HOTĂRÂRE nr. 462 din 5 aprilie 2006
pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 3 mai 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă programul "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă", având ca scop eficientizarea sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  (1) Se înfiinţează Unitatea de management al proiectului pentru implementarea şi monitorizarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă", denumită în continuare UMP - Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă.
  (2) UMP - Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă se constituie în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea executivă a secretarului de stat pentru comunităţi locale.
  (3) Se aprobă structura de organizare a UMP - Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă prevăzută în anexa nr. 2.
  (4) Numărul de personal prevăzut în anexa nr. 2 se asigură în limita numărului de posturi aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2006.
  (5) Regulamentul de funcţionare al UMP - Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă şi numirea directorului său se fac cu avizul ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul economic şi se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.


  Articolul 3

  (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2006, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, cu suma de 1.802,6 mii lei (RON), pentru finanţarea cheltuielilor UMP - Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă, potrivit prevederilor anexei nr. 3.
  (2) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2006 şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2006.


  Articolul 4

  (1) Programul "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" va fi condus de o comisie interministerială de coordonare, constituită conform Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, în coordonarea Consiliului interministerial pentru probleme economice, politici fiscale şi comerciale, piaţa internă, competitivitate, mediul de afaceri.
  (2) Ministrul de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul economic va conduce Comisia interministerială de coordonare a programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă", având funcţia de preşedinte al acesteia.


  Articolul 5

  (1) Regulamentul privind implementarea programului se elaborează de UMP - Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă, se avizează de Comisia interministerială de coordonare a programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" şi se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
  (2) Proiectul Regulamentului privind implementarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" se notifică Consiliului Concurenţei înainte de aprobarea acestuia prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. În vederea asigurării compatibilităţii măsurilor de natura ajutorului de stat cu mediul concurenţial normal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată, şi cu regulamentele şi instrucţiunile emise în aplicarea acesteia, Regulamentul va conţine criteriile de eligibilitate prevăzute în legislaţia secundară privind ajutorul de stat.


  Articolul 6

  Comisia interministerială de coordonare a programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" va fi formată dintr-un preşedinte şi 6 membri, câte un membru cu funcţie de secretar de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Cancelariei Primului-Ministru, stabiliţi prin ordin al ministrului, respectiv prin ordin al şefului Cancelariei Primului-Ministru.


  Articolul 7

  (1) Ministerul Economiei şi Comerţului va prezenta spre aprobare în Guvern, până la data de 30 iunie 2006, actele normative de transfer către unităţile administrativ-teritoriale al acelor centrale electrice de termoficare care produc prioritar energie termică pentru sistemul centralizat de producere şi distribuţie de energie termică şi care nu afectează stabilitatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a sistemului electroenergetic naţional.
  (2) În cazul în care există acorduri de împrumut ai căror beneficiari finali sunt centralele prevăzute la alin. (1), transferul către unităţile teritoriale se va realiza după obţinerea avizului finanţatorului.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1-3 fac parte din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul de stat pentru
  coordonarea activităţilor
  din domeniul economic,
  Gheorghe Pogea
  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor Marian Frâncu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Codruţ Ioan Şereş
  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 5 aprilie 2006.
  Nr. 462.


