ORDONANȚĂ nr. 24 din 20 iulie 2023pentru completarea art. 4^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 20 iulie 2023
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.12 din Legea nr. 193/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  ARTICOL UNIC

  La articolul 4^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Procedura de selecție pentru stabilirea propunerilor de candidați, prevăzută la alin. (3), se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu

  București, 20 iulie 2023.
  Nr. 24.
  ------