ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001 (*actualizata*)
privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
(actualizata până la data de 1 iulie 2004*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 1 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002; ORDONANTA nr. 41 din 30 ianuarie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Capitolul I Dispozitii generale


  Articolul 1

  (1) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizeaza la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucureşti.
  (2) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor asigura atât intocmirea, pastrarea, evidenta şi eliberarea actelor de stare civila, a cartilor de identitate, a cartilor de alegator şi a listelor electorale, cat şi desfăşurarea activităţilor de primire a cererilor şi de eliberare a pasapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare a vehiculelor şi a placilor cu numere de inmatriculare, în sistem de ghiseu unic.
  ------------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 2

  Coordonarea şi controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigura în mod unitar de Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor, denumit în continuare Inspectorat.


  Articolul 3

  Serviciile publice comunitare şi Inspectoratul coopereaza cu instituţiile abilitate din domeniul ordinii publice, sigurantei şi apararii naţionale, conform legii.


  Capitolul II Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor


  Articolul 4

  (1) Se infiinteaza, în subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare locale, prin reorganizarea compartimentelor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor locale şi a formatiunilor locale de evidenta a populatiei din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  ------------
  Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin inlocuirea termenului "Ministerul de Interne" cu termenul "Ministerul Administraţiei şi Internelor".
  (2) Serviciile publice comunitare locale se infiinteaza şi în sectoarele municipiului Bucureşti, prin reorganizarea compartimentelor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi a structurilor de evidenta a populatiei ale Serviciului independent de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucureşti, din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei.
  ------------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 5

  Serviciile publice comunitare locale au urmatoarele atribuţii principale:
  a) intocmesc, păstrează, ţin evidenta şi elibereaza, în sistem de ghiseu unic, certificatele de stare civila, cartile de identitate şi cartile de alegator;
  ------------
  Lit. a) a art. 5 a fost modificata de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  b) înregistrează actele şi faptele de stare civila, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
  c) intocmesc şi păstrează registrele de stare civila, în condiţiile legii;
  d) intocmesc, completeaza, rectifica, anulează sau reconstituie actele de stare civila, precum şi orice menţiuni facute pe actele de stare civila şi pe actele de identitate, în condiţiile legii;
  e) actualizeaza, utilizeaza şi valorifica Registrul local de evidenta a persoanei care contine datele de identificare şi adresele cetatenilor care au domiciliul în raza de competenţa teritoriala a serviciului public comunitar respectiv;
  ------------
  Lit. e) a art. 5 a fost modificata de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  e^1) furnizeaza, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenta a populatiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a populatiei;
  ------------
  Lit. e^1) a art. 5 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  f) furnizeaza, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresa ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judetene şi locale, agentii economici şi către cetăţeni;
  g) intocmesc listele electorale permanente;
  h) constata contraventiile şi aplica sancţiuni, în condiţiile legii;
  i) primesc cererile şi documentele necesare în vederea eliberarii pasapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare şi a placilor cu numere de inmatriculare a vehiculelor şi le inainteaza serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta pasapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor;
  ------------
  Lit. i) a art. 5 a fost modificata de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  j) primesc de la serviciile publice comunitare competente pasapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de inmatriculare a vehiculelor şi placile cu numere de inmatriculare a vehiculelor pe care le elibereaza solicitantilor;
  ------------
  Lit. j) a art. 5 a fost modificata de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  k) ţin registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.


  Articolul 6

  (1) Se infiinteaza, în subordinea consiliilor judetene, servicii publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare judetene, prin reorganizarea serviciilor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor judetene, precum şi a formatiunilor teritoriale de evidenta informatizata a persoanei.
  ------------
  Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  (2) Se infiinteaza, în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, serviciul public comunitar de evidenta persoanelor al municipiului Bucureşti, prin reorganizarea serviciului de stare civila din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a structurilor de evidenta a populatiei ale Serviciului independent de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucureşti, din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei.
  ------------
  Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  (3) Serviciile publice comunitare judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, funcţionează ca institutii publice de interes judetean, respectiv municipal, cu personalitate juridica.


