LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (**republicată**)(*actualizată*)
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale**)
(actualizată la data de 21 mai 2015*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  **) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 29 august 2008, aprobată prin Legea nr. 91/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 14 aprilie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 334/2006 fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 21 iulie 2006 şi a mai fost modificată şi completată prin:
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 februarie 2007, cu modificările ulterioare, respinsă prin Legea nr. 251/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 3 iulie 2009;
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2007 pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi a art. 9^2 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 23 februarie 2007, respinsă prin Legea nr. 290/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 2 octombrie 2009;
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 21 martie 2008, aprobată prin Legea nr. 4/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 20 februarie 2009;
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 30 mai 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 26 martie 2009.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta lege reglementează finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi controlul finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
  (2) Principiile finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale sunt următoarele:
  a) principiul legalităţii;
  b) principiul egalităţii de şanse;
  c) principiul transparenţei veniturilor şi cheltuielilor;
  d) principiul independenţei partidelor politice şi a candidaţilor faţă de finanţatori;
  e) principiul integrităţii competiţiei politice şi electorale.
  ----------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 2

  Partidele politice pot deţine, în condiţiile legii, bunuri mobile şi imobile care sunt necesare realizării activităţii specifice.


  Articolul 3

  (1) Sursele de finanţare a activităţii unui partid politic sunt:
  a) cotizaţii ale membrilor de partid;
  b) donaţii, legate şi alte liberalităţi;
  c) venituri provenite din activităţi proprii, conform art. 12;
  d) subvenţii de la bugetul de stat;
  e) împrumuturi în bani de la persoane fizice şi juridice.
  (2) Partidele politice pot contracta împrumuturi în bani numai prin acte autentice notariale, sub sancţiunea nulităţii absolute, însoţite de documente de predare-primire, în contract prevăzându-se modul şi termenul de restituire a acestora.
  (3) Termenul de restituire prevăzut la alin. (2) nu poate fi mai mare de 3 ani.
  (4) Împrumuturile în bani şi restituirea acestora se pot face numai prin virament bancar.
  (5) Împrumuturile în bani care nu sunt restituite în termenul prevăzut la alin. (3) se pot constitui în donaţii numai cu acordul părţilor şi numai dacă nu s-a atins în anul respectiv plafonul pentru donaţii prevăzut la art. 5 alin. (1), până la concurenţa acestui plafon.
  (6) Împrumuturile care au o valoare mai mare de 100 de salarii de bază minime brute pe ţară se supun condiţiilor de publicitate prevăzute la art. 9.
  (7) Acordarea de împrumuturi de către partide politice, alianţe politice sau electorale şi candidaţi independenţi către persoane fizice sau juridice este interzisă.
  (8) Partidele politice şi organizaţiile teritoriale ale acestora, inclusiv cele constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, au obligaţia de a-şi organiza contabilitate proprie, conform reglementărilor contabile aplicabile.
  (9) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale partidelor politice şi ale organizaţiilor teritoriale ale acestora se efectuează prin conturi bancare, în lei şi în valută, deschise la bănci cu sediul în România şi în numerar potrivit legii.
  (10) Veniturile realizate din activităţile prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt scutite de impozite şi taxe.
  ----------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 3^1

  Eficienţa şi oportunitatea cheltuielilor partidelor politice, alianţelor politice şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se hotărăsc de către organele de conducere ale acestora, potrivit statutului lor.
  ----------
  Art. 3^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Capitolul II Finanţarea privată


  Secţiunea 1 Cotizaţii


  Articolul 4

  (1) Cuantumul cotizaţiilor, repartizarea şi utilizarea acestora se stabilesc prin hotărâri ale partidului politic, potrivit statutului propriu.
  (2) Veniturile totale provenite din cotizaţii sunt neplafonate.
  (3) Suma cotizaţiilor plătite într-un an de un membru de partid nu poate depăşi 48 de salarii minime brute pe ţară. Salariul de bază minim brut pe ţară luat ca referinţă este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
  (4) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor, cuantumul total al veniturilor din cotizaţii obţinute în anul fiscal precedent, precum şi lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară.
  ----------
  Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  (5) Lista prevăzută la alin. (4) trebuie să cuprindă următoarele elemente: numele şi prenumele membrului de partid, cetăţenia, valoarea şi data la care a fost plătită cotizaţia.
  ----------
  Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Secţiunea a 2-a Donaţii


  Articolul 5

  (1) Donaţiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depăşi 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.
  (2) Donaţiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
  (3) Donaţiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
  (4) Suma totală a donaţiilor făcute de persoanele juridice controlate direct sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depăşi limitele prevăzute la alin. (2) şi (3).
  (5) Valoarea de piaţă a bunurilor mobile şi imobile donate partidului, precum şi a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se include în valoarea donaţiilor, în limitele prevăzute la alin. (1), (2) şi (3).
  (6) Evaluarea bunurilor şi serviciilor prevăzute la alin. (5) se efectuează de către evaluatori autorizaţi potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011
  privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  (7) Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuării donaţiei, au datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau la bugetele locale să facă donaţii partidelor politice, cu excepţia situaţiei când au de recuperat sume mai mari decât datoria proprie.
  (8) La efectuarea donaţiei, partidul politic are obligaţia de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere privind respectarea condiţiei prevăzute la alin. (7).
  (9) Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de către partidele politice, a donaţiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obţine un avantaj economic sau cu încălcarea dispoziţiilor alin. (8).
  ----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 5^1

  (1) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic într-un an fiscal nu pot depăşi 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.
  (2) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
  (3) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
  (4) Valoarea totală a sumelor de bani care fac obiectul împrumuturilor acordate partidelor politice de către persoanele juridice controlate direct sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depăşi limitele prevăzute la alin. (1)-(3).
  (5) Prevederile art. 5 alin. (7)-(9), precum şi ale art. 10 alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător.
  ----------
  Art. 5^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 5^2

