ............................
  CNP:
  I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

  CUI/CIF:
  I_I_I_I_I_I_I_I_I

  Codul unic de identificare alocat este: ......................
  Data:
  .................


  Anexa nr. 3

  CARACTERISTICILE LOGOTIPULUI „100% RASĂ AUTOHTONĂ“

  a) Model. Există o imagine generală pentru toate rasele autohtone (a.1.) pentru a fi utilizată în campanii și promoții și alte 10 imagini (a.2.), pentru a reprezenta fiecare specie a rasei autohtone recunoscută în Lista Raselor Autohtone din România care se aplică pe produse, putând fi însoțite de denumirea rasei autohtone.
  a.1) Logotip*) general. Acest model nu se utilizează la etichetarea produselor de origine animală, ci doar în campanii și promoții.
  a.2) Logotip*) al speciei. Modelele utilizate sunt următoarele și se aplică pe produse, putând fi însoțite de denumirea rasei autohtone:
  *) Modelele logotipurilor sunt reproduse în facsimil.

  b) Micșorarea dimensiunii
  În cazul în care pentru aplicarea logotipului pe diferite tipuri de etichete este necesară micșorarea sa, aceasta se va realiza întotdeauna la o scară proporțională, dimensiunea minimă având un diametru de 1 cm.

  c) Culoarea
  Obligatoriu logotipul general are culoarea neagră.
  Logotipul speciei este reprezentat de o anumită culoare, care o identifică și o distinge de restul speciilor. Culorile alese pentru fiecare specie sunt următoarele:
  • Bovine: Pantone 1797 (RGB 201, 40, 45)(CMYK 14, 94, 86, 4)
  • Caprine: Pantone 363 (RGB 57,137, 47)(CMYK 79, 22, 99, 5)
  • Ovine: Pantone 144 (RGB 239, 130, 0)(CMYK 1, 58, 100, 0)
  • Cabaline: Pantone Process Cyan (RGB 0, 158, 224)(CMYK 100, 0, 0, 0)
  • Leporide: Pantone 327 (RGB 0, 134, 136)(CMYK 100, 0, 44, 17)
  • Asini: Pantone 7538 (RGB 184, 191, 181)(CMYK 9, 0, 13, 30)
  • Porcine: Pantone 205 (RGB 225, 71, 125)(CMYK 3, 83, 19, 0)
  • Albine: Pantone 288 (RGB 0, 70, 135)(CMYK 100, 67, 0, 23)
  • Păsări: Pantone 7408 (RGB 244, 175, 0)(CMYK 3, 36, 100, 0)
  • Pești: Pantone 106-4C (RGB 140, 174, 220)(CMYK 44, 23, 0, 0)

  Aplicarea culorii pe logotipul speciei se poate realiza în două variante:
  • Versiune monocromatică. Logotipul are aceeași culoare. Se utilizează cu condiția ca logotipul speciei să poată fi identificat corect pe fondul grafic pe care este inclus.
  • Versiune bicromatică. Marca poate fi utilizată cu culoarea sa în partea centrală, iar inelul pe care apare scris „100% RASĂ AUTOHTONĂ“ poate fi de culoare neagră. Se utilizează această opțiune pentru a evidenția logotipul speciei pe un fond de culoare similară.

  d) Imprimarea
  Caracterele utilizate sunt Trade Gothic.
  Dimensiunea literelor se reduce, după caz, în conformitate cu dispozițiile lit. b).


  Anexa nr. 4

  CONȚINUTUL MINIM
  al caietelor de sarcini pentru utilizarea logotipului „100% rasă autohtonă“

  Setul minim de condiții stabilite de către o asociație/organizație de crescători de animale pentru a putea utiliza logotipul „100% rasă autohtonă“ pe produsele de origine animală provenite de la acestea conține obligatoriu următoarele elemente:1. Obiectul: stabilește condițiile pentru utilizarea logotipului „100% rasă autohtonă“ la etichetarea produselor de origine animală provenite din animale din una dintre următoarele specii: bovine, ovine, caprine, ecvidee, suine, păsări, albine, leporide, viermi de mătase, pești.2. Identificarea asociației/organizației: denumirea, adresa, CNP reprezentant entitate, certificat de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificat de înregistrare fiscală, după caz, telefon fix și mobil, fax, website, e-mail3. Domeniul de aplicare: conține informații privind toate fazele procesului de elaborare a produselor provenite din animale din rase autohtone și se vor aplica la nivel de:
  a) producție primară;
  b) transformare;
  c) comercializare.
  4. Descrierea produselor5. Sistemul de trasabilitate6. Sistemul de verificare din partea entității:6.1. verificarea în exploatații;6.2. verificarea în abatoare;6.3. verificarea în punctele de prelucrare și în punctele de comercializare.7. Neconformitățile și sistemul disciplinar8. Logotipul aplicat


  Anexa nr. 5

  CERERE
  pentru alocarea codului unic de identificare

  Entitatea
  Numele și prenumele reprezentantului entității
  CNP reprezentant entitate
  Certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului/Certificatul de înregistrare fiscală, după caz
  Adresa
  Denumirea rasei
  Numărul de animale înscrise în registrul genealogicTOTAL:
  Femele adulte
  Masculi adulți
  Tineret mascul și femel apt de sacrificare
  Numărul de familii de albine înscrise în evidențele zootehnice ………...........................................................................................
  Numărul de capete din alte specii înscrise în evidențele zootehnice .............................................................................................
  Solicit alocarea codului unic de identificare al entității …………....................................................................................................
  Data
  Semnătura
  Numele și prenumele în clar
  Semnătura și ștampila

  ----