ORDIN nr. 138 din 17 aprilie 1995 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România (C.O.R.)
(actualizat până la data de 25 ianuarie 2005*)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 138/17 aprilie 1995
 • COMISIA NAȚIONALA PENTRU STATISTICA Nr. 1.949/9 mai 1995
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 noiembrie 1995
  --------------
  *) Textul inițial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 noiembrie 1995. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamț până la data de 25 ianuarie 2005, cu modificările și completările aduse de ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996; ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997; ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998; ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000; ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001; ORDINUL nr. 2.502 din 10 mai 2001; ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003; ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005.
  În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general,
  ministrul muncii și protecției sociale și președintele Comisiei Naționale pentru Statistica emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Clasificarea ocupațiilor din România (C.O.R.)*), cuprinsă în anexa la prezentul ordin.


  Articolul 2

  Ministerul Muncii și Protecției Sociale va asigura periodic actualizarea Clasificării ocupatiilor din România (C.O.R.) în concordanță cu modificările intervenite în structura forței de muncă și cu cerințele economiei naționale.


  Articolul 3

  Direcțiile de specialitate din Ministerul Muncii și Protecției Sociale și din Comisia Naționala pentru Statistică, precum și unitățile teritoriale ale acestora vor urmări aplicarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la 15 zile după publicarea lui în Monitorul Oficial al României.
  -------
  *)Agenții economici, instituțiile și organizațiile interesate în achiziționarea Clasificării ocupatiilor din România (C.O.R.) se pot adresa Editurii Tehnice, Piața Presei Libere nr. 1, sectorul 1, București, telefon 222.33.21, fax 222.37.76.
  Ministru de stat,
  ministrul muncii și protecției sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Președintele
  Comisiei Naționale pentru Statistică,
  Alexandru Radocea
  -------------------------


  Anexă


  Partea ÎNTÂI I. Elemente de metodologie a elaborării și mod de utilizare
  II. Descrierea grupelor majore
  I. ELEMENTE DE METODOLOGIE A ELABORĂRII ȘI MOD DE UTILIZARE
  I.1 . Clasificarea ocupațiilor - parte a sistemului integrat de clasificari și nomenclatoare
  În practica economică se utilizează SISTEME STANDARDIZATE DE CLASIFICĂRI, care constituie componentele de bază ale SISTEMULUI INFORMAȚIONAL ECONOMIC. Acesta se constituie în instrumente indispensabile pentru asigurarea în mod unitar a culegerii, stocării, prelucrării și analizei datelor.
  Ansamblul acestora reprezintă SISTEMUL UNITAR DE CLASIFICĂRI ȘI NOMENCLATOARE, care funcționează la nivel macroeconomic.
  Elaborarea noii clasificări a ocupațiilor din România (COR) a avut ca obiectiv prioritar alinierea la standardele internaționale elaborate de Uniunea Europeană (ISCO-88-COM) și ONU (ISCO-88), asigurându-se transparența informației economico-sociale în domeniul resurselor și utilizării forței de muncă.
  Lucrarea are un caracter inedit prin aceea că, pentru prima dată în România, s-a realizat o clasificare a ocupațiilor care cuprinde și elemente de descriere pe fiecare treaptă a acesteia (grupă majoră, subgrupă majoră, grupa minoră și de bază).
  Alinierea la standardele internaționale a COR s-a realizat cu luarea în considerare a specificului economiei romănești. Concret, aceasta a însemnat constituirea unor grupe minore și de bază pentru categorii de ocupații semnificative ca pondere și specific în economia românească, cu asigurarea integrării în standardele internaționale.
  La elaborarea clasificării s-au avut în vedere următoarele principii și criterii:
  - Principiul grupării unităților de clasificat după criterii economice și sociale obiective. Constituirea categoriilor de clasificare s-a facut în concordanță cu diviziunea socială a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importanței lor pentru activitatea practică.
  - Principiul omogenității maxime în constituirea categoriilor de clasificat (grupe, subgrupe etc.). Pentru fiecare nivel de clasificare s-a folosit un singur criteriu, fiecare subîmpărțire reflectând aspecte din ce în ce mai amănunțite ale criteriului aplicat la subîmpărțirile precedente, ca de exemplu:
  - gradul de instruire (nivelul școlii absolvite);
  - nivelul competențelor determinat de amploarea și complexitatea activităților care definesc ocupațiile;
  - gradul de specializare în cadrul aceleiași activități;
  - felul materiilor prime și utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate.
  - Principiul univocității grupării unităților, care presupune și impune repartizarea fiecărei unități de clasificat, numai într-o singură grupă sau subgrupă, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor și unităților de clasificat.
  - Principiul actualității, al luării în considerare a celor mai noi ocupații, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv optimizării și economicității folosirii codurilor.
  - Principiul stabilității pe o perioadă mai îndelungată de timp, prin crearea unui sistem elastic care să permită adaptarea permanentă la noile condiții de dezvoltare economico-socială.
  - Principiul multilateralității folosirii pe diverse structuri organizatorice și activități (strategii guvernamentale, statistică etc.). Posibilitatea utilizării clasificării în comparațiile internaționale.
  În baza acestor principii, CLASIFICAREA OCUPAȚIILOR este operația de sistematizare a ocupațiilor (funcțiilor și meseriilor) populației active, în care o ocupație este clasificată o singură dată.
  OCUPAȚIA este activitatea utilă, aducătoare de venit (în bani sau natură), pe care o desfășoară o persoană în mod obișnuit, într-o unitate economico-socială și care constituie pentru această sursă de existență. Ocupația este, deci, proprie persoanelor active, care practică o activitate recunoscută de societate ca utilă pentru sine și semenii săi. Ocupația unei persoane poate fi exprimată prin: funcția sau meseria exercitată de aceasta.
  FUNCȚIA este activitatea desfășurată de o persoană într-o ierarhie funcțională de conducere sau execuție. În clasificarea de față, funcțiile sunt cuprinse în grupele majore de la 1 la 5.
  MESERIA este complexul de cunoștințe obținute prin școlarizare și prin practică, necesare pentru executarea anumitor operații de transformare și prelucrare a obiectelor muncii, sau pentru prestarea anumitor servicii. Meseriile sunt clasificate în grupele majore de la 6 la 8.
  Pentru definirea corecta a noțiunii de ocupație și evitarea confuziei, este necesar să se definească și noțiunea de PROFESIE, care, în unele cazuri, poate fi și ocupație, iar în altele nu.
  Deci, PROFESIA este specialitatea (calificarea) obținută prin studii, iar ocupația este specialitatea (calificarea) exercitata efectiv la locul de muncă.
  Asa, de exemplu:
  ┌─────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┐
  │SPECIFICAȚIE │ PROFESIE │ OCUPAȚIE │
  ├────────────-┼──────────────────-┼──────────────────────────-┤
  │ │1. Inginer metalurg│1. Inginer metalurg │
  │ Profesia │2. Învățător │2. Învățător │
  │corespunde cu│3. Strungar │3. Strungar │
  │ ocupația │4. Conducător auto │4. Conducător auto │
  ├────────────-┼──────────────────-┼──────────────────────────-┤
  │ │1. Jurist │1. Senator │
  │ Profesia │2. Inginer chimist │2. Referent de specialitate│
  │ diferă de │3. Medic │3. Director │
  │ ocupație │4. Inginer agronom │4. Șef fermă agricolă │
  │ │5. Economist │5. Secretar de stat │
  └─────────────┴───────────────────┴───────────────────────────┘

  Clasificarea ocupațiilor este concepută pe patru niveluri de clasificare, astfel:
  - nivelul I - Grupe majore;
  - nivelul II - Subgrupe majore;
  - nivelul III - Grupe minore;
  - nivelul IV - Grupe de baza.
  Structurarea clasificării ocupațiilor pe cele patru nivele s-a facut în raport cu modul de acțiune a cerințelor și principiilor de grupare.
  Grupa de bază fiind ultimul nivel de clasificare, include ocupația sau grupul de ocupații cu cel mai detaliat nivel de omogenitate, din punct de vedere al activității desfășurate de persoanele cu astfel de ocupații.
  Pentru codificare s-a adoptat SISTEMUL ZECIMAL DE CLASIFICARE, constituindu-se grupări conform sistemului, astfel:
  - 10 grupe majore, fiecare grupă majoră dezagregându-se în 9 subgrupe majore;
  - fiecare subgrupă majoră se dezagregă în 9 grupe minore;
  - fiecare grupă minora se dezagrega în 9 grupe de baza.
  CODUL UNEI OCUPAȚII va fi reprezentat de 6 cifre:
  - prima cifră va reprezenta grupa majoră;
  - a două cifră va reprezenta subgrupa majoră;
  - a treia cifră va reprezenta grupa minoră;
  - a patra cifră va reprezenta grupa de bază;
  - ultimele două cifre identifică ocupația în cadrul grupei de bază.
  Asa, de exemplu:
  ┌───┬─┬────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ Grupă majoră - meseriași lucrători calificați│
  │ │ │ în meserii de tip artizanal, de reglare și │
  │Cod│7│ întreținere a mașinilor și instalațiilor │
  ├───┼─┼─┬──────────────────────────────────────────────────────┤
  │Cod│7│1│ Subgrupă majoră- meseriași și muncitori │
  │ │ │ │ calificați în industria extractivă și │
  │ │ │ │ construcții │
  ├───┼─┼─┼─┬─┬──────────────────────────────────────────────────┤
  │Cod│7│1│1│ │ Grupă minoră- mineri și artificieri, tăietori│
  │ │ │ │ │ │ și cioplitori în piatră │
  ├───┼─┼─┼─┼─┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │Cod│7│1│1│1│ Grupă de bază - mineri și lucrători în │
  │ │ │ │ │ │ carieră │
  ├───┼─┼─┼─┼─┼─┬─┬──────────────────────────────────────────────┤
  │Cod│7│1│1│1│0│1│Ocupația - miner în subteran │
  └───┴─┴─┴-┴─┴─┴─┴──────────────────────────────────────────────┘

  Pentru necesități de cercetare mai analitică, ocupațiile din grupa de bază pot fi detaliate până la nivelul care interesează, asociind acestora una sau mai multe caractere cifrice, cu posibilitatea obținerii unor noi grupări.
  I.2. Necesitatea noii clasificări a ocupațiilor din România
  Clasificări ale ocupațiilor s-au mai facut în țara noastră, având la bază criterii și principii de grupare specifice perioadei istorice și lucrărilor pentru care s-au elaborat. Se pot exemplifica:
  - gruparea ocupațiilor după locul de muncă;
  - gruparea ocupațiilor după unitatea economico-socială;
  - gruparea muncitorilor și personalului operativ din comerț și servicii pe ramuri ale economiei naționale și subramuri ale industriei.
  Aceste clasificări au servit pentru a determina latura cantitativă a structurii ocupațiilor, fără a oferi însă, în suficientă măsura, date de analiză privind structura omogen-calitativă a activității persoanelor ocupate.
  În cadrul clasificărilor anterioare pot fi exemplificate o serie de grupări neomogene, cum sunt:
  - ocupațiile de muncitori la un loc cu personalul operativ din servicii și comerț;
  - funcții specifice personalului economic și de evidență care cuprind funcții cu nivele de instruire și complexitate a sarcinilor diferite;
  - funcții specifice din activitatea de ocrotire a sănătății, asistenței sociale, sportului, care cuprind funcții cu diferite niveluri de instruire și grade de specializare și altele.
  Oportunitatea unei noi clasificări a ocupațiilor, valabilă pentru toate țările și în primul rând pentru România, este determinată în principal de:
  a) apariția de ocupații noi ca urmare a rezultatelor spectaculoase în activitatea de cercetare-dezvoltare, a introducerii tehnologiilor noi, materiilor prime și a diversificării din sfera serviciilor (crupier, informatician - designer, detectiv, astronaut etc.);
  b) schimbările în structurile economico-sociale, mai ales în țările care trec la economia de piață, impun noi grupări de ocupații (conducători de întreprinderi mari și mici, specialiști cu ocupații intelectuale și științifice, manageri etc);
  c) alinierea întregului sistem de clasificări și nomenclatoare la sistemele standard internaționale, mai ales la cele din țările Uniunii Europene, devine necesară cel puțin din următoarele considerente:
  - creșterea posibilităților de cunoaștere, evaluare, comparare și comunicare a indicatorilor de dezvoltare și abordarea lor în mod unitar;
  - asigurarea unor informații corecte și comparabile după aceleași criterii și principii.
  I.3 . Clasificarea ocupațiilor din România (COR)
  În baza HG nr. 575 bis/1992, cu privire la "Realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România", Ministerului Muncii și Protecției Sociale îi revine responsabilitatea de a realiza, împreună cu Comisia Naționala pentru Statistică, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Industriei și Comerțului, Clasificarea Ocupațiilor din România, precum și de a a sigura întreținerea la zi a acestui nomenclator.
  Pentru facilitarea comparațiilor internaționale, dar și a reflectării restructurărilor ce țin de trecerea la economia de piață, factorii de decizie au optat pentru armonizarea clasificării ocupațiilor din România cu cea a țărilor din Uniunea Europeană.
  În acest scop, la nivelul Ministerului Muncii și Protecției Sociale s-a constituit un colectiv de elaborare a Clasificării Ocupațiilor din România (COR), care a cuprins și reprezentanții Comisiei Naționale pentru Statistică. Pe parcursul elaborării primei variante a lucrării, colectivul a beneficiat de consultanță tehnică, din partea unei echipe de experți britanici, în cadrul unui contract de asistență tehnică finanțat de Banca Mondială.
  Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) are la bază principiile de clasificare recunoscute pe plan internațional și recomandările corpului de experți britanici ai Uniunii Europene și O.N.U.
  Pentru realizarea clasificării și descrierea ocupațiilor s-au mai avut în vedere următoarele lucrări:
  - Clasificarea internațională standard a ocupațiilor recomandată de UE ISCO-88 (COM);
  - Clasificarea internațională standard a ocupațiilor ISCO (88);
  - Nomenclatorul ocupațiilor utilizat pentru Recensământul Populației și Locuințelor din 1977 și 1992;
  - Nomenclatorul meseriilor pentru care s-au elaborat indicatoarele tarifare de calificare din anul 1964, completat cu denumirea meseriilor avizate "la zi";
  - Dictionnaire des professions - Ofice Național de l'emploi - Bruxelles;
  - Legislația în vigoare privind denumirea funcțiilor, meseriilor și stabilirea salariilor;
  - Informațiile culese de la diferiți agenți economici, privind lista ocupațiilor specifice acestora.
  Comparativ cu clasificările internaționale, varianta româneasca (COR) prezintă următoarele grupări:
  ISCO 88 ISCO 88 (COM) COR
  10 grupe majore; 10 grupe majore; 10 grupe majore;
  28 subgrupe majore; 27 subgrupe majore; 27 subgrupe majore;
  116 grupe minore; 111 grupe minore; 125 grupe minore;
  390 grupe de bază; 372 grupe de bază; 415 grupe de bază.
  Încadrarea ocupațiilor pe cele 4 niveluri ierarhice s-a facut în funcție de criteriile de clasificare, astfel:
  1. Nivelul de instruire (școala absolvită)
  Opt din cele 10 grupe majore sunt descrise în raport cu cele 4 niveluri de instruire, conform tabelului următor:
  ┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │ │ NIVEL │
  │ GRUPA MAJORĂ │DE INSTRUIRE│
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │1. Legiuitori, înalți funcționari și conducători │ - │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │2. Specialiști (cu ocupații intelectuale și științifice)│ 4 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │3. Tehnicieni │ 3 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │4. Funcționari │ 2 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │5. Lucrători, operatori în comerț și asimilați │ 2 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │6. Muncitori din agricultură și pescuit │ 2 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │7. Muncitori și meseriași │ 2 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │8. Operatori pe instalații, mașini și asamblori de │ │
  │ mașini, echipamente și alte produse │ 2 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │9. Muncitori necalificați │ 1 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │0. Forțele armate │ - │
  └────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

  *ST
  Ierarhizând nivelurile de pregatire de la 1 la 4, grupa majoră 9 "Muncitori necalificați", corespunde nivelului de instruire 1. Grupele 4, 5, 6, 7 și 8 sunt considerate la același nivel de instruire 2, iar grupele 2 și 3 corespund unor niveluri de instruire diferențiate 4 și respectiv 3.
  În definițiile a doua grupe majore, "Legislatori, înalți funcționari și conducători" (grupa majoră 1) și la "Forțele armate" (grupa majoră 0), nu se face referire la nivelul de calificare, întrucât în cadrul acestora intervin alte elemente, ținând de natura muncii, considerate drept criterii de similaritate mai importante, cum ar fi decizia politică și atribuțiile de conducere, respectiv obligațiile militare.
  Totuși, subgrupele majore și grupele minore ale grupei majore 1 au fost astfel construite încât să includă ocupații cu niveluri de pregătire similare.
  2. Nivelul de competență și complexitatea sarcinilor de îndeplinit acționează la formarea subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de bază din cadrul grupei majore 1.
  3. Gradul de specializare se manifestă în constituirea subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de bază ce compun grupele majore 2 și 8.
  4. Procesele tehnologice, materiile prime utilizate sau mașinile și instalațiile cu care se lucrează sunt criterii de alcătuire a subgrupelor majore, grupelor minore și grupelor de bază ce compun grupele majore 3, 7 și 8.
  Respectând criteriile de clasificare menționate și cele 4 nivele ierarhice de agregare, în varianta românească a clasificării s-au constituit noi grupe minore și grupe de bază ce se consideră necesare, specifice activităților ocupaționale din țara noastră și care nu se regăsesc în varianta ISCO 88 COM, astfel:
  A. - La grupa majoră 2. - Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice, grupe noi constituite:
  Grupa minoră - cod 215 - Ingineri în industria textilă, pielarie și industria
  alimentară, cu două grupe de bază:
  Grupa de bază - cod 2151 - Ingineri în industria textilă și pielarie;
  Grupa de bază - cod 2152 - Ingineri în industria alimentară.
  Grupa minoră - cod 216 - Ingineri în industria lemnului și materialelor de
  construcții (materiale oxidice) cu două grupe de
  bază:
  Grupa de bază - cod 2161 - Ingineri în industria lemnului;
  Grupa de bază - cod 2162 - Ingineri în industria materialelor de construcții
  (materiale oxidice).
  Ocupațiile specifice acestor activități, după ISCO 88 COM, se clasifică la grupa de bază cod 2149 "Alți arhitecți, ingineri și asimilați".
  Faptul că numărul ocupațiilor de ingineri din astfel de activități este mare, constituie motivul introducerii acestor grupe.
  Tot la grupa majoră 2 s-au alcătuit 11 grupe minore și 33 grupe de bază, care cuprind funcțiile de execuție din activitatea de cercetare-dezvoltare (codurile 248-2581.
  Motivația introducerii acestora constă în:
  a) faptul că în cadrul grupei majore 1 (funcții de conducere) există o grupă de bază (1237) care cuprinde "conducătorii din cercetare - dezvoltare", ceea ce face necesară introducerea funcțiilor corespunzătoare, de execuție din acest sector de activitate;
  b) în CAEN (Clasificarea Activităților din Economia Națională) există diviziunea 73 "Cercetare - dezvoltare" cu 6 clase de activități specifice, în care lucrează persoane cu funcții de conducere și de execuție;
  c) nevoia de cunoaștere a structurii ocupațiilor la un moment dat, precum și de comparare cu perioadele trecute.
  B. - La grupa majoră 3 - Tehnicieni și asimilati, pentru aceleasi motive ca la ocupatiile de ingineri din industriile textilă, pielărie, alimentară, lemnului și materiale oxidice (materialelor de construcții) s-au constituit grupe separate și pentru tehnicienii și maistrii care lucrează în activitățile menționate, astfel:
  Grupa minoră - cod 316 - Tehnicieni în industria textilă, pielarie și
  industria alimentară, cu două grupe de bază:
  Grupa de bază - cod 3161 - Tehnicieni în industria textilă și pielărie;
  Grupa de bază - cod 3162 - Tehnicieni în industria alimentară.
  Grupa minora - cod 317 - Tehnicieni în industria lemnului și materialelor
  oxidice (materialelor de construcții), cu două
  grupe de bază:
  Grupa de bază - cod 3171 - Tehnicieni în industria lemnului;
  Grupa de bază - cod 3172 - Tehnicieni în industria materialelor oxidice.
  C. - La grupa majoră 6 - Agricultori și lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit.
  Din grupa de bază ISCO 88 (COM) - Gradinări, horticultori și lucrători în
  pepiniere s-au constituit două grupe de bază:
  Grupa de bază - cod 6112 - Arboricultori și floricultori;
  Grupa de bază - cod 6115 - Viticultori și pomicultori.
  Din grupa de bază ISCO 88 (COM) - Crescători de animale și alți lucrători
  neclasificați s-au constituit trei grupe de bază:
  Grupa de bază - cod 6123 - Apicultori și sericicultori;
  Grupa de bază - cod 6124 - Crescători - îngrijitori de cabaline;
  Grupa de bază - cod 6125 - Crescători de animale mici.
  Aceste grupe exprimă mai pregnant ocupațiile și activitățile specifice față de cele din ISCO 88 (COM) din care s-au desprins și care sunt eterogene.
  Noile grupe de ocupații introduse în varianta românească a clasificării, față de ISCO 88 (COM), au determinat:
  a) cresterea numarului de grupe minore cu 14 grupe și a grupelor de baza cu 43;
  b) adoptarea unui sistem de codificare propriu, care s-a constituit prin acordarea codurilor libere existente în ISCO 88 (COM), la grupele nou introduse.
  Clasificarea în ansamblu și sistemul de codificare "deschis" permit cu usurință conversia datelor despre ocupații în sistemul de clasificare ISCO 88 (COM) și ISCO 88, și agregarea pe 4 niveluri a datelor, completarea și întreținerea "la zi" a ediției actuale, pe măsura apariției (dispariției) unor ocupații.
  I.4 . Modul de utilizare a clasificării ocupaționale din România
  Lucrarea este concepută ca un instrument necesar, adresându-se tuturor celor care gestionează și prelucrează informații statistice referitoare la ocupații, la nivel macro- sau microeconomic, și este destinată, în principal, clasificării și codificării corecte a ocupațiilor înregistrate cu privire la populația ocupată, șomeri, locuri vacante etc.
  Modul în care este concepută și sistematizată lucrarea facilitează identificarea locului și codului fiecărei ocupații în cadrul clasificării.
  Prima parte a lucrării explică natura clasificării ocupațiilor din România, fundamentează conceptele de bază utilizate în realizarea ei, prezintă avantajele utilizării standardelor internaționale pentru asemenea clasificări și schițează câteva din principalele utilizări ale acesteia.
  Partea a II-a, principala parte a acestei lucrări, conține clasificarea sistematică a ocupațiilor, precum și o scurtă descriere pentru cele patru niveluri de clasificare.
  Partea a III-a cuprinde indexul alfabetic al denumirilor ocupațiilor, cu prezentarea locului acestora în cadrul clasificării și codului corespunzător.
  Indexul alfabetic al ocupațiilor cuprinde totalitatea ocupațiilor din clasificarea sistematică, precum și codul numeric al acestora.
  Pentru a identifica o anumita ocupație în cadrul Clasificării Ocupațiilor din România și a stabili grupa de bază, grupa minoră, subgrupa majoră și grupa majoră în care se incadrează, se va proceda astfel:
  - dacă este cunoscută denumirea corectă a ocupației se va căuta în indexul alfabetic ocupația și codul numeric corespunzător acesteia după care se va identifica grupa de bază și celelalte diviziuni ale clasificării;
  - dacă nu este cunoscută denumirea corectă a ocupației se va căuta în indexul alfabetic o ocupație înrudită a cărei denumire corectă este cunoscută și prin intermediul acesteia se va identifica grupa de bază în care se regăsește ocupația căutată.
  Descrierile ocupațiilor, în mod obișnuit, constau în titlul ocupației însoțit de unele informații care descriu sarcinile cele mai importante pe care aceasta le implică.
  Titlul ocupației poate fi considerat ca având un cuvânt cheie și alături, câteva cuvinte de caracterizare; spre exemplu: inginer mecanică fină, titlu în care inginer este cuvântul cheie, care descrie natura ocupației și mecanică fină cuvintele care descriu ocupația.
  Cuvântul cheie servește drept ghid pentru grupa majoră în care se va afla ocupația. În exemplul de mai sus ocupațiile inginerești se găsesc în grupa majoră 2. În aceasta grupă majoră inginerii sunt înscriși la subgrupa 21 "Fizicieni, matematicieni și ingineri". În cadrul subgrupei, inginerii se regăsesc la grupa minoră 214 "Arhitecți, ingineri și asimilați (exclusiv ingineri din industria textilă, pielărie, alimentară, lemn și materiale de construcții)", iar inginerii mecanici în grupa de bază 2145 "Ingineri mecanici". Parcurgând lista ocupațiilor din grupa de bază se găsește și ocupația de inginer mecanică fină, cod 214509.
  O importantă utilizare a acestei clasificări constă în identificarea necesităților de calificare prin intermediul informațiilor codificate privind locurile de muncă vacante. Analog, informațiile cu privire la calificările persoanelor aflate în șomaj sunt codificate și centralizate utilizând clasificarea ocupațiilor din România (COR).
  Prin suprapunerea informațiilor privind ocupațiile anterioare ale șomerilor cu locurile vacante, este posibil să se surprindă meseriile deficitare în vederea recalificării. Aceasta poate fi făcută prin utilizarea conceptului de calificare pe care se bazează clasificarea la nivelul grupei majore, împreună cu conceptul de tip de muncă, care delimitează grupele minore de grupele de bază.
  În plus, astfel sistematizată, clasificarea ocupațiilor asociată cu unul din elementele sistemului de clasificări oferă date despre ocupații cu grade de integrare diferite, astfel:
  - asociată clasificării activităților economiei naționale (CAEN), asigură date referitoare la structura ocupațiilor pe activități în economia națională;
  - asociată clasificării instituțiilor de învățământ pentru absolvenții acestora, asigură date referitoare la structura ocupațiilor după nivelul de instruire;
  - asociată clasificării unităților administrativ-teritoriale oferă date despre structura ocupațiilor în profil teritorial.
  Clasificarea ocupațiilor este un instrument util în studierea fenomenelor demografice, a fenomenelor legate de piața muncii, ca de exemplu structura ocupațională a șomerilor și orientarea forței de muncă, oferind un plus de cunoaștere în domeniile analizate.
  II. DESCRIEREA GRUPELOR MAJORE
  GRUPA MAJORĂ 1
  Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători și funcționari superiori din unitățile economico-sociale și politice
  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inalții conducători ai administrației publice, conducătorii și funcționarii superiori din unitățile economico-sociale și politice, adoptă, modifică și abrogă legi constituționale, organice și legi ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercită conducerea generală a administrației publice pe întreg teritoriul țării; contribuie la apărarea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale economice și sociale ale salariaților, în raport cu statutele lor; reprezintă voința politică a cetățenilor, cu respectarea ordinii de drept și principiilor democrației.
  GRUPA MAJORĂ 2
  Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice
  Specialiștii cu ocupații intelectuale și științifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesită cunoștințe de înalt nivel în științe fizice, biologice, sociale și umane; întreprind analize și cercetări, elaborează concepte, teorii și metode; aplică în practică cunoștințele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv; predau în învățământ de diverse grade, teoria și practica uneia sau a mai multor discipline; instruiesc și educă persoane handicapate; oferă consultații în domeniul comercial, juridic și social; creează și interpretează opere de artă; susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte.
  GRUPA MAJORĂ 3
  Tehnicieni, maiștri și asimilați
  Tehnicienii și asimilații acestora sunt absolvenți ai învățământului liceal, postliceal și de maiștri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialiștilor cu profesiuni intelectuale și științifice, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic și înrudite cu cercetarea, din domeniile științelor fizice (inclusiv ingineria și tehnologia), științelor vieții (inclusiv profesiunile medicale), precum și stiințelor sociale și umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învățământul primar, preșcolar și învățământul special, prestarea de servicii tehnice legate de comerț, finanțe, administrație și activități sociale, exercitarea de activități artistice, sportive și de divertisment; îndeplinesc unele funcții cu caracter religios.
  GRUPA MAJORĂ 4
  Funcționari administrativi
  Funcționarii administrativi, având un nivel de pregâtire medie și eventual cursuri de specializare, înregistrează și realizează prelucrarea informațiilor; execută lucrări de birou și secretariat; țin registre de evidență pentru aprovizionare și transport; realizează lucrări de birou în biblioteci; clasifică documente; realizează trierea, înregistrarea și distribuirea corespondenței; pregătesc și colaționează manuscrise înaintea tipăririi; realizează operațiuni de casă; furnizează informații clienților în legatură cu organizarea de călătorii, s.a.; asigură serviciul în centrale telefonice.
  GRUPA MAJORĂ 5
  Lucrători operativi în servicii, comerț și asimilați
  Lucrătorii operativi din servicii, comerț și asimilații acestora organizează și oferă diverse servicii pasagerilor în timpul voiajelor, prestează lucrări casnice și asigură supravegherea copiilor la domiciliu sau instituții; pregătesc și servesc gustări și băuturi, oferă servicii de igienă personală (coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură); organizează funeralii; protejează persoanele și bunurile împotriva incendiilor și actelor de delicvență și supraveghează păstrarea ordinii publice; prezintă noi modele vestimentare în cadrul manifestărilor de specialitate sau bunuri de folosință îndelungată în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata și amănuntul.
  GRUPA MAJORĂ 6
  Agricultori și lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit
  Agricultorii și lucrătorii calificați, în agricultură, silvicultură și pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului, însămânțări, plantări, tratamente fitosanitare, fertilizare și recoltare a culturilor de câmp; plantează pomi fructiferi, arbori și arbuști; recoltează culturi de gradină și flori; culeg fructe de pădure; cresc, îngrijesc, valorifică animale, în principal, pentru carne, lapte, par, blană și piele; cresc viermi de mătase și albine; întrețin și exploatează păduri și ape; cultivă și recoltează diferite specii acvatice; depozitează și prelucrează produse apicole; valorifică produse către organisme specializate sau cumpărători.
  GRUPA MAJORĂ 7
  Mesteșugari și lucrători calificați în meserii de tip artizanal, de reglare și întreținere a mașinilor și instalațiilor
  Muncitorii clasificați în această grupă execută lucrări manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje și dispozitive parțial mecanizate.
  Majoritatea ocupațiilor din această grupa necesită cunostințe profesionale care se dobândesc în școli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare.
  Lucrările specifice constau în: extragerea de materii prime și prelucrarea acestora; executarea, construirea, întreținerea și repararea construcțiilor și altor lucrari; turnarea, sudarea și modelarea metalelor; construirea și montarea aparatelor, motoarelor și accesoriilor; reglarea mașinilor-unelte, întretinerea și repararea mașinilor industriale, inclusiv a motoarelor vehiculelor, aparatelor electrice și electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei și altor obiecte din metale prețioase, sticlărie și produse similare; executarea lucrărilor de imprimerie, precum și producerea și prelucrarea bunurilor alimentare și a obiectelor din lemn, textile, piele și altele.
  GRUPA MAJORĂ 8
  Operatori la instalații și mașini și asamblori de mașini, echipamente și alte produse
  Operatorii (conducătorii) la instalații, mașini și asamblorii conduc și supraveghează mașini și instalații industriale și agricole; asamblează echipamente, părți componente sau alte produse, conform unor specificații stabilite sau procese tehnologice de fabricație. Calificarea necesară îndeplinirii sarcinilor se dobândește în licee de specialitate, școli profesionale sau prin practică la locul de muncă, în urma cărora se obțin cunoștințe cu privire la: supravegherea funcționarii sistemelor de comandă a mașinilor și instalațiilor; ordinea operațiilor de montaj a pieselor componente produselor în fabricație; desfășurarea proceselor tehnologice de fabricație; cunoașterea modului de funcționare și conducere a mașinilor mobile și altele.
  GRUPA MAJORĂ 9
  Muncitori necalificați
  Muncitorii necalificați execută sarcini care necesită folosirea uneltelor manuale și, în cele mai multe cazuri, depunerea unui efort fizic: vânzarea mărfurilor pe stradă și în alte locuri publice: furnizarea de servicii diverse pe stradă: curățarea, spălarea și călcarea rufelor; asigurarea întreținerii imobilelor de locuit, hotelurilor și altor clădiri; spălarea geamurilor și vitrinelor; livrarea mărfurilor, transportarea bagajelor, asigurarea pazei imobilelor și bunurilor, colectarea gunoaielor, curățarea străzilor și altor locuri publice; realizarea de lucrări simple în industria minieră, construcții, lucrări publice și în industria prelucrătoare; ambalarea manuală, citirea contoarelor, încasarea banilor, manipularea mărfurilor și conducerea vehiculelor cu tracțiune animală. Executarea activităților de către persoanele clasificate în această grupă majoră nu necesită o pregătire profesională specială.
  GRUPA MAJORĂ 0
  Forțele armate
  Forțele armate cuprind persoanele care, în baza obligațiilor de serviciu sau în virtutea obligației stabilite de legislația în vigoare, prestează activități în cadrul diferitelor arme sau servicii auxiliare, fără permisiunea de a cumula și alte activități din viața civilă.
  În această grupă se incadrează cadrele permanente ale armatei terestre, marinei, aviației sau ale altor arme sau servicii, precum și cele recrutate pentru o perioadă reglementară, în vederea îndeplinirii serviciului militar sau a altor servicii.
  Nu se cuprind în această grupă persoanele ocupate în instituții publice cu atribuțiuni de apărare: vameșii și membrii altor servicii civile înarmate; persoanele temporar chemate pentru îndeplinirea unei scurte perioade reglementare de instrucție sau exercițiu militar; cadrele militare în rezervă (rezerviști), care nu mai sunt în serviciul militar activ.
  Pentru clasificarea în această grupă nu se fac referiri la nivelul de pregătire profesională.


  Partea A DOUA III. Structura arborescentă a COR
  IV. Descrierea grupelor de ocupații - în structura arborescentă - sub raportul competențelor profesionale
  III. STRUCTURA ARBORESCENTĂ A CLASIFICĂRII OCUPAȚIILOR DIN ROMÂNIA
  III. 1. GRUPA MAJORĂ 1
  Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori din unitățile economico-sociale și politice
  11 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI ȘI ÎNALȚI CONDUCĂTORI AI ADMINISTRAȚIEI
  PUBLICE
  111 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației
  publice
  1110 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației
  publice
  114 Președinti și alți funcționari superiori din organizații politice,
  profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obștești
  1141 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile politice
  1142 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile profesionale,
  patronale, sindicale și alte organizații similare
  1143 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile umanitare și
  alte organizații similare (UNICEF, ecologice etc.)
  12 CONDUCĂTORI DE UNITĂȚI ECONOMICO-SOCIALE MARI (CORPORAȚII)
  121 Directori generali, directori din unități economico-sociale mari și
  asimilați
  1210 Directori generali, directori și asimilați
  1211 Conducători și alți funcționari superiori în sistemul bancar
  ------------
  Grupa de bază 1211 "Conducători și alți funcționari superiori în sistemul bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  122 Conducatori de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu
  activități de producție și sociale din unități economico-sociale mari
  1221 Conducători în agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură, pescuit
  și protecția mediului
  1222 Conducători în industria extractivă și prelucrătoare
  1223 Conducători în construcții
  1224 Conducători în comerțul cu ridicata și cu amănuntul
  1225 Conducători în activitatea hotelieră și restaurante
  1226 Conducători în transporturi poștă și telecomunicații
  1227 Conducători de firme de afaceri, intermedieri ți alte servicii comerciale
  1228 Conducători de întreprinderi de prestări servicii pentru populație
  (reparații obiecte de uz casnic, curățătorii, spălătorii, frizerii etc.)
  1229 Conducători în alte activități de producție și servicii sociale (sănătate,
  cultură, învățământ, sport, afaceri externe etc.)
  123 Alți conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.)
  cu activități nelucrative din unități economico-sociale mari
  1231 Conducători în servicii de administratie și financiare
  1232 Conducători în servicii de personal, pregătirea personalului și alte
  relații de muncă
  1233 Conducători în activitatea de vânzare și marketing
  1234 Conducători în servicii de publicitate și relații publice
  1235 Conducători în aprovizionare și desfacere
  1236 Conducători în informatică
  1237 Conducători în cercetare-dezvoltare, proiectare
  1239 Conducători în alte activități și servicii nelucrative
  13 CONDUCĂTORI DE UNITĂȚI ECONOMICO-SOCIALE MICI (GIRANȚI)
  131 Conducători (șefi de unități) de unități economico-sociale mici
  1311 Conducători de întreprinderi mici din agricultură, silvicultură, vânătoare,
  piscicultură și pescuit
  1312 Conducători de întreprinderi mici din industria extractivă și prelucrătoare
  1313 Conducători de întreprinderi mici din construcții
  1314 Conducători de întreprinderi mici din comerțul cu ridicata și amănuntul
  1315 Conducători de întreprinderi mici din activitatea hotelieră și restaurante
  1316 Conducători de întreprinderi mici din transporturi, poștă și
  telecomunicații
  1317 Conducători la firme mici de afaceri, intermedieri și alte servicii
  comerciale
  1318 Conducători de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populație
  (reparații obiecte de uz casnic, curățătorii, spălătorii, frizerii etc.)
