LEGE nr. 178 din 4 noiembrie 1997 (*actualizată*)3
pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducatorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei
(actualizată până la data de 4 iulie 2004*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 noiembrie 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 4 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 395 din 21 mai 1999 abrogată de HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 13 noiembrie 2002; LEGEA nr. 281 din 23 iunie 2004.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetul Naţional Anticorupţie sunt autorizate să folosească, pe bază de contracte civile pentru prestări de servicii, interpreţi şi traducători pentru efectuarea traducerilor în şi din limbi străine.
  --------------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 281 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 1 iulie 2004.
  (2) Instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi organele de cercetare penală utilizează interpreţi şi traducatori, în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală sau de Codul de procedură civilă, după caz.
  (3) Birourile notarilor publici utilizează interpreţi şi traducatori în condiţiile stabilite de Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.
  (4) Avocaţii pot angaja şi utiliza interpreţi şi traducatori în scopul exercitării profesiei, potrivit legii.


  Articolul 2

  Activitatea de interpret şi/sau traducător pentru instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti, organele de cercetare penală, birourile notarilor publici, avocaţi şi pentru Ministerul Justiţiei se efectuează de persoane atestate în profesie şi autorizate de Ministerul Justiţiei.


  Articolul 3*)

  Autorizarea ca interpret şi/sau traducător, care poate efectua traduceri pentru organele prevăzute la art. 1, se dobândeşte, la cerere, de persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  a) este cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
  b) are capacitate deplină de exerciţiu;
  c) posedă diplomă de licenţă sau echivalentă, din care rezultă specializarea în limba sau limbile străine pentru care solicită autorizarea, ori este atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor ca traducător din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea şi din limba străină în limba română;
  d) este atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor ca traducător pentru specialitatea ştiinţe juridice;
  e) este apt din punct de vedere medical;
  f) nu are antecedente penale şi se bucură de reputaţie profesională şi socială.
  --------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 281 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 1 iulie 2004.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. II din LEGEA nr. 281 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 1 iulie 2004, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, interpreţii şi/sau traducătorii vor fi reautorizaţi la cerere.
  Până la data reautorizării interpreţii şi/sau traducătorii pot desfăşura activitatea în continuare, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 178/1997, cu modificările ulterioare.


  Articolul 3^1

  (1) Străinul, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, poate desfăşura activitatea de interpret şi/sau traducător pentru organele prevăzute la art. 1, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
  (2) Străinul, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, stabilit în România, exercită profesia de interpret şi/sau traducător ca şi cetăţenii români, putând dovedi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 lit. b)-f) şi cu documente emise/eliberate de autorităţile competente din statul membru de origine sau de provenienţă.
  (3) Procedura autorizării nu se aplică străinului, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, stabilit în România, care este atestat ca interpret şi/sau traducător în specialitatea ştiinţe juridice de autoritatea competentă din statul membru de origine sau de provenienţă.
  (4) Pentru exercitarea profesiei nu este necesară dovedirea cunoaşterii limbii oficiale a statului membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, al cărui cetăţean este străinul.
  (5) În cazul prestării temporare, pe teritoriul României, a activităţilor specifice profesiei de interpret şi/sau traducător autorizat în specialitatea ştiinţe juridice, străinul cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, care exercită în mod legal această profesie în statul membru de origine sau de provenienţă în care este stabilit, este exceptat de la cerinţele de atestare şi autorizare prevăzute la art. 2.
  (6) În aplicarea prevederilor prezentului articol, Ministerul Justiţiei recunoaşte certificatele sau alte documente similare care atestă calitatea de interpret şi/sau traducător autorizat în specialitatea ştiinţe juridice, emise/eliberate de autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European de origine sau de provenienţă.
  (7) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile legii-cadru privind recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale.
  --------------
  Art. 3^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 281 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 1 iulie 2004.


  Articolul 4

  (1) Cererea de autorizare ca interpret şi/sau traducător care urmează a fi folosit de organele prevăzute la art. 1 se adresează Ministerului Justiţiei, însoţită de actele doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3.
  (2) Autorizarea se acordă prin ordin al ministrului justiţiei în cel mult 60 de zile de la solicitare.
  (3) Forma şi conţinutul autorizaţiei sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 5

  (1) Ministerul Justiţiei întocmeşte listele cu interpreţii şi traducatorii autorizaţi, pe care le comunică tuturor instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea. De asemenea, listele se comunică Ministerului de Interne, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici şi Uniunii Naţionale a Avocaţilor din România, care le vor aduce la cunoştinţa, după caz, organelor de cercetare penală din subordine, birourilor notarilor publici şi barourilor de avocaţi.
  (2) Actualizarea listelor prevăzute la alin. (1) se va face periodic, în funcţie de autorizarea unor noi persoane sau de încetarea calităţii de interpret sau de traducător autorizat.


  Articolul 6

  (1) Autorizarea ca interpret şi/sau traducător, dobândită în condiţiile prezentei legi, încetează în următoarele cazuri:
  a) la cerere;
  b) dacă cel în cauză nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 3;
  c) în cazul în care a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
  d) pentru incapacitate profesională, sesizată în scris de beneficiar;
  e) pentru refuzuri repetate şi nejustificate de a presta serviciile solicitate;
  f) prin deces.
  (2) Existenţa cazurilor prevăzute la alin. (1) se verifică de Ministerul Justiţiei, se constată prin ordin al ministrului justiţiei şi se comunică persoanei în cauză, cu excepţia situaţiei prevăzute la lit. f).
  --------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 281 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 1 iulie 2004.


