ORDIN nr. 3.680 din 30 decembrie 2020pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2.989/2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1315 din 30 decembrie 2020
  Având în vedere:– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1.060/2.857/2020, cu modificările ulterioare;– Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3.083/2020 pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, – Comunicarea Comisiei - a patra modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 340 I din 13 octombrie 2020;– Comunicarea Comisiei nr. C(2020) 9.494 din 18.12.2020 privind modificarea schemei de ajutor de stat;– Adresa nr. 4.382/IMB din 25.11.2020 a Ministerului Fondurilor Europene;– Referatul de aprobare nr. 441.356/DAPIMM din 23.12.2020 întocmit de către Direcția de antreprenoriat și programe pentru IMM,
  ținând cont de prevederile art. 57 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2.989/2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 și 902 bis din 5 octombrie 2020, se modifică după cum urmează:– La punctul 2, primul paragraf va avea următorul cuprins:
  Măsura este valabilă până la 30 iunie 2021, plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. În condițiile în care valabilitatea măsurii va fi prelungită prin modificarea legislației în vigoare, prevederea se va aplica de drept și asupra prezentei proceduri și anexelor acesteia.


  Articolul II

  Direcția de antreprenoriat și programe pentru IMM și agențiile pentru IMM, atragere de investiții și promovare a exportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui

  București, 30 decembrie 2020.
  Nr. 3.680.
  -----