ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 iulie 2005
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005  În vederea realizării recomandării Comisiei Europene din Raportul de ţară pe anul 2004, referitoare la adoptarea unui plan privind strategia pe termen lung a sectorului feroviar în vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului infrastructurii şi în vederea modernizării şi reînnoirii infrastructurii, este necesară şi modificarea cadrului juridic existent, şi anume Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, ceea ce constituie o situaţie extraordinară şi vizează interesul general şi imediat.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 89/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Transportul feroviar public de călători are caracter de serviciu public social. Pentru aceste servicii, autorităţile publice competente ale statului încheie contracte de servicii publice cu operatorii de transport feroviar public în scopul furnizării către public de servicii de transport adecvate."
  2. După alineatul (3) al articolului 5 se introduc cinci noi alineate, alineatele (4)-(8), cu următorul cuprins:
  "(4) Diferenţele dintre tarifele stabilite pentru transportul feroviar de călători şi costurile reale de transport, la care se adaugă o cotă de profit între 3% şi 5%, se primesc de către operatorii de transport feroviar de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pe baza contractelor de servicii publice prevăzute la alin. (1), şi constituie plata serviciilor publice sociale pentru transportul feroviar de călători.
  (5) Sumele necesare pentru plata serviciilor efectuate în baza contractelor de servicii publice se aprobă anual în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pe baza documentelor justificative primite şi verificate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care corelează aceste date cu politica tarifară în domeniu, cu nivelul costurilor pentru operaţiile de transport feroviar de călători şi cu nivelul prognozat al veniturilor obţinute de aceştia din operarea trenurilor cuprinse în pachetul minim social.
  (6) Toate sumele prevăzute la alin. (5) se asigură în mod nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de transport feroviar care au contracte de servicii publice.
  (7) Diferenţele dintre tarifele stabilite şi costurile reale se stabilesc luându-se ca bază activităţile operatorului de transport feroviar de călători majoritar de pe piaţă. Pe această bază, anual, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului stabileşte cu avizul Ministerului Finanţelor Publice tariful unitar pentru serviciul public social, exprimat în lei/tren-km.
  (8) Tariful unitar prevăzut la alin. (7) se aplică pentru fiecare contract de servicii publice, în funcţie de numărul de tren-km realizaţi de operatorul de transport feroviar respectiv, pe baza raportărilor sale specifice de realizare a bugetului date pe propria răspundere, dar fără a se depăşi cota de profit prevăzută la alin. (4)."
  3. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 11^1. - (1) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze, cu acordul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, instalaţiile de tracţiune electrică şi de electroalimentare ale infrastructurii feroviare publice către filialele sale, în vederea administrării acestora pentru desfăşurarea transporturilor publice de mărfuri şi persoane.
  (2) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze bunuri proprietate privată necesare organizării şi desfăşurării procesului de transport feroviar, aferente instalaţiilor de tracţiune electrică şi de electroalimentare închiriate filialelor sale.
  (3) Condiţiile de închiriere a instalaţiilor de tracţiune electrică şi de electroalimentare ale infrastructurii feroviare publice se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."
  4. După alineatul (7) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
  "(8) Pentru activitatea depusă, persoanele din componenţa Consiliului de supraveghere prevăzut la alin. (4) au dreptul la o indemnizaţie lunară stabilită prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care nu poate depăşi 20% din indemnizaţia lunară a secretarului de stat."
  5. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 21^1. - Costurile anuale de funcţionare a infrastructurii feroviare din România se stabilesc de către compania naţională care administrează infrastructura feroviară pe baza traficului contractat cu operatorii feroviari, a normativelor tehnice de întreţinere şi reparaţie a infrastructurii feroviare şi a proiectelor de reabilitare şi/sau de modernizare a infrastructurii. Compania naţională care administrează infrastructura feroviară va prezenta anual Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în vederea aprobării:
  a) justificarea tuturor elementelor de cost din bugetul de venituri şi cheltuieli necesare pentru a asigura în condiţii de securitate funcţionarea infrastructurii feroviare şi desfăşurarea traficului feroviar contractat cu operatorii feroviari;
  b) justificarea veniturilor prognozate din tarifarea serviciilor oferite operatorilor feroviari prin tariful de utilizare a infrastructurii şi alte tarife specifice;
  c) justificarea sumelor necesare a fi alocate de la bugetul de stat în completarea veniturilor proprii pentru acoperirea cheltuielilor pentru investiţii, reparaţii, modernizări şi/sau dezvoltări ale infrastructurii feroviare."
  6. Articolul 25 se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru acele părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile închiriate altor persoane juridice, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."