  Articolul 7

  (1) Serviciile publice comunitare judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, indeplinesc urmatoarele atribuţii principale:
  a) actualizeaza, utilizeaza şi valorifica Registrul judetean de evidenta a persoanei;
  ------------
  Lit. a) a art. 7 a fost modificata de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  a^1) furnizeaza, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenta a populatiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a populatiei;
  ------------
  Lit. a^1) a art. 7 a fost introdusa de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  b) coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;
  c) controlează modul de gestionare şi de intocmire a registrelor de stare civila şi a listelor electorale permanente de alegator;
  d) asigura emiterea certificatelor de stare civila, a cartilor de identitate şi a cartilor de alegator;
  ------------
  Lit. d) a art. 7 a fost modificata de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  e) monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurarii protectiei datelor referitoare la persoana;
  f) gestioneaza resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
  g) ţin evidenta şi păstrează registrele de stare civila, exemplarul 2, şi efectueaza menţiuni pe acestea, conform comunicarilor primite.
  (2) Personalizarea cartilor de identitate şi a cartilor de alegator se asigura de către Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, prin structurile sale teritoriale.
  ------------
  Alin. (2) al art. 7 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 8

  Organizarea şi functionarea ghiseului unic se realizează în mod unitar, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
  ------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin inlocuirea denumirii "ministrul administraţiei publice" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".


  Articolul 9

  --------------
  Alin. (1) al art. 9 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
  --------------
  Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
  (3) Structura organizatorica, statul de functii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi functionare a serviciilor publice comunitare locale, judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a consiliilor judetene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Inspectoratului.
  (4) Activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor este coordonata de secretarul general al judeţului şi al municipiului Bucureşti, respectiv de secretarul municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, orasului şi comunei.


  Articolul 10

  Pentru aplicarea unitara a prevederilor legale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale Guvernul va aproba metodologia privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale.


  Capitolul III Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor


  Articolul 11

  (1) Inspectoratul este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica ce funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înfiinţat prin reorganizarea Directiei de evidenta a populatiei din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei, şi care exercită atribuţiile ce îi sunt date în competenţa prin lege, cu privire la organizarea şi coordonarea activităţii de evidenta a persoanelor.
  ------------
  Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  (2) Inspectoratul are sediul în municipiul Bucureşti.
  --------------
  Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.


  Articolul 12

  Inspectoratul asigura punerea în aplicare, intr-o conceptie unitara, a legislaţiei în vigoare în domeniul evidentei persoanei şi a programelor de reforma privind modernizarea relatiilor dintre administratia publică centrala şi locala şi cetatean, precum şi integrarea informationala a sistemelor de stocare şi prelucrare a datelor referitoare la persoane.

  --------------
  Art. 13 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.

  Articolul 14

  (1) Inspectoratul are urmatoarele atribuţii principale:
  a) organizeaza, coordonează şi urmareste modul de aplicare în mod unitar a reglementarilor legale în domeniul evidentei persoanelor, a stării civile şi a schimbarii pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice;
  --------------
  Lit. a) a art. 14 a fost modificata de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  b) elaboreaza normele şi metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor;
  c) actualizeaza, utilizeaza şi valorifica Registrul naţional de evidenta a persoanei, care contine datele de identificare şi adresele tuturor cetatenilor români, precum şi imaginile posesorilor de cărţi de identitate;
  --------------
  Lit. c) a art. 14 a fost modificata de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  --------------
  Lit. d) a art. 14 a fost abrogata de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  e) furnizeaza, în condiţiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autorităţi şi institutii publice, agenti economici şi de alte persoane juridice pentru derularea unor acţiuni de interes general reglementate prin acte normative;
  f) asigura compatibilitatea sistemelor informationale care stocheaza şi prelucreaza date referitoare la persoana;
  g) raspunde împreună cu Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, precum şi cu celelalte institutii abilitate, de punerea în aplicare a reglementarilor privind confidentialitatea şi protectia datelor referitoare la persoana;
  --------------
  Lit. g) a art. 14 a fost modificata de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  h) gestioneaza Sistemul naţional informatic de evidenta a persoanelor;
  --------------
  Lit. h) a art. 14 a fost modificata de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  h^1) asigura dotarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum şi furnizarea registrelor de stare civila şi a materialelor necesare emiterii cartilor de identitate, a cartilor de alegator şi a certificatelor de stare civila;
  --------------
  Lit. h^1) a art. 14 a fost introdusa de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  i) colaboreaza cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale pentru constituirea unor registre permanente, potrivit legii.
  (2) Inspectoratul indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege.
  --------------
  Alin. (2) al art. 14 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 15

  Pentru indeplinirea functiilor şi atribuţiilor ce îi revin Inspectoratul colaboreaza cu ministerele şi cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.
  --------------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.