  (1) Donaţiile care au ca obiect imobile cu destinaţia de sedii ale partidelor politice sunt exceptate de la condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2), (3), (4) şi (5).
  (2) Donaţiile în bani cu sarcina de a achiziţiona clădiri cu destinaţia de sediu al partidului politic sunt exceptate de la condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2), (3), (4) şi (5).
  (3) Partidul politic are obligaţia de a îndeplini sarcina prevăzută la alin. (2) în termenul şi condiţiile prevăzute de contractul de donaţie.
  (4) Termenul de îndeplinire al sarcinii prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mare de 2 ani.
  (5) Neîndeplinirea termenului prevăzut la alin. (4) atrage după sine anularea excepţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2).
  ----------
  Art. 5^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 5^3

  Donaţiile în bani a căror valoare depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară se vor efectua numai prin conturi bancare."
  ----------
  Art. 5^3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 6

  Reducerile de preţ care depăşesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite partidelor politice şi candidaţilor independenţi se vor considera donaţii şi se vor înregistra distinct în contabilitatea proprie a partidului ori a candidatului independent, conform normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice.


  Articolul 7

  (1) La primirea donaţiei sunt obligatorii verificarea şi înregistrarea identităţii donatorului, indiferent de caracterul public sau confidenţial al acesteia.
  (2) La solicitarea scrisă a donatorului, identitatea sa rămâne confidenţială, în situaţia în care donaţia se situează în limita sumei anuale de 10 salarii de bază minime brute pe ţară.
  (3) Suma totală primită de un partid politic ca donaţii confidenţiale nu poate depăşi echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.


  Articolul 8

  (1) Toate donaţiile, inclusiv cele confidenţiale, vor fi înregistrate şi evidenţiate în mod corespunzător în documentele contabile, cu menţionarea datei la care au fost făcute şi a altor informaţii care să permită identificarea surselor de finanţare şi a donatorilor.
  ----------
  Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  (2) Donaţiile de bunuri şi servicii prestate cu titlu gratuit vor fi reflectate în contabilitate la valoarea de piaţă de la momentul donaţiei.
  ----------
  Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  (3) Nu sunt considerate donaţii activităţile prestate pe bază de voluntariat în condiţiile legii.


  Articolul 9

  (1) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista persoanelor fizice şi juridice care au făcut în anul fiscal precedent donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, lista persoanelor fizice şi juridice care au acordat împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţară, precum şi suma totală a donaţiilor confidenţiale, respectiv suma totală a împrumuturilor cu o valoare de sub 100 de salarii de bază minime pe ţară primite, până la data de 30 aprilie a anului următor.
  (2) Lista prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină următoarele elemente:
  a) pentru persoanele fizice: numele şi prenumele donatorului sau împrumutătorului, cetăţenia, valoarea, felul donaţiei sau împrumutului şi data la care a fost efectuată donaţia sau împrumutul. În cazul împrumutului se va menţiona şi termenul de restituire al acestuia;
  b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naţionalitatea, codul unic de înregistrare, valoarea, felul donaţiei sau a împrumutului şi data la care a fost efectuată donaţia sau împrumutul. În cazul împrumutului se va menţiona şi termenul de restituire al acestuia.
  ----------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 10

  (1) Este interzisă folosirea resurselor financiare, umane şi tehnice aparţinând instituţiilor publice, regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor comerciale sau societăţilor bancare la care sunt acţionari majoritari statul ori unităţi administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activităţii partidelor politice sau a campaniei electorale a acestora, altfel decât în condiţiile stabilite de legile electorale.
  (2) Partidele politice nu pot accepta donaţii sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o autoritate ori instituţie publică, de la o regie autonomă, de la o companie naţională, societate comercială sau societate bancară cu capital integral ori majoritar de stat.
  (3) Este interzisă acceptarea donaţiilor din partea unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent de natura acestora.
  (4) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (2) şi (3) se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.
  (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător alianţelor politice, alianţelor electorale, precum şi candidaţilor independenţi.
  (6) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, pentru finanţarea campaniilor electorale.
  ----------
  Alin. (6) al art. 10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 11

  (1) Acceptarea donaţiilor din partea altor state ori a organizaţiilor din străinătate, precum şi din partea persoanelor fizice care nu au cetăţenia română sau de către persoane juridice de altă naţionalitate decât cea română este interzisă, cu excepţia celor primite de la cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România şi deţin calitatea de membru al partidului politic căruia i-a acordat donaţia.
  ----------
  Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) donaţiile constând în bunuri materiale necesare activităţii politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică. Pot fi primite şi materiale de propagandă care se folosesc numai în cadrul campaniei electorale pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European.
  (3) Donaţiile prevăzute la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor.
  ----------
  Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  (4) Donaţiile prevăzute la alin. (2) sunt scutite de plata taxelor vamale, cu excepţia mijloacelor de transport.
  (5) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.


  Secţiunea a 3-a Alte surse de venituri


  Articolul 12

  (1) Partidele politice nu pot desfăşura activităţi specifice societăţilor comerciale. Fac excepţie următoarele activităţi din care partidele politice pot obţine venituri:
  a) editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii;
  b) vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială;
  ----------
  Litera b) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  c) vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic;
  ----------
  Litera c) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  d) serviciile oferite către membrii partidului pentru organizarea evenimentelor prevăzute la lit. b);
  ----------
  Litera d) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  e) închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare;
  f) înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puţin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate în curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplică în situaţia bunurilor imobiliare moştenite;
  g) înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerţ;
  h) subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 21 alin. (1) - (3), pentru organizarea birourilor parlamentare, fără ca valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de subînchiriere să depăşească valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de închiriere încheiat cu autorităţile locale. Cheltuielile de întreţinere aferente spaţiului subînchiriat revin biroului parlamentar, conform contractului încheiat.
  ---------------
  Litera h) a alin. (1) al art. 12 a fost introdusă de articolul unic din LEGEA nr. 124 din 20 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011.
  i) emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al partidului politic.
  ----------
  Litera i) a alin. (1) al art. 12 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  (2) Partidele politice pot obţine venituri din dobânzi bancare.
  (3) Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumurile totale ale veniturilor obţinute în anul fiscal precedent din activităţile prevăzute la alin. (1) şi din sursele prevăzute la alin. (2), defalcate pe fiecare tip de activitate şi sursă.
  ----------
  Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 13