  1319 Conducători de alte întreprinderi mici
  III. 2. GRUPA MAJORĂ 2
  Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice
  21 FIZICIENI, MATEMATICIENI ȘI INGINERI
  211 Fizicieni, chimiști și asimilați
  2111 Fizicieni și astronomi
  2112 Meteorologi
  2113 Chimiști
  2114 Geologi, geofizicieni
  212 Matematicieni, specialiști statisticieni și asimilați
  2121 Matematicieni și asimilați
  2122 Specialiști statisticieni
  213 Specialiști în informatică
  2131 Analiști, programatori, informaticieni designeri
  2139 Specialiști în informatică neclasificați în grupele de bază anterioare
  214 Arhitecți, ingineri și asimilați (exclusiv ingineri din industria textilă,
  pielărie, alimentară, lemn și materiale de construcții)
  2141 Arhitecți în urbanistică și amenajarea teritoriului
  2142 Ingineri constructori
  2143 Ingineri energeticieni și electricieni
  2144 Ingineri electroniști în transporturi, poștă și telecomunicații
  2145 Ingineri mecanici
  2146 Ingineri petrochimiști și în chimia industrială
  2147 Ingineri mineri, petroliști și metalurgiști
  2148 Ingineri geodezi, cartografi și topografi
  2149 Arhitecți, ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază
  anterioare
  215 Ingineri în industria textilă-pielărie și industria alimentară
  2151 Ingineri în industria textilă și pielărie
  2152 Ingineri în industria alimentară
  216 Ingineri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria
  celulozei și hârtiei și materialelor de construcții (materiale oxidice)
  2161 Ingineri în industria lemnului
  2162 Ingineri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de construcții
  (materiale oxidice)
  2163 Ingineri în industria celulozei și hârtiei
  22 SPECIALIȘTI ÎN BIOLOGIE, AGRONOMIE ȘI STIINȚELE VIEȚII
  221 Specialiști în biologie și agronomie
  2211 Biologi, botaniști, zoologi, ecologi și asimilați
  2212 Bacteriologi, farmacologi și asimilați
  2213 Ingineri agronomi, zootehniști și silvici
  2214 Ingineri clinici
  222 Medici și asimilați
  2221 Medici medicină generală
  2222 Medici stomatologi
  2223 Medici veterinari
  2224 Farmaciști
  2229 Medici și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare
  23 PROFESORI ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL SUPERIOR, SECUNDAR ȘI ASIMILAȚI
  231 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați
  ocupați în învățământul superior
  2310 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați
  ocupați în învățământul superior
  232 Profesori în învățâmântul secundar
  2321 Profesori în învățâmântul liceal, postliceal, profesional și de maiștri
  2322 Profesori în învățâmântul gimnazial
  233 Profesori în învățâmântul primar
  2331 Profesori în învățâmântul primar
  2332 Profesori în învățâmântul preșcolar
  234 Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților
  2340 Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților
  235 Alți specialisti în învățământ
  2351 Cercetători în domeniul didactic și pedagogic
  2352 Inspectori în învățământ
  2359 Specialiști în învățământ, neclasificați în grupele de bază anterioare
  24 ALTI SPECIALIȘTI CU OCUPAȚII INTELECTUALE ȘI ȘTIINȚIFICE
  241 Specialiști cu funcții administrative și comerciale
  2411 Specialiști în sistemul financiar-bancar
  2412 Specialiști cu probleme de personal și de pregătire profesională a
  personalului
  2413 Specialiști în logistică
  -----------
  Grupa de baza 2413 "Specialiști în logistică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2414 Specialiști în cumpărări produse, repere, ansamble și subansamble
  -----------
  Grupa de baza 2414 "Specialiști în cumpărări produse, repere, ansamble și subansamble" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2415 Specialiști în domeniul bancar
  ------------
  Grupa de baza 2415 "Specialiști în domeniul bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  2416 Specialiști în domeniul asigurărilor
  ------------
  Grupa de baza 2416 "Specialiști în domeniul asigurărilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  2417 Specialiști în evaluare
  ------------
  Grupa de baza 2417 "Specialiști în evaluare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  2418 Experți tehnici extrajudiciari
  ------------
  Grupa de baza 2418 "Experți tehnici extrajudiciari" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  2419 Alți specialiști cu funcții administrative și comerciale
  242 Juriști
  2421 Avocați
  2422 Magistrați (judecători, procurori)
  2423 Specialiști în domeniul standardizarii, auditului și evaluării conformității
  ----------
  Grupa de bază 2423 "Specialiști în domeniul standardizarii, auditului și evaluării conformității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  2429 Juriști neclasificați în grupele de bază anterioare
  243 Arhiviști, bibliotecari, documentariști și asimilați
  2431 Arhiviști și conservatori ai operelor de artă și monumentelor istorice
  2432 Bibliotecari, documentariști și asimilați
  244 Specialiști în științe economice sociale și umaniste
  2441 Economiști (exclusiv specialiști statisticieni și cei din sistemul
  financiar-bancar)
  2442 Sociologi, antropologi, geografi și asimilați
  2443 Filozofi, istorici și specialiști în științe politice
  2444 Lingviști, traducători și interpreți
  2445 Psihologi
  2446 Specialiști în activitatea socială
  2447 Specialiști în relații publice
  ------------
  Grupa de baza 2447 a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  245 Scriitori și artiști creatori, interpreți și asimilați
  2451 Scriitori, ziariști și asimilați
  2452 Sculptori, pictori și asimilați
  2453 Compozitori, muzicieni și cântăreți
  2454 Coregrafi și dansatori
  2455 Actori și regizori de film, teatru și alte spectacole
  246 Membri ai clerului
  2460 Membri ai clerului
  247 Specialiști în administrația publică
  2470 Specialiști în administrația publică
  248 Cercetători și asistenți de cercetare în stiințe fizice și chimice
  2481 Cercetători și asistenți de cercetare în fizică și astronomie
  2482 Cercetători și asistenți de cercetare în meteorologie
  2483 Cercetători și asistenți de cercetare în chimie
  2484 Cercetători și asistenți de cercetare în geologie și geofizică
  249 Cercetători și asistenți de cercetare în matematică și statistică
  2491 Cercetători și asistenți de cercetare în matematică
  2492 Cercetători și asistenți de cercetare în statistică
  250 Cercetători și asistenți de cercetare în informatică
  2501 Cercetători și asistenți de cercetare în informatică
  251 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științe
  tehnice
  2511 Cercetători și asistenți de cercetare în arhitectură și urbanism
  2512 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în construcții
  2513 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în energetică
  și electrotehnică
  2514 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în
  electronică, transporturi și telecomunicații
  2515 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în mecanică
  2516 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în petrochimie
  și chimie industrială
  2517 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în minerit,
  petrol și metalurgie
  2518 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în geodezie
  252 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în
  domeniile textile, pielărie, industrie alimentară
  2521 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în
  textile-pielărie
  2522 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în industria
  alimentară
  253 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul
  lemnului și materialelor oxidice
  2531 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul
  lemnului
  2532 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul
  materialelor oxidice
  254 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în
  științele vieții
  2541 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în
  bacteriologie, botanică, zoologie, microbiologie și ecologie
  2542 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în anatomie,
  biochimie, biofizică, farmacologie și fiziologie
  2543 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în
  agricultură, zootehnie și silvicultură
  255 Cercetători și asistenți de cercetare în medicină
  2551 Cercetători și asistenți de cercetare în medicină
  2552 Cercetători și asistenți de cercetare în medicină stomatologică
  2553 Cercetători și asistenți de cercetare în medicină veterinară
  2559 Cercetători și asistenți de cercetare în educație fizică și sport
  256 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar bancar
  2560 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar-bancar
  257 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul științelor juridice
  2570 Cercetători și asistenti de cercetare în domeniul științelor juridice
  258 Cercetători și asistenți de cercetare în științe economice, sociale și
  umaniste
  2581 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul economic
  2582 Cercetători și asistenți de cercetare în sociologie, antropologie,
  arheologie și geografie
  2583 Cercetători și asistenți de cercetare în filozofie, istorie și politologie
  2584 Cercetători și asistenți de cercetare în lingvistică și filologie
  2585 Cercetători și asistenți de cercetare în psihologie
  III. 3. GRUPA MAJORĂ 3
  Tehnicieni, maiștri și asimilați
  31 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL FIZICII ȘI TEHNICII
  311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei și tehnicii (exclusiv cei din
  industria textilă, pielărie, alimentară, lemn și materiale de construcții)
  3111 Tehnicieni în fizică și chimie
  3112 Tehnicieni constructori
  3113 Tehnicieni energeticieni și electricieni
  3114 Tehnicieni în electronică, transporturi, poștă și telecomunicații
  3115 Tehnicieni și maiștri mecanici
  3116 Tehnicieni și maiștri petroliști, petrochimiști și în chimia industrială
  3117 Tehnicieni mineri și metalurgiști
  3118 Desenatori tehnici
  3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii și asimilați,
  neclasificați în grupele de bază anterioare
  312 Operatori și tehnicieni echipamente de calcul și roboți industriali
  (exploatare întreținere)
  3121 Asistenți, analiști-programatori și asimilați
  3122 Tehnicieni-operatori echipamente calcul
  3123 Tehnicieni-operatori roboți industriali
  313 Tehnicieni la echipamente optice și electronice (exploatare întreținere)
  3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine și sunet
  3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune și
  telecomunicații
  3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale
  3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice și electronice
  314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale și aeriene
  3141 Ofițeri mecanici de nave
  3142 Ofițeri de punte și pilotaj nave
  3143 Piloți de avioane și asimilați
  3144 Controlori și navigatori de trafic aerian
  3145 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerian
  315 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru
  protecția și igiena muncii și controlori de calitate
  3151 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor
  3152 Inspectori pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate
  316 Tehnicieni și maiștri în industriile textilă, pielărie și alimentară
  3161 Tehnicieni și maiștri în industria textilă și pielărie
  3162 Tehnicieni și maiștri în industria alimentară
  317 Tehnicieni și maiștri în industria lemnului, industria sticlei și
  ceramicii, industria celulozei și hârtiei și materialelor de construcții
  (materiale oxidice)
  3171 Tehnicieni și maiștri în industria lemnului
  3172 Tehnicieni și maiștri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de
  construcții (materiale oxidice)
  3173 Tehnicieni și maistri în industria celulozei și hârtiei
  32 TEHNICIENI ÎN ȘTIINȚELE VIEȚII, OCROTIREA SĂNĂTĂȚII ȘI ASIMILAȚI
  321 Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilați
  3211 Tehnicieni în științele vieții și ecologiei
  3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniul agriculturii și
  silviculturii
  3213 Tehnicieni agronomi, zootehniști și silvici în unități de producție
  322 Tehnicieni și alți lucrători în ocrotirea sănătății (exclusiv surori
  medicale)
  3221 Asistenți medicali generaliști
  3222 Igieniști
  3223 Asistenți dieteticieni și de nutriție
  3224 Optometricieni și opticieni
  3225 Tehnicieni dentari
  3226 Fizioterapeuți și asimilați
  3227 Asistenți și tehnicieni veterinari
  3228 Asistenți farmaciști și laboranți
  3229 Tehnicieni în medicina modernă, neclasificați în grupele de bază anterioare
  323 Surori medicale, surori puericultoare, moașe și laboranți
  3230 Tehnicieni proteziști - orteziști
  ------------
  Grupa de bază "3230 Tehnicieni proteziști - orteziști" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3231 Surori medicale și laborante
  3232 Moașe și surori puericultoare
  33 ÎNVĂȚĂTORI ȘI ASIMILAȚI
  331 Învățători
  3310 Învățători în învățământul primar
  332 Educatoare
  3320 Educatoare
  333 Instructori-educatori în unități de handicapați
  3330 Instructori-educatori în unități de handicapați
  3331 Instructori - educatori în centrele de reeducare și penitenciare
  ------------
  Grupa de bază "3331 Instructori - educatori în centrele de reeducare și penitenciare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  334 Alt personal în învățământ
  3340 Personal în învățământ, neclasificat în grupele de bază anterioare
  34 ALTE OCUPAȚII ASIMILATE TEHNICIENILOR
  341 Agenți în activitatea financiară și comercială
  3411 Agenți de valori și cambiști (brokeri valori)
  3412 Agenți de asigurări
  3413 Agenți imobiliari
  3414 Agenți de voiaj
  3415 Reprezentanți tehnici și comerciali
  3416 Agenți contractari și achiziții
  3417 Experți în evaluarea bunurilor și vânzători la licitație
  3419 Agenți în activitatea financiară și comercială, neclasificați în grupele
  de bază anterioare
  342 Agenți comerciali și mijlocitori de afaceri
  3421 Agenți comerciali
  3422 Agenți concesionari
  3423 Agenți de încadrare, repartizare, recalificare a forței de muncă și
  reintegrare a șomerilor
  3429 Agenți comerciali și de afaceri, neclasificați în grupele de bază
  anterioare
  343 Alți lucrători cu studii medii în gestiunea economică și administrativă
  3431 Secretari administrativi și asimilați
  3432 Ocupatii auxiliare în activitatea juridică, comercială și administrativă
  3433 Contabili
  3434 Statisticieni în gestiunea economică, administrativă și asimilați
  344 Inspectori și agenți financiari
  3441 Inspectori de vamă și frontieră (vameși)
  3442 Inspectori de taxe și impozite
  3443 Inspectori de pensii și asigurări sociale
  3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații
  3449 Inspectori și agenti financiari, neclasificați în grupele de bază
  anterioare
  345 Inspectori de poliție și detectivi
  3450 Inspectori de poliție și detectivi
  346 Asistenți sociali
  3460 Asistenți sociali
  347 Tehnicieni în domeniul creației artistice, spectacole și sport
  3471 Designeri, decoratori și alți tehnicieni în domeniul artei
  3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio și spectacole
  3473 Muzicieni, cântăreți, dansatori în localuri publice și asimilați
  3474 Clovni, magicieni, acrobați și asimilați
  3475 Sportivi, antrenori și asimilați
  3476 Tehnicieni în domeniul publicității
  ----------
  Grupa de bază "3476 Tehnicieni în domeniul publicității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  348 Personal laic din culte
  3480 Personal laic din culte
  III. 4. GRUPA MAJORĂ 4
  Funcționari administrativi
  41 FUNCȚIONARI DE BIROU
  411 Secretari și operatori la mașini de scris și de calcul
  4111 Stenografe și dactilografe
  4112 Operatori la prelucrarea textelor și asimilați
  4113 Operatori introducere, validare și prelucrare date
  4114 Operatori la mașini de calcul
  4115 Secretare
  412 Funcționari în serviciile de evidență contabilă și financiare
  4121 Registratori ai operațiunilor de evidență contabilă
  4122 Funcționari în activități financiare
  413 Funcționari în evidența materialelor, producției și în transporturi
  4131 Magazineri
  4132 Funcționari de programare și urmărire a producției
  4133 Funcționari în transporturi
  414 Funcționari în bibliotecă, arhivă, corespondență și asimilați
  4141 Bibliotecari și arhivari
  4142 Funcționari expediție și alți agenți poștali
  4143 Codificatori, corectori de tipar și asimilați
  419 Alți funcționari de birou
  4190 Alți funcționari de birou
  42 FUNCȚIONARI ÎN SERVICII CU PUBLICUL
  421 Casieri, operatori la ghișeu și asimilați
  4211 Casieri, numărători de bani și vânzători de bilete
  4212 Operatori la ghișee
  4213 Crupieri și asimilați
  4214 Cămătări
  4215 Colectori de note de plată, polițe și bani cash
  422 Funcționari la recepție și de informare a clientelei
  4221 Functionari la agențiile de voiaj
  4222 Funcționari la serviciile de informare și recepționeri
  4223 Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)
  III. 5. GRUPA MAJORĂ 5
  Lucrători operativi în servicii, comerț și asimilați
  51 LUCRĂTORI ÎN SERVICII PERSONALE ȘI DE PROTECȚIE
  511 Însotițori de zbor și ghizi
  5111 Însotițori de zbor și stewardese
  5112 Conductori și controlori în transporturi publice
  5113 Ghizi
  512 Administratori și alți lucrători operativi în restaurante cantine,
  pensiuni etc.
  5121 Administratori (Intendenți)
  5122 Bucătari
  5123 Ospătari și barmani
  513 Personal de îngrijire și asimilat
  5131 Îngrijitoare de copii
  5132 Infirmiere și ingrijitoare în instituții de ocrotire socială și sanitară
  5133 Personal specializat pentru îngrijire și supraveghere la domiciliu
  -------------
  Denumirea grupei de bază 5133 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.
  5139 Lucrători în serviciu pentru populație, neclasificați în grupele de bază
  anterioare
  514 Alti lucrători în servicii pentru populație
  5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni și asimilați
  5142 Valeți, cameriste și însoțitori
  5143 Agenți de pompe funebre și îmbălsămători
  5149 Lucrători în servicii pentru populație, neclasificați în grupele de bază
  anterioare
  516 Personal de pază și ordine publică
  5161 Pompieri
  5163 Lucrători în penitenciare (gardieni de inchisoare)
  5169 Personal de pază și ordine publică, neclasificat în grupele de bază
  anterioare
  52 MODELE, MANECHINE ȘI VÂNZĂTORI ÎN MAGAZINE ȘI PIEȚE
  521 Manechine și asimilați
  5210 Manechine și asimilați
  522 Vânzători în magazine și piețe
  5220 Vânzători în magazine și piețe
  III. 6. GRUPA MAJORĂ 6
  Agricultori și lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit
  61 AGRICULTORI ȘI LUCRĂTORI CALIFICAȚI ÎN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT
  611 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale
  6111 Agricultori și lucrători calificați în culturi de câmp și legumicultură
  6112 Arboricultori și floricultori
  6115 Viticultori și pomicultori
  612 Crescători de animale
  6121 Crescători-ingrijitori de animale domestice pentru producția de lapte
  și carne
  6122 Crescători de păsări și fazanieri
  6123 Apicultori și sericicultori
  6124 Crescători - îngrijitori de cabaline
  6125 Crescători de animale mici
  6126 Crescători ingrijitori animale sălbatice captive sau semicaptive
  -----------
  Grupa de bază "6126 Crescători ingrijitori animale sălbatice captive sau semicaptive" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  613 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de
  animale
  6130 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de
  animale
  614 Lucrători forestieri și asimilați
  6141 Lucrători forestieri
  6142 Preparatori mangal
  615 Pescari și vânători
  6151 Lucrători în culturi acvatice
  6152 Pescari în ape interioare și de coastă
  6153 Pescari în mari și oceane
  6154 Paznici de vânătoare
  ------------
  Grupa de bază "Vânători" a devenit grupa de bază "Paznici de vânătoare" conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  III. 7. GRUPA MAJORĂ 7
  Meșteșugari și lucrători calificați în meserii de tip artizanal, de reglare și întreținere a mașinilor și instalațiilor
  71 MESERIAȘI ȘI MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘI CONTRUCȚII
  711 Mineri și artificieri, tăietori și cioplitori în piatră
  7111 Mineri și lucrători în carieră
  7112 Artificieri
  7113 Spărgători, tăietori și cioplitori în piatră
  712 Muncitori constructori și asimilați
  7121 Muncitori constructori care utilizează tehnici și materiale tradiționale
  7122 Zidari
  7123 Constructori în beton armat și asimilați
  7124 Dulgheri
  7129 Muncitori constructori neclasificați în grupele de bază anterioare
  713 Muncitori constructori la lucrări de finisare
  7131 Constructori de acoperișuri
  7132 Parchetari, linoliști, mozaicari și faianțari
  7133 Ipsosari
  7134 Montatori de izolații termice și acustice
  7135 Geamgii
  7136 Instalatori și montatori de tevi
  7137 Electricieni în construcții
  714 Zugravi, vopsitori, curățitori de fațade și asimilați
  7141 Zugravi, tapetari, lăcuitori și vopsitori
  7143 Curățitori de fațade și coșari
  72 MESERIAȘI ȘI MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN METALURGIE, CONSTRUCȚII METALICE ȘI
  ASIMILAȚI
  721 Turnători, sudori, tinichigii-cazangii și alți lucrători în construcții
  metalice
  7211 Turnători, formatori, miezuitori
  7212 Sudori și debitatori autogeni
  7213 Tinichigii-cazangii
  7214 Constructori și montatori de structuri metalice
  7215 Lucrători la montarea și întreținerea de instalații de ridicat și
  transportat
  7216 Scafandri și alți lucrători subacvatici
  722 Forjori, matrițeri, reglori și asimilați
  7221 Forjori, ștanțatori și presători
  7222 Sculeri
  7223 Reglori și reglori conductori de mașini unelte
  7224 Lucrători la mașini de polizat, rectificat și ascuțit
  723 Mecanici, montatori și reparatori de mașini și utilaje
  7231 Mecanici, montatori și reparatori de autovehicule
  7232 Mecanici, montatori și reparatori de motoare de avioane
  7233 Mecanici, montatori și reparatori de mașini agricole și industriale
  724 Montatori și reparatori de aparate și echipamente electronice și
  electrotehnice
  7241 Electromecanici montatori și reparatori de aparate și echipamente
  electrice și energetice
  7242 Electronisti montatori și reparatori de aparate și echipamente
  electronice
  7244 Electromecanici montatori și reparatori de instalații telegrafice și
  telefonice
  7245 Electricieni montatori și reparatori de linii electrice aeriene și
  subterane
  73 MESERIAȘI ȘI MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN MECANICĂ FINĂ, ARTIZANAT, IMPRIMERIE
  ȘI ASIMILAȚI
  731 Lucrători în mecanica fină și asimilați
  7311 Confecționeri și reparatori de instrumente și aparate de precizie
  7312 Confecționeri și acordori de instrumente muzicale
  7313 Giuvaergii și alți lucrători de precizie în metal și alte materiale
  732 Olari, sticlari și lucrători asimilați
  7321 Olari și formatori în ceramică și materiale abrazive
  7322 Sticlari (suflători, tăietori de sticlă, polizori de sticlă etc.)
  7323 Gravori pe sticlă
  7324 Pictori, decoratori pe sticlă și ceramică
  733 Lucrători meseriași în executarea de produse artizanale din lemn, textile,
  piele și alte materiale
  7331 Lucrători-meseriași în executarea de produse artizanale din lemn și alte
  materiale
  7332 Lucrători-meseriași în executarea de produse artizanale din textile, piele
  și materiale similare
  734 Lucrători poligrafi și asimilați
  7341 Zețari și linotipiști
  7342 Stereotipari și galvanotipiști
  7343 Gravori de imprimerie și fotogravori
  7344 Personal de fotografiere și asimilat
  7345 Legători și lucrători înrudiți
  7346 Imprimatori pe mătăse, lemn și textile
  74 MESERIAȘI ȘI MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ ȘI ALTE MESERII
  ARTIZANALE
  741 Meseriași și lucrători în industria alimentară
  7411 Măcelari și alți lucrători în prelucrarea cărnii și peștelui
  7412 Brutari, patiseri și cofetari
  7413 Lucrători în fabricarea produselor lactate
  7414 Lucrători în conservarea fructelor și legumelor
  7415 Degustători și controlori de calitate de mâncăruri și băuturi
  7416 Lucrători în prelucrarea tutunului și produselor din tutun
  742 Meseriași și lucrători în trătarea și prelucrarea lemnului
  7421 Lucrători în pregătirea și tratarea lemnului
  7422 Tâmplari și lucrători asimilați
  7423 Reglori-montatori mașini de prelucrat lemn
  7424 Împletitori de coșuri, confecționeri de perii și asimilați
  743 Lucrători în industria textilă și confecții
  7431 Filatori
  7432 Țesători și tricotori
  7433 Confecționeri industriali de îmbrăcăminte, pălărieri și modiste
  7434 Blănari și asimilați
  7435 Meșteri, croitori în textile și piele
  7436 Lucrători în broderie și asimilați
  7437 Tapițeri și asimilați
  744 Lucrători în prelucrarea pielii și fabricarea încălțămintei
  7441 Tăbăcari și pielari
  7442 Cizmari și meșteșugari
  III. 8. GRUPA MAJORĂ 8
  Operatori la instalații și mașini și asamblori de mașini, echipamente și alte produse
  81 OPERATORI LA INSTALAȚIILE FIXE ȘI LUCRĂTORI ASIMILAȚI
  811 Operatori la instalațiile de exploatare minieră și petrolieră de extracție
  și preparare a substanțelor minerale utile
  8111 Operatori la instalații și utilaje miniere
  8112 Operatori la instalații de preparare a minereurilor și rocilor
  8113 Operatori la instalații de foraj și sonde de extracție a țițeiului
  812 Operatori la instalațiile de producere și prelucrare a metalului
  8121 Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnaliști și oțelari
  8122 Operatori la cuptoare și instalații pentru turnarea și laminarea metalelor
  8123 Operatori la instalațiile de tratament termic al metalelor
  8124 Operatori la instalațiile de trefilare a metalelor
  813 Operatori la cuptoarele și instalațiile de obținere a sticlei, ceramicii
  și produselor refractare, abrazive din carbune și grafit
  8131 Operatori la cuptoarele și instalațiile de producere a sticlei și
  produselor din sticlă
  8139 Operatori la instalațiile de obținere a ceramicii și produselor refractare,
  abrazive din cărbune și grafit
  814 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hârtiei
  8141 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului
  8142 Operatori la instalațiile de fabricare a pastei de hârtie
  8143 Operatori la instalațiile de fabricare a hârtiei
  815 Operatori la instalațiile de prelucrare chimică
  8151 Operatori la instalațiile de fragmentare, de amestecare, măcinare și
  malaxare chimică
  8152 Operatori la aparatele de tratament termic în chimie
  8153 Operatori la aparatele de filtrare și separare chimică
  8154 Operatori la instalațiile de distilare și tratamente chimice (cu excepția
  rafinării petrolului și gazelor)
  8155 Operatori la instalațiile de rafinare a petrolului și gazelor naturale
  8159 Operatori la instalațiile de prelucrare chimică, neclasificați în grupele
  de bază anterioare
  816 Operatori la instalațiile de producere a energiei și tratarea apei
  8161 Operatori la instalațiile de producere a energiei
  8162 Fochisti la mașini mobile cu abur și cazane de locomotivă
  8163 Operatori la incineratoare, instalații de tratare a apei și asimilați
  817 Operatori la liniile de montaj automat și roboți industriali
  8170 Operatori la liniile de montaj automat și roboți industriali
  82 OPERATORI LA MAȘINI, UTILAJE ȘI ASAMBLORI DE MAȘINI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE
  PRODUSE
  821 Operatori la mașinile pentru prelucrarea metalelor și produselor minerale
  8211 Operatori prelucratori la mașini unelte
  8212 Operatori la mașini și instalații pentru fabricarea cimentului și a altor
  produse minerale
  822 Operatori la instalațiile și utilajele pentru fabricarea produselor
  chimice
  8221 Operatori la instalațiile pentru producerea medicamentelor și produselor
  cosmetice
  8222 Operatori la instalațiile de fabricare a muniției chimice și explozibililor
  8223 Operatori la instalațiile de tratare chimică a metalelor
  8224 Operatori la instalațiile de fabricare a produselor fotografice
  8229 Operatori la instalațiile de fabricare a altor produse chimice
  823 Operatori la instalațiile și utilajele pentru fabricarea articolelor din
  cauciuc și mase plastice
  8231 Operatori la instalațiile, utilajele și mașinile pentru fabricarea
  produselor din cauciuc
  8232 Operatori la instalațiile, utilajele și mașinile pentru fabricarea
  articolelor din materiale plastice
  824 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn
  8240 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn
  825 Operatori la mașinile și utilajele din tipografii și legătorii
  8251 Operatori la mașinile și utilajele de imprimat
  8252 Operatori la mașinile și utilajele de legat cărți
  8253 Operatori la mașinile de papetărie, fabricarea diferitelor articole din
  hârtie, carton și materiale similare
  826 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și
  articolelor din textile, blănuri și piele
  8261 Operatori la utilajele de filatură
  8262 Operatori la mașini de țesut și tricotat
  8263 Operatori la mașini și utilaje pentru industria confecțiilor
  8264 Operatori la utilajele și instalațiile de finisare textilă
  8265 Operatori la mașini pentru tratarea blănurilor și pieilor
  8266 Operatori la mașini utilaje și instalații din industria încălțămintei
  8269 Operatori la mașini de prelucrare a altor articole din textile, blănuri și
  alte materiale similare
  827 Operatori la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare
  8271 Operatori la mașinile și utilajele de prelucrare a cărnii și peștelui
  8272 Operatori la mașinile și utilajele de fabricare a produselor lactate
  8273 Operatori la mașinile de măcinat cereale și mirodenii
  8274 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea pâinii, pastelor
  făinoase, a produselor de patiserie, cofetărie și zaharoase
  8275 Operatori la mașinile și utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor
  și fabricarea uleiurilor alimentare
  8276 Operatori la utilajele de producere și rafinare a zaharului
  8277 Operatori la mașinile și utilajele de prelucrare a cafelei și a ceaiului
  8278 Operatori la mașinile și instalațiile de fabricare a berii, vinurilor și
  altor băuturi
  8279 Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului și produselor din tutun
  828 Asamblori de mașini, echipamente și alte produse
  8281 Montatori în construcții mecanice
  8282 Montatori de mașini și echipamente electrotehnice
  8283 Asamblori de echipamente electronice
  8284 Asamblori de produse și articole din metal, cauciuc și materiale plastice
  8285 Asamblori de produse și articole din lemn
  8286 Asamblori de produse și articole din carton, textile și materiale similare
  8287 Montatori de subansamble
  829 Alți operatori la mașini și asamblori
  8290 Operatori la mașini și asamblori neclasificați în grupele de bază
  anterioare
  83 CONDUCĂTORI DE VEHICULE ȘI OPERATORI LA INSTALAȚII MOBILE
  831 Mecanici de locomotivă și asimilați
  8311 Mecanici de locomotivă
  8312 Frânari, acari și agenți de manevră
  832 Conducători auto
  8321 Conducători de motociclete
  8322 Șoferi de autoturisme și camionete
  8323 Conducători de autobuze, troleibuze și tramvaie
  8324 Șoferi de autocamioane și mașini de mare tonaj
  833 Conducători de mașini agricole și alte mașini de transportat și ridicat
  8331 Tractoriști și alți conducători de mașini agricole și forestiere
  8332 Conducători de mașini și utilaje terasiere
  8333 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane și asimilați
  8334 Operatori la instalațiile de transport mărfuri paletizate
  834 Marinari, navigatori și asimilați
  8340 Marinari, navigatori și asimilați
  III. 9. GRUPA 9
  Muncitori necalificați
  91 MUNCITORI NECALIFICAȚI, ÎN SERVICII ȘI VÂNZĂRI
  911 Vânzători ambulanți și asimilați
  9111 Vânzători ambulanți
  9113 Vânzători la domiciliul clientelei sau la comandă prin telefon
  912 Lustragii și alți prestatori de mici servicii pentru populație
  9120 Lustragii și alți prestatori de mici servicii pentru populație
  913 Personal casnic, spălătorese și asimilați
  9131 Menajere
  9132 Femei de serviciu la birouri, hoteluri și alte instituții
  9133 Spălătorese și călcătorese
  914 Îngrijitori de clădiri, spălători de vehicule, vitrine și geamuri
  9141 Îngrijitori de clădiri
  9142 Spălători de vehicule, vitrine și geamuri
  915 Personal de manipulare și supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici
  și asimilați
  9151 Personal de manipulare și supraveghere bagaje
  9152 Portari, paznici și asimilați
  9153 Cititori de contoare și încasatori
  916 Muncitori necalificați în servicii publice
  9161 Gunoieri și măturători
  9162 Muncitori necalificați în servicii publice, neclasificați în grupele de
  bază anterioare
  92 MUNCITORI NECALIFICAȚI ÎN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT
  921 Muncitori necalificați în agricultură, silvicultură și pescuit
  9211 Muncitori necalificați în agricultură
  9212 Muncitori necalificați în silvicultură
  9213 Muncitori necalificați în pescuit și vânătoare
  93 MUNCITORI NECALIFICAȚI ÎN INDUSTRIA MINIERĂ, CONSTRUCȚII, LUCRĂRI PUBLICE,
  INDUSTRIA PRELUCRATOARE ȘI TRANSPORTURI
  931 Muncitori necalificați în industria minieră, construcții și lucrări
  publice
  9311 Muncitori necalificați în mine și cariere
  9312 Muncitori necalificați la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje
  etc.
  9313 Muncitori necalificați în construcția de locuințe
  932 Muncitori necalificați în industria prelucrătoare
  9320 Muncitori necalificați în industria prelucrătoare
  933 Muncitori necalificați în transporturi și manipulanți mărfuri
  9330 Muncitori necalificați în transporturi și manipulanți mărfuri
  III. 10. GRUPA MAJORĂ 0
  Forțele armate
  01 FORȚELE ARMATE
  011 Forțele armate
  0111 Forțele armate
  IV. DESCRIEREA GRUPELOR DE OCUPAȚII - ÎN STRUCTURA ARBORESCENTĂ - SUB RAPORTUL COMPETENȚELOR PROFESIONALE
  IV. 1. GRUPA MAJORĂ 1
  Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori din unitățile economico-sociale și politice
  Membrii corpului legislativ, ai executivului, înalții conducători ai administrației publice, conducătorii și funcționarii superiori din unitățile economico-sociale și politice adoptă, modifică și abrogă legi constituționale, organice și legi ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercită conducerea generală a administrației publice pe întreg teritoriul țării; contribuie la apărarea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale economice și sociale ale salariaților în raport cu statutele lor; reprezintă voința politică a cetățenilor, cu respectarea ordinii de drept și principiilor democrației.
  Subgrupe majore componente:
  11 Legislatori, membri ai executivului și inalți conducători ai administrației
  publice
  12 Conducători de unități economico-sociale mari (corporații)
  13 Conducători de unități economico-sociale mici (giranți)
  IV. 1.1. SUBGRUPA MAJORĂ 11
  Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
  Membrii corpului legislativ, ai executivului și inalții conducători ai administrației publice adoptă, modifică și abrogă legi constituționale, organice și ordinare; formulează, aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercită conducerea generală a administrației publice pe întreg teritoriul țării, în baza legii.
  Grupe minore componente:
  111 Legislatori, membri ai executivului și înalti conducători ai administrației
  publice
  114 Presedinți și alți funcționari superiori din organizații politice,
  profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obștești
  IV. 1.1.1. GRUPA MINORĂ 111
  Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
  Membrii corpului legislativ, ai executivului și inaltii conducatori ai administrației publice formuleaza, adopta, modifica și abroga legi constituționale, organice și legi ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercită conducerea generală a administrației publice pe întreg teritoriul țării, în baza legii.
  Grupe de bază componente:
  1110 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației
  publice
  1110 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI ȘI ÎNALȚI CONDUCĂTORI AI ADMINISTRAȚIEI
  PUBLICE
  Membrii corpului legislativ, ai executivului și înalții conducători ai administrației publice formulează, adoptă, modifică și abrogă legi constituționale, organice și legi ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne și externe; exercită conducerea generală a administrației publice pe întreg teritoriul țării, în baza legii.
  Ocupații componente:
  111001 adjunct al procurorului general
  111002 ambasador
  111003 chestor Parlament
  111004 comandant unic aviație
  111005 comisar general
  111006 comisar general adjunct
  111007 consilier diplomatic
  111008 consilier guvernamental
  111009 consilier și consultant juridic
  111010 consilier instituții publice
  111011 consilier al ministrului
  111012 consul general
  111013 consultant prezidențial și guvernamental
  111014 senator
  111015 director instituție publică și asimilați
  111016 director adjunct instituție publică și asimilați
  111017 director de cabinet
  111018 director general instituție publică și asimilați
  111019 consilier economic
  111020 grefier șef (judecătorie, parchet)
  111021 grefier șef de secție (Curte de Apel, tribunal, parchete)
  111022 guvernator
  111023 inspector de stat șef
  111024 inspector șef în administrația publică
  111025 magistrat asistent șef
  111026 ministru și asimilați
  111027 ministru consilier
  111028 ministru de stat
  111029 ministru plenipotențiar
  111030 notar șef
  111031 notar șef adjunct
  111032 prefect
  111033 președinte Academie
  111034 președinte Curtea Supremă de Justiție
  111035 președinte Curte de Apel
  111036 președinte Curte de conturi
  111037 președinte de judecătorie
  111038 președinte Camera Deputaților
  111039 președinte de secție (la Curtea Supremă de Justiție, Curte de Apel, tribunal)
  111040 președinte tribunal
  111041 președintele României
  111042 prim grefier
  111043 prim procuror
  111044 prim procuror adjunct
  111045 prim adjunct al procurorului general
  111046 prim-ministru
  111047 primar
  111048 procuror general
  111049 procuror șef de secție
  111050 procuror șef de secție adjunct
  111051 secretar general
  111052 secretar general al guvernului
  111053 secretar Parlament
  111054 secretar de stat și asimilați
  111055 secretar general Academie
  111056 secretar șef notariat
  111057 secretar primărie, prefectură, procuratură
  111058 șef laborator criminalistică
  111059 șef birou instituție publică
  111060 șef cabinet
  111061 șef birou senatorial
  111062 șef departament
  111063 șef protocol de stat
  111064 șef serviciu instituție publică
  111065 subprefect
  111066 viceguvernator
  111067 viceprimar
  111068 deputat
  111069 vicepreședinte (la Curtea Supremă de Justiție, Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)
  111070 consilier prezidențial
  111071 consilier parlamentar
  111072 președinte Senat
  111073 președinte instituție publică
  -------------
  Ocupația "președinte instituție publică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  111074 vicepreședinte instituție publică
  -------------
  Ocupația "vicepreședinte instituție publică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  111075 inspector general judecătoresc șef
  -------------
  Ocupația "inspector general judecătoresc șef" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 1.1.2. GRUPA MINORĂ 114
  Președinti și alți funcționari superiori din organizații politice, profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obștești
  Presedinții și alți funcționari superiori din organizații politice, profesionale, patronale, sindicale și alte organizații obștești reprezintă voința politică a cetățenilor; apără drepturile și promovează interesele organizațiilor pe care le conduc, în fața administrației și în relațiile dintre ele, pe baza statutelor proprii, cu respectarea ordinii de drept și principiilor democratice; definesc, formulează și urmăresc aplicarea politicii organizației pe care o reprezintă (partide politice, sindicate, organizații patronale, asociații profesionale, sportive sau umanitare).
  Grupe de bază componente:
  1141 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile politice
  1142 Conducatori și alți functionari superiori din organizațiile profesionale, patronale, sindicale și alte
  organizații similare
  1143 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile umanitare și alte organizații similare (UNICEF,
  ecologice etc.)
  1141 CONDUCĂTORI ȘI ALȚI FUNCȚIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAȚIILE POLITICE
  Conducătorii și alti functionari superiori din organizațiile politice definesc politica, statutul și regulamentul intern al organizațiilor, îndeplinesc funcția de reprezentare a acestora și de coordonare a activității respective.
  Ocupații componente:
  114101 consilier organizație politică
  114102 președinte organizație politică
  114103 vicepreședinte organizație politică
  114104 secretar organizație politică
  1142 CONDUCĂTORI ȘI ALȚI FUNCȚIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAȚIILE PROFESIONALE, PATRONALE, SINDICALE ȘI ALTE ORGANIZAȚII SIMILARE
  Conducătorii și înalții funcționari din organizațiile profesionale, patronale, sindicale și alte organizații similare definesc și formulează politica, statutul și regulamentele de ordine interioară ale organizațiilor pe care le conduc, supraveghează aplicarea politicii organizațiilor respective, reprezintă aceste organizații și acționează în numele lor, reprezentându-le interesele în Parlament și în fața puterii publice.
  Ocupații componente:
  114201 conducător de asociații, filiale și organizații obștești
  114202 locțiitor al conducătorului de asociații, filiale organizații obștești
  114203 secretar și secretar adjunct ai asociațiilor, filialelor și organizațiilor obștești
  114204 președinte organizație sindicală
  -----------
  Ocupația "președinte organizație sindicală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  114205 vicepreședinte organizație sindicală
  -----------
  Ocupația "vicepreședinte organizație sindicala" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  114206 secretar organizație sindicală
  -----------
  Ocupația "secretar organizație sindicala" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  114207 delegat sindical național
  ------------
  Ocupația "delegat sindical național" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  114208 președinte asociație naționala cooperatistă
  ------------
  Ocupația "președinte asociație naționala cooperatistă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  114209 vicepreședinte asociație naționala cooperatistă
  ------------
  Ocupația "vicepreședinte asociație naționala cooperatistă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  114210 secretar general asociație naționala cooperatistă
  ------------
  Ocupația "secretar general asociație naționala cooperatistă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  114211 președinte asociație teritorială de organizații cooperatiste
  ------------
  Ocupația "președinte asociație teritorială de organizații cooperatiste" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  114212 vicepreședinte asociație teritorială de organizații cooperatiste
  ------------
  Ocupația "vicepreședinte asociație teritorială de organizații cooperatiste" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  114213 secretar asociație teritorială de organizații cooperatiste
  ------------
  Ocupația "secretar asociație teritorială de organizații cooperatiste" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  114213 șef departament
  ------------
  Ocupația "șef departament" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  114215 președinte organizație cooperatistă
  -------------
  Ocupația "președinte organizație cooperatistă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  114216 vicepreședinte organizație cooperatistă
  -------------
  Ocupația "vicepreședinte organizație cooperatistă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  1143 CONDUCĂTORI ȘI ALȚI FUNCȚIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAȚIILE UMANITARE ȘI ALTE ORGANIZAȚII SIMILARE (UNICEF, ECOLOGICE)
  Conducătorii și alți funcționari superiori din organizațiile umanitare și alte organizații similare definesc și formulează politica, statutul, și regulamentul intern al organizațiilor respective, îndeplinesc funcții de coordonare a aplicării politicii proprii, precum și de reprezentare a organizațiilor în relațiile cu alte organe și organizații.
  Ocupații componente:
  114301 conducător de organizații umanitare și asimilați
  114302 secretar al organizațiilor umanitare și asimilați
  IV. 1.2. SUBGRUPA MAJORĂ 12
  Conducători de unități economico-sociale mari (corporații)
  Conducătorii de întreprinderi mari - întreprinderi, organisme sau secțiile componente ale acestora, conduse de cel puțin trei cadre de conducere definesc și formulează politica economico-socială a întreprinderii sau a mai multor secții, pentru care planifică și coordonează desfășurarea activității și îndeplinesc funcții de reprezentare a întreprinderilor respective.
  Grupe minore componente:
  121 Directori generali, directori de unități economico-sociale mari și asimilați
  122 Conducatori de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități de producție și sociale din
  unități economico-sociale mari
  123 Alți conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități nelucrative din
  unități economico-sociale mari
  IV. 1.2.1. GRUPA MINORĂ 121
  Directori generali, directori din unităti economico-sociale mari și asimilați
  Directorii generali, directorii din unități economico-sociale mari și asimilații acestora definesc și formuleaza politica economică a întreprinderii, planifică și coordonează activitatea acesteia, cu consultarea organului director în fața căruia răspund de deciziile luate și de rezultatele obținute, îndeplinind și funcții de reprezentare a unităților respective.
  Grupe de bază componente:
  1210 Directori generali, directori și asimilați
  1211 Conducători și alți funcționari superiori în sistemul bancar
  ------------
  Grupa de bază 1211 "Conducători și alți funcționari superiori în sistemul bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  1210 DIRECTORI GENERALI, DIRECTORI ȘI ASIMILAȚI
  Directorii generali, directorii și asimilații acestora definesc și formulează politica economico-socială a unităților respective, planifică și coordonează activitatea, apreciază rezultatele obținute, raportează în fața consiliului de administrație sau a altui organ director și reprezintă unitatea în tranzacțiile cu terții.
  Ocupații componente:
  121001 comandant și comandant adjunct aviație
  121002 comandant port, flotă
  121003 decan, rector, prorector, prodecan
  121004 director societate comercială
  121005 director adjunct societate comercială
  121006 inspector general școlar
  121007 director științific cercetare-dezvoltare și asimilați
  121008 inspector sanitar șef
  121009 medic (farmacist) director și asimilați
  121010 medic (farmacist) director adjunct
  121011 director general societate comercială
  121012 director general adjunct societate comercială
  121013 director de program
  121014 director general regie autonomă
  121015 director general adjunct regie autonomă
  121016 director control risc
  ------------
  Ocupația "director control risc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  121017 director comercial
  -------------
  Ocupația "director comercial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  121018 director vânzări
  -------------
  Ocupația "director vânzări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  121019 director/director adjunct, inspector șef și asimilați
  -------------
  Ocupația "director/director adjunct, inspector șef și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  121020 director economic
  -------------
  Ocupația "director economic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  121021 director magazin
  -------------
  Ocupația "director magazin" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  121022 șef corp executori bancari
  -------------
  Ocupația "șef corp executori bancari" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  121023 director sucursală și asimilați
  --------------
  Ocupația "director sucursală și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  121024 director tehnic
  --------------
  Ocupația "director tehnic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  121025 director general institut național cercetare-dezvoltare și asimilați
  --------------
  Ocupația "director general institut național cercetare-dezvoltare și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  121026 director incubator tehnologic de afaceri
  --------------
  Ocupația "director incubator tehnologic de afaceri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  121027 director departament cercetare-dezvoltare
  --------------
  Ocupația "director departament cercetare-dezvoltare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  1211 CONDUCĂTORI ȘI ALȚI FUNCȚIONARI SUPERIORI ÎN SISTEMUL BANCAR
  Președinții, vicepreședinții și alți funcționari superiori din sistemul bancar reprezintă și angajează unitatea bancară în relațiile cu clienții, precum și în fața organelor de jurisdicție; semnează actele de angajare a cheltuielilor materiale și bănești, precum și toate celelalte acte ce se emit de către bancă, potrivit normelor; organizează și coordonează activitatea băncii conform dispozițiilor legale în vigoare.
