ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 58 din 3 iulie 2019pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 5 iulie 2019I. Luând în considerare imperativul stabilirii unei modalități perfecționate și transparente de stabilire a tarifelor practicate de Agenția Națională Anti-Doping și Laboratorul de control doping,
  având în vedere faptul că, începând cu data de 1 august 2016, prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2016 privind atribuțiile, organizarea, funcționarea, numărul de posturi și structura organizatorică ale Laboratorului de control doping și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, cu modificările și completările ulterioare, Laboratorul de control doping este instituție publică cu personalitate juridică, independentă din punct de vedere analitic, financiar, științific și operațional față de Agenția Națională Anti-Doping și orice structură sportivă, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin desființarea Direcției cercetare și laborator antidoping din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping și preluarea activității acesteia, fără a se preciza că laboratorul stabilește tarifele pentru activitatea prestată, întrucât nu există o normă legală de nivel primar, ceea ce a condus la un vid legislativ în acest sens,
  ținând cont că în 21 iulie 2009 România a devenit singura țară din Europa de Est care are un laborator de control doping acreditat de Agenția Mondială Anti-Doping, iar în data de 29 noiembrie 2017 acreditarea internațională a Laboratorului de control doping din România a fost suspendată pe o perioadă de 6 luni, prin decizia președintelui Comitetului Executiv al Agenției Mondiale Anti-Doping, ca urmare a neconformităților majore cu privire la Standardul internațional pentru laboratoare, ce au inclus și nerespectarea Codului de etică, perioadă prelungită ulterior, până la rezolvarea tuturor acțiunilor corective impuse de Agenția Mondială Anti-Doping,
  luând în calcul că în data de 4 aprilie 2019 Agenția Mondială Anti-Doping, conform deciziei președintelui Comitetului Executiv, a ridicat suspendarea acreditării Laboratorului de control doping din România,
  întrucât la acest moment nu există o prevedere legală de nivel primar cu privire la entitatea competentă să stabilească tarifele pentru analiza probelor de control doping, pentru eliberarea pachetului de documente și pentru păstrarea pe termen lung a probelor de control doping,
  având în vedere faptul că, potrivit dispozițiilor art. 2 lit. u) din Hotărârea Guvernului nr. 521/2016, cu modificările și completările ulterioare, printre atribuțiile Laboratorului de control doping se regăsește și aceea de a efectua analize privind contaminarea cu substanțe dopante a suplimentelor alimentare, la cererea autorității de testare, și, drept urmare, se impune ca prețurile pentru aceste analize să fie stabilite de Laboratorul de control doping, și nu de către oricare altă instituție, inclusiv Agenția Națională Anti-Doping, așa cum prevede art. 15 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare faptul că Standardul internațional pentru laboratoare versiunea 9.0., în vigoare din iunie 2016, prevede la pct. 4.1.8 că „Laboratorul va fi organizat și va rămâne independent din punct de vedere operațional față de organizațiile anti-doping pentru a demonstra încrederea deplină în competența, imparțialitatea, judecata sau integritatea operațională în conformitate cu art. 4.1.5d din ISO/IEC 17025. Independența operațională implică faptul ca laboratorul să aibă un buget separat care să-i permită acestuia gestionarea propriei activități, fără niciun obstacol sau imixtiune“,
  ținând cont de faptul că noua versiune a Standardului internațional pentru laboratoare, ce va intra în vigoare de la data de 1 noiembrie 2019, prevede la pct. 4.2.3 - Independența și imparțialitatea laboratorului, că „Pentru a evita potențialele conflicte de interese, laboratorul trebuie să fie independent din punct de vedere administrativ și operațional de orice organizație care ar putea exercita o presiune necuvenită asupra sa și ar putea afecta executarea imparțială a sarcinilor și operațiunilor sale. Aceasta include, dar nu se limitează la organizațiile anti-doping sau orice alte organizații sportive sau politice. Acest lucru este necesar pentru a asigura încrederea deplină în competența, imparțialitatea, judecata sau integritatea operațională a laboratorului, în conformitate cu ISO/IEC 17025.
  Independența administrativă impune ca laboratorul să fie o entitate juridică separată, fără alte legături administrative față de o organizație anti-doping sau alte organizații sportive sau politice.