  (1) Dacă un partid este asociat, conform legii, cu o formaţiune nepolitică, aportul financiar al acesteia din urmă la forma respectivă de asociere nu poate depăşi într-un an fiscal valoarea de 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
  (2) Aportul financiar total în forme de asociere cu formaţiuni nepolitice nu poate avea într-un an o valoare mai mare decât echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.
  (3) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) şi (2) se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.
  (4) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al sumelor ce fac obiectul alin. (1), până la data de 30 aprilie a anului următor.
  ----------
  Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Capitolul III Finanţarea publică

  Subvenţii de la bugetul de stat

  Articolul 14

  (1) Partidele politice primesc anual subvenţie de la bugetul de stat, în condiţiile legii.
  (2) Suma alocată anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevăzute în bugetul de stat. Pentru partidele politice care promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi majorată proporţional cu numărul mandatelor obţinute în alegeri de candidaţii femei.
  (3) Subvenţia de la bugetul de stat se acordă în funcţie de următoarele criterii:
  a) numărul de voturi primite la alegerile generale pentru Camera Deputaţilor şi Senat;
  b) numărul de voturi primite la alegerile generale pentru autorităţile administraţiei publice locale.
  ----------
  Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  (4) În cazul alianţelor politice sau electorale, subvenţia se va împărţi între membrii alianţei după numărul de mandate obţinute.
  ----------
  Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 15

  75% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărţite partidelor politice, proporţional cu numărul de voturi primite la alegerile parlamentare, respectiv media voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaţilor şi Senat, dacă au realizat pragul electoral.


  Articolul 16

  25% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărţite partidelor politice, proporţional cu numărul de voturi valabil exprimate, primite la alegerile locale pentru alegerea consilierilor judeţeni şi consilierilor din cadrul municipiului Bucureşti, dacă au obţinut cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier din cadrul municipiului Bucureşti.


  Articolul 16^1

  La solicitarea Autorităţii Electorale Permanente, Biroul Electoral Central are obligaţia să comunice numărul de voturi obţinute de partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale la alegerile parlamentare generale, numărul de candidaţi declaraţi aleşi, pe partide şi/sau alianţe şi sexe, numărul de voturi obţinute de partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale la alegerile generale pentru consilierii judeţeni şi consilierii municipiului Bucureşti, precum şi numărul de candidaţi declaraţi aleşi la aceste alegeri pe partide şi/sau alianţe şi sexe.
  ----------
  Art. 16^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 17

  Formaţiunile politice şi alianţele politice sau electorale primesc anual subvenţii de la bugetul de stat în condiţiile legii.


  Articolul 18

  (1) Subvenţia de la bugetul de stat se varsă lunar, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente, într-un cont special deschis de către fiecare partid politic. Veniturile din subvenţii de la bugetul de stat se reflectă distinct în evidenţa contabilă a partidelor politice.
  (2) La nivelul Autorităţii Electorale Permanente se constituie un compartiment specializat pentru alocarea subvenţiei de la bugetul de stat.
  (3) Subvenţiile de la bugetul de stat acordate partidelor politice au statut de afectaţiune specială şi nu sunt supuse executării silite prin poprire.
  ----------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 19

  (1) Acordarea subvenţiei de la bugetul de stat poate fi suspendată temporar, prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente, pentru încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3 alin. (8), art. 4 alin. (4), art. 9, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (4), art. 20 alin. (1) şi (2), art. 39 şi art. 40 alin. (2), până la îndeplinirea cerinţelor legale.
  ----------
  Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  (2) Autoritatea Electorală Permanentă notifică în prealabil partidului politic neregulile constatate şi termenul de remediere a acestora.
  (3) Termenul acordat partidelor politice pentru remedierea neregulilor constatate nu poate fi mai mare de 15 zile.
  (4) Decizia de suspendare temporară a acordării tranşelor lunare de la bugetul de stat poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ competentă, care trebuie să se pronunţe în termen de 15 zile de la sesizare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
  (5) Pe durata suspendării temporare a subvenţiei, aceasta este păstrată de către Autoritatea Electorală Permanentă în sume de mandat, până la pronunţarea definitivă a instanţei, acestea nefăcând obiectul rambursării la sfârşitul anului la bugetul de stat.
  (6) În termen de 10 zile de la notificarea scrisă a partidului politic referitoare la remedierea neregulilor constatate, Autoritatea Electorală Permanentă se pronunţă asupra ridicării suspendării tranşelor lunare.


  Articolul 20

  (1) Veniturile care provin din subvenţii de la bugetul de stat pot avea următoarele destinaţii:
  a) cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi funcţionarea sediilor;
  b) cheltuieli de personal;
  c) cheltuieli pentru presă şi propagandă;
  d) cheltuieli privind organizarea de activităţi cu caracter politic;
  e) cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate;
  f) cheltuieli pentru telecomunicaţii;
  g) cheltuieli cu delegaţiile din străinătate;
  h) cheltuieli cu cotizaţiile datorate organizaţiilor politice internaţionale la care este afiliat partidul politic;
  i) investiţii în bunuri mobile şi imobile, necesare activităţii partidelor respective;
  j) cheltuieli de protocol;
  k) cheltuieli de birotică;
  l) abrogată;
  ----------
  Lit. l) a alin. (1) al art. 20 a fost abrogată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  m) cheltuieli cu comisioane bancare;
  ----------
  Lit. m) a alin. (1) al art. 20 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  n) cheltuieli cu chiriile şi utilităţile sediilor;
  ----------
  Lit. n) a alin. (1) al art. 20 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  o) cheltuieli de întreţinere şi reparaţii auto;
  ----------
  Lit. o) a alin. (1) al art. 20 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  p) cheltuieli cu prime de asigurare;
  ----------
  Lit. p) a alin. (1) al art. 20 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  r) cheltuieli de transport;
  ----------
  Lit. r) a alin. (1) al art. 20 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  s) cheltuieli cu combustibili şi carburanţi.
  ----------
  Lit. s) a alin. (1) al art. 20 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  (2) Este interzisă folosirea veniturilor provenite din subvenţii de la bugetul de stat pentru oricare alte destinaţii decât cele prevăzute la alin. (1).
  (3) Eficienţa şi oportunitatea acestor cheltuieli se hotărăsc de organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor şi dispoziţiilor legale.