  ------------
  Grupa de bază 1211 "Conducători și alți funcționari superiori în sistemul bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  121101 președinte bancă/vicepreședinte/prim vicepreședinte
  ------------
  Ocupația "președinte bancă/vicepreședinte/prim vicepreședinte" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  121102 economist șef
  ------------
  Ocupația "economist șef" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în
  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  121103 director general bancă/director general adjunct
  ------------
  Ocupația "director general bancă/director general adjunct" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  121104 director executiv bancă/director/director adjunct
  ------------
  Ocupația "director executiv bancă/director/director adjunct" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  121105 șef departament bancă/șef adjunct departament
  ------------
  Ocupația "șef departament bancă/șef adjunct departament" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  121106 șef proiect bancă
  ------------
  Ocupația "șef proiect bancă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  121107 șef serviciu bancă/șef birou
  ------------
  Ocupația "șef serviciu bancă/șef birou" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  121108 coordonator compartiment/colectiv bancă
  ------------
  Ocupația "coordonator compartiment/colectiv bancă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  121109 dealer șef (arbitragist bancă)
  ------------
  Ocupația "dealer șef (arbitragist bancă)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  121110 director unitate bancară operațională/director adjunct unitate bancară operațională
  ------------
  Ocupația "director unitate bancară operațională/director adjunct unitate bancară operațională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  121111 șef agenție bancară
  ------------
  Ocupația "șef agenție bancară" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  121112 contabil șef /director financiar bancă
  ------------
  Ocupația "contabil șef /director financiar bancă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  121113 director de arhivă bancă
  ------------
  Ocupația "director de arhivă bancă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  IV. 1.2.2. GRUPA MINORĂ 122
  Conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități de producție și sociale din unități economico-sociale mari
  Conducătorii de compartimente cu activități de producție și sociale din unitățile economico-sociale mari răspund, planifică și conduc activitatea de producție a bunurilor și prestărilor de servicii, în limitele stabilite de cadrele ierarhic superioare, avizează recrutarea și formarea personalului, apreciază randamentul muncii acestuia, reprezintă interesele unității pe care o conduc în relațiile de muncă cu alte compartimente similare din cadrul întreprinderii (instituției) proprii sau cu terții.
  Grupe de bază componente:
  1221 Conducatori în agricultura, silvicultura, vânătoare piscicultura, pescuit și protectia mediului
  1222 Conducatori în industria extractiva și prelucratoare
  1223 Conducatori în constructii
  1224 Conducatori în comertul cu ridicata și cu amanuntul
  1225 Conducatori în activitatea hoteliera și restaurante
  1226 Conducatori în transporturi, posta și telecomunicatii
  1227 Conducatori de firme de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale
  1228 Conducatori de întreprinderi de prestări servicii pentru populație reparații obiecte de uz casnic, curățătorii, spălătorii, frizerii etc.)
  1229 Conducători în alte activități de producție și servicii sociale (sănătate, cultură, învățământ, sport, afaceri externe etc.)
  1221 CONDUCĂTORI ÎN AGRICULTURA SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE PISCICULTURĂ, PESCUIT ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
  Conducătorii din agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură, pescuit și protecția mediului, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alte cadre de conducere de direcții și servicii, planifică și coordonează activitatea de producție a bunurilor agricole, supraveghează utilizarea resurselor materiale, financiare și umane, stabilesc modalitățile de execuție a lucrărilor de specialitate, avizează recrutarea și formarea profesională a personalului, reprezintă unitatea pe care o conduc în relațiile cu alte sectoare ale aceleiași întreprinderi sau cu terții.
  Ocupații componente:
  122101 hidrometeorolog șef
  122102 inginer șef agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură, pescuit
  122103 inspector general vânătoare
  122104 medic veterinar șef
  122105 șef centru protecția plantelor și mediului
  122106 șef centru reproducția și selecția animalelor
  122107 șef district, centru, ocol silvic
  122108 șef circumscripție sanitar-veterinar și control al alimentelor
  122109 șef complex zootehnic
  122110 șef fazanerie
  122111 șef fermă agricolă (agrozootehnică)
  122112 șef laborator analize pedologice și asimilați
  122113 șef oficiu cadastru
  122114 șef parchet
  122115 șef păstrăvărie
  122116 șef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă
  122117 șef stație hidrologică, meteorologică și incubație
  122118 șef stație producție, exploatare, întreținere în agricultură
  122119 șef stație vinificație
  122120 șef stație lucrări de irigație și ameliorare a solului
  122121 inspector veterinar șef
  122122 șef secție mecanizare
  1222 CONDUCĂTORI ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘI PRELUCRĂTOARE
  Conducătorii din industria extractivă și prelucrătoare, în subordinea directorilor responsabili, în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii planifică și coordonează activitatea de extracție a carbunelui și minereurilor, de producție și distribuție a electricității, gazului și apei; supraveghează aplicarea regulilor de protecție a muncii, precum și recrutarea și formarea profesională a personalului; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu terții.
  Ocupații componente:
  122201 inginer șef exploatare nucleară
  122202 inginer șef industria extractivă și prelucratoare
  122203 inginer șef radioprotecție
  122204 inspector șef conservarea energiei
  122205 șef atelier industria extractivă și prelucrătoare
  122206 șef sector, industria extractivă și prelucrătoare
  122207 șef centru prelucrare
  122208 șef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear
  122209 șef unități miniere și asimilate
  122210 șef brigadă exploatare miniera
  122211 șef serviciu tehnic și componente nucleare
  122212 șef serviciu termo-chimic
  122213 șef uzină, centrală electrică, gaze, apă și asimilați
  122214 șef laborator în industria prelucratoare
  122215 șef modul în industria extractivă și prelucrătoare
  122216 șef centrală electrică, gaze și apă
  122217 șef secție industrie extractivă și prelucrătoare
  122218 șef serviciu industrie extractivă și prelucrătoare
  122219 șef birou industrie extractivă și prelucrătoare
  122220 șef atelier reparații capitale
  122221 inspector general industria petrolieră
  ------------
  Ocupația "inspector general industria petrolieră" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122222 șef formație industria petrolieră/petrochimică
  ------------
  Ocupația "șef formație industria petrolieră/petrochimică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122223 șef instalație petrolieră
  ------------
  Ocupația "șef instalatie petrolieră" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122224 șef laborator industria petrolieră
  ------------
  Ocupația "șef laborator industria petrolieră" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122225 șef stație epurare ape reziduale
  ------------
  Ocupația "șef stație epurare ape reziduale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122226 supervizor geolog și foraj
  ------------
  Ocupația "supervizor geolog și foraj" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122227 șef formație în industria de mașini și echipamente
  ------------
  Ocupația "șef formație în industria de mașini și echipamente" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  1223 CONDUCĂTORI ÎN CONSTRUCȚII
  Conducătorii din construcții, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifică și coordonează activitatea de producție, exploatare și întreținere în construcții și lucrări publice; supraveghează aplicarea regulilor de protecție a muncii, precum și recrutarea și formarea profesională a personalului din subordine și randamentul acestuia; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu terții.
  Ocupații componente:
  122301 ajutor șef brigadă, în construcții
  122302 inginer șef în construcții
  122303 conducător antrepriză construcții montaj
  122304 șef atelier în construcții
  122305 șef brigadă complexă sau specializată
  122306 șef laborator în construcții
  122307 șef lot
  122308 șef șantier
  122309 șef sector (secție) drumuri-poduri
  122310 șef secție producție, exploatare, întreținere, reparații în construcții și lucrări publice
  122311 șef serviciu în construcții
  122312 șef birou în construcții
  122313 șef sector exploatare, îmbunătățiri funciare
  122314 șef sistem exploatare îmbunătățiri funciare
  1224 CONDUCĂTORI ÎN COMERȚUL CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL
  Conducătorii din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifică și coordonează activitatea comercială a întreprinderii; supraveghează respectarea normelor practicate în regimul schimbului de mărfuri și cheltuielile specifice; supraveghează recrutarea și formarea profesională a personalului din subordine și randamentul acestuia; reprezintă organizația proprie în relațiile cu alte sectoare interne sau cu terții.
  Ocupații componente:
  122401 președinte cooperativă de consum
  -------------
  Ocupația "președinte cooperativă de producție, achiziție și desfacere a mărfurilor" a fost înlocuită cu ocupația "președinte cooperativă de consum" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122402 șef bază recepție
  122403 șef serviciu comerț cu ridicata și amănuntul
  122404 șef birou comerț cu ridicata și amănuntul
  122405 vicepreședinte cooperativă de consum
  -------------
  Ocupația "vicepreședinte cooperativă de producție, achiziție și desfacere" a fost înlocuită cu ocupația "vicepreședinte cooperativă de consum" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122406 șef stație PECO
  -------------
  Ocupația "șef stație PECO" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122407 șef departament de mărfuri alimentare/nealimentare
  -------------
  Ocupația "șef departament de mărfuri alimentare/nealimentare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122408 manager zonă
  -------------
  Ocupația "manager zonă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  1225 CONDUCĂTORI ÎN ACTIVITATEA HOTELIERĂ ȘI RESTAURANTE
  Conducătorii din activitatea hotelieră și restaurante, în subordinea directorilor responsabili, planifică și coordonează activitatea hotelieră și de alimentație publică; supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare; avizează recrutarea și formarea profesională a personalului din subordine și urmăresc eficiența muncii acestora; reprezintă interesele organizației proprii în relațiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia sau cu terții.
  Ocupații componente:
  122501 responsabil complex hotel-restaurant
  122502 șef complex hotelier
  1226 CONDUCĂTORI ÎN TRANSPORTURI, POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII
  Conducătorii din transporturi, poștă și telecomunicații în subordinea directorilor responsabili, planifică și coordonează activitatea specifică din transporturi, poștă și telecomunicații; supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare și respectarea normativelor și tarifelor; avizează recrutarea, formarea profesională și
  eficientă a personalului din subordine; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia și cu terții.
  Ocupații componente:
  122601 capitan șef port
  122602 comandant pentru nave maritime
  ------------
  Ocupația "comandant navă" a fost înlocuită cu ocupația "comandant pentru nave maritime" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122603 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic
  122604 conducător (director și director adjunct) Administrația Filiala Dunărea de Jos (AFDJ)
  122605 director zbor
  122606 inginer șef transporturi
  122607 picher șef district
  122608 revizor general siguranța circulației
  122609 șef agenție navală
  122610 șef atelier aeroport
  122611 șef atelier telecomunicații
  122612 șef atelier transporturi
  122613 șef autobază
  122614 șef birou aeroport
  122615 șef birou exploatare poștală
  122616 șef birou radiotelecomunicații
  122617 șef birou, serviciu relații internaționale
  122618 șef birou, serviciu transport maritim și fluvial
  122619 șef centrală telefonică
  122620 șef centru control calitate emisie radiofonică
  122621 șef centru control calitate emisie televiziune
  122622 șef centru control local comunicații
  122623 șef centru dirijare zbor
  122624 șef centru postal și asimilați
  122625 șef centru (secție, sector) radiodifuziune și asimilați
  122626 șef centru (secție, sector) telecomunicații și asimilați
  122627 șef centru zonal intervenții radiorelee
  122628 șef centru zonal de intervenții translatare TV
  122629 șef coloană auto
  122630 șef depou
  122631 șef district căi ferate, poduri, drumuri
  122632 șef divizie căi ferate
  122633 șef formație comunicații
  122634 șef formație operațională telecomunicații
  122635 șef laborator aeroport
  122636 șef laborator măsurători telecomunicații
  122637 șef laborator radio-televiziune
  122638 șef laborator telecomunicații
  122639 șef lot telecomunicații
  122640 șef port
  122641 șef regulator circulație căi ferate
  122642 șef rețea telecomunicații
  122643 șef revizie locomotive, automotoare
  122644 șef revizie vagoane
  122645 șef secție (sector) transporturi și asimilați
  122646 șef serviciu, centru, stație, aeroport și asimilați
  122647 șef serviciu control zonal comunicații
  122648 șef serviciu exploatare poștală
  122649 șef serviciu filială Administrația Filiala Dunărea de Jos
  122650 șef serviciu informare zbor
  122651 șef serviciu stație, tură meteo
  122652 șef serviciu navigație
  122653 șef serviciu radiotelecomunicații și asimilați
  122654 șef stație căi ferate
  122655 șef stație comunicații prin satelit
  122656 șef stație radiorelee
  122657 șef stație teleferic
  122658 șef stație televiziune
  122659 șef studio
  122660 șef agenție pilotaj
  122661 șef cart
  122662 telefonist șef
  122663 telegrafist șef
  122664 șef oficiu zonal poștă
  122665 șef oficiu special poștă
  122666 diriginte oficiu transporturi și telecomunicații
  122667 șef turn telecomunicații
  122668 șef garaj
  122669 comandant instructor
  122670 șef mecanic instructor
  122671 șef mecanic maritim/fluvial
  -------------
  Ocupația "șef mecanic nave maritime" a fost înlocuită cu ocupația "șef mecanic maritim/fluvial" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122672 șef electrician maritim
  -------------
  Ocupația "șef electrician nave maritime" a fost înlocuită cu ocupația "șef electrician maritim" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122673 șef stație radiotelegrafie (RTG)
  1227 CONDUCĂTORI LA FIRME DE AFACERI, INTERMEDIERI ȘI ALTE SERVICII COMERCIALE
  Conducătorii firmelor de intermediere a afacerilor și a altor servicii comerciale, în subordinea directorilor responsabili, planifică și coordonează activitatea de prestare servicii bancare, asigurare și gestiune imobiliară, prelucrări informatice, studii de piață, contabilitate, arhitectură, inginerie, curățare a clădirilor, expertize și analize tehnice, publicitate și condiționare (ambalare) a mărfurilor; supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare și avizează recrutarea, formarea profesională și randamentul personalului în subordine; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia și cu terții; supraveghează aplicarea regulilor de protecție a muncii.
  Ocupații componente:
  122701 inginer șef firme de afaceri și alte servicii comerciale
  122702 șef agenție comercială
  122703 șef expoziții și târguri
  122704 șef vamă și asimilați
  122705 șef serviciu/șef birou/asigurări
  -----------
  Ocupația "șef serviciu/șef birou/asigurări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  122706 șef serviciu/șef birou/daune
  -----------
  Ocupația "șef serviciu/șef birou/daune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  1228 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU POPULAȚIE (REPARAȚII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURĂȚĂTORII, SPĂLĂTORII, FRIZERII ETC.)
  Conducătorii din întreprinderile de prestări de servicii pentru populație, în subordinea directorilor responsabili, planifică și coordonează prestările de servicii pentru populație: supraveghere persoane la domiciliu, curățenie și alte prestații similare; planifică și coordonează activitatea de executare a lucrărilor de reparații sau altor prestații; supraveghează utilizarea rațională a resurselor materiale și financiare și urmăresc respectarea termenelor planificate pentru executarea diferitelor servicii; avizează recrutarea și formarea profesională a personalului din subordine și randamentul acestuia; reprezintă organizația proprie în relațiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu terții.
  Ocupații componente:
  122801 inginer șef întreprinderi de reparații obiecte de uz casnic, curățătorii și alte servicii pentru populație
  122802 șef atelier reparații obiecte de uz casnic, curățătorii și alte servicii pentru populație
  122803 șef centru reparații
  122804 șef centru dezinfecție, deratizare și dezinsecție
  1229 CONDUCĂTORI ÎN ALTE ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ȘI SERVICII SOCIALE (SĂNĂTATE, CULTURĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT, SPORT, AFACERI EXTERNE ETC.)
  Conducătorii din alte activități de producție și servicii sociale, în subordinea directorilor responsabili, planifică și coordonează activitatea din domeniile de sănătate și asistență socială, învățământ public și particular, activitate recreativă, culturală și sportivă, precum și a instituțiilor și organismelor extrateritoriale.
  Ocupații componente:
  122901 antrenor federație sportivă
  122902 asistent medical șef
  122903 biochimist șef secție, laborator
  122904 biolog șef secție, laborator
  122905 chimist șef secție, laborator
  122906 comandant aeroclub
  122907 conducător tabară școlară
  122908 consilier teritorial șef inspectoratul pentru cultură
  122909 coordonator presă
  122910 director în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și de maiștri
  122911 farmacist șef secție, laborator
  122912 farmacist diriginte
  122913 laborant medical șef
  122914 medic șef (policlinică, stație de salvare, centru de recoltare sânge)
  122915 medic șef secție, laborator
  122916 moașă șefă
  122917 oficiant medical șef
  122918 președinte federație sportivă și asimilați
  122919 președinte complex, club sportiv și asimilați
  122920 psiholog șef secție, laborator
  122921 redactor șef presă
  122922 secretar general agenție presă, edituri
  122923 secretar general redacție
  122924 secretar general federație sport
  122925 secretar științific învățământ, cercetare
  122926 șef agenție, oficiu turism
  122927 șef atelier presă
  122928 șef birou exploatare-coordonare presă
  122929 șef birou redacție
  122930 șef birou relații unități presă și asimilați
  122931 șef laborator conservare-restaurare opere de artă
  122932 șef lectorat
  122933 șef oficiu juridic
  122934 șef oficiu, serviciu, secție, redacție și asimilați
  122935 șef serviciu control tehnic presă
  122936 șef unitate balneoclimaterică
  122937 soră medicală șefă
  122938 tehnician sanitar șef
  122939 șef catedră
  122940 șef agenție concursuri hipice
  122941 șef producție film
  122942 șef secție producție film
  122943 șef atelier producție film
  122944 șef oficiu interjudețean difuzare film
  122945 librar-șef
  ------------
  Ocupația "librar-șef" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.
  122946 șef atelier decorator
  ------------
  Ocupația "șef atelier decorator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.
  122947 șef serviciu și asimilați
  -------------
  Ocupația "șef serviciu și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122948 șef atelier și asimilați
  -------------
  Ocupația "șef atelier și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122949 șef secție și asimilați
  -------------
  Ocupația "șef secție și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122950 șef birou și asimilați
  -------------
  Ocupația "șef birou și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122951 șef serviciu reintegrare socială și supraveghere
  -------------
  Ocupația "șef serviciu reintegrare socială și supraveghere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122952 șef unitate elementară de lucru
  -------------
  Ocupația "șef unitate elementară de lucru" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  122953 director așezământ cultural
  -------------
  Ocupația "director așezământ cultural" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  IV. 1.2.3. GRUPA MINORA 123
  Alți conducători de compartimente (secție, serviciu, birou, laborator etc.) cu activități nelucrative din unități economico-sociale mari
  Alți conducători de compartimente cu activități nelucrative din unitățile economico-sociale mari sub conducerea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii planifică și coordonează activitatea compartimentului de specialitate, avizează recrutarea și formarea personalului din subordine, urmărește randamentul și eficiența acestuia; reprezintă organizația în relațiile cu alți conducători de organizații, în relațiile de lucru cu alte sectoare din interior sau cu terții.
  Grupe de bază componente:
  1231 Conducători în servicii de administrație și financiare
  1232 Conducători în servicii de personal, pregătirea personalului și alte relații de muncă
  1233 Conducători în activitatea de vânzare și marketing
  1234 Conducători în servicii de publicitate și relații publice
  1235 Conducători în aprovizionare și desfacere
  1236 Conducători în informatică
  1237 Conducători în cercetare-dezvoltare-proiectare
  1239 Conducători în alte activități și servicii nelucrative
  1231 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE ADMINISTRAȚIE ȘI FINANCIARE
  Conducătorii din serviciile de administrație și financiare, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători, planifică și coordonează activitatea administrativă, evaluează resursele financiare, stabilesc bugetul și supraveghează operațiunile financiare ale întreprinderilor sau instituțiilor; supraveghează utilizarea rațională a resurselor financiare și efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea, formarea profesională și randamentul personalului din subordine; reprezintă organizația în relațiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu terții.
  Ocupații componente:
  123101 comisar șef divizie garda financiară
  123102 contabil șef
  123103 controlor financiar
  123104 controlor revizor financiar
  123105 procuror șef birou/șef serviciu/secție
  123106 șef agenție CEC
  123107 șef birou, serviciu administrativ
  123108 șef birou, serviciu, secție, circumscripție financiară
  123109 șef birou, serviciu financiar-contabilitate
  123110 manager financiar
  ------------
  Ocupația "manager financiar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  1232 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE PERSONAL, PREGĂTIREA PERSONALULUI ȘI ALTE RELAȚII DE MUNCĂ
  Conducătorii din servicii de personal, pregătire a personalului și alte relații de muncă, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii planifică și coordonează activitatea de recrutare, formare și promovare a personalului, de negociere a salariilor, de consultare a lucrătorilor; avizează programele de protecție a muncii și reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației și cu terții.
  Ocupații componente:
  123201 șef birou calificare și recalificare
  123202 șef birou pensii
  123203 șef birou șomaj
  123204 șef oficiu șomaj
  123205 șef serviciu resurse umane
  123206 șef serviciu evaluarea resurselor de muncă
  123207 manager resurse umane
  ------------
  Ocupația "manager resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  123208 șef centru perfecționare
  ------------
  Ocupația "șef centru perfecționare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  1233 CONDUCĂTORI DIN ACTIVITATEA DE VÂNZARE ȘI MARKETING
  Conducătorii din activitatea de vânzare și marketing, sub conducerea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifică și coordonează activitatea de comerț interior sau exterior și marketing a întreprinderii sau a instituției; fundamentează programele de desfacere a mărfurilor pe seama rezultatelor studiilor de piață; stabilesc baremuri pentru nivelul prețurilor și rabatului comercial, condițiile de livrare și metodele de vânzare; supraveghează utilizarea rațională a resurselor umane, materiale și financiare, recrutarea și formarea profesională a personalului; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației și cu terții.
  Ocupații componente:
  123301 șef serviciu marketing
  123302 șef birou marketing
  123303 șef licitație
  123304 director operații-tranzacții
  123305 șef casă compensație
  123306 șef agenție bursieră
  123307 manager marketing (tarife, contracte, achiziții)
  ------------
  Ocupația "manager marketing (tarife, contracte, achiziții)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  1234 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE PUBLICITATE ȘI RELAȚII PUBLICE
  Conducătorii din serviciile de publicitate și relații publice, sub conducerea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifică și coordonează activitatea de publicitate din întreprinderi sau instituții, negociază contractele de publicitate cu mijloacele de comunicare în masă (mass-media) și agențiile de publicitate; stabilesc programele de informare a autorităților și publicului și organizează campanii de colectare a fondurilor în contul organizațiilor umanitare sau fără scop lucrativ; urmăresc utilizarea rațională a resurselor și efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea și formarea profesională a personalului din subordine și supraveghează randamentul acestuia; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației sau cu terții.
  Ocupații componente:
  123401 șef agenție reclamă publicitară
  123402 șef birou reclamă publicitară
  123403 șef serviciu reclamă publicitară
  1235 CONDUCĂTORI ÎN APROVIZIONARE ȘI DESFACERE
  Conducătorii din activitatea de aprovizionare și desfacere, în subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifică și coordonează activitatea de achiziționare, constituire a stocurilor, distribuire a materiilor prime și materialelor; negociază cu furnizorii asupra prețurilor de achiziție și calității materiilor prime și materialelor care fac obiectul contractului; planifică și stabilesc sistemul de inventariere; supraveghează utilizarea rațională a resurselor și efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea, pregătirea profesională și randamentul personalului; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației și cu terții.
  Ocupații componente:
  123501 șef birou aprovizionare-desfacere
  123502 șef depozit
  123503 șef serviciu aprovizionare-desfacere
  123504 șef siloz
  123505 șef stație uscare-condiționare cereale
  123506 manager achiziții
  -----------
  Ocupația "manager achiziții" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  123507 manager farmacii
  -----------
  Ocupația "manager farmacii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  123508 manager aprovizionare
  -----------
  Ocupația "manager aprovizionare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  123509 manager relații furnizori
  -----------
  Ocupația "manager relații furnizori" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  1236 CONDUCĂTORI ÎN INFORMATICĂ
  Conducătorii din informatică coordonează activitatea compartimentelor de informatică din unități (întreprindere, instituție, societate, comercială etc.); coordonează alegerea, instalarea, utilizarea și întreținerea echipamentelor de calcul, precum și achiziționarea, din exteriorul unității, de programe de calculator; stabilesc modalitățile de prelucrare a datelor la nivelul unității; supraveghează utilizarea eficientă și rațională a resurselor materiale și financiare; se preocupă de recrutarea și pregătirea profesională și urmăresc eficiența personalului din subordine; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației sau cu terți.
  În contextul diversității structurilor organizatorice actuale (divizie, departament, direcție, direcție generală, atelier, laborator, centru de calcul, oficiu de calcul etc.), ocupațiile corespunzătoare se pot concretiza prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al fiecărei organizații.
  Ocupații componente:
  123601 director centru de calcul
  123602 șef oficiu de calcul
  123603 șef atelier informatică
  123604 șef laborator informatică
  123605 director divizie informatică
  123606 director departament informatică
  1237 CONDUCĂTORI ÎN CERCETARE - DEZVOLTARE - PROIECTARE
  Conducătorii din cercetare-dezvoltare, din subordinea directorilor responsabili și în colaborare cu alți conducători de direcții și servicii, planifică și coordonează activitatea de cercetare-dezvoltare din întreprinderi, instituții, în domeniul proceselor tehnice, tehnologice sau de producție; stabilesc obiectivele cercetării în limitele bugetare și supraveghează utilizarea rațională a resurselor; avizează recrutarea, formarea profesională a personalului și randamentul acestuia; reprezintă sectorul propriu în relațiile cu alte sectoare ale organizației, sau cu terții.
  Ocupații componente:
  123701 arhitect șef
  123702 geolog șef
  123703 secretar științific și asimilați
  123704 șef formație lucrări geologice
  123705 șef formație cercetare-dezvoltare
  123706 meteorolog șef
  123707 director filială cercetare-proiectare
  123708 șef atelier ediții, multiplicare, expediție
  123709 șef proiect cercetare-proiectare
  123710 șef secție cercetare-proiectare
  123711 șef atelier cercetare-proiectare
  123712 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare
  123713 director proiect
  ------------
  Ocupația "director proiect" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  123714 șef proiect, program și asimilați
  ------------
  Ocupația "șef proiect, program și asimilați" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  123715 inspector șef inspecția meteorologică națională
  ------------
  Ocupația "inspector șef inspecția meteorologică națională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  1239 CONDUCĂTORI ÎN ALTE ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII NELUCRATIVE
  În aceasta grupă sunt incluși conducătorii care nu pot fi clasificați în celelalte grupe de bază ale subgrupei minore 123 alți conducatori.
  Ocupații componente:
  123901 șef birou organizație politică, obștească, umanitară
  123902 șef serviciu organizație politică, obștească, umanitară
  123903 inspector de protecție civilă
  -----------
  Ocupația "șef stat major apărare civilă" a fost înlocuită cu ocupația "inspector de protecție civilă" conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  123904 coordonator în protecție și securitate privată
  ------------
  Ocupația "coordonator în protecție și securitate privată" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  123905 șef structură de securitate
  -------------
  Ocupația "șef structură de securitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  IV. 1.3. SUBGRUPĂ MAJORĂ 13
  Conducători de unități economico-sociale mici (giranți)
  Conducătorii de unități economico-sociale mici (giranți) coordonează activitatea unităților proprii sau ale proprietarilor (giranților); asistați de un alt conducător sau de un grup de subalterni, definesc cifră de afaceri și profilul activității, negociază prețurile cu furnizorii și clienții, planifică și centralizează utilizarea resurselor materiale, financiare și umane.
  Grupe minore componente:
  131 Conducători (șefi de unități) de unități economico-sociale mici
  IV. 1.3.1. GRUPA MINORĂ 131
  Conducători (șefi de unități) unități economico-sociale mici
  Conducătorii de unități economico-sociale mici coordonează activitatea unităților proprii sau ale proprietarilor; asistați de un alt conducător sau de un grup de subalterni planifică, definesc și înfăptuiesc obiectivele economice, urmăresc realizarea sarcinilor zilnice; negociază prețurile cu furnizorii și clienții, supraveghează utilizarea resurselor materiale și financiare și avizează recrutarea personalului din subordine pentru desfășurarea sarcinilor specifice.
  Notă: Grupele de bază cuprinse în această subgrupă clasează funcțiile respective în cele 9 ramuri de activitate.
  Grupe de bază componente:
  1311 Conducători de întreprinderi mici din agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură și pescuit
  1312 Conducători de întreprinderi mici din industria extractivă și prelucrătoare
  1313 Conducători de întreprinderi mici din construcții
  1314 Conducători de întreprinderi mici din comerțul cu ridicata și amănuntul
  1315 Conducători de întreprinderi mici din activitatea hotelieră și restaurante
  1316 Conducători de întreprinderi mici din transporturi, poștă și telecomunicații
  1317 Conducatori firme mici de afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale
  1318 Conducatori de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populație (reparații obiecte de uz casnic,
  curățătorii, spălătorii, frizerii etc.)
  1319 Conducători de alte întreprinderi mici
  Sarcinile persoanelor cuprinse în aceste grupe de bază sunt, în general, comune și se regăsesc în definirea subgrupei 131 "CONDUCĂTORI (ȘEFI DE UNITĂȚI) DE SOCIETĂȚI COMERCIALE ȘI ÎNTREPRINDERI MICI", fiind particularizate numai de specificul activității.
  1311 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNATOARE, PISCICULTURĂ ȘI PESCUIT
  Ocupații componente:
  131101 conducător întreprindere mică - patron (girant) agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură și pescuit
  1312 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘI PRELUCRĂTOARE
  Ocupații componente:
  131201 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie extractivă și prelucrătoare
  1313 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN CONSTRUCȚII
  Ocupații componente:
  131301 conducător întreprindere mică-patron (girant) în construcții
  1314 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN COMERȚUL CU RIDICATA ȘI AMĂNUNTUL
  Ocupații componente:
  131401 conducător întreprindere mică patron (girant) în comerț
  1315 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN ACTIVITATEA HOTELIERĂ ȘI RESTAURANTE
  Ocupații componente:
  131501 conducător întreprindere mică-patron (girant) în activitatea hotelieră și restaurante
  131502 patron unitate agrement
  131503 patron unitate alimentație publică
  1316 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN TRANSPORTURI, POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII
  Ocupații componente:
  131601 conducător întreprindere mică-patron (girant) în transporturi și comunicații
  1317 CONDUCĂTORI FIRME MICI DE AFACERI, INTERMEDIERI ȘI ALTE SERVICII COMERCIALE
  Ocupații componente:
  131701 conducător firmă mică-patron (girant) în afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale
  1318 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU POPULAȚIE (REPARAȚII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURĂȚĂTORII, SPĂLĂTORII, FRIZERII ETC)
  Ocupații componente:
  131801 conducător întreprindere mică-patron (girant) în prestări servicii
  1319 CONDUCĂTORI DE ALTE ÎNTREPRINDERI MICI
  Ocupații componente:
  131901 conducător de întreprindere mică patron (girant) învățământ, sănătate, sport, turism, informatică etc.
  IV. 2. GRUPA MAJORĂ 2
  Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice
  Specialiștii cu ocupații intelectuale și științifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesită cunoștințe de înalt nivel în științe fizice, biologice, sociale și umane; întreprind analize și cercetări, elaborează concepte, teorii și metode; aplică în practică cunoștințele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv; predau în învățământul de diverse grade, teoria și practica uneia sau mai multor discipline; instruiesc și educă persoane handicapate; oferă consultații în domeniul comercial, juridic și social; creează și interpretează opere de artă; susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte.
  Subgrupe majore componente:
  21 Fizicieni, matematicieni și ingineri
  22 Specialiști în biologie, agronomie și științele vieții
  23 Profesori în învățământul superior secundar și asimilați
  24 Alți specialiști cu ocupații intelectuale și științifice
  IV. 2.1. SUBGRUPA MAJORĂ 21
  Fizicieni, matematicieni și ingineri
  Fizicienii, matematicienii și inginerii efectuează cercetări asupra teoriilor, conceptelor și procedeelor, le ameliorează sau actualizează; aplică în practică cunoșțintele din domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geofizicii, geologiei, matematicii, statisticii, informaticii, arhitecturii, ingineriei și tehnologiei; avizează proiecte de construcții, sistematizare, rețele de circulație rutieră, echipamente, mașini, metode de exploatare minieră; efectuează ridicări topografice și submarine și întocmesc hărți; studiază aspectele tehnologice ale unor materiale, produse și procedee; susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte tehnice de specialitate.
  Grupe minore componente:
  211 Fizicieni, chimiști și asimilați
  212 Matematicieni, specialiști statisticieni și asimilați
  213 Specialiști în informatică
  214 Arhitecti, ingineri și asimilați (exclusiv ingineri din industria textilă, pielărie, alimentară, lemn și
  materiale de construcții)
  215 Ingineri în industria textilă, pielărie și alimentară
  216 Ingineri în industria lemnului și materialelor de construcții
  IV. 2.1.1. GRUPA MINORĂ 211
  Fizicieni, chimiști și asimilați
  Fizicienii, chimiștii și specialiștii asimilați aplică cunoștințele științifice în domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geologiei și geofizicii; aplică cunoștințele dobândite în domeniul prelucrării industriale, agriculturii, medicinei, navigației, explorării spatiale, exploatării resurselor de petrol și gaze, altor resurse minerale și apei; în telecomunicații și alte servicii sau construcții civile; susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte tehnice de specialitate.
  Grupe de bază componente:
  2111 Fizicieni și astronomi
  2112 Meteorologi
  2113 Chimiști
  2114 Geologi, geofizicieni
  2111 FIZICIENI ȘI ASTRONOMI
  Fizicienii și astronomii efectuează experimente, teste și analize asupra structurii și proprietăților materiei în stare solidă și a modificărilor posibile în funcție de temperatură și presiune; evaluează rezultatele experimentelor pe baza modelelor matematice; observă și analizează fenomenele cerești; aplică cunoștințele legate de fizică și astronomie în industrie, medicină și în domeniul militar.
  Ocupații componente:
  211101 fizician
  2112 METEOROLOGI
  Meteorologii conduc (dirijează) cercetarea, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale care se referă la compoziția, structura și dinamica atmosferei; investighează direcția și viteza deplasărilor aerului, presiunii temperaturii, umidității și alte fenomene ca formarea ceței și precipitațiilor, pregătesc detalierea pe termen lung a hârtilor meteorologice și prognozelor meteo folosite în aviație, în marină, agricultură și alte domenii pentru informarea publicului.
  Ocupații componente:
  211201 meteorolog
  211202 meteorolog previzionist
  ----------
  Ocupația "prognozator meteo" a fost înlocuită cu ocupația "meteorolog previzionist" conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  211203 climatolog
  211204 meteorolog aeronautic
  211205 consilier/expert în meteorologie și domenii conexe
  ----------
  Ocupația "consilier/expert în meteorologie și domenii conexe" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  2113 CHIMIȘTI
  Chimiștii efectuează cercetări aplicative și analize pentru determinarea compoziției chimice a diferitelor substanțe, materii și produse naturale, artificiale sau sintetice; întocmesc rapoarte cu concluziile rezultate în vederea îmbunătățirii calității materialelor, produselor și procedeelor farmaceutice și industriale.
  Ocupații componente:
  211301 chimist
  211302 consilier chimist
  211303 expert chimist
  211304 inspector de specialitate chimist
  211305 referent de specialitate chimist
  2114 GEOLOGI, GEOFIZICIENI
  Geologii, geofizicienii și geografii studiază compoziția și structura scoarței terestre, analizează rocile, mineralele și fosilele pentru determinarea naturii și cronologiei diferitelor formațiuni geologice; studiază și măsoară intensitatea seismelor și a forței gravitaționale; studiază fenomenele optice și acustice din atmosferă; identifică zăcăminte de petrol, gaze naturale, pânza freatică etc. și stabilesc procedeele de exploatare a acestora.
  Ocupații componente:
  211401 consilier geolog
  211402 expert geolog
  211403 inspector specialitate geolog
  211404 referent de specialitate geolog
  211405 consilier geofizician
  211406 expert geofizician
  211407 inspector specialitate geofizician
  211408 referent de specialitate geofizician
  211409 consilier hidrogeolog
  211410 expert hidrogeolog
  211411 inspector specialitate hidrogeolog
  211412 referent de specialitate hidrogeolog
  211413 consilier hidrolog
  211414 expert hidrolog
  211415 inspector specialitate hidrolog
  211416 referent de specialitate hidrolog
  211417 consilier pedolog
  211418 expert pedolog
  211419 inspector specialitate pedolog
  211420 referent de specialitate pedolog
  211421 inginer geolog
  -------------
  Ocupația "inginer geolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 2.1.2. GRUPA MINORĂ 212
  Matematicieni, specialiști statisticieni și asimilați
  Matematicienii, statisticienii și asimilații acestora avizează aplicarea unor metode și principii matematice, actuariale și statistice; pregătesc și efectuează culegeri de date statistice, le evaluează, le organizează și le interpretează, întocmind rapoarte și comunicări științifice.
  Grupe de bază componente:
  2121 Matematicieni și asimilați
  2122 Specialiști statisticieni
  2121 MATEMATICIENI ȘI ASIMILAȚI
  Matematicienii și asimilații acestora studiază și elaborează teorii și metode matematice și actuariale, avizează utilizarea acestora în științele tehnice, agronomie, medicină și alte sectoare; efectuează analize logice ale problemelor de gestiune, elaborează modele matematice în vederea programării și rezolvării computerizate a acestor probleme.
  Ocupații componente:
  212101 consilier matematician
  212102 expert matematician
  212103 inspector specialitate matematician
  212104 referent de specialitate matematician
  212105 consilier actuar
  212106 expert actuar
  212107 inspector specialitate actuar
  212108 referent de specialitate actuar
  2122 SPECIALIȘTI STATISTICIENI
  Statisticienii proiectează și organizează anchete și alte culegeri de date statistice, concep chestionarele și celelalte instrumente specifice; evaluează, prelucrează, analizează și interpretează informații statistice și se ocupă de publicarea lor.
  Ocupații componente:
  212201 consilier statistician
  212202 expert statistician
  212203 inspector specialitate statistician
  212204 referent de specialitate statistician
  IV. 2.1.3. GRUPA MINORĂ 213
  Specialiști în informatică
  Specialiștii în informatică concep, proiectează, elaborează, testează, implementează și dezvoltă sisteme informatice și programe de calculator în diferite domenii de activitate, în conformitate cu cerințele și opțiunile de informatizare.
  Grupe de bază componente:
  2131 Analiști, programatori, proiectanți sisteme informatice, consultanți în informatică
  2139 Specialiști în informatică neclasificați în grupele de bază anterioare
  2131 ANALIȘTI, PROGRAMATORI, PROIECTANȚI SISTEME INFORMATICE, CONSULTANȚI ÎN INFORMATICĂ
  Analiștii, programatorii, proiectanții de sisteme informatice, consultanții în informatică concep, proiectează, elaborează, testează, implementează și dezvoltă sisteme informatice, programe și documentația tehnică aferentă; proiectează structura bazelor de date; concep și proiectează rețele de calculatoare; oferă consultații de specialitate utilizatorilor de tehnică de calcul.
  Ocupații componente:
  213101 analist
  213102 programator
  213103 proiectant sisteme informatice
  213104 consultant în informatică
  2139 SPECIALIȘTI ÎN INFORMATICĂ, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
  Specialiștii în informatică neclasificați în grupa de bază anterioară concep, realizează și aplică metode de asigurare a integrității și securității datelor și programelor; instalează, întrețin și mențin în exploatare echipamente de calcul; gestionează rețele de calculatoare.
  Ocupații componente:
  213901 inginer de sistem în informatică
  213902 administrator de rețea de calculatoare
  213903 administrator baze de date
  ------------
  Ocupația "administrator baze de date" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  213904 programator de sistem informatic
  -------------
  Ocupația "programator de sistem informatic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  213905 inginer de sistem software
  -------------
  Ocupația "inginer de sistem software" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  213906 manager proiect informatic
  -------------
  Ocupația "manager proiect informatic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 2.1.4. GRUPA MINORĂ 214
  Arhitecți, ingineri și asimilați (exclusiv ingineri din industria textilă, pielarie, alimentară, lemn și materiale de construcții)
  Arhitecții, inginerii și asimilații acestora proiectează și avizează proiecte de construcții, de sistematizare urbană, rețele de circulație rutieră și de amenajare peisagistică; avizează și supraveghează lucrările de construcții civile și industriale, sistemele electrice și electronice, mașinile, echipamentul și instalațiile industriale; aplică la scară industrială procedee chimice pentru producerea diferitelor substanțe; aplică metode de extragere din sol la scară industrială a apei, petrolului, gazelor naturale și altor substanțe minerale utile; întocmesc reprezentări grafice sau fotografice; supraveghează tehnologia specifică materialelor și produselor.
  Grupe de bază componente:
  2141 Arhitecți în urbanistică și amenajarea teritoriului
  2142 Ingineri constructori
  2143 Ingineri energeticieni și electricieni
  2144 Ingineri electroniști în transporturi, poștă și telecomunicații
  2145 Ingineri mecanici
  2146 Ingineri petrochimiști și în chimia industrială
  2147 Ingineri minieri, petroliști și metalurgiști
  2148 Ingineri geodezi, cartografi și topografi
  2149 Arhitecți, ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare
  2141 ARHITECȚI ÎN URBANISTICĂ ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
  Arhitecții în urbanistică și amenajarea teritoriului proiectează zonele de locuit, comerciale, industriale și căi rutiere; elaboreaza schițe și planuri de detaliu pentru construcții și restaurări; identifică și găsesc cele mai bune soluții privind asigurarea calității mediului înconjurător, elaborează planuri de amenajare urbanistică și peisagistică, urmăresc în teren realizarea proiectelor de desfășurare a activităților și diverselor reglementări în vigoare.
  Ocupații componente:
  214101 arhitect clădiri
  214102 conductor arhitect
  214103 arhitect urbanism, peisagistică și amenajarea teritoriului
  214104 arhitect restaurări
  214105 consilier arhitect
  214106 expert arhitect
  214107 inspector specialitate arhitect
  214108 referent de specialitate arhitect
  214109 proiectant arhitect
  2142 INGINERI CONSTRUCTORI
  Inginerii constructori analizează și avizează proiectele de construcție a podurilor, docurilor, drumurilor, canalelor, sistemelor de indiguire etc. Stabilesc materialele și normele de calitate specifice; organizează și conduc șantierele de construcții, întreținere și reparații ale construcțiilor existente; supraveghează respectarea normelor tehnice, a tehnologiilor specifice la standardele de construcții.