  Articolul 6^1

  (1) Interpreţii şi/sau traducătorii autorizaţi în condiţiile prezentei legi sunt obligaţi să solicite, în termen de 60 de zile de la data autorizării, luarea în evidenţă la curtea de apel în circumscripţia căreia îşi desfăşoară activitatea.
  (2) În cazul în care interpreţii şi/sau traducătorii îşi schimbă numele, domiciliul sau reşedinţa, au obligaţia să aducă la cunoştinţă această situaţie, în termen de 60 de zile de la data modificării, Ministerului Justiţiei şi curţii de apel unde sunt luaţi în evidenţă.
  (3) Până la data îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), interpreţii şi/sau traducătorii nu pot desfăşura activitatea reglementată de prezenta lege.
  (4) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, pentru a presta activitate de interpret şi/sau de traducător în condiţiile prezentei legi, vor fi luaţi în evidenţă, la cerere, de Ministerul Justiţiei şi curtea de apel în circumscripţia căreia îşi desfăşoară activitatea.
  --------------
  Art. 6^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 281 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 1 iulie 2004.


  Articolul 7

  (1) Plata interpreţilor folosiţi de organele prevăzute la art. 1, pentru limbile minorităţilor naţionale şi pentru limbile străine de circulaţie internaţionala, se face la tariful de 56.000 lei/ora sau pentru fracţiuni de ora, onorariul stabilindu-se, după caz, prin ordonanţa sau încheierea de numire a interpretului, în conformitate cu prevederile Codului de procedura penală sau prin convenţie civilă, potrivit legii.
  (2) Plata interpreţilor prevăzuţi la alin. (1), pentru traducerile efectuate simultan la casca, se face la tariful de 92.000 lei/ora ori pentru fracţiuni de ora, sau, după caz, prin convenţie civilă, potrivit legii.
  --------------
  Art. 7 a fost modificat conform literelor a) şi b) ale art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 13 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 25 noiembrie 2002.


  Articolul 8

  Tarifele prevăzute la art. 7 se vor majoră cu 100% atunci când interpreţii vor fi solicitati în zilele de repaus săptămânal, în zilele de sarbatori legale sau în alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, precum şi pentru prestaţiile efectuate între orele 22,00-6,00.


  Articolul 9

  (1) Plata traducatorilor folosiţi de organele prevăzute la art. 1 se face după cum urmează:
  a) pentru traducerile dintr-o limbă a minorităţilor naţionale, precum şi dintr-o limbă străină de circulaţie internaţionala, în limba română, plata se face la tariful de 41.000 lei/pagina, format A.4, dactilografiata la doua rânduri;
  b) pentru traducerile din limba română într-una dintre limbile minorităţilor sau într-o limbă străină de circulaţie internaţionala, plata se face la tariful de 56.000 lei/pagina, format A.4, dactilografiata la doua rânduri;
  c) pentru traducerile din sau într-o limbă orientala (japoneza, chineza şi altele asemenea) sau rar folosită, tariful prevăzut la lit. a) şi b) se majorează cu 50%;
  d) pentru traducerile efectuate în regim de urgenta (24-48 de ore), plata se face la tarifele prevăzute la lit. a), b) şi c), majorate cu 50% .
  (2) Prevederile alin. (1) lit. c) se aplică în mod corespunzător şi în cazul interpreţilor.
  --------------
  Art. 9 a fost modificat conform literelor c) şi d) ale art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 13 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 25 noiembrie 2002.


  Articolul 10

  (1) Interpreţii şi traducatorii care se deplasează în alta localitate decât cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrărilor solicitate de instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi de organele de cercetare penală, au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, întreţinere, locuinţa şi a altor cheltuieli necesare, potrivit prevederilor Codului de procedura penală.
  (2) Interpreţii şi traducatorii care se deplasează în alta localitate decât cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrărilor solicitate de Ministerul Justiţiei, beneficiază de cheltuieli de transport, cazare şi diurna potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în unităţile bugetare.


  Articolul 11

  Tarifele prevăzute în prezenta lege sunt brute şi impozabile în condiţiile legii.


  Articolul 12

  Tarifele prevăzute la art. 7 şi 9 se vor indexa periodic, prin hotărâre a Guvernului, în acelaşi procent cu care se indexează salariile personalului din instituţiile publice.


  Articolul 13

  Ministerul Justiţiei va adopta regulamentul de aplicare a prezentei legi în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.


  Articolul 14

  Până la obţinerea autorizării, potrivit prezentei legi, interpreţii şi traducatorii solicitati de instituţiile prevăzute la art. 1 pot desfăşura în continuare aceasta activitate, cu condiţia îndeplinirii prevederilor art. 3.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VASILE LUPU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  RADU VASILE


  Anexă

           ROMÂNIA
      MINISTERUL JUSTIŢIEI
                      AUTORIZAŢIE
                      Nr. .......
      În temeiul art. 4 din Legea nr. 178 din 4 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ........ din ............., ministrul justiţiei, prin Ordinul nr. .............. din ......................, dispune ca ...........................................................,
                            (numele şi prenumele
  fiul (fiica) lui ................ şi al (a) .................., născut(a) la data de .................., este autorizat ca:
                                  - interpret
                                  - traducător
      (Se barează rubrica ce nu corespunde autorizării).
  să efectueze traduceri pentru instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti, organele de cercetare penală, birourile notarilor publici, avocaţi, Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie.
      Eliberat astăzi, ...............
                                      L.S. Ministru,

  ----------------