HOTĂRÂRE nr. 620 din 11 mai 2022privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil din domeniul public al statului, precum și pentru schimbarea titularului dreptului de administrare al acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 12 mai 2022
  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) și art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 288 și 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale imobilului cu nr. MF 20408, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, potrivit anexei nr. 1.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Secretariatului General al Guvernului, în vederea realizării lucrărilor de renovare/reabilitare a imobilului, în condițiile legii.(2) Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ asigură conservarea, protecția și întreținerea imobilului prevăzut la alin. (1), potrivit prevederilor art. 5 lit. a) și art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 3

  Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părți, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  Poziția nr. 38 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 5

  Secretariatul General al Guvernului, împreună cu Ministerul Finanțelor, operează modificările corespunzătoare în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 11 mai 2022.
  Nr. 620.

  Anexa nr. 1

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat“
  pentru care se aprobă actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar

  Administrator CUINr. MFCodul de clasificație Denumirea bunului și adresaDescrierea tehnicăAnul dobândiriiValoarea actualizată a bunuluiBaza legală

  Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
  CUI 2351555
  204088.29.02
  Imobil cu teren aferent
  Piața Victoriei nr. 1, sectorul 1, București

  Palatul Victoria
  C1 - construcții administrative și social-culturale
  Nr. niveluri: 6
  S construită la sol: 4.202 mp
  S construită desfășurată: 22.653 mp
  Regim de înălțime: S + P + M + 4E + terasă
  255819-C1
  C2 - construcții anexă
  Nr. niveluri: 1
  S construită la sol: 22 mp
  255819-C2
  S teren: 11.492
  Teren împrejmuit: suprafață de teren 7.776 mp din acte și 11.492 mp din măsurători (teren împrejmuit)
  2000191.938.745,83 lei
  Hotărârea Guvernului nr. 121/2000
  Hotărârea Guvernului nr. 533/2002
  Hotărârea Guvernului nr. 265/2005


  Anexa nr. 2

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea
  Regiei Autonome „Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Secretariatului General al Guvernului

  Codul de clasificațieNr. MFDenumirea bunului și adresaPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
  Valoarea de inventar
  - lei -
  8.29.0220408
  Imobil cu teren aferent
  Piața Victoriei nr. 1, sectorul 1, București

  Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
  CUI 2351555

  Secretariatul General al Guvernului
  CIF 4283422

  Piața Victoriei nr. 1, sectorul 1, București
  Palatul Victoria
  C1 - construcții administrative și social-culturale
  Nr. niveluri: 6
  S construită la sol: 4.202 mp
  S construită desfășurată: 22.653 mp
  Regim de înălțime: S + P + M + 4E + terasă
  255819-C1
  C2 - construcții anexă
  Nr. niveluri: 1
  S construită la sol: 22 mp
  255819-C2
  S teren: 11.492
  Teren împrejmuit: suprafață de teren 7.776 mp din acte și 11.492 mp din măsurători (teren împrejmuit)
  CF 255819
  191.938.745,83

  -----