  Ocupații componente:
  214201 inginer construcții civile, industriale și agricole
  214202 subinginer construcții civile, industriale și agricole
  214203 inginer instalații pentru construcții
  214204 inginer căi ferate, drumuri și poduri
  214205 inginer construcții hidrotehnice
  214206 inginer constructor instalații
  214207 proiectant inginer instalații
  214208 proiectant inginer construcții
  214209 consilier inginer construcții
  214210 expert inginer construcții
  214211 inspector specialitate inginer construcții
  214212 referent de specialitate inginer construcții
  214213 conducător de lucrări civile
  -------------
  Ocupația "conducător de lucrări civile" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2143 INGINERI ENERGETICIENI ȘI ELECTRICIENI
  Inginerii energeticieni și electricieni proiectează și avizează realizarea motoarelor electrice, a sistemelor de producere, transmisie și distribuție a energiei; stabilesc controlul standard și procedeele de asigurare a funcționării eficiente a motoarelor și echipamentelor, urmărind securitatea sistemelor de distribuție a energiei.
  Ocupații componente:
  214301 dispecer energetic feroviar
  214302 dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale
  214303 dispecer rețea distribuție
  214304 dispecer rețele de înaltă tensiune
  214305 inginer electroenergetică
  214306 radiochimist
  214307 subinginer electroenergetică
  214308 inginer energetică industrială
  214309 inginer termoenergetică
  214310 proiectant inginer electrotehnic
  214311 proiectant inginer energetician
  214312 inginer rețele electrice
  214313 subinginer rețele electrice
  214314 inginer hidroenergetică
  214315 inginer centrale nuclearo-electrice
  214316 subinginer centrale termoelectrice
  214317 inginer exploatare instalații nucleare
  -------------
  Ocupația "inginer exploatare instalații nucleare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214318 proiectant subinginer electrotehnic
  -------------
  Ocupația "proiectant subinginer electrotehnic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  2144 INGINERI ELECTRONIȘTI ÎN TRANSPORTURI, POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII
  Inginerii electroniști, în transporturi, poștă și telecomunicații construiesc sisteme electronice, avizează funcționarea lor, le asigură întreținerea și repararea, nominalizează și conduc producția, instalațiile și sistemele de telecomunicații, stabilesc controlul standardelor și modalitaților de funcționare eficientă și în siguranță a dispozitivelor, motoarelor, echipamentelor.
  Ocupații componente:
  214401 inginer electromecanic SCB
  214402 inginer automatist
  214403 inginer emisie
  214404 inginer montaj
  214405 inginer navigație
  214406 inginer electronist, transporturi, telecomunicații
  214407 inginer electrotehnist
  214408 inginer imagine
  214409 inginer producție
  214410 inginer sunet
  214411 instructor instalații
  214412 instructor linii
  214413 revizor siguranță circulației feroviare
  214414 subinginer automatist
  214415 subinginer electronist, transporturi, telecomunicații
  214416 subinginer reglaje subansamble
  214417 inginer de recepție și control aeronave
  214418 proiectant inginer electronist
  214419 proiectant inginer de sisteme și calculatoare
  214420 proiectant inginer electromecanic
  214421 inginer electromecanic
  214422 subinginer electromecanic
  214423 ofițer de punte maritim
  -------------
  Ocupația "ofiter punte" a fost înlocuită cu ocupația "ofițer de punte maritim" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214424 ofițer mecanic maritim
  -------------
  Ocupația "ofiter mecanic" a fost înlocuită cu ocupația "ofițer mecanic maritim" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214425 ofițer electrician maritim
  -------------
  Ocupația "ofiter electrician" a fost înlocuită cu ocupația "ofițer electrician maritim" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214426 căpitan secund
  214427 ofițer de punte/mecanic/electrician maritim aspirant
  -------------
  Ocupația "ofiter aspirant" a fost înlocuită cu ocupația "ofițer de punte/mecanic/electrician maritim aspirant" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214428 căpitan de port
  214429 specialist mentenanță electromecanică-automatică echip.industr.
  -------------
  Ocupația "specialist mentenanta electromecanica-automatica echip.industr." a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214430 inginer șef car reportaj
  -------------
  Ocupația "inginer șef car reportaj" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214431 subinginer șef car reportaj
  -------------
  Ocupația "subinginer șef car reportaj" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214432 inginer șef schimb emisie
  -------------
  Ocupația "inginer șef schimb emisie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214433 subinginer iluminat tehnologic
  -------------
  Ocupația "subinginer iluminat tehnologic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214434 inspector aeronautic
  -------------
  Ocupația "inspector aeronautic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2145 INGINERI MECANICI
  Inginerii mecanici construiesc mașini, mecanisme și instalații industriale, avizează funcționarea acestora, asigură întreținerea și repararea lor; studiază anumite materiale, produse sau procedee tehnologice.
  Ocupații componente:
  214501 inginer mecanic
  214502 subinginer mecanic
  214503 inginer electromecanic miner
  214504 inginer material rulant cale ferată
  214505 inginer mecanică agricolă
  214506 inginer aviație
  214507 inginer nave
  214508 inginer mașini unelte
  214509 inginer mecanică fină
  214510 inginer mașini termice
  214511 inginer mașini hidraulice și pneumatice
  214512 inginer autovehicule rutiere
  214513 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic
  214514 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier
  214515 inginer mecanic utilaj tehnologic masini agricole
  214516 inginer mecanic utilaj tehnologic textil
  214517 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru constructii
  214518 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald
  214519 inginer mecanic masini instalații miniere
  214520 subinginer mecanic tehnologia construcțiilor de masini
  214521 subinginer mecanic utilajul și tehnica sudurii
  214522 subinginer mecanic mecanica fina
  214523 subinginer mecanic material rulant de cale ferata
  214524 subinginer mecanic mecanica agricola
  214525 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie
  214526 subinginer mecanic utilaje pentru constructii
  214527 subinginer mecanic avioane și motoare de aviatie
  214528 subinginer mecanic constructii corp de nava
  214529 subinginer mecanic instalații navale de bord
  214530 subinginer mecanic automobile
  214531 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului
  214532 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcție
  214533 consilier inginer mecanic
  214534 expert inginer mecanic
  214535 inspector specialitate inginer mecanic
  214536 referent de specialitate inginer mecanic
  214537 proiectant inginer aeronave
  214538 proiectant inginer mecanic
  214539 subinginer imbunatatiri funciare
  214540 inginer pilot de încercare
  -----------
  Ocupația "inginer pilot de încercare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  214541 subinginer proiectant mecanic
  -----------
  Ocupația "subinginer proiectant mecanic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  214542 specialist reglementări/cărți identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecții tehnice/omologări oficiale
  -------------
  Ocupația "specialist reglementări/cărți identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecții tehnice/omologări oficiale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214543 specialist prestații vehicule
  -------------
  Ocupația "specialist prestații vehicule" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214544 specialist mentenanță mecanică echipamente industriale
  -------------
  Ocupația "specialist mentenanta mecanică echipamente industriale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214545 inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice
  -------------
  Ocupația "inginer/subinginer tehnolog prelucrari mecanice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2146 INGINERI PETROCHIMISTI ȘI ÎN CHIMIA INDUSTRIALĂ
  Inginerii petrochimiști și în chimia industrială avizează procedee aplicabile la scară industrială, pentru producția diferitelor substanțe și articole chimice (petrol brut, derivate din petrol, produse alimentare, medicamente etc.); urmăresc aplicarea și respectarea tehnologiilor de producție, colaborează cu inginerii mecanici și automatiștii în asigurarea funcționării instalațiilor specifice.
  Ocupații componente:
  214601 inginer petrochimist
  214602 subinginer petrochimist
  214603 proiectant inginer chimist
  214604 consilier inginer chimist
  214605 expert inginer chimist
  214606 inspector de specialitate inginer chimist
  214607 referent de specialitate inginer chimist
  214608 consilier inginer petrochimist
  214609 expert inginer petrochimist
  214610 inspector de specialitate inginer petrochimist
  214611 referent de specialitate petrochimist
  214612 biochimist
  ------------
  Ocupația "biochimist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214613 inginer chimist
  ------------
  Ocupația "inginer chimist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  2147 INGINERI MINIERI, PETROLIȘTI ȘI METALURGISTI
  Inginerii minieri, petroliști și metalurgiști avizează tehnici aplicabile la scară industrială pentru extragerea metalelor din minereu și a mineralelor, apei, petrolului, gazelor naturale din sol; realizează aliaje noi, produse ceramice și alte materiale; soluționează problemele tehnologice legate de diferite materiale, produse sau procese specifice.
  Ocupații componente:
  214701 inginer metalurgie extractivă
  214702 inginer minier
  214703 subinginer metalurgist
  214704 subinginer minier
  214705 inginer preparator minier
  214706 consilier inginer metalurg
  214707 expert inginer metalurg
  214708 inspector de specialitate inginer metalurg
  214709 referent de specialitate inginer metalurg
  214710 consilier inginer minier
  214711 expert inginer minier
  214712 inspector de specialitate inginer minier
  214713 referent de specialitate inginer minier
  214714 inginer prelucrări metalurgice
  214715 inginer metalurgie neferoasă
  214716 inginer petrolist
  214717 subinginer petrolist
  214718 consilier inginer petrolist
  214719 expert inginer petrolist
  214720 referent inginer petrolist
  214721 proiectant inginer petrolist
  214722 inginer tehnolog metalurg
  214723 proiectant inginer metalurg
  214724 proiectant inginer în minerit
  214725 inginer mineralurg
  2148 INGINERI GEODEZI, CARTOGRAFI ȘI TOPOGRAFI
  Inginerii geodezi, cartografi și topografi aplică metode și tehnici de ridicare topografică pentru determinarea situației exacte a zonelor construite, delimitarea suprafețelor solului și amplasamentelor subterane pentru realizarea și revizuirea reprezentărilor numerice, grafice și fotografice.
  Ocupații componente:
  214801 cartograf
  214802 inginer geodez
  214803 subinginer geodez
  214804 inginer topograf
  214805 inginer topograf minier
  214806 proiectant inginer geodez
  2149 ARHITECȚI, INGINERI ȘI ASIMILAȚI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
  Arhitecții, inginerii și asimilații acestora care nu sunt cuprinși în celelalte grupe de bază urmăresc organizarea muncii, cresterea randamentului producției, acordă consultații și stabilesc procedeele optime în aceste domenii; efectuează măsurări și verificări, studiază aspectele tehnologice ale procedeelor de fabricație.
  Ocupații componente:
  214901 alti arhitecți, ingineri și asimilați
  214902 conceptor/conceptor CAO
  ------------
  Ocupația "conceptor/conceptor CAO" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214903 specialist încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/optimizare energetică/ sisteme de măsurare
  -------------
  Ocupația "specialist încercări componente vehicule" a fost înlocuită cu ocupația "specialist încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/optimizare energetică/ sisteme de măsurare" conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  214904 specialist documentație studii
  ------------
  Ocupația "specialist documentație studii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214905 instructor ameliorare/standardizare post de lucru
  ------------
  Ocupația "instructor ameliorare/standardizare post de lucru" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  214906 metodist/responsabil afacere
  ------------
  Ocupația "metodist/responsabil afacere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 2.1.5. GRUPA MINORĂ 215
  Ingineri în industria textilă-pielărie și industria alimentară
  Inginerii din industria textilă-pielărie și industria alimentară elaborează tehnologii noi sau le modernizează pe cele existente, pentru fabricarea produselor textile, de pielărie și alimentare; colaborează cu inginerii mecanici și alți specialiști de profil la montarea și funcționarea instalațiilor și masinilor de prelucrare a acestor produse.
  Grupe de bază componente:
  2151 Ingineri în industria textilă și pielărie
  2152 Ingineri în industria alimentară
  2151 INGINERI ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE
  Inginerii din industria textilă și pielărie elaborează și îmbunătățesc tehnologii, supraveghează și urmăresc prelucrarea pieilor și blănurilor, fabricația de fire, țesături, tricotaje, confecții (din textile, blănuri, piei) și încălțăminte; contribuie la optimizarea fluxurilor tehnologice.
  Ocupații componente:
  215101 inginer confecții piele și înlocuitori
  215102 inginer textile, pielărie
  215103 inginer tricotaje, confecții
  215104 subinginer textile, pielărie
  215105 proiectant inginer textile, pielărie
  215106 consilier inginer textile, pielărie
  215107 expert inginer textile, pielărie
  215108 inspector specialitate inginer textile, pielărie
  215109 referent de specialitate inginer textile, pielărie
  2152 INGINERI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ
  Inginerii din industria alimentară elaborează și îmbunătățesc tehnologii pentru fabricarea sau conservarea produselor alimentare.
  Ocupații componente:
  215201 inginer în industria alimentară
  215202 subinginer în industria alimentară
  215203 proiectant inginer produse alimentare
  215204 consilier inginer industria alimentară
  215205 expert inginer industria alimentară
  215206 inspector specialitate inginer industria alimentară
  215207 referent de specialitate inginer industria alimentară
  IV. 2.1.6. GRUPA MINORĂ 216
  Ingineri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hârtiei și materialelor de construcții
  Inginerii din industriile lemnului, sticlei și ceramicii, celulozei și hârtiei și materialelor de construcții elaborează și îmbunătățesc tehnologii de fabricație a mobilei, stratificatelor și furnirelor; elaborează rețetele de fabricație a amestecurilor de sticlă și controlează regimurile de ardere în cuptoare; întocmesc procesul tehnologic de prelucrare și finisare a produselor de sticlă și geamuri; elaborează rețetele maselor ceramice și a glazurilor pentru produsele ceramice; stabilesc curbele de ardere a maselor de porțelan, faianță și vitros în faze de biscuit și a produselor glazurate, decorate; stabilesc rețetele de fabricație a celulozei și hârtiei, precum și parametrii tehnici pentru produsele derivate ale acestora.
  Grupe de bază componente:
  2161 Ingineri în industria lemnului
  2162 Ingineri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de construcții(materiale oxidice)
  2163 Ingineri în industria celulozei și hârtiei
  2161 INGINERI ÎN INDUSTRIA LEMNULUI
  Inginerii din industria lemnului elaborează și îmbunătățesc tehnologiile de fabricare a mobilei, stratificatelor și furnirelor, proiectează și supraveghează executarea de produse finite.
  Ocupații componente:
  216101 inginer industrializarea lemnului
  216102 subinginer industrializarea lemnului
  216103 consilier inginer industrializarea lemnului
  216104 expert inginer industrializarea lemnului
  216105 inspector specialitate inginer industrializarea lemnului
  216106 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului
  2162 INGINERI ÎN INDUSTRIA STICLEI, CERAMICII ȘI MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII (MATERIALE OXIDICE)
  Inginerii din industria sticlei și ceramicii elaborează rețete de fabricație a amestecurilor de sticlă și ceramică, controlează regimul de ardere în cuptoare și stabilesc procesul tehnologic de prelucrare și finisare a produselor finite; elaborează tehnologii noi sau le îmbunătățesc pe cele existente acestora (piatră, ciment, var, prefabricate, cherestea etc.).
  Ocupații componente:
  216201 inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  216202 subinginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  216203 inginer materiale de construcții
  216204 subinginer materiale de construcții
  216205 consilier inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  216206 expert inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  216207 inspector specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  216208 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei și ceramicii
  216209 proiectant inginer ceramică sticlă
  216210 chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică)
  2163 INGINERI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ȘI HÂRTIEI
  Inginerii din industria celulozei și hârtiei stabilesc rețetele pentru fabricarea celulozei și hârtiei, stabilesc parametrii tehnici în procesul de fabricare a produselor derivate din celuloză și hârtie.
  Ocupații componente:
  216301 subinginer tehnologia celulozei și hârtiei
  216302 proiectant inginer celuloză și hârtie
  216303 consilier inginer tehnologia celulozei și hârtiei
  216304 expert inginer tehnologia celulozei și hârtiei
  216305 inspector specialitate inginer tehnologia celulozei și hârtiei
  216306 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei și hârtiei
  IV. 2.2. SUBGRUPA MAJORĂ 22
  Specialiști în biologie, agronomie și științele vieții
  Specialiștii în biologie, agronomie și științele vieții efectuează cercetări asupra teoriilor, conceptelor și procedeelor, le îmbunătățesc și le ameliorează, aplicând cunoștințele științifice în domeniul biologiei, zoologiei, botanicii, ecologiei, psihologiei, biochimiei, microbiologiei, farmacologiei și medicinei; aplică cunoștințele dobândite cu prilejul studiilor pe care le efectuează asupra vieții umane, animale sau vegetale în toate manifestările sale, inclusiv studii de organe, țesuturi, celule și microorganisme și a efectelor determinate de factorii de mediu, medicamente sau alte substanțe; studiază bolile care afectează plantele, ființele umane sau animale; își dau avizul asupra tratamentelor profilactice sau curative; întocmesc și susțin comunicări științifice și rapoarte pe teme de specialitate.
  Grupe minore componente:
  221 Specialiști în biologie și agronomie
  222 Medici și asimilați
  IV. 2.2.1. GRUPA MINORĂ 221
  Specialiști în biologie și agronomie
  Specialiștii din biologie și agronomie aplică cunoștințele dobândite la studiul vieții umane, animale și vegetale, în toate manifestările sale, inclusiv organe, țesuturi celule, microorganisme și la studierea efectelor pe care le exercită asupra acestora factorii de mediu, medicamentele sau alte substante; își dau avizul în activitățile specifice agriculturii, industriei farmaceutice sau medicinei; întocmesc și susțin comunicări științifice și rapoarte de specialitate.
  Grupe de bază componente:
  2211 Biologi, botaniști, zoologi, ecologi și asimilați
  2212 Bacteriologi, microbiologi, farmacologi și asimilați
  2213 Ingineri agronomi, zootehniști și silvici
  2214 Ingineri clinici
  2211 BIOLOGI, BOTANIȘTI, ZOOLOGI, ECOLOGI ȘI ASIMILAȚI
  Biologii, botaniștii, zoologii, ecologii și asimilații acestora aplică cunoștințele de specialitate în industrie și medicină și urmăresc ameliorarea speciilor de plante și animale și protecția mediului natural; întocmesc rapoarte și susțin comunicări științifice în domeniile proprii de specialitate.
  Ocupații componente:
  221101 consilier biolog
  221102 expert biolog
  221103 inspector specialitate biolog
  221104 referent de specialitate biolog
  221105 consilier botanist
  221106 expert botanist
  221107 inspector specialitate botanist
  221108 referent de specialitate botanist
  221109 consilier zoolog
  221110 expert zoolog
  221111 inspector specialitate zoolog
  221112 referent de specialitate zoolog
  221113 consilier ecolog
  221114 expert ecolog
  221115 inspector specialitate ecolog
  221116 referent de specialitate ecolog
  221117 inginer ecolog
  221118 biolog
  -----------
  Ocupația "biolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2212 BACTERIOLOGI, MICROBIOLOGI, FARMACOLOGI ȘI ASIMILAȚI
  Bacteriologii, farmacologii și asimilații acestora aplică cunoștințele tehnice în domeniul propriu de activitate, contribuie la îmbunătățirea calității medicamentelor existente experimentându-le pe cele noi.
  Ocupații componente:
  221201 consilier bacteriolog
  221202 expert bacteriolog
  221203 inspector specialitate bacteriolog
  221204 referent de specialitate bacteriolog
  221205 consilier biochimist
  221206 expert biochimist
  221207 inspector specialitate biochimist
  221208 referent de specialitate biochimist
  221209 consilier farmacolog
  221210 expert farmacolog
  221211 inspector specialitate farmacolog
  221212 referent de specialitate farmacolog
  221213 consilier microbiolog
  221214 expert microbiolog
  221215 inspector specialitate microbiolog
  221216 referent de specialitate microbiolog
  2213 INGINERI AGRONOMI, ZOOTEHNIȘTI ȘI SILVICI
  Inginerii agronomi, zootehniști și silvici supraveghează și îndrumă activitatea din zootehnie și culturile horticole; asigură creșterea suprafețelor împădurite; coordonează exploatarea fondului forestier, conservarea faunei; întocmesc rapoarte și susțin comunicări științifice în domeniul de specialitate.
  Ocupații componente:
  221301 consilier inginer agronom
  221302 expert inginer agronom
  221303 inspector specialitate inginer agronom
  221304 referent de specialitate inginer agronom
  221305 consilier inginer horticol
  221306 expert inginer horticol
  221307 inspector specialitate inginer horticol
  221308 referent de specialitate inginer horticol
  221309 consilier inginer zootehnist
  221310 expert inginer zootehnist
  221311 inspector specialitate inginer zootehnist
  221312 referent de specialitate inginer zootehnist
  221313 subinginer agronom
  221314 subinginer zootehnist
  221315 inginer tehnolog în zootehnie
  221316 proiectant inginer în agricultură
  221317 proiectant inginer în zootehnie
  221318 proiectant inginer în silvicultură
  221319 consilier inginer silvic
  221320 expert inginer silvic
  221321 inspector specialitate inginer silvic
  221322 referent specialitate inginer silvic
  221323 inginer îmbunătățiri funciare
  221324 subinginer silvic
  2214 INGINERI CLINICI
  Ocupații componente:
  221401 inginer clinic
  ------------
  Ocupația "inginer clinic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  IV. 2.2.2. GRUPA MINORĂ 222
  Medici și asimilați
  Medicii și asimilații acestora tratează tulburările și maladiile care afectează ființele umane și animalele; avizează măsurile preventive și curative, întocmesc rapoarte și susțin comunicări cu prilejul manifestărilor științifice de specialitate.
  Grupe de bază componente:
  2221 Medici medicină generală
  2222 Medici stomatologi
  2223 Medici veterinari
  2224 Farmaciști
  2229 Medici și asimilați, neclasificați în grupele de bază anterioare
  2221 MEDICI MEDICINĂ GENERALĂ
  Medicii de medicina generală și pediatrie acordă consultații și tratează tulburările și maladiile care afectează ființele umane; stabilesc metodele de tratament preventiv sau curativ; examinează pacienții, prescriu și administrează tratamente medicale sau chirurgicale în funcție de natura afecțiunilor.
  Ocupații componente:
  222101 medic medicină generală
  222102 medic rezident
  222103 medic specialist
  -------------
  Ocupația "medic de specialitate" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  222104 consilier medic
  222105 expert medic
  222106 inspector de specialitate medic
  222107 referent de specialitate medic
  222108 medic primar
  -------------
  Ocupația "medic primar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  222109 medic medicină în familie
  -------------
  Ocupația "medic medicină în familie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  2222 MEDICI STOMATOLOGI
  Medicii stomatologi efectuează cercetări teoretice, acordă consultații și aplică tratamente profilactice și curative în afecțiunile dentare și ale cavității bucale; întocmesc rapoarte și susțin comunicări științifice la reuniunile științifice de specialitate.
  Ocupații componente:
  222201 medic stomatolog
  222202 medic stomatolog rezident
  222203 medic stomatolog de specialitate
  2223 MEDICI VETERINARI
  Medicii veterinari efectuează cercetări teoretice, examinează, pun diagnosticul și administrează tratamente medicale sau chirurgicale și vaccinează animalele; avizează consumul produselor de origine animală; participă la supravegherea epidemiologică și radiologică a sănătății animalelor și a hranei acestora; întocmesc rapoarte și susțin comunicări științifice în domeniul de specialitate cu prilejul manifestărilor științifice.
  Ocupații componente:
  222301 epizotolog
  222302 medic veterinar
  2224 FARMACIȘTI
  Farmaciștii aplică cunoștințele de farmacologie la prepararea și eliberarea medicamentelor; prepară medicamentele după prescripția medicilor, stomatologilor sau practicienilor veterinari; verifică dozele prescrise, fac recomandări pacienților referitoare la posologia și riscul de incompatibilitate a unor medicamente; eliberează medicamente în spitale, vând medicamente în farmacii; țin evidența medicamentelor toxice, farmacodependente și a stupefiantelor; controlează natura, puritatea și eficacitatea medicamentelor și iau măsuri de control a acestora.
  Ocupatii componente:
  222401 farmacist
  222402 farmacist rezident
  222403 farmacist de specialitate
  2229 MEDICI ȘI ASIMILAȚI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
  Medicii specializați în alte domenii decât cele nominalizate și asimilații acestora examinează pacienții, stabilesc diagnosticul, capacitatea de muncă, acuitatea vizuală și auditivă a acestora, fac analize și teste de laborator; avizează desfășurarea unor activități în condiții igienice; examinează cadavre și stabilesc cauza și imprejurările în care s-au produs decesele; coordonează și îndrumă exercițiile de gimnastică medicală prescrise de medici specialiști în vederea recuperării capacității de muncă a pacienților; fac parte din echipele de asistență, diagnostică, curativă, preventivă și de cercetare medicală, asigură siguranță în exploatarea, întreținerea și manipularea echipamentului medical.
  Ocupații componente:
  222901 medic igienist
  222902 medic expertiză a capacității de muncă
  222903 medic legist
  222904 profesor de cultură fizică medicală
  222905 kinetoterapeut
  -----------
  Ocupația "kinetoterapeut" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  222906 fiziokinetoterapeut
  -----------
  Ocupația "fiziokinetoterapeut" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  222907 bioinginer medical
  -----------
  Ocupația "bioinginer medical" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  222908 asistent medical (studii superioare)
  -----------
  Ocupația "asistent medical (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  222909 fizioterapeut
  -------------
  Ocupația "fizioterapeut" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 2.3. SUBGRUPA MAJORĂ 23
  Profesori în învațamântul superior, secundar și asimilați
  Profesorii din învățământul superior, secundar și asimilații acestora predau, la diferite niveluri, teoria și practica uneia sau mai multor discipline, studiază conceptele, teoriile și metodele în cadrul propriei discipline, pe care le îmbunătățesc sau completează; își pregătesc prelegerile sau lucrările de specialitate; coordonează studiul individual, meditează elevi, pregătesc și educă handicapați; elaborează și modifică programe de studii; verifică și avizează metode și mijloace pedagogice; participă la luarea deciziilor cu privire la organizarea învățământului și activităților scolare și universitare.
  Grupe minore componente:
  231 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați ocupați în învățământul superior
  232 Profesori în învățământul secundar
  233 Profesori în învățământul primar
  234 Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților
  235 Alți specialiști în invățământ
  IV. 2.3.1. GRUPA MINORĂ 231
  Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați ocupați în învățământul superior
  Profesorii universitari, conferențiarii, lectorii, asistenții și asimilații acestora concep și modifică programele de studii, predau cursuri, organizează seminarii, supraveghează studiul individual și susțin prelegeri; participă la luarea deciziilor privind organizarea învățământului universitar și activităților anexe.
  Grupe de bază componente:
  2310 Profesori universitari, conferențiari, lectori, asistenți și asimilați ocupați în învățământul superior
  2310 PROFESORI UNIVERSITARI, CONFERENȚIARI, LECTORI, ASISTENȚI ȘI ASIMILAȚI OCUPAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR
  Profesorii universitari, conferențiarii, lectorii, asistenții și asimilații acestora concep și modifică programele de studii, predau cursuri, organizează seminarii, supraveghează studiul individual și susțin prelegeri; participă la luarea deciziilor privind organizarea învățământului universitar și activităților anexe.
  Ocupații componente:
  231001 asistent universitar
  231002 conferentiar universitar
  231003 expert (centre de perfecționare)
  231004 lector universitar
  231005 preparator învățământul universitar
  231006 profesor universitar
  IV. 2.3.2. GRUPA MINORĂ 232
  Profesori în învățământul secundar
  Profesorii din învățământul secundar predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii sau formării profesionale a elevilor din învățământul secundar; participă la luarea deciziilor privind organizarea învățământului secundar și desfășoară alte activități conexe.
  Grupe de bază componente:
  2321 Profesori în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri
  2322 Profesori în învățământul gimnazial
  2321 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL, PROFESIONAL ȘI DE MAIȘTRI
  Profesorii din învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii profesionale a elevilor din învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri; pregătesc cursuri și planuri de predare, testează cunoștințele elevilor, le corectează temele, îi examinează și îi notează pentru a le aprecia progresele; întocmesc referate privind munca elevilor, consultându-se în acest sens cu parinții elevilor și cu alte cadre didactice; participă la intâlnirile cu alte cadre de specialitate pentru orientarea programelor și organizarea activităților în afara programelor școlare (cercuri pe discipline, programe artistice, cluburi etc.)
  Ocupații componente:
  232101 profesor în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maistri
  2322 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL
  Profesorii din învățământul gimnazial predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii elevilor în învățământul gimnazial; pregătesc planuri de predare a cursurilor, testează și examinează elevii, le corectează temele, îi noteaza pentru a le urmări progresele; fac caracterizari ale elevilor consultându-se în acest sens cu părinții acestora, precum și cu celelalte cadre didactice; organizează activități extrașcolare (programe artistice, cercuri pe discipline etc.).
  Ocupații componente:
  232201 profesor în învățământul gimnazial
  IV. 2.3.3. GRUPA MINORĂ 233
  Profesori în învățământul primar
  Profesorii din învățământul primar și preșcolar predau diferite discipline în școlile primare și grădinițe și organizează activități educative pentru copiii care nu au atins vârsta școlii primare.
  Grupe de bază componente:
  2331 Profesori în învățământul primar
  2332 Profesori în învățământul preșcolar
  2331 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
  Profesorii din învățământul primar predau diferite discipline în instituții de învățământ primar, în cadrul programului de studii impus.
  Ocupații componente:
  233101 profesor în învățământul primar
  2332 PROFESORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
  Profesorii din învățământul preșcolar organizează jocuri colective și individuale, activități educative, predau limbi străine pentru a ajuta și favoriza dezvoltarea fizică, mentală și socială a copiilor care nu au atins vârsta școlii primare.
  Ocupații componente:
  233201 profesor în învățământul preșcolar
  IV. 2.3.4. GRUPA MINORĂ 234
  Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților
  Profesorii specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților supraveghează copii, adolescenți sau adulți handicapați fizic sau mintal, a celor care își însușesc cu dificultate cunoștințele elementare; adaptează programele școlare diferitelor categorii de handicapați care le sunt încredintați; predau una sau mai multe discipline surdo-muților, nevăzătorilor (folosind alfabetul Braille, labiolectura sau alte mijloace speciale).
  Grupe de bază componente:
  2340 Profesori specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților
  2340 PROFESORI SPECIALIZAȚI PENTRU RECUPERAREA ȘI EDUCAREA HANDICAPAȚILOR
  Profesorii specializați pentru recuperarea și educarea handicapaților utilizează metode sau mijloace speciale de instruire (alfabetul Braille sau labiolectura) adaptate tipului de handicap; redau încrederea în sine elevilor, ajutându-i să descopere metode proprii pentru depășirea handicapului; îi testează, îi notează și le urmăresc progresele; colaborează cu parinții, conducerea școlii, personalul de îngrijire și asistenții sociali în vederea recuperării elevilor handicapați.
  Ocupații componente:
  234001 defectolog
  234002 logoped
  234003 audiolog
  -------------
  Ocupația "audiolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  234004 interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)
  -------------
  Ocupația "interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 2.3.5. GRUPA MINORĂ 235
  Alți specialiști în învățământ
  Specialiștii din învățământ, alții decât cei încadrați în grupele anterioare, efectuează cercetări asupra metodelor și mijloacelor de pregătire școlară, le actualizează și le avizează, controlează activitatea personalului din învățământ și rezultatele obținute în aplicarea programelor școlare și, dacă este cazul, propun unele reforme sau ameliorări de program.
  Grupe de bază componente:
  2351 Cercetători în domeniul didactic și pedagogic
  2352 Inspectori în învățământ
  2359 Specialiști în învățământ, neclasificați în grupele de bază anterioare
  2351 CERCETATORI ÎN DOMENIUL DIDACTIC ȘI PEDAGOGIC
  Cercetătorii din domeniul didactic și pedagogic cercetează mijloacele și metodele de predare, le îmbunătățesc și avizează eventuale restructurări; avizează conținutul programelor de curs și metodele de verificare a cunoștințelor.
  Ocupații componente:
  235101 cercetător în pedagogie
  235102 asistent de cercetare în pedagogie
  2352 INSPECTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
  Inspectorii din învățământ controlează și examinează munca personalului didactic, rezultatele obținute prin aplicarea programelor de studiu și, dacă este cazul, propun reforme și fac recomandări în acest sens factorilor responsabili cu educația.
  Ocupații componente:
  235201 consilier învățământ
  235202 expert învățământ
  235203 inspector învățământ
  235204 referent de specialitate în învățământ
  2359 SPECIALIȘTI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
  În această grupă de bază sunt cuprinși specialiștii din învățămant care nu se regăsesc în grupele de bază enumerate anterior în cadrul grupei minore 235.
  Ocupații componente:
  235901 secretar institut, facultate
  IV. 2.4. SUBGRUPĂ MAJORĂ 24
  Alți specialiști cu ocupații intelectuale și științifice
  Specialiștii cu ocupații intelectuale și științifice, altele decât cele clasificate în subgrupele majore anterioare, efectuează cercetări teoretice și aplicative în domeniul difuzării informației, organizării și conducerii afacerilor, filozofiei, filologiei, sociologiei și altor științe sociale și artei; practică dreptul, concep, creează sau execută opere de artă; îmbogățesc sau aplică cunoștințele dobândite prin studiul comportamentelor individuale sau colective precum și al doctrinelor, conceptelor, teoriilor, sistemelor și organismelor filozofice, politice, economice, juridice, religioase și altele; întocmesc rapoarte de specialitate, susțin comunicări științifice și publică lucrări.
  Grupe minore componente:
  241 Specialiști cu funcții administrative și comerciale
  242 Juriști
  243 Arhiviști, bibliotecari, documentariști și asimilați
  244 Specialiști în științe economice, sociale și umaniste
  245 Scriitori și artiști creatori, interpreți și asimilați
  246 Membri ai clerului
  247 Specialiști în administrația publică
  248 Cercetători și asistenți de cercetare în științe fizice și chimice
  249 Cercetători și asistenți de cercetare în matematică și statistică
  250 Cercetători și asistenți de cercetare în informatică
  251 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științe tehnice
  252 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniile textile, pielărie, industrie
  alimentară
  253 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul lemnului și materialelor oxidice
  254 Cercetatori, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științele vieții
  255 Cercetători și asistenți de cercetare în medicină
  256 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar bancar
  257 Cercetători și asistenți de cercetare în științele juridice
  258 Cercetători și asistenți de cercetare în științe economice, sociale și umanistice
  IV. 2.4.1. GRUPA MINORĂ 241
  Specialiști cu funcții administrative și comerciale
  Specialiștii cu funcții administrative și comerciale studiază, organizează și execută operații contabile sau operații legate de politică de personal și orientare profesională; se consacră activității organizatorice în domeniul comercial, publicitar, aplicării legislației în materie de brevete sau de noi întreprinderi.
  Grupe de bază componente:
  2411 Specialiști în sistemul financiar-bancar
  2412 Specialisti în probleme de personal și de pregătire profesională a personalului
  2413 Specialiști în logistică
  -----------
  Grupa de baza 2413 "Specialiști în logistică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2414 Specialiști în cumpărări produse, repere, ansamble și subansamble
  -----------
  Grupa de baza 2414 "Specialiști în cumpărări produse, repere, ansamble și subansamble" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2415 Specialiști în domeniul bancar
  ------------
  Grupa de baza 2415 "Specialiști în domeniul bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  2416 Specialiști în domeniul asigurărilor
  ------------
  Grupa de baza 2416 "Specialiști în domeniul asigurărilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  2417 Specialiști în evaluare
  ------------
  Grupa de baza 2417 "Specialiști în evaluare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  2418 Experți tehnici extrajudiciari
  ------------
  Grupa de baza 2418 "Experți tehnici extrajudiciari" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  2419 Specialiști cu funcții administrative și comerciale, neclasificați în grupele de bază anterioare
  2411 SPECIALIȘTI ÎN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR
  Specialiștii în domeniul financiar-bancar avizează operațiuni financiar-bancare, efectuează operațiuni financiare și contabile; întocmesc și vizează state financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declarațiilor; acordă consultații în domeniul fiscal și stabilesc previziuni privind beneficiile și bugetul; verifică lucrările contabile și întreprind anchete și revizii financiar-contabile.
  Ocupații componente:
  241101 cenzor
  241102 comisar garda financiară
  241103 consilier financiar-bancar
  241104 controlor tezaur
  241105 expert contabil-verificator
  241106 expert financiar-bancar
  241107 inspector financiar-bancar
  241108 inspector asigurări
  241109 revizor contabil
  241110 referent de specialitate financiar-contabilitate
  241111 comisar principal
  241112 consultant bugetar
  -----------
  Ocupația "consultant bugetar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  241113 dealer
  -----------
  Ocupația "dealer" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  241114 evaluator
  -----------
  Ocupația "evaluator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  241115 analist investiții
  -----------
  Ocupația "analist investiții" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  241116 manager de fond acțiuni/obligațiuni
  -----------
  Ocupația "manager de fond acțiuni/obligațiuni" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  241117 consultant plasamente valori mobiliare
  -----------
  Ocupația "consultant plasamente valori mobiliare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  241118 agent capital de risc
  -----------
  Ocupația "agent capital de risc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  241119 administrator de credite
  -----------
  Ocupația "administrator de credite" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  241120 specialist control risc
  -----------
  Ocupația "specialist control risc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  241121 specialist evaluare daune
  -----------
  Ocupația "specialist evaluare daune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  241122 lichidator
  -----------
  Ocupația "lichidator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  241123 administrator judiciar
  -----------
  Ocupația "administrator judiciar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  241124 executor bancar
  -----------
  Ocupația "executor bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  241125 auditor intern
  ------------
  Ocupația "auditor intern" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241126 controlor de gestiune
  ------------
  Ocupația "controlor de gestiune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241127 analist preț de revenire
  ------------
  Ocupația "analist preț de revenire" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241128 expert fiscal
  ------------
  Ocupația "expert fiscal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  2412 SPECIALIȘTI ÎN PROBLEME DE PERSONAL ȘI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI
  Specialiștii în probleme de personal și pregătire profesională a personalului prestează servicii administrative legate de politica de personal, în special în ce privește recrutarea sau formarea profesională a personalului, analiza locurilor de muncă și orientarea profesională; întocmesc materiale de informare profesională și acordă consultații celor interesați în legatură cu perspectivele de ocupare, alegerea unei cariere, instruire sau formare complementară.
  Ocupații componente:
  241201 consilier forță de muncă și șomaj
  241202 expert forță de muncă și șomaj
  241203 inspector de specialitate forță de muncă și șomaj
  241204 inspector protecția muncii
  241205 formator
  ------------
  Ocupația "instructor pregatire profesionala" a fost înlocuită cu ocupația "formator" conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241206 referent de specialitate forță de muncă și șomaj
  241207 formator de formatori
  ------------
  Ocupația "expert instructor pregatire profesionala" a fost înlocuită cu ocupația "formator de formatori" conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241208 consilier orientare privind cariera
  241209 consultant în domeniul forței de muncă
  -----------
  Ocupația "consultant în domeniul forței de muncă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  241210 analist piața muncii
  -----------
  Ocupația "analist piața muncii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  241211 analist recrutare/integrare salariați
  -----------
  Ocupația "consilier orientare privind cariera" a fost înlocuită cu ocupația "analist recrutare/integrare salariați" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241212 analist sisteme salarizare
  -----------
  Ocupația "analist sisteme salarizare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241213 consultant reconversie-mobilitate personal
  -----------
  Ocupația "consultant reconversie-mobilitate personal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241214 consultant condiții de muncă
  -----------
  Ocupația "consultant condiții de muncă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241215 specialist sisteme de calificare
  -----------
  Ocupația "specialist sisteme de calificare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241216 specialist resurse umane
  -----------
  Ocupația "specialist resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241217 organizator/conceptor/consultant formare
  -----------
  Ocupația "formator-organizator/conceptor/consultant formare" a fost înlocuită cu ocupația "organizator/conceptor/consultant formare" conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241218 inspector de specialitate formare, evaluare și selecție profesională
  -----------
  Ocupația "inspector de specialitate formare, evaluare și selecție profesională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241219 evaluator de competențe profesionale
  -----------
  Ocupația "evaluator de competențe profesionale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  2413 SPECIALIȘTI ÎN LOGISTICĂ
  Specialiștii în logistică stabilesc, lansează și urmăresc programele de fabricație; planifică și coordonează inceputurile și transferurile de fabricație; gestionează informațiile de aprovizionare între client și furnizor; inițiază și actualizează documentația tehnica de specialitate care servește ca baza de date la gestionarea pieselor; hotărăște începutul, modificarea și sfârșitul fabricației.
  -----------
  Grupa de baza 2413 "Specialiști în logistica" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241301 logistician gestiune flux
  -----------
  Ocupația "logistician gestiune flux" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241302 programator fabricație/lansator fabricație
  -----------
  Ocupația "programator fabricație/lansator fabricație" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241303 documentarist ordonare logistică
  -----------
  Ocupația "documentarist ordonare logistică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2414 SPECIALIȘTI ÎN CUMPĂRĂRI PRODUSE, REPERE, ANSAMBLE ȘI SUBANSAMBLE
  Specialiștii în cumpărări stabilesc listele cu furnizorii potențiali pentru achiziționarea produselor necesare fabricației; negociază prețurile și încheie contractele de cumpărări cu furnizorii; întocmesc documentele administrative pentru cumpărare și urmăresc derularea contractului; urmăresc îmbunătățirea performantelor furnizorilor pentru atingerea obiectivelor de calitate, costuri, termene.
  -----------
  Grupa de baza 2414 "Specialiști în cumpărări produse, repere, ansamble și subansamble" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241401 analist cumpărări
  -----------
  Ocupația "analist cumpărări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2415 SPECIALIȘTI ÎN DOMENIUL BANCAR
  Specialiștii în domeniul bancar aplică politica băncii în domeniul promovării și vânzării produselor și serviciilor bancare (creditarea clienților băncii, administrarea conturilor în lei și în valută ale persoanelor fizice și juridice, prin operațiuni executate la ordinul acestora, derularea operațiunilor de încasări și plăți în lei și în valută, monitorizarea acestor operațiuni etc.), realizând interfața cu clientul; gestionează activitatea de management al clientelei prin întreținerea și dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu clienții băncii; evaluează bunurile aduse în garanția creditelor și realizează studiile de fezabilitate; efectuează operațiuni de decontare între unitățile bancare dispuse de persoane fizice sau juridice și cele proprii ale băncii etc.