  Articolul 21

  (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot asigura spaţii pentru sediile centrale şi locale ale partidelor politice, precum şi terenurile aferente, la cererea motivată a acestora.
  ----------
  Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  (2) Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativ-teritorială.
  (3) Închirierea de către autorităţile locale a spaţiilor destinate sediilor partidelor politice urmează regimul juridic prevăzut pentru închirierea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă.
  (4) Partidele politice care îşi încetează activitatea ca urmare a reorganizării, autodizolvării sau dizolvării pronunţate prin hotărâri definitive ale instanţelor judecătoreşti sunt obligate să predea autorităţilor administraţiei publice locale, în termen de 30 de zile, spaţiile pe care le-au deţinut cu contract de închiriere încheiat cu acestea. Spaţiile deţinute în proprietate vor fi transmise în condiţiile legii.
  (5) În termen de 30 de zile, Tribunalul Bucureşti va comunica Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Autorităţii Electorale Permanente încetarea activităţii partidului politic.
  (6) În termen de 15 zile de la primirea comunicării, Ministerul Administraţiei şi Internelor va transmite respectivele hotărâri către instituţia prefectului din toate judeţele şi din municipiul Bucureşti, în vederea preluării sediilor închiriate de autorităţile publice, prin executorii judecătoreşti, dacă nu au fost predate în termenul legal.


  Articolul 22

  Plata tuturor cheltuielilor legate de telecomunicaţii, energie electrică şi termică, gaze, apă, canal etc. ale unui partid cade în sarcina exclusivă a acestuia şi se face la tariful spaţiilor cu destinaţie de locuinţă.


  Capitolul IV Finanţarea în timpul campaniilor electorale


  Secţiunea 1 Contribuţiile pentru campania electorală


  Articolul 23

  (1) Până cel mai târziu la data începerii campaniei electorale, partidul politic, alianţa politică şi candidaţii independenţi, prin mandatar financiar, deschid câte un cont bancar la nivelul fiecărui judeţ, un cont bancar la nivelul fiecărui sector al municipiului Bucureşti sau la nivelul municipiului Bucureşti, după caz, precum şi un cont bancar la nivel central.
  (2) La alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, care propun candidaţi numai la nivel naţional, deschid un cont bancar la nivel central.
  (3) Contribuţiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile prevăzute la alin. (1) numai de către candidaţi sau de către mandatarul financiar, la împuternicirea acestora.
  (4) Fondurile obţinute de către partidul politic în afara campaniei electorale care au fost transferate în conturile bancare de campanie deschise la nivel central trebuie declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, de către mandatarul financiar coordonator, în termen de 5 zile de la data efectuării transferului.
  (5) Aportul financiar prevăzut la art. 13 alin. (1) nu poate face obiectul transferului în conturile bancare pentru campania electorală.
  (6) Limitele maxime ale contribuţiilor pentru campania electorală care pot fi depuse de către candidaţi sau mandatarul financiar sunt următoarele:
  a) 60 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de deputat sau de senator;
  b) un salariu de bază minim brut pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al comunei;
  c) 3 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al oraşului;
  d) 5 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al municipiului;
  e) 30 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al municipiului reşedinţă de judeţ;
  f) 50 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul de sector al municipiului Bucureşti;
  g) 500 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
  h) 100 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul judeţean;
  i) 5 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al comunei;
  j) 7 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al oraşului;
  k) 10 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al municipiului;
  l) 50 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al municipiului reşedinţă de judeţ;
  m) 100 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar de sector al municipiului Bucureşti;
  n) 150 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al municipiului Bucureşti;
  o) 750 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de parlamentar european;
  p) 20.000 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru candidatul la funcţia de Preşedinte al României.
  (7) În cazul alegerilor locale, contribuţiile prevăzute la alin. (6), precum şi sumele transferate de la nivel central conform art. 232 alin. (4) se cumulează la nivelul circumscripţiei electorale judeţene şi pot fi redistribuite pentru cheltuieli în circumscripţiile electorale locale, respectiv în cele judeţene prin decizie a partidelor politice, a partidelor sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale de la nivel judeţean.
  (8) Contribuţiile pentru campania electorală care pot fi depuse de către candidaţi sau mandatarul financiar pot proveni numai din donaţii primite de candidaţi de la persoane fizice, din venituri proprii sau din împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu instituţii bancare.
  (9) În cel mult 48 de ore de la data depunerii unei sume într-unul dintre conturile prevăzute la alin. (1), candidatul are obligaţia de a preda mandatarului financiar judeţean o declaraţie cu indicarea sursei contribuţiei.
  (10) Contribuţiile pentru campania electorală trebuie declarate Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarul financiar.
  (11) Contribuţiile pentru campania electorală pot fi folosite numai după data declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă.
  (12) Contribuţiile pentru campania electorală pot fi depuse în conturile prevăzute la alin. (1) numai până la data încheierii campaniei electorale.
  (13) Contribuţiile pentru campania electorală care nu respectă prevederile prezentului articol se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.
  ----------
  Art. 23 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 23^1

  Primirea altor materiale de propagandă electorală decât cele prevăzute la art. 11 alin. (2) de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi este interzisă.
  ----------
  Art. 23^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 23^2