  Articolul 17

  (1) Organigrama, statul de organizare, precum şi regulamentul de organizare şi functionare ale Inspectoratului se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
  (2) Coordonarea Inspectoratului în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor se stabileste prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
  (3) Inspectoratul este condus de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de un director general adjunct, numiti prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
  (4) Posturile necesare funcţionarii Inspectoratului se asigura prin redistribuire, dintre cele existente în statele de organizare ale Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei.
  --------------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 18

  (1) Personalul Inspectoratului este constituit din politisti, alti functionari publici şi personal contractual.
  (2) Personalul Directiei de evidenta a populatiei din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei, constituit din politisti şi functionari publici, se transfera în interesul serviciului şi se numeste pe functii la Inspectorat.
  --------------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.

  --------------
  Art. 19 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Capitolul IV Asigurarea financiară şi materiala


  Articolul 20

  (1) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor se asigura din venituri proprii, subventii de la bugetul de stat şi, după caz, subventii de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti.
  --------------
  Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  --------------
  Alin. (2) al art. 20 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 21

  Veniturile proprii ale serviciilor publice comunitare prevăzute la art. 20 provin din sumele încasate din activităţile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a datelor referitoare la persoana, precum şi din donatii şi sponsorizari.
  --------------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 22

  Baza de calcul pentru stabilirea taxelor pentru eliberarea documentelor şi pentru furnizarea datelor din registrele administrate de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor se avizeaza de către Consiliul Concurentei şi se supune aprobării Guvernului de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe baza propunerilor Inspectoratului.
  --------------
  Art. 22 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 23

  Materiile prime necesare în vederea producerii cartilor de identitate, cartilor de alegator şi certificatelor de stare civila, tipariturile speciale şi tehnica de calcul utilizate în activitatea de evidenta a persoanelor se achizitioneaza de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectorat, în condiţiile legii.
  --------------
  Art. 23 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Capitolul V Dispozitii tranzitorii şi finale


  Articolul 24

  Bunurile mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, destinate activităţilor de evidenta a persoanelor desfăşurate la nivel local, se transmit în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale, în condiţiile legii.
  --------------
  Art. 24 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 24^1

  (1) Politistii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor teritoriale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei se detaseaza la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, în condiţiile legii.
  (2) Personalul contractual, precum şi cel constituit din functionari publici, incadrat la structurile prevăzute la alin. (1), se preia sau, după caz, se transfera în interesul serviciului la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, în condiţiile legii, pastrandu-şi toate drepturile anterior dobandite.
  (3) Personalul disponibilizat în urma infiintarii Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor şi a serviciilor publice comunitare beneficiaza de drepturile prevăzute de lege.
  --------------
  Art. 24^1 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 25

  În unitatile administrativ-teritoriale în care nu funcţionează formatiuni de evidenta informatizata a persoanei serviciile publice comunitare locale se infiinteaza şi se organizeaza esalonat, o dată cu dotarea şi asigurarea resurselor necesare, potrivit legii.
  --------------
  Art. 25 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.


  Articolul 25^1

  (1) Predarea-primirea bunurilor mobile şi imobile, precum şi preluarea personalului şi a activităţilor, de la Ministerul Administraţiei şi Internelor la consiliile locale şi judetene, se realizează pe bază de protocoale, în condiţiile legii.
  (2) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările rezultate în baza protocoalelor prevăzute la alin. (1), în volumul şi structura bugetului de stat, bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în bugetele locale.
  --------------
  Art. 25^1 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.

  --------------
  Art. 26 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  p. Ministru de interne,
  Abraham Pavel,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat

  --------------
  Anexa a fost abrogata de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  ------------