  Anexa 1
  Programul "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă"
  Conceptul dezvoltării durabile în domeniul alimentării cu energie termică a localităţilor presupune aplicarea unor soluţii tehnice performante capabile să asigure, pe de o parte, condiţii normale de viaţă şi de muncă comunităţilor locale şi satisfacerea nevoilor sociale ale acestora în condiţii de rentabilitate economică şi eficienţă energetică şi, pe de altă parte, conservarea resurselor primare, protecţia şi conservarea mediului, fără a afecta echilibrul ecosferei şi accesul generaţiilor viitoare la resursele energetice primare.
  În acest context scopul programului de investiţii "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" este reprezentat de eficientizarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie energie termica, având ca obiectiv final reducerea consumului de resurse energetice primare pentru producerea energiei termice, cu cel puţin 10 mil. Gcal/an, faţă de consumul de resurse energetice primare consumat în anul 2004, cu scopul producţiei de energie termică (în centrale termice-CT şi centrale termoelectrice-CTE), în condiţiile asigurării creşterii calităţii serviciului de termoficare.
  Sistemul centralizat de producere şi distribuţie energie termică, conţine:
  1. Unitatea (unităţile) de producţie agent termic;
  2. Reţeaua de transport agent termic primar (apă fierbinte);
  3. Punctele de termoficare sau module termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică economic;
  4. Reţeaua de distribuţie a apei calde şi a agentului termic de încălzire,
  5. Contorizarea la nivel de imobil;
  Corelate cu componentele consumatorului final:
  6. Reţeaua interioară de alimentare a imobilului, cu apă caldă şi cu agent termic de încălzire;
  7. Contorizarea individuală împreună cu robinetele termostatate;
  8. Reabilitarea termică a anvelopei clădirilor, respectiv a faţadelor, teraselor şi a tâmplăriei exterioare.
  Din punct de vedere administrativ activitatea corespunzătoare componentelor 1-5, va fi desfăşurată prin coordonarea Consiliului local, conform Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 882/2004.
  Pentru implementarea componentelor 1-7 se va înfiinţa Unitatea de Management a Proiectului în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  Pentru implementarea componentei 8 se va înfiinţa Unitatea de Management a Proiectului în cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  Coordonarea activităţii de implementare a componentelor 1-8 se va realiza printr-o Comisie interministerială constituită în baza Hotărârii Guvernului nr. 750/2005.
  Sistemul centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice trebuie să respecte următoarele condiţii obligatorii:
  a) Necesarul de energie termică se va asigura astfel:
  1. vârful curbei de consum - prin echipamente producătoare agent termic de vârf;
  2. consumul din perioada asigurării încălzirii urbane - prin instalaţie în cogenerare, cu capacitate care să poată prelua variaţii de consum termic de ±10% din capacitatea nominală;
  3. consumul aferent asigurării apei calde menajere, - prin instalaţie în cogenerare, cu capacitate care să poată prelua variaţii de consum termic de ±10% din capacitatea nominală;
  b) Capacitatea de producţie a unităţii de producţie agent termic va fi proiectată pentru consumul actual şi cel previzionat;
  c) Randamentul energetic anual al unităţii de producţie agent termic ((energie termică+energie electrică evacuată pentru valorificare)/resurse energetice primare consumate pentru obţinerea energiei termice şi electrice))trebuie să fie de cel puţin 80%, excepţie pot face doar unităţile de producţie care utilizează biomasa ca resursă energetică primară, unde randamentul energetic total trebuie să fie de cel puţin 70%;
  d) reducerea pierderilor tehnologice în reţelele de transport agent termic primar şi de distribuţie, la valori sub 15%;
  e) creşterea eficienţei energetice a punctelor termice;
  f) utilizarea modulelor termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică economic;
  g) contorizare la nivel de imobil şi la nivel de puncte termice;
  h) reducerea pierderilor de energie termică şi apă din reţelele interioare ale imobilelor;
  i) contorizare individuală şi montarea robinetelor termostatate la consumatorilor finali;
  j) introducerea sistemelor de automatizare şi dispecerizare astfel încât să poată fi asigurată monitorizarea şi controlul permanent al funcţionării instalaţiilor în cadrul parametrilor optimi, de la producere până la utilizator;
  În vederea evaluării situaţiei şi identificării soluţiei tehnico-economice optime pentru fiecare autoritate locală, se vor elabora Strategii de alimentare cu energie termica precum şi Studii de fezabilitate necesare investiţiilor.
  La elaborarea Strategiilor de alimentare cu energie termica se vor avea în vedere şi următoarele considerente privind resursele regenerabile şi protecţia mediului:
  ● Utilizarea tuturor tipurilor de resurse de energie cum ar fi: biomasa, deşeurile biodegradabile, incinerarea şi coincinerarea deşeurilor;
  ● Reducerea poluării cu posibilitatea controlului reducerii noxelor/emisiilor, eliminarea depozitării lichide a zgurii şi cenuşii rezultate din arderea cărbunilor şi reducerea suprafeţelor de depozitare a deşeurilor rezultate prin arderea combustibililor fosili (cărbune) prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru producerea energiei;
  ● Potenţialul energetic rezultat din proiectele de extragere a biogazului care rezultă din depozitele municipale existente.
  Strategiile locale de alimentare cu energie termica vor ţine cont de obiectivele şi măsurile Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013, a programelor operaţionale sectoriale relevante şi a Programelor operaţionale regionale.
  În baza Strategiilor de alimentare cu energie termică, consiliile locale vor aproba prin hotărâre definirea sistemului centralizat de producţie şi distribuţie energie termică şi a zonelor unde se asigură exclusiv serviciul de termoficare, având în vedere aplicarea treptată a principiului "o clădire un singur sistem de asigurare energie termică".
  De asemenea, conform Strategiei Naţionale în domeniul eficienţei energetice, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice vor susţine acţiunile de reabilitare termică a clădirilor, realizate de către proprietari/asociaţii de proprietari în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale.
  Consiliile locale pe baza principiului autonomiei locale pot decide asupra soluţiei de investiţie atât în cazul reabilitării termice a clădirilor cât şi în cazul sistemului centralizat de producţie şi distribuţie energie termică, care poate fi: participarea la programul "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţa", parteneriat public privat - PPP sau alte forme de investiţii.