  (1) La nivel central, suplimentar faţă de contribuţiile pentru campania electorală prevăzute la art. 23, partidul politic poate depune sume reprezentând contribuţii pentru campania electorală proprie într-un cont deschis la nivel central, prin mandatarul financiar coordonator.
  (2) Limitele maxime ale contribuţiilor pentru campania electorală care pot fi depuse de către partidul politic în contul prevăzut la alin. (1) sunt următoarele:
  a) 10 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de deputat sau de senator;
  b) 50 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
  (3) Contribuţiile pentru campania electorală care pot fi depuse de către partidul politic pot proveni numai din transferuri ale fondurilor provenite din afara campaniei electorale.
  (4) Partidul politic, prin mandatarul financiar coordonator, poate transfera sume de bani din contul deschis la nivel central în conturile deschise la nivel judeţean, al municipiului Bucureşti sau la nivelul sectoarelor acestuia, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 23 şi în prezentul articol.
  (5) Prevederile art. 23 se aplică în mod corespunzător contribuţiilor pentru campania electorală care pot fi depuse de către partidul politic.
  (6) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul campaniei electorale pentru Camera Deputaţilor şi Senat, pot fi depuse şi sume de bani de către candidaţii la funcţia de deputat şi de senator în circumscripţia electorală a românilor cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.
  ----------
  Art. 23^2 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 23^3

  (1) În cel mult 5 zile de la data începerii campaniei pentru referendum, partidul politic, prin mandatar financiar, deschide câte un cont bancar la nivel naţional în cazul referendumului naţional sau la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti în cazul referendumului local.
  (2) Contribuţiile destinate campaniei pentru referendum care sunt depuse de către partidul politic pot proveni numai din transferuri ale fondurilor provenite din afara campaniei electorale.
  (3) Limitele maxime ale contribuţiilor destinate campaniei pentru referendum sunt următoarele:
  a) 5 salarii de bază minime brute pe ţară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului comunei;
  b) 7 salarii de bază minime brute pe ţară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului oraşului;
  c) 10 salarii de bază minime brute pe ţară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului;
  d) 30 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului reşedinţă de judeţ/sectorului municipiului Bucureşti;
  e) 100 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru referendumul pentru demiterea Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a primarului general al municipiului Bucureşti;
  f) 100 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru referendumul pentru demiterea consiliului judeţean;
  g) 20.000 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru referendumul pentru demiterea Preşedintelui României, pentru referendumul pentru probleme de interes naţional sau pentru referendumul pentru revizuirea Constituţiei.
  (4) Prevederile art. 23 se aplică în mod corespunzător contribuţiilor destinate campaniei pentru referendum.
  ----------
  Art. 23^3 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 24

  (1) Este interzisă finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice care nu au cetăţenia română sau de către persoane juridice de altă naţionalitate decât cea română, cu excepţia finanţării de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România şi deţin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.
  ----------
  Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  (2) Sumele astfel primite se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.


  Articolul 25

  (1) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianţe a acestora sau a unui candidat independent de către o autoritate publică, instituţie publică, regie autonomă, companie naţională, societate comercială ori societate bancară, la care sunt acţionari majoritari statul sau unităţi administrativ-teritoriale, ori de către societăţi comerciale care desfăşoară activităţi finanţate din fonduri publice. Interdicţia se aplică în cazul societăţilor comerciale care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfăşurat activităţi finanţate din fonduri publice.
  (2) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianţe a acestora sau a unui candidat independent de către sindicate, culte religioase, asociaţii ori fundaţii de altă naţionalitate decât cea română.
  ----------
  Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  (3) Sumele primite cu încălcarea alin. (1) şi (2) se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.


  Secţiunea a 2-a Mandatarul financiar


  Articolul 27

  Abrogat.
  ----------
  Art. 27 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 28

  Cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor electorale se suportă de la bugetul de stat ori, după caz, de la bugetele locale sau judeţene, potrivit dispoziţiilor legilor electorale.


  Articolul 29

  (1) În campania electorală, candidaţii, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi cetăţenii cu drept de vot au dreptul să îşi exprime opiniile în mod liber şi fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, comunicare directă cu alegătorii, utilizare a televiziunii, a radioului, a presei scrise, a mijloacelor electronice şi a celorlalte mijloace de informare în masă.
  (2) În campania electorală pot fi utilizate numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:
  a) afişe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură; afişele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru afişaj;
  b) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală;
  c) publicitate în presa scrisă;
  d) materiale de propagandă electorală online;
  e) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite.
  (3) Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi au obligaţia de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală următoarele date:
  a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a alianţei politice care le-a comandat, după caz;
  b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;
  c) codul unic de identificare prevăzut la art. 26 alin. (13);
  d) tirajul, unde este cazul.
  (4) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora - candidaţi independenţi, partide politice sau alianţe politice.
  (5) Producerea şi difuzarea de materiale de propagandă electorală în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege este interzisă.
  (6) Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi sunt obligaţi să declare Autorităţii Electorale Permanente, prin mandatar financiar, numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe categorii, în cel mult 15 zile de la data alegerilor sau a referendumului.
  (7) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii:
  a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri sau referendum, clar identificat;
  b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;
  c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;
  d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului.
  ----------
  Art. 29 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Secţiunea a 3-a Limitele maxime ale cheltuielilor


