ORDIN nr. 215 din 6 februarie 2024pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Gheorghe Doja, Unitatea de Producție I Gheorghe Doja, județul Mureș
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 1 martie 2024
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. R/41.644 din 26.01.2024 al Direcției generale păduri și strategii în silvicultură,
  în conformitate cu Avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din Ministerul Apelor și Pădurilor nr. 290 din 21.06.2018 și ținând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 14.402 din 28.11.2023, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Mureș,
  în temeiul prevederilor art. 22 alin. (1^2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Gheorghe Doja, Unitatea de Producție I Gheorghe Doja, județul Mureș, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.


  Articolul 2

  Direcția generală păduri și strategii în silvicultură din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor transmite prezentul ordin Primăriei Comunei Gheorghe Doja, care răspunde de aplicarea și respectarea prevederilor acestuia.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Ionuț Sorin Banciu,
  secretar de stat

  București, 6 februarie 2024.
  Nr. 215.
  ----