  ------------
  Grupa de baza 2415 "Specialiști în domeniul bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241501 inspector general de bancă
  ------------
  Ocupația "inspector general de bancă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241502 economist bancă
  ------------
  Ocupația "economist bancă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241503 manager bancă
  ------------
  Ocupația "manager bancă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241504 manager de operațiuni/produs
  ------------
  Ocupația "manager de operațiuni/produs" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241505 manager relații cu clienții băncii
  ------------
  Ocupația "manager relații cu clienții băncii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241506 trezorier
  ------------
  Ocupația "trezorier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241507 analist bancar
  ------------
  Ocupația "analist bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241508 ofițer bancar (credite, marketing, produse și servicii bancare)
  ------------
  Ocupația "ofițer bancar (credite, marketing, produse și servicii bancare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241509 administrator bancar (client, certificate de depozit, grupă operațiuni)
  ------------
  Ocupația "administrator bancar (client, certificate de depozit, grupă operațiuni)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241510 operator cifru (mesaje cifrate)
  ------------
  Ocupația "operator cifru (mesaje cifrate)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241511 proiectant produse bancare
  ------------
  Ocupația "proiectant produse bancare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241512 consultant bancar
  ------------
  Ocupația "consultant bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241513 agent compensare (interbancară)
  ------------
  Ocupația "agent compensare (interbancară)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241514 referent bancar
  ------------
  Ocupația "referent bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  2416 SPECIALIȘTI ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR
  Specialiștii în domeniul asigurărilor negociază și încheie contractele de asigurare și reasigurare, încasează primele de asigurare, execută activitatea de contractare a evenimentelor asigurate și plata despăgubirilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate, acordă consultații clienților în domeniul asigurărilor, evaluează riscul de producere a unor evenimente asigurate, concep și îmbunătățesc produsele de asigurare, formează și administrează rețele de vânzare asigurări.
  ------------
  Grupa de baza 2416 "Specialiști în domeniul asigurărilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241601 inspector de specialitate asigurări
  ------------
  Ocupația "inspector de specialitate asigurări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241602 inspector de specialitate subscriere
  ------------
  Ocupația "inspector de specialitate subscriere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241603 referent de specialitate asigurări
  ------------
  Ocupația "referent de specialitate asigurări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241604 consilier vânzări asigurări
  ------------
  Ocupația "consilier vânzări asigurări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241605 inspector coordonator asigurări
  ------------
  Ocupația "inspector coordonator asigurări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241606 inspector de risc
  ------------
  Ocupația "inspector de risc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241607 inspector de specialitate daune
  ------------
  Ocupația "inspector de specialitate daune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241608 inspector coordonator daune
  ------------
  Ocupația "inspector coordonator daune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241609 specialist sistem asigurări
  ------------
  Ocupația "specialist sistem asigurări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  2417 SPECIALIȘTI ÎN EVALUARE
  Specialiștii în evaluare execută lucrări de evaluare aferente celor 4 tipuri de proprietate; cunosc, înțeleg și pot aplica în mod corect acele metode și tehnici recunoscute de evaluare, care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluări credibile; evaluează întreprinderi, proprietăți (bunuri) imobiliare, mărfuri sau diverse obiecte, active financiare; efectuează evaluări în scopul asigurării.
  ------------
  Grupa de baza 2417 "Specialiști în evaluare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241701 expert evaluator de întreprinderi
  ------------
  Ocupația "expert evaluator de întreprinderi" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241702 expert evaluator de proprietăți imobiliare
  ------------
  Ocupația "expert evaluator de proprietăți imobiliare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241703 expert evaluator de bunuri mobile
  ------------
  Ocupația "expert evaluator de bunuri mobile" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241704 expert evaluator de active financiare
  ------------
  Ocupația "expert evaluator de active financiare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  2418 EXPERȚI TEHNICI EXTRAJUDICIARI
  Specialiștii în domeniul tehnic întocmesc expertize tehnice extrajudiciare pentru stabilirea și precizarea unor «împrejurări de fapt», analizează aspectele tehnice și economice ale unei întreprinderi în vederea reorganizării, dezvoltă sau îmbunătățesc procedeele de producție sau comerciale și întocmesc rapoarte de expertiză tehnică și economică pentru terțe persoane.
  ------------
  Grupa de baza 2418 "Experți tehnici extrajudiciari" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241801 expert tehnic extrajudiciar
  ------------
  Ocupația "expert tehnic extrajudiciar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  2419 SPECIALIȘTI CU FUNCȚII ADMINISTRATIVE ȘI COMERCIALE, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
  Specialiștii cu funcții administrative și comerciale care nu se regăsesc în grupele anterioare se consacră activităților de analiză și stabilire a volumului de vânzare a unor produse sau servicii și evoluției în perspectivă a cererii; organizează și coordonează campaniile publicitare. Studiază și avizează problemele pe care le ridică crearea și gestiunea unei întreprinderi în plan financiar și juridic, organizatoric și comercial; acordă consultații pe problemele legate de acordarea brevetelor; examinează cererile, redactează rapoartele și motivează acordarea/neacordarea brevetelor.
  Ocupații componente:
  241901 administrator editură
  241902 administrator publicații
  241903 agent consular
  241904 organizator activitate turism
  241905 atașat diplomatic
  241906 consul
  241907 expert/inspector vamal
  ------------
  Ocupația "controlor vamal (studii superioare)" a fost înlocuită cu ocupația "expert/inspector vamal" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241908 curier diplomatic
  241909 organizator protocol
  241910 organizator relații
  241911 organizator târguri și expoziții
  241912 prezentator expoziții
  241913 referent relații externe
  241914 secretar diplomatic
  241915 viceconsul
  241916 corespondent comercial
  241917 secretar economic
  241918 consilier de proprietate industrială autorizat
  ------------
  Ocupația "Consilier de proprietate industriala autorizat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.
  241919 manager proiect
  ------------
  Ocupația "manager proiect" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241920 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal(studii sup.)
  ------------
  Ocupația "ofițer de legătură (vamal)" a fost înlocuită cu ocupația "controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal(studii sup.)" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241921 specialist marketing
  ------------
  Ocupația "specialist marketing" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241922 analist servicii client
  ------------
  Ocupația "analist servicii client" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241923 asistent comercial
  ------------
  Ocupația "asistent comercial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241924 asistent director/responsabil de funcțiune (studii sup.)
  -------------
  Ocupația "asistent director (studii sup.)" a fost înlocuită cu ocupația "asistent director/responsabil de funcțiune (studii sup.)" conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  241925 specialist relații sociale
  ------------
  Ocupația "specialist relații sociale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241926 corespondent securitate - confidențialitate produs
  ------------
  Ocupația "corespondent securitate - confidențialitate produs" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241927 planificator/specialist plan sinteze
  ------------
  Ocupația "planificator/specialist plan sinteze" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241928 specialist plan progres
  ------------
  Ocupația "specialist plan progres" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241929 specialist strategie industrială
  ------------
  Ocupația "specialist strategie industriala" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241930 specialist garanții auto
  ------------
  Ocupația "specialist garanții auto" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241931 organizator de procese funcționale
  ------------
  Ocupația "organizator de procese functionale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241932 expert relații externe
  ------------
  Ocupația "expert relații externe" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241933 referent de specialitate TIR și tranzite (studii superioare)
  ------------
  Ocupația "referent de specialitate TIR și tranzite (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  241934 coordonator secretariat studiouri teritoriale
  ------------
  Ocupația "coordonator secretariat studiouri teritoriale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  IV. 2.4.2. GRUPA MINORĂ 242
  Juriști
  Juriștii specialiști în drept efectuează cercetări asupra problemelor de drept, redactează proiecte de acte normative, acordă consultații juridice, pledează sau susțin procese în fața instanțelor judecătorești, judecă și pronunță hotărări judecatorești; reprezintă Ministerul Public și cer aplicarea legii.
  Grupe de bază componente:
  2421 Avocați
  2422 Magistrați (judecători, procurori)
  2423 Specialiști în domeniul standardizării, auditului și evaluării conformității
  ----------
  Grupa de bază 2423 "Specialiști în domeniul standardizării, auditului și evaluării conformității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  2429 Juriști neclasificați în grupele de bază anterioare
  2421 AVOCAȚI
  Avocații acordă asistență juridică persoanelor fizice și juridice în scopul apărării drepturilor și intereselor legitime ale acestora, pentru realizarea ordinii de drept și a justiției.
  Ocupații componente:
  242101 avocat
  242102 jurisconsult
  242103 consilier juridic
  2422 MAGISTRAȚI (JUDECĂTORI, PROCURORI)
  Magistrații pot fi judecători în cadrul instanțelor judecătorești, inamovibili investiți, prin lege, cu atribuții de judecare a proceselor civile, comerciale, penale, de contencios administrativ și alte cauze, sau procurori, aparținând Ministerului Public, însărcinați să sesizeze instanțele judecătorești pentru aplicarea legii în vederea apărării intereselor generale ale societății; efectuează sau supraveghează urmarirea penală, sesizează instanțele de judecată și îndeplinesc alte atribuții stabilite de lege.
  Ocupații componente:
  242201 procuror
  242202 judecător și asimilați
  242203 magistrat asistent
  242204 judecător inspector
  ----------
  Ocupația "judecător inspector" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242205 magistrat consultant
  ----------
  Ocupația "magistrat consultant" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2423 SPECIALIȘTI ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII, AUDITULUI ȘI EVALUĂRII CONFORMITĂȚII
  Specialiștii în domeniul standardizarii, auditului și evaluării conformității realizează standarde profesionale și naționale; proiectează, realizează și dezvoltă sistemele de management pentru domeniul calității, mediului, securității informatiei, securității și sănătății în muncă; propun politici și obiective pentru domeniul calității, mediului, securității informatiei și sănătății profesionale; organizează și efectuează audituri prin care constata eficacitatea acestor sisteme de management; evaluează conformitatea produselor și a sistemelor de management față de reglementările sau standardele stabilite și față de prevederile conducerii organizației.
  ----------
  Grupa de bază 2423 "Specialiști în domeniul standardizarii, auditului și evaluării conformității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  Ocupațiile componente:
  242301 specialist în domeniul calității
  ----------
  Ocupația "specialist în domeniul calității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  242302 manager al sistemelor de management al calității
  ----------
  Ocupația "manager al sistemelor de management al calității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  242303 auditor în domeniul calității
  ----------
  Ocupația "auditor în domeniul calității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  242304 manager al sistemelor de management de mediu
  ----------
  Ocupația "manager al sistemelor de management de mediu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  242305 auditor de mediu
  ----------
  Ocupația "auditor de mediu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  242306 expert/specialist standardizare
  ----------
  Ocupația "expert/specialist standardizare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  242307 analist de calitate
  ----------
  Ocupația "analist de calitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242308 analist măsurări metrologice
  ----------
  Ocupația "analist masurari metrologice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242309 analist studiul materialelor
  ----------
  Ocupația "analist studiul materialelor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242310 consultant sistem de calitate
  ----------
  Ocupația "consultant sistem de calitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242311 monitor mediu înconjurător
  ----------
  Ocupația "monitor mediu înconjurător" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242312 inspector pentru conformare ecologică
  ----------
  Ocupația "inspector pentru conformare ecologică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242313 asistent standardizare
  ----------
  Ocupația "asistent standardizare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  2429 JURIȘTI NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
  Juriștii, alții decât cei clasificați în grupele de bază anterioare, exercită funcții juridice care constau în elaborarea unor acte juridice sau contracte, facilitarea transferurilor de proprietate, anchetarea împrejurărilor în care s-au produs decese în afara cauzelor naturale.
  Ocupații componente:
  242901 expert criminalist
  242902 executor judecătoresc
  242903 inspector justiție
  242904 expert jurist
  242905 consilier de justiție
  242906 referent de specialitate în justiție
  242907 notar
  242908 inspector general judecătoresc
  ----------
  Ocupația "inspector general judecătoresc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242909 inspector general notarial
  ----------
  Ocupația "inspector general notarial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242910 inspector general penitenciare
  ----------
  Ocupația "inspector general penitenciare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242911 consilier armonizare legislativă
  ----------
  Ocupația "consilier armonizare legislativă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242912 expert armonizare legislativă
  ----------
  Ocupația "expert armonizare legislativă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  242913 analist armonizare legislativă
  ----------
  Ocupația "analist armonizare legislativă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 2.4.3. GRUPA MINORĂ 243
  Arhiviști, bibliotecari, documentariști și asimilați
  Arhiviștii, bibliotecarii, documentariștii și specialiștii asimilați dezvoltă și conservă colecțiile din arhive, biblioteci, muzee, galerii și instituții similare; cercetează colecțiile de arhivă, obiectele de interes istoric, cultural, artistic, valoarea acestora, le completează și le ordonează; organizează colecțiile și expozițiile din muzee, galerii și instituții similare.
  Grupe de bază componente:
  2431 Arhiviști și conservatori ai operelor de artă și monumentelor istorice
  2432 Bibliotecari, documentariști și asimilați
  2431 ARHIVIȘTI ȘI CONSERVATORI AI OPERELOR DE ARTĂ ȘI MONUMENTELOR ISTORICE
  Arhiviștii și conservatorii operelor de artă și monumentelor istorice efectuează cercetări asupra colecțiilor de artă și a altor obiecte de interes istoric, cultural sau artistic, opere de artă și alte piese sau obiecte și organizează expoziții în muzee și galerii; evaluează obiectele de arhivă, le completează, le țin evidență, le clasifică și le conservă.
  Ocupații componente:
  243101 arhivist
  243102 conservator opere de artă și monumente istorice
  243103 muzeograf
  243104 restaurator opere de artă și monumente istorice
  243105 conservator arhivă
  243106 restaurator arhivă
  243107 restaurator bunuri culturale (studii sup.)
  -------------
  Ocupația "restaurator bunuri culturale (studii sup.)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  2432 BIBLIOTECARI, DOCUMENTARIȘTI ȘI ASIMILAȚI
  Bibliotecarii, documentariștii și specialiștii asimilați colecționează, completează și conservă în mod sistematic cărți, periodice și alte documente sau înregistrări audio-vizuale; selecționează lucrări și alte documente în vederea achiziționării; oferă informații din fondul documentar propriu sau obținute prin rețeaua de schimb între bibliotecari, cercetători specializați sau alți utilizatori; efectuează cercetări de biblioteconomie și analizează sau modifică serviciile, în funcție de necesitățile formulate de utilizatori.
  Ocupații componente:
  243201 bibliograf
  243202 bibliotecar cu studii superioare
  243203 documentarist
  243204 referent difuzare carte
  243205 lector carte
  243206 bibliotecar arhivist
  -----------
  Ocupația "bibliotecar arhivist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  243207 referent de specialitate așezământ cultural
  -------------
  Ocupația "referent de specialitate așezământ cultural" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  IV. 2.4.4. GRUPA MINORĂ 244
  Specialiști în științe economice, sociale și umaniste
  Specialiștii în stiințe economice, sociale și umaniste efectuează cercetări teoretice și aplicative; aplică cunoștințele acumulate în filozofie, politică, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, psihologie și alte științe sociale; prestează servicii cu caracter social în interesul indivizilor și familiilor dintr-o colectivitate; identifică, oferă și aplică soluții în domeniile enunțate; studiază originea și evoluția omului, a limbilor, a comportamentelor individuale și colective, asigură traduceri și interpretări din alte limbi.
  Grupe de bază componente:
  2441 Economiști (exclusiv specialiști statisticieni și cei din sistemul financiar-bancar)
  2442 Sociologi, antropologi, geografi și asimilați
  2443 Filozofi, istorici și specialiști în știinte politice
  2444 Lingviști, traducători și interpreți
  2445 Psihologi
  2446 Specialisti în activitatea socială
  2447 Specialiști în relații publice
  ------------
  Grupa de baza 2447 a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  2441 ECONOMIȘTI (EXCLUSIV SPECIALIȘTI STATISTICIENI ȘI CEI DIN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR)
  Economiștii activează pe piețele naționale de bunuri, servicii și forță de muncă și rezolvă probleme economice vizând producția, costurile acesteia, activitatea umană și mediul social și pun la dispoziția factorilor de decizie consultații în acest sens.
  Ocupații componente:
  244101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management
  244102 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală
  244103 consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului
  244104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și marketing
  244105 consilier/expert/inspector/referent/economist în relații economice internaționale
  244106 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică
  244107 consultant în management
  244108 tehnician economist
  244109 inginer economist
  ------------
  Ocupația "inginer economist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  244110 inspector de concurență
  ------------
  Ocupația "inspector de concurență" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2442 SOCIOLOGI, ANTROPOLOGI, GEOGRAFI ȘI ASIMILAȚI
  Sociologii, antropologii și asimilații acestora efectuează cercetări asupra structurii sociale, originii și evoluției umanitații și relației dintre activitatea umană și mediul social și pun la dispoziția factorilor de decizie rezultatele cercetărilor întreprinse; avizează aplicarea cunoștințelor acumulate la definirea politicilor economice și sociale, aplicabile anumitor categorii de populație și regiuni.
  Ocupații componente:
  244201 sociolog
  244202 geograf
  244203 analist de mediu
  ------------
  Ocupația "analist de mediu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  244204 analist în turism
  -------------
  Ocupația "analist în turism" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  244205 analist teritorial
  -------------
  Ocupația "analist teritorial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  244206 arheolog
  -------------
  Ocupația "arheolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  2443 FILOZOFI, ISTORICI ȘI SPECIALIȘTI ÎN ȘTIINȚE POLITICE
  Filozofii, istoricii și specialiștii în științe politice studiază, interpretează și dezvoltă concepte și teorii filozofice; evidențiază cauzele, principiile și semnificația inițiativelor, experienței și existenței umane; consultă și compară surse primare, în special documente originale sau contemporane pe care le raportează la evenimente anterioare, precum și surse secundare cum ar fi lucrări de arheologie sau antropologie; efectuează cercetări în domeniul filozofiei politice și prezintă constatările și concluziile sub formă de publicații sau rapoarte care servesc guvernelor, partidelor politice, altor organizații sau persoane interesate.
  Ocupații componente:
  244301 filozof
  244302 istoric
  244303 istoriograf
  244304 politolog
  2444 LINGVIȘTI, TRADUCĂTORI ȘI INTERPREȚI
  Lingviștii, traducătorii și interpreții studiază relațiile existente între limbile materne, originea și evoluția cuvintelor, gramatica și sintaxa; stabilesc sisteme de clasificare a limbilor, gramaticilor, dicționarelor și lucrârilor analoge; traduc texte scrise dintr-o limbă în alta, cu asigurarea transpunerii corecte a textelor și terminologiei; elaborează metode de utilizare a calculatoarelor și altor instrumente, în vederea creșterii productivității și ameliorării calității traducerilor; interpretează texte sau asigură translația directă cu ocazia conferințelor, dezbaterilor sau altor reuniuni, cu respectarea sensului real din limba de origine.
  Ocupații componente:
  244401 filolog
  244402 interpret
  244403 interpret relații diplomatice
  244404 referent literar
  244405 secretar literar
  244406 traducător
  244407 translator
  2445 PSIHOLOGI
  Psihologii efectuează cercetări asupra proceselor mentale, studiază comportamente umane, individuale și colective și aplică cunoștințele dobândite la promovarea adaptării ființelor umane pe plan profesional, social, educativ; testează și determină caracteristicile mentale și aptitudinile și acordă consultații; analizează influența eredității și factorilor sociali și profesionali asupra mentalității și comportamentului indivizilor.
  Ocupații componente:
  244501 psiholog
  244502 psihopedagog
  244503 specialist poligraf
  -------------
  Ocupația "specialist poligraf" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2446 SPECIALIȘTI ÎN ACTIVITATEA SOCIALĂ
  Specialiștii în activitatea socială oferă consultații în probleme sociale și conexe, în scopul unei mai bune valorificări a resurselor și depășirii dificultăților personale sau sociale; culeg informații necesare acordării de consultații privind drepturile și obligațiile asistaților; analizează situația persoanelor asistate și a handicapaților și propun măsuri de ajutorare sau recuperare a acestora.
  Ocupații componente:
  244601 asistent social nivel superior
  244602 consilier de reintegrare socială și supraveghere
  ------------
  Ocupația "consilier de reintegrare socială și supraveghere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  244603 inspector de reintegrare socială și supraveghere
  ------------
  Ocupația "inspector de reintegrare socială și supraveghere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  2447 SPECIALISTI ÎN RELAȚII PUBLICE
  Specialiștii în relații publice creează și gestionează imaginea publică a unor instituții, societăți comerciale, partide și organizații politice, organizații non-guvernamentale etc.; mediază conflictele și consiliază negocierile, gestionează relațiile organizației cu mass-media în calitate de purtător de cuvânt sau funcționar în cadrul biroului de presă, redactează mesaje scrise și audiovizuale; organizează evenimente mediatice (conferințe de presă, expoziții, lansări de bunuri și servicii etc.)
  Ocupații componente:
  ------------
  Grupa de baza 2447 a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  244701 specialist în relații publice
  ------------
  Ocupația "specialist în relații publice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  244702 mediator
  ------------
  Ocupația "mediator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  244703 referent de specialitate marketing
  ------------
  Ocupația "referent de specialitate marketing" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  244704 specialist în protocol și ceremonial
  ------------
  Ocupația "specialist în protocol și ceremonial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  IV. 2.4.5. GRUPA MINORĂ 245
  Scriitori și artisti creatori, interpreți și asimilați
  Scriitorii, artiștii creatori și interpreții concep și creează opere literare, dramatice, muzicale sau alte opere de artă; apreciază operele realizate de autori; sculptează, pictează, gravează sau restaurează opere de artă, compun muzică, dansează sau interpretează roluri în diferite reprezentații, sau le regizează.
  Grupe de bază componente:
  2451 Scriitori, ziariști și asimilați
  2452 Sculptori, pictori și asimilați
  2453 Compozitori, muzicieni și cântăreți
  2454 Coregrafi și dansatori
  2455 Actori și regizori de film, teatru și alte spectacole
  2451 SCRIITORI, ZIARIȘTI ȘI ASIMILAȚI
  Scriitorii, ziariștii și asimilații acestora creează opere literare în vederea publicării sau reprezentării în spectacole, apreciază calitatea acestora și a altor creații artistice; redactează și corectează informații, articole, comentarii; intervievează personalități politice în timpul conferințelor de presă și cu alte ocazii sau înregistrează dezbaterile din timpul întâlnirilor pentru radio și televiziune; concep și redactează manuale, broșuri și publicații analoge.
  Ocupații componente:
  245101 caricaturist
  245102 comentator publicist
  245103 corector
  245104 corespondent special (țară și străinătate)
  245105 corespondent radio
  245106 corespondent presă
  245107 critic de artă
  245108 editorialist
  245109 fotoreporter
  245110 lector presă/editură
  245111 poet
  245112 publicist comentator
  245113 redactor
  245114 reporter
  245115 reporter operator
  245116 scriitor
  245117 secretar de emisie
  245118 secretar de redacție
  245119 secretar responsabil de agenție
  245120 șef agenție publicitate
  245121 tehnoredactor
  245122 translator emisie
  245123 ziarist
  245124 critic literar
  245125 critic muzical
  245126 comentator radio TV
  -----------
  Ocupația "comentator politic" a fost înlocuită cu ocupația "comentator radio TV" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245127 desenator artistic
  245128 redactor rubrică
  -----------
  Ocupația "redactor rubrică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2452 SCULPTORI, PICTORI ȘI ASIMILAȚI
  Sculptorii, pictorii și asimilații acestora creează și execută opere de artă prin sculptură, pictură, desen, gravură sau alte tehnici asemănătoare; restaurează picturile sau alte obiecte de artă degradate sau amenințate cu degradarea.
  Ocupații componente:
  245201 artist plastic
  245202 desenator film animație
  245203 grafician
  245204 machetist
  245205 pictor
  245206 pictor scenograf
  245207 sculptor
  245208 sculptor păpuși
  245209 restaurator tablouri
  245210 art director
  ------------
  Ocupația "art director" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.
  245211 designer pagini web (studii sup.)
  -----------
  Ocupația "designer pagini web (studii sup.)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245212 designer grafică (studii superioare)
  -----------
  Ocupația "designer grafica (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2453 COMPOZITORI, MUZICIENI ȘI CÂNTĂREȚI
  Compozitorii, muzicienii și cântăreții compun și aranjează opere muzicale, dirijează execuția sau participă la interpretarea lor; cântă ca soliști sau ca membri ai unor formații; interpretează piese muzicale la unul sau mai multe instrumente ca soliști sau membri ai unei orchestre; îndeplinesc activități conexe în domeniul propriu de activitate.
  Ocupații componente:
  245301 acompaniator
  245302 artist liric
  245303 concert maestru
  245304 corepetitor
  245305 corist
  245306 dirijor
  245307 ilustrator muzical
  245308 maestru studii canto
  245309 instrumentist
  245310 maestru cor
  245311 referent muzical
  245312 secretar muzical
  245313 sef orchestra
  245314 solist instrumentist
  245315 solist vocal
  245316 sufleur opera
  245317 copiator note muzicale
  245318 specialist instrumente de suflat
  -------------
  Ocupația "specialist instrumente de suflat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245319 artist instrumentist
  -------------
  Ocupația "artist instrumentist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245320 solist concertist
  -------------
  Ocupația "solist concertist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245321 dirijor cor
  -------------
  Ocupația "artist instrumentist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245322 maestru corepetitor
  -------------
  Ocupația "maestru corepetitor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245323 artist liric operă
  -------------
  Ocupația "artist liric operă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245324 corist operă
  -------------
  Ocupația "corist opera" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245325 maestru acordor pian clavecin
  -------------
  Ocupația "maestru acordor pian clavecin" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245326 maestru lutier
  -------------
  Ocupația "maestru lutier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245327 specialist orgă
  -------------
  Ocupația "specialist orgă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245328 regizor muzical
  -------------
  Ocupația "regizor muzical" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2454 COREGRAFI ȘI DANSATORI
  Coregrafii și dansatorii concep dansuri pe o temă dată sau pe bază de inspirație; execută dansuri ca solist, cu partener sau ca membru al unei trupe de dansatori.
  Ocupații componente:
  245401 balerin
  245402 coregraf
  245403 maestru studii de balet
  245404 maestru de balet
  245405 solist balet
  245406 maestru dans
  -------------
  Ocupația "maestru dans" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  2455 ACTORI ȘI REGIZORI DE FILM, TEATRU ȘI ALTE SPECTACOLE
  Actorii și regizorii de film, teatru și alte spectacole interpretează roluri în producțiile teatrale, cinematografice, radiofonice sau de televiziune; coordonează aceste producții, aleg actorii potriviți pentru rolurile respective, iau decizii privind costumele, decorurile, efectele sonore și luminoase.
  Ocupații componente:
  245501 actor
  245502 actor mânuitor de păpuși
  245503 artist circ
  245504 consultant artistic
  245505 corector transmisie
  245506 instructor film
  245507 instructor rețea cinematografică
  245508 lector scenarii
  245509 intermediarist film de desene animate (studii superioare)
  ------------
  Ocupația "macheur" a fost înlocuită cu ocupația "intermediarist film de desene animate (studii superioare)" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245510 stilizator film de desene animate (studii superioare)
  ------------
  Ocupația "peruchier" a fost înlocuită cu ocupația "stilizator film de desene animate (studii superioare)" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245511 producător delegat film
  245512 realizator emisiuni RTV
  245513 regizor artistic
  245514 regizor emisie
  245515 regizor studio
  245516 regizor sunet
  245517 regizor tehnic
  245518 secretar șef producție film
  245519 sufleur teatru
  245520 maestru artist circ
  ------------
  Ocupația "maestru artist circ" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  245521 producător RTV știri
  ------------
  Ocupația "producător RTV știri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245522 editor RTV știri
  ------------
  Ocupația "editor RTV știri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  245523 director imagine
  ------------
  Ocupația "director imagine" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245524 referent de specialitate selecție programe TV
  ------------
  Ocupația "referent de specialitate selecție programe TV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245525 copywriter publicitate (studii superioare)
  ------------
  Ocupația "copywriter publicitate (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245526 mediaplanner
  ------------
  Ocupația "mediaplanner" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245527 producător delegat evenimente de marketing
  ------------
  Ocupația "producător delegat evenimente de marketing" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245528 redactor prezentator de televiziune
  ------------
  Ocupația "redactor prezentator de televiziune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  245529 animator film de animație(studii superioare)
  ------------
  Ocupația "animator film de animație(studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 2.4.6. GRUPA MINORĂ 246
  Membri ai clerului
  Membrii clerului sunt angajați în practici de perpetuare a tradițiilor și convingerilor religioase, celebrare sau administrare a ritualurilor de inițiere; în acest sens, oficiază servicii religioase și își asumă diverse funcții administrative și sociale în cadrul unor comunități religioase și acordă consultații spirituale și morale, potrivit religiei profesate.
  Grupe de bază componente:
  2460 Membri ai clerului
  2460 MEMBRI AI CLERULUI
  Membrii clerului propagă tradițiile, practicile și credințele religioase, oficiază servicii religioase de celebrare sau administrare a ritualurilor de inițiere, de reconstituire a evenimentelor legate de creație, rugăciune, ofrande.
  Ocupatii componente:
  246001 arhiepiscop
  246002 arhiereu vicar
  246003 arhondar
  246004 cantor
  246005 capelan
  246006 cardinal
  246007 chevrasameș
  246008 cântăreț bisericesc
  246009 consilier culte
  246010 conducător arhiepiscopal
  246011 diacon
  246012 episcop
  246013 exarh
  246014 haham
  246015 harmonist
  246016 hatip
  246017 imam
  246018 inspector culte
  246019 majghian
  246020 melamed
  246021 mitropolit
  246022 muezin
  246023 muftiu
  246024 organist
  246025 pastor
  246026 patriarh
  246027 preot
  246028 președinte culte
  246029 protopop
  246030 provicar
  246031 rabin
  246032 secretar culte
  246033 stareț - stareță
  246034 treibar
  246035 vestitor
  246036 vicar
  IV. 2.4.7. GRUPA MINORĂ 247
  Specialiști în administrația publică
  Specialiștii din administrația publică elaborează proiecte de acte normative, aplică reglementările legale în vigoare și supraveghează respectarea acestora, centralizează, prelucrează și analizează informații transmise de aparatul de specialitate din teritoriu, elaborează metodologii, organizează instruiri pe teme de specialitate ale personalului din subordine, rezolvă cereri și acordă audiențe solicitanților.
  Grupe de bază componente:
  2470 Specialiști în administrația publică
  2470 SPECIALIȘTI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
  Specialiștii în administrația publică elaborează proiecte de acte normative, aplică legislația în vigoare, centralizează și prelucrează date și informații culese de aparatul din teritoriu, elaborează metodologii, acordă audiențe; se ocupă cu informarea asupra programelor și posibilităților de finanțare a proiectelor, informare privind strategia de dezvoltare preconizată, stabilirea și menținerea parteneriatelor la nivel local sau mai larg, urmărirea derulării proiectelor.
  -----------
  Grupa de bază 2470 "Specialiști în administrația publică" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  Ocupații componente:
  247001 consilier administrația publică
  247002 expert administrația publică
  247003 inspector de specialitate administrația publică
  247004 referent de specialitate administrația publică
  247005 consultant administrație publică
  247006 reglementator
  -------------
  Ocupația "reglementator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  247007 agent de dezvoltare
  -------------
  Ocupația "agent de dezvoltare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  IV. 2.4.8. GRUPA MINORĂ 248
  Cercetători și asistenți de cercetare în științe fizice și chimice
  Cercetătorii și asistenții de cercetare din domeniul științelor fizice și chimice efectuează cercetări fundamentale și aplicative asupra conceptelor, teoriilor și procedeelor cunoscute, le perfecționează sau dezvoltă, elaborează noi teorii, metode și tehnici.
  Grupe de bază componente:
  2481 Cercetători și asistenți de cercetare în fizică și astronomie
  2482 Cercetători și asistenți de cercetare în meteorologie
  2483 Cercetători și asistenți de cercetare în chimie
  2484 Cercetători și asistenți de cercetare în geologie și geofizică
  2481 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN FIZICĂ ȘI ASTRONOMIE
  Cercetătorii și asistenții de cercetare din domeniul fizicii și astronomiei efectuează studii și cercetări fundamentale și aplicative asupra nucleului și particulelor elementare, structurii materialelor, proprietăților fizice din focarele cutremurelor, structurii interne, dinamice și proprietăților fizice ale pământului. Elaborează cercetări asupra magnetismului, plasmei, laserului, opticii și spectroscopiei, a stării condensate a materiei.
  Ocupații componente:
  248101 cercetător în fizica
  248102 asistent de cercetare în fizică
  248103 cercetator în fizică-chimie
  248104 asistent de cercetare în fizică-chimie
  248105 cercetător în fizică tehnologică
  248106 asistent de cercetare în fizică tehnologică
  248107 cercetator în astronomie
  248108 asistent de cercetare în astronomie
  2482 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN METEOROLOGIE
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul meteorologiei efectuează studii și cercetări asupra factorilor care influențează și determină starea vremii; fac determinări și studii asupra vitezei de deplasare a aerului, modificarea temperaturii și umidității, formarea și deplasarea norilor și curenților de aer, radiațiilor solare, pe baza cărora întocmesc hărți, prognoze pe termen scurt și lung.
  Ocupații componente:
  248201 cercetător în meteorologie
  248202 asistent de cercetare în meteorologie
  2483 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN CHIMIE
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în chimie efectuează cercetări fundamentale și aplicative privind mecanismele de reacție, caracterizarea și determinarea compozițiilor substanțelor naturale și sintetice utilizabile în industrie, agricultură, protecția mediului, medicină, energetică. Elaborează procedee și metode pentru identificarea compozițiilor chimice și a caracteristicilor acestora, utilizând tehnici și principii noi.
  Ocupații componente:
  248301 cercetător în chimie
  248302 asistent de cercetare în chimie
  248303 cercetător în biochimie tehnologică
  248304 asistent de cercetare în biochimie tehnologică
  248305 cercetator în chimie fizică
  248306 asistent de cercetare în chimie fizică
  2484 CERCETĂTORI ȘI ASISTENTI DE CERCETARE ÎN GEOLOGIE ȘI GEOFIZICĂ
  Cercetătorii și asistenții de cercetare din geologie și geofizică efectuează cercetări fundamentale și aplicative pentru descifrarea alcătuirii și evoluției geologice a teritoriului, punerea în evidența de noi resurse minerale, petrol, ape geotermale și ape minerale; elaborează metode, procedee și tehnici pentru identificarea zonelor cu substanțe utile, întocmesc hârți.
  Ocupații componente:
  248401 cercetător în geologie
  248402 asistent de cercetare în geologie
  248403 cercetător în geologie tehnică
  248404 asistent de cercetare în geologie tehnică
  248405 cercetător în geofizică
  248406 asistent de cercetare în geofizică
  248407 cercetător în mineralogia tehnică și experimentală
  248408 asistent de cercetare în mineralogia tehnică și experimentală
  248409 cercetător în geochimie
  248410 asistent de cercetare în geochimie
  248411 cercetător în geologie petrolieră
  248412 asistent de cercetare în geologie petrolieră
  IV. 2.4.9. GRUPA MINORĂ 249
  Cercetători și asistenți de cercetare în matematică și statistică
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul matematicii și statisticii efectuează studii și cercetări fundamentale și aplicative, referitoare la teorii și aplicații ale matematicii și statisticii matematice în diferite domenii tehnice, economice și științifice.
  Grupe de bază componente:
  2491 Cercetători și asistenți de cercetare în matematică
  2492 Cercetători și asistenți de cercetare în statistică
  2491 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MATEMATICĂ
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în matematică desfășoară activități de cercetare fundamentală și aplicativă, referitoare la analiza matematică, analiza conexă, teoria operatorilor, ecuații diferențiale, fizică matematică, geometrie algebrică, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamică, termodinamică, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice.
  Ocupații componente:
  249101 cercetător în matematică
  249102 asistent de cercetare în matematică
  249103 cercetător în matematica mecanică
  249104 asistent de cercetare în matematica-mecanică
  249105 cercetător în matematică aplicată
  249106 asistent de cercetare în matematică aplicată
  249107 cercetător în matematică-fizică
  249108 asistent de cercetare în matematică-fizică
  249109 cercetător în matematică informatică
  249110 asistent de cercetare în matematică informatică
  2492 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE STATISTICĂ
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în statistică desfășoară cercetări fundamentale și aplicative, referitoare la variabile aleatoare dependente, inferența statistică pentru procese stohastice, modele stohastice în medicină, biologie, științe sociale, metode statistice robuste, modele lineare, analiza multidimensională, teoria fiabilității, controlul statistic al calității.
  Ocupații componente:
  249201 cercetător în statistică
  249202 asistent de cercetare în statistică
  249203 cercetător în demografie
  249204 asistent de cercetare în demografie
  IV. 2.4.10. GRUPA MINORĂ 250
  Cercetători și asistenți de cercetare în informatică
  Cercetătorii și asistenții de cercetare din informatică efectuează cercetări avansate și aplicative privind sistemele informatice, elaborează și dezvoltă programe; elaborează metode, tehnici, produse informatice și metodologii.
  Grupe de bază componente:
  2501 Cercetători și asistenți de cercetare în informatică
  2501 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN INFORMATICĂ
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în informatică efectuează cercetări avansate și aplicative în domeniul informaticii; inovează tehnologiile și mijloacele de prelucrare a informației; efectuează cercetări suport, inclusiv privind metodologii, norme și standarde specifice; identifică soluții conceptuale tehnice și organizaționale de informatizare; întocmesc comunicări științifice și rapoarte de cercetare în domeniul informaticii.
  Ocupații componente:
  250101 cercetător în informatică
  250102 asistent de cercetare în informatică
  IV. 2.4.11. GRUPA MINORĂ 251
  Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științe tehnice
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în științe tehnice efectuează lucrări de cercetare fundamentală, aplicativă și de dezvoltare prin care se obțin tehnologii, produse, sisteme utilizabile în diferite domenii, elaborează metode, tehnici de calcul, de investigare și de prelucrare a substanțelor și a materialelor, de manipulare și servire a instalațiilor, utilajelor și aparatelor.
  Grupe de bază componente:
  2511 Cercetători și asistenți de cercetare în arhitectură și urbanism
  2512 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în construcții
  2513 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în energetică și electrotehnică
  2514 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în electronică, transporturi și telecomunicații
  2515 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în mecanică
  2516 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în petrochimie și chimie industrială
  2517 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în minerit, petrol și metalurgie
  2518 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în geodezie
  2511 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN ARHITECTURĂ ȘI URBANISM
  Cercetătorii științifici și asistenții de cercetare în arhitectură și urbanism efectuează cercetări și elaborează proiecte referitoare la arhitectura clădirilor de locuit, pentru instituții de cultură, învățământ, cult, instituții publice și de sănătate, amenajări de localități, creează design-ul produselor industriale și a bunurilor de consum.
  Ocupații componente:
  251101 cercetător în arhitectură
  251102 asistent de cercetare în arhitectură
  251103 cercetator în arte plastice-design industrial
  251104 asistent de cercetare în arte plastice-design industrial
  251105 cercetător în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, modă, imprimeuri)
  251106 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, modă, imprimeuri)
  251107 cercetator în arte plastice-sticlă, ceramică, metal
  251108 asistent de cercetare în arte plastice-sticlă, ceramică, metal
  2512 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN CONSTRUCȚII
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în construcții efectuează studii și lucrări de cercetare-dezvoltare din domeniul construcțiilor civile, industriale, drumuri și poduri; studii și cercetări legate de fizica construcțiilor; sistemele de construcții, metode și tehnici de testare a elementelor de construcții și ale construcțiilor.
  Ocupații componente:
  251201 cercetător în construcții civile, industriale și agricole
  251202 inginer de cercetare în construcții civile, industriale și agricole
  251203 asistent de cercetare în construcții civile, industriale și agricole
  251204 cercetător în constructii de căi ferate, drumuri și poduri
  251205 inginer de cercetare în construcții de căi ferate, drumuri și poduri
  251206 asistent de cercetare în construcții de căi ferate, drumuri și poduri
  251207 cercetător în construcții hidrotehnice
  251208 inginer de cercetare în construcții hidrotehnice
  251209 asistent de cercetare în construcții hidrotehnice
  251210 inginer de cercetare în ingineria sanitară și protecția mediului
  251211 cercetător în construcții miniere
  251212 inginer de cercetare în construcții miniere
  251213 asistent de cercetare în construcții miniere
  251214 cercetător în instalații
  251215 inginer de cercetare în instalații
  251216 asistent de cercetare în instalații
  2513 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN ENERGETICĂ ȘI ELECTROTEHNICĂ
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul energeticii și electrotehnicii desfășoară activități de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de produse electrice: motoare, servomotoare, transformatoare, aparate de joasă și înaltă tensiune, instrumente de control, precum și tehnologii de obținere a acestora; elaboreaza tehnologii pentru producerea, transportul și distribuirea energiei electrice, precum și sisteme pentru asigurarea funcționării și securității sistemului energetic.
  Ocupații componente:
  251301 cercetător în electrotehnică
  251302 inginer de cercetare în electrotehnică
  251303 asistent de cercetare în electrotehnică
  251304 cercetător în electrofizică
  251305 inginer de cercetare în electrofizică
  251306 asistent de cercetare în electrofizică
  251307 cercetător în metrologie
  251308 inginer de cercetare în metrologie
  251309 asistent de cercetare în metrologie
  251310 cercetător în electromecanică
  251311 inginer de cercetare în electromecanică
  251312 asistent de cercetare în electromecanică
  251313 cercetător roboți industriali
  251314 inginer de cercetare roboți industriali
  251315 asistent de cercetare roboți industriali
  251316 cercetător în centrale termoelectrice
  251317 inginer de cercetare în centrale termoelectrice
  251318 asistent de cercetare în centrale termoelectrice
  251319 cercetător în centrale nuclearo-electrice
  251320 inginer de cercetare în centrale nuclearo-electrice
  251321 asistent de cercetare în centrale nuclearo-electrice
  251322 cercetător în electroenergetică
  251323 inginer de cercetare în electroenergetică
  251324 asistent de cercetare în electroenergetică
  251325 cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
  251326 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
  251327 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
  251328 cercetător în energetica industrială
  251329 inginer de cercetare în energetică industrială
  251330 asistent de cercetare în energetică industrială
  2514 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN ELECTRONICĂ, TRANSPORTURI ȘI TELECOMUNICAȚII
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul electronicii, transportului și telecomunicațiilor desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de calculatoare, componente electronice și microelectronice, dispozitive, aparatură electronică și de radiocomunicații, sisteme de conversie text-voce, imagine-voce; elaborează tehnologii din domeniul electronicii, microelectronicii, sisteme de automatizare.