  Articolul 31

  (1) Cheltuielile aferente campaniei electorale pot fi efectuate numai prin intermediul conturilor prevăzute la art. 23 şi 23^2.
  (2) Contribuţiile pentru campania electorală pot avea numai următoarele destinaţii:
  a) cheltuieli pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune şi în presa scrisă în cuantum de maximum 40% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
  b) cheltuieli pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
  c) cheltuieli pentru cercetări sociologice, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
  d) cheltuieli pentru afişe electorale, în cuantum de maximum 20% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
  e) cheltuieli pentru broşuri, pliante şi alte materiale de propagandă electorală tipărite, în cuantum de maximum 50% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
  f) cheltuieli pentru închirierea de spaţii şi echipamente şi cheltuieli de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport şi cazare, pentru asistenţă juridică şi alte tipuri de consultanţă, precum şi pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
  g) cheltuieli pentru comisioane bancare.
  (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător campaniei pentru referendum.
  (4) Sumele de bani primite de la candidaţii propuşi pentru alegeri de un partid politic sunt considerate donaţii şi li se aplică în mod corespunzător prevederile prezentei legi.
  (5) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică depozitelor constituite în vederea depunerii candidaturilor pentru funcţia de deputat sau senator, prevăzute la art. 29 alin. (5)-(7) din Legea nr. 35/2008
  pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004
  pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
  şi a Legii nr. 393/2004
  privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Art. 31 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 32

  (1) În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, partidele politice, alianţele politice şi candidaţii independenţi vor depune la Autoritatea Electorală Permanentă o declaraţie privind respectarea plafoanelor prevăzute la art. 30.
  (2) Sumele ce depăşesc plafoanele prevăzute la art. 30 se fac venit la bugetul de stat
  ----------
  Art. 32 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 33

  Abrogat.
  ----------
  Art. 33 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 34

  Atunci când un candidat este propus pentru mai multe funcţii într-o campanie electorală, limita maximă a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabileşte la valoarea cea mai mare, potrivit art. 30.
  ----------
  Art. 34 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 34^1

  Veniturile şi cheltuielile alianţelor electorale se încasează, respectiv se efectuează numai de către partidele politice, alianţele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care le compun.
  ----------
  Art. 34^1 a fost introdus de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Capitolul V Controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale


  Articolul 35

  (1) Autoritatea Electorală Permanentă este abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile partidelor politice, ale alianţelor politice sau electorale, ale candidaţilor independenţi, precum şi legalitatea finanţării campaniilor electorale.
  ----------
  Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  (3) În cadrul Autorităţii Electorale Permanente se înfiinţează, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin suplimentarea schemei de personal existente.
  (3^1) Întreg personalul Autorităţii Electorale Permanente beneficiază de un spor pentru complexitate a muncii de 30%, aplicat la salariul de bază brut lunar. Prevederile art. 22 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010
  privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică Autorităţii Electorale Permanente.
  ----------
  Alin. (3^1) al art. 35 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  (4) Documentele şi informaţiile pe care le poate solicita Autoritatea Electorală Permanentă pot fi în legătură exclusiv cu activităţile partidelor politice care privesc obţinerea de venituri şi realizarea de cheltuieli.
  ----------
  Alin. (4) al art. 35 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  (5) Poate fi numit director general al Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  a) poate ocupa o funcţie, în condiţiile stabilite la art. 12 alin. (1) lit. a)-h) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată;
  b) are studii superioare în domeniul ştiinţelor economice sau juridice;
  c) nu a fost membru al unui partid politic în ultimii 5 ani.
  (6) Concursul pentru ocuparea funcţiei prevăzute la alin. (4) este organizat de o comisie specială, formată din 7 membri, numită în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, alcătuită din cadre didactice cu pregătire economică sau juridică.
  (7) Comisia prevăzută la alin. (6) va stabili regulamentul de concurs şi va desemna candidatul câştigător al concursului, care va fi numit în funcţie de către preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, în termen de 15 zile de la desemnare.
  (8) Directorul general al Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale are următoarele atribuţii exclusive:
  a) organizează activitatea de control al finanţării partidelor politice;
  b) coordonează activitatea personalului din subordine;
  c) propune preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege.


  Articolul 35^1

  (1) Pentru a verifica legalitatea veniturilor şi cheltuielilor partidelor politice, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita documente şi informaţii de la persoanele fizice şi juridice care au prestat servicii, gratuit sau contra cost partidelor politice, precum şi de la orice instituţie publică.
  (2) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să pună la dispoziţia reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente documentele şi informaţiile solicitate.
  (3) Partidele politice au obligaţia de a permite accesul organelor de control ale Autorităţii Electorale Permanente în sediile lor.
  (4) Partidele politice şi persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a prezenta Autorităţii Electorale Permanente toate documentele şi informaţiile solicitate în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.
  ----------
  Art. 35^1 a fost introdus de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 36

  (1) Anual şi ori de câte ori este sesizată, Autoritatea Electorală Permanentă verifică pentru fiecare partid respectarea prevederilor legale referitoare la veniturile şi cheltuielile partidelor politice.
  (2) Autoritatea Electorală Permanentă poate fi sesizată de către orice persoană care prezintă dovezi cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.
  (3) Raportul anual se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente, până la data de 30 aprilie a anului următor.
  (4) Autoritatea Electorală Permanentă poate controla respectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi atunci când există suspiciuni de încălcare a prevederilor legale privitoare la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, la sesizarea oricăror persoane interesate sau din oficiu.
  (5) În cazul în care în cadrul controlului efectuat de către Autoritatea Electorală Permanentă privind respectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale apar suspiciuni privind săvârşirea unor fapte de natură penală, Autoritatea Electorală Permanentă sesizează organele de urmărire penală.
  (6) Rezultatele fiecărui control efectuat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente, în termen de 45 de zile de la efectuare.
  ----------
  Art. 36 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 36^1

  (1) Situaţiile financiare anuale întocmite de partidele politice care primesc subvenţii de la bugetul de stat sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditorii statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile legii.
  (2) În cel mult 60 de zile de la data efectuării auditului, partidele politice prevăzute la alin. (1) transmit Autorităţii Electorale Permanente o copie a raportului de audit.
  ----------
  Art. 36^1 a fost introdus de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 37

  Autorităţile publice au obligaţia de a sprijini Autoritatea Electorală Permanentă în efectuarea controlului finanţării partidelor politice.