  7. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL VI
  Contractul de activitate şi contractul de serviciu public"
  8. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
  "Art. 37. - (1) Raporturile dintre compania naţională care administrează infrastructura feroviară, pe de o parte, şi instituţiile publice, pe de altă parte, se reglementează prin contract de activitate, încheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în numele statului.
  (2) Contractul prevăzut la alin. (1) va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
  a) indicatori de calitate privind funcţionarea infrastructurii feroviare;
  b) obiective precise cu efect cuantificat în nivelul veniturilor şi cheltuielilor pentru creşterea eficienţei funcţionării companiei care administrează infrastructura feroviară;
  c) principalele lucrări de reparaţii ale infrastructurii feroviare necesare pentru menţinerea stării tehnice la parametrii tehnici proiectaţi şi în concordanţă cu normativele privind uzura şi intensitatea traficului;
  d) principalele lucrări de reabilitare şi modernizare ale infrastructurii feroviare;
  e) nivelurile maximale ale tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare;
  f) lista completă a denumirii tarifelor ce pot fi percepute de companie de la operatorii de transport, pentru activităţile conexe activităţii de transport feroviar;
  g) lista completă a trenurilor de călători care reprezintă pachetul minim social care face obiectul contractelor de servicii publice."
  9. Articolul 38 va avea următorul cuprins:
  "Art. 38. - (1) Raporturile dintre societăţile naţionale şi/sau societăţile comerciale care efectuează transport feroviar public de călători, având statut de operatori de transport feroviar, pe de o parte, şi instituţiile publice, pe de altă parte, se reglementează prin contracte de servicii publice, încheiate cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în numele statului.
  (2) Contractul de servicii publice prevăzut la alin. (1) poate să cuprindă în particular:
  a) servicii de transport care să respecte normele stabilite de continuitate, regularitate, capacitate şi calitate;
  b) servicii de transport complementare;
  c) servicii de transport la preţuri şi condiţii determinate, în special pentru anumite categorii de călători sau pentru unele rute de transport;
  d) adaptări de servicii la cerinţele actuale.
  (3) Contractul de servicii publice prevăzut la alin. (1) va cuprinde, printre altele, următoarele prevederi:
  a) principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de transport feroviar de călători, în special normele de continuitate, regularitate, capacitate şi calitate, ce urmează a fi îndepliniţi de către operatorul contractant;
  b) lista completă a trenurilor exploatate de operatorul contractant, din cadrul pachetului minim social prevăzut în contractul de activitate menţionat la art. 37 alin. (2) lit. g);
  c) preţul prestaţiilor ce fac obiectul contractului de servicii publice, care se adaugă veniturilor tarifare obţinute de operatorul de transport feroviar, în urma aplicării tarifelor stabilite cu avizul autorităţilor publice competente, astfel încât să se prevadă o cotă de profit între 3% şi 5%, referitor la costurile reale de transport;
  d) programul anual de reparaţii şi achiziţii de material rulant, astfel încât să se asigure menţinerea parcului activ în condiţii de siguranţă şi confort pentru traficul contractat;
  e) stabilirea principalelor elemente de cheltuieli necesare pentru asigurarea pachetului minim social contractat: reparaţii material rulant, motorină, energie electrică, salubrizare trenuri, salarii personal;
  f) stabilirea nivelului de venituri prognozat pentru pachetul minim social şi politica tarifară: nivelul tarifelor de transport pe fiecare tip de tren, cu data introducerii fiecărei eventuale majorări de tarif;
  g) obiective precise cu efect cuantificat în nivelul veniturilor şi cheltuielilor pentru creşterea eficienţei funcţionării operatorului de transport feroviar de călători care semnează contractul de servicii publice;
  h) nivelul contribuţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate;
  i) regulile privind amendamentele şi modificările la contract, mai ales pentru a se ţine seama de schimbările imprevizibile;
  j) durata de valabilitate a contractului;
  k) sancţiunile în cazul nerespectării contractului.
  (4) Operatorii de transport feroviar de călători care au încheiat un contract de servicii publice primesc lunar sumele corespunzătoare serviciilor realizate, conform prevederilor din contractele de servicii publice, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu condiţia îndeplinirii obligaţiilor fixate prin hotărârea Guvernului care stabileşte condiţiile concrete de plată.
  (5) Activele implicate în furnizarea serviciilor de transport ce fac obiectul contractului de servicii publice prevăzut la alin. (1) pot aparţine operatorului de transport feroviar sau pot fi puse la dispoziţia sa."
  10. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
  "Art. 39. - Contractele prevăzute la art. 37 şi 38 se încheie pentru o durată de 4 ani, se aprobă de către Guvern şi se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 14 iulie 2005.
  Nr. 111.
  ___________