  Ministerul Economiei şi Comerţului va realiza, prin Planurile sectoriale, Strategia privind asigurarea resurselor energetice primare disponibile regional în paralel cu Strategiile de alimentare cu energie termică.
  Soluţiile propuse în Strategii vor trebui:
  ● să respecte legislaţia de mediu,
  ● să se încadreze în Strategia energetică naţională,
  ● să fie eficiente energetic şi economic şi
  ● să permită administrarea în condiţii de autonomie locală.
  Pentru realizarea investiţiilor necesare eficientizării sistemelor centralizate de producere şi distribuţie energie termică, în baza programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" se stabilesc următoarele condiţii:
  1. investiţiile eligibile pentru această schemă de finanţare vor fi pentru reabilitarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie energie termică care sunt în domeniul public şi/sau privat (100 % proprietate) al autorităţii locale şi pentru susţinerea reabilitării termice a anvelopei clădirilor, respectiv a faţadelor, teraselor şi a tâmplăriei exterioare pentru clădirile unde se asigură energia termică prin sistemul de termoficare;
  2. administrarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie energie termică se va realiza de către un agent economic (operator) unde autoritatea locală deţine cel puţin 95% din acţiuni sau părţi sociale;
  3. autorităţile locale îşi vor menţine proprietatea a cel puţin 95% din acţiuni sau din părţile sociale, ale agentului economic (operator) care administrează sistemul centralizat de producere şi distribuţie energie termică cel puţin 5 ani, de la punerea în funcţiune a ultimei investiţii finanţată prin acest program de finanţare;
  4. finanţarea Programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" se va face prin contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi, pentru minim 15 ani, în conformitate cu Legea nr. 313/2004 a datoriei publice. Valoarea de, investiţii estimată a Programului, este de 13.419,4 milioane de lei (inclusiv taxele şi impozitele plătite pe teritoriul României), iar valoarea împrumuturilor, este de aproximativ 12.172,3 milioane de lei eşalonat, prin care se va sigura finanţarea Programului în perioada 2006-2009, în funcţie de rezultatele din Strategiile de alimentare cu energie termică şi a Studiilor de fezabilitate realizate de către autorităţile locale (diferenţa de 1.247,1 milioane de lei este asigurată ca surse proprii pentru anul 2006 şi 2007 conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare);
  5. Beneficiarul împrumuturilor pentru componentele 1-7 va fi Ministerul Administraţiei şi Internelor, care va efectua şi plata serviciului datoriei publice contractate.
  6. Beneficiarul împrumuturilor pentru componenta 8 va fi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care va efectua şi plata serviciului datoriei publice contractate.
  7. Rambursarea împrumutului pentru componentele 1-5 din structura sistemului centralizat de producere şi distribuţie energie termică se va suporta după cum urmează:
  ● Bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor va rambursa în procent de 50% (aproximativ 4.011,7 milioane de lei), la care se adaugă dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente împrumutului;
  ● Consiliile Locale care beneficiază de acest program vor rambursa 50% (aproximativ 4,011,7 milioane de lei), corespunzător investiţiilor realizate, la care se adaugă dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente împrumutului;
  8. Pentru componentele 6-7, rambursarea împrumutului, în valoare de aproximativ 2.748,9 milioane de lei, la care se adaugă dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente împrumutului, se va suporta de către proprietarii clădirilor care beneficiază de prezentul program, conform schemei de finanţare şi procedurilor care vor fi elaborate în cadrul Regulamentului privind implementarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţa";
  9. Pentru componenta 8 rambursarea împrumutului, în valoare de aproximativ 1.400 milioane de lei, la care se adaugă dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente împrumutului, se va suporta de către proprietarii clădirilor care beneficiază de prezentul program, conform schemei de finanţare şi procedurilor care vor fi elaborate în cadrul Regulamentului privind implementarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă";
  10. Consiliile locale vor coordona realizarea investiţiilor corespunzătoare componentelor 6-8, conform procedurilor care vor fi stabilite prin Regulamentul de implementare a programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă";
  11. Valorificarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră va reprezenta sursă de venituri pentru rambursarea împrumuturilor pentru Guvernul României şi pentru Consiliile Locale;
  Valoarea estimată de 13.419,4 milioane de lei este rezultatul analizei Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate.
  Plan de acţiuni
  pentru Programul "Termoficare 2006-2009 colitate şi eficienţă"
  Nr. crt Acţiuni Responsabilitate Termen
  1 Infiinţarea Unităţii de Management a Proiectului pentru componentele 1-7 MAI 31.05.06
  2 Infiinţarea Unităţii de Management a Proiectului pentru componenta 8 MTCT 31.05.06
  3 Elaborarea Regulamentului privind implementarea Programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" UMP 31.07.06
  4 Includerea în Planurile Sectoriale a analizei soluţiei de resurse energetice primare, pentru unităţile de producere agent termic avizate de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor MEC 31.05.06
  5 Modificarea corespunzătoare a metodologiei de aprobare tarife la energia termică şi la energia electrica pentru unităţile de producţie energie termică în cogenerare ANRE 31.07.06
  6 Elaborarea de Strategii privind alimentarea cu energie termică şi Studii de fezabilitate având în vedere: * aprobarea de către Consiliile Locale a Strategiilor privind alimentarea cu energie termică * aprobarea de către Consiliile Locale a zonelor în care funcţionează sistemul de termoficare centralizat * aprobarea de către Consiliile Locale a studiilor privind reproiectarea sistemului de termoficare centralizat * analiza eficientei economice a investiţiilor necesare CL, UMP 30.06.08
  7 Asigurarea surselor de finanţare necesare pentru modernizarea sistemului centralizat de producere şi distribuţie energie termică: * surse proprii din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugata * împrumut MFP, MAI 2006-2009
  8 Managementul integrat al proiectului UMP 2006-2009


  Realizarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţa" pe ani şi surse de finanţare
    Mil. Lei 
    BUGETUL DE STAT2006200720082009Total 2006-2009
    Nr. crt.Componentele programuluiTotalBuget de Stat*)Împru- muturiTotalBuget de Stat*)Împru- muturiTotalBuget de StatÎmpru- muturiTotalBuget de StatÎmpru- muturiNecesar 2006- 2009Buget de StatÎmpru- muturi
    1.Strategii, Studii de Fezabilitate (SF) şi PT pentru sistemul de termoficare centralizat10,610,60,010,410,40,00,00,00,00,00,00,021,0021,00,0
    2.Unităţi de producţie agent termic: modernizarea centralelor existente sau centrale noi, după caz151,7151,70,01534,6490,51044,11680,00,01680,01250,80,01250,84617,10642,23974,9
    3.Reţele de distribuţie135,1135,10,01197,4149,91047,5740,00,0740,0673,20,0673,22745,60284,92460,7
    4.Modernizarea punctelor termice199,8199,80,0839,799,2740,5518,00,0518,0329,30,0329,31886,80299,01587,8
    5.Sistem individual de măsură a termoficării/ sistem de repartitoare de căldură împreună cu robinetele termostatate222,00,0222,0300,00,0300,0377,50,0377,5430,00,0430,01329,500,01329,5
    6.Modernizarea reţelei interioare de termoficare0,00,00,0414,00,0414,0510,00,0510,0495,40,0495,41419,400,01419,4
    7.Izolarea termică exterioară a clădirilor0,00,00,0400,00,0400,0600,00,0600,0400,00,0400,01400,00,01400,0
    8.Total719,2497,2222,0 4696,1750,0 3946,1 4425,50,0 4425,5 3578,70,0 3578,7 13419,40 1247,10 12172,30