  Articolul 38

  (1) În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligaţi să depună la Autoritatea Electorală Permanentă rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi, precum şi cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, însoţite de declaraţiile prevăzute la art. 23 alin. (9).
  (2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la cunoştinţa publică a listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale, se publică de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor.
  (4) În situaţia în care la data depunerii raportului detaliat de venituri şi cheltuieli electorale, candidaţii independenţi sau partidele politice înregistrează datorii, aceştia au obligaţia să raporteze trimestrial Autorităţii Electorale Permanente stadiul achitării datoriilor înregistrate în campania electorală până la data achitării integrale a acestora.
  (5) Candidaţilor declaraţi aleşi nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent nu a fost depus în condiţiile legii.
  ----------
  Art. 38 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 38^1

  (1) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianţelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate în toate circumscripţiile electorale, precum şi cele efectuate la nivel central, în cazul în care partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel naţional, pentru fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului.
  (2) În cazul în care partidul politic, alianţa politică, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegerile pentru Camera Deputaţilor sau pentru Senat nu a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel naţional, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează acestora, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar, numai sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivelul circumscripţiei electorale în care acesta a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate.
  (3) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Parlamentul European şi Preşedintele României, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, respectiv candidaţilor independenţi, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivel naţional în cazul în care partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, respectiv candidatul independent a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel naţional.
  (4) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor locale, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate în toate circumscripţiile electorale, precum şi cele efectuate la nivel central, în cazul în care partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate prin cumularea voturilor exprimate pentru toate consiliile locale şi de sector ale municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi toate candidaturile de primar, respectiv primar general al municipiului Bucureşti.
  (5) În cazul în care partidul politic, alianţa politică, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegerile locale nu a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate prevăzute la alin. (4) la nivel naţional, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează acestora, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar, numai sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivelul circumscripţiei electorale judeţene, de sector sau a municipiului Bucureşti, în care acesta a obţinut minimum 3% din voturile respective, după caz.
  (6) Sumele cheltuite suplimentar, la nivel central, de către partidul politic, alianţa politică şi organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se rambursează numai în cazul în care acestea au obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel naţional.
  (7) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează candidaţilor independenţi, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor de campanie, dacă au obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivelul circumscripţiei electorale în care au candidat.
  (8) În cazul alegerilor locale, cheltuielile efectuate într-o circumscripţie electorală de către un candidat independent se rambursează numai dacă acesta a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate pentru funcţia la care a candidat.
  (9) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputaţilor, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează sumele aferente cheltuielilor de campanie organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care a obţinut un mandat de deputat, la nivel naţional, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor.
  (10) Partidele politice, prin intermediul mandatarilor financiari, au obligaţia de a restitui candidaţilor, în termen de 120 de zile de la data alegerilor, sumele rambursate şi/sau sumele necheltuite conform contribuţiilor pe care aceştia le-au depus.
  (11) Sumele cheltuite pentru campania electorală nu se rambursează în următoarele situaţii:
  a) în cazul depăşirii plafoanelor stabilite conform art. 30;
  b) în situaţia utilizării pentru campania electorală a altor surse de finanţare decât cele prevăzute de prezenta lege;
  c) în cazul utilizării contribuţiilor pentru campania electorală cu încălcarea prevederilor art. 31 alin. (2).
  ----------
  Art. 38^1 a fost introdus de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 38^2

  (1) Anual, până la data de 30 aprilie, partidele politice au obligaţia de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor realizate în anul precedent.
  (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor include şi detalieri ale veniturilor şi cheltuielilor structurilor interne ale partidelor politice prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
  , republicată, ale veniturilor şi cheltuielilor persoanelor aflate în legătură directă sau indirectă cu partidul politic, precum şi ale formelor de asociere prevăzute la art. 13 din prezenta lege.
  (3) Partidele politice au obligaţia de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă situaţiile financiare anuale în cel mult 15 zile de la înregistrarea la organul fiscal competent.
  (4) Autoritatea Electorală Permanentă va publica pe pagina proprie de internet rapoartele prevăzute la alin. (1), situaţiile financiare anuale, precum şi variante rezumate ale acestora, în termen de 5 zile de la data depunerii acestora.
  (5) Contabilitatea partidelor politice se organizează şi se conduce, la nivel naţional şi judeţean, conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Art. 38^2 a fost introdus de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 39

  (1) Pentru verificarea legalităţii încasărilor şi a plăţilor efectuate de partidele politice şi candidaţii independenţi în campania electorală, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declaraţiile şi documentele suplimentare pe care le consideră necesare.
  (2) Partidele politice şi candidaţii independenţi au obligaţia de a prezenta în termen de 15 zile reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente documentele solicitate, conform alin. (1).
  (3) Dacă se constată nereguli, se vor aplica sancţiunile prevăzute de prezenta lege.
  (4) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri fac subiectul controlului Autorităţii Electorale Permanente numai în ceea ce priveşte perioada electorală şi numai în legătură cu aceasta.
  ----------
  Art. 39 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 40

  (1) Autoritatea Electorală Permanentă are obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie toate raportările obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 4 alin. (4), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (3), art. 13 alin. (4) şi art. 38 alin. (3), precum şi declaraţiile prevăzute la art. 23.
  (2) Partidele politice au obligaţia să furnizeze în format electronic datele prevăzute la alin. (1).


  Capitolul VI Sancţiuni


  Articolul 41

  (2) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (6)-(10), art. 20 alin. (2), art. 23, art. 23^1, art. 23^2, art. 30, art. 31, art. 35^1 alin. (2)-(4), art. 36^1, art. 38 alin. (1), (2) şi (5), art. 38^2 alin. (1), (2), (3) şi (5) şi art. 39 alin. (2).
  (3) Constituie contravenţie, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 52 alin. (3).
  (4) Sancţiunile se pot aplica, după caz, partidului politic, alianţei politice, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, candidatului independent, mandatarului financiar şi/sau donatorului care a încălcat dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(3).
  (5) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptelor.
  (6) În cazul contravenţiilor continue termenul prevăzut la alin. (5) curge de la data încetării săvârşirii faptei.
  ----------
  Art. 41 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 42

  (1) În situaţiile prevăzute la art. 41 alin. (1)-(3), contravenientul varsă la bugetul de stat sumele de bani şi/sau contravaloarea în bani a bunurilor şi serviciilor care au constituit obiectul contravenţiei, pe baza hotărârii Autorităţii Electorale Permanente.
  ----------
  Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.
  (2) În acelaşi mod se fac venit la bugetul de stat donaţiile acceptate de un partid politic în curs de dizolvare sau de un partid politic care acţionează în baza statutului modificat, deşi modificările nu au fost comunicate Tribunalului Bucureşti, conform prevederilor legale, sau instanţa a respins cererea de încuviinţare a modificării statutului.