  Independența operațională impune ca laboratorul să își gestioneze propriile afaceri fără obstacole, interferențe sau indicații de la orice organizație anti-doping, organizații sportive sau orice altă persoană. Acest lucru impune ca laboratorul să aibă un buget dedicat care să-i permită punerea în aplicare a unui proces eficient de aprobare pentru achiziționarea la timp a materialelor de referință, a reactivilor, a consumabilelor și a aparaturii esențiale necesare, precum și decizii de management independente ale laboratorului cu privire la recrutarea, retenția și instruirea personalului, participarea la întâlniri științifice, simpozioane și altele asemenea. Acest lucru nu împiedică laboratorul să primească granturi sau alt suport financiar de la organizația gazdă, spre exemplu universitate, spital, instituție publică, organizații anti-doping, organizații sportive, guvern sau alți sponsori și să urmeze reglementările contabile legale, aplicabile în privința primirii și administrării acestor fonduri.“
  Neadoptarea de urgență a unui cadru legislativ pentru stabilirea de către Laboratorul de control doping a cuantumului tarifelor percepute pentru activitatea prestată, corelate cu costurile asociate, cum ar fi achiziții, salarii, regie și altele asemenea, înseamnă menținerea unei stări de fapt incerte în care laboratorul se află, în ceea ce privește independența administrativă și operațională, și, implicit, menținerea acreditării internaționale conferite de Agenția Mondială Anti-Doping.
  Având în vedere că Agenția Mondială Anti-Doping a ridicat suspendarea acreditării Laboratorului de control doping, iar lipsa cadrului legal privind abilitatea laboratorului de a-și stabili tarifele pentru toate serviciile pe care le prestează creează grave prejudicii pentru atingerea obiectivelor economico-financiare și de consolidare a entității, deoarece nu poate iniția contracte de servicii specifice în lipsa unei liste de tarife adecvate activității prestate,
  având în vedere faptul că, până la această dată, după ridicarea suspendării, numeroase autorități de testare și recoltare internaționale au solicitat Laboratorului de control doping o listă de prețuri pentru serviciile sale și, din cauza lipsei comunicării acestei liste complete și a nepublicării acesteia în sistemul ADAMS, pot fi aplicate noi sancțiuni din partea Agenției Mondiale Anti-Doping, care vor impieta asupra continuării activității laboratorului, generând noi costuri,
  ținând cont de faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va putea determina revocarea acreditării internaționale a laboratorului de control doping în orice moment, datorită lipsei independenței operaționale prin preluarea de către Agenția Națională Anti-Doping, entitate de care laboratorul s-a desprins, având activități diferite, a atribuțiilor de tarifare a analizelor suplimentelor alimentare, ceea ce reprezintă o imixtiune în funcționarea Laboratorului ca entitate autonomă, precum și nerecunoașterea dreptului la autonomie a acestuia.
  II. Având în vedere faptul că, prin reglementarea actuală a plății salariilor preoților români care activează în străinătate, sunt afectate bugetele reprezentanțelor și comunităților ortodoxe române din afara granițelor, care nu vor mai putea asigura fondul de salarii necesar funcționării acestor instituții bisericești importante,
  luând în considerare că personalul clerical cu funcții de conducere din cadrul eparhiilor ortodoxe românești din diaspora nu mai poate fi remunerat suplimentar, spre deosebire de preoții de parohie, pentru activitatea extrem de complexă pe care o desfășoară,
  în considerarea faptului că acestea constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 1 martie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 5^1 se introduce un nou articol, articolul 5^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 5^2
  (1) La propunerea motivată a Laboratorului de control doping, tarifele stabilite de către acesta pentru analiza probelor de control doping și a suplimentelor nutritive, pentru eliberarea pachetului de documente și pentru păstrarea pe termen lung a probelor de control doping se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Tarifele sunt aduse la cunoștința autorităților de testare prin publicare în sistemul de management și administrare anti-doping ADAMS, conform prevederilor Standardului internațional pentru laboratoare.
  2. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Tarifele pentru formarea și perfecționarea ofițerilor de control doping se aprobă prin ordin al președintelui Agenției, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul II

  În anexa nr. I capitolul III litera E din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, la articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Destinațiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unitățile centrale ale cultelor recunoscute, împreună cu conducerile unităților de cult din afara granițelor, urmând a fi utilizată pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unități, inclusiv pentru plata tuturor contribuțiilor prevăzute de lege. Obligația de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unității centrale de cult din România, prin prezentarea la Secretariatul de Stat pentru Culte a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Directorul Laboratorului de control doping,
  Cristina Stan
  Președintele Agenției Naționale Anti-Doping,
  Pavel-Cristian Balaj
  Secretariatul de Stat pentru Culte,
  Victor Opaschi,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 3 iulie 2019.
  Nr. 58.
  -----