  ----------
  * surse alocate prin Bugetul de stat pe anul 2006 şi 2007 din transferuri conform OUG 48/2004
  Prin aprobarea Comisiei Interministeriale de coordonare se vor putea realoca sumele prevăzute în tabelul de mai sus cu excepţia sumelor pentru punctul 7


  Anexa 2
  Structura de organizare a UMP - "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienta" din cadrul MAI
                                 ┌──────────────────┐
                                 │ Comisia │
                                 │interministeriala │
                                 │ de coordonare │
                                 │ a programului │
                                 │"Termoficare 2006-│
                                 │2009 calitate şi │
                                 │ eficienta" │
                                 └───────┬──────────┘
                                         │
                                ┌────────┴──────────┐
                                │ MAI │
                                │ Secretar de Stat │
                                │pentru comunitatile│
                                │ locale │
  ┌-----------------------------└────────┬──────────┘----------------------------┐
  | ┌────┴─────┐ |
  | UMP │ Director │ |
  | │ de │ |
  | │ proiect │ |
  | └────┬─────┘ |
  | │ |
  | ┌─────────────┬───────────┬──────┴───────┬───────────┬───────────┐ |
  |┌────┴──────┐┌─────┴─────┐┌────┴──────┐┌──────┴────┐┌─────┴─────┐┌────┴──────┐|
  |│Comparti- ││Comparti- ││Comparti- ││Comparti- ││Comparti- ││Comparti- │|
  |│ment ││ment ││ment ││ment ││ment ││ment │|
  |│evaluare ││evaluare ││economic ││contractare││achizitii ││implementa-│|
  |│tehnica ││economica ││ ││ ││ ││re componen│|
  |│ ││ ││ ││ ││ ││tele 1-7 │|
  |│ 4 ││ 2 ││ 2 ││ 3 ││ 3 ││6 │|
  |│specialisti││specialisti││specialisti││specialisti││specialisti││specialisti│|
  |└───────────┘└───────────┘└───────────┘└───────────┘└───────────┘└───────────┘|
  └------------------------------------------------------------------------------┘


  Anexa 3
  CHELTUIELI NECESARE
  înfiinţării şi funcţionării U.M.P -
  "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" în anul 2006
    - mii lei (RON) -
    Nr. crt.Denumirea indicatorului2006
    1.Cheltuieli de capital468,0
    2.Cheltuieli de personal729,6
    3.Bunuri şi servicii605,0
    4.Cheltuieli totale1.802,6

  --------