  Articolul 43

  (1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se constată de către reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente, iar sancţiunea se aplică prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente.
  (2) Decizia Autorităţii Electorale Permanente poate fi atacată la instanţa competentă, în condiţiile legii.


  Articolul 44

  Prevederile art. 41 şi 43 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 45

  (1) În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti pronunţate asupra procesului-verbal de constatare a contravenţiei sau, după caz, de la expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, sumele echivalente amenzilor neachitate se pot reţine din tranşele lunare ce urmează a fi achitate cu titlu de finanţare publică, cu aplicarea în mod corespunzător a procedurii privind executarea silită prin poprire, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Ministerul Finanţelor Publice, prin organele sale abilitate, informează Autoritatea Electorală Permanentă despre neachitarea în termenul prevăzut la alin. (1) a amenzilor aplicate de Autoritatea Electorală Permanentă.


  Articolul 46

  (1) În cazul în care, prin hotărâre judecătorească definitivă, unul sau mai mulţi candidaţi declaraţi aleşi ai unui partid politic au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură cu finanţarea partidului politic ori, după caz, a campaniei electorale, aceştia devin incompatibili cu statutul de parlamentar sau de ales local pentru mandatul obţinut, care este anulat.
  (2)*) Prin hotărâri ale Camerelor Parlamentului ori, după caz, ale consiliului judeţean sau local, se constată starea de incompatibilitate, iar locurile de deputaţi, senatori ori consilieri devenite vacante vor fi ocupate de supleanţii de pe lista partidului politic respectiv.
  (3)*) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi, în acest caz locul devenit vacant urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista partidului politic ori alianţei electorale care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.


  Articolul 47.*)

  Prin regulamentele Camerelor Parlamentului, precum şi prin regulamentele consiliilor judeţene şi locale se va reglementa procedura de aplicare a măsurilor prevăzute la art. 46. Notă

  ──────────

  *) A se vedea Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────


  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 48

  (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au obţinut mandate în alegeri sau care propun candidaţi.
  (2) Organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au obţinut câte un singur mandat de deputat, în condiţiile legii electorale, respectiv câte un singur mandat de consilier într-o circumscripţie electorală, li se aplică numai prevederile legale privind finanţarea campaniei electorale.
  (3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător candidaţilor independenţi.
  ----------
  Art. 48 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 49

  (1) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al partidelor politice în care vor fi trecute următoarele:
  a) numele şi prenumele, codurile numerice personale, domiciliile şi datele de contact ale persoanelor responsabile de administrarea fondurilor partidului politic, la nivel naţional şi judeţean;
  b) adresele sediilor centrale, ale organizaţiilor teritoriale şi ale structurilor interne ale partidelor politice prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 14/2003
  , republicată;
  c) numele şi prenumele, codurile numerice personale, domiciliile şi datele de contact ale persoanelor îndreptăţite să reprezinte partidele politice la nivel central şi judeţean;
  d) datele referitoare la activitatea financiară a partidelor politice;
  e) sancţiunile aplicate.
  (2) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al candidaţilor independenţi în care vor fi trecute numele şi prenumele, codurile numerice personale, domiciliile şi datele de contact ale acestora, datele referitoare la activitatea financiară desfăşurată în campaniile electorale şi sancţiunile aplicate.
  (3) Partidele politice au obligaţia de a aduce la cunoştinţa Autorităţii Electorale Permanente orice modificare a datelor prevăzute la alin. (1), în cel mult 45 de zile de la data producerii acestora.
  ----------
  Art. 49 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 49^1

  Datele cu caracter personal prelucrate de Autoritatea Electorală Permanentă sunt protejate de legea specială şi nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute de aceasta.
  ----------
  Art. 49^1 a fost introdus de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 50

  Abrogat.
  ----------
  Art. 50 a fost abrogat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 51

  Prin hotărâre a birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului se aprobă noua structură organizatorică a Autorităţii Electorale Permanente, în vederea asigurării funcţionării Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale şi a compartimentului specializat pentru alocarea subvenţiei de la bugetul de stat.


  Articolul 52

  (2) Normele metodologice reglementează în mod obligatoriu:
  a) modalităţile şi formatul de înregistrare, evidenţă şi publicitate a donaţiilor, cotizaţiilor, împrumuturilor şi veniturilor proprii, precum şi a cheltuielilor partidelor politice;
  b) acordarea şi utilizarea subvenţiilor de la bugetul de stat;
  c) modalităţile şi formatul specifice de înregistrare, evidenţă şi publicitate a veniturilor şi cheltuielilor în campania electorală;
  d) înregistrarea şi atribuţiile mandatarului financiar;
  e) procedura şi metodologia controlului;
  f) categoriile de documente justificative şi metodologia de rambursare a sumelor cheltuite pentru campania electorală.
  ----------
  Art. 52 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 113 din 18 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015.


  Articolul 53

  (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia următoarelor dispoziţii, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2007, referitoare la:
  a) acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat;
  b) Autoritatea Electorală Permanentă, cu excepţia art. 35 alin. (3)-(8).
  (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 43/2003 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 30 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se abrogă, cu excepţia dispoziţiilor referitoare la acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat şi la Curtea de Conturi, care se abrogă la data de 1 iulie 2007.
  ------