  Ocupații componente:
  251401 cercetător în electronică aplicată
  251402 inginer de cercetare în electronică aplicată
  251403 asistent de cercetare în electronică aplicată
  251404 cercetator în comunicații
  251405 inginer de cercetare în comunicații
  251406 asistent de cercetare în comunicații
  251407 cercetător în microelectronică
  251408 inginer de cercetare în microelectronică
  251409 asistent de cercetare în microelectronică
  251410 cercetător în telecomenzi și electronică în transporturi
  251411 inginer de cercetare în telecomenzi și electronică în transporturi
  251412 asistent de cercetare în telecomenzi și electronică în transporturi
  251413 cercetător în calculatoare
  251414 inginer de cercetare în calculatoare
  251415 asistent de cercetare în calculatoare
  251416 cercetător în automatică
  251417 inginer de cercetare în automatică
  251418 asistent de cercetare în automatică
  2515 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MECANICĂ
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul științelor tehnice cu profil mecanic efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a metalelor la rece și la cald, pentru obținerea de piese subansamble și utilaje. Elaborează tehnologii și proiectează nave, aeronave, mașini și sisteme de mașini, echipamente, instalații, aparatură, destinate industriei, agriculturii, protecției mediului, transportului și ambalării produselor.
  Ocupații componente:
  251501 cercetător de aeronave
  251502 inginer de cercetare de aeronave
  251503 asistent de cercetare de aeronave
  251504 cercetător în construcții aerospațiale
  251505 inginer de cercetare în construcții aerospațiale
  251506 asistent de cercetare în construcții aerospațiale
  251507 cercetător în sisteme de propulsie
  251508 inginer de cercetare în sisteme de propulsie
  251509 asistent de cercetare în sisteme de propulsie
  251510 cercetător în echipamente și instalații bord
  251511 inginer de cercetare în echipamente și instalații bord
  251512 asistent de cercetare în echipamente și instalații bord
  251513 cercetător în mașini și echipamente termice
  251514 inginer de cercetare în mașini și echipamente termice
  251515 asistent de cercetare în mașini și echipamente termice
  251516 cercetător în mașini hidraulice și pneumatice
  251517 inginer de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice
  251518 asistent de cercetare în mașini hidraulice și pneumatice
  251519 cercetător în echipamente de proces
  251520 inginer de cercetare în echipamente de proces
  251521 asistent de cercetare în echipamente de proces
  251522 cercetător în mecanică fina
  251523 inginer de cercetare în mecanică fină
  251524 asistent de cercetare în mecanică fină
  251525 cercetător în tehnologia construcțiilor de mașini
  251526 inginer de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini
  251527 asistent de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini
  251528 cercetător în construcții de mașini agricole
  251529 inginer de cercetare în construcții de mașini agricole
  251530 asistent de cercetare în construcții de mașini agricole
  251531 cercetător în autovehicule rutiere
  251532 inginer de cercetare în autovehicule rutiere
  251533 asistent de cercetare în autovehicule rutiere
  251534 cercetător în utilaje și instalații portuare
  251535 inginer de cercetare în utilaje și instalații portuare
  251536 asistent de cercetare în utilaje și instalații portuare
  251537 cercetător în utilaje și tehnologia ambalării
  251538 inginer de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării
  251539 asistent de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării
  251540 cercetător în creația tehnică în construcția de mașini
  251541 inginer de cercetare în creația tehnică în construcția de mașini
  251542 asistent de cercetare în creația tehnică în construcția de mașini
  251543 cercetător în mașini și instalații mecanice
  251544 inginer de cercetare în mașini și instalații mecanice
  251545 asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice
  251546 cercetător în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere
  251547 inginer de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere
  251548 asistent de cercetare în instalații și utilaje pentru transportul și depozitarea produselor petroliere
  251549 cercetător în tehnologie și echipamente neconvenționale
  251550 inginer de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale
  251551 asistent de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale
  2516 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN PETROCHIMIE ȘI CHIMIE INDUSTRIALĂ
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul petrochimiei și chimiei industriale efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru sinteză și tehnologia de obținere și prelucrare de produse chimice cu parametri caracteristici și performanțe noi, utilizabile în industrie, privind extracția metalelor, minereurilor, apei, petrolului și gazelor, medicină, agricultură, protecția mediului, energetică, alimentației.
  Ocupații componente:
  251601 cercetător în tehnologia substanțelor anorganice
  251602 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice
  251603 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor anorganice
  251604 cercetător în tehnologia substanțelor organice
  251605 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor organice
  251606 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor organice
  251607 cercetător în petrochimie și carbochimie
  251608 inginer de cercetare în petrochimie și carbochimie
  251609 asistent de cercetare în petrochimie și carbochimie
  251610 cercetător în tehnologia compușilor macromoleculari
  251611 inginer de cercetare în tehnologia compușilor macromoleculari
  251612 asistent de cercetare în tehnologia compușilor macromoleculari
  251613 cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor
  251614 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor
  251615 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei și fibrelor
  2517 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MINERIT, PETROL ȘI METALURGIE
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul mineritului, petrolului și metalurgiei, efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind sisteme și procedee de extracție și preparare a carbunilor, substanțelor utile - metale și nemetalifere, conținute în minereuri, obținerea de fonte, oțeluri și alte metale, aliaje, cocs și produse carbunoase și refractare.
  Ocupații componente:
  251701 cercetător în exploatări miniere
  251702 inginer de cercetare în exploatări miniere
  251703 asistent de cercetare în exploatări miniere
  251704 cercetător în prepararea substanțelor minerale utile
  251705 inginer de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile
  251706 asistent de cercetare în prepararea substanțelor minerale utile
  251707 cercetător în petrol (extracție-prospecțiune)
  251708 inginer de cercetare în petrol (extracție-prospecțiune)
  251709 asistent de cercetare în petrol (extracție-prospecțiune)
  251710 cercetător în topografie minieră
  251711 inginer de cercetare în topografie minieră
  251712 asistent de cercetare în topografie minieră
  251713 cercetător în ingineria proceselor siderurgice
  251714 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice
  251715 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice
  251716 cercetător în metalurgia neferoasă
  251717 inginer de cercetare în metalurgia neferoasă
  251718 asistent de cercetare în metalurgia neferoasă
  251719 cercetător în turnarea metalelor
  251720 inginer de cercetare în turnarea metalelor
  251721 asistent de cercetare în turnarea metalelor
  251722 cercetător în prelucrări plastice și tratamente termice
  251723 inginer de cercetare în prelucrări plastice și tratamente termice
  251724 asistent de cercetare în prelucrări plastice și tratamente termice
  251725 cercetător în știința materialelor
  251726 inginer de cercetare în știința materialelor
  251727 asistent de cercetare în știința materialelor
  251728 cercetător în tehnologii carbochimice
  251729 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice
  251730 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice
  2518 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN GEODEZIE
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în geodezie efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare referitoare la stabilirea și dezvoltarea metodelor și tehnicilor de măsurare a configurației pământului, precum și de redare grafică a acestora; întocmesc hărți topografice.
  Ocupații componente:
  251801 cercetător în geodezie
  251802 inginer de cercetare în geodezie
  251803 asistent de cercetare în geodezie
  251804 cercetător în cadastru
  251805 inginer de cercetare în cadastru
  251806 asistent de cercetare în cadastru
  IV. 2.4.12. GRUPA MINORĂ 252
  Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniile textile, pielărie, industrie alimentară
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniile textile, pielărie și industrie alimentară efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a firelor și fibrelor textile, a pieilor și blănurilor, a materiilor prime agroalimentare, în scopul obținerii de bunuri de consum de uz casnic, industrial și alimentar.
  Grupe de bază componente:
  2521 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în textile, pielărie
  2522 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în industria alimentară
  2521 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN TEXTILE, PIELĂRIE
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în textile, pielărie efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a fibrelor textile, de obținere de țesături și tricoturi, de obținere a pielii și înlocuitorilor, de confecționare a produselor de uz personal, casnic și industrial din țesături, tricoturi, piele și înlocuitori din piele.
  Ocupații componente:
  252101 cercetător în filatură-țesătorie
  252102 inginer de cercetare în filatură-țesătorie
  252103 asistent de cercetare în filatură-țesătorie
  252104 cercetător în tricotaje-confecții textile
  252105 inginer de cercetare în tricotaje-confecții textile
  252106 asistent de cercetare în tricotaje-confecții textile
  252107 cercetător în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor și înlocuitorilor
  252108 inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor și înlocuitorilor
  252109 asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor și înlocuitorilor
  252110 cercetător în confecții din piele și înlocuitori
  252111 inginer de cercetare în confecții din piele și înlocuitori
  252112 asistent de cercetare în confecții din piele și înlocuitori
  2522 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în industria alimentară efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru transformarea materiilor prime agricole în produse alimentare și băuturi, creșterea intensivă a peștilor în captivitate; elaborează metode și tehnici de control privind calitatea nutritivă a alimentelor.
  Ocupații componente:
  252201 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole
  252202 inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole
  252203 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole
  252204 cercetător în controlul calității produselor alimentare
  252205 inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare
  252206 asistent de cercetare în controlul calității produselor alimentare
  252207 cercetător în pescuit și acvacultură
  252208 inginer de cercetare în pescuit și acvacultură
  252209 asistent de cercetare în pescuit și acvacultură
  IV. 2.4.13. GRUPA MINORĂ 253
  Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul prelucrării lemnului și materialelor de construcții (materiale oxidice)
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul prelucrării lemnului și materialelor de construcții (materiale oxidice) efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind amenajările silvice, exploatarea și prelucrarea lemnului, prelucrarea silicaților și a oxizilor metalici.
  Grupe de bază componente:
  2531 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul prelucrării lemnului
  2532 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în domeniul materialelor de construcții
  (materiale oxidice)
  2531 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRII LEMNULUI
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare din domeniul prelucrării lemnului efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind amenajarile silvice, sisteme, procedee și metode de menținere a fondului forestier, de combatere a dăunătorilor; elaborează tehnologii și procedee de exploatare și prelucrare a lemnului, pentru obținerea de mobilier.
  Ocupații componente:
  253101 cercetător în exploatări forestiere
  253102 inginer de cercetare în exploatări forestiere
  253103 asistent de cercetare în exploatări forestiere
  253104 inginer de cercetare în proiectarea mobilei și produselor finite din lemn
  253105 cercetător în prelucrarea lemnului
  253106 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului
  253107 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului
  2532 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII (MATERIALE OXIDICE)
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în domeniul materialelor de construcții (materiale oxidice) efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind prelucrarea silicaților și oxizilor metalici pentru obținerea de lianți anorganici, produse din sticlă și ceramică.
  Ocupații componente:
  253201 cercetător în știința și ingineria materialelor oxidice
  253202 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice
  253203 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice
  IV. 2.4.14. GRUPA MINORĂ 254
  Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în științele vieții
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în științele vieții efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare referitoare la genetica organismelor macro- și microscopice, structura și funcționarea sistemelor ecologice, procesele fundamentale ale viului la nivel celular, molecular și de organism. Studiază geneza și evoluția solurilor, fiziologia genetică și patologia plantelor și animalelor.
  Grupe de bază componente:
  2541 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în bacteriologie, botanică, zoologie,
  microbiologie și ecologie
  2542 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie și fiziologie
  2543 Cercetători, ingineri de cercetare și asistenți de cercetare în agricultură, zootehnie și silvicultură
  2541 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN BIOLOGIE, BACTERIOLOGIE, BOTANICĂ, ZOOLOGIE, MICROBIOLOGIE ȘI ECOLOGIE
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în biologie efectuează cercetări fundamentale și aplicative, referitoare la studierea și cunoașterea mecanismelor genetice ale organismelor, macro- și microscopiei, a impactului poluarii asupra organismelor, cunoașterea activității enzimatice în procesele metabolice, a țesuturilor conjunctive și a matricei extracelulare în cursul dezvoltării organismelor, funcționarea și protecția ecosistemelor, faună și floră terestră, faună de mamifere fosile din depozitele carstice și stratificate.
  Ocupații componente:
  254101 cercetător în biologie
  254102 asistent de cercetare în biologie
  254103 cercetător în microbiologie-bacteriologie
  254104 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie
  254105 cercetător în biologie chimie
  254106 asistent de cercetare în biologie chimie
  254107 cercetător în botanică
  254108 asistent de cercetare în botanică
  254109 cercetător în domeniul zoologic
  254110 asistent de cercetare în domeniul zoologic
  254111 cercetător în ecologie și protecția mediului
  254112 asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului
  2542 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN ANATOMIE, BIOCHIMIE, BIOFIZICĂ, FARMACOLOGIE ȘI FIZIOLOGIE
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie și fiziologie efectuează cercetări teoretice fundamentale și aplicative în domeniul morfologiei, structurii și altor caracteristici ale organismelor vii, precum și sistemelor proprii organismului uman, animal și vegetal, în condiții normale și anormale; studiază cauzele și evoluția tulburărilor și maladiilor specifice organismelor vii; studiază efectele medicamentelor și altor substanțe asupra țesuturilor, contribuie la îmbunătățirea calității medicamentelor, experimentându-le pe cele noi; efectuează cercetări pentru depistarea de noi principii active în diferite plante și stabilesc tehnologii de izolare și extracție a acestora și de preparare a medicamentelor.
  Ocupații componente:
  254201 cercetător științific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie
  254202 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie
  2543 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN AGRICULTURĂ, ZOOTEHNIE ȘI SILVICULTURĂ
  Cercetătorii, inginerii de cercetare și asistenții de cercetare în agricultură, zootehnie și silvicultură efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare care se referă la structura și compoziția solului, geneza și evoluția solului, elaborarea de tehnologii și metode de fertilizare, combaterea poluării și degradării solului. Creează genotipuri de cereale și plante, ameliorează genetic rasele de animale; elaborează metode și tehnici de combatere a bolilor și dăunătorilor; elaborează tehnologii de cultură și tehnologii de control al animalelor.
  Ocupații componente:
  254301 cercetător în agricultură
  254302 inginer de cercetare în agricultură
  254303 asistent de cercetare în agricultură
  254304 cercetător în pedologie-agrochimie
  254305 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie
  254306 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie
  254307 cercetător în horticultură
  254308 inginer de cercetare în horticultură
  254309 asistent de cercetare în horticultură
  254310 cercetător în agromontanologie
  254311 inginer de cercetare în agromontanologie
  254312 asistent de cercetare în agromontanologie
  254313 cercetător în ingineria genetică
  254314 asistent de cercetare în ingineria genetică
  254315 cercetător în silvicultură
  254316 inginer de cercetare în silvicultură
  254317 asistent de cercetare în silvicultură
  254318 cercetător în zootehnie
  254319 asistent de cercetare în zootehnie
  254320 cercetător în biotehnologie pentru agricultură
  254321 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură
  IV. 2.4.15. GRUPA MINORĂ 255
  Cercetători și asistenți de cercetare în medicină
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în medicină efectuează cercetări fundamentale, de laborator și clinice referitoare la realizarea de tehnici, procedee și metode de prevenire a bolilor, de tratament, de ameliorare și eliminare a efectelor bolilor, de iradiere. Elaborează tehnici și procedee de substituire, prin grefe, a unor organe bolnave cu alte organe naturale sau sintetice.
  Grupe de bază componente:
  2551 Cercetători și asistenți de cercetare în medicină
  2552 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina stomatologică
  2553 Cercetători și asistenți de cercetare în medicina veterinară
  2559 Cercetători și asistenți de cercetare în educație-fizică și sport
  2551 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MEDICINĂ
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în medicină generală efectuează cercetări prin care stabilesc cauzele care provoacă bolile și elaborează metodele, procedeele și tehnicile de tratament și combatere a bolilor (bronhopulmonare și TBC, canceroase, gastroenterologice, cardiovasculare, abdominale, glandulare, diabet, dermatologice). Elaborează cercetări de imunologie, anatomie patologică, fiziopatologie normală și patologică, psihiatrie, neurologie.
  Ocupații componente:
  255101 cercetător în medicina generală
  255102 asistent de cercetare în medicina generală
  255103 cercetător în medicina tradițională
  255104 asistent de cercetare în medicina tradițională
  255105 cercetător în fiziokinetoterapie
  255106 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie
  2552 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MEDICINA STOMATOLOGICĂ
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în medicina stomatologică efectuează cercetări prin care stabilesc cauzele care provoacă bolile stomatologice și elaborează tehnici și metode de prevenire, tratament și combatere.
  Ocupații componente:
  255201 cercetător în medicina stomatologică
  255202 asistent de cercetare în medicina stomatologică
  2553 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN MEDICINA VETERINARĂ
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în medicina veterinară efectuează cercetări fundamentale și aplicative în domeniul patologiei și igienei publice sanitar-veterinare. Efectuează cercetări prin care stabilesc metode și tehnici de diagnostic și tratamente ale bolilor la animale, precum și producerea și administrarea de biopreparate.
  Ocupații componente:
  255301 cercetător în medicina veterinară
  255302 asistent de cercetare în medicina veterinară
  2559 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în educație fizică și sport efectuează cercetări privind tehnicile și metodele de formare-perfecționare și evaluare a sporturilor de performanță.
  Ocupații componente:
  255901 cercetător în educație fizică și sport
  255902 asistent de cercetare în educație fizică și sport
  IV. 2.4.16. GRUPA MINORĂ 256
  Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar-bancar
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul financiar-bancar efectuează studii și cercetări asupra mecanismului financiar, sistemului bancar, gestionar și control financiar.
  Grupe de bază componente:
  2560 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar-bancar
  2560 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL FINANCIAR-BANCAR
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul financiar-bancar efectuează cercetări privind mecanismul financiar, sistemul bancar și gestionar și al controlului financiar, promovează informatizarea în sistemul financiar-bancar la nivel macro- și microeconomic.
  Ocupații componente:
  256001 cercetător în finanțe-bănci
  256002 asistent de cercetare în finanțe-bănci
  256003 cercetător în gestiune, contabilitate, control, financiar
  256004 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control, financiar
  IV. 2.4.17. GRUPA MINORĂ 257
  Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul științelor juridice
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul științelor juridice efectuează cercetări asupra mecanismului legislativ, a sistemului instituțional, a relațiilor dintre puterile din stat, a limitelor de acționare a fiecăreia dintre ele.
  Grupe de bază componente:
  2570 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul științelor juridice
  2570 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR JURIDICE
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul științelor juridice efectuează studii și cercetări asupra mecanismului, a sistemului instituțional a relațiilor dintre puterile din stat, a limitelor acestora de acționare; efectuează studii asupra dreptului civil, penal și comercial-administrativ.
  Ocupații componente:
  257001 cercetător în domeniul științelor juridice
  257002 asistent de cercetare în domeniul științelor juridice
  IV. 2.4.18. GRUPA MINORĂ 258
  Cercetători și asistenți de cercetare în științe economice, sociale și umaniste
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în științe economice, sociale și umaniste efectuează studii și cercetări asupra legităților fenomenelor și proceselor economice, interdependenței ramurilor economiei, cercetări asupra factorilor care asigură creșterea economică; elaborează studii și cercetări privind dezvoltarea și evoluția societății, dezvoltarea urbanistică a localităților, evoluția alimentației, realitățile societății contemporane.
  Grupe de bază componente:
  2581 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul economic
  2582 Cercetători și asistenți de cercetare în sociologie, antropologie, arheologie și geografie
  2583 Cercetători și asistenți de cercetare în filozofie, istorie și politologie
  2584 Cercetători și asistenți de cercetare în lingvistică și filologie
  2585 Cercetători și asistenți de cercetare în psihologie
  2581 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul economic efectuează cercetări și studii asupra legităților fenomenelor și proceselor economice, mecanismului economic de piață, modalității de formare și utilizare a capitalului, factorilor care asigură creșterea economică, conjuncturii pieții, studiilor economice, rolului și importanței turismului și serviciilor în economie, căilor de colaborare și cooperare eficientă internațională.
  Ocupații componente:
  258101 cercetător economist în management
  258102 asistent de cercetare economist în management
  258103 cercetător economist în economia mediului
  258104 asistent de cercetare economist în economia mediului
  258105 cercetator economist în economia generală
  258106 asistent de cercetare economist în economia generală
  258107 cercetător economist în economie agro-alimentară
  258108 asistent de cercetare economist în economie agro-alimentară
  258109 cercetător economist în marketing
  258110 asistent de cercetare economist în marketing
  258111 cercetător economist în relații economice internaționale
  258112 asistent de cercetare economist în relații economice internaționale
  258113 cercetător economist în gestiunea economică
  258114 asistent de cercetare economist în gestiunea economică
  2582 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE, ARHEOLOGIE ȘI GEOGRAFIE
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în domeniul sociologiei, antropologiei, arheologiei și geografiei efectuează studii referitoare la evoluția și dezvoltarea societății, analiza fenomenelor lumii contemporane, dezvoltarea sociologiei; elaborează studii și cercetări privind antropologia, antropologia social-demografică și culturală, mutațiile produse, identificarea surselor arheologice, evoluția locuirii umane, civilizația geto-traco-daco-romană; organizarea spațiului geografic, dinamica și structura componentelor mediului geografic, influența proceselor de restructurare a societății.
  Ocupații componente:
  258201 cercetător în sociologie
  258202 asistent de cercetare în sociologie
  258203 cercetător în antropologie
  258204 asistent de cercetare în antropologie
  258205 cercetător în geografie
  258206 asistent de cercetare în geografie
  258207 cercetător în asistență socială
  258208 asistent de cercetare în asistență socială
  258209 cercetător în arheologie
  258210 asistent de cercetare în arheologie
  258211 cercetător în etnologie
  258212 asistent de cercetare în etnologie
  2583 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN FILOZOFIE, ISTORIE ȘI POLITOLOGIE
  Cercetătorii și asistenții de cercetare din filozofie, istorie și politologie efectuează studii și cercetări referitoare la teoria culturii, eticii, esteticii și logicii, rolul minorităților naționale, mentalitățile în relația limbaj-societate, cunoașterea trecutului și prezentului ariei europene în care trăiește poporul român, istoria românilor în context european.
  Ocupații componente:
  258301 cercetător în filozofie
  258302 asistent de cercetare în filozofie
  258303 cercetător în istorie
  258304 asistent de cercetare în istorie
  258305 cercetător în științele politice
  258306 asistent de cercetare în științele politice
  2584 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN LINGVISTICĂ ȘI FILOLOGIE
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în lingvistică și filologie efectuează studii și cercetări referitoare la limba română, lingvistică romanică legată de limba română, studiul graiurilor și dialectelor românești, structura sonoră a limbii române, fonetică experimentală și acustică, folclor și obiceiuri populare, elaborează atlase lingvistice pe regiuni.
  Ocupații componente:
  258401 cercetător în lingvistică
  258402 asistent de cercetare în lingvistică
  258403 cercetător în filologie
  258404 asistent de cercetare în filologie
  2585 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE ÎN PSIHOLOGIE
  Cercetătorii și asistenții de cercetare în psihologie efectuează studii și cercetări fundamentale referitoare la psihologia personalității și creativității, dinamica comportamentului interpersonal, psihologia dezvoltării umane, modalitățile de investigare psihologică în activitatea nervoasă la om, calitatea vieții sub aspectul economic, social, cultural.
  Ocupații componente:
  258501 cercetător în psihologie
  258502 asistent de cercetare în psihologie
  258503 cercetător în psihopedagogie specială
  258504 asistent de cercetare în psihopedagogie specială
  IV. 3. GRUPA MAJORĂ 3
  Tehnicieni, maiștri și asimilați
  Tehnicienii și asimilații acestora sunt absolvenți ai învățământului liceal, postliceal și de maiștri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialiștilor cu profesiuni intelectuale și științifice, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic și înrudite cu cercetarea, din domeniile științelor fizice (inclusiv ingineria și tehnologia), științelor vieții (inclusiv profesiunile medicale), precum și științelor sociale și umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învățământul primar, preșcolar și învățâmantul special; prestarea de servicii tehnice legate de comerț, finanțe, administrație și activități sociale; exercitarea de activități artistice, sportive și de divertisment; indeplinesc unele funcții cu caracter religios.
  Subgrupe majore componente:
  31 Tehnicieni în domeniul fizicii și tehnicii
  32 Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilați
  33 Învățători și asimilați
  34 Alte ocupații asimilate tehnicienilor
  IV. 3.1. SUBGRUPA MAJORĂ 31
  Tehnicieni în domeniul fizicii și tehnicii
  Tehnicienii din domeniul fizicii și tehnicii execută lucrări cu caracter tehnic în domeniul informaticii și ingineriei; acționează și verifică aparate și sisteme optice, electronice sau înrudite; pilotează avioane și conduc nave, efectuează inspecții pentru verificarea conformității cu normele de securitate specifice construcțiilor, instalațiilor sau procedeelor de fabricație.
  Grupe minore componente:
  311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei și tehnicii (exclusiv cei din industria textilă, pielărie, alimentară,
  lemn și materiale de construcții)
  312 Operatori și tehnicieni echipamente de calcul și roboți industriali (exploatare-întreținere)
  313 Tehnicieni la echipamente optice și electronice (exploatare-întreținere)
  314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale și aeriene
  315 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecția și igiena muncii și controlori
  de calitate
  316 Tehnicieni și maiștri în industriile textilă, pielărie și alimentară
  317 Tehnicieni și maiștri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hârtiei și
  materialelor de construcții (materiale oxidice)
  IV. 3.1.1. GRUPA MINORĂ 311
  Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei și tehnicii (exclusiv cei din industriile textilă, pielărie, alimentară, lemnului și materialelor de construcții)
  Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei și tehnicii execută lucrări cu caracter tehnic în domeniul chimiei, fizicii, geologiei, desenului tehnic și evaluează eficiența economică a proceselor de producție.
  Grupe de bază componente:
  3111 Tehnicieni în fizică și chimie
  3112 Tehnicieni constructori
  3113 Tehnicieni energeticieni și electricieni
  3114 Tehnicieni în electronică, transporturi, poștă și telecomunicații
  3115 Tehnicieni și maiștri mecanici
  3116 Tehnicieni și maiștri petroliști, petrochimiști și în chimia industrială
  3117 Tehnicieni minieri și metalurgiști
  3118 Desenatori tehnici
  3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii și asimilați, neclasificați în grupele de bază anterioare
  3111 TEHNICIENI ÎN FIZICĂ ȘI CHIMIE
  Tehnicienii din fizică și chimie culeg eșantioane și pregătesc instalațiile și aparatura necesară în vederea experimentelor, încercărilor și analizelor și le asigură execuția; fac estimări de cantități și costuri de materiale și forță de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și repararea instalațiilor de cercetare.
  Ocupații componente:
  311102 tehnician chimist
  311101 laborant chimist
  311103 laborant determinări fizico-mecanice
  311104 tehnician determinări fizico-mecanice
  311105 laborant determinări geologice și geotehnice
  311106 laborant tehnică nucleară
  311107 tehnician meteorolog
  311108 tehnician geolog
  311109 tehnician hidrometru
  311110 prospector - prospecții geologice, geofizice
  311111 tehnician hidrolog
  311112 tehnician hidrogeolog
  311113 laborant operator centrale termice
  ------------
  Ocupația "laborant operator centrale termice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  311114 metrolog
  ------------
  Ocupația "metrolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  311115 tehnician metrolog
  ------------
  Ocupația "tehnician metrolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  311116 asistent fizică și chimie
  ------------
  Ocupația "asistent fizică și chimie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311117 operator meteorolog
  ------------
  Ocupația "operator meteorolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  3112 TEHNICIENI CONSTRUCTORI
  Tehnicienii constructori efectuează pe teren și în laboratoare încercări asupra solurilor și materialelor de construcții; contribuie tehnic la activitatea de construcție a locuințelor și altor lucrări, evaluare lucrări și pregătire de meseriași; reprezintă arhitecții și inginerii civili pe șantierele de construcții pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificațiile din planuri și schițe, precum și pentru respectarea normelor de consum a materialelor; contribuie potrivit planurilor și schițelor pe care le primesc la estimarea detaliată a cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și reparațiile utilajelor.
  Ocupații componente:
  311201 maistru construcții civile, industriale și agricole
  311202 maistru normator
  311203 tehnician constructor
  311204 tehnician hidroameliorații
  311205 tehnician hidrotehnic
  311206 tehnician topometrist
  311207 tehnician proiectant în construcții
  311208 maistru instalator în construcții
  311209 tehnician instalații în construcții
  311210 diriginte șantier
  ------------
  Ocupația "diriginte șantier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3113 TEHNICIENI ENERGETICIENI ȘI ELECTRICIENI
  Tehnicienii energeticieni și electricieni îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, construcție, funcționare, întreținere și reparare a aparatelor, instalațiilor și sistemelor de distribuție a energiei electrice; asigură funcționarea aparatelor și instalațiilor; testează prototipurile; concep și realizează scheme de montaj ale instalațiilor și circuitelor electrice; contribuie la estimarea cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare; asigură controlul tehnic al instalațiilor; întrețin sistemele și aparatele electrice în vederea funcționării conform specificațiilor și reglementărilor.
  Ocupații componente:
  311301 dispecer gestiune uraniu
  311302 maistru electromecanic
  311303 maistru energetician/electrician
  311304 tehnician electro-energetician, termo-energetician
  311305 tehnician electromecanic
  311306 tehnician energetician/electrician
  311307 tehnician proiectant energetician/electrician
  311308 maistru electrician în construcții
  311309 tehnician mentenanță electromecanică-automatică echip.ind.
  ------------
  Ocupația "tehnician mentenanță electromecanică-automatică echip.ind." a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3114 TEHNICIENI ÎN ELECTRONICĂ, TRANSPORTURI, POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII
  Tehnicienii din electronică, transporturi, poștă și telecomunicații îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din electronică și telecomunicații legate de concepție, fabricație, montare, instalare, utilizare, întreținere și reparare de materiale electronice și sisteme electronice și electromecanice din telecomunicații; asigură funcționarea aparatelor electronice și de telecomunicații sau încearcă prototipuri; concep și realizează circuite electronice potrivit schemelor; participă la estimarea cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare fabricației și instalării de materiale electronice și telecomunicații; asigură controlul tehnic al fabricării, utilizării, întreținerii și reparării aparatelor electronice și sistemelor de telecomunicații și buna lor funcționare.
  Ocupații componente:
  311401 maistru aviație
  311402 maistru electronică, transporturi, poștă și telecomunicații
  311403 șef formație sisteme radiante (antene)
  311404 tehnician aviație
  311405 tehnician construcții telefonice
  311406 tehnician electronică, transporturi, poștă și telecomunicații
  311407 tehnician radiolocații
  311408 tehnician turn parașutism
  311409 tehnician proiectant electronică/transporturi/comunicații
  311410 inspector exploatare poștală
  311411 tehnician stații de emisie radio-tv
  ------------
  Ocupația "tehnician stații de emisie radio-tv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  311412 tehnician stații radiorelee și satelit
  ------------
  Ocupația "tehnician stații radiorelee și satelit" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  3115 TEHNICIENI ȘI MAIȘTRI MECANICI
  Tehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din activitatea de construcții mașini: concepție, construcție, montaj, utilizare, întreținere și reparații mașini, motoare și instalații mecanice; asigură funcționarea mașinilor, motoarelor și instalațiilor mecanice și a elementelor acestora sau încercarea prototipurilor; concep și asamblează mașini, motoare și instalații mecanice, potrivit schemelor stabilite; estimează cantitățile și costurile materialelor și forței de muncă necesare fabricației; asigură controlul tehnic al fabricației, al utilizării întreținerii și reparației mașinilor, motoarelor și instalațiilor; identifică și rezolvă problemele tehnice care apar în procesul muncii; coordonează activitatea muncitorilor ocupați cu curățarea, vopsirea și repararea navelor maritime.
  Ocupații componente:
  311501 maistru cazangerie
  311502 maistru instalații navale
  311503 maistru întreținere și reparații mașini unelte, utilități, service, prototipuri
  311504 maistru lăcătuș, construcții metalice
  311505 maistru lăcătuș mecanic
  311506 tehnician proiectant mecanic
  311507 mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor
  311508 maistru mecanic
  311509 maistru mecanic auto
  311510 maistru mecanică agricolă
  311511 maistru mecanică fină
  311512 maistru montaj
  311513 maistru prelucrări mecanice
  311514 maistru sculer matrițer
  311515 maistru sudură
  311516 tehnician construcții navale
  311517 tehnician instalații bord (avion)
  311518 tehnician mașini și utilaje
  311519 tehnician mecanic
  311520 tehnician prelucrări mecanice
  311521 tehnician sudură
  311522 tehnician tehnolog mecanic
  311523 maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții
  311525 tehnician încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/optimizare energetică/ sisteme de măsurare
  -------------
  Ocupația "tehnician încercări componente vehicule" a fost înlocuită cu ocupația "tehnician încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/optimizare energetică/ sisteme de măsurare" conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  311526 tehnician documentație studii
  -------------
  Ocupația "tehnician documentație studii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311527 tehnician prestații vehicule
  -------------
  Ocupația "tehnician prestații vehicule" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311528 tehnician reglementări/omologări oficiale
  -------------
  Ocupația "tehnician reglementări/omologări oficiale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311529 tehnician/responsabil afacere, metode implementare
  -------------
  Ocupația "tehnician mentenanta mecanică echipamente industriale" a fost înlocuită cu ocupația "tehnician/responsabil afacere, metode implementare" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311530 tehnician/responsabil afacere, metode gestiune mijloace și utilaje
  -------------
  Ocupația "tehnician/responsabil afacere, metode gestiune mijloace și utilaje" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311531 tehnician/responsabil afacere, metode pregătire de industrializare
  -------------
  Ocupația "tehnician/responsabil afacere, metode pregătire de industrializare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311532 tehnician/responsabil afacere, metode logistică
  -------------
  Ocupația "tehnician/responsabil afacere, metode logistică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311533 tehnician/responsabil afacere, metode org. și măsurarea muncii
  -------------
  Ocupația "tehnician/responsabil afacere, metode org. și măsurarea muncii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311534 maistru fabricarea armamentului
  -------------
  Ocupația "maistru fabricarea armamentului" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  3116 TEHNICIENI, MAIȘTRI PETROLIȘTI, PETROCHIMIȘTI ȘI DIN CHIMIA INDUSTRIALĂ
  Tehnicienii și maiștrii petroliști, petrochimiști și din chimia industrială îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării chimice: concepție, montaj, utilizare, întreținere, reparații de instalații și experimentarea prototipurilor din industria chimică; identifică și rezolvă problemele tehnice care apar în procesul muncii; estimează cantitățile și costurile materialelor și forței de muncă necesare fabricării sau montării instalațiilor.
  Ocupații componente:
  311601 decontaminator
  311602 laborant apă și apă grea
  311603 laborant control dozimetrie
  311604 laborant petrolist/industrie chimică
  311605 maistru petrolist/industrie chimică
  311606 laborant apă potabilă
  311607 tehnician petrolist chimie industrială
  311608 laborant petrochimist
  -------------
  Ocupația "laborant apa potabilă" a fost înlocuită cu ocupația "laborant petrochimist" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311609 maistru la fabricarea muniției
  --------------
  Ocupația "maistru la fabricarea muniției" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  3117 TEHNICIENI MINIERI ȘI METALURGIȘTI
  Tehnicienii minieri și tehnicienii metalurgiști îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării metalurgice în vederea ameliorării metodelor de extracție a substanțelor minerale solide, petrolului și gazelor, sistemelor de transport, depozitare a petrolului, gazelor și materialelor destinate extracției de metale din mineralele respective; contribuie în plan tehnic la stabilirea procedeelor de determinare a proprietăților metalelor și noilor aliaje și participă la experimentarea prototipurilor; contribuie în plan tehnic la realizarea studiilor geologice și topografice, precum și a celor de tratament, rafinare și purificare a mineralelor și metalelor; estimează cantitățile și costurile de materiale și forță de muncă necesare realizării proiectelor.
  Ocupații componente:
  311701 laborant structura macroscopică și microscopică
  311702 maistru metalurgie
  311703 maistru minier
  311704 maistru presator metale
  311705 maistru termotehnist
  311706 tehnician metalurgie
  311707 tehnician minier
  311708 tehnician proiectant minier
  311709 tehnician proiectant metalurg
  311710 tehnician mineralurg
  311711 maistru mineralurg
  311712 maistru termist tratamentist
  ------------
  Ocupația "maistru termist tratamentist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  3118 DESENATORI TEHNICI
  Desenatorii tehnici realizează desene tehnice pe baza schițelor și specificațiilor stabilite de ingineri și proiectanți, în vederea fabricării, instalării și montării mașinilor și echipamentelor sau în vederea construcției, transformării, întreținerii și reparării locuințelor, barajelor, podurilor, arterelor de circulație și a altor lucrări; utilizează aparatură de desen asistată de calculator pentru crearea, modificarea și producerea de copii și reprezentări grafice; utilizează instrumente stereoscopice pentru prelucrarea datelor topografice și pentru realizarea și revizuirea hărților topografice și hidrografice; realizează și revizuiesc ilustrații, broșuri și manuale tehnice care tratează probleme de montaj, instalare, funcționare, întreținere și reparare a mașinilor și a altor instalații și produse; copiază desene și tablouri pe plăci sensibile din piatră și metal.
  Ocupații componente:
  311801 desenator tehnic
  311802 trasator
  311803 desenator
  311804 topograf
  311805 trasator naval-desenator
  311806 trasator optic
  311807 tehnician proiectant
  ------------
  Ocupația "tehnician proiectant" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3119 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL FIZICII, CHIMIEI, TEHNICII ȘI ASIMILAȚI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
  Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei și asimilații acestora, alții decât cei cuprinși în grupele de bază anterioare asigură, din punct de vedere tehnic, planificarea și producția, utilizarea eficace, sigură și economică a personalului, materiilor prime, materialelor, metodelor de muncă; supraveghează fluxul operațiilor și controlul tehnic; rezolvă probleme de organizare a muncii; culeg date în vederea estimării costurilor și stabilirii cantităților necesare realizării proiectelor arhitectonice și de construcții.
  Ocupații componente:
  311901 maistru tipograf
  311902 paginator tipograf
  311903 tehnician normare, salarizare, organizare
  311904 tehnician preț de cost
  311905 tehnician programare, lansare, urmărirea producției
  311906 tehnician preț revenire
  ------------
  Ocupația "tehnician preț revenire" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311907 tehnician gestiune salarială
  ------------
  Ocupația "tehnician gestiune salarială" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311908 tehnician gestiunea producției
  ------------
  Ocupația "tehnician gestiunea producției" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  311909 tehnician gestiune stoc
  ------------
  Ocupația "tehnician gestiune stoc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 3.1.2. GRUPA MINORĂ 312
  Operatori și tehnicieni echipamente de calcul și roboți industriali (exploatare întreținere)
  Operatorii și tehnicienii de echipamente de calcul și roboți industriali asigură funcționarea și comanda calculatoarelor și a perifericelor aferente; execută lucrări de instalare, întreținere și reparare a echipamentelor de calcul; pun în funcțiune roboți industriali, îi programează pentru a îndeplini operații speciale și le comandă funcționarea.
  Grupe de bază componente:
  3121 Programatori ajutori
  3122 Tehnicieni, operatori echipamente calcul
  3123 Tehnicieni, operatori roboți industriali
  3121 PROGRAMATORI AJUTORI
  Programatorii ajutori codifică, testează și întrețin programe de calculator pe diferite tipuri de echipamente de calcul și sisteme de operare; utilizează instrumente specifice care-i ajută în realizarea sarcinilor.
  Ocupații componente:
  312101 programator ajutor
  312102 analist ajutor
  3122 TEHNICIENI, OPERATORI ECHIPAMENTE DE CALCUL
  Tehnicienii și operatorii la echipamente de calcul asigură funcționarea și comanda calculatoarelor și a perifericelor aferente pentru prelucrarea, memorarea, transmiterea și prelucrarea datelor; gestionează resursele de calcul pentru a satisface cerințele utilizatorilor; manipulează suporți magnetici și asigură imprimarea situațiilor de ieșire în condiții de calitate.
  Ocupații componente:
  312201 operator calculator electronic și rețele
  312202 șef tură exploatare în centre sau oficii de calcul
  312203 tehnician echipamente de calcul și rețele
  312204 operator în domeniul proiectării asistate pe calculator
  ------------
  Ocupația "operator în domeniul proiectării asistate pe calculator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  312205 administrator sistem documentar
  ------------
  Ocupația "administrator sistem documentar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  312206 operator prompter
  ------------
  Ocupația "operator prompter" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  3123 TEHNICIENI OPERATORI ROBOȚI INDUSTRIALI
  Tehnicienii operatori la roboții industriali pun în funcțiune, programează, reprogramează, supraveghează buna funcționare a roboților industriali, le asigură întreținerea și reglajele simple.
  Ocupații componente:
  312301 maistru-operator la roboți industriali
  312302 tehnician-operator la roboți industriali
  IV. 3.1.3. GRUPA MINORĂ 313
  Tehnicieni la echipamente optice și electronice (exploatare întreținere)
  Tehnicienii de echipamente optice și electronice execută fotografii, manipulează și reglează camerele cinematografice și alte aparate destinate înregistrării și montării de imagini sau sunet; asigură funcționarea, întreținerea și repararea aparatelor emitatoare radio sau aparatelor de diagnosticare sau tratament medical; emit și receptionează semnale radio.
  Grupe de bază componente:
  3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine și sunet
  3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune și telecomunicații
  3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale
  3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice și electronice
  3131 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE DE ÎNREGISTRARE IMAGINE ȘI SUNET
  Tehnicienii de echipamente pentru înregistrare imagine și sunet execută fotografii, utilizează și reglează camere cinematografice și alte aparate destinate înregistrării de imagini (inclusiv fotografice) montării și mixării imaginilor cu sunetul; execută fotografii în scopuri publicitare, științifice, industriale sau comerciale.
  Ocupații componente:
  313101 fotograf și tehnician la echipamente de înregistrare imagine și sunet
  313102 acustician cinematografic
  313103 controlor și recondiționer filme
  313104 electrician iluminare filmare
  313105 etaloner
  313106 fotograf
  313107 laborant foto
  313108 maistru aparate video și sunet
  313109 mașinist mecanic traweling
  313110 mecanic cameră filmare
  313111 montor imagine
  313112 montor negative și de pregătire a peliculei
  313113 montor pozitive
  313114 operator cameră diafilm, diapozitive
  313115 operator emisie-recepție
  313116 operator producție RTV
  313117 preparator filmare
  313118 proiecționist
  313119 retușor foto
  313120 senzitometrist
  313121 ștanțator de filme
  313122 operator prelucrare peliculă
  313123 operator truka
  313124 editor imagine
  -----------
  Ocupația "editor imagine" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  313125 tehnician iluminat tehnologic
  -----------
  Ocupația "tehnician iluminat tehnologic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  313126 ilustrator muzical
  -------------
  Ocupația "ilustrator muzical" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  3132 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE PENTRU RADIO-EMISIE, TELEVIZIUNE ȘI TELECOMUNICAȚII
  Tehnicienii de echipamente radio-emisie, televiziune și telecomunicații asigură funcționarea aparatelor pentru transmisie în direct sau retransmisii de emisiuni de radio și televiziune și telecomunicații terestre sau la bordul navelor și avioanelor; asigură reglarea și funcționarea sistemelor emitatoare și a sistemelor satelit pentru transmisia programelor radio și de televiziune; asigură reglarea și funcționarea sistemelor de radiocomunicație, servicii difuzate prin satelit și sisteme multiplexor și aparate de proiecție; asigură monitorizarea video a căilor de acces.
  Ocupații componente:
  313201 controlor emisii RTV
  313202 maistru materiale emisie RTV și telecomunicații
  313203 montor emisie
  -----------
  Ocupația "montator montaj emisie" a fost înlocuită cu ocupația "montor emisie" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  313204 operator imagine
  313205 operator radio-radioficare
  313206 operator sunet
  313207 tehnician radioelectronist
  313208 tehnician CATV
  ------------
  Ocupația "tehnician CATV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  313209 operator dispecer sisteme de monitorizare și pentru aparatură de control
  -----------
  Ocupația "operator dispecer sisteme de monitorizare și pentru aparatură de control" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  313210 tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video și de monitorizare control acces și comunicații
  -----------
  Ocupația "tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video și de monitorizare control acces și comunicații" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  313211 pilonist antenist
  ------------
  Ocupația "pilonist antenist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  313212 cameraman
  ------------
  Ocupația "cameraman" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  313213 tehnician de echipamente TV
  ------------
  Ocupația "tehnician de echipamente TV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  313214 tehnician rețele de telecomunicații
  ------------
  Ocupația "tehnician rețele de telecomunicații" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  313215 operator rețele de telecomunicații
  ------------
  Ocupația "operator rețele de telecomunicații" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  313216 radioelectronist stații de emisie radio-tv
  ------------
  Ocupația "radioelectronist stații de emisie radio-tv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  313217 radioelectronist stații radiorelee și satelit
  ------------
  Ocupația "radioelectronist stații radiorelee și satelit" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  3133 TEHNICIENI DE APARATE ELECTRO-MEDICALE
  Tehnicienii de aparate electro-medicale asigură funcționarea și reglarea de aparatură tehnică pentru diagnosticarea și tratarea afecțiunilor, pentru radiografii, radioscopii.
  Ocupații componente:
  313301 maistru aparate electro-medicale
  313302 tehnician aparate electro-medicale
  3139 TEHNICIENI PENTRU ALTE APARATE OPTICE ȘI ELECTRONICE
  Tehnicienii pentru alte aparate optice și electronice, care nu se regăsesc în celelalte grupe de bază din grupa minoră 313 se clasifică în grupa 3139.
  IV. 3.1.4. GRUPA MINORĂ 314
  Tehnicieni de nave maritime, fluviale și aeriene
  Tehnicienii de nave maritime, fluviale și aeriene asigură comanda și pilotarea avioanelor și navelor maritime, supravegherea și funcționarea motoarelor și instalațiilor mecanice, electrice și electronice.
  Grupe de bază componente:
  3141 Ofițeri mecanici de nave
  3142 Ofițeri de punte și pilotaj nave
  3143 Piloți de avioane și asimilați
  3144 Controlori și navigatori de trafic aerian
  3145 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerian
  3141 OFIȚERI MECANICI DE NAVE
  Ofițerii mecanici de nave asigură comanda aparatelor mecanice, electrice și electronice și a mașinilor de bord; participă la conducerea și repararea acestor aparate și mașini sau exercită funcțiuni similare de întreținere a navelor în porturi; asigură și supraveghează aprovizionarea cu carburant și alte materiale necesare sălii de mașini; țin registrul de operații.
  Ocupații componente:
  314101 ofițer ajutor fluvial/portuar
  -----------
  Ocupația "ofițer mecanic" a fost înlocuită cu ocupația "ofițer ajutor fluvial/portuar" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  314102 ofițer RTG
  314103 ofițer electrician fluvial/portuar
  -----------
  Ocupația "ofiter electrician" a fost înlocuită cu ocupația "ofițer electrician fluvial/portuar" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  314104 ajutor ofițer mecanic fluvial
  3142 OFIȚERI DE PUNTE ȘI PILOTAJ NAVE
  Ofițerii de punte și pilotaj de nave asigură comanda și navigarea vapoarelor și ambarcațiunilor similare pe mare sau pe alte cursuri de navigație interioară; manevrează navele la intrare sau ieșire din port, la traversarea canalelor, strâmtorilor și altor pasaje care impun cunoștințe deosebite de navigație; supraveghează securitatea pasagerilor, a încărcării și descarcării cargourilor, precum și respectarea reglementărilor și normelor specifice de securitate; asigură supravegherea tehnică a întreținerii și reparării navelor; asigură aprovizionarea navelor și recrutarea membrilor echipajului și întocmesc registrul de operații.
  Ocupații componente:
  314201 căpitan fluvial
  -------------
  Ocupația "capitan nava maritimă și fluvială" a fost înlocuită cu ocupația "căpitan fluvial" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  314202 căpitan port
  314203 ofițer intendent
  314204 ofițer port
  314205 ofițer de punte fluvial/portuar
  -------------
  Ocupația "ofițer punte" a fost înlocuită cu ocupația "ofițer de punte fluvial/portuar" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  314206 pilot de Dunăre maritimă
  -------------
  Ocupația "pilot fluvial" a fost înlocuită cu ocupația "pilot de Dunăre maritima" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  314207 șef echipaj maritim/fluvial
  -------------
  Ocupația "sef echipaj" a fost înlocuită cu ocupația "șef echipaj maritim/fluvial" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  314208 pilot de mare largă, pilot de port maritim
  -------------
  Ocupația "pilot maritim" a fost înlocuită cu ocupația "pilot de mare larga, pilot de port maritim" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  314209 dragor maritim/fluvial
  -------------
  Ocupația "dragor" a fost înlocuită cu ocupația "dragor maritim/fluvial" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  314210 pilot de port maritim aspirant, pilot de Dunăre aspirant
  ------------
  Ocupația "aspirant" a fost înlocuită cu ocupația "pilot de port maritim aspirant, pilot de Dunăre aspirant" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3143 PILOȚI DE AVIOANE ȘI ASIMILAȚI
  Piloții de avioane și asimilații acestora pilotează avioanele de transport al pasagerilor sau mărfurilor, verifică și asigură funcționarea corectă a aparatelor mecanice, electrice și electronice de bord; studiază și stabilesc planul de zbor; identifică și rezolvă problemele tehnice care apar în funcționarea avioanelor.
  Ocupații componente:
  314301 comandant detașament zbor
  314302 comandant însoțitor de bord
  314303 copilot
  314304 inspector pilotaj
  314305 mecanic navigant aviație
  314306 pilot aeronave
  314307 pilot comandant avion
  ------------
  Ocupația "pilot comandant" a fost înlocuită cu ocupația "pilot comandant avion" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  314308 pilot încercare
  314309 pilot recepție și control aeronave
  314310 parașutist recepție și control
  314311 parașutist încercător
  314312 pilot parașutism încercător
  3144 CONTROLORI ȘI NAVIGATORI DE TRAFIC AERIAN
  Controlorii și navigatorii de trafic aerian conduc traficul avioanelor în spațiul aerian și pe sol, cu ajutorul aparaturii radio și de comunicații, radarului și sistemelor de semnalizare luminoasă; aprobă și dirijează decolarea și aterizarea avioanelor, informează echipajele prin radio despre condițiile meteorologice.
  Ocupații componente:
  314401 controlor dirijare nonradar
  314402 controlor sol
  314403 controlor trafic aviația civilă
  314404 dispecer sol
  314405 navigator dirijare radar
  314406 navigator aviația civilă
  314407 navigator dirijare nonradar
  314408 navigator dirijare zbor
  314409 navigator instructor dirijare radar și nonradar
  314410 navigator sol
  314411 operator radar
  314412 operator radiotelecomunicații aeronautice
  3145 TEHNICIENI PENTRU SIGURANȚA TRAFICULUI AERIAN
  Tehnicienii pentru siguranța traficului aerian îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic, legate de punerea în funcțiune a aparaturii electronice și electromecanice, utilizate în sistemele de navigație aeriană și încercarea de prototipuri; contribuie la concepția și punerea în funcțiune a circuitelor de legatură pentru navigația aeriană și sistemele de detectare sau urmărire a navelor; participă la estimarea costurilor, stabilesc specificații tehnice și comenzi pentru controlul circulației aeriene și pentru utilizarea dispozitivelor de securitate; contribuie la controlul tehnic al navei, la asigurarea stării de funcționare a navelor situate la sol, la întreținerea și repararea acestora, verificarea aplicării normelor și recomandărilor tehnice specifice.
  Ocupații componente:
  314501 agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendii
  314502 mașinist agregate aerodrom
  314503 operator instalații control antiterorist, antideturnare
  314504 operator radio-navigant aviație
  314505 operator radio-navigant instructor aviație
  314506 tehnician securitate aeriană
  314507 operator de handling
  -------------
  Ocupația "operator de handling" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  314508 inspector siguranță operațională
  -------------
  Ocupația "inspector siguranța operațională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  314509 agent de securitate aeroportuară
  --------------
  Ocupația "agent de securitate aeroportuară" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  IV. 3.1.5. GRUPA MINORĂ 315
  Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate
  Inspectorii pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecția și igiena muncii și controlorii de calitate controlează aplicarea reglementărilor în vigoare și a normelor referitoare la prevenirea riscurilor de incendii și altor riscuri, securitatea muncii, protecția sănătății muncitorilor și mediului înconjurător, securitatea proceselor de fabricație a bunurilor și serviciilor produse, utilizate sau puse în vânzare; inspectează sistemele de prevenire a incendiilor și acordă consultații în acest sens; intreprind anchete la locurile de producere a incendiilor pentru stabilirea cauzelor; inspectează întreprinderile industriale în legatură cu problemele de securitate a muncii, proceselor de fabricație a bunurilor produse, utilizate sau puse în vânzare.
  Grupe de bază componente:
  3151 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor
  3152 Inspectori pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate
  3151 INSPECTORI PENTRU ASIGURAREA CLĂDIRILOR ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
  Inspectorii pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor inspectează imobilele, instalațiile industriale, hotelurile și alte construcții noi sau existente, pentru a se asigura că îndeplinesc condițiile prevăzute de normele și reglementările referitoare la construcții, urbanism și amenajarea teritoriului; inspectează sistemele de prevenire a incendiilor; anchetează și stabilesc cauzele incendiilor; acordă consultații cu privire la instalațiile de detectare a incendiilor, sistemele de stingere și materialele utilizate pentru construcțiile de locuințe, în vederea reducerii riscurilor de incendii.
  Ocupații componente:
  315101 inspector de specialitate pentru prevenirea și stingerea incendiilor
  ------------
  Ocupația "tehnician PSI" a fost înlocuită cu ocupația "inspector de specialitate pentru prevenirea și stingerea incendiilor" conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  ------------
  Ocupația "inspector protecție civilă" a fost anulată conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  3152 INSPECTORI PENTRU PROTECȚIA ȘI IGIENA MUNCII ȘI CONTROLORI DE CALITATE
  Inspectorii pentru protecția și igiena muncii și controlorii de calitate instruiesc reprezentanții întreprinderilor în vederea aplicării normelor și reglementărilor legale în vigoare, cu privire la securitatea muncii și mediului de muncă; inspectează locurile de muncă pentru a se asigura ca mediul de muncă, mașinile și echipamentul corespund normelor și reglementărilor legale; se informează prin contacte directe, observări sau alte mijloace, asupra condițiilor de muncă și riscurilor de accidente; verifică respectarea normelor de securitate a muncii; inspectează locurile de producție, prelucrare, depozitare și vanzare a produselor, pentru a se asigura ca sunt respectate normele și reglementarile specifice; verifică produsele finite pentru a se asigura de conformitatea acestora cu specificațiile de calitate ale producătorului; informează publicul și reprezentanții întreprinderilor cu privire la aplicarea normelor și reglementărilor referitoare la igienă și salubritate, puritatea produselor și mărfurilor alimentare, medicamentelor, produselor cosmetice și altor produse analoge; informează pe cei care produc, utilizează, întrețin și repară mijloace de transport, despre măsurile și reglementările în vigoare referitoare la condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele respective; inspectează întreprinderile pentru a se asigura că acestea nu contravin normelor referitoare la poluare, deșeuri și reziduuri periculoase.
  Ocupații componente:
  315201 controlor calitate
  315202 inspector ISCIR
  315203 inspector protecție socială
  315204 operator control nedistructiv
  315205 probator hidraulic piese turnate
  315206 tehnician protecția muncii
  315207 tehnician condiții de muncă și securitate
  -------------
  Ocupația "tehnician condiții de muncă și securitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  315208 tehnician asigurarea calității
  -------------
  Ocupația "tehnician asigurarea calității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  315209 tehnician analist de calitate
  -------------
  Ocupația "tehnician analist de calitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  315210 tehnician cotator calitate
  -------------
  Ocupația "tehnician cotator calitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 3.1.6. GRUPA MINORĂ 316
  Tehnicieni și maiștri în industriile textilă, pielărie și alimentară
  Tehnicienii din industriile textilă, pielărie și alimentară își desfășoară activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupă de supravegherea proceselor tehnologice de fabricare a produselor textile, de pielărie și a produselor alimentare, precum și la aplicarea normelor de muncă și alte sarcini privind organizarea muncii.
  Grupe de bază componente:
  3161 Tehnicieni și maiștri în industriile textilă și pielărie
  3162 Tehnicieni și maiștri în industria alimentară
  3161 TEHNICIENI ȘI MAIȘTRI ÎN INDUSTRIILE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE
  Tehnicienii din industriile textilă și pielărie, în subordinea directă a inginerilor, supraveghează procesul tehnologic de fabricare a firelor, țesăturilor, tricotajelor și încălțămintei; urmăresc respectarea calității materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite.
  Ocupații componente:
  316101 maistru în industriile textilă, pielărie
  316102 tehnician în industria confecțiilor din piele și înlocuitori
  316103 tehnician în industria confecțiilor și tricotajelor
  316104 tehnician în industria încălțămintei
  316105 tehnician în industria pielăriei
  316106 tehnician în industria textilă
  316107 tehnician proiectant textile, pielărie
  316108 laborant în industriile textilă, pielărie
  316109 șef formație industria confecțiilor îmbrăcăminte
  -------------
  Ocupația "șef formație industria confecțiilor îmbrăcăminte" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3162 TEHNICIENI ȘI MAIȘTRI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ
  Tehnicienii din industria alimentară și frigului, în subordinea directă a inginerilor, execută sarcini privind tehnologia de fabricație, aplicarea și respectarea normelor de muncă; efectuează analize de laborator privind calitățile nutritive ale materiilor prime folosite și ale produselor finite.
  Ocupații componente:
  316201 maistru frigotehnist
  316202 tehnician frigotehnist
  316203 tehnician în industria alimentară
  316204 tehnician laborant analize produse alimentare
  316205 tehnician în industria alimentară extractivă
  316206 tehnician în industria alimentară fermentativă
  316207 tehnician în industria cărnii, laptelui și conservelor
  316208 tehnician în morărit și panificație
  316209 tehnician proiectant în industria alimentară
  316210 maistru industria alimentară
  IV. 3.1.7. GRUPA MINORĂ 317
  Tehnicieni și maiștri în industria lemnului, industria sticlei și ceramicii, industria celulozei și hârtiei și materialelor de construcții (materiale oxidice)
  Tehnicienii și maiștrii din industriile lemnului, sticlei și ceramicii, celulozei și hârtiei și materialelor de construcții (materiale oxidice) execută sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului, de întreținere și reparare a mașinilor și instalațiilor specifice; urmăresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuți în procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, celulozei și produselor derivate din celuloză și hârtie, a materialelor de construcții.
  Grupe de bază componente:
  3171 Tehnicieni și maiștri în industria lemnului
  3172 Tehnicieni și maiștri în industria sticlei, ceramicii și materialelor de construcții (materiale oxidice)
  3173 Tehnicieni și maiștri în industria celulozei și hârtiei
  3171 TEHNICIENI ȘI MAIȘTRI ÎN INDUSTRIA LEMNULUI
  Tehnicienii și maiștrii din industria lemnului execută sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului de întreținere și reparare a mașinilor și instalațiilor specifice; execută analize de laborator, de testare și încercare a diferitelor esențe de lemn sau înlocuitori de material lemnos.
  Ocupații componente:
  317101 tehnician în industrializarea lemnului
  317102 tehnician proiectant în industrializarea lemnului
  317103 maistru în industrializarea lemnului
  3172 TEHNICIENI ȘI MAIȘTRI ÎN INDUSTRIA STICLEI ȘI CERAMICII ȘI MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII (MATERIALE OXIDICE)
  Tehnicienii și maiștrii din industriile sticlei, ceramicii și a materialelor de construcții (materiale oxidice), în subordinea inginerilor de specialitate, supraveghează procesul de fabricatie a materialelor cu aceasta destinatie; întrețin și repară instalațiile aferente, efectuează analize de laborator privind testarea rezistenței și proprietățile materialelor respective; urmăresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuți de procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, cimentului și prefabricatelor din beton.
  Ocupații componente:
  317201 tehnician industria sticlei și ceramicii
  317202 maistru industria sticlei și ceramicii
  317203 tehnician industria materialelor de construcții
  317204 maistru industria materialelor de construcții
  317205 tehnician proiectant industria materialelor de construcții
  3173 TEHNICIENI ȘI MAIȘTRI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ȘI HÂRTIEI
  Tehnicienii și maiștrii din industria celulozei și hârtiei, în subordinea inginerilor de specialitate, execută sarcini de supraveghere a proceselor de producere a celulozei și hârtiei și produselor derivate din celuloză și hârtie.
  Ocupații componente:
  317301 tehnician în industria celulozei și hârtiei
  317302 maistru în industria celulozei și hârtiei
  IV. 3.2. SUBGRUPA MAJORĂ 32
  Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilați
  Tehnicienii din științele vieții, sănătate și asimilații acestora îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării și aplicării conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor specifice științelor vieții, inclusiv din agricultură, silvicultură, medicină, medicină veterinară, farmacie și alte discipline înrudite; acordă îngrijiri medicale.
  Grupe minore componente:
  321 Tehnicieni în științele vietii, ocrotirea sănătății și asimilați
  322 Tehnicieni și alți lucrători în ocrotirea sănătății (exclusiv surori medicale)
  323 Surori medicale, surori puericultoare, moașe și laboranți
  IV. 3.2.1. GRUPA MINORĂ 321
  Tehnicieni în științele vieții, ocrotirea sănătății și asimilați
  Tehnicienii din științele vieții, sănătate și asimilații acestora execută lucrări cu caracter tehnic, fie în cercetarea aplicativă a științelor vieții, fie pentru aplicarea conceptelor, principiilor și metodelor, cu deosebire în domeniul medicinei, agriculturii sau producției din industria medicamentelor.
  Grupe de bază componente:
  3211 Tehnicieni în științele vieții și ecologiei
  3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniile agriculturii și silviculturii
  3213 Tehnicieni agronomi, zootehniști și silvici în unități de producție
  3211 TEHNICIENI ÎN ȘTIINȚELE VIEȚII ȘI ECOLOGIEI
  Tehnicienii din științele vieții și ecologiei pregătesc instalațiile și aparatele pentru experiențe, încercări și analize; recoltează și prepară probele supuse experimentării: celule, țesuturi, părți de plante, organe; participă sau conduc experimente, încercări sau analize; efectuează citiri pe aparate de măsurare a poluării aerului, apei și efectuează diagrame de transcriere a rezultatelor; centralizează date și estimează cantitățile și costurile de materiale și a forței de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și repararea aparatelor și instrumentelor necesare cercetărilor; utilizează cunoștințele teoretice și practice acumulate pentru identificarea și rezolvarea problemelor care se ivesc în activitatea profesională.
  Ocupații componente:
  321101 tehnician în bacteriologie
  321102 tehnician în biochimie
  321103 tehnician în hematologie
  321104 tehnician în serologie
  321105 tehnician în biologie
  321106 tehnician protecția mediului (tehnician ecolog)
  321107 evaluator și auditor de mediu
  ------------
  Ocupația "evaluator și auditor de mediu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  3212 TEHNICIENI ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE DIN DOMENIILE AGRICULTURII ȘI SILVICULTURII
  Tehnicienii agronomi și silvici din centrele experimentale îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării aplicative din agronomie și silvicultură; pregătesc instalațiile și aparatele necesare experiențelor, încercărilor și analizelor; recoltează și pregătesc materiale pentru experimentări: celule, țesuturi, segmente de plante, organe etc. Participă la experimente sau chiar le conduc, analizează calitatea, puritatea sau indicii de germinație a eșantioanelor de semințe; centralizează date sau estimează cantități și costuri de materiale și forță de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și repararea aparatelor și instrumentelor necesare în activitatea de cercetare.
  Ocupații componente:
  321201 tehnician agronom-cercetare
  321202 tehnician zootehnist-cercetare
  321203 tehnician silvic-cercetare
  321204 tehnician pedolog
  3213 TEHNICIENI AGRONOMI, ZOOTEHNIȘTI ȘI SILVICI ÎN UNITĂȚI DE PRODUCȚIE
  Tehnicienii din activitatea de producție agricolă și silvică acordă asistență tehnică cu privire la metodele de exploatare; acordă consultații tehnice privind metodele de ameliorare a calității produselor și de creștere a randamentului; pentru eliminarea factorilor de eroziune a solului sau de infestare parazitară; centralizează date și estimează costurile materiale și de forță de muncă necesare realizării lucrărilor; organizează demonstrații, țin conferințe și distribuie materiale documentare pentru favorizarea adoptării unor metode de muncă îmbunătățite; utilizează cunoștințele teoretice și practice acumulate, pentru identificarea și rezolvarea problemelor care apar în timpul activității.
  Tehnicienii din activitatea de producție agricolă vegetală, zootehnie și silvicultură realizează activități și servicii cu caracter tehnic pentru creșterea randamentului de producție și ameliorarea calității produselor, acordă asistență tehnică și consultanță privind tehnologiile de cultură a plantelor, tehnologiile de creștere și reproducție a animalelor, lucrări specifice silviculturii.
  -----------
  Grupa de bază 3213 "Tehnicieni agronomi, zootehniști și silvici în unități de producție" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  Ocupații componente:
  321301 agent agricol
  321302 brigadier silvic
  321303 pădurar
  321304 tehnician agronom-exploatare
  321305 tehnician zootehnist-exploatare
  321306 tehnician silvic-exploatare
  321307 clasificator carcase
  -----------
  Ocupația "clasificator carcase" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  321308 operator de însămânțări artificiale la animale
  -----------
  Ocupația "operator de însămânțări artificiale la animale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  IV. 3.2.2. GRUPA MINORĂ 322
  Tehnicieni și alți lucrători în ocrotirea sănătății (exclusiv surori medicale)
  Tehnicienii și alți lucrători din medicină, în subordinea medicilor și în limitele pregătirii, îndeplinesc sarcini de diagnosticare și asistență în domeniul medical, stomatologic, veterinar, atât în scop preventiv, cât și curativ; acordă consultații privind măsurile care trebuie întreprinse pentru ameliorarea igienei și salubrității; stabilesc și aplică metode nutritive și regimuri alimentare; examinează pacienți și prescriu tratamente în funcție de afecțiunile sau infirmitățile constatate.
  Grupe de bază componente:
  3221 Asistenți medicali generaliști
  3222 Igieniști
  3223 Asistenți dieteticieni și de nutriție
  3224 Optometricieni și opticieni
  3225 Tehnicieni dentari
  3226 Fizioterapeuți și asimilați
  3227 Asistenți și tehnicieni veterinari
  3228 Asistenți farmaciști și laboranți
  3229 Tehnicieni în medicina modernă, neclasificați în grupele de bază anterioare
  3221 ASISTENȚI MEDICALI GENERALIȘTI
  Asistenții medicali generaliști îndeplinesc sarcini, în limitele pregătirii de nivel mediu, acordă în subordinea medicilor, consultații medicale pentru diagnosticare și tratament preventiv sau curativ (pentru rezolvarea cazurilor mai dificile solicită sprijinul medicilor de specialitate); execută intervenții chirurgicale simple; acordă consultații de specialitate - în colectivități și individual - cu privire la igienă, regim alimentar și întreprind alte măsuri medicale preventive.
  Ocupații componente:
  322101 asistent medical generalist
  322102 autopsier
  322103 oficiant medical
  322104 tehnician sanitar
  322105 asistent medical consiliere HIV/SIDA
  ------------
  Ocupația "asistent medical consiliere HIV/SIDA" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  3222 IGIENIȘTI
  Igieniștii inspectează și acordă consultații cu privire la problemele și măsurile preventive și curative legate de igiena mediului; acționează în vederea ameliorării și prevenirii poluării apei, aerului, bunurilor alimentare sau solului; promovează măsuri preventive și corective de manipulare igienică a bunurilor alimentare, de curățare a locurilor publice sau de luptă împotriva substanțelor nocive și focarelor de microbi; organizează conferințe și demonstrații, difuzează materiale documentare și de popularizare a practicilor și măsurilor igienice; centralizează date și estimează cantitățile și costurile de materiale și forță de muncă necesare realizării unor programe sau proiecte cu caracter preventiv sau curativ.
  Ocupații componente:
  322201 igienist
  322202 inspector sanitar
  3223 ASISTENȚI DIETETICIENI ȘI DE NUTRIȚIE
  Asistenții dieteticieni și de nutriție stabilesc și experimentează rețete dietetice și de regim alimentar; organizează și supraveghează prepararea regimurilor alimentare, terapeutice, pentru grupuri de pacienți spitalizați, muncitori ocupați în sectoarele deosebite sau individuale; participă la executarea programelor educative pe teme de nutriție și readaptare alimentară; contribuie, prin consultații dietetice, la rezolvarea problemelor de nutriție care apar în colectivități; se documentează asupra progresului înregistrat de cunoștințele din domeniul de specialitate și cele conexe; organizează conferințe și susțin expozeuri pe teme de regimuri alimentare și nutriție.
  Ocupații componente:
  322301 asistent de nutriție
  322302 dietetician
  3224 OPTOMETRICIENI ȘI OPTICIENI
  Optometricienii și opticienii examinează pacienții cu acuitate vizuală deficitară, prescriu și montează ochelari și lentile de contact, acordă consultații cu privire la utilizarea acestora sau a altor aparate de corecție a vederii.
  Ocupații componente:
  322401 optician medical
  322402 optometrist
  ------------
  Ocupația "optometrician" a fost înlocuită cu ocupația "optometrist" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3225 TEHNICIENI DENTARI
  Tehnicienii dentari acordă consultații individuale sau colective, cu privire la igiena dentară, alimentație și la alte precauții referitoare la dentiție; efectuează examene dentare pentru diagnosticare (cazurile mai dificile le efectuează medicul stomatolog); efectuează operații de detartrare, obturații, lucrări de protezare; pregătesc instrumentele, materialele necesare pentru tratamente dentare, precum și pacienții înainte de examinare și tratament.
  Tehnicienii dentari execută proteze dentare fixe și mobile, aparate ortodontice și proteze chirurgicale conform unui plan protetic stabilit de medicul dentist cu respectarea tehnologiilor de lucru pentru obținerea unei proteze dentare, instruind în procesul de învățământ profesional.
  ------------
  Grupa de bază 3225 "Tehnicieni dentari" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  Ocupații componente:
  322501 tehnician dentar
  3226 FIZIOTERAPEUȚI ȘI ASIMILAȚI
  Fizioterapeuții și asimilații acestora tratează afecțiunile locomotorii, musculare, circulatorii și neuro-psihice cu ajutorul ultrasunetelor, fasciculelor laser, helioterapiei, hidroterapiei sau altor metode similare pentru tratarea unor afecțiuni sau consolidarea tratamentelor de specialitate; execută masajul clienților sau pacienților pentru ameliorarea circulației sanguine, redarea sau stimularea activității nervoase sau pentru obținerea altor efecte terapeutice.
  Ocupații componente:
  322601 instructor educație - fizică
  322602 maseur
  322603 asistent medical fizioterapie
  322604 ergoterapeut
  -----------
  Ocupația "ergoterapeut" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3227 ASISTENȚI ȘI TEHNICIENI VETERINARI
  Asistenții și tehnicienii veterinari acordă consultații individuale sau colective, cu privire la tratamentul animalelor, afecțiunile și leziunile acestora; examinează animalele pentru stabilirea diagnosticelor sau, în unele situații, se adresează medicului veterinar; tratează animalele bolnave sau rănite, în cazul afecțiunilor simple, obișnuite; pregătesc instrumentele și materialele utilizate în tratamentele animalelor; pregătesc animalele pentru examen sau tratament și, dacă este cazul, le supraveghează și asistă în timpul fătărilor.
  Ocupații componente:
  322701 agent veterinar
  322702 asistent veterinar
  322703 autopsier la ecarisaj
  322704 tehnician veterinar
  3228 ASISTENȚI FARMACIȘTI ȘI LABORANȚI
  Asistenții farmaciști și laboranții din farmacii, sub îndrumarea și supravegherea farmaciștilor, prepară și eliberează în farmacii, spitale și dispensare, medicamente, loțiuni și mixturi; fac recomandări scrise sau verbale cu privire la utilizarea medicamentelor prescrise de medici; asigură curățarea, recondiționarea aparaturii și recipientelor utilizate pentru prepararea și eliberarea medicamentelor și preparatelor farmaceutice.
  Ocupații componente:
  322801 asistent farmacist
  322802 laborant farmacie
  3229 TEHNICIENI DIN MEDICINA MODERNĂ, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
  Tehnicienii de medicină modernă (alții decât cei clasificați în grupele de bază descrise anterior ca făcând parte din grupa minoră 322) practică homeopatia și alte tratamente terapeutice pentru alinarea suferințelor și dezechilibrelor fizice și mentale; aplică tratamente terapeutice cu caracter educativ sau recreativ; tratează defecte de pronunție, corectează tulburările vizuale oculo-motorii.
  Ocupații componente:
  322901 instructor ergoterapie
  322902 instructor logoped
  322903 tehnician homeopat
  322904 instructor de educație sanitară
  322905 bioenergetician
  322906 inforenergetician radiestezist
  -------------
  Ocupația "inforenergetician radiestezist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  322907 terapeut în terapii complementare
  -------------
  Ocupația "terapeut în terapii complementare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  322908 asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice
  --------------
  Ocupația "asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  322909 interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)
  --------------
  Ocupația "interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 3.2.3. GRUPA MINORA 323
  Surori medicale, surori puericultoare, moașe și laboranți
  Surorile medicale, moașele și laborantele îi asistă pe medici, în aplicarea măsurilor preventive și curative și fac față urgențelor în absența acestora; oferă îngrijiri și sfaturi bolnavilor, răniților, handicapaților fizici și mental, precum și altor persoane a căror stare necesită îngrijiri de această natură; ajuta la nașterea copiilor și instruiesc mamele cu privire la îngrijirea sugarilor și copiilor mici; efectuează analize medicale, sub îndrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitării diagnosticării și tratamentului bolnavilor.
  Grupe de bază componente:
  3230 Tehnicieni proteziști - orteziști
  ------------
  Grupa de bază "3230 Tehnicieni proteziști - orteziști" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3231 Surori medicale și laborante
  3232 Moașe și surori puericultoare
  3230 TEHNICIENI PROTEZIȘTI - ORTEZIȘTI
  Tehnicienii proteziști - orteziști identifică, concep, fabrică, adaptează și montează orice tip de proteze și orteze pacienților cu deficiențe funcționale. Protezele (aparatele care înlocuiesc un membru amputat sau absent), ortezele (aparate de susținere a trunchiului sau a membrului cu deficiențe) sunt realizate din diferite materiale: piele, oțel, lemn, aliaje ușoare, materiale plastice etc.
  ------------
  Grupa de bază "3230 Tehnicieni proteziști - orteziști" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  323001 tehnician protezist-ortezist
  ------------
  Ocupația "tehnician protezist-ortezist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3231 SURORI MEDICALE ȘI LABORANTE
  Surorile medicale și laborantele acordă îngrijiri, tratamente și sfaturi medicale bolnavilor, răniților, handicapaților și altor persoane care necesită îngrijiri; administrează medicamente, aplică pansamente și alte forme de tratament, sub îndrumarea medicului; participă la acordarea primului ajutor în caz de urgență; ajută la pregătirea tratamentului fizic sau psihic pentru bolnavii mentali; ajută la pregătirea necesară integrării sociale a handicapaților mentali sau fizic; oferă îngrijiri la domiciliu pentru bolnavi; efectuează analize medicale, sub îndrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitării diagnosticării și tratamentului bolnavului.
  Ocupații componente:
  323101 laborant în ocrotirea sănătății
  323102 soră medicală
  3232 MOAȘE ȘI SURORI PUERICULTOARE
  Moașele și surorile puericultoare ajută la nașterea copiilor, oferă îngrijiri prenatale și postnatale; instruiesc mamele cu privire la îngrijirea copiilor mici și nou-născuților.
  Ocupații componente:
  323201 moașă
  323202 asistentă puericultoare
  IV. 3.3. SUBGRUPA MAJORĂ 33
  Învățători și asimilați
  Învățătorii și asimilații acestora pregătesc programele de instruire și organizează cursuri pentru toate disciplinele de grad prescolar și școlar; pregătesc și organizează activități destinate să favorizeze dezvoltarea limbajului sau facultăților fizice și sociale ale copiilor; adaptează programele școlare pentru grupurile de handicapați fizic sau mental, îi instruiesc cu ajutorul alfabetului Braille; pregătesc și organizează cursuri de pilotare a avioanelor sau de conducere a autovehiculelor.
  Grupe minore componente:
  331 Învățători
  332 Educatoare
  333 Instructori-educatori în unități de handicapați
  334 Alt personal în învățământ
  IV. 3.3.1. GRUPA MINORĂ 331
  Învățători
  Învățătorii din învățământul primar predau diferite discipline, pregătesc programe de instruire, organizează activități educative pentru elevii din primul grad școlar.
  Grupe de bază componente:
  3310 Învățători în învățământul primar
  3310 ÎNVĂȚĂTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
  Învățătorii din învățământul primar pregătesc programe de instruire și predare a disciplinelor din primul grad școlar - cititul, scrisul și aritmetica; corectează temele și evaluează progresele realizate de copii; organizează activități extrașcolare pentru recreerea elevilor; supraveghează elevii în clase și alte locuri din incinta școlii.
  Ocupații componente:
  331001 învățător
  331002 institutor
  IV. 3.3.2. GRUPA MINORĂ 332
  Educatoare
  Educatoarele din învățământul preșcolar pregătesc și organizează activități destinate să favorizeze dezvoltarea limbajului sau a facultăților fizice, mentale și sociale ale copiilor aflați sub vârsta școlară.
  Grupe de bază componente:
  3320 Educatoare
  3320 EDUCATOARE
  Educatoarele din învățământul preșcolar organizează jocuri colective și individuale și activități educative, pentru dezvoltarea fizică, mentală și socială a copiilor; promovează dezvoltarea exprimării orale prin povestiri, cântece și conversație liberă; observă copiii pentru a le evalua progresele și le supraveghează evoluția.
  Ocupații componente:
  332001 educatoare
  332002 educator-puericultor
  IV. 3.3.3. GRUPA MINORĂ 333
  Instructori-educatori în unități de handicapați
  Instructorii-educatori din unitățile de handicapați predau și adaptează programele de studii pentru diferitele categorii - grupe speciale de handicapați mental sau fizic sau persoane care învață cu dificultate; instruiesc deficienții cu ajutorul alfabetului Braille, labiolecturii sau a altor mijloace speciale.
  Grupe de bază componente:
  3330 Instructori-educatori în unități de handicapați
  3331 Instructori - educatori în centrele de reeducare și penitenciare
  ------------
  Grupa de bază "3331 Instructori - educatori în centrele de reeducare și penitenciare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3330 INSTRUCTORI-EDUCATORI ÎN UNITĂȚI DE HANDICAPAȚI
  Instructorii-educatori din unitățile de handicapați concep sau modifică programe de studiu pentru diferite categorii de handicapați, pregătesc lecții și activități în funcție de nevoi; instruiesc prin metode sau mijloace speciale în vederea reducerii handicapului elevului, urmăresc progresele înregistrate.
  Ocupații componente:
  333001 educator în unități de handicapați
  333002 instructor - educator în unități de handicapați
  333003 pedagog de recuperare
  -----------
  Ocupația "pedagog de recuperare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.
  3331 INSTRUCTORI - EDUCATORI ÎN CENTRELE DE REEDUCARE ȘI PENITENCIARE
  Instructorii - educatori în centrele de reeducare și penitenciare prin activitatea pe care o desfășoară pregătesc minorii și tinerii pentru reabilitarea și reintegrarea socială, prin formarea unei atitudini corecte față de societate și regulile de conviețuire socială contribuie la dobândirea de către aceștia a deprinderilor intelectuale și sociale care, după eliberare, să le permită un comportament constructiv, autonom și responsabil.
  ------------
  Grupa de bază "3331 Instructori - educatori în centrele de reeducare și penitenciare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  333101 instructor educator pentru activități de resocializare
  ------------
  Ocupația "instructor educator pentru activități de resocializare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 3.3.4. GRUPA MINORĂ 334
  Alt personal în învățământ
  Alt personal din învățământ se ocupă cu învățarea pilotării avioanelor, a conducerii automobilelor, locomotivelor etc., îndeplinind și alte activități cum ar fi cea de secretariat.
  Grupe de bază componente:
  3340 Personal în învățământ, neclasificat în grupele de bază anterioare
  3340 PERSONAL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT NECLASIFICAT ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
  Alt personal din învățământ predă cunoștințe legate de pilotajul avioanelor, conducerea vehiculelor cu motor, locomotivelor sau altor mașini, prin explicarea manipulării comenzilor, însoțirea elevilor în ieșiri de antrenament, efectuarea de demonstrații și prezentarea reglementărilor legate de conducerea vehiculelor cu motor, pilotarea avioanelor sau altor mașini.
  Ocupații componente:
  334001 instructor școlar-auto
  334002 laborant în învățământ
  334003 maistru instructor
  334004 pedagog școlar
  334005 secretar școala
  334006 șef atelier școală
  334007 pilot instructor aeronavă
  334008 instructor parașutism
  334009 mecanic navigant instructor
  334010 mediator școlar
  ------------
  Ocupația "mediator școlar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 3.4. SUBGRUPA MAJORĂ 34
  Alte ocupații asimilate tehnicienilor
  Personalul cuprins în această subgrupă majoră realizează activități specializate în domeniile: intermedierilor imobiliare, financiar, comercial, administrării întreprinderilor, tinerii registrelor contabile, juridic, statistic, administrație publică, vamă, turism, fiscal, plasarea forței de muncă, eliberarea de autorizații, polițe, asistență socială, spectacole, sport și religie.
  Grupe minore componente:
  341 Agenți în activitatea financiară și comercială
  342 Agenți comerciali și mijlocitori de afaceri
  343 Alți lucrători cu studii medii în gestiunea economică și administrativă
  344 Inspectori și agenți financiari
  345 Inspectori de poliție și detectivi
  346 Asistenți sociali
  347 Tehnicieni în domeniul creației artistice, spectacole și sport
  348 Personal laic din culte
  IV. 3.4.1. GRUPA MINORĂ 341
  Agenți în activitatea financiară și comercială
  Agenții din activitatea financiară și comercială cumpără și vând titluri de valoare, plasează polițe de asigurare, vând mărfuri, materiale și instalații tehnice în contul producătorilor; estimează valoarea obiectelor, bunurilor imobiliare sau altor proprietăți și coordonează vânzarea la licitație a acestora; furnizează servicii de voiaj.
  Grupe de bază componente:
  3411 Agenți de valori și cambiști (brokeri valori)
  3412 Agenți de asigurări
  3413 Agenți imobiliari
  3414 Agenți de voiaj
  3415 Reprezentanți tehnici și comerciali
  3416 Agenți contractări și achiziții
  3417 Experți în evaluarea bunurilor și vânzători la licitație
  3419 Agenți în activitatea financiară și comercială, neclasificați în grupele de bază anterioare
  3411 AGENȚI DE VALORI ȘI CAMBIȘTI (BROKERI VALORI)
  Agenții de valori și cambiștii cumpără și vând titluri de valoare, acțiuni, obligațiuni și devize străine în contul propriei societăți, sau în contul clienților, pe bază de comision.
  Ocupații componente:
  341101 cambist (broker valori)
  341102 agent de schimb
  3412 AGENȚI DE ASIGURĂRI
  Agenții de asigurări acordă consultații în domeniul asigurărilor și plasează clienților polițe de asigurare pe viață pentru caz de accidente, asigurare a automobilelor, asigurare mixtă, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritimă și alte forme de asigurare.
  Ocupații componente:
  341201 agent de asigurare
  3413 AGENȚI IMOBILIARI
  Agenții imobiliari se ocupă de vânzări, cumpărări, locații și închirieri de bunuri imobiliare în contul clienților, pe bază de comision.
  Ocupații componente:
  341301 agent imobiliar (broker imobiliar)
  3414 AGENȚI DE VOIAJ
  Agenții de voiaj pregătesc itinerariile turistice, rezervă camere la hotel pentru clienți și organizează excursii pentru turiști sau oameni de afaceri.
  Ocupații componente:
  341401 agent de voiaj
  3415 REPREZENTANȚI TEHNICI ȘI COMERCIALI
  Reprezentanții tehnici și comerciali se ocupă cu vânzări en gros de bunuri diverse, în special, instalații și echipamente tehnologice și serviciile corespunzătoare acestora, furnizează informații specializate asupra caracteristicilor și funcționării instalațiilor și fac demonstrații privind modul de utilizare a acestora.
  Ocupații componente:
  341501 reprezentant tehnic și comercial
  341502 reprezentant comercial
  ------------
  Ocupația "reprezentant comercial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  341503 reprezentant medical
  ------------
  Ocupația "reprezentant medical" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3416 AGENȚI CONTRACTĂRI ȘI ACHIZIȚII
  Agenții de contractări și achiziții se ocupă cu negocierea și încheierea de contracte pentru cumpărarea de materiale, materii prime și produse, în contul unităților industriale, comerciale, administrației publice și al altor instituții.
  Ocupații componente:
  341601 agent contractări și achiziții (broker mărfuri)
  341602 recepționer contractări-achiziții
  341603 administrator cumpărări
  ------------
  Ocupația "administrator cumpărări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3417 EXPERȚI ÎN EVALUAREA BUNURILOR ȘI VÂNZĂTORI LA LICITAȚIE
  Experții în evaluarea bunurilor și vânzătorii la licitație evaluează bunuri imobiliare, mărfuri sau diverse obiecte; estimează daunele ce pot fi acoperite prin polițe de asigurare; coordonează vânzarea la licitație a bunurilor imobiliare, automobilelor, materiilor prime, operelor de artă, bijuteriilor și altor obiecte.
  Ocupații componente:
  341701 estimator licitații
  341702 evaluator asigurări
  3419 AGENȚI ÎN ACTIVITATEA FINANCIARĂ ȘI COMERCIALĂ, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
  Această grupă de bază cuprinde agenți în activitatea financiară și comercială care nu au fost clasificați în grupa minoră 341.
  Ocupații componente:
  341901 intermediar în activitatea financiară și comercială (broker)
  341902 referent comerț exterior
  -------------
  Ocupația "referent comerț exterior" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  341903 operator vânzări prin telefon
  -------------
  Ocupația "operator vânzări prin telefon" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  341904 agent vânzări
  -------------
  Ocupația "agent vânzări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 3.4.2. GRUPA MINORĂ 342
  Agenți comerciali și mijlocitori de afaceri
  Agenții comerciali și mijlocitorii de afaceri pun în legătură cumpărătorii cu vânzătorii, cumpără și vând mărfuri, în general, în vrac; îndeplinesc formalitățile de declarare vamală; se asigură că formalitățile de asigurare și licențele de import sau export au fost îndeplinite corespunzător; informează solicitanții de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forței de muncă; prospectează piața muncii pentru identificarea posturilor vacante sau recrutează muncitori pentru lucrări particulare; furnizează diverse alte servicii întreprinderilor.
  Grupe de bază componente:
  3421 Agenți comerciali
  3422 Agenți concesionari
  3423 Agenți de încadrare, repartizare, recalificare a forței de muncă și reintegrare a șomerilor
  3429 Agenți comerciali și de afaceri, neclasificați în grupele de bază anterioare
  3421 AGENȚI COMERCIALI
  Agenții comerciali pun în legatură cumpărătorii cu vânzătorii de mărfuri, cumpără și vând marfuri, în general, în vrac, se ocupă cu rezervarea spațiilor de depozitare și fixarea taxelor de consignație.
  Ocupații componente:
  342101 agent comercial
  3422 AGENȚI CONCESIONARI
  Agenții concesionari îndeplinesc formalitățile de declarare vamală și vămuirea exporturilor și importurilor; se asigură că formalitățile de asigurare și licențele de import sau export au fost îndeplinite corespunzător; semnează și eliberează note de avizare.
  Ocupații componente:
  342201 declarant vamal
  342202 agent tranzit
  342203 agent maritim
  3423 AGENȚI DE ÎNCADRARE, REPARTIZARE, RECALIFICARE A FORȚEI DE MUNCĂ ȘI REINTEGRARE A ȘOMERILOR
  Agenții de încadrare, repartizare, recalificare a forței de muncă și reintegrare a șomerilor informează solicitanții de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forței de muncă; prospectează piața muncii pentru identificarea posturilor vacante; recrutează muncitori pentru sectorul particular sau proiecte speciale, la cererea întreprinderilor și altor instituții.
  Ocupații componente:
  342301 agent repartizare a forței de muncă
  342302 agent informare privind cariera
  342303 agent evidență și plată a ajutorului de șomaj
  342304 inspector (referent) resurse umane
  342305 agent ocupare
  -----------
  Ocupația "agent ocupare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  342306 analist resurse umane
  ------------
  Ocupația "analist resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  342307 tehnician mobilitate personal
  ------------
  Ocupația "tehnician mobilitate personal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  342308 tehnician reconversie personal
  ------------
  Ocupația "tehnician reconversie personal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  342309 instructor/preparator formare
  ------------
  Ocupația "instructor/preparator formare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  342310 tehnician calificare gestiune competențe
  ------------
  Ocupația "tehnician calificare gestiune competențe" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  342311 tehnician resurse umane
  ------------
  Ocupația "tehnician resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3429 AGENȚI COMERCIALI ȘI DE AFACERI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
  Această grupă cuprinde agenții comerciali care nu au fost clasificați în grupa minoră 342. Se clasifică aici agenții care se ocupă cu: furnizarea de servicii către întreprinderi, de exemplu spații publicitare în mass-media, mijloace de transport sau alte amplasamente; informații privind acordarea de credite și alte informații comerciale; realizarea contractelor pentru reprezentații artistice, spectacole, manifestări sportive, publicarea cărților, înregistrarea discurilor muzicale și vânzarea lor.
  Aici se clasifică și operatorii de interviu care se ocupă cu culegerea de date în vederea prelucrării în cadrul cercetărilor de piață și de opinie publică.
  --------------
  Grupa de bază 3429 "Agenți comerciali și de afaceri" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  Ocupații componente:
  342901 agent reclamă publicitară
  342902 agent literar
  342903 impresar muzical
  342904 impresar teatru
  342905 manager sportiv
  342906 asistent în relații publice și comunicare(studii medii)
  -------------
  Ocupația "asistent în relații publice și comunicare(studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  342907 agent servicii client
  -------------
  Ocupația "agent servicii client" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  342908 impresar artistic
  -------------
  Ocupația "impresar artistic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  342909 organizator de spectacole
  -------------
  Ocupația "organizator de spectacole" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  342910 operator de interviu
  -------------
  Ocupația "operator de interviu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  IV. 3.4.3. GRUPA MINORĂ 343
  Alți lucrători cu studii medii în gestiunea economică și administrativă
  Funcționarii din gestiunea economică și administrativă și asimilații acestora asistă șeful de unitate în probleme de comunicare, documentare și coordonare a gestiunii interne a unei unități administrative; examinează și fac rezumatul proceselor verbale și documentelor juridice; țin evidența completă a operațiilor financiare; centralizează, prelucrează și prezintă datele matematice, statistice sau actuariale.
  Grupe de bază componente:
  3431 Secretari administrativi și asimilați
  3432 Ocupații auxiliare în activitatea juridică, comercială și administrativă
  3433 Contabili
  3434 Statisticieni în gestiunea economică, administrativă și asimilați
  3431 SECRETARI ADMINISTRATIVI ȘI ASIMILAȚI
  Secretarii administrativi și asimilații acestora asistă șeful de unitate în probleme de comunicare, documentare și coordonare a gestiunii interne a unei unități administrative; redactează scrisori cu caracter comercial și răspund la scrisorile primite.
  Ocupații componente:
  343101 secretar administrativ
  343102 secretar-asistent director
  -----------
  Ocupația "secretar-asistent director" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  343103 asistent manager
  -----------
  Ocupația "asistent manager" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  343104 asistent de cabinet
  -----------
  Ocupația "asistent de cabinet" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3432 OCUPAȚII AUXILIARE ÎN ACTIVITATEA JURIDICĂ, COMERCIALĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ
  Membrii ocupatiilor auxiliare din activitatea juridică, comercială și administrativă își desfășoară activitatea în subordinea directorilor de societăți, giranților, juriștilor și altor specialiști cu funcții administrative și comerciale, în rezolvarea problemelor juridice referitoare la contractele de asigurare, acordare de credite și alte operații financiare.
  Ocupații componente:
  343201 agent procedural
  343202 conducător carte funciară
  343203 grefier
  343204 secretar notariat
  343205 tehnician criminalist
  343206 funcționar în activități comerciale, administrative și prețuri
  343207 executor judecătoresc (tribunal, judecătorie)
  343208 arhivar notariat
  343209 arhivar registrator (Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)
  343210 grefier-dactilograf (Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)
  343211 grefier statistician
  -----------
  Ocupația "grefier statistician" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  343212 grefier documentarist
  -----------
  Ocupația "grefier documentarist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  343213 secretar dactilograf laborator de expertize criminalistice
  -----------
  Ocupația "secretar dactilograf laborator de expertize criminalistice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3433 CONTABILI
  Contabilii țin evidență contabilă a operațiilor financiare ale unei întreprinderi, în conformitate cu principiile generale ale contabilității; verifică calitatea și tipodimensiunile materiilor prime și materialelor, exactitatea documentelor și operațiilor contabile referitoare la încasări și vărsăminte și a altor operații financiare; întocmesc state financiare și evidențe contabile pentru o perioadă determinată de timp.
  Ocupații componente:
  343301 calculator devize
  343302 contabil
  343303 tehnician merceolog
  343304 planificator
  343305 revizor gestiune
  343306 contabil bugetar
  -----------
  Ocupația "contabil bugetar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  343307 secretar economic
  -----------
  Ocupația "secretar economic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3434 STATISTICIENI ÎN GESTIUNEA ECONOMICĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI ASIMILAȚI
  Statisticienii din gestiunea economică și administrativă și asimilații acestora centralizează și prezintă datele statistice sau actuariale.
  Ocupații componente:
  343401 referent statistician
  343402 statistician
  343403 statistician medical
  343404 registrator medical
  343405 actuarist
  343406 tehnician planificare/urmărire sinteze
  -----------
  Ocupația "tehnician planificare/urmărire sinteze" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 3.4.4. GRUPA MINORĂ 344
  Inspectori și agenți financiari
  Inspectorii și agenții financiari aplică reglementările în vigoare în limitele frontierelor naționale, percep impozite, furnizează servicii sociale; acordă permise, licențe sau autorizații de călătorie, de export sau import de mărfuri, de înființare a unei societăți, de construire a imobilelor și de exercitare a altor activități sau examinează cererile pentru acordare de permise, licențe sau autorizații.
  Grupe de bază componente:
  3441 Inspectori de vamă și frontieră (vameși)
  3442 Inspectori de taxe și impozite
  3443 Inspectori de pensii și asigurări sociale
  3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații
  3449 Inspectori și agenți financiari, neclasificați în grupele de bază anterioare
  3441 INSPECTORI DE VAMĂ ȘI FRONTIERĂ (VAMEȘI)
  Inspectorii de vamă și frontieră patrulează de-a lungul frontierelor și apelor de coastă pentru a împiedica intrarea/ieșirea ilegală în/din țară a persoanelor, sau importul/exportul ilegal de mărfuri sau devize; controlează documentele de călătorie și bagajele persoanelor care trec frontierele țării; controlează documentele de transport și încărcătura vehiculelor pentru a se asigura că sunt în conformitate cu normele și reglementările naționale privind tranzitul, importul și exportul de mărfuri.
  Ocupații componente:
  344101 controlor vamal, controlor pt. datoria vamală(studii medii)
  -----------
  Ocupația "controlor vamal" a fost înlocuită cu ocupația "controlor vamal, controlor pt. datoria vamală(studii medii)" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  344102 revizor vamal
  344103 referent TIR și tranzite (studii medii)
  -----------
  Ocupația "referent TIR și tranzite (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  344104 referent vamal(studii medii)
  -----------
  Ocupația "referent vamal(studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3442 INSPECTORI DE TAXE ȘI IMPOZITE
  Inspectorii de taxe și impozite examinează declarațiile de venituri și alte documente pentru determinarea tipului și nivelului de impozit, a drepturilor și obligațiilor pe care persoanele fizice sau societățile le au de plătit.
  Ocupații componente:
  344201 inspector taxe și impozite
  344202 operator rol
  344203 perceptor
  3443 INSPECTORI DE PENSII ȘI ASIGURĂRI SOCIALE
  Inspectorii de pensii și asigurări sociale informează persoanele, organizațiile sau întreprinderile, asupra interpretării corecte a legilor, normelor și reglementărilor naționale referitoare la acordarea de pensii și asigurări sociale, calculul cotizațiilor, drepturilor și obligațiilor solicitanților; examinează cererile și alte documente pentru determinarea tipului de pensii, asigurări sociale și asistență socială la care au dreptul persoanele solicitante.
  Ocupații componente:
  344301 inspector de pensii, asigurări sociale și asistență socială
  344302 referent de pensii, asigurări sociale și asistență socială
  3444 INSPECTORI PENTRU ACORDAREA DE PERMISE, LICENȚE SAU AUTORIZAȚII
  Inspectorii pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații, examinează cererile de permise sau licențe pentru exportul sau importul de mărfuri, construirea de case sau alte clădiri, înființarea unei societăți, obținerea de pașapoarte; supun cazurile excepționale sau dificile cadrelor de conducere din administrația publică, pentru elucidare.
  Ocupații componente:
  344401 inspector pentru acordarea de permise, licențe sau autorizații
  3449 INSPECTORI ȘI AGENȚI FINANCIARI, NECLASIFICAȚI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
  Alți inspectori și agenți financiari se ocupă cu inspectarea întreprinderilor și amplasamentelor comerciale, pentru a se asigura că greutățile și măsurile sunt corecte; controlează aplicarea reglementărilor referitoare la prețuri și salarii.
  Ocupații componente:
  344901 inspector metrolog
  344902 inspector prețuri
  344903 inspector salarii
  344904 comisar
  IV. 3.4.5. GRUPA MINORĂ 345
  Inspectori de poliție și detectivi
  Inspectorii de poliție și detectivii anchetează crimele și delictele comise și circumstanțele în care s-au produs acestea, în vederea identificării vinovaților; centralizează informațiile referitoare la persoane și întreprinderi în scopul împiedicării comiterii de crime sau delicte; supraveghează persoanele suspecte din întreprinderi, magazine și alte locuri publice, acționează în judecată, sau dacă este cazul, procedează la arestări.
  Grupe de bază componente:
  3450 Inspectori de poliție și detectivi
  3450 INSPECTORI DE POLIȚIE ȘI DETECTIVI
  Inspectorii de poliție și detectivii anchetează crimele și delictele comise, circumstanțele în care s-au produs acestea în vederea identificării vinovaților; anchetează furturile de mărfuri, bani sau informații, din întreprinderi industriale sau comerciale; anchetează evenimentele și circumstanțele presupuse a fi delictuale în vederea obținerii probelor și identificării vinovaților; anchetează comportamentele suspecte din întreprinderi și locuri publice; acționează în judecată, sau dacă este cazul, procedează la arestări.
  Ocupații componente:
  345001 inspector de poliție
  345002 detectiv
  345003 anchetator poliție
  345004 detectiv particular
  IV. 3.4.6. GRUPA MINORĂ 346
  Asistenți sociali
  Asistenții sociali acordă ajutor indivizilor și familiilor cu probleme personale și sociale; inițiază acțiuni pentru prevenirea delincvenței sau pentru readaptarea delincvenților; acordă ajutor handicapaților fizic sau mental, pentru ameliorarea capacității de integrare socială a acestora.
  Grupe de bază componente:
  3460 Asistenți sociali
  3460 ASISTENȚI SOCIALI
  Asistenții sociali acordă consultații asupra problematicii sociale; inițiază acțiuni pentru prevenirea delincvenței sau pentru readaptarea delincvenților; acordă ajutor handicapaților fizic sau mental în scopul ameliorării capacității de integrare socială a acestora; prestează activități care de regulă se adresează unor persoane din grupul-țintă pentru ameliorarea capacității de integrare a acestora, inițiază acțiuni pentru readaptarea persoanelor dependente, acordă consultații pentru prevenirea și diminuarea efectelor dependenței.
  -------------
  Grupa de bază 3460 "Asistenți sociali" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  Ocupații componente:
  346001 asistent social nivel mediu
  346002 pedagog social
  ------------
  Ocupația "pedagog social" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 559 din 14 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.
  346003 lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență
  -------------
  Ocupația "lucrator social" a fost înlocuită cu ocupația "lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență" conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  IV. 3.4.7. GRUPA MINORĂ 347
  Tehnicieni în domeniul creației artistice, spectacole și sport
  Tehnicienii în domeniul creației artistice, spectacolelor și sportului desfășoară activitate de concepție în domeniul producției industriale și comerciale și realizează decorațiuni interioare; prezintă programele la radio, televiziune și spectacole; cântă sau dansează în localuri publice; execută numere comice, de iluzionism sau de acrobație; participă la competiții sportive.
  Grupe de bază componente:
  3471 Designeri, decoratori și alți tehnicieni în domeniul artei
  3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio și spectacole
  3473 Muzicieni, cântăreți, dansatori în localuri publice și asimilați
  3474 Clovni, magicieni, acrobați și asimilați
  3475 Sportivi, antrenori și asimilați
  3476 Tehnicieni în domeniul publicității
  ----------
  Grupa de bază "3476 Tehnicieni în domeniul publicității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3471 DESIGNERI, DECORATORI ȘI ALȚI TEHNICIENI ÎN DOMENIUL ARTEI
  Designerii, decoratorii și desenatorii artistici creează modele vestimentare și accesorii pentru acestea; realizează decorațiuni interioare; concep și execută decoruri pentru scenele teatrelor, pentru amenajarea vitrinelor și expozițiilor.
  Ocupații componente:
  347101 butafor
  347102 decorator interioare
  347103 desenator artistic
  347104 designer industrial
  347105 grafician industrial
  347106 lucrător în ateliere de modele
  347107 costumier
  347108 mânuitor, montator decor
  347109 tehnician machetist
  347110 tehnician reclame (decorator)
  347111 pictor creator costume
  347112 modelier confecții
  347113 maestru lumini
  347114 maestru sunet
  347115 decorator vitrine
  347116 designer vestimentar
  347117 documentarist
  347118 traducător
  347119 caricaturist
  347120 corector
  347121 tehnoredactor
  347122 secretar redacție
  347123 organizator de producție
  -----------
  Ocupația "organizator de producție" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347124 asistent regizor artistic
  -----------
  Ocupația "asistent regizor artistic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347125 pictor decor
  -----------
  Ocupația "pictor decor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347126 reporter
  -----------
  Ocupația "reporter " a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347127 designer grafică (studii medii)
  -----------
  Ocupația "designer grafică (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347128 machior spectacole
  ------------
  Ocupația "machior spectacole" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347129 peruchier
  ------------
  Ocupația "peruchier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347130 secretar emisie
  ------------
  Ocupația "secretar emisie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347131 animator film de animație (studii medii)
  -----------
  Ocupația "animator film de animație (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347132 intermediarist film de desene animate (studii medii)
  -----------
  Ocupația "intermediarist film de desene animate (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347133 stilizator film de desene animate(studii medii)
  -----------
  Ocupația "stilizator film de desene animate(studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3472 PREZENTATORI (CRAINICI) LA TELEVIZIUNE, RADIO ȘI SPECTACOLE
  Prezentatorii (crainicii) la televiziune, radio și în spectacole prezintă buletinele de știri, realizează interviuri și fac diverse anunțuri sau prezentări la radio, televiziune, teatre, etc.
  Ocupații componente:
  347201 prezentator (crainic) radio
  347202 prezentator (crainic) televiziune
  3473 MUZICIENI, CANTĂREȚI, DANSATORI ÎN LOCALURI PUBLICE ȘI ASIMILAȚI
  Muzicienii, cântăreții, dansatorii în localurile publice și asimilații acestora cântă la unul sau mai multe instrumente muzicale, ca soliști sau ca membri ai unei orchestre; înterpretează melodii ca soliști sau ca membri ai unui ansamblu coral în localuri publice; execută dansuri ca soliști sau în cadrul unui ansamblu coregrafic în localuri publice, circuri etc.
  Ocupații componente:
  347301 cântăreț
  347302 dansator
  347303 muzician
  347304 diskjokey
  347305 videojokey
  -----------
  Ocupația "videojokey" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  347306 maestru de ceremonii
  -----------
  Ocupația "maestru de ceremonii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  3474 CLOVNI, MAGICIENI, ACROBAȚI ȘI ASIMILAȚI
  Clovnii, magicienii, acrobații și asimilații acestora execută numere comice, de iluzionism și prestidigitație, ședințe de hipnotism; execută numere de acrobație, gimnastică și jonglerie; dresează animale și execută cu ele diverse numere de circ.
  Ocupații componente:
  347401 acrobat
  347402 clovn
  347403 magician
  347404 hipnotizator
  347405 trapezist
  347406 cascador
  347407 figurant
  347408 dresor
  3475 SPORTIVI, ANTRENORI ȘI ASIMILAȚI
  Sportivii, antrenorii și asimilații acestora participă la competiții sportive, se ocupă de antrenamentul sportivilor pentru dezvoltarea aptitudinilor fizice ale acestora, supraveghează și stabilesc reguli privitoare la desfășurarea competițiilor sportive.
  Ocupații componente:
  347501 antrenor
  347502 instructor sportiv
  347503 secretar federație
  347504 fotbalist profesionist
  347505 sportiv profesionist alte discipline sportive
  347506 antrenor de fotbal profesionist
  347507 instructor arte marțiale
  347508 monitor schi
  ------------
  Ocupația "monitor schi" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  347509 jucător de rugby
  ------------
  Ocupația "jucător de rugby" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347510 animator sportiv
  ------------
  Ocupația "animator sportiv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347511 antrenor coordonator
  ------------
  Ocupația "antrenor coordonator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347512 arbitru judecător sportiv
  ------------
  Ocupația "arbitru judecător sportiv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347513 preparator sportiv
  ------------
  Ocupația "preparator sportiv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347514 impresar sportiv
  ------------
  Ocupația "impresar sportiv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347515 oficial sportiv acreditat
  ------------
  Ocupația "oficial sportiv acreditat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  3476 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL PUBLICITĂȚII
  Tehnicienii în domeniul publicității se ocupă de realizarea strategiei de creație, întocmesc planurile media și urmăresc implementarea lor, cumpăra în condiții favorabile spații media, selecteaza tipurile de media, aleg furnizorii, întocmesc bugetul, analizează competitorii, păstraza relația cu clienții.
  ----------
  Grupa de bază "3476 Tehnicieni în domeniul publicității" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347601 art director publicitate (studii medii)
  ----------
  Ocupația "art director publicitate (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  347602 copywriter publicitate (studii medii)
  ----------
  Ocupația "copywriter publicitate (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 3.4.8. GRUPA MINORĂ 348
  Personal laic din culte
  Personalul laic al cultelor participă la servicii religioase; își consacră viața rugăciunii sau meditației; predică și propagă învățăturile specifice religiei practicate.
  Grupe de bază componente:
  3480 Personal laic din culte
  3480 PERSONAL LAIC DIN CULTE
  Personalul laic din culte îndeplinește funcții cu caracter religios: participă la servicii religioase; își consacră viața rugăciunii sau meditației; predică și propagă învățăturile specifice religiei practicate.
  Ocupații componente:
  348001 călugăr
  348002 călugărița
  348003 predicator
  IV. 4. GRUPA MAJORĂ 4
  Funcționari administrativi
  Funcționarii administrativi, având un nivel de pregătire medie și, eventual, cursuri de specializare, înregistrează și realizează prelucrarea informațiilor; execută lucrări de birou și secretariat; țin registre de evidență pentru aprovizionare și transport; realizează lucrări de birou în biblioteci; clasifică documente; realizează trierea, înregistrarea și distribuirea corespondenței; pregătesc și colaționează manuscrise înaintea tipăririi; realizează operațiuni de casă; furnizează informații clienților în legatură cu organizarea de călătorii ș.a; asigură serviciul în centrale telefonice.
  Subgrupe majore componente:
  41 Funcționari de birou
  42 Funcționari în servicii cu publicul
  IV. 4.1. SUBGRUPA MAJORĂ 41
  Funcționari de birou
  Funcționarii de birou înregistrează, ordonează, stochează și realizează prelucrarea informațiilor; execută lucrări de birou și secretariat; înregistrează și prelucrează date contabile, statistice, financiare și clasifică documente; realizează trierea, înregistrarea și distribuirea corespondenței; pregătesc și colaționează manuscrise înaintea tipăririi.
  Grupe minore componente:
  411 Secretari și operatori la mașini de scris și de calcul
  412 Funcționari în serviciile de evidență contabilă și financiare
  413 Funcționari în evidența materialelor, producției și în transporturi
  414 Funcționari în bibliotecă, arhivă, corespondență și asimilați
  419 Alți funcționari de birou
  IV. 4.1.1. GRUPA MINORĂ 411
  Secretari și operatori la mașini de scris și de calcul
  Secretarii și operatorii la mașini de scris și de calcul notează prin stenografie texte dictate; dactilografiază pe hârtie, pe mașini de prelucrare a textelor sau teleimprimantă; introduc date în mașini electronice, perforatoare de cartele sau benzi speciale; operează cu mașini contabile sau de calculat; pregătesc și transcriu corespondența și documentele, respectând dispozițiile interne.
  Grupe de bază componente:
  4111 Stenografe și dactilografe
  4112 Operatori la prelucrarea textelor și asimilați
  4113 Operatori introducere, validare și prelucrare date
  4114 Operatori la mașini de calcul
  4115 Secretare
  4111 STENOGRAFE ȘI DACTILOGRAFE
  Stenografele și dactilografele notează, prin stenografie și dactilografie, texte scrise sau orale și, cu ajutorul unei mașini de scris, le transcriu pe hârtie; execută lucrări de birou de importanță limitată cum sunt: clasarea dosarelor sau utilizarea de fotocopiatoare.
  Ocupații componente:
  411101 dactilografă
  411102 stenodactilografă
  4112 OPERATORI LA PRELUCRAREA TEXTELOR ȘI ASIMILAȚI
  Operatorii la prelucrarea textelor realizează dactilografierea corespondenței, formularelor comerciale sau altor documente pe mașini de prelucrare a textelor; pregătesc, realizează punerea în pagină și prezentarea de texte; modifică și ordonează textele dactilografiate; expediază și recepționează mesaje pe teleimprimantă, telefax sau mașini similare.
  Ocupații componente:
  411201 referent transmitere
  411202 telefaxist
  411203 teletipist
  411204 telexist
  411205 telebanker
  ------------
  Ocupația "telebanker" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  4113 OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE
  Operatorii introducere date realizează introducerea și prelucrarea datelor din documente (texte, imagini grafice), video, alte medii, pe echipamente electronice de calcul; gestionează suporții magnetici; răspund de conformitatea datelor introduse cu documentele primare.
  Ocupații componente:
  411301 operator introducere, validare și prelucrare date
  411302 grafician calculator
  -----------
  Ocupația "grafician calculator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  411303 designer pagini WEB
  -----------
  Ocupația "designer pagini WEB" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  411304 operator tehnică poligraf
  -----------
  Ocupația "operator tehnică poligraf" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  4114 OPERATORI LA MAȘINI DE CALCUL
  Operatorii la mașini de calcul realizează operații financiare sau contabile cu ajutorul mașinilor de calcul electrice sau manuale.
  Ocupații componente:
  411401 operator mașină contabilizat
  411402 operator mașină de calculat
  4115 SECRETARE
  Secretarele realizează colaționarea și transcrierea corespondenței, proceselor verbale și rapoartelor, la mașina de scris sau la mașina de prelucrare a textelor; selecționează și expediază corespondențe și alte documente.
  Ocupații componente:
  411501 secretară
  411502 secretară dactilografă
  411503 secretară prelucrare texte
  IV. 4.1.2. GRUPA MINORĂ 412
  Funcționari în serviciile de evidență contabilă și financiară
  Funcționarii din serviciile de evidență contabilă și financiară realizează operații financiare și contabile; calculează salariile; realizează operațiuni de casă și plăți în numerar; culeg, colaționează date contabile; financiare și alte date numerice; realizează operațiuni financiare la bănci sau instituții financiare.
  Grupe de bază componente:
  4121 Registratori ai operațiunilor de evidență contabilă
  4122 Funcționari în activități financiare
  4121 REGISTRATORI AI OPERAȚIUNILOR DE EVIDENȚĂ CONTABILĂ
  Registratorii operațiunilor de evidență contabilă efectuează operații de înscriere în registrele financiare și contabile; calculează salariile pe bază statelor de ore lucrate sau a muncii prestate de fiecare salariat; realizează ținerea unei case și consemnează manipulările curente, în numerar, într-un registru.
  Ocupații componente:
  412101 pontator
  4122 FUNCȚIONARI ÎN ACTIVITĂȚI FINANCIARE
  Funcționarii în activități financiare pregătesc documentele financiare și calculează dobânzile, comisioanele etc; țin un registru de obligații, acțiuni și alte valori cumpărate sau vândute în contul clienților sau patronului.
  Ocupații componente:
  412201 calculator preț cost
  412202 funcționar economic
  412203 operator devize
  412204 șef secție inventar
  412205 agent bursă
  -------------
  Ocupația "agent bursă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  412206 contabil financiar bancar
  -------------
  Ocupația "contabil financiar bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 634 din 28 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.
  IV. 4.1.3. GRUPA MINORĂ 413
  Funcționari în evidența materialelor, producției și în transporturi
  Funcționarii în evidența materialelor, producției și în transporturi înregistrează mărfurile produse și introduse în stoc, precum și mărfurile comandate și expediate; înregistrează recepția, introducerea în stoc și distribuirea materiilor și materialelor destinate producției; calculează cantitățile de materii și materiale necesare la anumite date și colaborează la stabilirea și controlul necesităților de producție; țin registrul de evidență a transportului de pasageri și de mărfuri și coordonează orarele de circulație ale acestora.
  Grupe de bază componente:
  4131 Magazineri
  4132 Funcționari de programare și urmărire a producției
  4133 Funcționari în transporturi
  4131 MAGAZINERI
  Magazinerii organizează și controlează recepția și expediția de mărfuri și țin evidența, la zi, a registrelor de stocuri; verifică distribuirea mărfurilor și evaluează necesarul pentru reînnoirea stocurilor; recepționează, înmagazinează și eliberează utilajele, piesele de schimb și alte articole; cântăresc mărfurile primite în stoc; realizează inventare de mobilier și alte articole depuse în stoc.
  Ocupații componente:
  413101 gestionar depozit
  413102 magaziner
  413103 operator siloz (silozar)
  413104 primitor-distribuitor materiale și scule
  413105 recuziter
  413106 sortator produse
  413107 trezorier
  413108 gestionar custode sală
  413109 pivnicer
  413110 primitor - distribuitor benzină și motorină
  -------------
  Ocupația "primitor - distribuitor benzină și motorină" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  413111 lucrător gestionar
  -------------
  Ocupația "lucrător gestionar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  413112 șef raion/adjunct șef raion de mărfuri alimentare/nealimentare
  -------------
  Ocupația "șef raion/adjunct șef raion de mărfuri alimentare/nealimentare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  4132 FUNCȚIONARI DE PROGRAMARE ȘI URMĂRIRE A PRODUCȚIEI
  Funcționarii de programare și urmărire a producției stabilesc cantitatea și calitatea materiilor și materialelor necesare pentru realizarea unui program de producție; stabilesc necesitățile de producție în funcție de comenzile făcute de clienți și de capacitatea de producție; controlează stocurile și organizează livrările.
  Ocupații componente:
  413201 dispecer
  413202 facturist
  413203 lansator produse
  413204 programator producție
  4133 FUNCȚIONARI ÎN TRANSPORTURI
  Funcționarii din transporturi țin registre de evidență și coordonează orarele transportului de pasageri și mărfuri; dirijează mersul trenurilor pe un sector al rețelei feroviare și țin evidențe corespunzătoare; dirijează și controlează manipularea mărfurilor într-o gară de triaj; coordonează operațiile unei întreprinderi de transport rutier, stabilesc orarele și repartizarea șoferilor și vehiculelor, încărcarea și descărcarea vehiculelor și stocarea mărfurilor în tranzit; coordonează operațiile unei întreprinderi de transport aerian și întocmesc listele de pasageri și evidența mărfurilor și a corespondenței.
  Ocupații componente:
  413301 agent transporturi
  413302 funcționar informații
  413303 controlor trafic
  413304 impiegat auto
  413305 impiegat informații aviatie
  413306 impiegat registru mișcare
  413307 însoțitor vagoane
  413308 inspector RNR (Registrul Naval Român)
  413309 inspector exploatare trafic
  413310 instructor depou
  413311 instructor revizie vagoane
  413312 instructor stație
  413313 operator circulație mișcare
  413314 operator comercial
  413315 operator dană
  413316 operator programare
  413317 picher
  413318 rediționar
  413319 revizor tehnic vagoane
  ------------
  Ocupația "revizor tehnic" a fost înlocuită cu ocupația "revizor tehnic vagoane" conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  413320 scriitor vagoane
  413321 șef agenție colectare și expediție mărfuri
  413322 șef autogară
  413323 avizier căi ferate
  413324 șef haltă
  413325 șef stație taxare
  413326 șef tură la comandă personalului de tren
  413327 șef tură pregătirea personalului la vagon restaurant și de dormit
  413328 șef tură revizie vagoane
  413329 veghetor încărcare-descărcare
  413330 verificator documente expediție
  413331 expeditor internațional
  -------------
  Ocupația "expeditor internațional" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  IV. 4.1.4. GRUPA MINORĂ 414
  Funcționari în bibliotecă, arhivă, corespondență și asimilați
  Funcționarii din bibliotecă, arhivă, corespondență și asimilații acestora țin registre de prețuri de achiziție și restituire a cărților; clasează și arhivează documente; înregistrează, triază și distribuie corespondența la birourile de poștă și în cadrul întreprinderilor; colaționează și corectează erorile de tipar.
  Grupe de bază componente:
  4141 Bibliotecari și arhivari
  4142 Funcționari expediție și alți agenți poștali
  4143 Codificatori, corectori de tipar și asimilați
  4141 BIBLIOTECARI ȘI ARHIVARI
  Bibliotecarii, arhivarii și restauratorii țin registrele și fișierele unei biblioteci, referitoare la achiziționarea, prețul și restituirea de cărți și alte publicații; triază și clasează acte și documente; copiază documente cu ajutorul fotocopiatoarelor sau al altor aparate; redau bunurilor culturale un aspect cât mai apropiat de cel original.
  ------------
  Grupa de bază 4141 "Bibliotecari și arhivari" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  Ocupații componente:
  414101 arhivar
  414102 secretar platou
  414103 bibliotecar studii medii
  414104 discotecar
  414105 filmotecar
  414106 fonotecar
  414107 fototecar
  414108 funcționar documentare
  414109 mânuitor carte
  414110 restaurator arhivă
  414111 conservator arhivă
  414112 restaurator opere de artă și monumente istorice
  414113 conservator opere de artă și monumente istorice
  414114 regizor culise
  414115 regizor scenă
  414117 restaurator bunuri culturale (studii medii)
  -----------
  Ocupația "restaurator bunuri culturale (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  414118 videotecar
  -----------
  Ocupația "videotecar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 9 din 12 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.
  4142 FUNCȚIONARI EXPEDIȚIE ȘI ALȚI AGENȚI POȘTALI
  Curierii și alți agenți poștali îndeplinesc activități specifice în birouri publice de poștă; triază, înregistrează și distribuie corespondența la adrese particulare sau întreprinderi.
  Ocupații componente:
  414201 agent poștal
  414202 cartator poștal
  414203 cartator presă
  414204 cartator telegrame
  414205 diriginte poștă
  414206 factor poștal
  414207 inspector telegrame
  414208 oficiant poștă telegrame
  414209 oficiant presă
  414210 prelucrător presă scrisă
  414211 responsabil tură expediție
  414212 șef vagon poștal
  4143 CODIFICATORI, CORECTORI DE TIPAR ȘI ASIMILAȚI
  Codificatorii, corectorii de tipar și asimilații acestora realizează codificarea informațiilor și clasarea după codurile atribuite în vederea prelucrării datelor; compară probele de tipar cu manuscrisul, corectează erorile și scriu pe textul destinat tiparului semnele convenționale codurilor tipografice; triază formulare și aplică numere de ordine; triază documente în vederea clasării lor sau asamblează paginile documentelor copiate.
  Ocupații componente:
  414301 codificator
  414302 corector editură presă
  414303 corector-revizor poligrafie
  IV. 4.1.5. GRUPA MINORĂ 419
  Alți funcționari de birou
  Alti funcționari de birou țin diverse registre de evidență a personalului unei întreprinderi; actualizează repertoarele de adrese și numerele de telefon ale întreprinderii; țin la zi listele de corespondență ale întreprinderii etc.
  Grupe de bază componente:
  4190 Alți funcționari de birou
  4190 ALȚI FUNCȚIONARI DE BIROU
  Alți funcționari de birou țin diverse registre de evidență a personalului unei întreprinderi; actualizează repertoarele de adrese și numerele de telefon ale întreprinderii; țin la zi listele de corespondență ale întreprinderii etc.
  Ocupații componente:
  419001 funcționar administrativ
  -----------
  Ocupația "inspector apărare civilă" a fost anulată conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 20 februarie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.
  419003 inspector documente secrete
  419004 delegat sindical de întreprindere
  ------------
  Ocupația "delegat sindical de întreprindere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 86 din 10 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.
  IV. 4.2. SUBGRUPA MAJORĂ 42
  Funcționari în servicii cu publicul
  Funcționarii în serviciile cu publicul efectuează operații de casă, într-o bancă sau birou de poștă, agenție de pariuri sau într-o casă de jocuri; tratează direct cu clienții în legatură cu organizarea de călătorii; furnizează informații clienților; asigură serviciul unei centrale telefonice.
  Grupe minore componente:
  421 Casieri, operatori la ghișeu și asimilați
  422 Funcționari la recepție și de informare a clientelei
  IV. 4.2.1. GRUPA MINORĂ 421
  Casieri, operatori la ghișeu și asimilați
  Casierii, operatorii la ghișeu și asimilații acestora încasează sumele plătite de clienți pentru mărfuri sau servicii; tratează cu clienții băncilor sau birourilor de poștă în cadrul operațiilor de casă sau serviciilor poștale; încasează pariurile în timpul manifestațiilor sportive și plătesc sumele ce revin câștigătorilor; dirijează jocurile de noroc; tratează cu clientela și asigură împrumuturi bânești pentru obiectele amanetate; încasează creanțe sau alte vărsăminte.
  Grupe de bază componente:
  4211 Casieri, numărători de bani și vânzători de bilete
  4212 Operatori la ghișee
  4213 Crupieri și asimilați
  4214 Cămătari
  4215 Colectori de note de plată, polițe și bani cash
  4211 CASIERI, NUMĂRĂTORI DE BANI ȘI VÂNZĂTORI DE BILETE
  Casierii, numărătorii de bani și vânzătorii de bilete încasează și verifică plățile în numerar, prin cecuri sau cărți de credit în magazine, birouri de distribuire a biletelor ș.a; întocmesc monetarul și eliberează chitanțe; vând bilete și încasează sumele corespunzătoare; efectuează plăți în numerar, în bănci, pe bază de cărți de credit; țin contabilitatea și verifică concordanța cu soldul de casă; încasează numerar în contul unei întreprinderi și verifică concordanța cu listele de vânzări și alte documente și pregătesc fondurile pentru depunerea în bancă; plătesc salariile personalului întreprinderii.
  Ocupații componente:
  421101 casier
  421102 casier tezaur
  421103 casier valută
  421104 mânuitor valori (presă, poștă)
  421105 numărător bani
  421106 taxator
  421107 verificator bani
  421108 verificator valori
  421109 vânzător bilete
  421110 casier trezorier
  421111 șef casierie centrală
  -------------
  Ocupația "șef casierie centrală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  421112 șef supraveghere case
  -------------
  Ocupația "șef supraveghere case" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 338 din 16 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.
  4212 OPERATORI LA GHIȘEE
  Operatorii la ghișee încasează bani sau cecuri de la clienți și efectuează plăți către clienți; achită facturi și efectuează viramente în contul clienților; realizează operații de schimb monetar, la cererea clienților; înregistrează toate operațiile efectuate și verifică concordanța cu soldurile de casă; efectuează plata facturilor, primirea corespondenței, vânzarea de timbre poștale și alte servicii de ghișeu într-un birou de poștă.
  Ocupații componente:
  421201 operator ghișeu bancă
  421202 operator ghișeu birouri de schimb
  421203 administrator cont
  ------------
  Ocupația "administrator cont" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  421204 referent operații între sedii
  ------------
  Ocupația "referent operații între sedii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 893 din 16 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.
  4213 CRUPIERI ȘI ASIMILAȚI
  Crupierii și asimilații acestora evaluează riscurile și p